Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Dot.: Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe. Zadanie opatrzone numerem K , rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U ). Pytanie 1: Wnosimy o wyjaśnienie punktu 3.4.3, w którym to Zamawiający powołuje się na Załącznik nr 4. Do SIWZ nie dołączono takiego Załącznika. Czy przedstawienie klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań SIWZ moŝe polegać na złoŝeniu oświadczenia o akceptacji klauzul zawartych w SIWZ? Pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został zweryfikowany. Zamawiający wprowadził do SIWZ załącznik nr 3 - Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w SIWZ, który winien być podpisany przez Oferenta i załączony do oferty. Pytanie 2: Wnosimy o wyraŝenie zgody na wprowadzenie w punkcie 2.9 (klauzula reprezentantów) limitu w wysokości ,00 PLN (wniosek dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia) Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie w pkt. 2.9 limitu w wys ,00 PLN. Pytanie 3: Wnosimy o wyłączenie z SIWZ punktu 2.19 ewentualnie o wyraŝenie zgody na zastosowanie klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) w następującej treści: Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i wszelkich klauzul dołączonych do umowy ubezpieczenia, strony postanawiają, iŝ w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia zostanie automatycznie uzupełniona do jej pierwotnej wysokości. Rozliczenie składki z tytułu automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia nastąpi w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zamawiający wyraŝa zgodę na zastosowanie klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) o treści jak wyŝej. Pytanie 4: Wnosimy o wyłączenie punktu 2.24 SIWZ, tzn. wnosimy o akceptacje braku konieczności stosowania klauzuli kosztów ewakuacji. Limit określony w klauzuli jest minimalny. Nie wyraŝamy zgody Pytanie 5: Wnosimy o wyłączenie punktu 2.26 SIWZ, tzn. wnosimy o akceptacje braku konieczności stosowania klauzuli 72 godzin. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie pkt Jednocześnie uzupełniamy treść ww. klauzuli o zapis dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2 Pytanie 6: Wnosimy o modyfikację zapisu pkt 2.27, i akceptację jego treści jak niŝej: Klauzula dewastacji (wandalizmu) - (włącznie z graffiti itp.), z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustala się: a) niniejszą klauzulą jest objęty budynek, budowla, lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji, b) przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, c) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie, d) ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni, e) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli, f) Ubezpieczający moŝe uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą, po wyraŝeniu zgody przez Ubezpieczyciela na uzupełnienie limitu. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi ,00 PLN. Limit Graffiti 5.000,00 PLN. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dodatkowy zapis treści... po wyraŝeniu zgody przez Ubezpieczyciela na uzupełnienie limitu. Zamawiający obniŝa limit Grafitti do wysokości ,00 zł. Pytanie 7 Wnosimy o wyraŝenie zgody na zmniejszenie limitu dla aktów terroru do kwoty ,00 PLN (pkt 2.34) Pytanie 8 Wnosimy o wykreślenie ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń ryzyka lokautu, zamieszek, sabotaŝu oraz strajku. Pytanie 9 Wnosimy o akceptację braku konieczności stosowania w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego klauzuli nr 6. Pytanie 10 Wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pkt definicja szkody seryjnej

3 Pytanie 11 Wprowadzenie dla ryzyk z pkt łącznego limitu w wysokości ,00 PLN, oraz modyfikację pkt c do poniŝszej treści: Pokrycia kosztów koniecznej obrony (po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem), jeŝeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczającego zostanie przeciwko niemu, jako sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne. Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie dla ryzyk z pkt łącznego limitu w wysokości ,00 PLN oraz modyfikację pkt. c zgodnie z propozycją Oferenta. Pytanie 12 Wnosimy o zmniejszenie limitu z pkt. 6.1 (zamieszki, strajki) do kwoty ,00 PLN Zamawiający wyraŝa zgodę na zmniejszenie limitu z pkt. 6.1 do kwoty ,00 PLN. Pytanie 13 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu na zdarzenie dla zatruć pokarmowych, zakaŝeń do ,00 zł. Pytanie 14 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu na zdarzenie dla czystych strat finansowych do ,00 zł. Pytanie 15 Prosimy o rozszerzenie klauzuli zgłaszania szkód (II 2.4 str. 11) w następujący sposób - po słowach "Zapis ten nie dotyczy zgłaszania szkód kradzieŝowych..., Ŝe popełniono przestępstwo" dodanie zdania "W takich sytuacjach obowiązują terminy określone w OWU". W przypadku braku zgody na zaproponowane rozwiązanie prosimy o jednoznaczne określenie terminu zgłaszania szkód w przypadku kradzieŝy lub podejrzenia popełniania przestępstwa. WyraŜamy zgodę na zapis: W takich sytuacjach obowiązuje 10 dniowy termin zgłaszania szkód. Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, iŝ wszystkie określone w klauzulach limity ustanowione zostały w ramach sumy ubezpieczenia. Tak limity zostały ustanowione w granicach odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia 2 mln zł

4 Pytanie 17 Prosimy o potwierdzenie, iŝ wszystkie określone w klauzulach limity ulegają pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania, a uzupełnienie limitu moŝe zostać dokonane po opłaceniu dodatkowej składki. Tak potwierdzamy. Pytanie 18 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia (str. 12, pkt. II 2.10 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapisy: a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 25% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia ustalonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia., b. JeŜeli łączna wartość ubezpieczeniowa (licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia) nabytego mienia przekracza 25% pierwotnej sumy ubezpieczenia, mienie to na wniosek Ubezpieczającego podlega odrębnemu ubezpieczeniu. c. Składka dodatkowa jest naliczana przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia według zasady pro rata temporis. Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia (str. 13, pkt. II 2.19 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Dotyczy sum ubezpieczenia mienia ubezpieczonych według systemu sum stałych. Pytanie 20 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŝarowych (str. 14, pkt. II 2.12 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Jednocześnie Ubezpieczający oświadcza, iŝ zabezpieczenia przeciwpoŝarowe spełniają wymogi prawa polskiego. Pytanie 21 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy (str. 14, pkt. II 2.23 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Okres tymczasowego magazynowania lub w przerwy w eksploatacji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 6 miesięcy. Pytanie 22 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli kosztów ewakuacji (str. 14, pkt. II 2.24 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Celem ewakuacji będzie ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieŝenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów w rozumieniu art.826 kodeksu cywilnego

5 Pytanie 23 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli dewastacji (wandalizmu) (str. 15, pkt. II 2.27 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: odpowiedzialność za szkody polegające na graffiti nie obejmuje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający wyraŝa zgodę. Zapis zostanie wprowadzony do SIWZ. Pytanie 24 Czy w ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły szkody w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, których przyczyną był mróz? JeŜeli tak, prosimy o podanie ilości i wartości szkód. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie były ubezpieczane. Pytanie 25 Prosimy o podanie długości i wartości napowietrznych linii przesyłowych. Długość linii napowietrznych ok. 60 mb, wartość ok pln. Pytanie 26 Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez określenie Specyfika pracy w/w urządzeń nie zapewnia (nie moŝe spełniać) wymogów minimalnego zabezpieczenia przed szkodą. Stwierdzenie to pojawia się w części opisu majątku z wyłączeniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dla grup wg KŚT: 4, 5, 6, 8. Urządzenia zamontowane w róŝnych miejscach w terenie np. przy ujęciach wody, studzienkach itp. nie mogą być ze względów technicznych obudowane i zamknięte w taki sposób, aby skutecznie były zabezpieczone przed zniszczeniem / kradzieŝą. Obudowanie ich spowodowałoby zakłócenie ich pracy. Część z nich jest tak podłączona, Ŝe praktycznie jest niewidoczna. RównieŜ nie mogą być odpowiednio zabezpieczone inne środki trwałe takie jak np. pompy, agregaty prądotwórcze przenośne itp. pracujące w terenie. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności pracę swoją wykonuje w terenie. Pytanie 27 Prosimy o przedstawienie wykazu środków transportu wraz ze wskazaniem poszczególnych ich wartości, o których mowa w poz. 7 tabeli 5.2 str. 20 SIWZ. Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 7 tabeli: Nazwa Data nabycia KAD068X Cysterna CTM 2-1szt Barakowóz -1szt KAK074D Samochód wywrotka typu "Star"-1szt Podnośnik widlowy-1szt

6 ŁyŜka do widlaka-1szt KAU096F Samochód KIA CERES -cięŝarowy uniwer.-1szt KAU531F Przyczepa cięŝarowa TYP szt KAU527F Przyczepa cięŝarowa TYP B500-1szt KAU524F Przyczepa cięŝarowa TYP B401-1szt Pytanie 28 Prosimy o przedstawienie wykazu środków transportu wraz ze wskazaniem poszczególnych ich wartości, o których mowa w poz. 8 tabeli 5.2 str. 20 SIWZ. Prosimy równieŝ o doprecyzowanie określenia teren siedziby PWIK. Czy Zamawiający miał na myśli, iŝ zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował jedynie szkody powstałe na tym terenie? Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 8 tabeli: Nazwa Data nabycia Wózek paletowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek paletowy nozycowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek podnośnikowy FC 05R 16-1szt Wózek akumulatorowy MELEX-1szt SD96523 Przyczepa lekka "THULE TRAILES" SD97336 Przyczepa marki Viola Wózek widłowy akumulatorowy typ EFG216k Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował jedynie szkody powstałe na terenie siedziby PWiK Sp. z o.o. Pytanie 29 Czy Zamawiający poprzez określenie remonty (poz. 13 tab. 5.2 str. 20 SIWZ) rozumie poniesione nakłady inwestycyjne? Zamawiający dokonuje podziału zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz.U. z 1994r. nr 121 poz 591 z późniejszymi zmianami). Pytanie 30 Prosimy o potwierdzenie, iŝ w bieŝącym roku (do ) wystąpiło zagroŝenie powodzią. JeŜeli wystąpiło, jakiego mienia zagroŝenie to dotyczyło oraz czy wystąpiły jakiekolwiek szkody? Nie potwierdzamy. ZagroŜenie powodzią nie wystąpiło

7 Pytanie 31 Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla klauzul 6 i 7 (str. 32 pkt. 9.5 SIWZ). Proponujemy limit zł dla kaŝdej z klauzul. Pytanie 32 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli nr 6 (str. 32 pkt. 9.5 SIWZ) polegającą na rozszerzeniu o zapis: Okres tymczasowego magazynowania lub w przerwy w eksploatacji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 6 miesięcy. Pytanie 33 Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień Prośba podyktowana jest dbałością o naleŝyte przygotowanie oferty. Pytanie 34 Ubezpieczenie mienia: Jakie środki transportu obejmują pozycje 7 i 8 tabeli umieszczonej w pkt. II 5.2 SIWZ? Prosimy o doprecyzowanie, Ŝe mienie wymienione w pkt 7 podlegać ma ubezpieczeniu podczas postoju/garaŝowania na terenie siedziby PWiK. Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 7 tabeli: Nazwa Data nabycia KAD068X Cysterna CTM 2-1szt Barakowóz -1szt KAK074D Samochód wywrotka typu "Star"-1szt Podnośnik widlowy-1szt ŁyŜka do widlaka-1szt KAU096F Samochód KIA CERES -cięŝarowy uniwer.-1szt KAU531F Przyczepa cięŝarowa TYP szt KAU527F Przyczepa cięŝarowa TYP B500-1szt KAU524F Przyczepa cięŝarowa TYP B401-1szt Mienie wymienione w pkt 7 podlegać ma ubezpieczeniu podczas postoju/garaŝowania na terenie siedziby PWiK

8 Wykaz sprzętu opisanego w pozycji 8 tabeli: Nazwa Data nabycia Wózek paletowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek paletowy nozycowy-1szt Rower Meski-1szt Wózek podnośnikowy FC 05R 16-1szt Wózek akumulatorowy MELEX-1szt SD96523 Przyczepa lekka "THULE TRAILES" SD97336 Przyczepa marki Viola Wózek widłowy akumulatorowy typ EFG216k Pytanie 35 Czy w maju/czerwcu 2010 roku Zamawiający poniósł koszty zapobieŝenia szkodzie powodziowej? Zamawiający nie poniósł kosztów zapobiegania powodzi V VI 2010r. Pytanie 36 Czy z tytułu pękania rur Zamawiający miał w ostatnim okresie ubezpieczenia pokrycie i ubezpieczał całą kanalizację na określony limit? Jeśli tak, to czy były zgłaszane roszczenia z tego ryzyka? Prosimy o określenie limitu dla tego ryzyka w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający nie ubezpieczał sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na ustanowienie limitu Pytanie 37 Czy ryzyko powodzi było limitowane w jakikolwiek sposób lub była wprowadzona karencja? Ryzyko powodzi nie było limitowane. Nie była wprowadzona karencja Pytanie 38 W punkcie 2.12, 2.15 mowa jest o rozboju prosimy o definicję. Czy Zamawiający miał na myśli rabunek? Podajemy definicję rozboju: napad bandycki na kogoś w celu ograbienia go, zazwyczaj z uŝyciem przemocy. Pytanie 39 Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują budynki, które posiadają wypełnienie z pianki poliuretanowej lub styropianu? - 8 -

9 Nie występują. Pytanie 40 Czy jest w sumie ubezpieczenia zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości i lokalizacji. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji, jednakŝe nie wyklucza się w okresie trwania umowy wyłączeń mienia z eksploatacji. Pytanie 41 W punkcie 2.16 mowa jest o szkodach następczych prosimy o wykreślenie oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu Dodatkowo prosimy o przyjęcie limitu odpowiedzialności dla przepięć nieatmosferycznych w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 42 W klauzuli kosztów ewakuacji prosimy o doprecyzowanie w jakich przypadkach ma mieć zastosowanie, gdy ubezpieczyciel ma ponosić koszty ewakuacji bez względu na przyczynę prosimy o podanie ewentualnych przykładowych scenariuszy. W SIWZ Zamawiający wnosi o objęcie takich ryzyk jak: strajki, rozruchy, lokaut, akty terroru, katastrofa budowlana itp. Zamawiający jest równieŝ jednostką usługową dla ludności. Z uwagi na powyŝsze umieszczenie klauzuli kosztów ewakuacji z przyczyn do których nie sposób pisać scenariuszy jest uzasadnione. Pytanie 43 W punkcie 2.26 prosimy o doprecyzowanie, Ŝe chodzi o szkody katastroficzne. Czy zamiarem jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za uderzenia pojazdów w okresie 72 godziny za jedno zdarzenie? Wymieniona klauzula ( 2.26) została uzupełniona o zapis: dotyczy ubezpieczenia OC. Pytanie 44 Prosimy o wyłączenie w ramach klauzuli drobnych robót budowlano-montaŝowych prac ziemnych oraz wszelkich prac niebezpiecznych poŝarowo. Pytanie 45 W klauzuli lokalizacji prosimy o doprecyzowanie warunek spełnienie minimalnych zabezpieczeń - 9 -

10 Pytanie 46 Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych prosimy o jasną informację jakie Zamawiający posiada zabezpieczenia. Zamawiający posiada standardowe zabezpieczenia jak gaśnice róŝnego typu, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne oraz koce gaśnicze. Przegląd techniczny zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dokonywany jest raz w roku. Pytanie 47 Czy sieci wodociągowe i kanalizacyjne były do tej pory ubezpieczone i w jakim zakresie? Czy było teŝ z zakresie ubezpieczenia ryzyko mrozu z limitem ,00 PLN? Nie były ubezpieczane sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Pytanie 48 Jaka jest wartość sytemu monitoringu wraz z kamerami? Wartość systemów 3 systemów monitoringów wyposaŝonych w kamery wynosi ,27 PLN Wartość pozostałych systemów monitoringów technicznych i technologicznych wynosi ,95 PLN Pytanie 49 Prosimy o podanie wartości komputerów przenoszonych przez inkasentów. Komputer najtańszy o wartości 3502 PLN, najdroŝszy 5627,20 PLN. Łączna wartość ,40 PLN. Pytanie 50 Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe? Czy mamy odpowiadać za ryzyko kradzieŝy zwykłej? Zamawiający posiada standardowe zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe zamki, kłódki, w niektórych obiektach kraty w oknach oraz systemy alarmowe oraz monitoringowe. Zabezpieczenia nie dotyczą środków trwałych, których specyfika wymaga przechowywania poza budynkami. Pytanie 51 Prosimy o podanie wartości radiotelefonów MOTOROLA wraz z osprzętem. Wnosimy o wykreślenie ryzyka wypadku samochodowego z zakresu pokrycia Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku wraz z dewastacją. Wartość radiotelefonów MOTOROLA wynosi ,78 PLN. Pytanie 52 Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: prosimy o podanie limitu odpowiedzialności odpowiadającego wysokości przewidywanej maksymalnej szkody w okresie ubezpieczenia

11 NajdroŜsze urządzenie elektryczne mieszadło osadu o wartości ,00 pln. Pytanie 53 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prosimy o sprecyzowanie rodzaju działalności mającej podlegać ubezpieczeniu; Działalność Zamawiającego określono w KRS, który jest załącznikiem do niniejszego dokumentu. Pytanie 54 prosimy o podanie ilości wózków widłowych mających podlegać ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające ubezpieczeniu OC; Zamawiający posiada jeden wózek widłowy nie podlegający ubezpieczeniu OC o wartości ,56 pln. Pytanie 55 czy Zamawiający zgadza się na następującą treść klauzuli czystych strat finansowych (czystych szkód majątkowych): Na mocy poniŝszych zapisów Ubezpieczyciel obejmuje ochroną Czyste szkody majątkowe z zastrzeŝeniem, Ŝe w zakresie ubezpieczenia OC za czyste szkody majątkowe: a) za wyjątkiem 6 ust. 2 pkt. 6 wyłączenia określone w 5-7 OWU OC oraz Klauzulach pozostają w mocy, b) b) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: spowodowane niedotrzymaniem terminów lub kosztorysów, powodowane utratą danych niezaleŝnie od rodzaju nośnika danych, powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Zamawiający nie moŝe się ustosunkować poniewaŝ Oferent nie załączył treści owu na które się powołuje. Pytanie 56 W nawiązaniu do przetargu na ubezpieczenie kompleksowe majątku PWiK Dąbrowa Górnicza oznaczonego nr K , zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania oferty z uwagi na moŝliwość przygotowania rzetelnej oferty na ubezpieczenie majątku. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. Pytanie 57 Ponadto zwracamy się z prośbą o informację, czy dopuszcza się zmianę brzmienia klauzuli 2.21 czasu ochrony w części zaznaczonej poniŝej na czerwono, gdyŝ w naszej ocenie zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej jest niewaŝne z mocy prawa klauzula czasu ochrony - brak wpłaty przez ubezpieczającego składki bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel

12 zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk, zgodnie z kodeksem cywilnym Brzmienie klauzuli (2.21) czasu ochrony ulega zmianie. OBOWIĄZUJĄCE BRZMIENIE. Brak zapłaty przez Ubezpieczajacego składki bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie moŝe powodować ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela tylko wtedy kiedy Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagroŝeniem, Ŝe brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. CięŜar udowodnienia Ŝe wezwanie dotarło do ubezpieczającego spoczywa na Ubezpieczycielu. Natomiast jeśli Ubezpieczyciel nie wezwał ubezpieczającego do zapłaty składki, to wtedy ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona do dnia, w którym stosunek ubezpieczenia wygasa stosownie do postanowień zawartej umowy ubezpieczenia. Dodatkowo: Zamawiający uzupełnił w SIWZ zestawienie szkodowości o 1 szkodę z ubezpieczenia OC działalności: data szkody lipiec 2010 wypłata 2048,37 PLN

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r.

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo