SYSTEMY IDENTYFIKACJA SYSTEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY IDENTYFIKACJA SYSTEMU"

Transkrypt

1 SYSTEMY IDENTYFIKACJA SYSTEMU ŚCISŁOŚĆ system powinien być tak określony, aby wiadomo było co do niego należy, a co nie. NIEZMIENNOŚĆ nie zmienia się reguł w trakcie gry. ZUPEŁNOŚĆ system musi być podzielony tak, aby poza nim nie pozostały żadne elementy. ROZŁĄCZNOŚĆ system nie może zawierać elementów należących jednocześnie do kilku systemów. FUNKCJONALNOŚĆ z otoczenia (większej całości) systemy wydziela się jako mniejsze całości z punktu widzenia funkcji jaką ta całość pełni (nieważne są uwarunkowania geometryczne rozmieszczenie w przestrzeni). INŻYNIERIA SYSTEMÓW JAKO DZIEDZINA WIEDZY: RELATYWIZM względność ocen. PRAGMATYZM praktyczny sposób myślenia i działania. KOMPLEKSOWOŚĆ należy widzieć cały las, a nie pojedyncze drzewa. UTYLITARYZM celem działania jest korzyść jednostki i społeczeństwa. KOMPLEKSOWOŚĆ: Aspekt jakościowy Działania niszczące Aspekt ilościowy Uwzględnianie działań konstruktywnych i destrukcyjnych Działania twórcze SYSTEM DEFINICJA SYSTEMU ODNOSI SIĘ DO CAŁEJ OBSERWOWALNEJ RZECZYWISTOŚCI (FIZYCZNEJ, ABSTRAKCYJNEJ, SYMBOLICZNEJ). SYSTEM byt wyrażający swoje istnienie poprzez synergiczne współdziałanie swych części. SYSTEM zbiór (zespół, kompleks) współdziałających ze sobą elementów, posiadających pewne atrybuty (własności), znajdujący się w określonych relacjach (związkach, współdziałaniach). SYSTEM zbiór współdziałających ze sobą elementów, stanowiący celowo zorientowaną całość. 11. Systemy 56

2 ELEMENTY RELACJE S = E, A, R SYSTEM ATRYBUTY INACZEJ: INACZEJ: S = E, R S = X, Y, R ZBIÓR RELACJI MIĘDZY X I Y ZBIÓR WEJŚĆ ZBIÓR WYJŚĆ X R Y ELEMENT funkcjonalny składnik całości STRUKTURA zbiór relacji w systemie niezbędnych do pełnienia przez system przypisanych funkcji. ELEMENTY: wejściowe wyjściowe sterujące ELEMENTY: graniczne wewnętrzne ODDZIAŁYWANIA NA ELEMENTY: bodźce, wymuszenia odpowiedzi, reakcje SPRZĘŻENIA powiązania między elementami. SPRZĘŻENIA ZWROTNE: bezpośrednie, pośrednie, dodatnie, ujemne SPRZĘŻENIA: materialne energetyczne informacyjne czasowe 11. Systemy 57

3 System jako biała lub czarna skrzynka STRUKTURA SYSTEMU: SZARA SKRZYNKA SZEREGOWA RÓWNOLEGŁA MIESZANA OTOCZENIE: OTOCZENIE reszta rzeczywistości po wydzieleniu z niej części zdefiniowanej jako system 11. Systemy 58

4 Rzeczywistość Otoczenie (metasystem) System OTOCZENIE BLIŻSZE I DALSZE Wejście System Przetwarzanie Wyjście Otoczenie HIERARCHIA: Interakcja systemu z otoczeniem HIERARCHIA określenie roli poszczególnych elementów w systemie. Relacja nadrzędności Relacja podrzędności Element nadrzędny Element podrzędny SYSTEM HIERARCHICZNY STRUKTURA WIELOPOZIOMOWA Elementy centralne Elementy zerowe 11. Systemy 59

5 AGREGACJA ŁACZENIE ELEMENTÓW DEKOMPOZYCJA PODZIAŁ CAŁOŚCI NA ELEMENTY Fundamentalna zasada inżynierii systemów KLASYFIKACJE SYSTEMÓW 1. ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ SPRZĘŻEŃ: proste złożone szczególnie złożone 2. ZE WZGLĘDU NA POWIĄZANIA Z OTOCZENIEM otwarte zamknięte izolowane 3. ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE naturalne sztuczne 4. ZE WZGLĘDU NA WYNIK DZIAŁANIA konkretne abstrakcyjne 5. ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE celowe, niecelowe adaptacyjne, nieadaptacyjne statyczne, dynamiczne deterministyczne, probabilistyczne 6. ZE WZGLĘDU NA AKTYWNOŚĆ konfiguracyjne działaniowe 7. ZE WZGLĘDU NA TWORZYWO (TREŚĆ) materialne energetyczne informacyjne rzeczywiste, fizyczne symboliczne, abstrakcyjne, koncepcyjne SYSTEMY: PRZYRODNICZE POLITYCZNE SOCJOLOGICZNE EKOLOGICZNE BIOLOGICZNE T E C H N I C Z N E 11. Systemy 60

6 Hierarchia fizjologiczna Hierarchia socjologiczna Hierarchia psychologiczna POZIOMY ISTNIENIA SYSTEMÓW: 1. Struktury statyczne 2. Proste systemy dynamiczne 3. Systemy cybernetyczne 4. Komórka 5. Roślina 6. Zwierzę 7. Człowiek 8. Organizacja społeczna 9. NIEWIADOME METASYSTEM (SYSTEM SYSTEMÓW) Systemy hierarchii ludzkiej LUDZKOŚĆ Kraj Duże miasto Miasto Osiedle Rodzina Organizm ludzki System narządów Tkanka Narząd Komórka Systemy 61

7 Zmienność w czasie Funkcja Złożoność struktury Klasyfikacja cech systemów Cechy różniące systemy Forma istnienia systemów Dziedzina istnienia konkretny (materiał) abstrakcyjny (idea) Sposób powstania naturalny sztuczny Połączenie ze środowiskiem (metasystemem) Przewaga komponentów otwarty (dynamiczny) nieożywione techniczne zamknięty ożywione społeczne Określoność stanu wejścia (wyjścia) deterministyczne stochastyczne połączeniowość rodzaj połączeń jednorodne wielorakie liczba połączeń mała duża różnorodność rodzaj elementu z jednej dziedziny z wielu dziedzin liczba elementów mała duża Systemy abstrakcyjne modele klasyfikacyjne Systemy konkretne Charakter funkcji systemu materialne, energetyczne liniowa bez opóźnienia informacyjne nieliniowa z opóźnieniem Charakter stanu dyskretne ciągłe funkcji pasywna aktywna niezmienne zmienne adaptacyjne struktury pasywna aktywna nieelastyczne elastyczne samoorganizujące meta (stabilne) Odporność na zakłócenia niestabilne równowaga płynna nieożywione ożywione Celowość celowo zorientowane programowe wartościowanie 11. Systemy 62

8 PROCES PROCES uporządkowany przestrzennie i czasowo ciąg czynności (operacji) realizowany w systemie i konieczny do jego istnienia. INŻYNIERIA SYSTEMÓW: proces to sekwencja wzajemnie powiązanych stanów fragmentów rzeczywistości następujących po sobie w czasie. DYNAMIKA PROCESÓW: Zmienność systemu, struktury, procesu w ramach ustalonej struktury. Elastyczność (dopasowanie się do pobudzeń płynących z otoczenia, bez zmiany istoty swojego działania). Adaptacja (wykorzystanie wewnętrznych sprzężeń dla odpowiedzi na negatywne bodźce płynące z otoczenia). Samoregulacja (zmiana struktury w celu spełnienia wymogów otoczenia; homeostat). Samoorganizacja (polepszenie zachowania się systemu w wyniku uwzględnienia wcześniejszych doświadczeń). PROCESY NATURALNE Prawa natury, pierwotne w stosunku do pozostałych procesów. Człowiek istnieje dzięki systemom naturalnym. PROCESY ROBOCZE Sztuczne procesy naturalne inicjowane przez człowieka. PROCESY TECHNOLOGICZNE Technologia: Przepis określający środki i warunki osiągnięcia zamierzonego celu (wytworzenia produktu). Procedura określająca sekwencję działań i zakres środków niezbędnych do transformacji zasobów MEI (materialno-energo-informacyjnych) w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Technologia budowy maszyn Proces technologiczny całokształt procesów występujących w danej technologii Elementy procesu technologicznego: Procesy robocze Procesy zakłócające Procesy wspomagające Procesy sterujące Proces technologiczny składa się z różnych procesów składowych. 11. Systemy 63

9 Mechatronizacja procesów technologicznych MECHATRONIKA synergiczna agregacja inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i informacyjnej. MECHATRONIKA dział inżynierii systemów Japonia Mechanics- Elektronics- Control Interdyscyplinarny obszar inżynierii. Filozofia projektowania, wykorzystująca synergiczną interakcję mechaniki, elektroniki i technologii komputerowych do otrzymywania zaawansowanych technologicznie systemów i urządzeń (HIGH-TECH TECHNOLOGY). Technologia łącząca mechanikę, elektronikę i informatykę dla tworzenia funkcjonalnie współdziałających wszystkich elementów stanowiących systemy. Kierunek (specjalność) studiów na uczelniach technicznych. Mechatronika jest dyscypliną tworzącą obiekty multifunkcjonalne i strukturalnie złożone, działające inteligentnie w zmieniającym się otoczeniu. Od inżynierów mechatroników wymagana jest umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, umiejętność kojarzenia danych z różnych dyscyplin naukowych. SYSTEMY NATURALNE ŻYWE Systemy naturalne żywe posiadają cechy samoregulacji i samoorganizacji. SAMOREGULACJA system może zmieniać (budować) swoją strukturę w celu spełnienia wymagań stawianych przez otoczenie. Ewolucja przystosowanie się żywych organizmów do warunków naturalnych. SAMOORGANIZACJA adaptacja do zmieniającego się otoczenia poprzez umiejętność uczenia się systemu. Etapy uczenia i samouczenia się systemu: Zapamiętywanie (uczenie się na pamięć). Podporządkowanie (nabywanie poszczególnych odruchów, refleksów). Uczenie się przez sukces (przeszukiwanie metodą prób i błędów całego zakresu możliwych stanów dla uzyskania sukcesu). Optymalizacja (j. w., z zapamiętywaniem najlepszych rozwiązań). Naśladownictwo (kopiowanie istniejących rozwiązań i zapamiętywanie). Nauczanie (j. w., z wykorzystaniem modeli). Pojmowanie (zbudowanie własnego, wewnętrznego modelu w systemie i na nim eksperymentowanie). 11. Systemy 64

10 RELACJE I FUNKCJE SYSTEMOWE X, Y zbiory R relacja (podstawowe pojęcie logiki i matematyki) X R Y Pomiędzy zbiorami X i Y istnieje relacja R Wynik relacji: S(R) = {(x, y) (x,y) X Y R y}. X = {1, 2, 3, 4} Y = {3, 4, 5, 6} X Y = {1, 2, 5, 6} PRZYKŁAD: X = {a, b, c} Y = {1, 2, 3} S(R) = {(a,1), (a,3), (b,3), (c,2)} Y 3 S(R) X Y 2 1 X a b c Inżynieria systemów bada zachowanie systemów. Relacje między systemami: ZWIĄZKI PRZYCZYNOWO SKUTKOWE 11. Systemy 65

11 Atrybut y Obszar wrażliwości 1 2 Atrybut Zależność nieliniowa 3 x W obszarze 2 widoczna jest relacja przyczynowo skutkowa Relacje między atrybutami elementów systemu: relacja przeniesienia opisuje zasoby M, E, I przepływające przez system (razem lub oddzielnie). relacja połączenia określa relacje pomiędzy elementami lub systemami. relacja porządkująca relacja przepływowa ZBIÓR RELACJI POŁACZENIA DEFINIUJE STRUKTURĘ SYSTEMU. Połączenia (relacje) między elementami mogą służyć sterowaniu, czyli wymuszaniu zamierzonego stanu, jego stabilizację lub zmianę. FUNKCJA SYSTEMU FUNKCJA SYSTEMU wynika ze zbioru połączeń, przyporządkowań i sprzężeń między elementami i atrybutami. MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCANIA OKREŚLONEJ WIELKOŚCI WEJŚCIOWEJ W OKREŚLONĄ WIELKOŚĆ WYJŚCIOWĄ JEST C A Ł O Ś C I O W Ą F U N K C J Ą S Y S T E M U. Tworzywo systemowe: materia, energia, informacja. 11. Systemy 66

12 INFORMACJA ENERGIA MATERIA Wielkość przepływowa Podstawowe funkcje Różnorodność podstawowych funkcji systemów technicznych (wg C. Cempla) Transportowanie Magazynowanie Przetwarzanie Rozdzielanie Łączenie Niszczenie Transport masy masy Magazynowanie Przetwarzanie materii Separacja materii Łączenie materii Ładowanie do materii Łączenie materii i informacji Przekazywanie Magazynowanie Przetwarzanie Separacja Ładowanie do materii Łączenie Łączenie z informacją Transmisja danych informacji Magazynowanie Przetwarzanie danych Sortowanie danych Kodowanie informacji w materii Kodowanie informacji w materii Łączenie informacji Niszczenie informacji 11. Systemy 67

1. Istota i zakres jakości

1. Istota i zakres jakości Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 1. Istota i zakres jakości Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje nowych rozwiązań. W.E. Deming 1.1. Jakość i jej

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Rozdział 1. Interpretacja 1 Panorama i zakres ryzyka metodologii projektowania 17 Rozdział 1 Interpretacja i zakres metodologii

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SPECJALISTY STUDIUM PRZYPADKU Elżbieta MILEWSKA Streszczenie: Ugruntowanym narzędziami wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami są systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe definicje

1. Podstawowe definicje ~ 1 ~ 1. Podstawowe definicje Organizacja całość, charakteryzująca się tym, że posiada jasno zdefiniowany cel własnego istnienia i funkcjonowania (celowość istnienia organizacji: cel stały punkt, do którego

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MECHATRONICZNA

EDUKACJA MECHATRONICZNA EDUKACJA MECHATRONICZNA W KONTEKŚCIE NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I OSIĄGANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MATERIAŁY Z KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W ŁODZI W POROZUMIENIU Z ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego

Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego 1 Wstęp Andrzej BIEDRYCKI Katedra Telekomunikacji, Politechnika Koszalińska andrzej.biedrycki@ie.tu.koszalin.pl Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM DR JERZY KUSZTAL EGZAMIN - PISEMNY, WYKŁADY + EWENTUALNA LITERATURA A ODPOWIEDŹ 2-3 ZDANIA, CZYLI OPISÓWKA PÓŁTEST TZN. KONKRETNE PYTANIE Ekologia - zależność i współzależność

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nauki o organizacji WYKŁAD. Plan wykładu. Potencjał organizacji. Zasoby organizacji. Zasoby pierwotne, wtórne i wynikowe

Nauki o organizacji WYKŁAD. Plan wykładu. Potencjał organizacji. Zasoby organizacji. Zasoby pierwotne, wtórne i wynikowe Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Nauki o organizacji kierunek: Zarządzanie WYKŁAD część III dr Rafał Kusa Plan wykładu Potencjał organizacji Zasoby organizacji Kluczowe kompetencje organizacji

Bardziej szczegółowo