Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours"

Transkrypt

1 Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours I. Definicje. 1. Organizator Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, Grecja, AFM (NIP) EL DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji E , mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji, adres poczty elektronicznej: tel , , numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): w zakładzie ubezpieczeń: AXA na sumę ubezpieczenia: Wycieczka krótkoterminowa wycieczka turystyczna po wyspie Zakynthos lub wyspach okolicznych organizowana przez Organizatora dla Uczestników, którzy przebywają na wyspie Zakynthos lub wyspach okolicznych. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 90/134 (Dz. Urz. UE L 1990, nr 158, str. 59) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju, lądowe, morskie, autobusem. Jednakże Wycieczka nie obejmuje rejsów po morzu organizowanych przez lokalnych przewoźników w tym zakresie rejs odbywa się na podstawie odrębnej Umowy zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik. 3. Osoba Współpracująca każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, piloci, przewodnicy, w tym Prowadzący Wycieczkę. 4. Prowadzący Wycieczkę wyznaczony przez Organizatora pilot lub przewodnik, kierujący Wycieczką. 5. Uczestnik osoba fizyczna, która bierze udział w Wycieczce, na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem przez nią lub upoważnioną przez nią osobę trzecią. 6. Klient osoba, która zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwo w Wycieczce swoje lub osoby trzeciej, na podstawie ważnego upoważnienia. Klient obowiązany jest posiadać ważne upoważnienie osób trzecich do zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce w ich imieniu. 7. Umowa - umowa o uczestnictwo w Wycieczce (zakup biletu) zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły. Umowa zawiera w szczególności Program Wycieczki. 8. Program Wycieczki stanowiący integralną część Umowy program Wycieczki zawierający m. in. jej plan oraz Cenę i Termin Wycieczki, warunki płatności Ceny, miejsce Wycieczki, miejsca odwiedzane, miejsca posiłków, program zwiedzania i inne atrakcyjne turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki. 9. Cena Wycieczki Cena za uczestnictwo w Wycieczce, którą obowiązany jest zapłacić Uczestnik. 10. Termin Wycieczki okres, w którym odbywa się Wycieczka.

2 11. Dzień Wycieczki dzień kalendarzowy, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka trwa więcej niż jeden dzień (np. w nocy z soboty na niedzielę) pierwszy dzień, w którym Wycieczka się odbywa. 12. Adres Organizatora adres poczty elektronicznej organizatora określony w pkt Adres Uczestnika adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rezerwacyjnym lub jeśli Uczestnik nie korzysta z formularza rezerwacyjnego podany przy zawieraniu Umowy. Klient zawierając umowę w imieniu osób trzecich, obowiązany jest także podać adresy tych Uczestników, w imieniu których Umowę zawiera, 14. Regulamin niniejszy regulamin. II. Regulamin i jego akceptacja 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. 2. Uczestnictwo w Wycieczce może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy. 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 4. Akceptacja Regulaminu może odbywać się w następujący sposób: a. poprzez zaakceptowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w pkt III pkt 2 przed dokonaniem Rezerwacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na tej stronie internetowej w taki sposób, aby Uczestnik mógł przed rozpoczęciem dokonywania Rezerwacji pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje; b. W przypadku zawierania Umowy (zakupu biletu) w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, wówczas przed podpisaniem oświadczenia Klient otrzymuje egzemplarz Regulaminu, z którym obowiązany jest się zapoznać; c. W przypadku, gdy Umowa została zawarta w imieniu Uczestnika przez Klienta najpóźniej przed rozpoczęciem Wycieczki, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji; Uczestnik otrzymuje przed podpisaniem tego oświadczenia egzemplarz Regulaminu, z którym obowiązany jest się zapoznać. 5. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora, przy czym interpretacja dokonywana przez Organizatora nie ma charakteru wiążącego. 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Uczestnik jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Uczestnika będącego konsumentem, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 7. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach (z wyjątkiem Programu Wycieczki), mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

3 III. Rezerwacja uczestnictwa w Wycieczce 1. Zawarcie Umowy może być poprzedzone dokonaniem przez Uczestnika rezerwacji miejsc na Wycieczce ( Rezerwacja ). Rezerwacja jest bezpłatna (z zastrzeżeniem ust. 6), i nie oznacza zawarcia Umowy z Organizatorem. Klient może jednak dokonać wpłaty zaliczki lub całości Ceny po dokonaniu Rezerwacji, a przed zawarciem Umowy. 2. Rezerwacja odbywa się poprzez: a) wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem ( Formularz ). Przed wysłaniem Formularza Uczestnik musi zaakceptować Regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w Formularzu dla celów Rezerwacji. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Klient otrzyma mailem potwierdzenie w postaci e-ticket z unikatowym nr rezerwacji, który należy wydrukować. 3. Mailowo na adres smsem na następujące nr tel , , poprzez czat dostępny pod adresem komunikatory GG, Skype podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu aktywnego na wyspie, liczba osób dorosłych, liczba dzieci w wieku 2-12 lat, liczba dzieci poniżej 2lat, hotel oraz miejscowość pobytu, rodzaj wycieczki, preferowany termin wycieczki. Formularza Uczestnik musi zaakceptować Regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w Formularzu dla celów Rezerwacji. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Po otrzymaniu danych do rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi wybrane miejsca, chyba że brak jest wolnych miejsc na Wycieczce, o czym zawiadomi on Klienta w zwrotnej wiadomości na adres lub telefon Klienta. Potwierdzeniem złożenia rezerwacji jest otrzymanie mailem e-ticket z unikatowym numerem rezerwacji, który należy wydrukować. 4. Wysyłając Formularz rezerwacyjny lub dokonując rezerwacji przez kanały wymienione w pkt. 2 b) Klient oświadcza, iż wszystkie zawarte w nim dane są zgodne z prawdą oraz zgadzają się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. 5. Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji bez żadnych opłat i kar, pod warunkiem, że zawiadomi o tym Organizatora najpóźniej na 48 godzin przed Dniem Wycieczki wiadomością na adres lub telefon Organizatora. Jeżeli Klient do tego dnia nie zawiadomił Organizatora, to wówczas może zrezygnować z Wycieczki po tym terminie, za potrąceniem 30% procent Ceny. Potrącenie to wynika z zarezerwowania dla Uczestnika wolnych miejsc i braku pewności zgłoszenia się innego Uczestnika, kosztów administracyjnych, kosztów, które musi ponieść Organizator przygotowując Wycieczką dla określonej liczby Uczestników. W przypadku odwołania Wycieczki przez Organizatora stosuje się Art. IX. 6. Po dokonaniu Rezerwacji, Uczestnik zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem Umowy najpóźniej na 48 godziny przed dniem Wycieczki. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, bez podania przyczyny. O anulowaniu Rezerwacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością , sms-owo lub telefonicznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie Rezerwacji. 8. W każdym czasie Klient może uzyskać informację na temat statusu Rezerwacji, a także dodatkowe informacje o Wycieczce, wysyłając wiadomość na adres lub telefon Organizatora, lub korzystając z adresu internetowego wskazanego w e-ticket 9. Do korzystania ze strony internetowej Organizatora wymagane są: a) Stały dostęp do Internetu;

4 b) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz sygnalizatory www - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6. c) Włączona obsługa plików Cookie oraz JavaScript; IV. Płatności i rabaty 1. Płatności: a) Sposoby Rezerwacji wymienione w art. III nie wymagają płatności/zaliczki ale nie są premiowane 5% rabatem. Wyjątek stanowią grupy powyżej osób, programy indywidualne i wycieczki Private, które wymagają zaliczki 30% na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wycieczki, płatne na konto bankowe. b) Rezerwacja poprzez Formularz rezerwacyjny może być zakończona płatnością online 100% należnej kwoty w systemie DOT PAY płatność przelutowywana z EUR na PLN (wg kursu NBP) objęta będzie 5% rabatem, rabat jest naliczany automatycznie c) Rezerwacja poprzez Formularz rezerwacyjny i wpłata 30% zaliczki na nasze polskie konto w walucie PLN na minimum 24h przed przylotem (po wcześniejszej wycenie mailowej) objęta 5% rabatem d) Płatności w biurach stacjonarnych na miejscu nie są objęte rabatem 5% Wpłata 30% zaliczki kwoty łącznej (płatna w PLN wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty) objęta 5% rabatem na poniższe konto: Maciej Nuckowski Zante Magic Tours Mbank (dawny Multibank) W tytule: imię nazwisko, nr rezerwacji 2. Rabaty i promocje: a) Rabat 5% jest obliczany przy 100% płatności ONLINE lub 30% ZALICZKI na polskie konto bankowe jeszcze przed wylotem na wakacje. b) Rabat 5% przy zakupie TRZECH WYCIECZEK obowiązuje przy jednorazowym zarezerwowaniu i opłaceniu 3 wycieczek na minimum 24h przed planowanym terminem wycieczki. c) PROMOCJA za 50% CENY - przy zakupie 4 wycieczek PIĄTA wycieczka za połowę ceny obowiązuje przy jednorazowym zarezerwowaniu i opłaceniu wycieczek na minimum 24h przed planowanym terminem pierwszej wycieczki, piąta wycieczka najtańsza w pakiecie jest za 50% ceny, przy anulowaniu jakiejkolwiek z wycieczek z winy Uczestnika lub anulacji wycieczki przez Organizatora promocja nie jest ważna. Jednocześnie Uczestnikowi nie należy się żadna rekompensata z tytułu nie dotrzymania warunków promocji 4+1 za 50%. d) Rabat 5% dla grup powyżej osób DOROSŁYCH nie obowiązuje podczas wycieczki Mix Północ w wersji autokarowej. e) Rabat konkursowy 5% rabat otrzymany w konkursach/ rozdawajkach, może łączyć się tylko z jednym z pozostałych dostępnych rabatów. f) Wycieczki w wersji Private i indywidualne programy zwiedzania- NIE MAJĄ możliwości uzyskania jakiekolwiek rabatu bądź zniżek.

5 g) Sumowanie rabatów: 5% ONLINE/ZALICZKA + 5% za 3 wycieczki= TAK 5% ONLINE/ZALICZKA + 4 i 1 za 50% ceny = TAK 5% ONLINE/ZALICZKA + Rabat 5% dla grup powyżej 10+1 osób dorosłych = TAK 5% ONLINE/ZALICZKA + 5% za 3 wycieczki + Rabat 5% dla grup= TAK 4+1 za 50% ceny + 5% za 3 wycieczki= NIE 4+1 za 50% ceny + 5% za 3 wycieczki + Rabat 5% dla grup= NIE 5% ONLINE/ZALICZKA za 50% ceny + 5% za 3 wycieczki + Rabat 5% dla grup= NIE V. Zawarcie Umowy w imieniu osoby trzeciej. 1. Jeżeli Klient zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, to oświadcza, iż: a) Posiada on ważne i skuteczne upoważnienie tej osoby do zawarcia umowy; b) Osoba ta zapoznała się z Regulaminem i go zaakceptowała; c) Posiada wszelkie upoważnienia do wyrażenia wszelkich zgód wyrażonych w niniejszym Regulaminie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej, materiałów marketingowych i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji usług Organizatora. 2. Jeżeli Klient zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, a nie posiadał do tego upoważnienia lub też zawarł ją z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub też w momencie zawierania Umowy pełnomocnictwo to było nieważne lub zostało uprzednio skuteczne odwołane, Klient jest odpowiedzialny wobec Organizatora za to, iż osoba ta zawrze Umowę oraz zapłaci Cenę Wycieczki. Jeśli osoba trzecia nie zawrze Umowy i nie zapłaci Ceny Wycieczki, Klient obowiązany jest do zapłaty Organizatorowi kary umownej w kwocie równowartości Ceny Wycieczki za każdą osobę trzecią, w imieniu której rzekomo działał. Organizator ma prawo dochodzenia od Klienta dalszego odszkodowania. 3. Jeżeli Klient zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, Organizator może uzależnić uczestnictwo osoby trzeciej od dokonania przez tą osobę lub przez Klienta wpłaty zaliczki na poczet uczestnictwa tej osoby. VI. Umowa 1. Przed zawarciem Umowy Organizator udziela Uczestnikowi w szczególności następujących informacji: a) o dokumentach, które Uczestnik musi posiadać w trakcie trwania Wycieczki. Brak takich dokumentów może skutkować niemożnością świadczenia usług przez Organizatora i obciąża w całości Uczestnika; b) o wymaganiach zdrowotnych dotyczących uczestnictwa w Wycieczce; c) o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa Wycieczce; d) o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 2. Klient podaje w Umowie aktualne i prawdziwe dane osobowe. Podanie aktualnych i prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności w zakresie formalności związanych z Wycieczką.

6 3. Klient ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych w Umowie. 4. Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub rezygnacji z Wycieczki w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z ubezpieczycielem. 5. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% Ceny Wycieczki, określonej w Programie Wycieczki. Uiszczenie pozostałej części Ceny następuje najpóźniej przed momentem rozpoczęcia Wycieczki (Program Wycieczki może przewidywać inne warunki płatności). Brak uiszczenia Ceny Wycieczki uniemożliwia Uczestnikowi uczestnictwo w Wycieczce, a uiszczona zaliczka nie podlega wówczas zwrotowi. 6. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w Wycieczce em lub poprzez sms na numer telefonu komórkowego Organizatora wskazany w Programie Wycieczki najpóźniej do godz. 18 dnia poprzedzającego Dzień Wycieczki. Brak takiego potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce. VII. Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. 2. Uczestnik obowiązany jest w czasie Wycieczki stosować się do poleceń Prowadzącego Wycieczkę a także wszelkich znaków i tablic, w szczególności nakazów i zakazów. 3. Uczestnik obowiązany jest przed uczestnictwem w Wycieczce dokonać sprawdzenia swojego stanu zdrowia w celu ustalenia, iż stan ten umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa. 4. Na Wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz następujących działań: a) Samowolnego oddalania się od grupy; b) Zwiedzania na własną rękę bez opieki Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę; c) Zbliżania się do brzegów klifów, w szczególności podczas spaceru w terenie górskim; d) Kąpania się w miejscach niedozwolonych lub takich, gdzie nie ma ratownika; e) Spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających; f) Palenia tytoniu, poza dozwolonymi przez prawo właściwe dla miejsca Wycieczki miejscami; g) Kąpania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających; h) Nadmiernego wystawiania się na słońce, bez stosownych środków chroniących przed porażeniem słonecznym; i) Wchodzenia do wody przez osoby nieumiejące dobrze pływać. j) Poruszania się przez Uczestnika po niebezpiecznych trasach i przebywania w niebezpiecznych miejscach bez odpowiedniej asysty; k) Narażania innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia lub uszkodzenie lub utratę mienia podczas Wycieczki. 5. Jeśli Uczestnikiem Wycieczki jest osoba niepełnoletnia lub inna wymagająca opieki lub nadzoru, rodzice (opiekunowie) obowiązani są do nadzoru i pilnowania takiej osoby i ponoszą odpowiedzialność za jej działania lub zaniechania. 6. Uczestnik kąpiąc się powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość oparzenia przez meduzy i jeśli istnieje takie niebezpieczeństwo powinien unikać kąpieli.

7 7. Opalając się lub wystawiając się na słońce, Uczestnik obowiązany jest skorzystać z filtrów, zabrania się zbyt długiego przebywania na słońcu. Klient obowiązany jest dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych. 8. Uczestnik obowiązany jest założyć odpowiednie obuwie i odzież chroniące przed ukąszeniami jaszczurek, żmii lub węży. 9. Uczestnik obowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Wycieczce. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu obowiązany jest natychmiast zawiadomić Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę lub też wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uważa, że dana część Programu Wycieczki jest dla niego za trudna (np. wspinaczka) lub też czuje się przemęczony lub sforsowany, powinien zrezygnować z tej części Wycieczki i odpocząć. 10. Uczestnik ma prawo przenieść na osobę trzecią (Cesjonariusza) wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki, za zgodą Organizatora ( Cesja ). Cesja jest ważna, jeżeli Uczestnik uzyska zgodę Organizatora na piśmie, przy czym cesja może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki. 11. Jeżeli wynika to z Programu Wycieczki, Uczestnik ma prawo do zmiany terminu, w którym będzie uczestniczył w Wycieczce, jeśli zawiadomi Organizatora na jego adres lub numer telefonu o takiej chęci najpóźniej na 48 godziny przed Dniem Wycieczki. 12. Uczestnik może w każdym czasie trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa w niej, jednak wówczas obowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do miejsca pobytu (np. zamówienie taksówki, powrót autobusem), chyba że obowiązek udzielenia pomocy Uczestnikowi wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z tym, że wówczas również koszty takiej pomocy ponosi Uczestnik. W przypadku, gdy koszty takie poniósł Organizator, Uczestnik obowiązany jest do ich zwrotu. 13. Uczestnik jest obowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki kwotę gotówki w walucie obowiązującej w miejscu Wycieczki w kwocie co najmniej: Jeśli Uczestnik narusza którykolwiek z powyższych obowiązków, Organizator lub Prowadzący Wycieczkę ma prawo wykluczyć go z uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny. 15. Organizator ma także prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce, również przed jej rozpoczęciem, jeśli Uczestnik ten zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla sprawnego organizowania Wycieczki. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny. VIII. Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie Uczestnika lub innych Uczestników, w szczególności, gdy Uczestnik narusza którykolwiek z obowiązków opisanych w Art. V; b) Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie osób nieuczestniczących w Wycieczce, chyba że są to osoby, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki; c) Skutki spożywania pokarmów i płynów przez Uczestnika, ewentualne problemy gastrologiczne lub choroby chyba, że skutki te wynikają z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub osób, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki; d) Wszelkie przyczyny leżące po stronie przewoźnika organizującego rejsy po morzu, ponieważ Wycieczka ich nie obejmuje, a rejs odbywa się na podstawie odrębnej

8 Umowy zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik; e) Jakiekolwiek szkody wynikłe w razie zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenia nieprzewidywalne oraz niezależne od woli Organizatora, a w szczególności: i. kataklizmy i inne nagłe zdarzenia atmosferyczne, jak: trzęsienia ziemi, powodzie, wysokie fale morskie, sztormy, pożary, silne wiatry, burze, gradobicia; ii. działania zbrojne, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki bądź przygotowania do nich; iii. działania władz cywilnych lub wojskowych oraz embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty, manifestacje i inne zakłócenia społeczne lub pracownicze. f) Oznaczenie i od Organizatora do Uczestnika lub od Uczestnika do Organizatora jako spam; g) Niedostosowanie się Uczestnika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej Organizatora, określonych w Art. III. 2. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do krotności Ceny Wycieczki; ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie. IX. Zmiana Ceny. Terminu i Programu Wycieczki. Organizator ma prawo do zmiany Terminu, Ceny lub Programu Wycieczki, o czym zawiadamia Uczestnika na jego adres , poprzez sms lub telefonicznie wraz ze wskazaniem zmian. W terminie wskazanym w zawiadomieniu, Uczestnik może poprzez wysłanie wiadomości na adres e- mail lub poprzez wysłanie sms na telefon kontaktowy Organizatora lub poprzez rozmowę telefoniczną zaakceptować zmiany albo zrezygnować z Wycieczki (odstąpienie od Umowy), w takim wypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 7 dni od dnia odebrania oświadczenia o rezygnacji. Brak odpowiedzi Uczestnika w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany. X. Odwołanie Wycieczki Organizator ma prawo odwołać Wycieczkę w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Wycieczki wynikającego z przyczyn przez niego niezawinionych lub nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników określonych w Programie Wycieczki. O odwołaniu Wycieczki Organizator zawiadomi Uczestników na ich adresy , poprzez sms lub telefonicznie. W razie odwołania Wycieczki Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Cenę Wycieczki na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 7 dni od dnia odwołania Wycieczki. XI. Rezygnacja z uczestnictwa w Wycieczce. 1. Poza innymi sytuacjami opisanymi w Regulaminie Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce wysyłając Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Wycieczce nie może nastąpić później niż 48 godzin przed datą Wycieczki. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Organizator miał możliwość zapoznać się z treścią oświadczenia o rezygnacji. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce, Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane na poczet Ceny Wycieczki płatności (w terminie i sposób określony w art. IX, przy czym termin liczy się od dnia rezygnacji), pomniejszone o: a) 30% Ceny Wycieczki jeśli data rezygnacji (określona zgodnie z ust. 2) przypada na 24 godziny przed Dniem Wycieczki b) 100% Ceny Wycieczki jeśli data rezygnacji (określona zgodnie z ust. 2) przypada na mniej niż 24godziny przed Dniem Wycieczki 4. Pomniejszenie Ceny o wskazany w ust. 3 % wynika z konieczności poczynienia przez Organizatora przygotowań do Wycieczki obejmującej określoną liczbę Uczestników (koszty pracy, załatwienia i opłacenia lokalnych przewodników, dokonania przedpłat) a także utraconych korzyści Organizatora wskutek rezygnacji przez Uczestników z Wycieczki (jeśli np. brak było możliwości zapisywania się kolejnych uczestników na Wycieczkę z powodu wyczerpania limitu miejsc, a zapisani Uczestnicy następnie zrezygnowali). 5. Brak uczestnictwa Uczestnika w Wyciecze, mimo braku skutecznej rezygnacji, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty Ceny Wycieczki, jeśli wcześniej jej nie zapłacił. XI. Procedura reklamacyjna. 1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w czasie trwania Wycieczki Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie Prowadzącemu Wycieczkę. 2. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach Wycieczki, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora ( Reklamacja ). 3. Reklamację powinno się wysłać w ciągu 7 dni od daty zakończenia Wycieczki. Brak wniesienia reklamacji w tym terminie nie powoduje utraty roszczeń, ale może utrudnić jej rozpatrzenie. 4. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Uczestnika. tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz zwięzły opis spornych okoliczności wraz z uzasadnieniem. 5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Organizatora. 6. Organizator uprzejmie informuje, iż w razie niezadowolenia z wyniku rozpatrzonej reklamacji, Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej. XII. Prawo do wykorzystania wizerunku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej). XIII. Ochrona danych osobowych 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy oraz przy wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, to jest: imię i nazwisko, , nr

10 telefonu w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz w celu przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 3. Organizator uprzejmie informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy oraz przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej. 4. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora, ale jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wycieczce stosuje się wówczas Art. X. 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawienia. XIV. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej i Komunikaty 1. Uczestnik może, ale nie musi, podczas wypełnienia formularza rezerwacyjnego lub podczas zawierania Umowy lub podczas akceptacji Regulaminu, godzić się na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych, np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, innych wycieczkach organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące. Informacje będą wysyłane na adres Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do tych celów, przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem dla celów wysłania informacji handlowej lub materiałów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji produktów i usług Organizatora. 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie a na adres Organizatora. 3. Niezależnie od faktu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Organizator może przekazywać Uczestnikowi w formie a informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do wykonania Umowy, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności informacje dotyczące Wycieczki. W szczególności dotyczy to informacji o wszelkich zmianach Programu Wycieczki, godzinie i miejscu zbiórki, odwołaniu Wycieczki, zmianie terminu. XV. Postanowienia końcowe. 1. Umowa zawierana jest w języku polskim/angielskim. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, przy czym w stosunku do Uczestników, którzy dokonali już Rezerwacji lub którzy zawarli już Umowę, Organizator zawiadamia Uczestnika na jego adres o zamierzonej zmianie Regulaminu, wraz ze wskazaniem zmian, najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian. Uczestnik może wówczas zrezygnować z Wycieczki (odstąpić od Umowy), o czym zobowiązany jest zawiadomić Organizatora na jego adres najpóźniej ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie zmian. Odstąpienie od Umowy z tego powodu nie powoduje po stronie Uczestnika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat. Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 14 od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie.Brak odpowiedzi Uczestnika w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany

11 Regulaminu. Jeśli Uczestnik dokonał tylko Rezerwacji, brak akceptacji zmiany Regulaminu oznacza anulowanie Rezerwacji. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego, ponieważ usługa (Wycieczka) jest świadczona wyłącznie na terytorium Grecji, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz Regulamin wchodzi w życie z dniem r i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia r włącznie oraz Umów zawartych w wyniku rezerwacji dokonanych od dnia r włącznie. ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!!!

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

1 Usługodawca. 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną. 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Serwisu (Usługi) polegające na:

1 Usługodawca. 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną. 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Serwisu (Usługi) polegające na: 1 Usługodawca 1. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Monika Paszkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MicroVPS, 05-870, Górna 1a Błonie, NIP: 951-202-74-90, REGON: 145912875. 2. Serwisem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FIBERHOST. 1 Usługodawca

REGULAMIN SERWISU FIBERHOST. 1 Usługodawca 1 REGULAMIN SERWISU FIBERHOST 1 Usługodawca 1. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Robert Paszkowski, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIBER HOST, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LogosTour

Regulamin Serwisu LogosTour Regulamin Serwisu LogosTour 1 Informacje ogólne Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Body World Jakub Mucha z siedzibą w Przytkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Usługodawca]

REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Usługodawca] REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Usługodawca] 1. Usługodawcą (Prowadzącym Serwis) jest: NA2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-807 Warszawa, Equator

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo