magazyn pism związkowych i zakładowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "magazyn pism związkowych i zakładowych"

Transkrypt

1 ZBIORY OŚRODKA KARTA DO UŻYTKU magazyn pism ziązkoych i zakładoych WEWNĄTRZORGANIZACYJNEGO AGENCJA PRASOWA 11 L I S T O P A D A 1981 ADAM Ja jednak dostrzegam inną możliość: przekroczyć tradycję i ejść na szlak zupełnie noy, nic przetarty. Od rekonstrukcji przejść do kreacji, z tradycją zaś proadzić ciągły dialog, by móc się zorientoać, gdzie i jakie są jej bezdroża i porę je ominąć. D o tego po trzebny jest jak najszerszy udział członkó i zolenni kó S o l i d a r n o ś c i ". W budoaniu zrębó noego ładu Polsce każdy głos, każda olna inicjatya inny być brane pod uagę. W t y m celu trzeba dążyć do maksymalnej decentralizacji życiu Ziązku, yzbyając się lęku przed r y z y k i e m, jakie się z t y m iąże. SZOSTKIEWICZ CZY M O Ż E B Y Ć INACZEJ? K i e d y za zjazdoą trybuną hali O H v i a " stanął generał Boruta-Spiechoicz uniformie II Rzeczy pospolitej, oacyjnie itany przez delegató i słuchany przez nich nabożnym skupieniu przeryanym co kilka zdań b u r z l i y m i braami pomyślałem, że jest ruchem rekonstrukcji, może przede szystkim rekonstrukcji. Ziązek zachouje się tak, jakby z ielu istniejących przed n i m i możliości chciał ybrać tę najmniej nierozpoznaną możliość zbudoania noego ładu na zór porządku już niegdyś funkcjonującego. Jakiż to byłby ład? Skrzyżoanie Sanacji z P P S - e m? Nie ma reolucji bez przebudoy zbioroej śia domości. N i e ma noego ładu bez zmiany stosunkó między l u d ź m i. Ziązek dokonał na t y m polu zmian nieielkich. Stało się tak i dlatego, że idea solidarności yklucza marzenie o demokracji. W y m ó g postay solidarnej odpoiada potrzebom czasu ojny, stanoi oblężenie. (...) W takich arunkach nie buduje się de mokracji, tych którzy są odmiennego zdania oddaje się pod sąd ojskoy. W takich arunkach podstaą dzia łania staje się rozkaz, a nie nioski ynikłe ze sobod nej ymiary poglądó. I m dłużej tra stan oblężenia, tym iększe i bardziej nieodracalne czyni spustosze nie społecznej śiadomości. Czy może być inaczej? C z y społeczeństie o d y k ł y m od konieczności dokonyania ustaicznych yboró spośród różnych, alczących z sobą propo zycji ładu może nagle zarysoać się i okrzepnąć prag nienie przekroczenia szystkich znanych m u tradycji? T y m bardziej, że niektóre ich ątki były oficjalnie skazane na bytoanie piekle bądź czyśćcu polityki, nabrały ięc smaku oocu zakazanego. O ileż prościej sięgnąć dziś po nie, przydać ruchoi splendoru, zapo życzając się krainie m i t u, fantomó i złudzeń. Zauażono już, że społeczeństo polskie nie tyle pragnie demokracji, ile liberalizacji. Ziązek zaś nie pokazuje Polakom dobrodziejst ładu pradziie demokratycznego. N i e m ó i głośno i dobitnie, że lepsza jest zasze decyzja podjęta demokratycznie. Skłania się natomiast do yłączenia spod kontroli sposobu spraoania ziązkoej ładzy (o czym śiadczy np. odrzucenie przez Zjazd projektu pooła nia Rady Naczelnej jako najyższego organu uchałodaczego). Ziązek nie rozbudza pragnienia olności do", podsyca zaś tęsknotę do olności o d ". Jednak pradziie olni są c i, co iedzą, co ze są.olnością zrobią. Każdy masoy ruch społeczny ytarza k r ó t k i m czasie są łasną symbolikę, sój ceremoniał, se fetysze. Przypisuje się jakiejś tradycji, ustaia opo zycji do innej. A l e czy koniecznie proces ten ma ozna czać próbę skrzeszenia śiata, którego nie ma? C z y przy pełnym poszanoaniu ieloątkoej, spólnej historii narodu i jego tradycyjnego systemu artości oraz symboli nie arto byłoby jednak poażyć się na kreację, nie zaś rekonstrukcję. Istnieje problem podstaoy: brak punktó odnie sień. W takiej sytuacji nęcąca staje się pokusa, by otar tą możliość poołania noej rzeczyistości ypełnić treściami jakoś już znanymi i osojonymi, mimo że pozostają z sobą rażącej czasem sprzeczności. M o d e l gospodarki transplantoać z Jugosłaii lub Węgier, ustrój polityczny z U S A, resztę pozostaić jak jest, bo sojska. G d z i e się da, odtorzyć układ gdzieś lub kiedyś spradzony., PRZYJACIELU Ojczyzna jest złym doradcą, go zya? ielkiej Jako niedoli? Bądźcie Cyil upadku. by razem ięzień mądrym, a nie nienaiści mądrym dobrym prady aniem Rzeczypospolitej ięcej potrzebuje, tym ojczyznę. miesięcznej solidarni a kłamst sztandaroi szystkich na codzień, to ynagrodzi. Polakó. Jak tysiące. nigdy pozostańmy do szystkich bądźcie Prada - - nie sposób. odażni dotąd sobie ciemnicy Basztą pod Życzę Wam Dlatego ierni kres poszukianiu nam jedność. pradzie, naszego dobrym, kłamsto Polska Ziemi Pułaskiej" nr 55j81 A S apeluje do redakcji szystkich pism S o l i darności" i pism ziązanych z naszym R u c h e m o niezłoczne przesyłanie trzech egzemplarzy ten sposób będziemy mogli dokonać łaści Kaczubeja na obradach udziałem. z materiałó REDAKCJA dłonie, po Butyr- Nasz adres: nad rato zła nas jest Wzyam że prada publikoanych przeci ocenie mądrym i dzieli, pozostając yboru niezależnej prasie polskiej. Ojczyzna i Ojczyzna życia. ego siedmiu naszym Was szlachetnym, a dobry Bóg stokrotnie Pamiętajmy, Polsce najgorszym żyje niemieckich, ażnych Honor prady, Solidarność materialnego braterskie ielkoduszności Bóg, po do że naet obozó as są aszym czyste solidarności. jakże U t o p i e nie uszczęśliiają nikogo na siłę. T y m zaj mują się fanatycy, ideologii. Ideologiami gardzę. Gdańsk, r. R lecz szystkich. a potem ojen, dóch bądźcie solidarni potrzebna jednoczy ojczyzna z myślą o nas złym jednak, ją do banku 1 realizmu. U t o p i e ludzie ymyślają po to, byśmy się sami nie ykastroali z marzeń o t y m, co niemożlie. Żądając tego, co niemożlie, umożliiamy postęp i rozój. każdego y d a n e g o numeru czasopisma. Tylko szczęścia na naszej drodze życia, niż to by/o naszym Temu imię miłości podajcie sercem mądrości szystkich gdy strach żyje pokoju, matką Solidarni W i e m, że są tacy, którzy cierpią słysząc o n o y m ładzie, gdyż p o d szyldem dokonyano zbrodni na narodach. Jednak nie uspraiedliia to zatykania uszu. W Polsce otarła się szansa zbudoania noego porządku bez użyania przemocy. K a ż d y, kto sugeru je, że łaśnie trzeba skończyć z czeronymi, fundując narodoi ielki terror, odbiera Polsce tę ielką szansę. T y m zaś, którzy klepią mnie dobrodusznie po ple cach niepoprany utopisto" o d p o i e m : niech Bóg strzeże od czystki, której ynikiem będzie ogłoszenie Ziązku monopolu pragmatyki M a g a z y n Pism Ziązkoych i Zakładoych bo żyjący nad Wisłą, zyam Pamiętajmy trzech żołnierz, ojczyzna do moralnego, i szlachetnym żołnierz także ale żyć bez ojczyzny sztandaiem. Co czyni uczcie się żyć pospołu najpier przyjmijmy niedoli. Jako iernie Przebieg dyskusji o stanoisku zajętym przez Pre z y d i u m K K P spraie rządoego projektu ustay 0 samorządzie kazał m i penej chili zadać sobie pytanie: kto chce umrzeć za samorząd? M i m o za cietrzeienia czy absolutnej peności siebie niektórych mócó na Zjeździe K r a j o y m sądzę, że zdecydoa na iększość ziązkocó nie ma takiego zamiaru. jest naszą narodoą szansą. T o nie ulega ątpliości. I dopóki tak jest, dopóty gotoy jestem pośięcić dla niej bardzo dużo. N i e zgodzę się jednak, by imię tej szansy autorytaryzm partyjny zastąpić ziązkoym. RODACY! lecz dla niej żyje. i szlachetnym. Polskę kach życzę Wam moim udręczonym i o niebo DRODZY dajmy się zastraszyć, stanie się Rzeczypospolitą zrujnoaną tki odrobina soieckich Nie rad dobrych. dla ojczyzny, obfitości dobrym, koju, lecz ielkiej potrzebuje nie ginie to oni doproadzili przebudoać człoieku bardzo imię miłości Solidarni GOŚCIE, drugiej Rzeczypospolitej, a Polska solidarni ZAGRANICZNI niebezpieczeństie. naet se życie. A co robi cyil, kiedy generał drodzy przyjaciele i tylko o Polsce, ale nie a Polska Pośięca najstarszy ieństem PREZESIE, potrzebie, Charakterystyczne dla niejakiego zagubienia się S o l i d a r n o ś c i " jest spraa kartek żynościoych dla niepracujących. Najpier Ziązek się o nich u p o m niał, kiedy zaś obcięto racje, ze sych żądań zrezygno ał. Zrobiono ięc krok stecz, ulegając presji spo łecznej bez próby ytłumaczenia ogółoi, że nie tędy droga. Ziązek nie potrafi podjąć działań na rzecz zmiany stereotypó zbioroego myślenia. Naet tak zasadnicza spraa, jak zasypyanie przepaści po między inteligencją a robotnikami nie spotyka się z na leżytą uagą. Pojaiają się natomiast Ziązku rzecznicy podsycania tlących się na t y m tle konfliktó. Zbyany milczeniem jest szoinizm narodoy i kse nofobia. Siecó nienaiści rasoej, narodoościo ej czy nietolerancji religijnej, których jest przecież Ziązku niemało, praie się nie zauaża. N i e zal cza się także szerzącej się S o l i d a r n o ś c i " demagogii społecznej i politycznej, kładąc ją na karb niedośiadczenia jej głosicieli. jest M A G A Z Y N PISM I ZAKŁADOWYCH Warzyniaka ZWIĄZKOWYCH AS 39 POZNAŃ Wam jedna, kłamstem. KZ przy P Z G im. M. Kasprzaka

2 to ustrój społeczno-gospodarczy jest penym narzę dziem życia społecznego. M u s i m y ięc traktoać go jakkoliek on się nazya instrumentalnie, jako instruktor działania. T a k ięc jeżeli socjalizm daje nam chleb, olność, róność, spraiedliość, satysfakcję społeczną, samorealizację to chała takiemu socjalizmoi. A l e jeżeli ten socjalizm daje nam stale nędzę, zaburzenia, nieefektyność gospodarczą, staia nas pozycji I V śiata tej E u r o p y i jeszcze do tego chce nadrobić soją nieefektyność niespra iedliością: to mając poczucie, że socjalizm to instru ment do diabła z takim socjalizmem! A kiedy to sobie uśiadomimy, kiedy to sobie poiemy jesteś my odczaroani. I tedy jakie pole do działania otiera się przed n a m i! I reszcie III piętro programu Ziązku piętro polityczne, zakorzenione postulacie olnych ybo ró. N i e można sobie yobrazić efektynego działania samorządu naet ramach reformy gospodarczej jeżeli nadbudoa polityczna centrum będzie taka jak obecnie. Niezależność" PIOTR nr Warszaa BRATKOWSKI WIELKA O D W I L Ż Pięćdziesiąt sześć oczyiście penym uprosz czeniu. Odilż kulturze polskiej zaczęła się cześ niej nie październiku 56. N i e y n i k u uchały ładz partyjnych, zezalających na iększy l u z " spraach tórczości artystycznej, lecz yniku oddolnego ciśnienia, teraz poszechniejszego prze śiadczenia młodych i nie tylko młodych t ó r có, o beznadziejności nadal oboiązującej oficjalnej polityki i kulturalnej, zalecającej dogmatyczny r e a l i z m socjalistyczny" jako jedyną słuszną metodę arty styczną. R e a l i z m s o c j a l i s t y c z n y " było to pojęcie dziaczne. N i e miał on boiem iele spólnego z realizmem: utory, postające myśl jego przepi só, nie opisyały przecież pradziej rzeczyistości polskiej pierszej połoy lat pięćdziesiątych (choć było co opisyać), lecz śiat ymyślony przez teore tykó i praktykó stalinizmu, śiat robotnikó, którzy kładąc kolejne cegły uśmiechali się na myśl, że budują najspanialszy z możliych ustrój i śiat spraiedliych działaczy partyjnych, którzy przy pomocy toarzyszy z bezpieczeństa i aktynej pomo cy społecznej, roziązyali pojaiające się jeszcze nikiedy trudności efekt działania roga klasoego lub agentó imperializmu amerykańskiego. W 1954 roku rozpoczęły działalność studenckie teatry: arszaski S T S i gdański B i m - B o m ". G d y b y ktoś óczas był jasnoidzem i umiał spojrzeć na to, co nastąpi z naszej dzisiejszej perspektyy, mógłby poiedzieć, że te die, postałe na da lata przed p a ź d z i e r n i k i e m " instytucje, ucieleśniają sobie da najbardziej charakterystyczne ątki estetyczno-myśloe późniejszej polskiej o d i l ż y " artystycznej. Bo t y m, co na fali odilży pojaiło się óczas naszej kulturze, łato yodrębnić można die zdaałoby się sprzeczne tendencje: kierunek na sztukę polityczno-społeczną oraz p r z e c i n y : na tór czość całkoicie odpolityczniona. A b y zrozumieć, jak było to możlie, trzeba zdać sobie spraę z penej cechy charakterystycznej dla sytuacji sztuki systemie typu stalinoskiego (i odróżniającej tę sytuację od np. takiej, jaka miała miejsce Polsce okresie gierkoskim). Sztuką zakazaną mianoicie, a słoo zakazany" znaczyło óczas ięcej niż obecnie nie było ogóle o b i e g u " niezależnego było przed odilżą nie tylko sztuka, zaierająca akcenty krytyki społecznej, czy nie daj Boże politycznej, lecz rónież dzieła o b o j ę t n e " problematyce, zalecanej przez soc r e a l i z m : ziązanej z produkcją i cielaniem życie nauk najiększego nauczyciela szechczasó. W y kroczeniem przeciko oficjalnej polityce kulturalnej był niemal r ó n y m stopniu utór literacki typu Poematu dla dorosłych" A d a m a Ważyka i np. malarsto abstrakcyjne czy muzyka dodekafoniczna. (Bolesła Bierut tak podano oceniał sztukę Picassa, ziązanego, jak iadomo, z partią komunistyczną: Pablo Picasso to dobry toarzysz, nasz człoiek, ule ' c z e g o maluje takie dzine kobiety; nasz ideał drodzy to krótkie szyje, obfite kształty i bardziej rumiana cera"). r, Dlatego odilż zmierzała tych obu zdaałoby się ykluczających się zajem kierunkach: T ó r c y zachłysnęli się nie tylko możliością poiedzenia nieco ięcej prady o otaczającej ich rzeczyistości społecznej lecz rónież pisaniem ierszy o róbel kach czy zajączkach, bez konieczności przedstaienia dokładnej ich charakterystyki ideoo-śiatopoglądoej. Po jednej stronie był Poemat dla d o r o s ł y c h " móiący o Polsce nieczłoieczej, yjącej z nudó grudnioe i e c z o r y ", po drugiej łaśnie np. iersze Jerzego H a r y s y m o i c z a, odołujące się do baśnioej yobraźni. P r z e m i a n y, jakim ulegała tym okresie polska kultura, były chaotyczne zresztą z jesz cze jednego p o o d u : k r ó t k i m okresie czasu starano się odrobić piętnastoletnią przerę kontaktach polskiego odbiorcy ze sztuką śiatoą poza bliźnia czo podobną sztuką b r a t n i c h n a r o d ó " oraz niektóry mi dziełami tz. postępoych tórcó zachod n i c h " (najczęściej byli to członkoie lub sympatycy zachodnich partii komunistycznych, niestety ranga artystyczna oych postępoych t ó r c ó " często była odrotnie proporcjonalna do stopnia ich postępo ości) polski czytelnik czy idz ogóle nie miał możliości zorientoania się tendencjach spół czesnej sztuki śiatoej, a jej najybitniejszych przedstaicieli rodzaju T h o m a s a Eliota czy W i liama Faulknera polska prasa (i niestety rónież polscy koledzy po fachu oych tórcó, m.in. T a deusz Boroski) nazyała agentami i m p e r i a l i z m u ", p s a m i łańcuchoymi C I A " itp. W okresie popażdziernikoym zachłyśnięto się bogactem form i treści artystycznych, postałych ciągu tych lat na Zacho dzie, i brano z r ó n y m uznaniem szystko: od ielkiej literatury, autentycznej aangardy malarskiej czy muzycznej po nieiele znaczące, krótkotrałe sensacyjki, g i a z d k i jednego s e z o n u " często dość tandetne. Przysojono tym k r ó t k i m okresie czasu ielką literaturę amerykańską, pisarsto Alberta Camusa i innych tórcó ziązanych z niezykle óczas popularną nie tylko ąskich kręgach intelektual nych filozofią egzystencjalną; ale rónież sezonoe mody malarskie, piosenki stylu późniejszego T e r cetu E g z o t y c z n e g o " czy trzeciorzędną literaturę rodzaju W i t a j s m u t k u ", poieści napisanej przez kilkunastoletnią sobodną seksualnie uczennicę francuską Franceise Sagan. L i t e r a t u r a. Wśród ielu zjaisk literackich tego okresu, da chyba pozostaną śiadomości czytel nikó najsilniej ziązane z polskim Październikiem: spomniany już przeze mnie Poemat dla dorosłych" A d a m a Ważyka i tórczość młodziutkiego óczas (ur. 1934, zmarły 1969 r.) M a r k a Hłaski. Poemat..." napisany przez autora średniego już pokolenia, autora dodatku silnie ziązanego ze stalinoską ładzą (Ważyk był m.in. autorem pieśni Spoza gór i rzek..."), opublikoany 1955 r o k u, stał się pradziym szo kiem. Jego publikacja doproadziła efekcie do z m i a ny redaktora naczelnego N o e j K u l t u r y ", pisma, które opublikoało P o e m a t... ". Poemat dla doro s ł y c h " był chyba jedynym po ojnie utorem lite rackim, który z takim zainteresoaniem czytali człon koie B i u r a Politycznego P Z P R akcją o d e t o ą " obec autora i pisma, zmierzającą do potępienia spo łecznego Ważyka, kieroał sam Jakub B e r m a n, czło iek nr 2 óczesnej Polski. A przecież zdaałoby się utór Ważyka nie był jeszcze czymś najgor s z y m " z punktu idzenia ładzy: był co prada ostrą i niezykle sugestyną krytyką Polski nie człoieczej", ale krytyką dokonaną jeszcze z pozycji enątrzpartyjnej, krytyką połączoną z autorską de klaracją iary zbioroą mądrość partii itp. Hłasko z elitą ładzy ziązany nic był ogóle. Choć okoliczności jego debiutu były charakterystyczne dla okresu, k t ó r y m ó debiut nastąpił (1951) re klamoano go jako pradziego r o b o t n i k a ", samo uka itp. Istotnie Hłasko cześnie przerał naukę, uciekł z d o m u i zaczął pracoać jako kieroca bazie. Potem zaczął pisać opoiadania, przyjechał do W a r szay i stał się absolutnym objaieniem. A l e umie jętność ykonania pracy fizycznej miała m u się jeszcze przydać ż y c i u : kiedy m i m o ielokrotnych p r ó ś b Hłasce nie zezolono na porót do kraju (yjechał 1958 roku do Paryża i nie porócił przepisoym terminie, ponadto udzielał a n t y p o l s k i c h " i oszczer c z y c h " yiadó) i autor Ósmego dnia t y g o d n i a " sojej tułaczce między U S A, Izraelem i N i e m c a m i zmuszony był by yżyć ykonyać najcięższą i najgorzej opłacalną pracę. A l e 1956 roku Hłasko był jeszcze kraju, był niezykle popularny i so ich pozornie apolitycznych opoiadaniach o p i - i sujc najprostsze spray ludzkiego życia: miłość, pracę, ódkę, miasto bez upiększenia i tz. l a k i e r n i c t a ". Dopiero po Październiku ukaże się Ó s m y dzień tygodnia" rodzaj pospiesznego, bezzględnego i brutalnego rozliczenia ze zniepraieniami, jakie ludzkiej psychice uczynił okres stalinizmu. F i l m, nakręcony przez Aleksandra F o r d a edług ó s m e g o d n i a... " już nic szedł na ekrany (nie szedł zresztą do dzisiaj, kiedy nie żyją już ani autor ani reżyser) a następna książka Hłaski, książka napradę p o l i tyczna C m e n t a r z e " ukazała się już Instytucie L i t e r a c k i m Paryżu. Oczyiście Hłasko ani Ważyk nie yczerpują za gadnienia l i t e r a t u r y październikoej" tym prze cież okresie debiutoali tak ybitni tórcy jak m.in. Zbignie Herbert, M i r o n Białoszeski i i c i u, ielu innych, króciutkim artykule skupiam się jednak na t y m, co najsilniej było ziązane z samym Paździer nikiem. T E A T R. Z dzisiejszego punktu idzenia może to dziić, ale teatr znacznie skuteczniej yczuł niepokoje 56 roku niż film. Potrzeba było paru lat, by postała filmoa szkoła p o l s k a " jej najybitniejsze dzieła: P o p i ó ł i d i a m e n t ", E r o i c a " i inne postały łaściie po przesileniu odilży latach Natomiast teatr aktynie spółuczestniczył przemianach 56 roku. Złaszcza nie ten teatr oficjalny, lecz studencki. Teatry studenckie postały zresztą na fali staliniz m u jako produkt uboczny rozijanego przymusoo i szędzie ruchu amatorskiego scen, chóró, ze społó o yraźnych akcentach agitacyjnych. Okazały się jednak ypaczeniem słusznej, stalinoskiej idei. Gdański B i m - B o m " (torzony m.in. przez Z b i g n i e a Cybulskiego, Bogumiła K o b i e l e, Tadeusza Chyłę i Jacka Fedoroicza) rozbijał strukturę socrealizmu poprzez sój demonstracyjny często i pogardliy stosunek do całości t e m a t y k i narzucanej przez system Zastępoał nudę i szarość ielością poetycko skom ponoanych koloró. I poczucie' h u m o r u. Inny charakter miał S T S (Studencki Teatr Satyrykó, torzyli go m.in. Agnieszka Osiecka, Jarosła A b r a mó, Jerzy M a r k u s z e s k i, A n d r z e j Jarecki, Wojciech Solarz czy Natan Tenenbaum) był bardziej dziennikarsko-publicystyczny, atakujący zastaną rzeczy istość prost, bezpośrednio, choć rónież użyciem takich broni jak poezja, znakomite piosenki i humor. A przecież tym samym okresie postaały także kabarety... Chociażby istniejąca do dziś i z jakim poodzeniem P i n i c a pod Baranami... P L A S T Y K A. Plastyka była okresie stalinoskim sztuką przęgniętą do zadań agitacyjno-propagandoych stopniu bodaj jeszcze iększym niż literatura. Plakaty na temat planu 6-letniego i stonki z jednej strony, rzeźby i obrazu przodonikó pracy z drugiej: tak najbardziej syntetycznie można ująć jej charakter. N a r z u c o n a była nie tylko problematyka, lecz rónież forma malarska: trzeba było maloać j a k ż y e ", formie tyleż starośieckiej co prymitynej. Sztuki plastyczne zostały tym okresie c o f n i ę t e " u nas 0 kilkadziesiąt lat - a co ciekae, latach międzyo jennych były śród malarzy dobrych malarzy, całkiem silne płyy k o m u n i z m u. T ó r c y ci jednak łączyli aangardoą podóczas ideologię rónież z aangardoą formą. G d y k o m u n i z m rzekomo zyciężył, ta naturalna symbioza została zerana. L a t e m 1955 roku arszaskim Arsenale otarta została Ogólnopolska Wystaa M ł o d e j Plastyki. Jak pisał Andrzej Osęka łaśnie okół Arsenału rozegrała się prasie zasadnicza batalia o prao do eksperymen tu, do poszukiania noych dróg sztuce". W batalię tą łączyła się m.in. redakcja P o p r o s t u " otierając łasny salon plastyczny, k t ó r y m ystaiali ócze śni g n i e n i ". R u c h o d n o y " plastycznej połączył óczas łaściie całe młode środoisko pla styczne, nic ziązane ze stalinoskim establishmentem. W Arsenale, salonie P o p r o s t u " ystaiali tórcy bardzo różni Jan Lebenstein i Jan Młodożeniec, Izaak Celnikier i Tadeusz K a n t o r czy reszcie Andrzej Wróbleski, tragicznie, przedcześnie zmarły 1 otoczony legendą, jaka stała się rónież udziałem innych tragicznych bohateró pokolenia: Hłaski, C y bulskiego czy poety Andrzeja Bursy. Łączyła ich po prostu potrzeba olności tórczej, rozumianej na najrozmaitsze sposoby, ale szystkim rónie potrzeb na. J A Z Z. W czasach stalinoskich zakazanych było bardzo iele rzeczy. Wśród n i c h znalazł się rónież jazz (także oczyiście noo postały rock'and'roll),

3 m i m o że przecież była to sztuka uciskanych (a ięc zapene postępoych) M u r z y n ó. M i m o to, kiedy po 56 roku y b u c h ł " jazz jako zjaisko społeczne, cieszące się ogromną popularnością społeczną, okazało się, że ielu młodych muzykó nie tylko c z u j e " jazz, lecz rónież potrafi go grać. Jazz boiem nigdy Polsce nic ucichł. G r a n o go czasach stalinoskich pryatnych mieszkaniach K r a k o a, Ł o d z i i W a r szay. N a te t a j n e " koncerty przychodziło ielu entuzjastó synkopoanej m u z y k i. Peien jazzman, biorący tych koncertach udział, opoiedział m i kie dyś, żc śród słuchaczy byał także niejaki Wojciech Jaruzelski. Informator Kulturalny Solidarności" IKS" nr 8j81 Warszaa W Ę G I E L A. CHLEWICKI F U R T K A DO RAJU W oficjalnej publicystyce ściera się, potarzany bardzo często pogląd, że podstaą naszej gospodarki, źródłem (eentualnej) siły i panaceum na dręczące nas kłopoty jest ęgiel. Czołoi działacze gospodarczy i polityczni uażają, na przykład, że Polska nie p o d niesie się z kosmicznego upadku, dopóki nie zintensy fikuje ydobycia ęgla i nic zacznie go masoo ekspor toać. Oczyiście jedynym na to sposobem ma być praca górnikó soboty i niedziele (za 300%-oą zapłatę, jak to przeiduje Uchała R M 199/81). Soją drogą skąd nasi decydenci czerpią pe ność, że po proadzeniu, a łaściie przyróceniu tego nieolniczego systemu ydobycie zrośnie oczekianym stopniu? Tierdzę, że taki zrost nie nastąpi, a opieram to przekonanie na fakcie, że niedożyieni górnicy, nie ziększą już i tak ogromnego ysiłku. Przesuną go jedynie z pierszych d n i tygod nia na sobotę. Pozolę sobie przypomnieć tutaj szanonym szerzyciclom tych poglądó, że nie dalej jak 2 lata temu, łaśnie taki, ymarzony przez nich, obraz prezento ało nasze górnicto. Bohaterscy górnicy pracoali średnio 29 d n i miesiącu (!) ydobyali rocznie ponad 200 min ton czarnego złota. Eksportoaliśmy, rónież ogromne ilości, bo około 40 min ton, a ięc ielkość nieznaną historii nie tylko polskiego gór nicta ale i E u r o p y. Jak iemy dzisiaj, nie przybliżyło nas to ani trochę do dobrobytu, a ręcz przecinie znaleźliśmy się na dnie gospodarczego upadku i rozglądamy się stąd bezradni, szukając yjścia lub pomocnej d ł o n i, która by -nas mogła yciągnąć. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Polska będąca małym sezamem (ęgiel, miedź, siarka, ołó, cynk, srebro) miast opłyać dostatki tki nędzy i opuszczeniu? Spraa jest prosta. Najnosza historia gospodar cza śiata skazuje, żc bogate kraje surocoe posiadają z reguły biednych obyateli. (Wyjątek stanoią naftoe kraje arabskie, ale to już temat na osobny artykuł). Suroce są najtańsze, ich ceny usta lają śiatoe koncerny, mając oczyiście na idoku yłącznie sój łasny interes. K r a j eksporter ma tu najmniej do poiedzenia. Okazuje się, że posiadanie surocó nie jest źródłem bogacta ani furtką do raju. Śmietanę zbiera ten, kto je przetarza na gotoe yroby i te dopiero sprzedaje; Rozejrzyjmy się po Europie najbogatsze kraje, to kamienista Szecja, posiadająca jako jedyne bogacto rudę żelaza, Szajcaria, A u s t r i a, Dania nie posia dają naet tyle. Poza Europą górzysta, yspiarska Japonia. Śmieszyć może tylko idok, poażnych dyrektoró departamentó, a czasami ministró, którzy z okazji udziału Rozmoach o G o s p o d a r c e ", starają się przekonać zasłuchanych Polakó, że przemyślany eksport szynki, zapeni nam przyszłości lukratyne rynki zbytu. Z takimi K i e r o n i k a m i gospodarki" zapradę, możemy już tylko stoczyć się do Bałtyku celu samozatopienia. Obciążeni naszymi długami niechybnie pójdziemy na dno. Zostamy jednak smutne refleksje ęgiel jest rzeczyiście naszym skarbem i nadzieją, ale nie a gonach zdążających na schód czy północ, zamiast zasilać nieprzeranym, życiodajnym strumieniem na sze elektronie, huty, karbidonie, cementonie i gospodarkę rolną. Jako nieysychające źródło energii pozalające bez żadnych przer i ograniczeń pracoać i produkoać naszym fabrykom, piecom, lokomoty o m. Sprzedaajmy zagranicy toary ytorzone e łasnych arsztatach dzięki rodzimej energii. A jeżeli po zaspokojeniu tych szystkich potrzeb zostanie jeszcze nadyżka ęgla albo jeszcze lepiej energii sprzedajmy to rónież zagranicy, tak jak robią dla odmiany kraje najbogatsze (np. Stany Z j e d noczone). Ozon" nr Zakłady Chemiczne Ośięcim P. W O Ł O W I C Z J E S Z C Z E J E D E N MIT PZPR (GŁOS Z A W I E D Z I O N E G O GÓRNIKA) Temat ęgla nic schodzi ostatnio z łamó naszej prasy. O problemach ydobyczych czarnego złota dyskutują dziś niemal szyscy. O ęgiel upomina się rolnicto i przemysł, upominają się i słusznie indyidualni odbiorcy korzystający z tradycyjnych, dobrych piecó. Zdecydoanie najtardsze żądania staiają polskiemu górnictu ładze odpoiedzialne za spłatę naszych miliardoych długó. O ęgiel upominają się rónież Centrale H a n d l u Zagranicznego upatrujące eksporcie popraę bytu narodoego, a szczególności yżyienia naszego społeczeństa. I tak spraa nie może budzić żadnych ątpliości, gdyż ysuane argumenty są niepodażalne. A ięc dyskusja tra, tylko nikt nie pyta o zdanie samych górnikó. Najsmutniejsze tym szystkim są fakty śiadczące o tym, że zdecydoana iększość społeczeństa nie zna tajnikó ciężkiej pracy górnikó. W m o i m przekonaniu jest to zjaisko, które budzi poażny niepokój śród ludzi ykonujących ten nie zykle ciężki zaód. M i n i o n e lata, odzierciedlające są niesamoitość propagandzie sukcesu, uczyniły fałszye yobrażenie o pracy polskiego górnika. T o łaśnie tamtych latach sposób niebyale złudny, przekazyano społeczeństu bajeczne i n formacje o spaniałościach górniczego zaodu. Z ielkim obrzydzeniem spominam kunsztonie y reżyseroane spektakle teleizyjne z udziałem p r o m i nentó z tz. szczytó ładzy. W i e l k a pompa i fał szya urokliość m u n d u r ó budziła umysłach szystkich, uczciie pracujących górnikó, rodzaj szczególnej niechęci do organizatoró takich uroczy stości. A l e zostamy teleizyjne spominki i zejdźmy na tardy grunt górniczej rzeczyistości. W tym miej scu chciałbym się posłużyć przykładem, który sej ymoie przybliży nam stosunki panujące naszym resorcie. I tak górnicy z kopalni S i e m i a n o i c e ", którzy zresztą przez cały czas pracują rytmicznie, już czarte go rześnia ubiegłego roku ykonali zadania planu pięcioletniego, o b l i c z y l i, że ciągu tego pięciolecia ponad milion ton ęgla ydobyli czasie ponad normatynym. A praktyki takie stosoano e szyst kich niemal kopalniach. Oczyiście ta dodatkoa praca ykonyana była kosztem łasnego ypoczyn k u, kosztem należnego górnikoi ytchnienia. P i e lęgnoana tu na Śląsku ięź rodzinna uległa daleko posuniętej deformacji, co efekcie odbijało się nad yraz niekorzystnie na ychoaniu dzieci i na u c z u ciach łączących rodzinę szczególności. N i e liczył się człoiek i jego zdroie najażniejszy był fedrunek, bez zględu na to czy była to olna sobota, niedziela a naet narodoe śięto. Najbardziej cier pieli na tym ysokokalifikoani fachocy (kombaj niści, przodoi, górnicy strzałoi), bo biada temu, który ośmieliłby się odmóić kontynuoania pracy godzinach nadliczboych czy też tz. niedzielę planoą". Konsekencją takiego ychoania się" było pozbaienie delikenta p r e m i i, a często odsuano go od dotychczas zajmoanej funkcji brygadzie. Eenementem i to chyba skali Europy było proadzenie czternastej pensji, która poodoała olbrzymie spustoszenie zdrootne u górnikó, którzy cierpieli na różne dolegliości i stany, śiadczące o postępującej chorobie. Otóż arunkiem otrzymania 1 4 " było rzetelne i sumienne ykonyanie oboiąz kó na przestrzeni całego roku kalendarzoego. Regulamin zoboiązyał niejako górnikó do tętnią cego zdroia, gdyż przydarzająca się często choroba czy też ypadek pozbaiał nas upranień do 1 4 ". Spora część naszej społeczności nie chce utracić upra nień do otrzymyania k i l k u tysięcy złotych, podejmo ała pracę m i m o cierpień ynikających z szeregu chorób, które imały się ielu, ielu górnikó. C h o dzili ięc do pracy chorzy, często z ysoką temperaturą ielokroć mniej lub bardziej okaleczeni, trapieni olbrzymią ypadkoością i szelkimi chorobami, których achlarz najbardziej znany jest t y m, którzy cierpieli. Ręka m i drży, kiedy o tym piszę, ale faktó tych nie olno ukryać, tym bardziej, że przecież pracoaliśmy bardzo ofiarnie, ierząc sens i hasła skorumpoanych tórcó propagandy sukcesu. Dziś czujemy się oszukani, idząc naszą okaleczoną ojczyznę stanie zbliżonym do agonii. Tak kształtoa ła się rzeczyistość do momentu ybuchu Sierpnio ego Protestu. D o p i e r o porozumienie podpisane Jastrzębiu pozoliło nam osiągnąć rzecz chyba naj śiętszą, a mianoicie szystkie olne soboty i nie dziele. Tocząca się niedano debata sejmoa, której niektórzy członkoie parlamentu usiłoali podażyć podpisaną Jastrzębiu umoę społeczną, nie zdają «obie chyba spray z tego faktu, od którego nie może być przecież odrotu. Inną, niekestionoaną przez nikogo zdobyczą, była likidacja systemu czterobrygadoego. Ponie aż nie szyscy orientują się na czym ten przesłany system polegał, poiem, opierając się na łasnym przykładzie, że zmuszony byłem do podejmoania pracy przez sześć kolejnych sobót i niedziel, a dopiero siódmą niedzielę mogłem pośięcić rodzinie, książce, teleizji i i n n y m osobistym zainteresoaniom. K o lejnym, nie mniej ażnym punktem porozumienia b y l postulat następującej treści: Przyjęto zasadę, że szyscy praconicy zatrudnieni górnictie otrzymają deputat ęgloy. Oto co na ten temat poiedział były skompromitoany szef resortu Włodzimierz L e j c z a k : Postulaty o depu tatach ęgloych są rozpatryane przez komisję mieszaną i będą załatione pozytynie. O d oej daty minęło z górą osiem miesięcy, a górnicy nadal czekają na należny i m deputat. W r ó ć m y jednak do spra ziązanych z ydoby c i e m, a ięc problemu niezmiernie ażnego dla rato ania całej narodoej gospodarki. O t o co pisze na ten temat Zbignie Wojakieicz ( Trybuna Robotnicza", 12.06,1981}, który sój m a teriał oparł rónież na publikacjach zamieszczonych prasie krajoej. W materiale tym znalazłem między i n n y m i taką oto perełkę: Za każdy dzień strajku patrząc zgodnie z kalkulacją, poinno się górnikom dziękoać. W ubiegłym roku średnia cena zbytu ęgla opałoego ynosiła 476 zł., średnia cena zbytu ęgla dla przemysłu ynosiła 454 zł., zaś Średni koszt ydobycia ynosił 959 zł. C z y l i nic ydobyając ęgla, górnicy chronią gospodarkę przed finansoym deficytem. Dalej czytamy ypoiedź przeodniczą cego K K Górnicta dr H e n r y k a Sienkieicza: T e g o roczny spadek ydobycia ęgla to cale nie jest krach, to efekt przyrócenia nareszcie g ó r n i k o m, choć części, należnych im pra. Ze sej strony dodać OTJm X, i -> s M P Z n r 3 t r - 5

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy!

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy! TE M AT M I E S I ĄC A BEZPŁATNY KWARTALNIK K W IE C IE Ń 2 0 1 3 NR 2 J AK ZROZU M I E Ć N I E TYP OWE ZAC H OWAN I E D Z I E C KA S P RAWOZD AN I E ZE S P OTKAN I A LOG OP E D ÓW WARS ZTATY P ROF I LAKTYC

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy.

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy. gazeta BEZPŁATNA GA Z E TA B E Z PŁ ATNA Obiektyna i niezależna Nr 3 (3/2014) gazeta BEZPŁATNA EZPŁATNA gazeta BEZPŁATN g BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA ISSN 2353-7744 gazeta BEZPŁATNA NAKŁAD NUMERU LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Patryk Lewicki nadal starostą

Patryk Lewicki nadal starostą Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 6/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Po wsparcie na nowy sezon

Po wsparcie na nowy sezon Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie

Bardziej szczegółowo

konferencja 11 spss polska

konferencja 11 spss polska konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się

Bardziej szczegółowo

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 Rocznica powstania NSZZ Solidarność Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 2 30 lat Solidarności Szanowni Czytelnicy Przewodnika Katolickiego, oddajemy dziś w Państwa ręce specjalny dodatek

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Dalej! ISSN 0867-6496. Nr 47 wiosna lato 2014

Dalej! ISSN 0867-6496. Nr 47 wiosna lato 2014 Dalej! p i s m o s o c j a l i s t y c z n e ISSN 0867-6496 Nr 47 wiosna lato 2014 Ukraina Nie walczysz? To przegrałeś! Polska jest krajem o olbrzymiej skali nierówności ekonomicznych, niesprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

Rozwaga i STOCZNIA GDAŃSKA. www.nszz-stocznia.pl

Rozwaga i STOCZNIA GDAŃSKA. www.nszz-stocznia.pl www.nszz-stocznia.pl NR 2/20 marca 2013 ISSN 1641-6112 Rozwaga i STOCZNIA GDAŃSKA 1 marca 2013 roku z pochylni B1 Stoczni Gdańsk spłynął na wodę kadłub promu pasażersko-samochodowego Bergensfjord, zbudowany

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

PISMO POŚWIĘCONE FRONDA. Nr 43. Jednak wcześniej

PISMO POŚWIĘCONE FRONDA. Nr 43. Jednak wcześniej PISMO POŚWIĘCONE FRONDA Nr 43 Jednak wcześniej FRONDA Nr 43 ZESPÓŁ Nikodem Bończa Tomaszewski, Michał Dylewski, Grzegorz Górny, Marek Horodniczy (redaktor naczelny), Aleksander Kopiński. Estera Lobkowicz,

Bardziej szczegółowo

IDEI PAŃSTWO. 1 Strach to uczucie poddanych, nie obywateli. wiosna 2013 numer 2

IDEI PAŃSTWO. 1 Strach to uczucie poddanych, nie obywateli. wiosna 2013 numer 2 IDEI I N S T Y T U T wiosna 2013 numer 2 T E R A Z PAŃSTWO 1 Strach to uczucie poddanych, nie obywateli T E R A Z PAŃSTWO spis treści OD REDAKTORA Jarosław Makowski, Państwo rzeczy małych... 5 PULS ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

najlepszych idei na trzylecie

najlepszych idei na trzylecie TEKSTY, KTÓRE INSPIRUJĄ _ idei najlepszych idei na trzylecie thinktank Inspirujemy liderów biznesu i administracji publicznej już od trzech lat. W tym czasie zaprezentowaliśmy na łamach magazynu THINKtanK,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty X Kongresu PSL

Dokumenty X Kongresu PSL Dokumenty X Kongresu PSL Warszawa, 8 listopada 2008 r. Spis treści 1. Wstęp............................................................... 3 2. Razem będziemy zwyciężać - wystąpienie wicepremiera WALDEMARA

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury?

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Samorząd mieszkańcom Świętochłowic W październiku 2004 roku Urząd Miejski w Świętochłowicach złożył w

Bardziej szczegółowo

z koegzystencji, ze współpracy, z wyboru danej osoby jako swojego reprezentanta. Korzyść w postaci walki o

z koegzystencji, ze współpracy, z wyboru danej osoby jako swojego reprezentanta. Korzyść w postaci walki o 2 ...krzyżem to Pan sobie może wycierać gębę u siebie w domu, ewentualnie na imieninach u szwagra, o ile Panu ktoś przypadkiem nie da w ryj. Nie dlatego bynajmniej, że w sposób szczególny zrazi go Pańska

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

5 lat PAFERE. Prawie każdy, bez względu na. Ewangeliści państwa opiekuńczego. Ks. Robert Sirico

5 lat PAFERE. Prawie każdy, bez względu na. Ewangeliści państwa opiekuńczego. Ks. Robert Sirico Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego Nr 17 / lato 2012 ISSN: 1898-5866 Nieuniknionym skutkiem dobroczynności ustawowej jest utrzymywanie przeważającej liczby ubogich

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAN PRASOZNAWCZYCH Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) NR 2 (88) R. XXII KRAKÓW 1981 INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

Bardziej szczegółowo

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

Namawianie Polaków do powrotu

Namawianie Polaków do powrotu Zygmunt Nowakowski Orzeł czy reszka? 1 Namawianie Polaków do powrotu jest zbyteczne. Każdy z nas chce wracać. Byłby głupi, gdyby oświadczył, że w ogóle nie ma zamiaru wrócić do Polski. Może znajdą się

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo