Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours"

Transkrypt

1 Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours I. Definicje. 1. Organizator Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, Grecja, AFM (NIP) EL DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji E , mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji, adres poczty elektronicznej: tel , , numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): w zakładzie ubezpieczeń: AXA na sumę ubezpieczenia: Wycieczka krótkoterminowa wycieczka turystyczna po wyspie Zakynthos lub wyspach okolicznych organizowana przez Organizatora dla Uczestników, którzy przebywają na wyspie Zakynthos lub wyspach okolicznych. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 90/134 (Dz. Urz. UE L 1990, nr 158, str. 59) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju, lądowe, morskie, autobusem. Jednakże Wycieczka nie obejmuje rejsów po morzu organizowanych przez lokalnych przewoźników w tym zakresie rejs odbywa się na podstawie odrębnej Umowy zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik. 3. Osoba Współpracująca każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, piloci, przewodnicy, w tym Prowadzący Wycieczkę. 4. Prowadzący Wycieczkę wyznaczony przez Organizatora pilot lub przewodnik, kierujący Wycieczką. 5. Uczestnik osoba fizyczna, która bierze udział w Wycieczce, na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem przez nią lub upoważnioną przez nią osobę trzecią. 6. Klient osoba, która zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwo w Wycieczce swoje lub osoby trzeciej, na podstawie ważnego upoważnienia. Klient obowiązany jest posiadać ważne upoważnienie osób trzecich do zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce w ich imieniu. 7. Umowa - umowa o uczestnictwo w Wycieczce (zakup biletu) zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły. Umowa zawiera w szczególności Program Wycieczki. 8. Program Wycieczki stanowiący integralną część Umowy program Wycieczki zawierający m. in. jej plan oraz Cenę i Termin Wycieczki, warunki płatności Ceny, miejsce Wycieczki, miejsca odwiedzane, miejsca posiłków, program zwiedzania i inne atrakcyjne turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki. 9. Cena Wycieczki Cena za uczestnictwo w Wycieczce, którą obowiązany jest zapłacić Uczestnik. 10. Termin Wycieczki okres, w którym odbywa się Wycieczka.

2 11. Dzień Wycieczki dzień kalendarzowy, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka trwa więcej niż jeden dzień (np. w nocy z soboty na niedzielę) pierwszy dzień, w którym Wycieczka się odbywa. 12. Adres Organizatora adres poczty elektronicznej organizatora określony w pkt Adres Uczestnika adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rezerwacyjnym lub jeśli Uczestnik nie korzysta z formularza rezerwacyjnego podany przy zawieraniu Umowy. Klient zawierając umowę w imieniu osób trzecich, obowiązany jest także podać adresy tych Uczestników, w imieniu których Umowę zawiera, 14. Regulamin niniejszy regulamin. II. Regulamin i jego akceptacja 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. 2. Uczestnictwo w Wycieczce może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy. 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 4. Akceptacja Regulaminu może odbywać się w następujący sposób: a. poprzez zaakceptowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w pkt III pkt 2 przed dokonaniem Rezerwacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na tej stronie internetowej w taki sposób, aby Uczestnik mógł przed rozpoczęciem dokonywania Rezerwacji pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje; b. W przypadku zawierania Umowy (zakupu biletu) w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, wówczas przed podpisaniem oświadczenia Klient otrzymuje egzemplarz Regulaminu, z którym obowiązany jest się zapoznać; c. W przypadku, gdy Umowa została zawarta w imieniu Uczestnika przez Klienta najpóźniej przed rozpoczęciem Wycieczki, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji; Uczestnik otrzymuje przed podpisaniem tego oświadczenia egzemplarz Regulaminu, z którym obowiązany jest się zapoznać. 5. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora, przy czym interpretacja dokonywana przez Organizatora nie ma charakteru wiążącego. 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Uczestnik jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Uczestnika będącego konsumentem, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 7. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach (z wyjątkiem Programu Wycieczki), mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

3 III. Rezerwacja uczestnictwa w Wycieczce 1. Zawarcie Umowy może być poprzedzone dokonaniem przez Uczestnika rezerwacji miejsc na Wycieczce ( Rezerwacja ). Rezerwacja jest bezpłatna (z zastrzeżeniem ust. 6), i nie oznacza zawarcia Umowy z Organizatorem. Klient może jednak dokonać wpłaty zaliczki lub całości Ceny po dokonaniu Rezerwacji, a przed zawarciem Umowy. 2. Rezerwacja odbywa się poprzez: a) wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem ( Formularz ). Przed wysłaniem Formularza Uczestnik musi zaakceptować Regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w Formularzu dla celów Rezerwacji. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Klient otrzyma mailem potwierdzenie w postaci e-ticket z unikatowym nr rezerwacji, który należy wydrukować. 3. Mailowo na adres smsem na następujące nr tel , , poprzez czat dostępny pod adresem komunikatory GG, Skype podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu aktywnego na wyspie, liczba osób dorosłych, liczba dzieci w wieku 2-12 lat, liczba dzieci poniżej 2lat, hotel oraz miejscowość pobytu, rodzaj wycieczki, preferowany termin wycieczki. Formularza Uczestnik musi zaakceptować Regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w Formularzu dla celów Rezerwacji. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Po otrzymaniu danych do rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi wybrane miejsca, chyba że brak jest wolnych miejsc na Wycieczce, o czym zawiadomi on Klienta w zwrotnej wiadomości na adres lub telefon Klienta. Potwierdzeniem złożenia rezerwacji jest otrzymanie mailem e-ticket z unikatowym numerem rezerwacji, który należy wydrukować. 4. Wysyłając Formularz rezerwacyjny lub dokonując rezerwacji przez kanały wymienione w pkt. 2 b) Klient oświadcza, iż wszystkie zawarte w nim dane są zgodne z prawdą oraz zgadzają się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. 5. Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji bez żadnych opłat i kar, pod warunkiem, że zawiadomi o tym Organizatora najpóźniej na 48 godzin przed Dniem Wycieczki wiadomością na adres lub telefon Organizatora. Jeżeli Klient do tego dnia nie zawiadomił Organizatora, to wówczas może zrezygnować z Wycieczki po tym terminie, za potrąceniem 30% procent Ceny. Potrącenie to wynika z zarezerwowania dla Uczestnika wolnych miejsc i braku pewności zgłoszenia się innego Uczestnika, kosztów administracyjnych, kosztów, które musi ponieść Organizator przygotowując Wycieczką dla określonej liczby Uczestników. W przypadku odwołania Wycieczki przez Organizatora stosuje się Art. IX. 6. Po dokonaniu Rezerwacji, Uczestnik zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem Umowy najpóźniej na 48 godziny przed dniem Wycieczki. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, bez podania przyczyny. O anulowaniu Rezerwacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością , sms-owo lub telefonicznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie Rezerwacji. 8. W każdym czasie Klient może uzyskać informację na temat statusu Rezerwacji, a także dodatkowe informacje o Wycieczce, wysyłając wiadomość na adres lub telefon Organizatora, lub korzystając z adresu internetowego wskazanego w e-ticket 9. Do korzystania ze strony internetowej Organizatora wymagane są: a) Stały dostęp do Internetu;

4 b) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz sygnalizatory www - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6. c) Włączona obsługa plików Cookie oraz JavaScript; IV. Płatności i rabaty 1. Płatności: a) Sposoby Rezerwacji wymienione w art. III nie wymagają płatności/zaliczki ale nie są premiowane 5% rabatem. Wyjątek stanowią grupy powyżej osób, programy indywidualne i wycieczki Private, które wymagają zaliczki 30% na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wycieczki, płatne na konto bankowe. b) Rezerwacja poprzez Formularz rezerwacyjny może być zakończona płatnością online 100% należnej kwoty w systemie DOT PAY płatność przelutowywana z EUR na PLN (wg kursu NBP) objęta będzie 5% rabatem, rabat jest naliczany automatycznie c) Rezerwacja poprzez Formularz rezerwacyjny i wpłata 30% zaliczki na nasze polskie konto w walucie PLN na minimum 24h przed przylotem (po wcześniejszej wycenie mailowej) objęta 5% rabatem d) Płatności w biurach stacjonarnych na miejscu nie są objęte rabatem 5% Wpłata 30% zaliczki kwoty łącznej (płatna w PLN wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty) objęta 5% rabatem na poniższe konto: Maciej Nuckowski Zante Magic Tours Mbank (dawny Multibank) W tytule: imię nazwisko, nr rezerwacji 2. Rabaty i promocje: a) Rabat 5% jest obliczany przy 100% płatności ONLINE lub 30% ZALICZKI na polskie konto bankowe jeszcze przed wylotem na wakacje. b) Rabat 5% przy zakupie TRZECH WYCIECZEK obowiązuje przy jednorazowym zarezerwowaniu i opłaceniu 3 wycieczek na minimum 24h przed planowanym terminem wycieczki. c) PROMOCJA za 50% CENY - przy zakupie 4 wycieczek PIĄTA wycieczka za połowę ceny obowiązuje przy jednorazowym zarezerwowaniu i opłaceniu wycieczek na minimum 24h przed planowanym terminem pierwszej wycieczki, piąta wycieczka najtańsza w pakiecie jest za 50% ceny, przy anulowaniu jakiejkolwiek z wycieczek z winy Uczestnika lub anulacji wycieczki przez Organizatora promocja nie jest ważna. Jednocześnie Uczestnikowi nie należy się żadna rekompensata z tytułu nie dotrzymania warunków promocji 4+1 za 50%. d) Rabat 5% dla grup powyżej osób DOROSŁYCH nie obowiązuje podczas wycieczki Mix Północ w wersji autokarowej. e) Rabat konkursowy 5% rabat otrzymany w konkursach/ rozdawajkach, może łączyć się tylko z jednym z pozostałych dostępnych rabatów. f) Wycieczki w wersji Private i indywidualne programy zwiedzania- NIE MAJĄ możliwości uzyskania jakiekolwiek rabatu bądź zniżek.

5 g) Sumowanie rabatów: 5% ONLINE/ZALICZKA + 5% za 3 wycieczki= TAK 5% ONLINE/ZALICZKA + 4 i 1 za 50% ceny = TAK 5% ONLINE/ZALICZKA + Rabat 5% dla grup powyżej 10+1 osób dorosłych = TAK 5% ONLINE/ZALICZKA + 5% za 3 wycieczki + Rabat 5% dla grup= TAK 4+1 za 50% ceny + 5% za 3 wycieczki= NIE 4+1 za 50% ceny + 5% za 3 wycieczki + Rabat 5% dla grup= NIE 5% ONLINE/ZALICZKA za 50% ceny + 5% za 3 wycieczki + Rabat 5% dla grup= NIE V. Zawarcie Umowy w imieniu osoby trzeciej. 1. Jeżeli Klient zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, to oświadcza, iż: a) Posiada on ważne i skuteczne upoważnienie tej osoby do zawarcia umowy; b) Osoba ta zapoznała się z Regulaminem i go zaakceptowała; c) Posiada wszelkie upoważnienia do wyrażenia wszelkich zgód wyrażonych w niniejszym Regulaminie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej, materiałów marketingowych i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji usług Organizatora. 2. Jeżeli Klient zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, a nie posiadał do tego upoważnienia lub też zawarł ją z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub też w momencie zawierania Umowy pełnomocnictwo to było nieważne lub zostało uprzednio skuteczne odwołane, Klient jest odpowiedzialny wobec Organizatora za to, iż osoba ta zawrze Umowę oraz zapłaci Cenę Wycieczki. Jeśli osoba trzecia nie zawrze Umowy i nie zapłaci Ceny Wycieczki, Klient obowiązany jest do zapłaty Organizatorowi kary umownej w kwocie równowartości Ceny Wycieczki za każdą osobę trzecią, w imieniu której rzekomo działał. Organizator ma prawo dochodzenia od Klienta dalszego odszkodowania. 3. Jeżeli Klient zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, Organizator może uzależnić uczestnictwo osoby trzeciej od dokonania przez tą osobę lub przez Klienta wpłaty zaliczki na poczet uczestnictwa tej osoby. VI. Umowa 1. Przed zawarciem Umowy Organizator udziela Uczestnikowi w szczególności następujących informacji: a) o dokumentach, które Uczestnik musi posiadać w trakcie trwania Wycieczki. Brak takich dokumentów może skutkować niemożnością świadczenia usług przez Organizatora i obciąża w całości Uczestnika; b) o wymaganiach zdrowotnych dotyczących uczestnictwa w Wycieczce; c) o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa Wycieczce; d) o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 2. Klient podaje w Umowie aktualne i prawdziwe dane osobowe. Podanie aktualnych i prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności w zakresie formalności związanych z Wycieczką.

6 3. Klient ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych w Umowie. 4. Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub rezygnacji z Wycieczki w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z ubezpieczycielem. 5. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% Ceny Wycieczki, określonej w Programie Wycieczki. Uiszczenie pozostałej części Ceny następuje najpóźniej przed momentem rozpoczęcia Wycieczki (Program Wycieczki może przewidywać inne warunki płatności). Brak uiszczenia Ceny Wycieczki uniemożliwia Uczestnikowi uczestnictwo w Wycieczce, a uiszczona zaliczka nie podlega wówczas zwrotowi. 6. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w Wycieczce em lub poprzez sms na numer telefonu komórkowego Organizatora wskazany w Programie Wycieczki najpóźniej do godz. 18 dnia poprzedzającego Dzień Wycieczki. Brak takiego potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce. VII. Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. 2. Uczestnik obowiązany jest w czasie Wycieczki stosować się do poleceń Prowadzącego Wycieczkę a także wszelkich znaków i tablic, w szczególności nakazów i zakazów. 3. Uczestnik obowiązany jest przed uczestnictwem w Wycieczce dokonać sprawdzenia swojego stanu zdrowia w celu ustalenia, iż stan ten umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa. 4. Na Wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz następujących działań: a) Samowolnego oddalania się od grupy; b) Zwiedzania na własną rękę bez opieki Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę; c) Zbliżania się do brzegów klifów, w szczególności podczas spaceru w terenie górskim; d) Kąpania się w miejscach niedozwolonych lub takich, gdzie nie ma ratownika; e) Spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających; f) Palenia tytoniu, poza dozwolonymi przez prawo właściwe dla miejsca Wycieczki miejscami; g) Kąpania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających; h) Nadmiernego wystawiania się na słońce, bez stosownych środków chroniących przed porażeniem słonecznym; i) Wchodzenia do wody przez osoby nieumiejące dobrze pływać. j) Poruszania się przez Uczestnika po niebezpiecznych trasach i przebywania w niebezpiecznych miejscach bez odpowiedniej asysty; k) Narażania innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia lub uszkodzenie lub utratę mienia podczas Wycieczki. 5. Jeśli Uczestnikiem Wycieczki jest osoba niepełnoletnia lub inna wymagająca opieki lub nadzoru, rodzice (opiekunowie) obowiązani są do nadzoru i pilnowania takiej osoby i ponoszą odpowiedzialność za jej działania lub zaniechania. 6. Uczestnik kąpiąc się powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość oparzenia przez meduzy i jeśli istnieje takie niebezpieczeństwo powinien unikać kąpieli.

7 7. Opalając się lub wystawiając się na słońce, Uczestnik obowiązany jest skorzystać z filtrów, zabrania się zbyt długiego przebywania na słońcu. Klient obowiązany jest dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych. 8. Uczestnik obowiązany jest założyć odpowiednie obuwie i odzież chroniące przed ukąszeniami jaszczurek, żmii lub węży. 9. Uczestnik obowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Wycieczce. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu obowiązany jest natychmiast zawiadomić Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę lub też wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uważa, że dana część Programu Wycieczki jest dla niego za trudna (np. wspinaczka) lub też czuje się przemęczony lub sforsowany, powinien zrezygnować z tej części Wycieczki i odpocząć. 10. Uczestnik ma prawo przenieść na osobę trzecią (Cesjonariusza) wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki, za zgodą Organizatora ( Cesja ). Cesja jest ważna, jeżeli Uczestnik uzyska zgodę Organizatora na piśmie, przy czym cesja może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki. 11. Jeżeli wynika to z Programu Wycieczki, Uczestnik ma prawo do zmiany terminu, w którym będzie uczestniczył w Wycieczce, jeśli zawiadomi Organizatora na jego adres lub numer telefonu o takiej chęci najpóźniej na 48 godziny przed Dniem Wycieczki. 12. Uczestnik może w każdym czasie trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa w niej, jednak wówczas obowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do miejsca pobytu (np. zamówienie taksówki, powrót autobusem), chyba że obowiązek udzielenia pomocy Uczestnikowi wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z tym, że wówczas również koszty takiej pomocy ponosi Uczestnik. W przypadku, gdy koszty takie poniósł Organizator, Uczestnik obowiązany jest do ich zwrotu. 13. Uczestnik jest obowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki kwotę gotówki w walucie obowiązującej w miejscu Wycieczki w kwocie co najmniej: Jeśli Uczestnik narusza którykolwiek z powyższych obowiązków, Organizator lub Prowadzący Wycieczkę ma prawo wykluczyć go z uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny. 15. Organizator ma także prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce, również przed jej rozpoczęciem, jeśli Uczestnik ten zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla sprawnego organizowania Wycieczki. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny. VIII. Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie Uczestnika lub innych Uczestników, w szczególności, gdy Uczestnik narusza którykolwiek z obowiązków opisanych w Art. V; b) Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie osób nieuczestniczących w Wycieczce, chyba że są to osoby, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki; c) Skutki spożywania pokarmów i płynów przez Uczestnika, ewentualne problemy gastrologiczne lub choroby chyba, że skutki te wynikają z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub osób, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki; d) Wszelkie przyczyny leżące po stronie przewoźnika organizującego rejsy po morzu, ponieważ Wycieczka ich nie obejmuje, a rejs odbywa się na podstawie odrębnej

8 Umowy zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik; e) Jakiekolwiek szkody wynikłe w razie zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenia nieprzewidywalne oraz niezależne od woli Organizatora, a w szczególności: i. kataklizmy i inne nagłe zdarzenia atmosferyczne, jak: trzęsienia ziemi, powodzie, wysokie fale morskie, sztormy, pożary, silne wiatry, burze, gradobicia; ii. działania zbrojne, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki bądź przygotowania do nich; iii. działania władz cywilnych lub wojskowych oraz embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty, manifestacje i inne zakłócenia społeczne lub pracownicze. f) Oznaczenie i od Organizatora do Uczestnika lub od Uczestnika do Organizatora jako spam; g) Niedostosowanie się Uczestnika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej Organizatora, określonych w Art. III. 2. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do krotności Ceny Wycieczki; ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie. IX. Zmiana Ceny. Terminu i Programu Wycieczki. Organizator ma prawo do zmiany Terminu, Ceny lub Programu Wycieczki, o czym zawiadamia Uczestnika na jego adres , poprzez sms lub telefonicznie wraz ze wskazaniem zmian. W terminie wskazanym w zawiadomieniu, Uczestnik może poprzez wysłanie wiadomości na adres e- mail lub poprzez wysłanie sms na telefon kontaktowy Organizatora lub poprzez rozmowę telefoniczną zaakceptować zmiany albo zrezygnować z Wycieczki (odstąpienie od Umowy), w takim wypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 7 dni od dnia odebrania oświadczenia o rezygnacji. Brak odpowiedzi Uczestnika w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany. X. Odwołanie Wycieczki Organizator ma prawo odwołać Wycieczkę w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Wycieczki wynikającego z przyczyn przez niego niezawinionych lub nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników określonych w Programie Wycieczki. O odwołaniu Wycieczki Organizator zawiadomi Uczestników na ich adresy , poprzez sms lub telefonicznie. W razie odwołania Wycieczki Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Cenę Wycieczki na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 7 dni od dnia odwołania Wycieczki. XI. Rezygnacja z uczestnictwa w Wycieczce. 1. Poza innymi sytuacjami opisanymi w Regulaminie Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce wysyłając Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Wycieczce nie może nastąpić później niż 48 godzin przed datą Wycieczki. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Organizator miał możliwość zapoznać się z treścią oświadczenia o rezygnacji. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce, Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane na poczet Ceny Wycieczki płatności (w terminie i sposób określony w art. IX, przy czym termin liczy się od dnia rezygnacji), pomniejszone o: a) 30% Ceny Wycieczki jeśli data rezygnacji (określona zgodnie z ust. 2) przypada na 24 godziny przed Dniem Wycieczki b) 100% Ceny Wycieczki jeśli data rezygnacji (określona zgodnie z ust. 2) przypada na mniej niż 24godziny przed Dniem Wycieczki 4. Pomniejszenie Ceny o wskazany w ust. 3 % wynika z konieczności poczynienia przez Organizatora przygotowań do Wycieczki obejmującej określoną liczbę Uczestników (koszty pracy, załatwienia i opłacenia lokalnych przewodników, dokonania przedpłat) a także utraconych korzyści Organizatora wskutek rezygnacji przez Uczestników z Wycieczki (jeśli np. brak było możliwości zapisywania się kolejnych uczestników na Wycieczkę z powodu wyczerpania limitu miejsc, a zapisani Uczestnicy następnie zrezygnowali). 5. Brak uczestnictwa Uczestnika w Wyciecze, mimo braku skutecznej rezygnacji, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty Ceny Wycieczki, jeśli wcześniej jej nie zapłacił. XI. Procedura reklamacyjna. 1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w czasie trwania Wycieczki Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie Prowadzącemu Wycieczkę. 2. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach Wycieczki, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora ( Reklamacja ). 3. Reklamację powinno się wysłać w ciągu 7 dni od daty zakończenia Wycieczki. Brak wniesienia reklamacji w tym terminie nie powoduje utraty roszczeń, ale może utrudnić jej rozpatrzenie. 4. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Uczestnika. tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz zwięzły opis spornych okoliczności wraz z uzasadnieniem. 5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Organizatora. 6. Organizator uprzejmie informuje, iż w razie niezadowolenia z wyniku rozpatrzonej reklamacji, Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej. XII. Prawo do wykorzystania wizerunku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej). XIII. Ochrona danych osobowych 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy oraz przy wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, to jest: imię i nazwisko, , nr

10 telefonu w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz w celu przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 3. Organizator uprzejmie informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy oraz przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej. 4. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora, ale jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wycieczce stosuje się wówczas Art. X. 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawienia. XIV. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej i Komunikaty 1. Uczestnik może, ale nie musi, podczas wypełnienia formularza rezerwacyjnego lub podczas zawierania Umowy lub podczas akceptacji Regulaminu, godzić się na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych, np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, innych wycieczkach organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące. Informacje będą wysyłane na adres Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do tych celów, przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem dla celów wysłania informacji handlowej lub materiałów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji produktów i usług Organizatora. 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie a na adres Organizatora. 3. Niezależnie od faktu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Organizator może przekazywać Uczestnikowi w formie a informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do wykonania Umowy, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności informacje dotyczące Wycieczki. W szczególności dotyczy to informacji o wszelkich zmianach Programu Wycieczki, godzinie i miejscu zbiórki, odwołaniu Wycieczki, zmianie terminu. XV. Postanowienia końcowe. 1. Umowa zawierana jest w języku polskim/angielskim. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, przy czym w stosunku do Uczestników, którzy dokonali już Rezerwacji lub którzy zawarli już Umowę, Organizator zawiadamia Uczestnika na jego adres o zamierzonej zmianie Regulaminu, wraz ze wskazaniem zmian, najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian. Uczestnik może wówczas zrezygnować z Wycieczki (odstąpić od Umowy), o czym zobowiązany jest zawiadomić Organizatora na jego adres najpóźniej ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie zmian. Odstąpienie od Umowy z tego powodu nie powoduje po stronie Uczestnika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat. Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 14 od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie.Brak odpowiedzi Uczestnika w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany

11 Regulaminu. Jeśli Uczestnik dokonał tylko Rezerwacji, brak akceptacji zmiany Regulaminu oznacza anulowanie Rezerwacji. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego, ponieważ usługa (Wycieczka) jest świadczona wyłącznie na terytorium Grecji, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz Regulamin wchodzi w życie z dniem r i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia r włącznie oraz Umów zawartych w wyniku rezerwacji dokonanych od dnia r włącznie. ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!!!

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ZANTE MAGIC TOURS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ZANTE MAGIC TOURS I DEFINICJE 1. Organizator Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i anulowania rezerwacji pokoju oraz domku w obiektach Ośrodka Wypoczynkowego POŁONINY w Bukowcu

Regulamin rezerwacji i anulowania rezerwacji pokoju oraz domku w obiektach Ośrodka Wypoczynkowego POŁONINY w Bukowcu Regulamin rezerwacji i anulowania rezerwacji pokoju oraz domku w obiektach Ośrodka Wypoczynkowego POŁONINY w Bukowcu 1. [Postanowienia ogólne] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim RODZICE Z KLASĄ 1. Postanowienie ogólne 1.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji bonów wewnętrznych. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji bonów wewnętrznych. 1 Postanowienia ogólne Regulamin realizacji bonów wewnętrznych 1 Postanowienia ogólne 1. Emitentem bonów wakacyjnych jest Enovatis S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 12, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Przedłużone wakacje III etap. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Przedłużone wakacje III etap. 1 [Organizator] Regulamin promocji Przedłużone wakacje III etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Przedłużone wakacje III etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r. Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.) I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasady Uczestnictwa w Warsztatach, Mentoringach, Szkoleniach i Konferencjach ( WYDARZENIA )

REGULAMIN. Zasady Uczestnictwa w Warsztatach, Mentoringach, Szkoleniach i Konferencjach ( WYDARZENIA ) REGULAMIN Postanowienia ogólne: 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego mainbrain.pl jest Main Brain sp. z o.o. Sp.k, Biesówko 22, 11-300 Biskupiec, KRS: 0000529305, NIP: 527-272-45-65,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne SŁOWNIK DEFINICJI: Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów: 1. SZKOLENIE wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, organizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne: 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.maciejnowosad.com jest HPLM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 88A/4, 40-507

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2016r. 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne: 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.lorem.com.pl jest Akademia Rozwoju Personalnego LOREM z siedzibą w Rybniku ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2017/2018 V etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2017/2018 V etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2017/2018 V etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Zima 2017/2018 V etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

www.muzykadlasmyka.edu.pl

www.muzykadlasmyka.edu.pl 1 Definicje. Kraków, 24.12.2014r. Określenia występujące w Regulaminie: 1. Organizator Muzyka dla Smyka prowadzona przez Muzyka dla Smyka Weronika Grabowska, ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków. 2. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca

REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca 1.Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest Agencja Finansowa e-credit Dariusz Kuźnik NIP 9910261417 2.Portalem jest internetowy portal o nazwie sknerus24.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo