Maszyny do robót drogowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maszyny do robót drogowych"

Transkrypt

1 310 Maszyny Budowlane OK_okladka :28 Strona 1 Maszyny do robót drogowych Zag szczarki Ubijaki Przecinarki Autoryzowany Diler Szanowni Paƒstwo! Bardzo dzi kujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ze swej strony dok adamy wszelkich staraƒ aby zapewniç aktualnoêç i dok adnoêç informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformowaç, e ze wzgl du na ciàg e udosko - nalanie produktów przez producentów nie ponosimy odpowie - dzialnoêci w zwiàzku z treêcià katalogu i informacje w nim zawarte nie sà wià àce, a ich charakter jest wy àczenie informacyjny, w szczególnoêci nie stanowià one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera adnego przyrzeczenia lub gwarancji, tak e odnoênie aktualizacji, korekcji, uzupe nienia i jakoêci informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak równie opisane produkty i us ugi mogà byç bez wczeêniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. TreÊç i zdj cia u yte w katalogu sà wy àcznà w asnoêcià Aries Power Equipment Sp. z o.o. Znak towarowy HONDA, a tak e jej produkty, logo, symbole i slogany sà w asnoêcià Honda Motor Co. Nieuprawnione u ywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione. Aries Power Equipment Sp. z o.o. Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment PL 2011/09 DYSTRYBUCJA W POLSCE ARIES POWER EQUIPMENT mojahonda.pl

2 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :09 Strona 1 Ubijaki wibracyjne str. 2 ZV55R(H) / ZV65R(H) / ZV75R(H) / ZV85R(H) Zag szczarki płytowe str. 6 TPD50 / TPD60 / Bully 90 / TPD110 Przecinarki str. 10 Sharky350 / Sharky351 / Sharky400 / Sharky500 Notatki str. 16

3 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :09 Strona 2 UBIJAKI WIBRACYJNE TV6 DX Po raz pierwszy mamy przyjemnoêç przedstawiç Paƒstwu całkowicie nowà seri skoczków firmy HITACHI. Konstruktorzy nowej serii ZV nadali maszynom całkowicie nowy, nowoczesny design przy jednoczeênie lepszych parametrach wydajnoêciowych oraz ergono mii pracy maszyn. Oferowane przez nas ubijaki wibracyjne przeznaczone sà do prac zag szczajàcych: gliny, iłów gdzie wymagany jest wysoki stopieƒ zag szczenia. Dzi ki swoim niewiel kim rozmiarom i zwartej budowie idealnie nadajà si do pracy w wykopach oraz podczas naprawy i konserwacji dróg. ZV55R(H) lekki ubijak wibracyjny o wadze 63kg przeznaczony do za - g szczania podło a ziemnego w wyko - pach, kanałach lub pracach zwiàzanych z zabudowà rur i przewodów. Niski poziom wibracji na ràczce operatora oraz łatwoêç obsługi czyni z niego narz dzie dla firm instalatorskich i wodociàgowych. ZV65R(H) uniwersalny ubijak wibracyjny o wadze 65kg. Idealnie dobrane parametry robocze pozwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ zag szczenia gruntu wymagany. Niski poziom wibracji na ràczce operatora oraz łatwoêç obsługi czyni z niego narz dzie dla firm instalatorskich, drogowych i budowla nych. ZV75R(H) uniwersalny ubijak wibracyjny wa àcy 76kg przeznaczony do prac zag szczajàcych w trudno dost pnych miejscach. Idealnie rozło ona siła ci koêci oraz wysokie parametry po - zwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ za - g szczania gruntu wymagany przy pracach naprawczych dróg i poboczy. ZV85R(H) ci ki ubijak wibracyjny wa àcy 84kg przeznaczony do za - g szczania gruntu, dróg i poboczy. Maszyna nap dzana jest mocnym silnikiem GX120 (3,5KM). Doskonale sprawdza si w wykopach i kanałach, wsz dzie tam, gdzie wa na jest wysoka wydajnoêç w połàczeniu z wysokim stopniem zag szczenia gruntu.

4 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :09 Strona 3 Maszyny do robót drogowych / str. 3 Podwójny system filtrowania Wst pny filtr powietrza zwi ksza filtracj oraz czas pracy filtra zasadniczego Mniejsze wibracje na ràczce Zastosowany unikalny system brokerów obni a wibracje i podnosi komfort pracy operatora Ergonomia i bezpieczeƒstwo Centralne poło enie elementów sterowania podwy sza jakoêç i bezpieczeƒstwo obsługi Nowoczesny system osłon Dodatkowe osłony ochraniajà silnik i czynià maszyn bardziej kompaktowà Wziernik oleju Pozwala na bie àco monitorowaç jakoêç i poziom oleju w stopie Zwi kszona wysokoêç skoku Zapewnia mocniejsze uderzenie oraz wi kszy posuw maszyny

5 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 4 UBIJAKI WIBRACYJNE ZV65R(H) ZV55R(H) MODEL ZV55R(H) Waga [kg] 63 Si a uderzenia [kn] Cz stotliwoêç wibracji [Hz] 11,2 Skok [mm] Wymiary stopy [mm] Silnik 4-suwowy Filtracja powietrza 335x250 Honda GX100U filtr podwójny PojemnoÊç skokowa [cm 3 ] 93 Moc silnika [kw] (KM) przy 3600 obr/min 2,1 (2,8) PojemnoÊç zbiornika paliwa [l] 2,7 Zu ycie paliwa [l/godz.] przy 3600 obr/min 0,8 Wymiary: d.xszer.xwys. [mm] 715x352x1050

6 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 5 Maszyny do robót drogowych / str. 5 ZV85R(H) ZV75R(H) ZV65R(H) ZV75R(H) ZV85R(H) ,2 11,2 11, x x x280 Honda GX100U Honda GX100U Honda GX120U filtr podwójny filtr podwójny filtr podwójny ,1 (2,8) 2,1 (2,8) 2,6 (3,5) 2,7 2,7 2,7 0,8 1,2 1,5 715x352x x360x x410x1106

7 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 6 ZAG SZCZARKI P YTOWE TPD 110 W ofercie Aries mo na znaleêç szero - kà gam zag szczarek wibracyjnych o wa dze do 110 kg. Oferowane przez nas maszyny przeznaczone sà do prac zag szczajàcych piasku, wiru i innych gruntów niespoistych. Zastosowanie p yty poliuretanowej pozwala na za - g szczanie kostki brukowej, a dzi ki zastosowaniu zbiornika na wod ofe - rowane przez nas maszyny stajà si idealnym narz dziem do prac asfaltowych podczas atania nawierzchni: TPD50 lekka zag szczarka gruntu przeznaczona do pracy w trudno dost pnych miejscach. Idealna do zag szczania piasku, wiru i innych gruntów niespoistych oraz do bruko - wania. TPD60 kompaktowa zag szczarka gruntu przeznaczona do zag szczania gruntów niespoistych i brukowania. Idealne dobrane parametry pozwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ zag szczenia. BULLY90 uniwersalna zag szczarka wibracyjna. Idealna do zag szczania piasku, wiru oraz innych gruntów niespoistych. Zastosowanie p yty poliuretanowej pozwala na zag szczanie kostki brukowej, a zbiornika na wod asfaltu. TPD110 uniwersalna zag szczarka gruntu z centralnie po o onym wibratorem. Idealna do pracy przy kra - w nikach i Êcianach oraz innych trudno dost pnych miejscach. Posiada najwy szà si wymuszajàcà spoêród obecnie dost pnych na rynku zag - szczarek. Wieloletnie doêwiadczenie w projektowaniu oraz produkcji lekkich zag szczarek sprawia, e maszy - ny te pracujà bezawaryjnie na ca ym Êwiecie.

8 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 7 Maszyny do robót drogowych / str. 7 System t umienia drgaƒ Obni a poziom drgaƒ na ràczce do minimum Wibrator Specjalnie wyprofilowany kszta t wibratora zwi ksza jego wydajnoêç P yta Stalowa u ebrowana p yta o bardzo du ej odpornoêci na Êcieranie Niklowana ràczka Ergonomiczny kszta t ràczki zwi ksza komfort pracy operatora Hermetyczna os ona Zapobiega dostawaniu si py ów i piasku (modele: TPD 50, TPD 60) Profesjonalny silnik Zapewnia p ynnà prac w ekstremalnych warunkach

9 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 8 ZAG SZCZARKI P YTOWE TPD 60 TPD 50 MODEL TPD 50 Waga [kg] 55 Si a wymuszajàca [kn] 8,5 Cz stotliwoêç wibracji [Hz] 92 WydajnoÊç [m 2 /h] Wymiary p yty [mm] 526x340 Silnik GX 120 Typ silnika 4-suwowy PojemnoÊç skokowa [cm 3 ] 118 Moc silnika [kw] (KM) przy 3600 obr/min 2,6 (3,5) PojemnoÊç zbiornika paliwa [l] 2,5 Zu ycie paliwa [l/godz.] przy 3600 obr/min 1,0 PojemnoÊç miski olejowej [l] 0,6 Wymiary: d.xszer.xwys. [mm] 921x340x820

10 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 9 Maszyny do robót drogowych / str. 9 TPD 110 Bully 90 TPD 60 Bully 90 TPD , , x x x520 GX 120 GX 160 GX suwowy 4-suwowy 4-suwowy ,6 (3,5) 3,6 (4,8) 3,6 (4,8) 2,5 3,6 3,6 1,0 1,4 1,4 0,6 0,6 0,6 923x360x x500x x520x900

11 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 10 PRZECINARKI WÓZKOWE Sharky 500 Aries oferuje swoim Klientom szerokà gam przecinarek do nawierzchni o Êrednicy tarcz do 500 mm i g - bokoêci ci cia do 180 mm. Wszystkie maszyny nap dzane silnikami o mo cy od 4,8 KM do 11 KM. Przezna czone sà do wykonywania ci cia ró nego rodzaju na wierzchni twar dych takich jak asfalt, beton itp. SHARKY350 lekka przecinarka drogowa przeznaczona do ci cia ró norodnych nawierzchni twardych. Idealnie dobrane parametry maszyny chronià tarcz przed przyspieszonym zu yciem oraz pozwalajà zoptymalizowaç wydajnoêç ci cia. Zastosowanie mocniejszego silnika (SHARKY351) zwi ksza wydajnoêç i kultur pracy maszyny. SHARKY400 uniwersalna przecinarka drogowa przeznaczona zarówno do g bokich ci ç dylatacyjnych oraz do drobnych prac wykoƒcze - niowych i naprawczych. SHARKY500 du a przecinarka drogowa przeznaczona do ci kich prac zwiàzanych z ci ciem dylatacji. Zastosowanie niezwykle mocnego 11-konnego silnika pozwala wykonywaç szerokie ci cia przy zastosowaniu dwóch tracz jednoczeênie. Uwaga: HONDA dokona a zmian metod pomiarowych (charakterystyk) swoich silników. Honda jest pierwszym producentem silników przemys owych, który przedstawia nowy sposób pomiaru mocy Net kw (KM) zgodnie z normà (SAE) J1349. Zmiana sposobu pomiaru oznacza, e silnik jest testowany ze standardowym filtrem powietrza i t umikiem. W zwiàzku ze zmianà normy nie nastàpi a adna zmiana techniczna i nasi klienci otrzymujà silniki o tej samej mocy i jakoêci jakie do tej pory by y produkowane.

12 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 11 Maszyny do robót drogowych / str. 11 Centralna regulacja P ynna regulacja g bokoêci ci cia w zasi gu r ki Wskaênik g bokoêci ci cia Mo liwoêç p ynnego monitorowania g bokoêci ci cia Uchwyt transportowy Umo liwia atwy transport maszyny przy pomocy dêwigu, koparki itp Stalowy zbiornik na wod Du y 37 litrowy zbiornik odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne zapewniajàcy d ugà prac bez koniecznoêçi uzupe niania Stabilne podwozie Spawana mocna konstrukcja wyposa ona w 4 u o yskowane ko a Bezpieczeƒstwo pracy Wyłàcznik bezpieczeƒstwa oraz czujnik poło enia osłony zwi kszajà bezpieczeƒstwo pracy operatora

13 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 12 PRZECINARKI WÓZKOWE Sharky 350 / Sharky 351 S MODEL Sharky 350 Waga [kg) 54 Maksymalne obroty ostrza [obr/min] 3100 Ârednica ostrza [mm] G bokoêç ci cia [mm] 115 Silnik GX 160 Typ silnika 4-suwowy PojemnoÊç skokowa [cm 3 ] 163 Moc silnika [kw] (KM) przy 3600 obr/min 3,6 (4,8) PojemnoÊç zbiornika paliwa [l] 3,6 Zu ycie paliwa [l/godz.] przy 3600 obr/min 1,4 PojemnoÊç miski olejowej [l] 0,6 Wymiary: d.xszer.xwys. [mm] 960x450x820

14 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 13 Maszyny do robót drogowych / str. 13 Sharky 400 / Sharky 500 Sharky 351 Sharky 400 Sharky GX 200 GX 270 GX suwowy 4-suwowy 4-suwowy ,1 (5,5) 6,0 (8,0) 8,2 (11,0) 3,6 6,0 6,5 1,7 2,5 3,7 0,6 1,1 1,1 960x450x x500x x500x920

15 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 14 Aries Power Equipment Sp. z o.o. Centrum Bronisze ul. Poznaƒska 81A, O arów Mazowiecki tel.: , tel. kom.: fax: ,

16 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 15 ZAG SZCZARKI P YTOWE Redukcja drgań Standardowy model Bully do 39% mniej 6,3 m/s 2 *Dotyczy modelu BULLY 90 3,9 m/s 2* NEW Nowy, atwy w u yciu wózek transportowy (opcja) Rama chroniàca silnik oraz integralny uchwyt do podnoênika Zalecamy stosowanie oryginalnych cz Êci i podzespo ów z symbolem Honda Orginals Parts (Oryginalne Cz Êci Honda), dla zachowania gwarantowanej jakoêci produktów Honda. Wi cej na stronie mojahonda.pl

17 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 16 NOTATKI

18 310 Maszyny Budowlane OK_okladka :28 Strona 3 Ubijaki wibracyjne seria ZV ZV65R(H) siła uderzenia 10% wibracje na ràczce 40% wysokoêç skoku 85% koszty eksploatacji 30% pr dkoêç posuwu 40% poziom hałasu 10% ZV75R(H) ZV85R(H) ZV55R(H)

19 Cennik maszyn budowlanych (Ważny od i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) model wydajność [ m 2 / h ] siła wymuszaj ąca [ kn ] głębokość zagęszczania [ cm A ] częstotliwość wibracji [ min -1 ] prędkość posuwu [ km / h ] wymiary płyty [ mm ] TPD 50R GX ~ x 340 Zagęszczarki wibracyjne - jednokierunkowe wymiary dł. x szer. x wys. [ mm ] 1125 x 340 x 800 pojemnoś CENA CENA moc max. pojemnoś zużycie ć sugerowa sugerowa masa [ kw ( KM ) ] ć model paliwa miski rozruch uwagi na na [ kg ] przy 3600 zb. paliwa obr -1 [ g / kwh ] olejowej [ netto brutto [ l ] l ] [ PLN ] [ PLN ] 55 GX ( 3.5 ) 1, ręczny opcja: podkładka elastyczna 4 660, ,80 TPD 60R GX ~ x x 360 x GX ( 3.5 ) 1, ręczny opcja: podkładka elastyczna 4 780, ,40 BULLY ~ x 500 BULLY 90 EX ~ x 500 TPD 110 GX ~ x 520 model siła uderzenia* [ kn/1 ] wysokość skoku* [ mm ] częstotliwość wibracji* Hz [ min -1 ] prędkość posuwu* [m / min] wymiary płyty [ mm ] 1030 x 500 x x 500 x x 520 x 900 SILNIK 90 GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny opcja: podkładka elastyczna, zraszacz, zbiornik na wodę, koła 4 490, ,70 90 GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny podkładka elastyczna, zraszacz, zbiornik na wodę, koła 5 490, , GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny PROMOCJA 5 490, ,70!!!!NOWOŚĆ Stopy zagęszczające HITACHI!!!! wymiary dł. x szer. x wys. [ mm ] masa [ kg ] ZV55R 16 ~ ~ 43 11,2 [672] x x 360 x GX ( 2.8 ) 0, ręczny Nowość!! PROMOCJA!! 7 200, ,00 ZV65R 20 ~ ~ 59 11,2 [672] x x 360 x GX ( 2.8 ) 0, ręczny Nowość!! 9 200, ,00 ZV75R 24 ~ ~ 62 11,2 [672] x x 360 x GX ( 2.8 ) 0, ręczny Nowość!! PROMOCJA!! 7 400, ,00 ZV85R 26 ~ ~ 55 11,9 [714] x x410 x * - wartości mierzone wg standardów producenta model obroty tarczy [ obr / min ] średnica tarczy [ mm ] średnica otworu tarczy [ mm ] głębokość cięcia [ mm ] pojemność zbiornika wody [ l ] SILNIK model moc max. [ KM ( kw ) ] przy 3600 obr -1 zużycie paliwa [ l / godz. ] pojemnoś ć zb. paliwa [ l ] Stopy zagęszczające TACOM/HITACHI Wyprzedaż do wyczerpania zapasów!! Przecinarki wymiary dł. x szer. x wys. [ mm ] masa [ kg ] pojemność miski olejowej [ l ] rozruch uwagi CENA netto [ PLN ] CENA brutto [ PLN ] GX ( 3.5 ) 1, ręczny Nowość!! 9 990, ,70 model moc max. [ KM ( kw ) ] przy 3600 obr -1 SHARKY x 450 x GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny 4 190, ,70 SHARKY x 450 x GX 200 4,1 ( 5.5 ) 1, ręczny 4 490, ,70 SHARKY x 500 x 85 GX 270 6,0 ( 8,0 ) 2, ręczny 5 990, ,70 SHARKY x500 x Elastomer Koła transportowe Zraszacz na wodę SILNIK Akcesoria do zagęszczarek zużycie paliwa [ l / h ] pojemnoś ć zb. paliwa [ l ] pojemność miski olejowej [ l ] rozruch uwagi CENA netto [ PLN ] GX ( 11.0 ) 3, ręczny 6 940,00 BULLY 90, TPD 90, TPD ,00 430,50 TPDR50, TPDR60 170,00 209,10 zagęszczarki innych producentów - cena z 1 dm2 15,00 18,45 BULLY 90, TPD 90, TPD ,00 319,80 BULLY 90 Nr kat: ,00 578,10 CENA brutto [ PLN ] 8 536,20 Aries Power Equipment Sp. z o.o. Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment ul. Wrocławska 25, Warszawa; tel , fax , ;

Maszyny do robót drogowych

Maszyny do robót drogowych 310 Maszyny Budowlane OK_okladka 11-09-21 12:28 Strona 1 Maszyny do robót drogowych Zag szczarki Ubijaki Przecinarki Autoryzowany Diler Szanowni Paƒstwo! Bardzo dzi kujemy za zainteresowanie naszymi produktami.

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE Typ LG 160 LG 160 LG 200 LG 200 Masa [kg] 161 175 217 231 Siła wymuszająca [kn] 28 28 36 36 Prędkość liniowa [m/min] 22 22 25 25 Szerokość płyty [mm] 450 450 500 500 Długość płyty [mm] 655 650 700 700

Bardziej szczegółowo

Oficjalny cennik detaliczny nr 1/2013

Oficjalny cennik detaliczny nr 1/2013 Oficjalny cennik detaliczny nr 1/2013 Cennik ważny od 19.03.2013, unieważnia poprzednie cenniki. SWEPAC POLSKA Sp. z o.o. Ul. Krasińskiego 29 40-019 Katowice (PL) Tel./fax: +48 32 206 84 17 www.swepac.com

Bardziej szczegółowo

Zagęszczarki jednokierunkowe. Zagęszczarka CF 1

Zagęszczarki jednokierunkowe. Zagęszczarka CF 1 Zagęszczarka 1 1 najmniejsza z płyt wibracyjnych w programie produkcyjnym Weber MT realizuje Państwa wysokie wymagania i oczekiwania. Koncepcja konstrukcyjna jak również intensywne metody testowe i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

KC40 KG55. dane techniczne. Max moc kw(ps) 1,47 (2,0) Czterosuwowy, chłodzony powietrzem, OHV silnik benzynowy

KC40 KG55. dane techniczne. Max moc kw(ps) 1,47 (2,0) Czterosuwowy, chłodzony powietrzem, OHV silnik benzynowy Uwaga! Warunkiem kontynuacji gwarancji na urządzenia są regularne kontrole i wymiany oleju silnikowego, filtra oleju oraz filtra powietrza zgodne z zaleceniami gwaranta: - kontrola i uzupełnienie oleju

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu.

Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu. Przecinarki jezdne Kompaktowa, solidna i wysoce zwrotna maszyna zaprojektowana do mokrego, jak i suchego cięcia betonu i asfaltu. C51 6,5 Hp Ø 350 76 kg Źródło mocy Typ silnika HONDA GX200 Moc kw (Hp)

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu quality through service PIŁY DO ASFALTU I BETONU Piły do asfaltu i betonu www.simasa.pl

Bardziej szczegółowo

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu do prac na wysokości. Samochód ciężarowy MERCEDES ATEGO z podnośnikiem koszowym WUMAG WT 300 Wymiar skrzyni na samochodzie wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Program produkcyjny. krappweis - Fotolia.com

Program produkcyjny. krappweis - Fotolia.com Program produkcyjny krappweis - Fotolia.com WEBER MT JEST SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE RĘCZNIE KIEROWANYCH MASZYN ZAGĘSZCZAJĄCYCH I KONCENTRUJE SIĘ NA SWOICH MOCNYCH STRONACH. Opracowujemy, produkujemy i dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Motopompa spalinowa do szlamu MP 34-2 benzyna z rozruchem ręcznym

Motopompa spalinowa do szlamu MP 34-2 benzyna z rozruchem ręcznym Motopompa spalinowa do szlamu MP 34-2 benzyna z rozruchem ręcznym Motopompa spalinowa szlamowa MP 34-2PRAMAC Producent: PRAMAC Model: MP 34-2 Okres gwarancji: 12 miesiące Firma PRAMAC oferuje szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

UBIJAKI NA 5. LT5005 i LT6005 Nowa seria ubijaków wibracyjnych Atlas Copco

UBIJAKI NA 5. LT5005 i LT6005 Nowa seria ubijaków wibracyjnych Atlas Copco UBIJAKI NA 5 LT5005 i LT6005 Nowa seria ubijaków wibracyjnych Atlas Copco COMMITTED TO SUSTAINABLE PRODUCTIVITY We stand by our responsibilities towards our customers, towards the environment and the people

Bardziej szczegółowo

PIŁY DO CIĘCIA BETONU-ASFALTU

PIŁY DO CIĘCIA BETONU-ASFALTU Uwaga! Warunkiem kontynuacji gwarancji na urządzenia są regularne kontrole i wymiany oleju silnikowego, filtra oleju oraz filtra powietrza zgodne z zaleceniami gwaranta: - kontrola i uzupełnienie oleju

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Szczotka główna + prawa szcz. boczna mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Szczotka główna + prawa szcz. boczna mm SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSIĄGI Maksymalna wydajność teoretyczna (z dwiema szczotkami bocznymi) Szerokości robocze /TOP m 2 /h 9800 9800 7000 7000 7000 Szczotka główna mm 760 760 760 760 760 Szczotka główna

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA PROMOCJA SPRZĘTU LIGHT & CONCRETE

WAKACYJNA PROMOCJA SPRZĘTU LIGHT & CONCRETE 2008 WAKACYJNA PROMOCJA SPRZĘTU LIGHT & CONCRETE Pieczęć dealera 1. Promocja trwa do 30.09.2008. 2. Ilość maszyn objętych promocją jest ograniczona. 3. Podane ceny wyrażone są w polskich złotych i nie

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie. Walce zagęszczające ARW 65. www.ammann-group.com

Zagęszczanie. Walce zagęszczające ARW 65. www.ammann-group.com Zagęszczanie Walce zagęszczające ARW 65 www.ammann-group.com Swoboda pracy Walec, który pracuje za dwóch Maszyna uniwersalna Uniwersalne urządzenie, które może znaleźć zastosowanie podczas robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015

www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 www.cp.com.pl 1 Oferta promocyjna 2015 OFERTA PROMOCYJNA 2015 Cel CP wykracza poza dostarczanie rozwiązań, które wzmocnią Twój biznes. Zapewniamy produkty i usługi, które przygotowujemy dla Ciebie z pasją,

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie. Płyta zagęszczająca bez rewersu kg APF 1033/1240/1250/1850.

Zagęszczanie. Płyta zagęszczająca bez rewersu kg APF 1033/1240/1250/1850. Zagęszczanie Płyta zagęszczająca bez rewersu 54 117 kg APF 1033/1240/1250/1850 www.ammann-group.com Uniwersalne zastosowanie Łatwy transport Zastosowanie APF 1033 lekka waga - idealna do pracy na wąskim

Bardziej szczegółowo

JEDNO- KIERUNKOWE ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE DO GRUNTU I ASFALTU. Seria LF

JEDNO- KIERUNKOWE ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE DO GRUNTU I ASFALTU. Seria LF JEDNO- KIERUNKOWE ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWE DO GRUNTU I ASFALTU Seria LF WSPÓŁPRACA TO ZAUFANIE Klienci szukają firm świadczących usługi zagęszczania na wysokim poziomie. Naszym zadaniem jest dostarczenie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Marka z przyszłością. Weber MT jest marką z przyszłością. n Postęp poprzez innowacyjne produkty w najnowocześniejszym wykonawstwie.

Marka z przyszłością. Weber MT jest marką z przyszłością. n Postęp poprzez innowacyjne produkty w najnowocześniejszym wykonawstwie. Program produkcyjny Marka z przyszłością Weber MT jest marką z przyszłością n Postęp poprzez innowacyjne produkty w najnowocześniejszym wykonawstwie. n Postęp poprzez szczytowe technologie na bazie badań

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi MIC 34C

Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi MIC 34C Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi MIC 34C Wielofunkcyjny, kompaktowy pojazd MIC 34C do różnorodnych prac komunalnych, przeznaczony do całorocznego użytkowania. Wyposażenie standardowe: Wygodny fotel

Bardziej szczegółowo

CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014 r.

CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014 r. Firma Handlowa GRZESIK ul. Tczewska 12a, 82-200 Malbork (55) 272 23 27, fax: (55) 272 23 27 www.budujznami.pl biuro@budujznami.pl CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie. Stopy wibracyjne kg ACR 60 / ACR 68 / ACR 70 D.

Zagęszczanie. Stopy wibracyjne kg ACR 60 / ACR 68 / ACR 70 D. Zagęszczanie Stopy wibracyjne 62 82 kg ACR 60 / ACR 68 / ACR 70 D www.ammann-group.com Siła w połączeniu z komfortem pracy Trzy opcje mocy dla każdego rodzaju robót Maszyny uniwersalne Moc, wydajność,

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE. Seria LG

ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE. Seria LG ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE Seria LG DOBRA ROBOTA Klienci szukają frm świadczących usługi zagęszczania na wysokim poziomie. Naszym zadaniem jest dostarczenie najlepszych maszyn zagęszczających. Razem tworzymy

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna quality through service Piła stołowa do betonu i kamienia Magnum 900/700 Przeznaczona do ciężkich i intensywnych prac Profesjonalna piła

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H Ciêcie k¹towników - Pojedyncze ciêcie bez straty materia³u przy minimalnym odkszta³ceniu - Proste i szybkie ciêcie ukoœne 45 - Ostrze z 4 krawêdziami tn¹cymi Gilotyna - Doskona³a do przycinania p³askowników

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW Notes Dystrybutor: www.eibenstock.pl Profil firmy Profesjonalne elektronarzędzia od 1919 roku Made in Germany

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

V NTA MASZYNY BUDOWLANE. MASZYNY BUDOWLANE

V NTA MASZYNY BUDOWLANE.  MASZYNY BUDOWLANE V NTA Group MASZYNY BUDOWLANE 2017 MASZYNY BUDOWLANE V NTA G r o u p BETONIARKI Betoniarka bębnowa o napędzie elektrycznym przeznaczona jest do produkcji mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne sprê arki t³okowe

Profesjonalne sprê arki t³okowe Profesjonalne sprê arki t³okowe podwójna ch³odnica miêdzystopniowa (lepsze ch³odzenie, d³u sza ywotnoœæ pompy) powiêkszona ch³odnica na wyjœciu (wy sza jakoœæ sprê onego powietrza) 2 stopnie sprê ania

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45112000-5 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ NA SUCHO, NA MOKRO CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby 1.Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

FIMA wszystkie modele są objęte 2 letnią gwarancją produ- centa

FIMA wszystkie modele są objęte 2 letnią gwarancją produ- centa Szanowni Państwo, kompresory FIMA to efekt innowacyjności, technicznej poprawności i zaawansowania technologicznego począwszy od fazy projektowania, aż do montażu gotowych urządzeń. W całości produkowane

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Przecinarki stolikowe

Przecinarki stolikowe Przecinarki stolikowe Compact Najmniejsza z asortymentu posiadająca głowicę tnącą trzymaną przez jeden wspornik, pozwalającą na przecięcie 500 mm płyty chodnikowej. CGW 2,2kW Ø 350 mm 500 mm 66 kg Dane

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Wersje lin SAG: trudnopalne- temperatura powietrza od - 25 o C do + 60 o C, mrozoodporne- temperatura powietrza od - 45 o C do + 60 o C.

Wersje lin SAG: trudnopalne- temperatura powietrza od - 25 o C do + 60 o C, mrozoodporne- temperatura powietrza od - 45 o C do + 60 o C. LINY Liny wyrównawcze płaskie stalowogumowe typu SAG Zastosowanie lin SAG Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe typu SAG, zwane dalej linami SAG, mają zastosowanie w górniczych wyciągach szybowych (w

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Inwestycja : BUDOWA ULIC PIĄTKOWSKIEJ I WIENIAWSKIEGO Adres Inwestycji : Łowicz Inwestor : Gmina Miasta Łowicz Adres Inwestora : Stary Rynek 1 DATA OPRACOWANIA : 03.03.2009 Ogółem

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Przyjazny dla środowiska Niezależny Ekonomiczny

Przyjazny dla środowiska Niezależny Ekonomiczny Przyjazny dla środowiska Niezależny Ekonomiczny mechaniczny załadunek przy pomocy niecki zasypowej wyposażonej w mechanizm regulacji wysokości pobieranie asfaltu przy pomocy ładowarek kołowych pobieranie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Biuro Usług Inwestycyjno-technicznych "INVEST LOCUM" 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014. obowiązujący od: 01.10.2013r.

Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014. obowiązujący od: 01.10.2013r. Cennik na lekki sprzęt zagęszczający 2013/2014 obowiązujący od: 01.10.2013r. Ubijaki wibracyjne Model BT 60 BT 65 BVT 65 BT 80D Ciężar eksploatacyjny CECE (W) kg 58 68 65 81 Ciężar własny kg 57 67 64 80

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS MASZYNY DO PRAC BRUKARSKICH, KOMUNALNYCH I NIWELACJI TERENU WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS Zwiększenie wydajności ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH obowiązuje od 01.07.2012 r. A URZĄDZENIA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO..2 B URZĄDZENIA DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU I ASFALTU 4 C URZĄDZENIA DO PRAC BETONIARSKICH

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS 0461 655 5123. M15. K4.S0914. F&W. Wydrukowano w Niemczech ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1 PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1 Obiekt Remont mogił wojennych w kwaterze Lotników i Żołnierzy Polskich 1939 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie Kod CPV 45453000-7,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,348 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo