Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Dot.: Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe. Zadanie opatrzone numerem K , rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U ). Pytanie 1: Wnosimy o wyjaśnienie punktu 3.4.3, w którym to Zamawiający powołuje się na Załącznik nr 4. Do SIWZ nie dołączono takiego Załącznika. Czy przedstawienie klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań SIWZ moŝe polegać na złoŝeniu oświadczenia o akceptacji klauzul zawartych w SIWZ? Pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został zweryfikowany. Zamawiający wprowadził do SIWZ załącznik nr 3 - Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w SIWZ, który winien być podpisany przez Oferenta i załączony do oferty. Pytanie 2: Wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie w punkcie 2.9 (klauzula reprezentantów) limitu w wysokości ,00 PLN (wniosek dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia) Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie w pkt. 2.9 limitu w wys ,00 PLN. Pytanie 3: Wnosimy o wyłączenie z SIWZ punktu 2.19 ewentualnie o wyraŝenie zgody na zastosowanie klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) w następującej treści: Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i wszelkich klauzul dołączonych do umowy ubezpieczenia, strony postanawiają, iŝ w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia zostanie automatycznie uzupełniona do jej pierwotnej wysokości. Rozliczenie składki z tytułu automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia nastąpi w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zamawiający wyraŝa zgodę na zastosowanie klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) o treści jak wyŝej. Pytanie 4: Wnosimy o wyłączenie punktu 2.24 SIWZ, tzn. wnosimy o akceptacje braku konieczności stosowania klauzuli kosztów ewakuacji. Limit określony w klauzuli jest minimalny. Nie wyraŝamy zgody Pytanie 5: Wnosimy o wyłączenie punktu 2.26 SIWZ, tzn. wnosimy o akceptacje braku konieczności stosowania klauzuli 72 godzin. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie pkt Jednocześnie uzupełniamy treść ww. klauzuli o zapis dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2 Pytanie 6: Wnosimy o modyfikację zapisu pkt 2.27, i akceptację jego treści jak niŝej: Klauzula dewastacji (wandalizmu) - (włącznie z graffiti itp.), z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustala się: a) niniejszą klauzulą jest objęty budynek, budowla, lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji, b) przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, c) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie, d) ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni, e) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli, f) Ubezpieczający moŝe uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą, po wyraŝeniu zgody przez Ubezpieczyciela na uzupełnienie limitu. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi ,00 PLN. Limit Graffiti 5.000,00 PLN. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dodatkowy zapis treści... po wyraŝeniu zgody przez Ubezpieczyciela na uzupełnienie limitu. Zamawiający obniŝa limit Grafitti do wysokości ,00 zł. Pytanie 7 Wnosimy o wyraŝenie zgody na zmniejszenie limitu dla aktów terroru do kwoty ,00 PLN (pkt 2.34) Pytanie 8 Wnosimy o wykreślenie ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń ryzyka lokautu, zamieszek, sabotaŝu oraz strajku. Pytanie 9 Wnosimy o akceptację braku konieczności stosowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego klauzuli nr 6. Pytanie 10 Wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pkt definicja szkody seryjnej

3 Pytanie 11 Wprowadzenie dla ryzyk z pkt łącznego limitu w wysokości ,00 PLN, oraz modyfikację pkt c do poniŝszej treści: Pokrycia kosztów koniecznej obrony (po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem), jeŝeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczającego zostanie przeciwko niemu, jako sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne. Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie dla ryzyk z pkt łącznego limitu w wysokości ,00 PLN oraz modyfikację pkt. c zgodnie z propozycją Oferenta. Pytanie 12 Wnosimy o zmniejszenie limitu z pkt. 6.1 (zamieszki, strajki) do kwoty ,00 PLN Zamawiający wyraŝa zgodę na zmniejszenie limitu z pkt. 6.1 do kwoty ,00 PLN. Pytanie 13 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu na zdarzenie dla zatruć pokarmowych, zakaŝeń do ,00 zł. Pytanie 14 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu na zdarzenie dla czystych strat finansowych do ,00 zł. Pytanie 15 Prosimy o rozszerzenie klauzuli zgłaszania szkód (II 2.4 str. 11) w następujący sposób - po słowach "Zapis ten nie dotyczy zgłaszania szkód kradzieŝowych..., Ŝe popełniono przestępstwo" dodanie zdania "W takich sytuacjach obowiązują terminy określone w OWU". W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązanie prosimy o jednoznaczne określenie terminu zgłaszania szkód w przypadku kradzieŝy lub podejrzenia popełniania przestępstwa. WyraŜamy zgodę na zapis: W takich sytuacjach obowiązuje 10 dniowy termin zgłaszania szkód. Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, iŝ wszystkie określone w klauzulach limity ustanowione zostały w ramach sumy ubezpieczenia. Tak limity zostały ustanowione w granicach odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia 2 mln zł

4 Pytanie 17 Prosimy o potwierdzenie, iŝ wszystkie określone w klauzulach limity ulegają pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania, a uzupełnienie limitu moŝe zostać dokonane po opłaceniu dodatkowej składki. Tak potwierdzamy. Pytanie 18 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia (str. 12, pkt. II 2.10 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapisy: a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 25% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia ustalonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia., b. JeŜeli łączna wartość ubezpieczeniowa (licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia) nabytego mienia przekracza 25% pierwotnej sumy ubezpieczenia, mienie to na wniosek Ubezpieczającego podlega odrębnemu ubezpieczeniu. c. Składka dodatkowa jest naliczana przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia według zasady pro rata temporis. Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia (str. 13, pkt. II 2.19 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Dotyczy sum ubezpieczenia mienia ubezpieczonych według systemu sum stałych. Pytanie 20 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŝarowych (str. 14, pkt. II 2.12 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Jednocześnie Ubezpieczający oświadcza, iŝ zabezpieczenia przeciwpoŝarowe spełniają wymogi prawa polskiego. Pytanie 21 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy (str. 14, pkt. II 2.23 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Okres tymczasowego magazynowania lub w przerwy w eksploatacji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 6 miesięcy. Pytanie 22 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli kosztów ewakuacji (str. 14, pkt. II 2.24 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Celem ewakuacji będzie ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieŝenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów w rozumieniu art.826 kodeksu cywilnego

5 Pytanie 23 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli dewastacji (wandalizmu) (str. 15, pkt. II 2.27 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: odpowiedzialność za szkody polegające na graffiti nie obejmuje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wyraŝa zgodę. Zapis zostanie wprowadzony do SIWZ. Pytanie 24 Czy w ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły szkody w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, których przyczyną był mróz? JeŜeli tak, prosimy o podanie ilości i wartości szkód. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie były ubezpieczane. Pytanie 25 Prosimy o podanie długości i wartości napowietrznych linii przesyłowych. Długość linii napowietrznych ok. 60 mb, wartość ok pln. Pytanie 26 Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez określenie Specyfika pracy w/w urządzeń nie zapewnia (nie moŝe spełniać) wymogów minimalnego zabezpieczenia przed szkodą. Stwierdzenie to pojawia się w części opisu majątku z wyłączeniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dla grup wg KŚT: 4, 5, 6, 8. Urządzenia zamontowane w róŝnych miejscach w terenie np. przy ujęciach wody, studzienkach itp. nie mogą być ze względów technicznych obudowane i zamknięte w taki sposób, aby skutecznie były zabezpieczone przed zniszczeniem / kradzieŝą. Obudowanie ich spowodowałoby zakłócenie ich pracy. Część z nich jest tak podłączona, Ŝe praktycznie jest niewidoczna. RównieŜ nie mogą być odpowiednio zabezpieczone inne środki trwałe takie jak np. pompy, agregaty prądotwórcze przenośne itp. pracujące w terenie. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności pracę swoją wykonuje w terenie. Pytanie 27 Prosimy o przedstawienie wykazu środków transportu wraz ze wskazaniem poszczególnych ich wartości, o których mowa w poz. 7 tabeli 5.2 str. 20 SIWZ. Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 7 tabeli: Nazwa Data nabycia KAD068X Cysterna CTM 2-1szt Barakowóz -1szt KAK074D Samochód wywrotka typu "Star"-1szt Podnośnik widlowy-1szt

6 ŁyŜka do widlaka-1szt KAU096F Samochód KIA CERES -cięŝarowy uniwer.-1szt KAU531F Przyczepa cięŝarowa TYP szt KAU527F Przyczepa cięŝarowa TYP B500-1szt KAU524F Przyczepa cięŝarowa TYP B401-1szt Pytanie 28 Prosimy o przedstawienie wykazu środków transportu wraz ze wskazaniem poszczególnych ich wartości, o których mowa w poz. 8 tabeli 5.2 str. 20 SIWZ. Prosimy równieŝ o doprecyzowanie określenia teren siedziby PWIK. Czy Zamawiający miał na myśli, iŝ zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował jedynie szkody powstałe na tym terenie? Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 8 tabeli: Nazwa Data nabycia Wózek paletowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek paletowy nozycowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek podnośnikowy FC 05R 16-1szt Wózek akumulatorowy MELEX-1szt SD96523 Przyczepa lekka "THULE TRAILES" SD97336 Przyczepa marki Viola Wózek widłowy akumulatorowy typ EFG216k Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował jedynie szkody powstałe na terenie siedziby PWiK Sp. z o.o. Pytanie 29 Czy Zamawiający poprzez określenie remonty (poz. 13 tab. 5.2 str. 20 SIWZ) rozumie poniesione nakłady inwestycyjne? Zamawiający dokonuje podziału zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz.U. z 1994r. nr 121 poz 591 z późniejszymi zmianami). Pytanie 30 Prosimy o potwierdzenie, iŝ w bieŝącym roku (do ) wystąpiło zagroŝenie powodzią. JeŜeli wystąpiło, jakiego mienia zagroŝenie to dotyczyło oraz czy wystąpiły jakiekolwiek szkody? Nie potwierdzamy. ZagroŜenie powodzią nie wystąpiło

7 Pytanie 31 Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla klauzul 6 i 7 (str. 32 pkt. 9.5 SIWZ). Proponujemy limit zł dla kaŝdej z klauzul. Pytanie 32 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli nr 6 (str. 32 pkt. 9.5 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Okres tymczasowego magazynowania lub w przerwy w eksploatacji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 6 miesięcy. Pytanie 33 Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień Prośba podyktowana jest dbałością o naleŝyte przygotowanie oferty. Pytanie 34 Ubezpieczenie mienia: Jakie środki transportu obejmują pozycje 7 i 8 tabeli umieszczonej w pkt. II 5.2 SIWZ? Prosimy o doprecyzowanie, Ŝe mienie wymienione w pkt 7 podlegać ma ubezpieczeniu podczas postoju/garaŝowania na terenie siedziby PWiK. Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 7 tabeli: Nazwa Data nabycia KAD068X Cysterna CTM 2-1szt Barakowóz -1szt KAK074D Samochód wywrotka typu "Star"-1szt Podnośnik widlowy-1szt ŁyŜka do widlaka-1szt KAU096F Samochód KIA CERES -cięŝarowy uniwer.-1szt KAU531F Przyczepa cięŝarowa TYP szt KAU527F Przyczepa cięŝarowa TYP B500-1szt KAU524F Przyczepa cięŝarowa TYP B401-1szt Mienie wymienione w pkt 7 podlegać ma ubezpieczeniu podczas postoju/garaŝowania na terenie siedziby PWiK

8 Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 8 tabeli: Nazwa Data nabycia Wózek paletowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek paletowy nozycowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek podnośnikowy FC 05R 16-1szt Wózek akumulatorowy MELEX-1szt SD96523 Przyczepa lekka "THULE TRAILES" SD97336 Przyczepa marki Viola Wózek widłowy akumulatorowy typ EFG216k Pytanie 35 Czy w maju/czerwcu 2010 roku Zamawiający poniósł koszty zapobieŝenia szkodzie powodziowej? Zamawiający nie poniósł kosztów zapobiegania powodzi V VI 2010r. Pytanie 36 Czy z tytułu pękania rur Zamawiający miał w ostatnim okresie ubezpieczenia pokrycie i ubezpieczał całą kanalizację na określony limit? Jeśli tak, to czy były zgłaszane roszczenia z tego ryzyka? Prosimy o określenie limitu dla tego ryzyka w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający nie ubezpieczał sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na ustanowienie limitu Pytanie 37 Czy ryzyko powodzi było limitowane w jakikolwiek sposób lub była wprowadzona karencja? Ryzyko powodzi nie było limitowane. Nie była wprowadzona karencja Pytanie 38 W punkcie 2.12, 2.15 mowa jest o rozboju prosimy o definicję. Czy Zamawiający miał na myśli rabunek? Podajemy definicję rozboju: napad bandycki na kogoś w celu ograbienia go, zazwyczaj z uŝyciem przemocy. Pytanie 39 Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują budynki, które posiadają wypełnienie z pianki poliuretanowej lub styropianu? - 8 -

9 Nie występują. Pytanie 40 Czy jest w sumie ubezpieczenia zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości i lokalizacji. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji, jednakŝe nie wyklucza się w okresie trwania umowy wyłączeń mienia z eksploatacji. Pytanie 41 W punkcie 2.16 mowa jest o szkodach następczych prosimy o wykreślenie oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu Dodatkowo prosimy o przyjęcie limitu odpowiedzialności dla przepięć nieatmosferycznych w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 42 W klauzuli kosztów ewakuacji prosimy o doprecyzowanie w jakich przypadkach ma mieć zastosowanie, gdy ubezpieczyciel ma ponosić koszty ewakuacji bez względu na przyczynę prosimy o podanie ewentualnych przykładowych scenariuszy. W SIWZ Zamawiający wnosi o objęcie takich ryzyk jak: strajki, rozruchy, lokaut, akty terroru, katastrofa budowlana itp. Zamawiający jest równieŝ jednostką usługową dla ludności. Z uwagi na powyŝsze umieszczenie klauzuli kosztów ewakuacji z przyczyn do których nie sposób pisać scenariuszy jest uzasadnione. Pytanie 43 W punkcie 2.26 prosimy o doprecyzowanie, Ŝe chodzi o szkody katastroficzne. Czy zamiarem jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za uderzenia pojazdów w okresie 72 godziny za jedno zdarzenie? Wymieniona klauzula ( 2.26) została uzupełniona o zapis: dotyczy ubezpieczenia OC. Pytanie 44 Prosimy o wyłączenie w ramach klauzuli drobnych robót budowlano-montaŝowych prac ziemnych oraz wszelkich prac niebezpiecznych poŝarowo. Pytanie 45 W klauzuli lokalizacji prosimy o doprecyzowanie warunek spełnienie minimalnych zabezpieczeń - 9 -

10 Pytanie 46 Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych prosimy o jasną informację jakie Zamawiający posiada zabezpieczenia. Zamawiający posiada standardowe zabezpieczenia jak gaśnice róŝnego typu, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne oraz koce gaśnicze. Przegląd techniczny zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dokonywany jest raz w roku. Pytanie 47 Czy sieci wodociągowe i kanalizacyjne były do tej pory ubezpieczone i w jakim zakresie? Czy było teŝ z zakresie ubezpieczenia ryzyko mrozu z limitem ,00 PLN? Nie były ubezpieczane sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Pytanie 48 Jaka jest wartość sytemu monitoringu wraz z kamerami? Wartość systemów 3 systemów monitoringów wyposaŝonych w kamery wynosi ,27 PLN Wartość pozostałych systemów monitoringów technicznych i technologicznych wynosi ,95 PLN Pytanie 49 Prosimy o podanie wartości komputerów przenoszonych przez inkasentów. Komputer najtańszy o wartości 3502 PLN, najdroŝszy 5627,20 PLN. Łączna wartość ,40 PLN. Pytanie 50 Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe? Czy mamy odpowiadać za ryzyko kradzieŝy zwykłej? Zamawiający posiada standardowe zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zamki, kłódki, w niektórych obiektach kraty w oknach oraz systemy alarmowe oraz monitoringowe. Zabezpieczenia nie dotyczą środków trwałych, których specyfika wymaga przechowywania poza budynkami. Pytanie 51 Prosimy o podanie wartości radiotelefonów MOTOROLA wraz z osprzętem. Wnosimy o wykreślenie ryzyka wypadku samochodowego z zakresu pokrycia Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku wraz z dewastacją. Wartość radiotelefonów MOTOROLA wynosi ,78 PLN. Pytanie 52 Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: prosimy o podanie limitu odpowiedzialności odpowiadającego wysokości przewidywanej maksymalnej szkody w okresie ubezpieczenia

11 NajdroŜsze urządzenie elektryczne mieszadło osadu o wartości ,00 pln. Pytanie 53 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prosimy o sprecyzowanie rodzaju działalności mającej podlegać ubezpieczeniu; Działalność Zamawiającego określono w KRS, który jest załącznikiem do niniejszego dokumentu. Pytanie 54 prosimy o podanie ilości wózków widłowych mających podlegać ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające ubezpieczeniu OC; Zamawiający posiada jeden wózek widłowy nie podlegający ubezpieczeniu OC o wartości ,56 pln. Pytanie 55 czy Zamawiający zgadza się na następującą treść klauzuli czystych strat finansowych (czystych szkód majątkowych): Na mocy poniŝszych zapisów Ubezpieczyciel obejmuje ochroną Czyste szkody majątkowe z zastrzeŝeniem, Ŝe w zakresie ubezpieczenia OC za czyste szkody majątkowe: a) za wyjątkiem 6 ust. 2 pkt. 6 wyłączenia określone w 5-7 OWU OC oraz Klauzulach pozostają w mocy, b) b) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: spowodowane niedotrzymaniem terminów lub kosztorysów, powodowane utratą danych niezaleŝnie od rodzaju nośnika danych, powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Zamawiający nie moŝe się ustosunkować poniewaŝ Oferent nie załączył treści owu na które się powołuje. Pytanie 56 W nawiązaniu do przetargu na ubezpieczenie kompleksowe majątku PWiK Dąbrowa Górnicza oznaczonego nr K , zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania oferty z uwagi na moŝliwość przygotowania rzetelnej oferty na ubezpieczenie majątku. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. Pytanie 57 Ponadto zwracamy się z prośbą o informację, czy dopuszcza się zmianę brzmienia klauzuli 2.21 czasu ochrony w części zaznaczonej poniŝej na czerwono, gdyŝ w naszej ocenie zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej jest niewaŝne z mocy prawa klauzula czasu ochrony - brak wpłaty przez ubezpieczającego składki bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel

12 zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk, zgodnie z kodeksem cywilnym Brzmienie klauzuli (2.21) czasu ochrony ulega zmianie. OBOWIĄZUJĄCE BRZMIENIE. Brak zapłaty przez Ubezpieczajacego składki bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie moŝe powodować ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela tylko wtedy kiedy Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagroŝeniem, Ŝe brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. CięŜar udowodnienia Ŝe wezwanie dotarło do ubezpieczającego spoczywa na Ubezpieczycielu. Natomiast jeśli Ubezpieczyciel nie wezwał ubezpieczającego do zapłaty składki, to wtedy ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona do dnia, w którym stosunek ubezpieczenia wygasa stosownie do postanowień zawartej umowy ubezpieczenia. Dodatkowo: Zamawiający uzupełnił w SIWZ zestawienie szkodowości o 1 szkodę z ubezpieczenia OC działalności: data szkody lipiec 2010 wypłata 2048,37 PLN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 18.10.2010 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami OR-12.3410-106/06 Kraków, 6 września 2006 r. Dotyczy: zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015 Strona 1 z 8 Wrocław, 26.11.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 00 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 Dyrektor Piotr Marszałek tel. +48 22 529 87

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/20/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 10.06.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 8 F178 01 Wrocław, 16.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 września 2013 r.

Wrocław, dnia 6 września 2013 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 6 września 2013 r. VII.2711/17/13 Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 do SIWZ PZP.271.1.28.2016 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Miasto Radomsko Adres siedziby: ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko Jednostki organizacyjne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZRZ/42/2011 Jasionka, 29.11.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83

Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 Szpital Pediatryczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83 sek retariat 33 828 40 40 zam. publiczne 33 828 40 47 fax 33 815 16 30 e-mail: zp@sz pitalpediatryc zny.pl www.sz pitalpediatryc zny.pl oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo