Power Systems. Zarządzanie programem SMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Power Systems. Zarządzanie programem SMS"

Transkrypt

1 Power Systems Zarządzanie programem SMS

2

3 Power Systems Zarządzanie programem SMS

4 Uwaga Przed wykorzystaniem tych informacji i użyciem produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z sekcjami Uwagi dotyczące bezpieczeństwa na stronie v i Uwagi na stronie 29 oraz podręcznikami IBM Systems Safety Notices (G ) i IBM Environmental Notices and User Guide (Z ). To wydanie dotyczy serwerów IBM Power Systems z procesorem POWER8 oraz wszystkich modeli pokrewnych. Copyright IBM Corporation 2014.

5 Spis treści Uwagi dotyczące bezpieczeństwa v Zarządzanie programem SMS Co nowego w sekcji Zarządzanie programem SMS Uruchamianie programu SMS Uruchamianie programu SMS z serwera podzielonego na partycje logiczne Uruchamianie programu SMS z serwera niepodzielonego na partycje Uruchamianie menu SMS za pomocą interfejsu ASMI Uruchamianie menu SMS w przypadku, gdy interfejs ASMI nie jest dostępny, a system jest w stanie gotowości Używanie programu SMS Menu i ich opisy Menu główne i nawigacja Wybieranie języka w programie SMS Konfigurowanie zdalnego ładowania programu początkowego (IPL) Wybieranie opcji BOOTP lub TFTP Wybieranie opcji ISCSI Konfigurowanie adapterów Wybieranie opcji Speed, Duplex Wybieranie opcji Protocol Zmiana ustawień SCSI Informacje o urządzeniu we/wy Wybieranie konsoli Wybieranie opcji startowych Wybieranie urządzenia instalacyjnego lub startowego Konfigurowanie kolejności urządzeń startowych Uruchamianie Multiboot Obsługa strefowania sieci SAN Klawisze POST Wyjście z programu SMS Uwagi Postanowienia dotyczące ochrony prywatności Znaki towarowe Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Uwagi dotyczące produktów klasy A Uwagi dotyczące produktów klasy B Warunki Copyright IBM Corp iii

6 iv Power Systems: Zarządzanie programem SMS

7 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, które mogą być zamieszczone w różnych miejscach niniejszego podręcznika: v Uwaga dotycząca NIEBEZPIECZEŃSTWA zawiera omówienie sytuacji, która stanowi potencjalne zagrożenie zdrowia lub życia. v Uwaga dotycząca ZAGROŻENIA zawiera omówienie sytuacji, która w pewnych warunkach może stanowić zagrożenie. v Uwaga dotycząca OSTRZEŻENIA zawiera omówienie sytuacji, która może spowodować uszkodzenie programu, urządzenia, systemu lub danych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa w handlu ogólnoświatowym Niektóre kraje wymagają tłumaczenia informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w publikacjach dotyczących produktu na języki narodowe. Jeśli wymaganie to ma zastosowanie do kraju użytkownika, wówczas dokumentacja z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dołączona jest do pakietu publikacji (w wersji drukowanej, na dysku DVD lub jako element produktu) dostarczanego wraz z produktem. Dokumentacja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku narodowym oraz odniesienie do informacji źródłowych w języku angielskim. Przed przystąpieniem do korzystania z publikacji w języku angielskim w związku z instalowaniem, uruchamianiem lub serwisowaniem produktu, należy najpierw zapoznać się z informacjami dotyczącymi jego bezpieczeństwa, zawartymi w dokumentacji. Należy również sprawdzać informacje w dokumentacji w przypadku niezrozumienia jakichkolwiek informacji dotyczących bezpieczeństwa w publikacjach w języku angielskim. Aby otrzymać kopię zastępczą lub dodatkowe kopie informacji dotyczących bezpieczeństwa, należy skontaktować się IBM pod numerem telefonu German safety information Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet. Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania produktów laserowych Serwery IBM mogą wykorzystywać karty lub opcje we/wy oparte na technologii światłowodowej i wykorzystujące lasery lub diody LED. Zgodność produktów laserowych Serwery IBM mogą być zainstalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stelaża na urządzenia informatyczne. Copyright IBM Corp v

8 NIEBEZPIECZEŃSTWO Przy pracy z systemem lub w jego pobliżu należy przestrzegać następujących środków ostrożności: Napięcie i prąd elektryczny, przepływający przez kable zasilające, telefoniczne i komunikacyjne, stanowią zagrożenie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: v Zasilanie do jednostki należy podłączać jedynie za pomocą kabla zasilającego dostarczonego przez IBM. Nie należy używać kabla zasilającego dostarczonego przez IBM z jakimkolwiek innym produktem. v Nie należy otwierać ani serwisować żadnego zespołu zasilacza. v Nie należy podłączać ani odłączać żadnych kabli, ani też przeprowadzać instalacji, konserwacji czy ponownej konfiguracji tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. v Produkt może być wyposażony w wiele kabli zasilających. Aby odłączyć napięcie, należy odłączyć je wszystkie. v Należy podłączyć wszystkie kable zasilające do prawidłowo okablowanego i uziemionego gniazda elektrycznego. Należy upewnić się, że gniazdo zasilające zapewnia właściwe napięcie i kolejność faz, zgodnie z tabliczką znamionową systemu. v Należy podłączyć wszystkie urządzenia podłączone do tego produktu do prawidłowo okablowanych gniazd zasilających. v Jeśli to możliwe, należy podłączać i odłączać kable sygnałowe jedną ręką. v Nigdy nie należy włączać urządzeń, jeśli widoczne są ślady świadczące o działaniu ognia, wody lub istnieniu uszkodzeń konstrukcji. v Jeśli procedury instalacji i konfiguracji nie stanowią inaczej, to należy odłączyć kable zasilające, kable systemów telekomunikacyjnych, sieci i modemów przed otwarciem obudowy urządzenia. v Podczas instalacji i przemieszczania tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, a także podczas otwierania ich obudów, kable należy podłączać i odłączać według poniższego opisu. Aby odłączyć: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia (chyba że instrukcje stanowią inaczej). 2. Odłącz kable zasilające od gniazd zasilających. 3. Odłącz kable sygnałowe od złączy. 4. Odłącz wszystkie kable od urządzeń. Aby podłączyć: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia (chyba że instrukcje stanowią inaczej). 2. Podłącz wszystkie kable do urządzeń. 3. Podłącz kable sygnałowe do złączy. 4. Podłącz kable zasilające do gniazd zasilających. 5. Włącz urządzenia. (D005) NIEBEZPIECZEŃSTWO vi Power Systems: Zarządzanie programem SMS

9 Przy pracy z systemem lub w jego pobliżu należy przestrzegać następujących środków ostrożności: v Ciężkie urządzenie - nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie ciała ludzkiego lub urządzenia. v Należy zawsze dokręcać nakrętki poziomujące stelaża. v Należy zawsze instalować na stelażu klamry stabilizatora. v Aby zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z nierównomiernym obciążeniem, należy zawsze instalować najcięższe urządzenia w dolnej części stelaża. Należy zawsze instalować serwery i opcjonalne urządzenia zaczynając od dołu stelaża. v Urządzeń instalowanych w stelażu nie należy używać w charakterze półek czy obszarów roboczych. Nie należy na nich umieszczać żadnych przedmiotów. v Każdy stelaż może być wyposażony w kilka kabli zasilających. Należy odłączyć wszystkie kable zasilające stelaża, jeśli wymagane jest odłączenie zasilania. v Należy podłączyć wszystkie urządzenia zainstalowane w stelażu do urządzeń zasilających zainstalowanych w tym samym stelażu. Nie należy podłączać kabla zasilającego z urządzenia zainstalowanego w jednym stelażu do urządzenia zasilającego zainstalowanego w innym stelażu. v Gniazdo elektryczne, które nie jest poprawnie okablowane, może spowodować wystąpienie niebezpiecznego napięcia na metalowych częściach systemu lub podłączanych do niego urządzeń. Odpowiedzialność za poprawne okablowanie i uziemienie gniazd zasilających w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym spoczywa na użytkowniku. OSTRZEŻENIE v Nie należy instalować jednostki w stelażu, jeśli temperatura otoczenia przekracza temperaturę otoczenia zalecaną przez producenta dla wszystkich urządzeń instalowanych w stelażu. v Nie należy instalować jednostki w stelażu, w którym nie ma swobodnego przepływu powietrza. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza po bokach oraz z przedniej i tylnej strony jednostki, służących do wentylacji. v Należy uważnie podłączyć sprzęt do obwodu zasilającego, tak aby przeciążenie obwodów nie uszkodziło okablowania zasilającego lub bezpieczników. Aby zapewnić prawidłowe podłączenie zasilania do stelaża, należy zapoznać się z etykietami znamionowymi, znajdującymi się na urządzeniach w stelażu i obliczyć wymaganą łączną moc obwodu zasilającego. v (W przypadku szuflad wysuwanych). Nie należy wysuwać ani instalować szuflad ani innych elementów, jeśli wsporniki stabilizatora stelaża przemysłowego nie są przymocowane do stelaża. Nie należy wysuwać więcej niż jedną szufladę jednocześnie. W przeciwnym wypadku stelaż może utracić stabilność. v (W przypadku szuflad zamocowanych na stałe). Szuflada ta jest zamocowana na stałe i nie może być wyjmowana w celu dokonania czynności serwisowych, chyba że producent określi inaczej. Próba całkowitego lub częściowego wyjęcia szuflady ze stelaża może spowodować utratę stabilności stelaża lub wypadnięcie szuflady ze stelaża. (R001) Uwagi dotyczące bezpieczeństwa vii

10 UWAGA: Usunięcie komponentów z górnych pozycji stelaża poprawia jego stabilność podczas przemieszczania. Podczas przemieszczania zapełnionego stelaża wewnątrz pomieszczenia lub budynku należy przestrzegać niniejszych ogólnych wytycznych: v Należy zmniejszyć wagę stelaża przemysłowego, usuwając urządzenia począwszy od góry stelaża. Jeśli to możliwe, należy przywrócić konfigurację stelaża do takiej, w jakiej został on dostarczony. Jeśli jest ona nieznana, należy wykonać poniższe czynności: Wyjąć wszystkie urządzenia znajdujące się w pozycji 32U i powyżej. Sprawdzić, czy najcięższe urządzenia zostały zainstalowane na dole stelaża przemysłowego. Sprawdzić, czy nie występują puste poziomy U pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w stelaży przemysłowym poniżej poziomu 32U. v Jeśli przemieszczany stelaż przemysłowy stanowi część pakietu stelaży przemysłowych, należy odłączyć stelaż od pakietu. v Należy sprawdzić planowaną trasę, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia. v Należy sprawdzić, czy wybrana trasa utrzyma ciężar załadowanego stelaża przemysłowego. Wagę załadowanego stelaża należy sprawdzić w dokumentacji dostarczonej wraz ze stelażem przemysłowym. v Należy sprawdzić, czy wszystkie prześwity drzwi mają wymiary co najmniej 760 x 230 mm (30 x 80 cali). v Należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia, półki, szuflady, drzwi oraz kable zostały zabezpieczone. v Należy sprawdzić, czy wszystkie cztery nakrętki poziomujące zostały podniesione do ich najwyższych pozycji. v Należy sprawdzić, czy podczas przemieszczania w stelażu przemysłowym nie pozostały zainstalowane żadne klamry stabilizatora. v Nie należy korzystać z rampy nachylonej pod kątem większym niż 10 stopni. v Po przemieszczeniu stelaża należy: Opuścić cztery nakrętki poziomujące. Zainstalować klamry stabilizatora na stelażu przemysłowym. Jeśli ze stelaża zostały usunięte urządzenia, należy je ponownie zainstalować począwszy od najniższej pozycji do najwyższej. v Jeśli wymagane jest przemieszczenie na dużą odległość, należy przywrócić pierwotną konfigurację stelaża. Należy zapakować stelaż w oryginalne opakowanie lub jego odpowiednik. Należy także opuścić nakrętki poziomujące, aby podnieść rolki ponad paletę i przymocować stelaż do palety. (R002) (L001) NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wewnątrz komponentu oznaczonego tą etykietą występuje napięcie lub natężenie prądu stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nie należy otwierać obudowy lub pokrywy z niniejszą etykietą. (L001) (L002) viii Power Systems: Zarządzanie programem SMS

11 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Urządzeń instalowanych w stelażu nie należy używać w charakterze półek czy obszarów roboczych. (L002) (L003) lub lub NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wiele kabli zasilających. Produkt może być wyposażony w wiele kabli zasilających. Aby odłączyć napięcie, należy odłączyć je wszystkie. (L003) (L007) Uwagi dotyczące bezpieczeństwa ix

12 UWAGA: Gorąca powierzchnia w pobliżu. (L007) (L008) UWAGA: Niebezpieczne ruchome części w pobliżu. (L008) Wszystkie produkty laserowe posiadają w Stanach Zjednoczonych certyfikat zgodności z wymaganiami określonymi w dokumencie DHHS 21 CFR, Podrozdział J dla produktów laserowych klasy 1. Poza granicami Stanów Zjednoczonych produkty posiadają certyfikat zgodności z normą IEC jako produkty laserowe klasy 1. Informacje o numerach przyznanych certyfikatówioorganach zatwierdzających znajdują się na etykietach na poszczególnych częściach. UWAGA: Produkt ten może zawierać co najmniej jedno z następujących urządzeń: napęd CD-ROM, napęd DVD-ROM, napęd DVD-RAM lub moduł lasera, będący produktem laserowym klasy 1. Zwróć uwagę na następujące informacje: v Nie należy zdejmować obudowy. Usunięcie obudowy produktu laserowego może spowodować kontakt z niebezpiecznym promieniowaniem lasera. Urządzenie nie zawiera części serwisowalnych. v Użycie elementów sterujących, ustawień lub procedur innych niż opisane tutaj może spowodować zagrożenie niebezpiecznym promieniowaniem. (C026) UWAGA: W skład środowisk przetwarzania danych mogą wchodzić urządzenia przekazujące dane łączami systemowymi, zawierające moduły laserowe, które emitują promieniowanie powyżej klasy 1. Z tego powodu nie należy patrzeć na zakończenie kabla światłowodowego lub otwierać gniazda elektrycznego. (C027) UWAGA: Ten produkt zawiera laser klasy 1M. Nie należy oglądać bezpośrednio za pomocą instrumentów optycznych. (C028) UWAGA: Niektóre produkty laserowe zawierają wbudowaną diodę laserową klasy 3A lub 3B. Uwaga: Jeśli produkt jest otwarty, występuje emisja promieniowania laserowego. Nie należy patrzeć na promień lasera, oglądać bezpośrednio za pomocą instrumentów optycznych. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z promieniem. (C030) x Power Systems: Zarządzanie programem SMS

13 UWAGA: Akumulator zawiera lit. Aby uniknąć możliwości eksplozji, akumulatora nie można spalać ani ładować. Akumulatora nie należy: v wrzucać do wody ani go w niej zanurzać, v podgrzewać do temperatury przekraczającej 100 stopni C (212 stopni F), v naprawiać ani demontować. Należy wymienić tylko na części zatwierdzone przez IBM. Akumulator należy przetworzyć wtórnie lub usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami. W Stanach Zjednoczonych IBM zajmuje się zbieraniem takich akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer Przed zadzwonieniem należy przygotować numer części IBM właściwy dla akumulatora. (C003) Informacje dotyczące zasilania i okablowania dla NEBS GR-1089-CORE Poniższe uwagi mają zastosowanie do serwerów IBM oznaczonych jako zgodne z normą NEBS GR-1089-CORE: Urządzenie nadaje się do instalacji w: v ośrodkach telekomunikacji sieciowej; v lokalizacjach, w których mają zastosowanie przepisy NEC (National Electrical Code). Wewnątrzbudynkowe porty tego urządzenia przeznaczone są do podłączania wyłącznie wewnątrzbudynkowego lub izolowanego okablowania. Portów wewnątrzbudynkowych tego urządzenia nie wolno podłączać galwanicznie do interfejsów łączących się z urządzeniami znajdującymi się na zewnątrz ani z ich okablowaniem. Interfejsy te są przeznaczone do używania wyłącznie w charakterze interfejsów wewnątrzbudynkowych (porty typu 2 lub 4, zgodnie z opisem w GR-1089-CORE) i wymagają izolacji odsłoniętego okablowania OSP. Dodanie ochronników głównych nie zapewnia wystarczającej ochrony pozwalającej podłączyć te interfejsy galwanicznie do okablowania OSP. Uwaga: Wszystkie kable ethernetowe muszą być osłonięte i uziemione na obu końcach. System zasilany napięciem przemiennym nie wymaga zastosowania zewnętrznego urządzenia przeciwprzepięciowego. System zasilany napięciem stałym wykorzystuje izolowany przewód ujemny. Ujemnego przewodu akumulatora nie można podłączać do obudowy ani uziemienia. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa xi

14 xii Power Systems: Zarządzanie programem SMS

15 Zarządzanie programem SMS Menu programu SMS (System Management Services) służy do wyświetlania informacji dotyczących systemu lub partycji oraz do wykonywania zadań, takich jak modyfikowanie listy startowej i konfigurowanie parametrów sieci. Opisywane menu może być używane w przypadku partycji logicznych systemów AIX lub Linux, a także dla wirtualnego serwera we/wy (VIOS) oraz programu Integrated Virtualization Manager (IVM). Co nowego w sekcji Zarządzanie programem SMS Ten temat zawiera nowe lub w znacznym stopniu zmienione informacje zawarte w sekcji Zarządzanie programem SMS, wprowadzone od poprzedniej aktualizacji tej kolekcji tematów. Październik 2014 r. v Zaktualizowano temat Menu i ich opisy na stronie 3. Czerwiec 2014 r. v Dodano informacje na temat serwerów IBM Power Systems z procesorem POWER8. Uruchamianie programu SMS W sekcji opisano sposób uruchamiania programu SMS z serwera partycjonowanego i niepartycjonowanego. Pojęcia pokrewne: Klawisze POST na stronie 26 Klawisze POST pozwalają uruchomić usługi lub włączyć tryb serwisowy w celu skonfigurowania systemu i zdiagnozowania problemów. Uruchamianie programu SMS z serwera podzielonego na partycje logiczne W sekcji opisano sposób uruchamiania programu SMS z serwera podzielonego na partycje logiczne za pomocą konsoli HMC. Jeśli masz system podzielony na partycje logiczne, wykonaj następujące czynności: Wymaganie: Partycja logiczna musi być zamknięta. W celu uzyskania dostępu do programu SMS partycję należy ustawić tak, aby uruchamiała się w trybie SMS. 1. W obszarze nawigacyjnym wybierz kolejno opcje Systems Management > Servers (Zarządzanie systemami > Serwery). 2. W obszarze nawigacyjnym wybierz odpowiedni system zarządzany, na którym chcesz pracować. 3. W obszarze danych wybierz odpowiednią partycję logiczną, na której chcesz pracować. 4. Wybierz kolejno opcje Configuration > Manage Profiles (Konfiguracja > Zarządzanie profilami). 5. W oknie Manage Profiles (Zarządzanie profilami) wybierz odpowiednią partycję logiczną, na której chcesz pracować. 6. Wybierz kolejno opcje Actions > Edit (Działania > Edytuj). 7. Kliknij zakładkę Settings (Ustawienia). 8. W sekcji Boot Modes (Tryby startowe) wybierz opcję SMS. 9. Kliknij przycisk OK. 10. Zrestartuj partycję logiczną, wybierając kolejno opcje Operations > Restart (Operacje > Restartuj) w oknie konsoli HMC. Menu SMS są wyświetlone na konsoli. Copyright IBM Corp

16 11. Jeśli podczas tej sesji nie masz jeszcze dostępu do konsoli, wybierz opcję Open a terminal window or console session (Otwórz okno terminalu lub sesję konsoli) i kliknij przycisk OK. System zostanie uruchomiony, a na konsoli sesji zostaną wyświetlone menu programu SMS. Uruchamianie programu SMS z serwera niepodzielonego na partycje W sekcji opisano sposób uruchamiania menu SMS za pomocą interfejsu ASMI, panelu sterującego lub z systemu operacyjnego AIX. Uruchamianie menu SMS za pomocą interfejsu ASMI Jeśli interfejs ASMI jest dostępny na konsoli sieciowej, a system jest w stanie gotowości, wykonaj następujące kroki: 1. W oknie powitania interfejsu ASMI podaj identyfikator i hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk Log In (Zaloguj się). 2. W obszarze nawigacyjnym rozwiń element Power/Restart Control (Sterowanie zasilaniem/uruchamianiem) i wybierz Power On/Off System (Włącz/wyłącz zasilanie systemu). 3. Kliknij opcję Save settings (Zapisz ustawienia) i kontynuuj uruchamianie oprogramowania wbudowanego systemu serwera. 4. Obserwuj wskaźniki testu POST memory, keyboard, network, scsi, speaker (pamięć, klawiatura, sieć, scsi, głośnik) wyświetlane na dole konsoli oprogramowania wbudowanego. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Klawisze POST na stronie Naciśnij klawisz numeryczny 1 po wyświetleniu słowa keyboard (klawiatura) oraz przed wyświetleniem słowa speaker (głośnik). 6. Jeśli system o to poprosi, zaakceptuj umowę dotyczącą korzystania z oprogramowania wbudowanego. 7. Jeśli system o to poprosi, wybierz język. Więcej informacji o dostępnych językach można znaleźć w temacie Wybieranie języka w programie SMS. 8. W razie żądania wpisz hasło. Wpisz hasło administratora określone podczas początkowego konfigurowania systemu. Uruchamianie menu SMS w przypadku, gdy interfejs ASMI nie jest dostępny, a system jest w stanie gotowości Jeśli interfejs ASMI nie jest dostępny, a system jest w stanie gotowości, wykonaj następujące kroki: 1. Naciśnij przycisk zasilania na panelu sterującym. 2. Obserwuj wskaźniki testu POST memory, keyboard, network, scsi, speaker (pamięć, klawiatura, sieć, scsi, głośnik) wyświetlane na dole konsoli oprogramowania wbudowanego. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Klawisze POST na stronie Naciśnij klawisz numeryczny 1 po wyświetleniu słowa keyboard (klawiatura) oraz przed wyświetleniem słowa speaker (głośnik). 4. Jeśli system o to poprosi, zaakceptuj umowę dotyczącą korzystania z oprogramowania wbudowanego. 5. Jeśli system o to poprosi, wybierz język. Więcej informacji o dostępnych językach można znaleźć w temacie Wybieranie języka w programie SMS. 6. W razie żądania wpisz hasło. Wpisz hasło administratora określone podczas początkowego konfigurowania systemu. Używanie programu SMS W sekcji opisano sposób, w jaki menu programu SMS mogą być przydatne w zarządzaniu systemem. Zadania pokrewne: Uruchamianie programu SMS na stronie 1 W sekcji opisano sposób uruchamiania programu SMS z serwera partycjonowanego i niepartycjonowanego. 2 Power Systems: Zarządzanie programem SMS

17 Menu i ich opisy Istnieje wiele zadań, do których można uzyskać dostęp za pomocą menu programu SMS. Jeśli nie wykonano jeszcze czynności wymaganych do uruchomienia usług zarządzania systemem (SMS), należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uruchamianie programu SMS na stronie 1. Uwagi: v Jeśli konsola oprogramowania wbudowanego jest terminalem graficznym, może być wymagane wprowadzenie hasła administratora procesora serwisowego, które zostało określone za pomocą interfejsu ASMI. v W przypadku serwera podzielonego na partycje w menu SMS wyświetlane są tylko urządzenia przypisane do uruchamianej partycji. Jeśli partycja zajmuje wszystkie zasoby serwera, w menu SMS wyświetlane są wszystkie urządzenia zainstalowane w systemie. v W przypadku niektórych z przedstawionych niżej przykładowych menu zamiast wyrażenia Ufeature_code.model.serial number używane jest wyrażenie Un w celu zapewnienia czytelności tekstu. Poniższa tabela zawiera tytuły menu lub zadań dostępnych za pomocą menu programu SMS. Umożliwia ona dostęp do określonego zadania oraz wyświetlenie informacji na jego temat. Tytuły i zawartość menu mogą ulec zmianie. Nie należy polegać na samej zawartości, jak w przypadku umieszczania w skrypcie. Tabela 1. Menu SMS i ich opisy Menu lub zadanie Main menu (Menu główne) Select language (Wybierz język) Setup remote IPL (Konfiguruj zdalne ładowanie programu początkowego (IPL)) Adapter configuration (Konfiguracja adaptera) Speed, duplex (Szybkość, dupleks) Protocol (Protokół) Ping test (Test ping) Advanced setup: BOOTP (Konfiguracja zaawansowana: BOOTP) Change SCSI settings (Zmień ustawienia SCSI) I/O device information (Informacje o urządzeniu we/wy) Select console (Wybierz konsolę) Select boot options (Wybierz opcje startowe) Normal mode boot or service mode boot (Start w trybie normalnym lub start w trybie serwisowym) Hard drive (Napęd dysku twardego) Opis Wyświetla pierwsze menu wyświetlane po uruchomieniu aplikacji SMS. Pozwala zmienić język, w którym są wyświetlane menu SMS. Pozwala aktywować i skonfigurować funkcję zdalnego uruchamiania serwera. Umożliwia ustawienie szybkości sieci oraz ustawienie protokołu. W zależności od możliwości interfejsu można ustawić szybkość i tryb dupleksowy interfejsu. Umożliwia ustawienie odpowiedniego protokołu sieciowego. Umożliwia sprawdzenie połączenia sieciowego między adapterem a systemem zdalnym. Umożliwia zmianę wartości BOOTP. Umożliwia zmianę adresów kontrolerów SCSI podłączonych do systemu. Wyświetla informacje dotyczące różnych urządzeń podłączonych do podsystemu pamięci. Umożliwia wybór konsoli używanej do wyświetlania menu SMS. Umożliwia ustawianie różnych opcji urządzeń instalacyjnych i startowych. Menu Select boot options (Wybierz opcje startowe) zawiera następujące opcje: Select Install or Boot Device (Wybierz urządzenie instalacji/startowe), Configure Boot Device Order (Konfiguruj kolejność urządzeń startowych), Multiboot Startup (Uruchamianie Multiboot) oraz SAN Zoning Support (Obsługa strefowania sieci SAN). Pozwala wybrać, czy system ma być uruchamiany w trybie normalnym, czy serwisowym. Wyświetla menu zawierające listę różnych typów napędów dysku startowego zainstalowanych w systemie, na przykład SCSI. Zarządzanie programem SMS 3

18 Tabela 1. Menu SMS i ich opisy (kontynuacja) Menu lub zadanie Opis Set boot sequence (Ustaw kolejność startową) Pozwala określić położenie urządzenia na liście startowej. Menu Set boot sequence (Ustaw kolejność startową) zawiera opcje Display current settings (Wyświetl ustawienie bieżące), Restore default settings (Odtwórz ustawienia domyślne), Multiboot startup (Uruchamianie multiboot) oraz Exiting system management services (Wyjście z menu SMS). Menu główne i nawigacja Z poziomu menu głównego można wybrać język, skonfigurować zdalne ładowanie programów początkowych (IPL), zmienić ustawienia SCSI, wybrać konsolę oraz wybrać opcje startowe. Po uruchomieniu programu SMS wyświetlane jest menu podobne do tego w poniższym przykładzie. Main menu (Menu główne) 1. Select Language (Wybierz język) 2. Setup Remote IPL (Initial Program Load) (Konfiguruj zdalne ładowanie programu początkowego (IPL)) 3. I/O Device Information (Informacje o urządzeniu we/wy) 4. Select Console (Wybierz konsolę) 5. Select Boot Options (Wybierz opcje startowe) X = wyjście (exit) z menu SMS Uwaga: W zależności od działającej w systemie wersji oprogramowania wbudowanego w opcji 3 może być wyświetlona pozycja menu I/O Device Information (Informacje o urządzeniu we/wy) lub Change SCSI Settings (Zmień ustawienia SCSI). Wszystkie menu (oprócz Menu głównego) zawierają kilka klawiszy nawigacyjnych: M Powrót do Menu głównego ESC Powrót do poprzedniego menu X Wyjście z menu SMS i uruchomienie systemu operacyjnego. Po naciśnięciu klawisza X zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji o wyjściu z menu SMS i uruchomieniu systemu operacyjnego. Jeśli informacje zajmują więcej niż jedną stronę, dostępne są dwa dodatkowe klawisze nawigacyjne: N Wyświetlenie następnej strony listy P Wyświetlenie poprzedniej strony listy Uwaga: Klawisze nawigacyjne z małymi literami działają tak samo jak klawisze z wielkimi literami wyświetlane w menu. Na przykład klawisze m i M oznaczają powrót do Menu głównego. W każdym menu można wybrać jedną z pozycji i nacisnąć klawisz Enter lub wybrać klawisz nawigacyjny. Wybieranie języka w programie SMS W programie SMS do wyboru jest wiele opcji językowych. Po wybraniu opcji Select Language (Wybierz język) można zmienić język, w którym są wyświetlane menu SMS. 4 Power Systems: Zarządzanie programem SMS

19 Uwaga: Jeśli użytkownik zmieni język, wybierając opcję Select Language (Wybierz język), zmieniony zostanie wyłącznie język używany przez oprogramowanie wbudowane menu SMS, a nie język systemu operacyjnego. Uwaga: Jeśli jest używany terminal ASCII, w celu poprawnego wyświetlania języków innych niż angielski musi on obsługiwać zestaw znaków ISO Dostępne są m.in. następujące języki: 1. ISO angielski (Stany Zjednoczone) 2. ISO francuski 3. ISO niemiecki 4. ISO włoski 5. ISO hiszpański 6. IS portugalski (Brazylia) 7. BIG5 chiński (tradycyjny) 8. GB2312 chiński (uproszczony) 9. EUC-JP japoński 10. EUC-KR koreański 11. UTF-8 angielski (Stany Zjednoczone) 12. UTF-8 hiszpański 13. UTF-8 francuski 14. UTF-8 niemiecki 15. UTF-8 włoski 16. UTF-8 portugalski (Brazylia) 17. UTF-8 chiński (tradycyjny) 18. UTF-8 chiński (uproszczony UTF) 19. UTF-8 japoński 20. UTF-8 koreański Konfigurowanie zdalnego ładowania programu początkowego (IPL) Sekcja zawiera informacje o konfigurowaniu zdalnego ładowania programu początkowego (IPL) za pomocą menu programu SMS. Po wybraniu opcji Setup Remote IPL (Konfiguruj zdalne ładowanie IPL) można aktywować i skonfigurować funkcję zdalnego uruchamiania serwera lub partycji logicznej. Wyświetlana jest lista kart sieciowych (NIC) serwera. Oto przykładowe menu: Ważne: W przypadku serwera podzielonego na partycje w menu NIC Adapters (Adaptery NIC) wyświetlane są tylko urządzenia przypisane do uruchamianej partycji. W przypadku systemu z jedną partycją w menu parametrów adapterów wyświetlane są wszystkie adaptery sieciowe systemu. Oto przykładowe menu adapterów NIC. Zarządzanie programem SMS 5

20 NIC Adapters (Adaptery NIC) Device (Urządzenie) Slot (Gniazdo) Hardware Address (Adres sprzętowy) 1.Port1-2PORT Gigabit Et Un-P1-T bff616b 2.Port2-2PORT Gigabit Et Un-P1-T bff616a 3. 10/100/1000 Base-TX PCI-X Un-CB1-C03-T e3814f Po wybraniu adaptera zostaną wyświetlone menu podobne do tych w poniższych przykładach. Wybierz wersję protokołu IP. 1. IPv4 - format adresu IPv6 - format adresu 1234:5678:90ab:cdef:1234:5678:90ab:cdef Wpisz numer pozycji menu i naciśnij klawisz Enter lub wybierz klawisz nawigacyjny: Select Network Service (Wybierz usługę sieciową) Brak aliasu: Port 1-adapter HEA IBM: Un-P1-T6 1. BOOTP 2. ISCSI Wpisz numer pozycji menu i naciśnij klawisz Enter lub wybierz klawisz nawigacyjny: Uwaga: Menu zależą od dokonanych wyborów. Na przykład po wybraniu protokołu IPv6 dla karty sieciowej (NIC) może zostać skonfigurowany start protokołu TFTP (Trivial File Transfer Protocol). W przypadku wybrania protokołu IPv4 karta NIC może zostać skonfigurowana dla opcji BOOTP. Zadania pokrewne: Używanie programu SMS na stronie 2 W sekcji opisano sposób, w jaki menu programu SMS mogą być przydatne w zarządzaniu systemem. Wybieranie opcji BOOTP lub TFTP Wybranie opcji BOOTP lub TFTP oraz wprowadzenie parametrów sieci spowoduje standardowe skonfigurowanie adaptera. Zostanie wyświetlone menu Network Parameters (Parametry sieciowe). Po wybraniu opcji BOOTP lub TFTP z menu Select Network Service (Wybierz usługę sieciową), wyświetlone zostanie menu Network Parameters (Parametry sieciowe). Menu i opcje zmieniają się w zależności od tego, czy w menu wyboru wersji protokołu IP wybrano IPv4 czy IPv6. Zostanie wyświetlone menu podobne do tego w poniższym przykładzie. 6 Power Systems: Zarządzanie programem SMS

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

ThinkPad X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

ThinkPad X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów: ThinkPad X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów: Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika MAXDATA PLATINUM 7200 IR Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7 Ostrzeżenia i przestrogi związane z bezpieczeństwem...7 Przeznaczenie...7 Ogólne ostrzeżenia...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika sprzętu

Podręcznik użytkownika sprzętu Dell PowerEdge C5125 Podręcznik użytkownika sprzętu Model zgodny z normą: B04S Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

IBM Wprowadzenie http://www.manuallib.com/file/2621267. From ManualLib.com

IBM Wprowadzenie http://www.manuallib.com/file/2621267. From ManualLib.com IBM Wprowadzenie http://www.manuallib.com/file/2621267 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, helping

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika

Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Centrum pamięci masowej firmy Dell

Centrum pamięci masowej firmy Dell Centrum pamięci masowej firmy Dell System pamięci masowej SCv2080 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E11J Typ regulacji: E11J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty. Podręcznik użytkownika. PC 300PL Typy 6862 i 6892 PC 300GL Typy 6275 i 6285

Komputer osobisty. Podręcznik użytkownika. PC 300PL Typy 6862 i 6892 PC 300GL Typy 6275 i 6285 Komputer osobisty Podręcznik użytkownika PC 300PL Typy 6862 i 6892 PC 300GL Typy 6275 i 6285 Komputer osobisty Podręcznik użytkownika PC 300PL Typy 6862 i 6892 PC 300GL Typy 6275 i 6285 Uwaga Przed wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo