www. nowe-brzesko.iap.pl Pożegnanie w Mniszowie. Str. 9 Program Dni Nowego Brzeska. Str. 14 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www. nowe-brzesko.iap.pl Pożegnanie w Mniszowie. Str. 9 Program Dni Nowego Brzeska. Str. 14 ISSN - 14290-3692"

Transkrypt

1 Grębocin - Gruszów - Hebdów - Kuchary - Majkowice - Mniszów - Mniszów Kolonia - Nowe Brzesko - Pławowice - Przybysławice - Rudno Dolne - Sierosławice - Szpitary - Śmiłowice Pożegnanie w Mniszowie. Str. 9 www. nowe-brzesko.iap.pl ISSN egzemplarz bezpłatny 42/VII/2011 Program Dni Nowego Brzeska. Str. 14

2 Gazeta Nowobrzeska Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorz Czajka.

3 42/2011 Z prac nowobrzeskiego samorządu W Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku dnia 29 kwietnia 2011 o godzinie odbyła się sesja Rady Miejskiej. Po zatwierdzeniu porządku obrad, przyjęciu protokołu z ostatniej sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej oraz interpelacje radnych i zapytaniach sołtysów Radni omówili sprawy dotyczące funkcjonowania służby zdrowia oraz zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji w Proszowicach. Następnie Rada Miejska Podjęła uchwał w sprawie uchwalenia statutu: Miasta Nowe Brzesko Sołectwa Grębocin Sołectwa Gruszów Sołectwa Hebdów Sołectwa Kuchary Sołectwa Majkowice Sołectwa Mniszów Sołectwa Mniszów- Kolonia Sołectwa Pławowice Sołectwa Przybysławice Sołectwa Rudno Dolne Sołectwa Sierosławice Sołectwa Szpitary Sołectwa Śmiłowice Podjęto także uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Ostatnią uchwałę jaką podjęli radni podczas sesji w dniu 29 kwietnia była uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok maja 2011 o godzinie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku sesji Rady Miejskiej. Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej i odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały było 15 radnych. Rada Miejska oraz sołtysi Gminy i Miasta Nowe Brzesko podczas sesji Rady Miejskiej. 30 czerwca 2011 o godzinie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Na wstępnie zatwierdzono porządek obrad przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Następnie Burmistrza Gminy i Miasta złożył informacje z działalności międzysesyjnej. Po odpowiedziach na interpelacje radnych i zapytania sołtysów, Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. - udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Nowe Brzesko za rok zmian w budżecie gminy na rok zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010, dla której Gmina Nowe Brzesko jest organem założycielskim - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Promocji za rok 2010, dla którego Gmina Nowe Brzesko jest organem założycielskim. -wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Proszowickim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej. -Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r. -uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku. - przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. - nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gruszowie. - uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku. -opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Zespołu Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku, przedszkola Samorządowego ul. Krakowska 78,Nowe Brzesko. - przystąpienia Gminy Nowe Brzesko do uczestnictwa i realizacji projektu pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. -likwidacji oddziału Przedszkolnego w Przedszkolu w Nowym Brzesku. -utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Nowym Brzesku -ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. AM Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej chciałbym złożyć krótkie sprawozdanie z ostatnich trzech miesięcy mojej pracy w Radzie Miejskiej. Jednym a zarazem najważniejszym z zadań było oddanie do użytku Rynku w Nowym Brzesku po rewitalizacji. Na terenie Naszej Gminy zostały oczyszczone rowy po powodzi z 2010 roku, działanie to ułatwi rolnikom tegoroczne zbiory plonów. Najtrudniejszym problemem przed jakim stanęła w minionym okresie Rada Miejska było wystąpienie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno Ściekowej GEA Nowa Sp.z.o.o z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Brzesko. Tak drastyczna i nieuzasadniona podwyżka nie mogła być zatwierdzona przez Radę Miejską i Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorza Czajkę. Po długich rozmowach radnych z przedstawicielami firmy GEA Nowa nie udało się dojść do porozumienia. Na sesji, która odbyła się w dniu 16 maja 2011 przedstawiciel firmy nie był obecny pomimo zaproszenia. Rada Miejska odmówiła jednogłośnie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy. Następnie uchwała została przesłana do Wojewody Małopolskiego w celu zaopiniowania. Organ nadzoru stwierdził, że Rada Miejska w Nowym Brzesku była upoważniona do podjęcia odmowy uchwały w tej sprawie. Czas obowiązywania taryf przedłużono o 90 dni. Obecnie firma ma prawo wystąpić o podwyżkę z nowym uzasadnieniem. Na zakończenie chcę stwierdzić, iż wyrażam chęć współpracy ze wszystkimi, którzy chcą współpracować dla dobra mieszkańców Naszej Gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Brzesku Marian Mackiewicz 3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Brzesku Marian Mackiewicz

4 wieści gminne Gazeta Nowobrzeska ŚWIĘTO W KUCHARACH 10 lipca 2011 r. o godzinie w Kucharach odbyło się uroczyste poświęcenie figury Św. Floriana oraz przekazanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorza Czajkę kluczy do odrestaurowanej świetlicy wiejskiej i remizy w Kucharach na ręce Prezesa OSP Kuchary Adama Breksy. Mszę Świętą Polową wraz z poświeceniem figury Św. Floriana dokonał proboszcz parafii Bobin ks. Czesław Parkita. W uroczystościach udział wzięli Władze Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Poczty Sztandarowe oraz Mieszkańcy Kuchar i okolicznych miejscowości. Uroczystość odbyła się wg poniższego programu: 1.Zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP oraz wprowadzenie na plac uroczystości. 2. Złożenie meldunku. 3. Msza Święta wraz z poświeceniem figury Św. Floriana. 4. Przywitanie zaproszonych gości. 5. Przedstawienie sprawozdania OSP Kuchary. 6. Wystąpienie zaproszonych gości. 7. Wpis do księgi pamiątkowej. 8. Piknik strażacki i zabawa taneczna. HEBDOWSKIE UROCZYSTOŚCI W dniu odbyła się msza polowa koncelebrowana przez ks. st kapitana Władysława Kuliga - kapelana małopolskich strażaków oraz ks. Józefa Ostręgę kapelana strażaków hebdowskich, proboszcza parafii hebdowskiej z okazji Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęcenia Centrum Społeczno Kulturalnego wsi Hebdów( remizy strażackiej), samochodu pożarniczego marki Ford Transit (do którego kluczyki przekazał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko) W uroczystościach uczestniczyli posłowie na Sejm RP Andrzej Sztorc i Jan Musiał, władze strażackie: z-ca dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSPRP w Krakowie Łukasz Smołka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego- Aleksander Szopa, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Arkadiusz Fularski, Starosta Powiatu Proszowickiego Zbigniew Wójcik, Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach ST. Bryg. Zbigniew Kacała, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko a zarazem Prezes Oddziału Miejsko Gminnego ZOSPRP w Nowym Brzesku Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Brzesku Marian Mackiewicz wraz z radnymi i sołtysami a także władze strażackie Oddziału Miejsko Gminnego w Nowym Brzesku oraz liczne poczty sztandarowe wraz z druhami i druhnami z 12 jednostek OSP z terenu powiatu proszowickiego i bocheńskiego. Nie zawiedli również mieszkańcy Hebdowa i okolic. Podczas uroczystości strażacy zostali odznaczeni medalami i dyplomami. Za pomoc udzieloną OSP Hebdów dyplomami honorowymi nadanymi przez Zarząd OSP Hebdów zostali wyróżnieni Przedstawiciele Oddziałów Władz Strażackich oraz osoby szczególnie niosące pomoc przy budowie budynku. Po uroczystościach poświęcenia Centrum Społeczno Kulturalnego wsi Hebdów liczni goście i mieszkańcy dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Uroczystości zakończył piknik strażacki, któremu przygrywał lokalny zespół strażacki. Józef Krosta UROCZYSTOŚCI W ŚMIŁOWICACH W niedziele 12 czerwca 2011 r. o godzinie na placu przy Remizie OSP Śmiłowice odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru oraz samochodu bojowego GCBA Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Poczty sztandarowe podczas uroczystości w Hebdowie. Uroczyste poświecenie samochodu strażackiego. Wszystkich zebranych gości w tym komendanta PSP w Proszowicach Zbigniewa Kacałę, Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorza Czajkę, samorządowców radnych, sołtysów, poczty sztandarowe z terenu Gminy Nowe Brzesko jak również z gmin ościennych a w szczególności mieszkańców przywitał naczelnik OSP Śmiłowice Mariana Mackiewicza. Następnie rozpoczęła się msza polowa odprawiona przez Proboszcza Parafii Sierosławice ks. Józefa Kowalskiego, podczas której nastąpiło uroczyste poświecenie sztandaru i samochodu strażackiego. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka przekazał uroczyście sztandar prezesowi OSP Śmiłowice Zbigniewowi Gajda. Następnie głos zabrali goście. Przedstawiciel PSP Proszowice Pan Komendant Zbigniew Kacała, który dziękował strażakom za ofiarną służbę. Przypomniał, iż OSP Śmiłowice jest jednostką należącą do Krajowego Systemu Ratownictwa. Do podziękowań przyłączył się również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - życzył wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z pracy strażaka. Na koniec tego strażackiego święta zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia a także dyplomy za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. 4 C.D NA STR. 5

5 wieści gminne 42/2011 Lista Druhów OSP Śmiłowice odznaczonych w dniu r. - Dyplom za długoletnią pracę: Ptaszek Jan, Korcz Marian, Krosta Stanislaw, Polak Jan, Walter Bomba, Mackiewicz Marian. - Odzanaczenie wzorowego strażaka: Łach Małgorzata, Gajda Beataa, Gorzechowska Maria, Szczepańska Sylwia, Tomasik Kazimierz, Łach Mieczysław, Gąsiorek Norbert, Gajda Sławomir, Gajda Sylwester, Dymski Łukasz, Tomasik Jacek, Gąsiorek Marcin, Pachut Paweł, Niedziela Tadeusz, Banaś Wojciech. -Wysługa lat 5-ciolecie: Julita Kłoda, Joanna Tabor, Katarzyna Tomasik,Barbara Dymska, Karolina Połetek, Jolanta Znaj, Jacek Tomasik, Wojciech Banaś, Marcin Gąsiorek, Paula Rokosz, Norbert Gąsiorek, Tomasz Znaj, Sylwester Gajda, Izabela Panczyk, Paweł Pachut, Tadeusz Niedziela. -Wysługa lat 10-ciolecie: Maria Gorzechowska, Gajda Beata, Małgorzata Łach, Sylwia Szczepańska, Łukasz Dymski, Sławomir Gajda, Mieczysław Łach, -Wysługa lat 20-ciolecie: Zbigniew Gajda, Mieczysław Grzyb, -Wysługa lat 25-ciolecie: Głąbek Leszek -Wysługa lat 30-ciolecie: Marian Mackiewicz, Jan Gorzechowski, Władysław Kulikowski, Adam Socha, Adam Tabor. - Złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa:Zbigniew Gajda. AM-S SIEROSŁAWICE Rowy już są, czas na drogi Sierosławice to najdalej na wchód wysunięta miejscowość gminy Nowe Brzesko bezpośrednio granicząca z gminą Koszyce. Miejscowość może poszczycić się nowo wybudowanym zespołem szkół, wspaniałym placem zabaw, kompleksem boisk Orlik jak również wybudowanym w nowoczesnym stylu pięknym kościołem. Niegdyś Sierosławice, z racji swego nadrzecznego położenia, kojarzyły się z promem, który przeprawiał pojazdy na drugą stronę Wisły. Dziś promu niestety już nie ma, ale nie znaczy to że nie możemy podziwiać pięknych pejzaży nadwiślańskiego krajobrazu. Nawiązując do tematu Wisły mieszkańcy Sierosławic pragną podziękować Panu Burmistrzowi, iż pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy nie pozostał obojętny na potrzeby rolników i podjął decyzję o wykopaniu ponad 1200m rowów, które po ubiegłorocznych nawalnych opadach deszczu i kilkukrotnych wylewach Wisły nie spełniały już swojej funkcji odwadniającej. Wspólne starania w Starostwie Powiatowym zaowocowały również wykopaniem ponad 200 m rowów powiatowych wzdłuż drogi. Dzięki tym zabiegom rolnicy mogli w czasie wiosennym podjąć prace polowe na swych działkach. Wśród tych wielu blasków cieniem na Sierosławicach kładzie się stan trzech dróg gminnych (droga przez wieś, za lasem i 'za sklepem ), które po niewielkim deszczu zamieniają się w trudne do pokonania powstające w ogromnych dziurach kałuże, niestety w czasie pięknej pogody sytuacja wcale nie ulega polepszeniu, gdyż wówczas doskwiera mieszkańcom unoszący się kurz wzbijany przez przejeżdżające pojazdy. Wiele do życzenia pozostawia również oświetlenie uliczne przy drodze krajowej nr 79 jak również przy drogach gminnych. Straszy również stary budynek szkoły podstawowej, który z roku na rok niszczeje coraz bardziej stanowiąc poważne zagrożenie dla uczniów uczęszczających do nowej szkoły. Bardzo pilną rzeczą, która musi powstać jak najszybciej jest chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 79. Przy tak dużym natężeniu ruchu na tej drodze, chodnik jest niezbędny by piesi mogli w bezpieczny sposób dotrzeć do celu. Jak widać potrzeb jest wiele, lecz nie należy się zniechęcać, a patrzeć z optymizmem w przyszłość i mieć nadzieję, że Sierosławiczanie doczekają się w końcu tak upragnionych przez nich dróg asfaltowych. Radna Sierosławic Agnieszka Lebida Rowy melioracyjne. Stan D r óg w Sierosławicach. SZPITARY I PRZYBYSŁAWICE Zastane drogi w sołectwach. Co nas boli W Gminie Nowe Brzesko budżet jest pusty, a potrzeb jest wiele. Przybysławice i Szpitary są kolejnymi wsiami, które mają swoje bolączki. Pierwszą i najważniejszą to oświetlenie uliczne. Zarówno w Szpitarach jaki iwprzybysawicach nie ma ani jednej lampy ulicznej. W roku 2010 zostały przygotowane projekty oświetlenia tych dwóch miejscowości, mieszkańcy tych miejscowości z niecierpliwością czekają na realizację projektów. Druga to dokończenie remontu drogi gminnej Przybysławice-Szpitary zwana Łękową. Ok. 500 metrów tej drogi zostało wyremontowane w roku 2010 w poprzedniej kadencji, pozostała część drogi czeka na dokończenie, jest to bardzo ważne dla mieszkańców gdyż są to odcinki drogi w najgorszym stanie którymi nie da się jeździć. Tutaj przytoczę, że samochód po śmieci nie jest w stanie dojechać do domostw znajdujących się na końcu drogi gdyż kierowca ma obawy iż samochód mógłby utonąć. Podobnie jest z odśnieżaniem tejże drogi. Droga ta nie była remontowana przez 30 lat, więc można sobie wyobrazić jakim jest w tej chwili stanie i jakim utrudnieniem dla mieszkańców jest jej pokonanie po opadach deszczu. Chciałabym też wspomnieć o Domu Ludowym w Przybysławicach, który został wybudowany przy bardzo dużym wkładzie mieszkańców Przybysławic. W chwili obecnej bez pomocy z Urzędu Gminy i Miasta nie jesteśmy w stanie jako wieś go wykończyć. Cześć budynku jest zajęta przez sklep, natomiast druga cześć dzięki zaangażowaniu pana sołtysa jest zadbana i wymaga powierzchownego wykończenia. Potrzeby są i będą, budżet Gminy i Miasta jest marny, ale mam nadzieję że Pan Burmistrz spojrzy przychylnie na Szpitary i Przybysławice. Jest takie powiedzenie, o którym każdy wie że "szewc w podartych butach chodzi", mam nadzieję że w naszym przypadku to się nie sprawdzi. Radna Przybysławic i Szpitar Renata Belska 5

6 Gazeta Nowobrzeska O Opactwo w Hebdowie nadchodzi nowa epoka Długotrwałe i niezwykle kosztowne prace remontowe przy rewitalizacji klasztoru w Hebdowie dobiegają końca. Poprzez pozyskane z różnych źródeł (a szczególnie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) środki finansowe, Polska Prowincja Zakonu Pijarów nie tylko ocala tak okazały zabytek od zniszczenia i przywraca do dawnej świetności, ale także przeznacza do nowych funkcji. A będą to funkcje prawdziwie innowacyjne Założeniem przyjętym przez Zakon jest to, by klasztor żył nowym życiem, by stał się miejscem otwartym, przyjmującym gości, oferującym swe przestrzenie na to, co współczesnemu człowiekowi jest potrzebne dla jego harmonijnego rozwoju i wzrostu. Można zatem wskazać na podwójną funkcję klasztoru. Jedna zawarta jest w misji powołanego przez Zakon Centrum Wiara i Kultura. Podtytuł wyjaśnia praktycznie wszystko: Ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury. Druga funkcja oddana jest przez drugi powołany przez Zakon podmiot i jest nim Hotel św. Norberta. Oba wymiary wzajemnie się przenikają Hotel służy Centrum, bowiem Centrum korzysta z całej infrastruktury Hotelu, zaś z drugiej strony działalność Centrum Wiara i Kultura sprawi, że i działalność hotelarska, gastronomiczna i konferencyjna będzie się rozwijać. Zakończenie remontu przewidziane jest w połowie lipca. Od 1 września 2011 r. rozpocznie się funkcjonowanie obiektu, na który składa się 27 komfortowo urządzonych pokoi (jedno, dwu i trzy-osobowych; każdy z nich klimatyzowany, wyposażony w telewizor TV-sat, telefon, sieć LAN i Wi-Fi oraz łazienkę; łącznie w obiekcie istnieje możliwość zakwaterowania 53 osób); dwie sale restauracyjne w stylowych pomieszczeniach; dwie sale konferencyjno-bankietowe sala św. Norberta oraz sala Opata klimatyzowane, wyposażone w nagłośnienie, Wi-Fi, projektor multimedialny, ekran, telewizor, telefon, flipchart; sala klubowa; zabytkowe krużganki o funkcji wystawienniczej oraz kaplica. Do dyspozycji gości oddany będzie spacerowy wirydarz wewnętrzny oraz aleje spacerowe na zewnątrz klasztoru wraz z dwiema altanami ogrodowymi. Centrum Wiara i Kultura już przygotowuje swój program na jesień obecnego roku i rok przyszły. Będą to m.in. dni skupienia i rekolekcje dla świeckich i duchownych, kursy (w tym także przedmałżeńskie), spotkania dla nauczycieli, szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, sesje dla katechetów, warsztaty dla psychologów i pedagogów szkolnych. Wkrótce z pełnym kalendarz wydarzeń będzie można się zapoznać na portalu Nie mniej ważną, szczególnie dla mieszkańców regionu, będzie oferta Hotelu św. Norberta odnosząca się do różnego rodzaju imprez: uroczystości rodzinnych, jubileuszy, spotkań integracyjnych, studniówek, bali oraz imprez plenerowych. Narzeczeni planujący zawrzeć związek małżeński, jak i małżeństwa, które pragną przeżywać swoje rocznice w dziękczynieniu przed Bogiem i w gronie rodzinnym, będą mogli skorzystać z tego wyjątkowego miejsca, by właśnie tam je świętować. A ponieważ wyjątkowe wydarzenia należy wyjątkowo przeżywać, dlatego wykwalifikowany personel hotelu i restauracji pomoże w planowaniu i kompleksowej realizacji tych przyjęć. Pomoże nawet przygotować zaręczynową niespodziankę Zaplecze obiektu służy także dla rodzinnych uroczystości chrztu św., komunii czy bierzmowania. Atmosfera zabytkowego miejsca oraz starania szefa kuchni sprawią, iż każde przyjęcie będzie ucztą dla ciała i duszy. Restauracja działająca pod nazwą św. Norberta dostępna będzie nie tylko dla gości hotelowych, ale także dla pielgrzymów i tych wszystkich, którzy mają ochotę w tym wyjątkowym miejscu napić się kawy lub spożyć z rodziną niedzielny czy świąteczny obiad. Niestety, o menu nie da się ot tak napisać. By przekonać się, jak ono smakuje trzeba po prostu złożyć wizytę W ramach rewitalizacji klasztoru uzyskano również niezwykle efektowną powierzchnią wystawienniczą. Inauguracyjną wystawą, na którą zostaną zaproszeni także mieszkańcy Gminy Nowe Brzesko, będzie wystawa prezentująca dziedzictwo kulturalne i duchowe Zakonu Pijarów. Powierzchnia wystawiennicza będzie również udostępniana nieodpłatnie innym podmiotom i instytucjom w celu organizacji ekspozycji malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki itp. Tym sposobem pełnić będzie rolę lokalnego muzeum, co uznać zapewne można za swoisty ewenement. Dla do niedawna jeszcze bardzo zniszczonego klasztoru nadchodzi nowy czas, wręcz nowa epoka. Wszyscy mamy nadzieję, iż po kompleksowej rewitalizacji klasztor w Hebdowie stanie się jak dawniej nowym centrum duchowym i kulturalnym regionu, przyciągnie nie tylko zwiedzających, ale i pielgrzymów z zewnątrz, stanie się atrakcją dla mieszkańców regionu i przybyszów z daleka, miejscem spotkań, odpoczynku i spędzania wolnego czasu, które posiada walor religijny, edukacyjny i kulturalny. Miejscem prawdziwie przyjaznym dla wszystkich. Już dziś serdecznie zapraszamy w dniu 11 września 2011 r. mieszkańców Hebdowa, Nowego Brzeska i okolic na oficjalne otwarcie obiektu, by mogli się Państwo przekonać, iż jest to miejsce niezwykłe, które na stałe warto wpisać do swojego kalendarza. Izabela Pacławska 6

7 SZTAFETA POKOLEŃ z Biblioteką w Nowym Brzesku 15 czerwca w MGCKiP odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej pt. Sztafeta pokoleń z Biblioteką w Nowym Brzesku. 42/2011 Uczestniczka projektu Weronika Micuda otrzymuje upominek z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Projekt trwał 6 m-cy i był spójny z Planem Rozwoju Biblioteki na lata , z seniorami 70+. Pierwsze spotkanie odbyło się z Panią w którym to planie biblioteka za jeden z celów strategicznych przyjęła Kreowanie biblioteki jako centrum społecznego, poprzez promowanie i eksponowanie indywidualnego dorobku mieszkańców oraz troskę o dokumenty życia społecznego naszej małej Leontyną Miłek emerytowaną, długoletnią nauczycielką języka polskiego i Sybiraczką. Jako 17-to latka wraz z matką i rodzeństwem zostali zesłani na Syberię i tam przebywali blisko 5 lat. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała opowieści Pani Loni. ojczyzny. Wysokość grantu wynosiła 5 tyś. zł, który został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Bohaterem drugiego spotkania był Pan Fundacji Wolności w ra- Stanisław Osika z Kuchar odznaczony mach Programu Rozwoju Bibliotek, plus medalem Sprawiedliwy wśród narodów wkład własny 1 tyś. zł. Projekt polegał na udokumentowaniu historii wybranych osób reprezentujących najstarsze świata. W czasie okupacji przez 2 lata i 3 miesiące w jego domu w Kucharach przebywała sześcioosobowa rodzina żydowska. pokolenie (70+) naszej gminy. Zadaniem Choć z siostrą mieli wówczas 12 i 13 lat, biblioteki jako organizatora było stworzenie grupy młodych ludzi (gimnazjalistów i licealistów) byli nie tylko wtajemniczeni, ale i zaangażowani w pomoc żydowskiej rodzinie. Gdy o zainteresowaniach dziennikar- jedno zanosiło jedzenie, drugie stało na skich i historycznych, którzy tworzyli tzw. czatach. trzon przedsięwzięcia. W czasie realizacji projektu zapewniliśmy młodzieży profesjonalne wsparcie na warsztatach dziennikarskich /6 godzin/, prowadzonych przez zawodowego dziennikarza Pana Aleksandra Gąciarza. Młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi; jak prawidłowo należy przeprowadzić wywiad i ująć to w formie pisemnej, co to jest biogram, jak zrobić zdjęcie czy nagrać film. Następne spotkania odbyły się w Pławowicach z Paniami Janiną Nowak i Wiktorią Bartoszek. Pani Wiktoria Bartoszek jako 17-to latka z innymi młodymi ludźmi z okolic Brzeska Okocimia przybyła do pracy w gospodarstwie Ludwika Morstina. Została jednak wybrana do prac jako pomoc kuchenna. I tak już Warsztaty historyczne /4 godziny/ została do dzisiaj. prowadzone były przez prof. Uniwersytetu Pani Janina Nowak zachwyciła młodzież Jagiellońskiego Pana Włodzimierza Bernackiego. swoimi aktorskimi umiejętnościami. Do dzistorii Pan profesor przekazał wiedzę z hisiaj pamięta wszystkie kwestie Antygony, regionu i życia miejscowej społeczności kiedy to w czasach świetności pławowicloma żydowskiej. Młodzież zapoznała się z wiekiego pałacu, pod kierunkiem samych Mor- książkami napisanymi przez profesora stinów, młode dziewczyny przedstawiały takimi jak: Z dziejów polskiego liberalizmu przed Tuwimem czy Leśmianem. politycznego, Wybitni Polacy XIX wieku, Jednostka, naród, niepodległość, Liberalizm Każde z tych spotkań było dokumentowane polski i wiele innych. przez młodzież kamerą cyfrową, zakupioną Następnie zorganizowaliśmy 4 spotkania Dzien, dziecka w ramach projektu i przegrywane na płyty DVD, które zasiliły kartotekę regionalną biblioteki. Podsumowując wszystkie działania związane z pracą przy projekcie Pan Burmistrz wręczył kwiaty, nagrody i drobne upominki. Na łamach Gazety Nowobrzeskiej jako organizator i koordynator składam serdeczne podziękowania wszystkim partnerom projektu bez, których nie można byłoby wykonać tej pracy. Dziękuję Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Czajce, Przew. Rady Miejskiej Panu Marianowi Mackiewiczowi, Dyr. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Proszowicach Pani Katarzynie Wawrzeń, Dyr. GCKiP Pani Annie Maj -Skowrońskiej, Pani Teresie Molenda z biblioteki partnerskiej w Koszycach, Panu prof. Włodzimierzowi Bernackiemu, Panu Aleksandrowi Gąciarzowi, Pani Leontynie Miłek, Panu Stanisławowi Osika, Paniom Janinie Nowak i Wiktorii Bartoszek. Szczególne słowa uznania kieruję do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, bo bezinteresownie poświęcały swój czas prawie w każdą sobotę przez 5m-cy, a przygotowywały się do egzaminu i matury. Dziękuję Annie Marii Pawłowskiej, Aldonie Samek, Dorocie Adamczyk, Gabrysi Guzy, Gabrysi Walczyk, Dominice Dziubek, Weronice Micuda, Monice Niciarz i Zuzannie Wesołowskiej, jak również rodzicom, którzy byli pośrednio zaangażowani i pozwolili na uczestniczenie w projekcie swoim dzieciom. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się włączyć w dalsze działania zaproponowane przez bibliotekę w dokumentowaniu naszej lokalnej historii. R. Wesołowska W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesko 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyła się dyskoteka, w której taneczny udział wzięły dzieci z Zespołu Przedszkolno - Szkolno -Gimnazjalnego z Nowego Brzeska. W czasie dyskoteki najmłodsi wzięli udział w konkursach np. taniec na gazecie, taniec z balonem. Dziękujemy sklepowi PAleo w Nowym Brzesku za słodycze i napoje podarowane na tę okoliczność. Mamy nadzieje, że ten dzień zapadnie na długi czas w pamięci najmłodszych. AM Dzieci podczas konkursu taniec z balonem. 7

8 Gazeta Nowobrzeska FESTYN RODZINNY W MNISZOWIE Dnia 5 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej w Mniszowie odbył się Festyn rodzinny, który licznie zgromadził uczniów, rodziców i społeczność lokalną. Występ dzieci podczas Festynu Rodzinnego w Mniszowie Swoją obecnością zaszczycili nas również: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Mackiewicz, Sekretarz Gminy Pan Arkadiusz Fularski oraz koordynator projektów realizowanych w naszej szkole Pani Katarzyna Kazanowska. Jako pierwsze wystąpiły dzieci uczęszczające do Klubu dla Maluchów, które przedstawiły program artystyczny podsumowujący projekt Gmina Nowe Brzesko przyjazna dla rodziców i dzieci. W I części przedszkolaki zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce przedszkolnej, natomiast II część poświęcona była rodzicom z okazji ich święta. Całość występu uwieńczona została rozdaniem samodzielnie wykonanych upominków. Uczniowie klasy I zakończyli trzeci etap Projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Pod opieką wychowawczyni Elżbiety Janik wystąpili w prezentacji, której treść skierowana była do rodziców. Pokazali swoje umiejętności FESTYN RODZINNY W SIEROSŁAWICACH w tańcu, śpiewie, akompaniamencie muzycznym, recytacji oraz wyrazili swe uczucia w tańcu z chustą animacyjną. Wręczyli również rodzicom upominki wykonane na zajęciach związanych z projektem. W następnej kolejności prezentowali się inni uczniowie naszej szkoły. Dzieci z klasy 0 i I zaśpiewały piosenki, zaś uczniowie klasy III indywidualnie pokazali taniec oraz grę na skrzypcach. Największe jednak zainteresowanie wywołali chłopcy tańczący Jezioro łabędzie, którzy to z wdziękiem baletnicy, łabędzią szyją i w zniewalającym stroju pokazali się na scenie!!! W to słoneczne popołudnie nie mogło również zabraknąć Familiady, w której rywalizowały kobiety z mężczyznami. Po serii pytań i zaskakujących odpowiedziach wygrała lot balonem reprezentacja mam. Następnie w wielu konkurencjach mogli rywalizować uczniowie naszej szkoły, którzy wygrywali ciekawe nagrody. Całe spotkanie zakończyło się biesiadą i śpiewem. Irena Koral Pomimo pochmurnej pogody 19 czerwca, w niedzielne popołudnie odbył się Festyn Rodzinny w Sierosławicach. Uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół Szkolno Gimnazjalnych w Sierosławicach przygotowali wiele różnorodnych atrakcji. Na początek wszyscy przybyli Skecz w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Szkolno na festyn zgromadzili się na sali gimnastycznej gdzie uczniowie wszystkich klas Gimnazjalnych w Sierosławicach podczas Festynu Rodzinnego. przygotowali krótkie inscenizacje: była ekologia i skecze kabaretowe jak również tańczące przedszkolaki w strojach krakowskich. Poza tym na boiskach szkolnych rozegrano mecze. Dzieci miały możliwość zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. Każdy z przybyłych na Festyn Rodzinny mógł zjeść watę cukrową, kiełbaskę grilowaną czy też gofra. AM DZIEŃ PROJEKTÓW W sobotę 4. czerwca 2011 r. w Gimnazjum w Nowym Brzesku odbył się Dzień Projektów. Jest to dzień poświęcony podsumowaniu działań projektowych. W ciągu mijającego roku szkolnego zrealizowano Projekty przedmiotowe: biologiczny, chemiczny, języka angielskiego, matematyczny, Projekty ponadprzedmiotowe i projekt teatralny uwzględniające aspekty historyczno- regionalne, w których miedzy innymi Uczniowie prezentujący swoje prace. przeprowadzono konkursy : plastyczny i fotograficzny, literacki, historyczny pod nazwą Ocalić od zapomnienia a także Projekt Wolontaryjny w ramach programu Szkoła bez przemocy. Zaproszeni Goście zobaczyli prezentacje efektów pracy uczniów naszej szkoły, w szczególności uczniów klas drugich. Na zakończenie realizacji Projektu Wolontaryjnego uczniowie poprowadzili aukcję wykonanych przez siebie obrazów. Dochód z licytacji w wysokości 1156 zł. zostanie przekazany na cele charytatywne. Dzięki realizacji projektów wychowankowie naszej szkoły zdobyli wiele nowych informacji, poszerzyli swoja wiedzę i rozwinęli umiejętności w wybranych przez siebie dziedzinach a także pogłębili umiejętności poprawnej komunikacji, odpowiedzialności za słowa i podjęte zobowiązania. Magdalena Doniec 8

9 42/ czerwca 2011 roku - pożegnanie w Mniszowie Mottem W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce pożegnaliśmy w dniu 22 czerwca 2011 roku absolwentów naszej szkoły. W tej szczególnej dla życia naszej szkoły uroczystości uczestniczyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mniszowie Pani Barbara Wawrzak, nauczyciele, wychowawcy klas, uczniowie szkoły oraz ich rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku Pani Anna Maj Skowrońska. Pierwszą część uroczystości w imieniu tegorocznych absolwentów poprowadził Bartosz Ryńca. Ważnym punktem tej części było przekazanie przez odchodzących absolwentów sztandaru szkoły. Sztandar ten został przekazany na ręce uczniów klasy piątej. Wówczas wszyscy absolwenci złożyli na sztandar szkoły ślubowanie, przyrzekając jednocześnie strzec w dalszym swoim życiu honoru szkoły, dalszą pracą i nauką rozsławiać jej imię, a zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej w życiu wykorzystywać. Kolejnym wydarzeniom przewodzili Wioleta Bryniczka i Jarosław Pawłowski. Przypomnieli oni różne momenty z życia szkolnego absolwentów. Wspominali klasę pierwszą, kiedy to towarzyszył im lęk i nadzieja, wspominali następne lata szkolne, także i te ostatnie: buntu i przekory. Podkreślali, iż w tej siedmioletniej drodze szkolnej towarzyszyli im nauczyciele, którzy wkładali ogromny trud w ich nauczanie i wychowanie i, co istotne, byli cierpliwi i wyrozumiali. Następnie, w przygotowanej scence, w sposób humorystyczny, wszyscy absolwenci przypomnieli chwile spędzone w szkole i wykazali, że życie ucznia niekoniecznie bywa smutne jak się okazało czasami bywało zabawnie i wesoło. Z kolei przyszedł czas podziękowań. Uczniowie klasy szóstej pierwsze podziękowania skierowali do nauczycieli. Wyrazili uznanie dla pracy nauczycieli, dziękowali za każdą mądrość życiową, otwarte serce i troskę o ich los. Wyrazem wdzięczności dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły był podarowany każdemu bukiecik pięknych kwiatów. Oczywiście słowa wdzięczności skierowali również do swoich rodziców, dziękowali im za wychowanie, troskliwą opiekę, zrozumienie i kochające serce. Symbolicznym wyrazem wdzięczności była przekazana rodzicom czerwona róża. Całości wydarzeń towarzyszyła oprawa muzyczna. Teksty utworów Wędrówką życie jest człowieka, Dni, których jeszcze nie znamy, To już jest koniec, czy Cudownych rodziców mam znakomicie podkreślały wymowę podniosłej uroczystości. W całość zaplanowanych wydarzeń wkomponowali się również uczniowie klasy piątej. Najpierw życzyli oni swoim starszym kolegom sukcesów w dalszym życiu, później zaś wszyscy absolwenci zostali przez piątoklasistów obdarowani rymowankami, które to, co trzeba szczególnie podkreślić, zostały przez nich ułożone dla każdego absolwenta odrębnie. W tym miejscu trzeba nadmienić, iż do składanych życzeń dołączyli się Pani Dyrektor Barbara Wawrzak i Pan Burmistrz Grzegorz Czajka, którzy pogratulowali absolwentom osiągniętych wyników i życzyli rozwoju i wymiernych osiągnięć w dalszej nauce. Miłym akcentem zakończenia roku szkolnego była chwila wręczenia nagród wyróżnionym absolwentom, które zostały przydzielone za wzorowe zachowanie, sumienne traktowanie obowiązków szkolnych oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Wyróżniono następujących uczniów: Wioleta Bryniczka, Jarosław Pawłowski (otrzymał również nagrodę dyrektora szkoły za bardzo dobry wynik na sprawdzianie szóstoklasisty ), Przemysław Szczygieł, Dorota Samborek. odatkowo trzeba wspomnieć, iż uczennice Wioleta Bryniczka i Dorota Samborek otrzymały nagrody za zajęcie III i IV miejsca w Gminnym Konkursie Wiedzy o Regionie. Należy również zaakcentować, że pozostali absolwenci także w sposób nader uroczysty i podniosły otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Potem przyszedł czas na wyróżnienia dla pozostałych uczniów szkoły. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe za wysokie wyniki w nauce, czytelnictwo, 100% frekwencję i pracę w sklepiku uczniowskim. W tej niecodziennej uroczystości nie zabrakło podziękowań dla rodziców. Za pracę, zaangażowanie, za pomoc dla szkoły, za wszelakie dobro, podziękowaniami uhonorowana została Pani Dorota Kaczmarczyk, która przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. I na koniec, jeśli mowa o pożegnaniach, jeszcze jedno. W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy również księdza Arkadiusza Karczyńskiego, który przez ostatni rok uczył w naszej szkole lekcji religii a został przeniesiony do innej parafii. Ten szczególny dzień to sygnał wakacji, czasu umysłowego odpoczynku dla wszystkich. Zatem odpoczywajmy. Renata Regnowska Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mniszowie podczas zakończenia roku szkolnego 2010/2011r. 9

10 Gazeta Nowobrzeska To co Jaś pokocha, tego Jan nie zniszczy 10 Dzieci z nauczycielami podczas wycieczki. W ramach prowadzonych projektów unijnych przedszkolaki i uczniowie biorą udział w nieodpłatnych wycieczkach edukacyjnych. Jak wia-domo powszechnie podróże kształcą i warto wysyłać dzieci na wycieczki, by chociażby mogły w sposób bardziej przystępny poprzez obserwacje i doświadczenie "poszerzyć swoje horyzonty", uczyć się samodzielności i współ-pracy w grupie. Wycieczki już od wieku przedszkolnego wpajają umiłowanie przyrody i środowiska w myśl zasady : to co Jaś pokocha, tego Jan nie zniszczy, więc przypominamy czytelnikom jedną z ostatnio zorganizowanych wycieczek dla przedszkolaków. 23 maja 2011r.w ramach projektu unijnego Tęczowe Przedszkolaki są zawsze uśmiechnięte dzieci z oddziału integracyjnego Promyk dzieci 6 letnie z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku oraz dzieci z Klubu dla Maluchów w Mniszowie wraz ze swoimi rodzicami wzięły udział w wycieczce do Krakowa. Integracyjną podróż rozpoczęto od zwiedzenia teatru lalek Groteska i obejrzenia ludowej bajki europejskiej Charlesa Perraulta Kot w butach. Spektakl żywy, roztańczony, dowcipne piosenki i humor, kolorowe dekoracje i kostiumy rozbawiły publiczność, a dzieciom pozwoliły uruchomić wyobraźnię. Po tak wspaniałej uczcie duchowej przyszedł czas na ucztę kulinarną w KFC i wreszcie wizytę u Smoka Wawelskiego. Po sesji fotograficznej przy smoku przyszła pora na kupno pamiątek z Krakowa. Do Nowego Brzeska przyjechała cała masa smoków różnej wielkości i koloru oraz miecze i topory ( dobrze, że wykonane ze sklejki). Wspaniała, wewnętrznie zharmonizowana, miła atmosfera wycieczki tak jak w przypadku poprzednich wyjazdów zorganizowanych w ramach projektu unijnego dała okazje do przyswajania wiedzy w sposób bardziej interesujący, łatwiejszy. Należy tu nadmienić opierając się na literaturze fachowej i własnym doświadczeniu, że przeżycia, których dzieci doznają na wycieczce, pozwalają w pewnym sensie otwierać system nerwowy dzieci dla wrażeń, przełamywać opór i trudności. Od tego natomiast, w jaki sposób zaprezentowane zostaną młodemu człowiekowi określone dobra przyrody i kultury, zależeć będzie jego późniejsza wobec nich postawa, umiejętność wartościowania i wyboru. Im większe przeżycia estetyczne dziecka, tym większa jego świadomość, liczniejsze pytania i rodzące się potrzeby, szersze horyzonty, konkretniejsza i prostsza droga w przyszłość, większa pewność czynnego w niej udziału człowieka. Dlatego zapraszamy przedszkolaków i rodziców na kolejne wyjazdy edukacyjne już na jesieni. Swoją wiedzę podczas wyjazdów edukacyjnych mają także okazje wzbogacać uczniowie szkól podstawowych naszej gminy. W ramach projektu unijnego Z nauka za pan brat 90 uczniów SP w Nowym Brzesku wzięło udział w dwóch nieodpłatnych wyjazdach edukacyjnych. Podczas pierwszego z nich 26 maja uczniowie odbyli warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie, pierwszym sensorycznym parku w Polsce, gdzie kilkadziesiąt interaktywnych urządzeń edukacyjnych prezentuje wybrane zjawiska fizyczne. Wśród nich są między innymi ksylofon, kołyska Newtona, dysk Benhama czy brachistochrona. Ideą założoną przez twórców Ogrodu Doświadczeń jest poznawanie wiedzy poprzez sensoryczne doświadczanie zjawisk, przeżywanie ich, odczuwanie własnymi zmysłami. Krakowski Ogród Doświadczeń wzorowany na Norymberskim Polu Doświadczeń Zmysłowych wzbudził duże zainteresowanie młodych ludzi, posiada bowiem dużą wartość edukacyjną ze względu na sposób uczenia przez zabawę co pomaga pobudzić wyobraźnię zwiedzających. Dzieci oprowadzane po parku przez przewodników miały okazję osobiście sprawdzić jak działają poszczególne urządzenia a co się z tym wiąże zapoznać się z wybranymi zagadnieniami związanymi z prawami fizyki, optyki, akustyki i mechaniki. Natomiast 13 czerwca młodzież wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Bałtowa. Podczas wycieczki dzieci zwiedzały Park Jurajski z naturalnej wielkości rekonstrukcjami dinozaurów (jest ich kilkadziesiąt) oraz tablice informacyjne dotyczące życia na lądzie i w morzu przed milionami lat. Ponadto uczestniczyły w warsztatach geologiczno-paleontologicznych, odbyły podróż słynną kolejką Rolleocaster i wreszcie obserwowały prace rzemieślników na terenie V Świętokrzyskiego Pikniku Jurajskiego, gdzie znajdowały się stanowiska: garncarzy i wikliniarzy oraz stanowiska grup archeologicznych, na których prezentowane były skamieliny i inne skarby ziemi. Moc atrakcji na pewno pozostawił miłe wspomnienia. I wreszcie kolejne nieodpłatne wyjazdy edukacyjne dla dużo większej liczby dzieci tj. dla 160 uczniów z SP Mniszowa, SP Sierosławic i SP Nowego Brzeska organizowane w ramach projektu Azymut na wszechstronną edukację. W dniach r. dzieci pojechały na obóz naukowy w Sudety. Pierwszego dnia mimo długiej i wyczerpującej drogi uczniowie wraz z nauczycielami i przewodnikami przed dotarciem na miejsce zakwaterowania w hotelu w Karpaczu zwiedzali Stare Miasto w Jeleniej Górze m.in. Bramę Wojanowską, Basztę Grodzką, fragmenty XV- wiecznych fortyfikacji, Plac Ratuszowy, fontannę Neptuna. Po dotarciu na miejsce noclegu został już tylko czas na zakwaterowanie, obiadokolację i warsztaty z nauczycielami. Kolejne dni sprawdziły nie tylko hart ducha uczestników ale i ich sprawność fizyczną. W sobotę dzieci zwiedziły świątynię Wang, uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, by na koniec dnia ze śpiewem na ustach (dodajmy, że śpiewano piosenki w j. angielskim, które dzieci nauczyły się podczas językowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu) dotrzeć kolejno do schroniska Samotnia nad brzegiem Kotła Małego Stawu i schroniska Strzecha Akademicka. Uczniowie obserwowali krajobraz, rozpoznawali obiekty wymieniane przez przewodnika, wykorzystując pomoce zakupione w ramach projektu: lornetki, mapy, kompasy, aparat fotograficzny, kamera, walki talki. Niedzielne przedpołudnie wycieczkowicze spędzili maszerując do Wodospadu Kamieńczyka i schroniska Kamieńczyk. Uczniowie obserwowali progi skalne, lokalizowali zwiedzane obiekty na mapie, określali kierunki geograficzne przy pomocy kompasu. Następnie podczas wizyty w Leśnej Hucie Szkła obserwowali ręczną produkcję szkła tradycyjnymi metodami (za tą dodatkową usługę nie ujętą w programie wycieczki dzieci bilet wstępu płaciły z własnych pieniędzy) a w Muzeum Ziemi zwiedzali wystawy kamieni ozdobnych i szlachetnych z Sudetów i świata oraz wyroby rzemiosł artystycznych ze szkła, ceramiki, drewna, kamieni i srebra. Na koniec dnia autokary zawiozły wszystkich pod Wodospad Szklarki, gdzie dzieci ponownie mogły zaobserwować piękno przyrody. W przeddzień wyjazdu odbyła się piesza wycieczka po Karpaczu i okolicy. Dzieci przeszły koroną zapory na Łomnicy pod skocznię narciarską Orlinek, by dotrzeć pod Krucze Skały. Podczas spaceru rozpoznawały rośliny zielne znajdujące się na szlaku turystycznym, lokalizowały trasę na mapach, określały kierunki geograficzne. Na koniec dnia opiekunowie zaplanowali jeszcze wyjście na stadion sportowy, gdzie uczniowie w grupkach rozgrywali różne konkurencje sportowe. Wśród pięknej górskiej przyrody czas szybko mijał, pogoda sprzyjała, kieszonkowe się skończyły i pobyt w Karpaczu dobiegł końca. W drodze powrotnej dzieci zwiedziły jeszcze Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, by w godzinach wieczornych wrócić w swoje cztery kąty. Z wyjazdu pozostało mnóstwo zdjęć, pamiątki, sprawozdania, ale przede wszystkim wiele wrażeń. Zorganizowanie wyjazdu dla tak dużej liczby uczniów okazało się nie lada wyzwaniem (obóz zorganizowało biuro turystyczne Arion z Krakowa, które wygrało przetarg na organizacje wycieczek w ramach projektu). Kolejny wyjazd edukacyjny również dla 160 dzieci w ramach projektu odbędzie się 16 czerwca. Dzieci wezmą udział w warsztatach w obserwatorium astronomicznym w Chorzowie i warsztatach przyrodniczych na terenie zoo. Na koniec dodam, że wycieczki są źródłem ciekawości, aktywności intelektualnej, są źródłem wrażeń do pracy umysłu, atrakcyjnym sposobem wzbogacania wiadomości, służą tworzeniu pojęć, rozwijaniu mowy i myślenia, wyrabiają wrażliwość na wartości estetyczne w przyrodzie, sprzyjają kształtowaniu więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu. Dlatego nawet na te najbliższe lub niekoniecznie przeładowane programowo wycieczki warto wysyłać dzieci. Katarzyna Kazanowska

11 41/ /2011 Jubileusz 50-lecia W dniu 26 maja 2011 roku 16 par małżeńskich obchodziło Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami. Uroczystej dekoracji medalami dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorz Czajka. Przy wręczeniu medali towarzyszyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Mackiewicz, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Maria Zawartka, pracownik USC Bożena Skóra. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, upominki oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz chwile wspomnień. Tegorocznymi Jubilatami 50-lecia Pożycia Małżeńskiego byli: 1. Janina i Stanisław Bieniek - Śmiłowice 2. Zofia i Henryk Boskowicz - Śmiłowice 3. Marianna i Józef Ciepły - Rudno 4. Kazimiera i Stanisław Dankowski - Nowe Brzesko 5. Irena i Zdzisław Fularski - Nowe Brzesko 6. Krystyna i Władysław Hytroś - Majkowice 7. Marianna iiryszard Kołodziej - Gruszów 8. Henryka i Stanisław Krosta - Śmiłowice 9. Domicella i Józef Natkaniec - Przybysławice 10. Krystyna i Jan Przybycień - Hebdów 11. Marianna i Władysław Słaby - Sierosławice 12. Zofia i Stefan Sławek - Nowe Brzesko 13. Zdzisława i Edward Staniszewski - Nowe Brzesko 14. Joanna i Ryszard Szmajda - Nowe Brzesko 15. Helena i Bogumił Wypych - Gruszów 16. Elżbieta i Ferdynand Zachara - Pawłowice Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze dalsze lata. Anna Maj-Skowrońska Kamil Stoch w Zespole Szkolno - Przedszkolno - Gimnazjalnym w Nowym Brzesku. Tegorocznymi Jubilaci 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Polski skoczek narciarski w Nowym Brzesku Kamil Stoch polski skoczek narciarski, trzykrotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata, zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2010, trzykrotny indywidualny mistrz Polski odwiedził w czwartkowe popołudnie dzieci i młodzież w Zespole Szkolno- Przedszkolno- Gimnazjalnym w Nowym Brzesku. Sportowiec odpowiadał na różnorodne pytania uczniów, których nie było końca. Najmłodsi pytali o karierę zawodową a także zadawali trudne pytania natury osobistej, na które by odpowiedzieć skoczek musiał się mocno nagimnastykować. Uczniowie przygotowali dla Kamila zawody sportowe np. skok w dal, w których wspólnie ze swoim idolem rywalizowali. Najlepsi dostali pamiątkowe nagrody: kubki, koszulki oraz zdjęcia z autografem sportowca. To spotkanie na pewno zapadnie w pamięci wszystkim przybyłym a Kamilowi życzymy dalszych sukcesów i dalekich skoków. Anna Musiał 11

12 Gazeta Nowobrzeska Zwycięska drużyna z Kuchar. W niedzielę 29 maja na stadionie Nadwiślanki w Nowym Brzesku odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze. Zawody strażackie W zawodach udział wzięło cztery drużyny seniorów reprezentujące OSP Nowe Brzesko, Hebdów, Kuchary i Majkowice, oraz Młodzieżowa Drużyna Sportowo Pożarnicza z Nowego Brzeska i kobieca drużyna z Kuchar. W pierwszej części zawodów uczestniczy sprawdzali swoje umiejętności w sztafecie mając do pokonania m.in. ścianę równoważnię i rów. Tu liczyła się szybkość i dokładność, gdyż wszelkie błędy karane były punkami ujemnymi. W części drugiej zawodnicy zmierzyli się w bojówce, w której też nie zabrakło emocji. Po zakończeniu zmagań komisja sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach której przewodniczył kpt. Zbigniew Kwinta podliczyła czasy i punkty zdobyte w dwóch konkurencjach. Ostatecznie z najlepszym czasem miejsce I zajęła OSP Kuchary, miejsce II OSP Nowe Brzesko, III miejsce OSP Majkowice, IV miejsce OSP Hebdów. W kategorii drużyn kobiecych i MDP startujące drużyny zajęły I miejsce i to one obok seniorów z OSP Kuchary będą nas reprezentować na zawodach powiatowych w dniu 31 lipca w Pałecznicy. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich był doskonały czas młodzieżówki z Nowego Brzeska, który okazał się lepszym czasem niż czas zwycięskiej drużyny seniorów. Miejmy nadzieję, że na zawodach powiatowych nasze drużyny okażą się tak samo szybkie w walce o pierwsze miejsce. Składy zwycięskich drużyn: OSP Kuchary: Breksa Adam, Breksa Michał, Włodarski Jarosław, Pabisek, Marcin Pabisek, Łukasz Górski, Marcel Górski, Michał Przybycień, Krzysztof Jagła, Damian Jagła, Grzegorz Grzyb. OSP Kuchary - drużyna kobieca: Monika Breksa, Sylwia Duda, Elżbieta Mocherek, Karolina Gzyl, Magdalena Wałek, Beata Cicha, Kinga Świątek. MDP Nowe Brzesko: Szymon Gorzałczany, Wojciech Przybył, Andrzej Musiał, Grzegorz Kozerski, Piotr Charzewski, Bogusław Kowal, Przemysław Wielbłąd, Karol Czechowicz, Sebastian Oraczewski. Joanna Dziwiszewska Zbiórka zużytego sprzętu BIOSYSTEM Elektrorecykling SA to profesjonalna Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Nasza działalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny. Urząd Gminy i Miasta nawiązał kontakt z firmą BIOSYSTEM Elektrorecykling SA i zorganizował zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dniu 4 lipca 2011 od godz na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbyła się zbiórka zużytych telewizorów, pralki, lodówki, komputery, telefony, oraz inną niepotrzebną elektronikę, którą mieszkańcy wystawiali przed swoje posesje. Cztery oznakowane samochody jeździły po całym terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w celu odbioru zużytego sprzętu. Zbiórka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Naszej Gminy. Ilość niepotrzebnego sprzętu przerosła nawet oczekiwania organizatorów co spowodowało zwiększenie liczby samochodów, które wywoziły zużyty sprzęt. Ze względu na dużą ilość zużytego sprzętu zbiórka została przedłużona o kolejny dzień. Jak przykład pokazuje takie akcje jak ta, która została przeprowadzona jest bardzo potrzebna Naszej społeczności lokalnej. Z pewnością w najbliższym czasie zostaną zorganizowane podobne zbiórki. Warto przypomnieć przy tej okazji, że elektrośmieci są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają toksyczne substancje. Wyrzucone do śmieci mogą zatruwać środowisko naturalne. AM Zbiórka zużytego sprzętu. UBEZPIECZENIA Majątkowe Komunikacyjne Pakiety AC I OC "R AZEMwTUW" PROFESIONALNY SERWIS UBEZPIECZENIOWY AGENCJA UBEZPIECZENIOWA BOGDAŁ Starostwo Powiatowe Proszowice, ul. 3 Maja 72 Zapraszamy: poniedziałek piątek od 8.30 do PROPONUJEMY NAJTAŃSZE OC I AC: TUW, TUW,WARTA, GENERALI, HDI, UNIQA, PTU, ERGO HESTIA, COMPENSA, PZM, InterRisk,AVIVA,TUW TUZ, MTU Sierosławice 31 Zapraszamy: poniedziałek sobota od do Telefony; , ,

13 42/2011 Zapalenie znicza gazowego Na nowobrzeskim rynku w dniu 29 czerwca odbyło się uroczyste zapalenie znicza gazowego. Burmistrz Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Mackiewicz, Dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa Piotr Niewiarowski oraz Dyrektor Operacyjny Spółki Dariusz Jamroz podczas symbolicznego zapalenia znicza. Znicz ten symbolizuje zakończenie I etapu budowy gazociągu i uruchomienie sieci gazowej w Nowym Brzesku przez Karpacką Spółkę Gazownictwa sp.z.o.o. w Tarnowie Odział Zakład Gazowniczy Kraków. W uroczystym zapaleniu znicza udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorz Czajka, przedstawiciele Karpackiej Spółki Gazownictwa i Zakładu Gazowniczego w Krakowie, Rada Miejska, Sołtysi Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, wykonawcy oraz zaproszeni goście. Symbolicznego zapalenia znicza dokonali: Burmistrz Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Mackiewicz, Dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa Piotr Niewiarowski oraz Dyrektor Operacyjny Karpackiej Spółki Gazownictwa Dariusz Jamroz. Dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa oddział w Krakowie Pan Piotr Niewiarowski podczas swojego wystąpienia przekonywał o zaletach gazu ziemnego, który jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż ukrytych w głębi ziemi. Występuje głównie w porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach i dolomitach, a także w szczelinach skał magmowych. Często towarzyszy złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. W postaci pierwotnej jest bezwonny. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania gazu ziemnego, jest on nawaniany środkiem nawaniającym THT (tetrahydrotiofen). Dzięki zapachowi możliwe jest szybkie wykrycie ulatniającego się gazu.przy dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza gaz ziemny spala się w całości - bez powstawania dymu i sadzy - dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska. Oznacza się również wysoką wartością opałową, dzięki czemu jest wydajny i ekonomiczny. Dodajmy, iż uroczystego poświęcenia dokonał ks. proboszcz parafii Nowe Brzesko Benon Olejnik, który również nie omieszkał podziękować za wszystko Panu Bogu. Należy także zaznaczyć, że największy wkład w budowę gazociągu mięli wykonawcy Spółka LEMAR Pana Ryszarda Leśniaka oraz Zakład Instalacyjny Pana Jana Krzyżaka. My, mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko miło przyjmujemy fakt, iż będziemy mogli korzystać z alternatywnych źródeł energii. AM-S Nadwiślanka najlepsza W dniach 1-3 lipca 2011 roku został rozegrany turniej piłki nożnej młodzików, którego organizatorem było Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki. Turniej odbył się w ramach II Memoriału im. Tadeusza Szybioskiego na stadionie sportowym LKS Czarni Staniątki. Młodzi piłkarze rywalizowali o miejsce na podium w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1999/2000 oraz 2001/2002. W pierwszej grupie wiekowej uczestniczyło 7 zespołów: Górnik Wieliczka, Nadwiślanka Nowe Brzesko, Garbarnia Kraków, Avatar Wieliczka, Gdovia Gdów oraz dwa zespoły ze Staniątek. Następnego dnia rywalizowały ze sobą o miano najlepszej drużyny takie zespoły jak: Górnik Wieliczka, Gdovia Gdów, Nadwiślanka Nowe Brzesko, Armatura Kraków, Orzeł Myślenice, Gwarek Śledziejowice oraz dwa zespoły ze Staniątek. W grupie młodszej, najlepsza okazała się drużyna Nadwiślanka Nowe Brzesko, która drugi raz z rzędu wygrała turniej w Staniątkach a tytuł Króla Strzelców zdobył Dominik Frączkiewicz z Nowego Brzeska, zdobywając 8 bramek. W roczniku 2001/2002, najlepsza okazała się Szkoła Futbolu Staniątki, która w finale pokonała zespół z Gdowa 3:1. Mecz o 3 miejsce wygrała drużyna Orzeł Myślenice, którzy okazali się lepsi od zespołu Armatura Kraków. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Górnik Wieliczka, Nadwiślanka Nowe Brzesko, Gwarek Śledziejowice oraz Szkoła Futbolu Staniątki 2. Gratulujemy wszystkim drużynom i życzymy dalszych sukcesów sportowych. PS 13

14 Gazeta Nowobrzeska Program uroczystości odpustowych na Placu Wolności w Nowym Brzesku pod nazwą XV DNI NOWEGO BRZESKA 31 LIPCA 2011 R. Godz Rozpoczęcie uroczystości po Odpustowej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Nowym Brzesku otwarcia dokona Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko Grzegorz Czajka oraz zaproszeni goście. Od godziny Atrakcje na Palcu Wolności w tym: Wystawa fotograficzna Historia zapisana na fotografii przygotowana przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku Wystawa samochodów zabytkowych pana Adama Czekaja Prezentacja jedynego teamu driftingowego z małopolski D1KRK MaxSport Drift Team. Wesołe Miasteczko awtym: karuzele, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn i wiele innych atrakcji Przedstawienie "Miodzie jestem domem" - krótki teatr absurdu z odniesieniem politycznym;) na podstawie tekstu Stanisława Barańczaka. Wykonanie: młodzieżowy zespół teatralny z Nowego Brzeska Fabryka Teatru Przedstawienie "Panna i kawaler". Wykonanie: młodzieżowy zespół teatralny. Przedstawienie przybliżające staropolskie obrzędy zaślubin. Projekt klas II Gimnazjum im. Boh. Ziemi Nowobrzeskiej. Scenariusz Weronika Pasek Występ taneczny zespołu dziecięcego HIP HOP z przedszkola w Nowym Brzesku Przedstawienie kabaretowe w wykonaniu młodzieżowego zespół Teatralnego Fabryka Teatru z Nowego Brzeska Pokaz Współczesnej Szkoły Sztuk Wojennych Samurai Soke Mariusza Błaszkiewicza z Nowego Brzeska Występ naszej młodej gwiazdy wieczoru Magdalena Sowa Konkurs Karaoke z udziałem publiczności o nagrodę Burmistrza Występ gwiazdy wieczoru Zespół LESTER Zabawa taneczna dla mieszkańców Zakończenie uroczystości. 14 Karol Krzyk Odwaga przepisem na sukces Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Philip Wylie Ma 23 lata i mieszka od urodzenia w Nowym Brzesku, gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum. W Wyborze Szkoły Średniej kierował się swoimi kilkuletnimi zainteresowaniami związanymi z gastronomią i barmaństwem. Po zaliczeniu Kursu Barmańskiego i ukończeniu Szkoły Gastronomicznej otrzymał dyplom Kelner Barman. Obecnie świadczy usługi z zakresu cateringu oraz zapewnia fachową obsługę imprez okolicznościowych. Mowa oczywiście o Karolu Krzyk, który założył w dniu Firmę Krzyk Catering Serwis, która oferuje wraz z kucharzem obsługę: przyjęć weselnych, poprawin, wieczorów panieńskich i kawalerskich, imprez firmowych i rodzinnych oraz innych imprez okolicznościowych. Zapewnia także obsługę barmańską na najwyższym poziomie wszystkich przyjęć oraz profesjonalny, stylowy mobilny bar. Dodatkowo gwarantuje zadowolenie każdego gościa oraz dojazd do klienta na terenie całej Polski. To co stworzył powstało na podłożu wieloletnich marzeń i planów. Co gwarantuje wysoki poziom oraz jakość świadczonych usług. Na pytanie co daje Karolowi jego firma? - odpowiada - Przede wszystkim to co robię daje mi wiele satysfakcji. Pozwala doskonalić i poszerzać umiejętności zdobyte w Szkole Gastronomicznej bo sam papierek potwierdzający zdobytą wiedze nie czyni z nikogo kelnera. Uważam, że moja firma pozwoli mi zdobyć doświadczenie a wysoki poziom świadczonych przeze mnie usług pozwoli pozyskać wielu klientów, z którymi będę mógł współpracować. Założyć firmę - kto o tym nie marzy? Być szefem samemu dla siebie - kto o tym nie śni po nocach? Marzą i śnią z pewnością wszyscy, ale nie wszystkim się to udaje! Ktoś nie ma odwagi by spróbować, innym brakuje wkładu własnego lub dobrego pomysłu. Powiedzmy sobie szczerze, że samo założenie jakiegoś złotego interesu nie wystarczy. Potrzebna jest duża determinacja oraz ciężka, mozolna praca często nawet 24 godziny na dobę, żeby coś drgnęło, żeby było widać efekty pracy i aby móc czerpać z niej jakieś korzyści. Również tak było w przypadku Karola Krzyk, któremu odwagi na pewno nie brakowało, zaryzykował jednak czy ryzyko się opłaciło? Na początku było trudno, wiedziałem jednak, że początki zawsze są trudne więc pracowałem ze zdwojoną siłą by pozyskać klientów. Uważałem, że ważna jest dobra reklama więc też na reklamę postawiłem. Gmina Nowe Brzesko oraz okoliczne gminy zostały zasypane moimi wizytówkami i ulotkami. Nie musiałem długo czekać na efekty, ponieważ bardzo szybko pojawili się pierwsi klienci, którzy postanowili dać mi szansę. Szansę, którą dostałem wykorzystałem jak umiałem najlepiejwspomina właściciel Krzyk Catering Serwis. Trudno nie wierzyć w jego słowa widząc, że jego firma rośnie w siłę. Pozyskuje coraz to nowe oferty, które za każdym razem są dla niego i dla osób, które zatrudnia nowym wyzwaniem. Każde następne zlecenie daje całemu zespołowi nowe doświadczenie, pozwala uczyć się na błędach i udoskonalać prace całego zespołu a także dodawać elementy, które w jeszcze większym stopniu przyczynią się do perfekcyjnej obsługi każdej imprezy. Karol dostał szansę od losu i spełnił swoje marzenie zakładając Firmę Krzyk Catering Serwis. Szansę wykorzystał najlepiej jak umiał, co przyniosło owoce. Co dziś może powiedzieć, tym którzy chcieliby stworzyć coś swojego?. Przede wszystkim nie bójcie się ryzykować bo kto nie ryzykuje nie pije szampana. W życiu czasem warto postawić wszystko na jedną kartę. Gdy człowiek wkłada w coś całe swoje siły oraz poświęca swój cały czas jest ogromna szansa, że osiągnie sukces. Czego wszystkim życzę. Anna Musiał

15 Nowobrzeskie siatkarki 18 maja na Hali Miejskiej w Proszowicach siedem drużyn rozegrało towarzyski turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Firmy Presto. 42/2011 Firma ta zajmuje się dystrybucją sprzętu sportowego i turystycznego na terenie kraju i za granicą. Jest to największy tego typu sklep internetowy. ( Gospodarzami turnieju o puchar Firmy Presto były siatkarki Klubu małopolskiego.pierwszy sukces klub odnotował rok później, gdy w sezonie 2004/2005 młodziczki Pogoni zostały wicemistrzyniami Małopolski i wystąpiły w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski, gdzie jeszcze lepsze były rywalki. Rok później ta sama praktycznie drużyna odniosła dwa poważne sukcesy. W kategorii kadetek została wicemistrzem Małopolski i dotarła do półfinału mistrzostw kraju.w kategorii młodziczek natomiast Pogoń została po raz pierwszy mistrzem województwa i w rozgrywkach centralnych dotarła aż do finału.na turnieju w Warszawie drużyna zajęła szóste miejsce w Polsce. Bardzo udany dla sekcji siatkówki okazał się sezon 2006/2007,do którego klub przystąpił pod szyldem Pogoni Proszowice. Klubowe seniorki, beniaminek III ligi małopolskiej, uzyskały prawo gry w barażach o awans do II ligi. Kadetki po raz drugi zostały wicemistrzyniami województwa i dotarły do finału mistrzostw Polski, gdzie zajęły ósme miejsce, z kolei zespół młodziczek po raz drugi z rzędu awansował do finału mistrzostw Polski a Proszowice zyskały prawo do organizacji tych zawodów.wdrodze do turnieju finałowego drużyna Pogoni rozegrała 22 spotkania, odniosła w nich zwycięstw i doznała tylko 1 porażki W rozgrywkach wojewódzkich Pogonianki nie doznały porażki Mecz Gimnazjum N. Brzesko - MKS Pogoń Paleo MKS Pogoń Paleo Proszowice, w którym grają również dziewczęta z naszej gminy. Mecze rozgrywano na trzech boiskach systemem każdy z każdym. Niepokonane okazały się Pogonianki, którym rywalki nie ukradły ani jednego seta. Tym samym stały się posiadaczkami Pucharu Firmy Presto. W turnieju wzięły udział drużyny z: Gimnazjum nr 1 w Miechowie, Gimnazjum z Nowego Brzeska, Skały oraz Smrokowa, UKS 22, UKS 111 Kraków oraz młodziczki MKS Pogoń Paleo Proszowice. Każdej drużynie wręczono pamiątkowe dyplomy i wyróżniono najskuteczniejsze zawodniczki. Za przebieg imprezy odpowiedzialny był trener Antoni Demczak. W skład drużyny Pogoń weszły: Aleksandra Kośmider, Katarzyna Kośmider, Anna Płatek (N. Brzesko), Elwira Zimny (N. Brzesko), Ola Królikowska, Olga Pasternak, Maja Pasternak, Anna Nowak, Katarzyna Wierny, Klaudia Noga. W składzie drużyny Gimnazjum z Nowego Brzeska znalazły się: Natalia Świętek (zawodniczka MKS Pogoń), Angelika Białek, Gabriela Walczyk, Sylwia Roguszewska, Anita Latała, Natalia Kłosowska, Marieta Pawlik, Magdalena Skalska, Daria Samek, Patrycja Leśniak (zawodniczka MKS Pogoń) oraz Patrycja Ciepła. Więcej informacji o sukcesach i porażkach siatkarek znaleźć można na : Elwira Zimny Zawodniczki z Gimnazjum N. Brzesko przez dwa kolejne sezony! Wreszcie największy sukces i sławę przyniósł klubowi historyczny awans seniorek do II ligi Polskiej w 2009 r, w którym zespół spisuje się znakomicie. /http://www.pogon.proszowice.pl/index2.php?k=o%20pogoni/ W naszej gminie fakt istnienia znakomitej drużyny siatkarek Pogoń Paleo Proszowice jest znany niewielkiej grupce wiernych kibiców. A szkoda, bo drużyna ta, mimo wielu kłopotów głownie finansowych, odnosi ogromne sukcesy. Od kilku lat również dziewczęta z naszej gminy doskonalą swoje umiejętności w tym klubie. Sekcja siatkówki została założona w roku 2002, nosząc pierwotnie nazwę Pogoni Opatkowice, od początku istnienia opiekę szkoleniową i organizacyjną nad sekcją sprawowali trenerzy Dariusz Pomykalski i Antoni Demczak. W sezonie 2002/2003 do rozgrywek został zgłoszony zespół kadetek (juniorek młodszych), który jednak nie odegrał poważniejszej roli w rozgrywkach na poziomie województwa "Gazeta Nowobrzeska" - magazyn samorządowy Gminy Nowe Brzesko. Adres redakcji: GCKiP, Nowe Brzesko, ul. Piłsudskiego 17a, tel: 12/ , Skład i druk: Drukarnia Skinder, Nowe Brzesko, ul. Lubelska 129 tel. 12/ , fax 12/ , Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i zmiany tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Gazeta Nowobrzeska należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Zawodniczki z Gimnazjum N. Brzesko i Młodziczki Pogoń Paleo Proszowice przed rozdaniem nagród Jeśli mają Państwo jakieś sugestie dotyczące formy Gazety Nowobrzeskiej oraz ciekawe pomysły na tematy, o których chcieliby Państwo przeczytać na łamach gazety bardzo prosimy o przesłanie Swoich propozycji i uwag na adres owy Gazety Nowobrzeskiej 15

16 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Nowym Brzesku 1898 Zapraszamy do korzystania z naszych usług! w Poniedziałek w godz Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram świąt, uroczystości i przedsięwzięć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram świąt, uroczystości i przedsięwzięć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym 2017/2018 Harmonogram świąt, uroczystości i przedsięwzięć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym / Uroczystość Organizacja Termin Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Napisano dnia: 2017-05-28 14:11:42 Siła dzisiejszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tkwi w ludziach, strażakach ochotnikach, którzy z pasją i zaangażowaniem

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.14

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.14 PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.14 1. PORZĄDEK OBRAD 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przedstawienie składu Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2014/15. 3. Przydział

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej

Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznej Napisano dnia: 2015-10-04 12:49:30 V Bal Charytatywny organizowanego przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice odbył się w dniu 07 lutego 2015r. w Pałacu Brunów

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali:

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali: 12 X 2012 12 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Już od początku roku dzieci bardzo solidnie się

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekunów: w gimnazjum pani Lidii Czepiel, w szkole podstawowej pana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚRODOWISKO A ZDROWIE. TYLE ŚMIECI, A CZAS LECI

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚRODOWISKO A ZDROWIE. TYLE ŚMIECI, A CZAS LECI REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚRODOWISKO A ZDROWIE. TYLE ŚMIECI, A CZAS LECI W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie realizowała program edukacji ekologicznej Środowisko

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Napisano dnia: 2017-05-20 16:36:47 W sobotę, 20 maja na boisku w Sobocie odbyły się Miejsko- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Lwówek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny

Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny Z wizytą w /Visiting the... EETP 30(2013)4, ISSN 1896-2327 Joanna Parda Anna Marcinkowska Szkoła Podstawowa Nr 27 w Krakowie Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny Z wizytą w Szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Kraków w programie PaT!

Kraków w programie PaT! Kraków w programie PaT! Finał działania PaT/E w Małopolsce Małopolska jest 12. województwem, które objęte zostało działaniem PaT/E (edukacja). Od dzisiaj województwo małopolskie posiada przeszkolonych

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pt: "Książka, ja i Ty"

Uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pt: Książka, ja i Ty Uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pt: "Książka, ja i Ty" Dnia 02.03.2016 roku w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj odbyła się uroczystość podsumowująca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo