ZASTOSOWANIE US UG SMS W TRANSPORCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE US UG SMS W TRANSPORCIE"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska ZASTOSOWANIE USUG SMS W TRANSPORCIE Rkopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: W artykule zaprezentowano moliwoci zastosowania usug SMS w transporcie. Zaproponowano system ledzenia lokalizacji pojazdów wykorzystujc krótkie wiadomoci tekstowe do informowania o stanie adunku znajdujcego si w pojedzie. Zwrócono równie uwag na problem wyduonego czasu oczekiwania na placach poboru opat znajdujcych si na autostradach objtych manualnym systemem poboru opat. Tworzenie si zatorów na placach poboru opat bezporednio przekada si na standard jakoci obsugi uytkowników systemu i koszty eksploatacyjne systemu poboru opat. Rozwizaniem tego problemu moe by zwikszenie przepustowoci placów poboru opat poprzez ich rozbudow lub stworzenie uniwersalnego systemu informacyjnego o czasie oczekiwania na placach poboru opat, tak by kierowca mia moliwo optymalnego wyboru trasy z moliwoci uniknicia kongestii w ruchu autostradowym. Sowa kluczowe: usugi SMS, serwer SMS, usuga ledzenia pojazdów, autostradowe systemy informacyjne 1. WSTP Rozwój sieci dróg patnych w Polsce powoduje zwikszenie znaczenia kwestii poboru opat, który powinien odbywa si w sposób pynny i bezpieczny dla uczestników ruchu drogowego. Czsto jednak proces poboru opat zakócony jest przez tworzenie si zatorów w ruchu autostradowym przed placami poboru opat bdcymi wskimi gardami autostrad. Najprostszym rozwizaniem problemu zatorów jest rozbudowa oraz wymiana sucych do poboru opat urzdze na placach poboru opat. Przykadem jest modernizacja placu poboru opat w Mysowicach na autostradzie A4 gdzie oddano do ruchu dwa nowe pasy w kadym kierunku. Dostpnych jest teraz dziewi stanowisk poboru opat dla kadego kierunku ruchu. Koszt inwestycji pochon ponad 12 mln zotych. Dodatkowo wymiana urzdze poboru opat na tym placu poboru opat umoliwi wprowadzenie nowych metod patnoci umoliwiajcych przejazd przez plac poboru opat bez zatrzymywania pojazdu. Koszt tego przedsiwzicia pochonie kolejne 20 mln zotych. Jest to jednak inwestycja bardzo kosztowna i niejednokrotnie niemoliwa do wykonania w krótkim okresie czasu. Dlatego te mona szuka innych rozwiza systemowych pozwalajcych na zredukowanie czasu podróy wykorzystujc analiz ruchu pojazdów na punktach poboru opat w celu wyboru optymalnej drogi.

2 76 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki 2. PRZYKADY ZASTOSOWA USUG SMS W TRANSPORCIE 2.1. CHARAKTERYSTYKA USUG SMS Jednym z rozwiza mogcych wspomóc proces redukcji czasu podróy jest wykorzystanie usug SMS (ang. Short Message Service) do informowania kierowców o sytuacji na drodze. Krótkie wiadomoci tekstowe SMS charakteryzuj si kilkoma unikalnymi cechami pozwalajcymi na wykorzystanie ich do celów informacyjnych w prosty i szybki sposób. Pojedynczy SMS moe zawiera do 160 znaków tekstu skadajcego si z sów, cyfr lub kombinacji alfanumerycznych. Krótka wiadomo tekstowa wysyana jest zawsze za porednictwem centrum SMS co gwarantuje dorczenie wiadomoci nawet w przypadku gdy odbiorca jest chwilowo nieosigalny w sieci komórkowej [1], [2]. Kada sie GSM posiada jedno lub wicej centrów SMS. Wysanie kadej krótkiej wiadomoci tekstowej wymaga potwierdzenia jej dostarczenia do odbiorcy. Wiadomoci SMS mog by wysyane i odbierane jednoczenie z danymi gosowymi wysyanymi w sieci GSM. Moliwe jest to dziki zastosowaniu dedykowanego kanau radiowego w czasie trwania poczenia w sieci GSM. Istnieje moliwo wysyania wielu wiadomoci tekstowych jednoczenie, czenie ich i kompresja umoliwiajca wysyanie wicej ni 160 znaków w jednej wiadomoci tekstowej. Zasady kompresji zostay wprowadzone i okrelone w standardach GSM SMS [3]. Istnieje wiele przykadów zastosowa tego typu rozwiza w transporcie. Poniej przedstawiono dwa przykady zastosowania usug SMS w systemach informacyjnych. Pierwszy przykad dotyczy systemu GPS wykorzystujcego usug SMS do ledzenia pojazdów, drugi to zastosowanie krótkich wiadomoci tekstowych do informowania kierowców o sytuacji na drodze patnej w celu zmniejszenia kongestii w ruchu autostradowym szczególnie na placach poboru opat SYSTEM GPS WYKORZYSTUJCY USUG SMS Prezentowany przykad dotyczy scenariusza w którym klient ledzi okrelon liczb pojazdów ciarowych za pomoc GPS a SMS jest wykorzystywany w obszernej sieci telefonicznej do informowania o stanie adunku znajdujcego si w pojedzie. Rozwizanie to umoliwia wysyanie informacji dotyczcej lokalizacji adunku z czstotliwoci 2 lub 4 razy na godzin, co w porównaniu z cigym procesem monitorowania przewoonego adunku wydaje si bardzo oszczdnym rozwizaniem [4]. Moliwe jest take ledzenie lokalizacji pojazdów wykorzystujc krótkie wiadomoci tekstowe i dynamiczne wykrelanie pozycji pojazdów na mapie Google w interfejsie WWW. Rozwizanie umoliwia aktualizacj procesu zarzdzania flot pojazdów przez wprowadzenie systemu, który jest w stanie dynamicznie ledzi pooenie adunków w

3 Zastosowanie usug SMS w transporcie 77 pojazdach. System GPS wykorzystujcy usugi SMS posiada zatem nastpujce moliwoci: umoliwia ledzenia ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym; umoliwia zapis wszystkich danych lokalizacyjnych pojazdów w bazie danych w postaci wspórzdnych okrelajcych pooenie pojazdów w czasie rzeczywistym; umoliwia wizualizacj ruchu pojazdów na mapie Google w czasie rzeczywistym. Prezentowany system wykorzystuje rozwizanie bazujce na wysyaniu wiadomoci SMS z bezporednim dostpem do baz danych (rys. 1). Rys. 1. Wysyka wiadomoci SMS z bezporednim dostpem do baz danych ródo: strona internetowa Wysyka wiadomoci odbywa si równie poprzez API. W tym celu wykorzystywana jest aplikacja znajdujca si na serwerze SMS (rys. 2). Rys. 2. Wysyka wiadomoci SMS poprzez API ródo: strona internetowa Funkcje API mog zosta wykorzystane przez dowolne narzdzia ActiveX/COM w dowolnym rodowisku programistycznym i jzyku programowania, takim jak VBScript, Javascript, Visual Basic, Visual Basic.NET, Visual Basic, Visual C++, ASP, ASP.NET, PHP, Delphi i inne. Kady pojazd obsugiwany w tym systemie wyposaony jest w urzdzenie GPS z obsug SMS. Urzdzenie to wysya wiadomoci SMS zawierajce identyfikator ledzonego pojazdu w odpowiednim formacie (rys. 3) z czstotliwoci 4 wiadomoci na godzin. Proces tworzenia wiadomoci z wykorzystaniem API przedstawiono na rysunku 4. Serwer SMS, znajdujcy si w firmie transportowej, odbiera wysyane wiadomoci SMS a odpowiednio napisany skrypt analizuje otrzymywane komunikaty i zapisuje je w bazie danych na serwerze (rys. 5). Message body (syntax): [truckid] [latitude] [longitude] Sample: Explanation: Truck sends his identifier number and current latitude/longitude values Rys. 3. Format wiadomoci SMS wysyanej z monitorowanego pojazdu ródo: strona internetowa

4 78 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Rys. 4. Tworzenie wiadomoci poprzez API ródo: strona internetowa Rys. 5. Przetwarzanie przychodzcej wiadomoci przez serwer SMS ródo: strona internetowa

5 Zastosowanie usug SMS w transporcie 79 Baza danych jest równie dostpna za porednictwem witryny internetowej WWW a wspórzdne z GPS s odwzorowywane w czasie rzeczywistym i prezentowane na mapie Google (rys. 6). Rys. 6. Wizualizacja dziaania aplikacji na mapie Google ródo: strona internetowa Zaprezentowany przykad w niewielkim stopniu przedstawia obszerne moliwoci wykorzystania usug SMS w zastosowaniach transportowych. Przykad poniej prezentuje zastosowanie krótkich wiadomoci tekstowych w autostradowych systemach informacyjnych w celu zminimalizowania dugoci kolejek tworzcych si na placach poboru opat ZASTOSOWANIE USUG SMS W AUTOSTRADOWYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH Czstym przypadkiem z jakim spotykaj si kierowcy na autostradzie to dugie kolejki na placach poboru opat, szczególnie blisko duych aglomeracji miejskich, gdzie znaczcy jest udzia ruchu wzbudzonego. Problem ten szczególnie dotyczy manualnych systemów poboru opat w wikszoci stosowanych na autostradach w Polsce. Zgodnie z nomenklatur w systemach masowej obsugi, jakim jest pobór opat, rozrónia si nastpujce pojcia skadajce si na szacunkowy czasu oczekiwania na obsug w systemie poboru opat [5]:

6 80 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki czas zgoszenia to czas przyjazdu pojazdu na plac poboru opat PPO i zajcie miejsca w kolejce do stanowiska poboru opat SPO; czas pocztku obsugi to czas podjechania do SPO i rozpoczcia procesu poboru opaty; czas koca obsugi to czas zakoczenia procesu poboru opaty i opuszczenia SPO, a tym samym i PPO; czas obsugi (transakcji patnoci) to rónica czasu koca obsugi i czasu pocztku obsugi; czas oczekiwania (na obsug) to rónica czasu pocztku obsugi i czasu zgoszenia; czas pobytu to rónica czasu koca obsugi i czasu zgoszenia lub suma czasu obsugi i czasu oczekiwania. Zastosowanie usug SMS w autostradowych systemach informacyjnych umoliwio na stworzenie aplikacji realizujcej usug udostpniajc dane o szacunkowym czasie oczekiwania na obsug w systemie poboru opat. Rozwizanie to umoliwia wybór optymalnej drogi przez uytkowników autostrady na podstawie danych o szacunkowym czasie oczekiwania na obsug w systemie poboru opat. Narzdzie to pozwala pobiera dane automatycznie przez serwer podmiotu, bez udziau uytkownika. Metoda ta pozwala na przekazywanie danych o czasach oczekiwania na obsug z wykorzystaniem usugi Web Service. Na rysunku 7 przedstawiono schemat ideowy prezentowanego rozwizania. Rys. 7. Schemat ideowy zastosowania usug SMS w autostradowych systemach informacyjnych ródo: opracowanie wasne

7 Zastosowanie usug SMS w transporcie 81 Wykorzystanie usugi SMS w autostradowych systemach informacyjnych odbywa si w nastpujcy sposób, zaprezentowany na rysunku 7: 1. Kierowca pojazdu objtego patnoci za przejazd droga patn, czy si wykorzystujc technik pakietowego przesyania danych w sieciach GSM z serwerem SMS podmiotu; 2. Serwer SMS podmiotu wysya zapytanie do serwera SMS stacji poboru opat udostpniajcego usug udostpniajc dane o szacunkowym czasie oczekiwania na obsug na placu poboru opat PPO; 3. Serwer SMS stacji poboru opat przekazuje odpowied z danymi informacjami do serwera podmiotu; 4. Kierowca otrzymuje informacje dotyczce szacunkowych czasów oczekiwania na obsug na PPO bdce podstaw do wyboru optymalnej trasy przejazdu drogami patnymi; 5. Kierowca jedzie przez wybrane stacje poboru opat gdzie szacunkowe czasy oczekiwania na obsug s najkrótsze w danym momencie. Korzystanie z usugi SMS jest moliwe po zainstalowaniu aplikacji na serwerze wykorzystujcej oparty na XML jzyk definiowania usug sieciowych WSDL (ang. Web Services Description Language). Dane udostpniane przez usug SMS to informacje o czasach oczekiwania na obsug pojazdów zarówno osobowych jak i ciarowych na wybranych stacjach poboru opat. Zapytanie aplikacji do serwera SMS stacji poboru opat musi zawiera nazw stacji poboru opat, dat oraz godzin. Szacunkowy czas oczekiwania na obsug pojazdów znajdujcych si na placu poboru opat PPO wyznaczone jest wg wzoru: n 1 PPO SPO i (1) n SPO L i1 12 godz. p i (2) L p gdzie: PPO szacunkowy czas oczekiwania na obsug pojazdów znajdujcych si na analizowanym placu poboru opat; n liczba analizowanych pasów stacji poboru opat SPO; SPO i szacunkowy czas oczekiwania na obsug na kolejnym i-tym pasie SPO; L p czna liczba pojazdów znajdujcych si na i-tym pasie SPO; L p - rednia liczba pojazdów znajdujcych si na i-tym pasie SPO obsugiwanych na jednej zmianie; 12 [godz.] czas trwania zmiany.

8 82 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki 3. PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono zastosowanie usug SMS do ledzenia lokalizacji pojazdów oraz zastosowanie tych usug w autostradowych systemach informacyjnych do wspomagania decyzji o wyborze optymalnej trasy przejazdu drogami patnymi. Zaproponowano system ledzenia lokalizacji pojazdów wykorzystujc krótkie wiadomoci tekstowe do informowania o stanie adunku znajdujcego si w pojedzie. Zwrócono równie uwag na problem wyduonego czasu oczekiwania na placach poboru opat znajdujcych si na autostradach objtych manualnym systemem poboru opat. Zaprezentowane rozwizania ukazuj szerokie moliwoci wykorzystywania usug SMS w zastosowaniach transportowych. Bibliografia 1. Hillebrand F., Short Message Service (SMS): The Creation of Personal Global Text Messaging, John Wiley & Sons, West Sussex 2010, 2. Short Message Peer to Peer Protocol Specification v3.4, SMPP Developers Forum 1999, 3. Tagg C., Discourse of Text Messaging: Analysis of SMS Communication, Deanta Global Publishing, Chennai 2012, Filipowicz B., Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych - analiza i synteza systemów obsugi i sieci kolejkowych, WNT, Warszawa THE USE OF SMS SERVICES IN TRANSPORT Summary: The paper presents the possibility of using SMS in transport. Proposed vehicle location tracking system using short text messages to inform about the state of the cargo in the vehicle. It also drew attention to the problem of prolonged waiting times at toll plazas located on the highways of manual toll collection system. Create a congestion toll plazas directly translates to quality standard system support and maintenance costs tolling system. The solution to this problem would be to increase the capacity of toll plazas with their development or to create a universal information system while waiting for toll plazas so that the driver is able to choose the optimal route with the ability to avoid congestion on the motorway traffic. Keywords: SMS, SMS server, the service vehicle tracking, motorway information systems

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS Konfiguracja routerów podstawy Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS STRESZCZENIE Opracowanie to zawiera podstawowe informacje na temat konfiguracji routerów, wykorzystywanych przez nie protokoów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACYJNE W A CIWO CI MAGISTRALI CAN W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

EKSPLOATACYJNE W A CIWO CI MAGISTRALI CAN W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mieczysaw Plich, Piotr Szypowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu EKSPLOATACYJNE WACIWOCI MAGISTRALI CAN W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 ANYTIME ANYWHERE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (2) Wielki wzrost rynku zastosowa mobilnych oraz obszaru bada naukowych

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA *

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MSP Jerzy NAWROCKI!ukasz OLEK Instytut Informatyki Politechniki Pozna"skiej OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZ DZANIU JAKO CI

ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZ DZANIU JAKO CI ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZDZANIU JAKOCI K. Karsznia Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, Polska Sowa kluczowe: integracja pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych

Rozdział. Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych Rozdział Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych Wojciech STANKO, Bogdan TRAWISKI Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Email marketing i kody QR

Email marketing i kody QR EMAIL MARKETING Czas na mobilny email marketing z wykorzystaniem kodów QR. W dzisiejszym!wiecie konsumenci staj" si# coraz bardziej mobilni: s" ci"gle w ruchu, nie obcy im jest multitasking, a do tego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl E-BOOK: SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo