S P C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 S P C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE Według kodu Kod CPV Roboty sanitarne CVP Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty remontowe w pomieszczeniu po archiwum i jego adaptacja na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowym Targu, oś Bór 11, Nowy Targ. Nowy Targ, lipiec 2010 r. 1

2 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania 1.3. Plac budowy 1.4. Zakres robót 1.5. Ogólne wymagania 1.6. Roboty towarzyszące robotom podstawowym. 2. Materiały 2.1. Instalacja C.O 2.2. Instalacja elektryczna 3. Sprzęt 4. Transport i składowanie 4.1. Rury 4.2. Elementy wyposażenia 4.3.Armatura 5. Wykonanie robót Roboty rozbiórkowe 5.2. Instalacja centralnego ogrzewania 5.3. Instalacja elektryczna 6. Kontrola jakości robót 6.1. Instalacje sanitarne - centralne ogrzewanie, 6.2. Instalacja elektryczna oświetlenie 6.3. Sprzęt do wykonania robót 7. Odbiór robót 8. Obmiar robót 9. Podstawa płatności 10. Przepisy związane: 2

3 1.Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Wykonanie robót instalacyjnych w pomieszczeniu po Archiwum Państwowym w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, oś Bór 11, Nowy Targ Zakres stosowania Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu prac zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych oraz wytyczne w czasie ich realizacji i odbiorze Plac budowy Placem budowy jest pomieszczenie po Archiwum Państwowym w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, oś Bór 11, Nowy Targ Zakres robót Specyfikacja techniczna dotyczy wykonania i odbioru następujących robót: Roboty rozbiórkowe. Roboty sanitarne wymiana grzejników c.o.. Roboty instalacyjne wymiana instalacji elektrycznej. UWAGA: Zakres prac jest ściśle powiązany z robotami remontowymi budowlanymi 1.5. Ogólne wymagania Instalacje sanitarne należy wykonywać zgodnie z: _ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych t. 1 i 2 2/1988r. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK Warszawa 1994r. _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 _ Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - Instalacje Elektryczne Przepisy i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999 r. 3

4 1.6. Roboty towarzyszące robotom podstawowym. Roboty towarzyszące, będące obowiązkiem Wykonawcy, to: - zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy - zasilenie elektryczne prowizoryczne w związku z prowadzonymi pracami ( wymogi BHP) - utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami w pełnej sprawności technicznej - utrzymanie drobnych urządzeń ( elektronarzędzia itp. ) w pełnej sprawności - nadzorowanie i koordynowanie robót wykonywanych przez podwykonawców ( o ile tacy wystąpią) - działania zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz własnych pracowników i pracowników podwykonawcy o ile będą tacy występowali - bezpieczeństwo prowadzenia prac - wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie - pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie stwarzających dodatkowego zagrożenia - specjalne ( dodatkowe ) badanie materiałów i elementów dostarczanych na plac budowy na żądanie Inwestora - ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń, wyrobów i materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia komunikacji na budowie p. taśm ostrzegawczych, znaków drogowych, kładek, barierek, ogrodzeń, rusztowań itp. - przywrócenie terenu wykonywania prac do stanu sprzed rozpoczęcia prac oraz uporządkowanie go i zagospodarowanie - wywiezienie z placu budowy pozostałych, nie wykorzystanych materiałów własnych oraz własnego sprzętu, urządzeń, obiektów zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego. - wykonawca obowiązany jest do segregacji materiałów rozbiórkowych a w szczególności: gruz poddać recyklingowi, elementy drewniane wywieść do utylizacji, zdemontowane wykładziny podłogowe wywieść na wysypisko miejskie. 2. Materiały Do wykonania wszystkich instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami Instalacja c.o.: Przewidziano montaż grzejników ujętych w przedmiarze robót. Przy grzejnikach montować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Instalacje prowadzić w ścianach. Podejścia do grzejników wykonać z ściany z zastosowaniem kątowych zaworów i podejść Instalacja elektryczna. Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji musza być właściwie oznakowane i posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów podlegających certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji, Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Norma lub Aprobatą Techniczną, 4

5 Oświadczenie dostawcy o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób zgodny aktualnymi normami. 3. Sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 4. Transport i składowanie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę Rury Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia Elementy wyposażenia Transport elementów do białego montażu powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 4.3.Armatura Transport elementów armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 5. Wykonywanych robót. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z: - opracowaną dokumentacją techniczną; uzgodnionym projektem, - Ustawą z dnia 7.VII.1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami - Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z, - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych t. 1 i 2/1988r - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK Warszawa 1994r. - Instrukcją montażową producenta, 5

6 5.1. Roboty rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów i ustalić metodę rozbiórki. Rozbierane elementy budynku były długo eksploatowane, dlatego też trzeba rozeznać poszczególne elementów, ich połączenie między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje kolejność rozbiórki. Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu przenośników, gruz zaś spuszcza się rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Elementy nadające się do odzysku jako surowce wtórne należy dostarczyć do właściwych punktów odzysku materiałów. Środki powstałe z odzysku surowców wtórnych nie są zyskiem Wykonawcy lecz stanowią wartość należącą do Zamawiającego. Wstępne prace organizacyjne: Wstęp na teren rozbiórki zostanie udostępniony po spasaniu protokółu wprowadzenia na budowę. Protokół należy sporządzić przez użytkownika obiektu i przedstawicielem firmy wykonawczej. W protokóle należy ustalić dane dotyczące planowanej rozbiórki. Użytkownik obiektu przekaże teren pod rozbiórkę protokółem zdawczo odbiorczym. Wykonawca wskaże kierownika budowy, osoby biorące udział w rozbiórce, wskaże drogę wywozu gruzu oraz elementów rozbiórkowych, uzgodni miejsce składowania materiałów z rozbiórki, wystawi przepustki wstępu na teren rozbiórki osobom oraz pojazdom biorącym udział w rozbiórce, poda zasadę wyjazdu pojazdów z terenu rozbiórki, wskaże pojazdy biorące udział w pracach rozbiórkowych z podaniem danych umożliwiających uzyskanie przepustki. Prace wstępne przed rozbiórką: Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy miejsce robót odgrodzić i oznakować. Należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ciągów pieszych oraz zabezpieczyć drogi wyjazdowe z terenu. Zabezpieczenie terenu rozbiórki należy wykonać w sposób widoczny z zastosowaniem kolorowych taśm ostrzegawczych, zawiesić tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objętym pracami rozbiórkowymi należy wydzielić drogi dla samochodów oraz ciągi piesze dla osób biorących udział w pracach rozbiórkowych oznakowując je w sposób jednoznaczny i widoczny. Odcięcie energii elektrycznej i innych mediów kolidujących z robotami rozbiórkowymi wykonać należy przez odpowiednie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zagospodarowanie placu budowy; Wykonać należy rozpoczynając od odgrodzenia i przygotowania drogi dla wywozu materiałów z rozbiórki. Odgrodzenie budowli podlegających rozbiórce powinno być tak wygrodzone aby, uniemożliwić stworzenie zagrożenia dla użytkowników obiektu. Nie przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania odpadów niebezpiecznych. Warunki bhp: Obowiązkiem pracowników i podwykonawców jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w zakresie dokumentacji tj. ; 1. dokumenty pracownika - zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika, - udokumentowane przeszkolenie pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy, - zaświadczenie kwalifikacyjne - orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, - uprawnienia budowlane do pracowników nadzoru, 6

7 2. dokumentacja urządzeń i maszyn - aktualne badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń, maszyn, elektronarzędzi itp., - aktualne wpisy dokumentujące przeprowadzenie badań, 5.2. Instalacja centralnego ogrzewania. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Przewidziano montaż grzejników ujętych w przedmiarze robót, lub równoważne. Przy grzejnikach montować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Instalacje prowadzić w ścianach. Podejścia do grzejników wykonać z ściany z zastosowaniem kątowych zaworów i podejść. Przy ścianach stosować taśmy brzegowe. Sterowanie układu ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z wykorzystaniem produktów firmy DANFOSS (lub równoważnych) Temperatura komfortu w poszczególnych pomieszczeniach regulowana będzie termostatami przy grzejnikach. Rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie przez czyszczenie do metalicznego połysku i dwukrotne malowanie farbami. Wymieniane instalacje będą przebiegać po tych samych trasach co istniejące, w przypadku ich całkowitego zniszczenia w czasie wymiany. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Instalacja elektryczna. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku należy wykonać zgodnie z zgodnie z zasadami BHP, obowiązującymi normami, Warunkami Technicznymi Robót Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami w budynku. Wymieniane przewody będą przebiegać po istniejących trasach lub w posadzce, a tam gdzie to będzie możliwe należy je wymieniać w istniejących rurkach. 6. Kontrola jakości robót Instalacje sanitarne - centralne ogrzewanie. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie Instalacja elektryczna - oświetlenie Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 7

8 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. W ramach zobowiązań przewidzianych umową, Wykonawca ma dla całości instalacji wykonać rozruchy, próby i sprawdzenia funkcjonowania. Wykonawca powinien sporządzić protokoły z przeprowadzonych prób i kontroli i przekazać je Zamawiającemu. Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów) 6.3. Sprzęt do wykonania robót. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. - Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inwestora (inspektora nadzoru) oraz w pełni sprawny technicznie spełniający wymogi przepisów BHP. 7. Odbiór robót. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe: - bruzdy w ścianach wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, - po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. - przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), - protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. - przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : - zgodność wykonania z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy - protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, - protokoły badań szczelności instalacji. 8. Obmiar robót. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Część Ogólna. Jednostką obmiarową w przypadku robót instalacyjnych jest: 1 mb rurociągów c.o., 1szt. łączników, gniazd, puszek, opraw oświetleniowych, źródła światła, aparatury modułowej, przebić, połączeń, montaŝ osprzętu, opraw i aparatury, 1mb wykutych i zaprawionych bruzd, przewodów, rur elektroinstalacyjnych, rur gazowych, wodnych, i innych rur. 8

9 9. Podstawa płatności. Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 9. Przepisy związane. PN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/ Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru PN-85/B Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu. PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U nr 54 poz. 348) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U nr 55, poz. 250) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U nr 169, poz. 1386). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.2002 nr 166,poz.1360). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr 75, poz.690). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U, 1999 nr 80, poz. 912). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, 1992 nr 92, poz. 460; Dz. U nr 102, poz.507). PN86/E-05003/01, PN IEC

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Przebudowy apteki szpitalnej, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, Działka nr 868/321 S 1. INSTALACJE SANITARNE 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU GARAŻOWYM Z ZAPLECZEM SOCJALNYM. INWESTOR; BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W ZAWOI. CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża : INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt : MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. J.CH.SZUCHA 25 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przystosowania budynku Gimnazjum dla potrzeb Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie ST - 02.02.04 Instalacja centralnego ogrzewania Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.06.02 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.06.02 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.06.02 ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. Kod CPV 45232440-8 str. 46 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział S-06.00. Roboty instalacji sanitarnych 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ Adres: KOPYTOWA, NR DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW TEATRU DRAMATYCZNEGO im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w WAŁBRZYCHU w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 02.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 02.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 02.03. Instalacja centralnego ogrzewania 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 02.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 02.03. Instalacja centralnego ogrzewania 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.04.00.00 Instalacja c.o. KODY CPV: 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3

Bardziej szczegółowo

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST instalacja centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE CPV45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem CPV 45214200-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE - 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu. 1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

DEMONTAŻ KOTŁOWNI OLEJOWEJ I KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE EKOGROSZEK DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIŃSKU

DEMONTAŻ KOTŁOWNI OLEJOWEJ I KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE EKOGROSZEK DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIŃSKU NAZWA OBIEKTU, TEMAT: Kotłownia na paliwo stałe dla Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. Glińsk 51 66-200 Świebodzin NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Dom Pomocy Społecznej w Glińsku; Glińsk 51;66-200

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Druk nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 INSTALACJA C.O. CPV 45330000-9 instalowanie centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA C.O. Specyfikacja techniczna -ST-04 Instalacja C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 INSTALACJA C.O. OBIEKT: Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie ADRES: Piechcin ul. 11-go Listopada 5 INWESTOR: Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obiekt : PODŁĄCZENIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Budynków zaplecza technicznego

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo