Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: 21.02.2013"

Transkrypt

1 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:1/28 Dpt: Ubezpieczeń Majątkowych Klientów Indywidualnych Zastępuje: nowy Klasa: DUW Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: Sprawdził: M. Wojciechowski Dnia: Otrzymują: Dyrektor Sieci Sprzedaży, Dyrektorzy i Managerowie Oddziałów, Specjaliści Majątkowi, Zespół Likwidacji Szkód, Centrum Klienta, KZA, TMS, Agenci Spis treści: 1. Cel Obowiązywanie Podstawy prawne, przepisy wewnętrzne Treść Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Szybka ścieżka KALKULACJI (skrót) Ekran OFERTA i DANE DO UMOWY Ekran POLISA - Akceptacja umowy, wydruki i obieg dokumentów Postanowienia ogólne Funkcjonowanie oferty dotychczasowej Akceptacja oferty powyżej kompetencji Cel Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym regulującym zasady zawierania i akceptowania umów ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia domów, mieszkań oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Dom i Rodzina przez portal Merkury Obowiązywanie Niniejsza instrukcja obowiązuje upoważnione osoby do zawierania i akceptowania w Generali umów ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia domów, mieszkań oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Dom i Rodzina GNL/2/1/1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r., które weszły w życie z dniem 22 lutego 2013 r. 3. Podstawy prawne, przepisy wewnętrzne Podstawy prawne i procedury wewnętrzne do zawierania umów ubezpieczenia mieszkań, domów oraz odpowiedzialności cywilnej Dom i Rodzina obowiązujące w dniu zawarcia umowy: 1) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, 2) Kodeks Cywilny, 3) Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów oraz odpowiedzialności cywilnej Dom i Rodzina (zwane dalej OWU),

2 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:2/28 4) Taryfa stawek za ubezpieczenie mieszkań, domów oraz odpowiedzialności cywilnej Dom i Rodzina. 4. Treść Prawo do zawierania umów ubezpieczenia w ww. OWU mają specjaliści majątkowi, korporacyjni oraz KZA, TMS, MZA, oraz inne osoby posiadające pełnomocnictwo agencyjne. Dodatkowo prawo do zawierania umów mogą mieć inne wskazane osoby, które uzyskały pisemną akceptację Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych Klientów Indywidualnych, po uprzedniej rekomendacji Dyrektora Sprzedaży. Agent ma obowiązek przed podpisaniem umowy wręczyć ubezpieczającemu OWU. Ubezpieczający ma prawo zapoznać się z pełnomocnictwem akwizycyjnym agenta ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Agent może zawrzeć Umowę jedynie na standardowych OWU oraz pod warunkiem, że sumy ubezpieczenia znajdują się w ramach pełnomocnictwa akwizycyjnego Agenta i umowa zawarta jest zgodnie z niniejszą instrukcją (nawet jeśli Merkury 2.0 pozwala na zawarcie umowy). Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego może zostać zawarte, o ile Ubezpieczający posiada lokal na podstawie aktu własności (np.: udział we wspólnocie mieszkaniowej) lub na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W innym przypadku beneficjentem praw z polisy będzie zarządca lub właściciel nieruchomości.

3 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:3/28 Klient i wybór produktów 1. Na stronie zaloguj się używając swojego loginu i hasła. 2. Pojawi się ekran, na którym wybierz Sprzedaż KLIENT 3. Jeśli Klient jest już Klientem Generali skorzystaj z opcji Szukaj. Do wyszukania osoby fizycznej wystarczy nr PESEL i nazwisko, dla osoby prawnej NIP lub REGON i nazwa firmy. UWAGA! W celu wznowienia umowy na nowych warunkach należy wybrać Klienta z bazy i wpisać na nowo dane (sumy, ryzyka) dotyczące ubezpieczenia. Wcześniejsza umowa, w której była zgoda na automatyczne wznowienie powinna być przez Klienta wypowiedziana. 4. Jeśli Klienta nie ma w bazie lub nie jest jeszcze Klientem Generali wybierz opcję Nowy Klient

4 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:4/28

5 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:5/28 PRODUKTY Wybierz produkty, które chcesz zaoferować Klientowi. Uwaga! W ubezpieczeniu mieszkaniowym nie ma już OC w życiu prywatnym i NNW jako opcji. Aby zaoferować Klientowi OC w życiu prywatnym/nnw wybierz produkt na tym ekranie. Jeśli chcesz szybko wyliczyć cenę i skorzystać z szybkiej ścieżki wybierz Dalej. Przy wyborze przycisku dalej na ekranie skróconej kalkulacji, zawsze będzie możliwość przejścia na ekran szczegółowej kalkulacji. Jeśli chcesz rozmawiać z Klientem o szczegółach oferty wybierz przycisk Pomiń skrót, który przeniesie Cię na ekran/ekrany szczegółowej kalkulacji produktu/produktów.

6 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:6/28 1. Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu OKRES UBEZPIECZENIA Wybierz okres ubezpieczenia. Początek ochrony może być najwcześniej następnego dnia (przycisk od jutra ),a najdalej za 30 dni od daty dzisiejszej. Przy określaniu początku okresu ubezpieczenia należy pamiętać o tym, że ochrona rozpoczyna się najwcześniej od następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej raty za polisę. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 6 miesięcy (181 dni). Aby zawrzeć umowę krótkoterminową odznacz przycisk 1 rok. Przy umowie krótszej niż rok nie będzie możliwości zaznaczenia opcji automatycznego przedłużenia. MIEJSCE UBEZPIECZENIA Po wpisaniu kodu pocztowego i wpisaniu pierwszej litery miejscowości system podpowie listę miejscowości przypisanych dla danego kodu, wybierz jedną z nich. Po wybraniu miejscowości i wpisaniu pierwszej litery ulicy system podpowie nazwę ulicy. Wybierz jedną z nich. W polu ulica dla miejscowości bez ulic powtórz nazwę miejscowości. Na podstawie danych adresowych system określi strefę powodziową. Strefa powodziowa jest określana na podstawie map powodziowych (historycznych i prawdopodobieństwa oraz odległości od tej strefy) i nie podlega zmianie. Brak szkód powodziowych od 1997 r. nie wpływa na określenie strefy powodziowej. Strefa powodziowa jest weryfikowana corocznie, nawet w umowach ze zgodą na automatyczne przedłużenie umowy. UWAGA! Odstępstwo od wybierania adresu z listy (adres nieznany) może spowodować automatyczne przydzielenie strefy powodziowej X. W przypadku adresu, którego nie ma w podpowiedziach, a dane są poprawne, zgłoś kod i nazwę miejscowości na adres W polu Powierzchnia powinna być podana powierzchnia użytkowa (bez powierzchni balkonów, loggy i tarasów) w zaokrągleniu do pełnych m 2. Następnie określ gdzie znajduje się Miejsce ubezpieczenia w: budynku mieszkalnym, lokalu mieszkalnym na parterze, lokalu mieszkalny na piętrze, lokalu mieszkalny na piętrze ostatnim. Zaznacz czy w danym momencie lub w trakcie ochrony budynek/lokal mieszkalny znajduje się/będzie znajdować się w stadium Budowy. Zaznaczenie tego pola ma charakter informacyjny i nie wpływa na zakres ochrony. Spowoduje jednak na wydruku polisy dodanie informacji jakie ograniczenia ochrony są związane z wybranym zakresem ubezpieczenia w stadium budowy. Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity:

7 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:7/28 Ruchomości domowe odpowiedzialność za same stałe elementy Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej i przedmioty wartościowe brak odpowiedzialności Dla zakresu: W przypadku wariantu BURSZTYN: Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity: Przepięcie: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka przepięcia Stłuczenie stałych elementów: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka stłuczenia stałych elementów Deszcz nawalny: 50% sumy ubezpieczenia mienia Zalanie: brak odpowiedzialności Wandalizm: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka wandalizmu W przypadku wariantu RUBIN: Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity: Przepięcie: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka przepięcia Stłuczenie stałych elementów: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka stłuczenia stałych elementów Deszcz nawalny: 50% sumy ubezpieczenia mienia Zalanie: odpowiedzialność z tytułu ryzyka zalania istnieje pod warunkiem, iż przedmiot ubezpieczenia znajduje się, co najmniej w stanie surowym zamkniętym Wandalizm: 10% sumy ubezpieczenia ryzyka wandalizmu W przypadku wariantu DIAMENT: Do czasu zakończenia budowy obowiązują poniższe limity: Deszcz nawalny: 50% sumy ubezpieczenia mienia Zalanie: odpowiedzialność z tytułu ryzyka zalania istnieje pod warunkiem, iż przedmiot ubezpieczenia znajduje się, co najmniej w stanie surowym zamkniętym (budowa wznoszenie nowego budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, a także ich rozbudowa lub nadbudowa, oraz remont mający charakter przebudowy (tzn. zmieniający konstrukcję budynku)) Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta od chwili rozpoczęcia budowy. Przez rozpoczęcie budowy rozumie się podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budowie, jeżeli w trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej nastąpi zakończenie budowy określone w 2 pkt 2 lit b OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej automatycznie ulega zmianie z dniem zakończenia budowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany wysokości składki. Od dnia zakończenia budowy obowiązuje zakres i przedmiot ubezpieczenia określony dla budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w użytkowaniu. Obiekty znajdujące się w stadium budowy są objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w zakresie przewidzianym dla budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budowie. Bieżące prace konserwacyjne prowadzone w użytkowanym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym nie powodują zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

8 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:8/28 OCENA SZKODOWOŚCI Wybierz liczbę szkód w ostatnich 5 latach w podanym miejscu ubezpieczenia. Dla nowej umowy są to wszystkie zdarzenia, w wyniku, których mogła lub została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela. W przypadku kontynuacji do liczby szkód zaliczają się tylko szkody wypłacone. W przypadku szkody regresowanej uznaje się ją za szkodę do czasu spłaty regresu. UWAGA! Taryfa nie zawiera zwyżki za szkodować. Każda umowa z historią powyżej 2 szkód w ostatnich 5 latach podlega akceptacji i ryzyko będzie oceniane indywidualnie. Wybierz liczbę szkód powodziowych po 1997 r. Każda umowa ze szkodą powodziową wymaga akceptacji. Brak szkód powodziowych od 1997 r. nie wpływa na określenie strefy powodziowej. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Aby ubezpieczyć wybrany przedmiot ubezpieczenia należy zaznaczyć checkbox przy danym przedmiocie, wybrać klasę palności (jeżeli wymagana) oraz uzupełnić pole Suma ubezpieczenia Budynek/lokal mieszkalny (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i stałymi elementami ) Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty budynek/lokal mieszkalny będący w budowie lub w użytkowaniu (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane). Do budynku/lokalu mieszkalnego zalicza się również elementy stałe (zgodnie z OWU 2 pkt 17), które powinny zostać uwzględnione w sumie ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Do ochrony ubezpieczeniowej, włączone są pomieszczenia przynależne do budynku/lokalu mieszkalnego (bez konieczności ich wskazania we wniosku), o ile nie stanowią one odrębnej budowli lub budynku wolnostojącego. Np.: piwnica jest objęta ochroną wraz z mieszkaniem. Budynki gospodarcze, Garaż wolnostojący, Budowle Możliwość ubezpieczenia po wcześniejszym wybraniu ochroną budynku/lokalu mieszkalnego. Do budynków gospodarczych, garaży wolnostojących i budowli określa się dodatkowe sumy ubezpieczenia. Jeżeli garaż wolnostojący znajduje się na terenie innej posesji niż ubezpieczony budynek/lokal mieszkalny, należy podać jego dokładną lokalizację: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer. (Miejsce na wpisanie adresu garażu znajduje się na ekranie DANE DO UMOWY, sekcja ubezpieczenie domu/mieszkania). Ubezpieczający ma możliwość ubezpieczyć kilka różnych budynków gospodarczych (zarówno murowanych jak i drewnianych) oraz kilka budowli. W takim

9 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:9/28 przypadku należy wpisać jedną łączną sumę ubezpieczenia. Jeśli jeden z budynków klasyfikuje się jako drewniany, to cała kategoria ma klasę drewniany. W polu UWAGI należy wymienić budynki gospodarcze i budowle wraz z podziałem na konstrukcję oraz sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie więcej niż jednego garażu tylko za zgodą Centrali. Murowany/Drewniany Ubezpieczający musi określić konstrukcję budynku, czy jest: murowana czy drewniana. Budynek murowany tj. taki, w którym ze względu na konstrukcję istnieje niskie ryzyko powstania pożaru. Do tej grupy możemy zaliczyć budynki, których elementy konstrukcji nośnej (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z materiałów niepalnych (z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu, szkła i innych materiałów niepalnych), niezależnie od konstrukcji i pokrycia dachu. Budynek drewniany tj. taki, w którym ze względu na konstrukcję istnieje wysokie ryzyko powstania pożaru. Do tej grupy możemy zaliczyć np.: budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, niezależnie od rodzaju wykończenia zewnętrznego (cegła, siding, itp.), budynki z bali drewnianych, budynki, w których konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane. W budynkach mieszanych, w przypadku kiedy część drewniana stanowi powyżej 50% klasyfikujemy taki budynek jako drewniany. Budynki drewniane mogą zostać ubezpieczone wyłącznie za zgodą Centrali Generali Ruchomości domowe oraz elementy stałe Należy wpisać łączną sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych wraz z elementami stałymi, o ile nie zostały ubezpieczone w sumie ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnym. W przypadku, jeśli elementy stałe są własnością Ubezpieczonego lub są przez niego używane na podstawie pisemnej Umowy, a budynek lub lokal mieszkalny nie jest przedmiotem ubezpieczenia, to elementy stałe należy uwzględnić w sumie ubezpieczenia ruchomości domowych. Dla ryzyka kradzieży suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogień, naturalne zdarzenia, zalanie. Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej Należy wpisać łączną sumę ubezpieczenia dla przedmiotów takich jak: maszyny, urządzenia i narzędzia, materiały i towary oraz mienia osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi. Suma podawana z dokładnością do 1 zł. Dla ryzyka kradzieży suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogień, naturalne zdarzenia, zalanie. Przedmioty wartościowe Należy wpisać łączną sumę wartości przedmiotów wartościowych, którymi są według definicji w OWU 2 ust. 47 (np.: antyki, zbiory kolekcjonerskie, itp.). Wartości podane dla poszczególnych

10 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:10/28 przedmiotów wartościowych, muszą być potwierdzone odpowiednio załączonymi rachunkami zakupu lub wycenami rzeczoznawców. W razie zakupu przedmiotu wartościowego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia należy dokonać doubezpieczenia i dołączyć rachunek zakupu lub wycenę rzeczoznawcy, w przeciwnym wypadku przedmiot ten nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający i jest ona podawana, co do 1 zł. Dla ryzyka kradzieży suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogień, naturalne zdarzenia, zalanie. Suma ubezpieczenia przedmiotów wartościowych od ryzyka kradzieży musi być równa sumie wartości przedmiotów wskazanych w spisie mienia dla tego ryzyka. SUMY UBEZPIECZENIA Sugerowana suma ubezpieczenia Na podstawie powierzchni lokalu, budynku mieszkalnego oraz lokalizacji Generali zaproponuje sumę ubezpieczenia. Wybranie przez Ubezpieczającego zaproponowanej sumy ubezpieczenia lub wpisanie wyższej spowoduje, iż ochrona z danego przedmiotu ubezpieczenia zostanie zwiększona o 10%. UWAGA! Sugerowana suma ubezpieczenia nie jest wyceną przedmiotu ubezpieczenia, a jedynie podpowiedzią na podstawie średnio wybieranych sum ubezpieczenia w danym terenie oraz danych statystycznych. Tabela nr 1. Sumy ubezpieczenia na m2 w poszczególnych strefach terytorialnych Obszar Nr strefy Budynek mieszkalny (BM) Lokal mieszkalny (LM) Ruchomości domowe od ryzyk losowych Ruchomości domowe od ryzyka kradzieży (BM) (LM) (BM) (LM) Województwo Dolnośląskie bez Wrocławia Wrocław Województwo Kujawskopomorskie bez Bydgoszczy i Torunia Bydgoszcz Toruń Województwo Lubelskie bez Lublina Lublin Województwo Lubuskie bez Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Województwo Łódzkie bez Łodzi Łódź

11 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:11/28 Województwo Małopolskie bez Krakowa Kraków Województwo Mazowieckie bez Warszawy i powiatów sąsiednich* Warszawa Powiaty: warszawski zachodni, legionowski, miński, nowodworski mazow, wołomiński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski Województwo Opolskie bez Opola Opole Województwo Podkarpackie bez Rzeszowa Rzeszów Województwo Podlaskie bez Białegostoku Białystok Województwo Pomorskie bez Gdańska Gdańsk Województwo Śląskie bez Katowic Katowice Województwo Świętokrzyskie bez Kielc Kielce Województwo Warmińskomazurskie bez Olsztyna Olsztyn Województwo Wielkopolskie bez Poznania Poznań Województwo Zachodniopomorskie bez Szczecina Szczecin *powiaty: warszawski zachodni, legionowski, miński, nowodworski mazowiecki, wołomiński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski Ustalanie SU według wartości rzeczywistej Odszkodowanie wypłaca się według wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej, o ile stopień zużycia mienia wynosi więcej niż 50%. Sumy ubezpieczenia ustalane są na podstawie wartości odtworzeniowej lub za zgodą Centrali według wartości rzeczywistej. Do wstępnej, szacunkowej oceny stopnia zużycia budynku mogą być pomocne tabele Rossa:

12 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:12/28 Aby określić stopień zużycia budynków lub budowli z uwagi na wiek w pierwszej kolejności należy określić okres trwałości budynku lub budowli w latach. Z podanej poniżej tabeli należy wybrać okres trwałości odpowiadający poszczególnym grupom obiektów: Tabela nr 2. Przykładowe okresy trwałości obiektów budowlanych Przewidywany okres trwałości w latach (T) Konstrukcja drewniana ściany, Konstrukcja mieszana budynki z Konstrukcja masywna ściany Rodzaj budynku stropy i dach drewniany cegły lub materiałów podobnych, murowane, żelbetowe, itp., ze stropach i dachu drewnianym stropami i schodami masywnymi Budynki mieszkalne * * Budynki gospodarcze Garaże wolnostojące Budowle *górne granice trwałości dotyczą budynków z dachami o konstrukcji innej (trwalszej) niż drewniana. Jeżeli został już ustalony okres trwałości w latach dla wybranych obiektów z poniższej tabeli należy odczytać stopień zużycia technicznego określony w procentach. Tabela nr 3. Stopień zużycia obiektów budowlanych w latach w zależności od ich wieku (wg Rossa) Wiek obiektów Trwałość w obiektów w latach (T) latach (t) Stopień zużycia obiektów w procentach

13 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:13/ Jeżeli stan techniczny obiektu odbiega od utrzymywanego przeciętnie o normalnym przebiegu remontów, dla obliczenia stopnia zużycia technicznego można posłużyć się następującymi wzorami: dla obiektów w złym stanie technicznym Stopień zużycia = t/t x 100% dla obiektów o starannym utrzymaniu w dobrym stanie technicznym Stopień zużycia = t²/t² x 100% Tabela nr 4 Minimalne i maksymalne sumy ubezpieczenia oraz zaokrąglenia Przedmioty/ryzyka SUMA Dla grupy ryzyk: ogień, naturalne zdarzenia, zalanie min. max. zaokrąglenia Budynek/lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi i stałymi elementami zł do 100 zł w górę Budynki gospodarcze 500 zł zgodnie do 100 zł w górę Garaż wolnostojacy 500 zł z do 100 zł w górę Budowle 100 zł pełnomocnictwem do 100 zł w górę Ruchomości domowe zł do 100 zł w górę Przedmioty wartościowe 100 zł do 1 zł w górę Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej 100 zł do 1 zł w górę Ryzyka dodatkowe do ognia Przepięcie*, ** 1000 zł zł do 100 zł w górę Stłuczenie* 1000 zł zł do 100 zł w górę Przedmiot ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży Ruchomości domowe 5000 zł zgodnie do 100 zł w górę Przedmioty wartościowe 100 zł z do 1 zł w górę Przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej 100 zł pełnomocnictwem do 1 zł w górę Ryzyka dodatkowe do kradzieży Wandalizm* 5000 zł 5000 zł brak Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia 500 zł zł do 100 zł w górę Siłowniki i automatyka bram 100 zł zł do 100 zł w górę Dom letniskowy min. max. Dom letniskowy 1000 zł do 100 zł w górę Budynki gospodarcze 100 zł zgodnie do 100 zł w górę Budowle 100 zł z do 100 zł w górę Ruchomości domowe (ogień) 100 zł pełnomocnictwem do 100 zł w górę Ruchomości domowe (kradzież) 100 zł * w wariancie Diament do limitu sumy głównej bez podlimitu ** w wariancie Rubin minimum zł ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z trzech wariantów: 1) Bursztyn do 100 zł w górę

14 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:14/28 2) Rubin 3) Diament. W każdym z wariantów ryzyka występują jako obligatoryjne lub opcjonalne, co przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 5 zakres ryzyk ubezpieczenia mieszkań i domów Zakres ubezpieczenia Wariant Diament Rubin Bursztyn Pożar, implozja, wybuch, uderzenie pioruna, akcja ratownicza. obligatoryjnie obligatoryjnie Upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza obligatoryjnie fakultatywnie* Ogień Przepięcie obligatoryjnie obligatoryjnie Przepięcie min zł fakultatywnie* Przepięcie min zł Stłuczenie stałych elementów obligatoryjnie stłuczenie Min zł fakultatywnie stłuczenie Min zł Katastrofa budowlana fakultatywnie fakultatywnie All risks X X Silny wiatr, grad, trzęsienie ziemi, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi obligatoryjnie fakultatywnie Upadek drzew i budowli, ciężar śniegu i lodu, pękanie na skutek mrozu. obligatoryjnie fakultatywnie obligatoryjnie Naturalne zdarzenia

15 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:15/28 Deszcz nawalny fakultatywnie** fakultatywnie** All risks X X Powódź fakultatywnie fakultatywnie** fakultatywnie** Zalanie fakultatywnie*** fakultatywnie Zalanie Zalanie z akwarium, instalacji przeciwpożarowej, łóżka wodnego Poszukiwanie przyczyny szkody obligatoryjnie fakultatywnie*** fakultatywnie*** fakultatywnie Fakultatywnie All risks X X Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja fakultatywnie fakultatywnie fakultatywnie Kradzież Wandalizm Kradzież siłowników i automatyki bram zgodnie z OWU w cenie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem bez limitu obligatoryjnie SU 5 000**** fakultatywnie SU 5000 fakultatywnie fakultatywnie fakultatywnie Rabunek rzeczy osobistych poza miejscem zamieszkania fakultatywnie fakultatywnie fakultatywnie * wykupienie ryzyk upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza w wariancie bursztynowym powoduje automatyczne wykupienie ryzyka przepięcia ** wykupienie powodzi powoduje automatyczne wykupienie deszczu nawalnego w wariancie bursztynowym i rubinowym *** wykupienie zalania w wariancie rubinowym powoduje automatyczne wykupienie zalania z akwarium, instalacji przeciwpożarowej, łóżka wodnego oraz poszukiwanie przyczyny szkody **** wykupienie kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w wariancie rubinowym powoduje automatyczne wykupienie wandalizmu na SU 5000 Uwaga! Wykupienie jakiegokolwiek ryzyka w ramach bloku ogień, naturalne zdarzenia, zalanie i kradzież powoduje automatyczne wykupienie pierwszej (podstawowej) grupy ryzyk z danego bloku. Powódź

16 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:16/28 W przypadku wybrania ryzyka powodzi w krótkiej ścieżce system dla strefy 1 i 2 przyjmie opcję z franszyzą, a dla lokali na piętrze w strefie 1,2,X przyjmie opcję bez powodzi w pomieszczeniach przynależnych), czyli to co dla danej strefy jest najtańsze. Tabela 6 Stawka za powódź (i deszcz nawalny) w poszczególnych strefach powodziowych Deszcz nawalny 3% stawki bazowej Strefa 0 (lub lokal mieszkalny na piętrze powódź 5% stawki bazowej bez pomieszczeń przynależnych) Strefa 1 z franszyzą (1% nie mniej niż 2500 zł) 10% stawki bazowej Strefa 1 bez franszyzy 150% stawki bazowej Strefa 2 z franszyzą (2% nie mniej niż 5000 zł) 20% stawki bazowej Strefa 2 bez franszyzy 500% stawki bazowej Strefa X brak możliwości ubezpieczenia ryzyka powodzi Kradzież Ryzyko kradzieży może zostać wykupione po uprzednim wykupieniu co najmniej ryzyka ogień. Ruchomości domowe i stałe elementy, przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej, przedmioty wartościowe mogą zostać ubezpieczone od kradzieży na sumę ubezpieczenia nie większą niż suma ubezpieczenia dla ryzyka ogień w tej kategorii mienia. Dla lokalu mieszkalnego na parterze oraz budynku mieszkalnego stawka taryfowa jest wyższa o 20%. Zniżki za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Należy zaznaczyć wymienione zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, które są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy. Zniżki są liczone jako suma zniżek. Max. łączna zniżka za zabezpieczenia wynosi 50%. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, za które przysługuje zniżka w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku: 1. zabezpieczenia okien - zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych i innych częściach oszklonych żaluzje posiadające atest potwierdzający ich zwiększona odporność na włamanie lub kraty; okna i przeszklone drzwi tarasowe i balkonowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie (co najmniej klasa P3); 2. drzwi antywłamaniowe - posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie; 3. stały dozór - pełniony przez pracowników Ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony mienia, stały dozór fizyczny, w miejscu ubezpieczenia; 4. alarm lokalny - jest to system zabezpieczeń wywołujący sygnały dźwiękowe w miejscu ubezpieczenia; 5. monitoring - system antywłamaniowy obejmujący swym zasięgiem całą powierzchnię budynku/lokalu mieszkalnego wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia, z czasem reakcji nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia; 6. domofon urządzenie służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali. W przypadku, gdy lokal/budynek mieszkalny posiada zarówno monitoring jak i alarm lokalny, zniżki za te zabezpieczenia nie sumują się ze sobą, Ubezpieczający ma prawo tylko do jednej z tych zniżek.

17 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:17/28 Prawo do zniżki przysługuje za te zabezpieczenia, które posiadają atest w dniu zakupu. Akceptowane są atesty następujących firm: - Zakładu Technicznej Ochrony Mienia TECHOM, - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa Metaplast (COBR) Np.: wykaz wyrobów certyfikowanych przez IMP dostępny jest na stronie internetowej: W przypadku, gdy budynek mieszkalny piętrowy posiada zabezpieczenia okien wyłącznie w kondygnacji parterowej Ubezpieczającemu przysługuje zniżka za te zabezpieczenia jedynie pod warunkiem, że do okien wyższych kondygnacji nie można przedostać się poprzez znajdujące się w budynku podesty, daszki, pergole, drabinki oraz inne elementy ułatwiające dostęp do wyższych kondygnacji. Rabat za zabezpieczenia jest przyznawany niezależnie od tego czy zabezpieczenia są wymagane obowiązkowo czy też nie. Wandalizm Możliwość wykupienia po wybraniu ryzyka kradzieży. W wariancie Diament odpowiedzialność do limitu sumy ruchomości i stałych elementów od kradzieży. W wariancie Rubin w zakresie obligatoryjnym na nie zamienialną sumę ubezpieczenia zł. W wariancie Bursztyn opcja fakultatywna z nie zamienialną sumę ubezpieczenia zł Kradzież siłowników i automatyki bram Możliwość wykupienia ryzyka po uprzednim ubezpieczeniu Budowli od ognia oraz ryzyka kradzieży. Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia Możliwość wykupienia po wybraniu ryzyka kradzieży. OCHRONA PRAWNA Możliwość wybrania jednej z dwóch sum ubezpieczenia - opcja fakultatywna w każdym z wariantów. DOMEK LETNISKOWY Ubezpieczenie domu letniskowego możliwe jest tylko pod warunkiem ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalanego lub ruchomości domowych. Ubezpieczenie domu letniskowego możliwe jest wyłącznie za zgodą osoby posiadającej takie pełnomocnictwo np. Specjalista ds. majątkowych. Ubezpieczenie ryzyka kradzieży możliwe jest tylko za zgodą uprawnionego pracownika Centrali. Aby ubezpieczyć domek letniskowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej należy w produkcie OC w życiu prywatnym wybrać klauzulę 8B Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody

18 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:18/28 z tytułu posiadania dodatkowych zabudowanych nieruchomości niebędących miejscem zamieszkania. POSTANOWIENIA DODATKOWE Postanowienia dodatkowe są możliwe do wpisania za zgodą uprawnionego pracownika Centrali. W przypadku warunków odmiennych od OWU po zaznaczeniu Postanowienia dodatkowe należy opisać ryzyko oraz w odpowiednie pole wpisać składkę dodatkową. Wymagana jest wcześniejsza konsultacja z osobą akceptującą. ZNIŻKI i ZWYŻKI OGÓLNE Zniżka cross-sellingowa Przysługuje za aktywne produkty OC i AC komunikacyjne 5% - Samo AC albo OC 10% - AC i OC Zniżka za dosprzedaż Naliczana automatycznie za produkty zawarte jednocześnie w ramach grupy Dom i Rodzina: 10% - min. 2 produkty (2 lub 3 produkty) 15% - wszystkie 4 produkty Aby w ubezpieczeniu mieszkania/domu przysługiwała zniżka za dosprzedaż konieczne jest wykupienie ryzyka kradzieży. Zwyżka inna Zwyżka inna wymaga opisu. Wymagana każdorazowa konsultacja z uprawnionym pracownikiem Centrali. Współczynnik korygujący Współczynnik korygujący wyliczany jest automatycznie przez program Merkury, zgodne z taryfą stawek:

19 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:19/28 5% zniżki za składkę podstawową min. 500 zł 10% zniżki za składkę podstawową min. 700 zł 20% zniżki za składkę podstawową min zł Zniżka marketingowa Udzielana przez Pośrednika ubezpieczeniowego/ Brokera zgodnie z jego pełnomocnictwem. Maksymalna zniżka marketingowa z tytułu całej umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć 20%. Specjalista w wystawianej przez siebie polisie może udzielić zniżki marketingowej w wysokości od 21% do 49% tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Centrali Generali i może być również polisą bezprowizyjną. Zniżka pracownicza Jest Udzielana pracownikowi Generali zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, Agentowi, Multiagentowi (w sytuacji, gdy na polisie występuje jako Ubezpieczający). Zniżka pracownicza wynosi max. 50% pod warunkiem, iż jest to polisa bezprowizyjna i może być udzielona tylko na polisie wystawianej przez uprawnionego Specjalistę lub pracownika Centrali. Zniżka pracownicza wyklucza zastosowanie zniżki marketingowej. Składka minimalna Składka minimalna w ubezpieczeniu domu, mieszkania wynosi 75 zł. UWAGI Pole to nie powinno być używane dla celów rozszerzenia ochrony, ani jakichkolwiek informacji mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, chyba, że wynika to z uzgodnień do oferty akceptowanej przez Centralę. 2. Szczegółowa KALKULACJA składki za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym OKRES UBEZPIECZENIA Wybierz okres ubezpieczenia. Początek ochrony może być najwcześniej następnego dnia (przycisk od jutra ),a najdalej za 30 dni od daty dzisiejszej. Przy określaniu początku okresu ubezpieczenia należy pamiętać o tym, że ochrona rozpoczyna się najwcześniej od następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej raty za polisę. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 6 miesięcy (181 dni). Aby zawrzeć umowę krótkoterminową odznacz przycisk 1 rok. Przy umowie krótszej niż rok nie będzie możliwości zaznaczenia opcji automatycznego przedłużenia.

20 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:20/28 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z trzech wariantów: 4) Bursztyn 5) Rubin 6) Diament. Minimalny zakres ubezpieczenia w wariancie Bursztyn to zakres terytorialny Polska i suma ubezpieczenia 25 tys. Klauzula 1 wymaga podania liczby psów. Klauzula 2 i 2A jest dostępna od sumy 50 tys. Minimalny zakres ubezpieczenia w wariancie Rubin to zakres terytorialny Europa i suma ubezpieczenia 50 tys. Ochrona w związku z posiadaniem psów nie wymaga podania ich liczby. Generali ponosi ochronę ubezpieczeniową bez względu na ich liczbę. Obligatoryjnie w zakresie wliczona jest również klauzula 2A przeznaczona dla najemców w zakresie szkód spowodowanych w nieruchomościach. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia klauzuli 2B w zakresie ruchomości. Minimalny zakres ubezpieczenia w wariancie Diament to zakres terytorialny Świat (z włączeniem USA i Kanady). Obligatoryjnie w zakresie ochrony jest również klauzula1, 2A i 2B. Wszystkie pozostałe klauzule są fakultatywne:

21 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:21/28 Minimalna suma ubezpieczenia klauzuli nr 5 to zł POSTANOWIENIA DODATKOWE Postanowienia dodatkowe są możliwe do wpisania za zgodą uprawnionego pracownika Centrali. W przypadku warunków odmiennych od OWU po zaznaczeniu Postanowienia dodatkowe należy opisać ryzyko oraz w odpowiednie pole wpisać składkę dodatkową. Wymagana jest wcześniejsza konsultacja z osobą akceptującą.

22 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:22/28 ZNIŻKI i ZWYŻKI OGÓLNE Zniżka cross-sellingowa Przysługuje za aktywne produkty OC i AC komunikacyjne 5% - Samo AC albo OC 10% - AC i OC Zniżka za dosprzedaż Naliczana automatycznie za produkty zawarte jednocześnie w ramach grupy Dom i Rodzina: 10% - min. 2 produkty (2 lub 3 produkty) 15% - wszystkie 4 produkty Jeśli w ubezpieczeniu mieszkania/domu nie ma wykupionego ryzyka kradzieży, produkt ten nie liczy się jako produkt uprawniający do zniżki w OC w życiu prywatnym. Zwyżka inna Zwyżka inna Zwyżka inna wymaga opisu. Wymagana każdorazowa konsultacja z uprawnionym pracownikiem Centrali. Współczynnik korygujący Współczynnik korygujący wyliczany jest automatycznie przez program Merkury, zgodne z taryfą stawek: 10% zniżki za składkę podstawową min 500 zł 20% zniżki za składkę podstawową min zł Zniżka marketingowa Udzielana przez Pośrednika ubezpieczeniowego/ Brokera zgodnie z jego pełnomocnictwem. Maksymalna zniżka marketingowa z tytułu całej umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć 20%.

23 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:23/28 Specjalista w wystawianej przez siebie polisie może udzielić zniżki marketingowej w wysokości od 21% do 49% tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Centrali Generali i może być również polisą bezprowizyjną. Zniżka pracownicza Jest Udzielana pracownikowi Generali zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, Agentowi, Multiagentowi (w sytuacji gdy na polisie występuje jako Ubezpieczający). Zniżka pracownicza wynosi max. 50% pod warunkiem, iż jest to polisa bezprowizyjna i może być udzielona tylko na polisie wystawianej przez uprawnionego Specjalistę lub pracownika Centrali. Zniżka pracownicza wyklucza zastosowanie zniżki marketingowej. Składka minimalna Składka minimalna wynosi 15 zł.. UWAGI Pole to nie powinno być używane dla celów rozszerzenia ochrony, ani jakichkolwiek informacji mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, chyba, że wynika to z uzgodnień do oferty akceptowanej przez Centralę.

24 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:24/28 3. Szybka ścieżka KALKULACJI (skrót) Szybka ścieżka pozwala na wyliczenie składki z minimalnym zakresem danych. Zakres ryzyk, dla którego liczona jest składka jest przedstawiony poniżej Wybierz okres ubezpieczenia zasady jak w kalkulacji szczegółowej okres ubezpieczenia jest wspólny dla wszystkich produktów wybranych do pakietu z grupy Dom i Rodzina. Wybierz wariant, w którym chcesz wyliczyć składkę i wprowadź dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia. Zasady jak w kalkulacji szczegółowej. Mury budynek mieszkalny/lokal mieszkalny wraz z elementami stały - w sumie ubezpieczenia powinny być uwzględnione stałe elementy. Mury z ruchomościami w sumie ubezpieczenia budynku mieszkalnego należy uwzględnić wartość stałych elementów, w ruchomościach domowych suma ubezpieczenia nie zawiera stałych elementów. Ruchomości w sumie ubezpieczenia powinny być uwzględnione stałe elementy. Na podstawie danych adresowych system określi strefę powodziową. Istnieje możliwość wybrania ryzyka powodzi lub nie.

25 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:25/28 W przypadku wybrania ryzyka powodzi w krótkiej ścieżce system dla strefy 1 i 2 przyjmie opcję z franszyzą, a dla lokali na piętrze w strefie 1,2,X przyjmie opcję bez powodzi w pomieszczeniach przynależnych), czyli to co dla danej strefy jest najtańsze. Wpisz powierzchnię i wybierz konstrukcję budynku zasady jak w szczegółowej kalkulacji. Dla OC w życiu prywatnym wybierz wariant. Naciśnięcie przycisku Przelicz powoduje wyliczenie składki. Jeśli składka lub standardowy zakres ubezpieczenia (do podejrzenia po naciśnięciu przycisku Info ) nie jest satysfakcjonujący dla Klienta naciśnij przycisk Szczególowa kalkulacja.

26 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:26/28 4. Ekran OFERTA i DANE DO UMOWY EKRAN OFERTA Na ekranie oferty poprzez kliknięcie pokaż pojawią się wybrane produkty z wykazem czy i na ile rat można podzielić składkę Zwyżka za raty Składka może zostać rozłożona na 2 raty o ile wynosi min. 200 zł, na 4 raty o ile wynosi min. 400 zł. Zwyżka 3% za 2 raty Zwyżka 5% za 4 raty EKRAN DANE DO UMOWY Ekran 5 Dane do umowy składa się z uzupełnienia przez Pośrednika dotychczasowej Propozycji o poniższe sekcje: 1) Dane Ubezpieczającego 2) Dane ubezpieczenia domu / mieszkania a. Dane Ubezpieczonego b. Ocena ryzyka c. Miejsce ubezpieczenia, d. Adres domku letniskowego e. Spis mienia dla ruchomości domowych f. Spis mienia dla przedmiotów wartościowych g. Indeksacja składki 3) Dane ubezpieczenia OC w życiu prywatnym a. Dane ubezpieczonego

27 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:27/28 b. Wybrane Klauzule wymagające dodatkowych danych 4) Cesja 5) Automatyczne przedłużenie 6) Płatność 7) Oświadczenia 8) Prowizje dla Pośrednika (występuje w przypadku roli Specjalista) 1) Dane Ubezpieczającego Pole Dane Ubezpieczającego zostało ujednolicone i obowiązuje do wszystkich produktów wybranych w ramach jednego Pakietu.

28 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:28/28 Ubezpieczający osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), zawierająca umowę ubezpieczenia, zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej. UWAGA! OBCOKRAJOWIEC a ubezpieczenie mienia Ubezpieczającym nie może być obcokrajowiec, który nie posiada nr PESEL. Obcokrajowiec może być jedynie Ubezpieczonym, a jego dane należy wpisać w polu uwagi dodatkowe nie odznaczając pola przeznaczonego dla Ubezpieczonego, ponieważ tam, także wymagany jest nr PESEL. Typ klienta: 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba fizyczna Podaj: tytuł do korespondencji (Pan / Pani), imię pierwsze, imię drugie (pole nieobowiązkowe), nazwisko, nr PESEL, a także adres zameldowania/zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu.

29 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:29/28 Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe): numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego i adres . Numery telefonów wpisać należy ciągiem bez spacji czy kresek np (stacjonarny) i (kom.). Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba prawna (lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) Podaj: pełną nazwę firmy wraz z podaniem formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (Sp. z o.o., S.A., s.c. itp.), NIP, REGON, adres prowadzonej działalności oraz nieobowiązkowo telefon kontaktowy i adres e mail. Jeżeli Ubezpieczającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Podaj: imię i nazwisko osoby fizycznej, REGON, PESEL adres prowadzonej działalności oraz nieobowiązkowo: pełną nazwę firmy z podaniem formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (Sp. z o.o., S.A., s.c. itp.), NIP, telefon kontaktowy, adres .

30 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:30/28 Pozostałe checkboxy z sekcji Dane Ubezpieczającego : 1. Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym we wszystkich zakupionych produktach Opcja ta pozwala na automatyczne wypełnienie danych Ubezpieczającego w polach Ubezpieczonego. UWAGA: Dane Ubezpieczającego nie zostaną skopiowane do Danych Ubezpieczonego dla Typu Klienta: osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z poniższą tabelą: Produkt Ubezpieczający Ubezpieczony Dom/Mieszkanie OC w żp NNWi Bezpieczna Podróż Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna prow. dział. gosp. Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna 2. Adres do korespondencji inny niż adres zameldowania Pole do uzupełnienia w przypadku, gdy Ubezpieczający chce otrzymywać korespondencję na inny adres, niż wskazany jako miejsce zamieszkania. 2) Dane ubezpieczenia domu / mieszkania

31 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:31/28 a. Dane Ubezpieczonego w ubezpieczeniu domu/mieszkania W przypadku, kiedy Ubezpieczający nie jest jednocześnie Ubezpieczonym, w miejscu Dane Ubezpieczonego należy wpisać dane osoby, na rzecz, której została zawarta umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, na rachunek, której jest zawierana umowa ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. (patrz tabela wyżej). Pozostałe checkboxy z sekcji Dane Ubezpieczonego w ubezpieczeniu domu/mieszkania : 1. Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym Zaznaczone automatycznie, gdy w sekcji Dane Ubezpieczającego został zaznaczony checkbox Ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym we wszystkich zakupionych produktach. Dane Ubezpieczonego do uzupełnienia te same, jak w przypadku danych Ubezpieczającego. 2. Drugi Ubezpieczony w ubezpieczeniu domu/mieszkania Do wyboru, gdy jest dwóch ubezpieczonych np. Właścicielami ubezpieczonego domu jest małżeństwo. Dane Ubezpieczonego do uzupełnienia te same, jak w przypadku danych Ubezpieczającego. b. Ocena ryzyka 1. Czy były przeprowadzane remonty? (NIE / TAK) W przypadku wyboru TAK pojawia się pole, w którym należy wpisać, kiedy i jaki remont został przeprowadzony. Dotyczy to również modernizacji, przebudowy lub rozbudowy budynku/lokalu mieszkalnego. Art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

32 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:32/28 Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istota tej definicji zamyka się w rodzaju robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale wykraczających poza prace związane z bieżącą konserwacją, jednakże te roboty budowlane muszą być wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym. 2. Czy istnieją widoczne uszkodzenia powstałe przed złożeniem wniosku o ubezpieczenia, wymagające naprawy? (NIE / TAK) W przypadku wyboru TAK pojawia się pole, w którym należy wypisać wszystkie widoczne uszkodzenia mienia (do momentu zawarcia umowy). Szczególną uwagę należy zwrócić na: pęknięcia budynku, zalania tynków i powłok malarskich, szkody w trakcie likwidacji, a także inne widoczne uszkodzenia. 3. Czy istnieją zagrożenia związane z usytuowaniem budynku, np.: brak ogrodzenia, położenie w niecce terenu, na zboczu, terenach zalewowych, brak ogrodzenia, itp.? (NIE / TAK) W przypadku wyboru TAK pojawia się pole, w którym należy podać zagrożenia związane z usytuowaniem budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki położone na zboczach, dopytać czy budynek nie znajduje się w strefie osuwiska, a także ważne jest położenie cieków wodnych, kanałów oraz innych małych rzeczek znajdujących się w pobliżu ubezpieczonego mienia. Niezależnie od powyższego należy ocenić ryzyko kradzieży z włamaniem np.: ogrodzenie posiadłości, lokalizacja budynku (np. w pobliżu skupisk mieszkalnych, osiedli lub w dalszej odległości). 4. Czy budynek/lokal mieszkalny jest użytkowany (nie dotyczy domu w budowie)? (NIE / TAK) W przypadku wyboru NIE pojawi się pole do uzupełnienia Budynek/lokal mieszkalny winien znajdować się pod opieką Ubezpieczającego tj.: - jest prowadzone w nim gospodarstwo domowe na stałe lub okresowo; - nie jest pozostawiony bez systematycznej kontroli, nie pozostaje niezamieszkany stale przez okres ciągły dłuższy niż pół roku. Dla budynku w budowie należy wybrać TAK. UWAGA: Został zwiększony termin w obowiązku nadzoru nad domem/mieszkaniem tj. niepozostawianie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego bez nadzoru przez okres ciągły dłuższy niż 90 dni. Ubezpieczony dom/ mieszkanie powinien być pod nadzorem Ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej. (W przypadku wynajęcia jest domniemanie opieki osób, które zamieszkują w nim). Zgodnie z obowiązującym OWU wymagane jest przeprowadzenie nadzoru dom/mieszkania co 90 dni. W przypadku posiadania np. apartamentu nad morzem i braku możliwości nadzoru przez okres dłuższy ubezpieczenie takie może być zawarte gdy dom/mieszkanie wyposażone jest w alarm z monitoringiem lub znajduje się

33 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:33/28 na strzeżonym osiedlu. W pozostałych przypadkach ewentualna zgoda na ubezpieczenie wymagać będzie indywidualnej oceny ryzyka przez Centralę. 5. Czy istniały lub istnieją wcześniejsze umowy ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego? (NIE / Kontynuacja w Generali / Inny ubezpieczyciel) - W przypadku kontynuacji ubezpieczenia należy wpisać numer poprzedniej polisy wystawionej w Generali (9 lub 11 cyfr). - W przypadku wyboru inny ubezpieczyciel - pojawia się pole, w którym należy wpisać nazwę poprzedniego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. c. Miejsce ubezpieczenia Należy uzupełnić brakujące informacje dotyczące miejsca ubezpieczenia domu/mieszkania tj.: 1. Rok budowy - należy wpisać rok budowy (rrrr) domu/budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie. W przypadku domu w budowie rok budowy stanowi ten sam rok, w którym została rozpoczęta budowa. W przypadku budynku mieszkalnego (mieszkania) rok budowy stanowi rok oddania mienia do użytkowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki starsze niż 50 lat, o wysokim stopniu zużycia technicznego. 2. Tytuł prawny do budynku / lokalu mieszkalnego należy wybrać z listy tytułu prawny mieszkania (własność/ spółdzielcze własnościowe/ spółdzielcze lokatorskie/ lokatorskie/ umowa najmu/ inne) jest to istotny elementem pozwalający ustalić czy:

34 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:34/28 - dla Ubezpieczonego wskazane jest zawarcie ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego (Ubezpieczający może uzyskać odszkodowanie w przypadku prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), - w miejscu ubezpieczenia występuje więcej niż jeden Ubezpieczony (np.: umowa najmu, gdzie współubezpieczonym może być właściciel mieszkania). Pozostałe dane tak jak: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania są nieedytowalne (zmian można dokonać na zakładce 3 Kalkulacja). 3. Adres garażu inny niż adres miejsca ubezpieczenia budynku / lokalu mieszkalnego, nleży zaznaczyć chexkbox i uzupełnić adres garażu znajdującego się poza głównym miejscem ubezpiecznenia. c. Adres domku letniskowego Należy podać adres domku letniskowego, uzupełniając wymagane pola (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu). W przypadku miejscowości nieposiadających ulic w polu ulica należy wpisać nazwę miejscowości. d. Spis mienia dla ruchomości domowych Spis mienia dla ruchomości nie jest obowiązkowy, wymóg pojawia się w przypadku ceny jednostkowej powyżej 6000 zł. Spis nie dotyczy mebli i rowerów. Należy zaznaczyć ryzyk od jakich są ubezpieczone wskazane w spisie ruchomości domowe (ryzyka ogniowe lub wszystkie ryzyka w przypadku wariantu DIAMENT i ryzyka kradzieżowe). Zaznaczenie ryzyk kradzieżowych powoduje automatyczne zaznaczenie ochrony od ognia. W przypadku braku spisu mienia w razie szkody podstawą wypłaty odszkodowania będzie przedstawienie dowodu zakupu lub inne dokumenty potwierdzające fakt posiadania mienia

35 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: Strona:35/28 e. Spis mienia dla przedmiotów wartościowych Spis mienia dla przedmiotów wartościowych jest obowiązkowy, należy podać rodzaj mienia, wartość zakupu (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy bądź z rachunkiem), rok zakupu / nabycia przedmiotu. Spis można również dołączyć do polisy np. w zamkniętej kopercie według mnie która zostanie otwarta dopiero gdy będzie szkoda. Nie wszyscy chcą wypisywać to na polisie może warto o tym wspomnieć Należy też zaznaczyć od czego jakich ryzyk jest ubezpieczony dany przedmiot ze spisu (ryzyka ogniowe lub wszystkie ryzyka w przypadku wariantu DIAMENT i/lub ryzyka kradzieżowe) W razie zakupu przedmiotu wartościowego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia należy dokonać doubezpieczenia i dołączyć rachunek zakupu lub wycenę rzeczoznawcy, w przeciwnym wypadku przedmiot ten nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. Łączna wartość rynkowa wyszczególnionych przedmiotów w spisie powinna być równa sumie ubezpieczenia z kalkulacji. f. Indeksacja składki Automatycznie zaznaczone jest wyrażenie zgody na ideksację (TAK). Użytkownik ma możliwość odznaczenia indeksacji składki (zmiana na NIE). Indeksacja powoduje podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz składki w przypadku kontynuacji umowy. Wskaźnik indeksacji jest ustalany i aktualizowany każdego 1 kwietnia danego roku, w oparciu o wskaźnik inflacji za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. 4) Cesja Umowy ubezpieczenia zawierane do cesji bankowych Na wniosek Ubezpieczającego, Pośrednik w sekcji Cesja zaznacza checkbox by uzupełnić wszystkie dane potrzebne do wystawienia cesji.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma

Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma 1 Compensa Firma 19043 w Cportal Nowy klient Wznowienie polisy 5 Kogo ubezpieczamy? Granice klienta Małego i Średniego biznesu w Compensie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE str 2 2. KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 str 2 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str 2 4. OKRES UBEZPIECZENIA str 2 5. NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa www.generali.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik.

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Pod skrzydłami lwa. OWU obowiązują od 31 sierpnia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWNIK SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie domu, nieruchomość w budowie i mieszkania 5 Rozdział III Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i Mieszkań, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania przez BRE Ubezpieczenia TU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo