Maszyny do robót drogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maszyny do robót drogowych"

Transkrypt

1 310 Maszyny Budowlane OK_okladka :28 Strona 1 Maszyny do robót drogowych Zag szczarki Ubijaki Przecinarki Autoryzowany Diler Szanowni Paƒstwo! Bardzo dzi kujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ze swej strony dok adamy wszelkich staraƒ aby zapewniç aktualnoêç i dok adnoêç informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformowaç, e ze wzgl du na ciàg e udosko - nalanie produktów przez producentów nie ponosimy odpowie - dzialnoêci w zwiàzku z treêcià katalogu i informacje w nim zawarte nie sà wià àce, a ich charakter jest wy àczenie informacyjny, w szczególnoêci nie stanowià one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera adnego przyrzeczenia lub gwarancji, tak e odnoênie aktualizacji, korekcji, uzupe nienia i jakoêci informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak równie opisane produkty i us ugi mogà byç bez wczeêniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Aries Power Equipment Sp. z o.o. TreÊç i zdj cia u yte w katalogu sà wy àcznà w asnoêcià Aries Power Equipment Sp. z o.o. Znak towarowy HONDA, a tak e jej produkty, logo, symbole i slogany sà w asnoêcià Honda Motor Co. Nieuprawnione u ywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione. Aries Power Equipment Sp. z o.o. Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment PL 2011/09 DYSTRYBUCJA W POLSCE ARIES POWER EQUIPMENT mojahonda.pl

2 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :09 Strona 1 Ubijaki wibracyjne str. 2 ZV55R(H) / ZV65R(H) / ZV75R(H) / ZV85R(H) Zag szczarki płytowe str. 6 TPD50 / TPD60 / Bully 90 / TPD110 Przecinarki str. 10 Sharky350 / Sharky351 / Sharky400 / Sharky500 Notatki str. 16

3 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :09 Strona 2 UBIJAKI WIBRACYJNE TV6 DX Po raz pierwszy mamy przyjemnoêç przedstawiç Paƒstwu całkowicie nowà seri skoczków firmy HITACHI. Konstruktorzy nowej serii ZV nadali maszynom całkowicie nowy, nowoczesny design przy jednoczeênie lepszych parametrach wydajnoêciowych oraz ergono mii pracy maszyn. Oferowane przez nas ubijaki wibracyjne przeznaczone sà do prac zag szczajàcych: gliny, iłów gdzie wymagany jest wysoki stopieƒ zag szczenia. Dzi ki swoim niewiel kim rozmiarom i zwartej budowie idealnie nadajà si do pracy w wykopach oraz podczas naprawy i konserwacji dróg. ZV55R(H) lekki ubijak wibracyjny o wadze 63kg przeznaczony do za - g szczania podło a ziemnego w wyko - pach, kanałach lub pracach zwiàzanych z zabudowà rur i przewodów. Niski poziom wibracji na ràczce operatora oraz łatwoêç obsługi czyni z niego narz dzie dla firm instalatorskich i wodociàgowych. ZV65R(H) uniwersalny ubijak wibracyjny o wadze 65kg. Idealnie dobrane parametry robocze pozwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ zag szczenia gruntu wymagany. Niski poziom wibracji na ràczce operatora oraz łatwoêç obsługi czyni z niego narz dzie dla firm instalatorskich, drogowych i budowla nych. ZV75R(H) uniwersalny ubijak wibracyjny wa àcy 76kg przeznaczony do prac zag szczajàcych w trudno dost pnych miejscach. Idealnie rozło ona siła ci koêci oraz wysokie parametry po - zwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ za - g szczania gruntu wymagany przy pracach naprawczych dróg i poboczy. ZV85R(H) ci ki ubijak wibracyjny wa àcy 84kg przeznaczony do za - g szczania gruntu, dróg i poboczy. Maszyna nap dzana jest mocnym silnikiem GX120 (3,5KM). Doskonale sprawdza si w wykopach i kanałach, wsz dzie tam, gdzie wa na jest wysoka wydajnoêç w połàczeniu z wysokim stopniem zag szczenia gruntu.

4 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :09 Strona 3 Maszyny do robót drogowych / str. 3 Podwójny system filtrowania Wst pny filtr powietrza zwi ksza filtracj oraz czas pracy filtra zasadniczego Mniejsze wibracje na ràczce Zastosowany unikalny system brokerów obni a wibracje i podnosi komfort pracy operatora Ergonomia i bezpieczeƒstwo Centralne poło enie elementów sterowania podwy sza jakoêç i bezpieczeƒstwo obsługi Nowoczesny system osłon Dodatkowe osłony ochraniajà silnik i czynià maszyn bardziej kompaktowà Wziernik oleju Pozwala na bie àco monitorowaç jakoêç i poziom oleju w stopie Zwi kszona wysokoêç skoku Zapewnia mocniejsze uderzenie oraz wi kszy posuw maszyny

5 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 4 UBIJAKI WIBRACYJNE ZV65R(H) ZV55R(H) MODEL ZV55R(H) Waga [kg] 63 Si a uderzenia [kn] Cz stotliwoêç wibracji [Hz] 11,2 Skok [mm] Wymiary stopy [mm] Silnik 4-suwowy Filtracja powietrza 335x250 Honda GX100U filtr podwójny PojemnoÊç skokowa [cm 3 ] 93 Moc silnika [kw] (KM) przy 3600 obr/min 2,1 (2,8) PojemnoÊç zbiornika paliwa [l] 2,7 Zu ycie paliwa [l/godz.] przy 3600 obr/min 0,8 Wymiary: d.xszer.xwys. [mm] 715x352x1050

6 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 5 Maszyny do robót drogowych / str. 5 ZV85R(H) ZV75R(H) ZV65R(H) ZV75R(H) ZV85R(H) ,2 11,2 11, x x x280 Honda GX100U Honda GX100U Honda GX120U filtr podwójny filtr podwójny filtr podwójny ,1 (2,8) 2,1 (2,8) 2,6 (3,5) 2,7 2,7 2,7 0,8 1,2 1,5 715x352x x360x x410x1106

7 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 6 ZAG SZCZARKI P YTOWE TPD 110 W ofercie Aries mo na znaleêç szero - kà gam zag szczarek wibracyjnych o wa dze do 110 kg. Oferowane przez nas maszyny przeznaczone sà do prac zag szczajàcych piasku, wiru i innych gruntów niespoistych. Zastosowanie p yty poliuretanowej pozwala na za - g szczanie kostki brukowej, a dzi ki zastosowaniu zbiornika na wod ofe - rowane przez nas maszyny stajà si idealnym narz dziem do prac asfaltowych podczas atania nawierzchni: TPD50 lekka zag szczarka gruntu przeznaczona do pracy w trudno dost pnych miejscach. Idealna do zag szczania piasku, wiru i innych gruntów niespoistych oraz do bruko - wania. TPD60 kompaktowa zag szczarka gruntu przeznaczona do zag szczania gruntów niespoistych i brukowania. Idealne dobrane parametry pozwalajà osiàgnàç wysoki stopieƒ zag szczenia. BULLY90 uniwersalna zag szczarka wibracyjna. Idealna do zag szczania piasku, wiru oraz innych gruntów niespoistych. Zastosowanie p yty poliuretanowej pozwala na zag szczanie kostki brukowej, a zbiornika na wod asfaltu. TPD110 uniwersalna zag szczarka gruntu z centralnie po o onym wibratorem. Idealna do pracy przy kra - w nikach i Êcianach oraz innych trudno dost pnych miejscach. Posiada najwy szà si wymuszajàcà spoêród obecnie dost pnych na rynku zag - szczarek. Wieloletnie doêwiadczenie w projektowaniu oraz produkcji lekkich zag szczarek sprawia, e maszy - ny te pracujà bezawaryjnie na ca ym Êwiecie.

8 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 7 Maszyny do robót drogowych / str. 7 System t umienia drgaƒ Obni a poziom drgaƒ na ràczce do minimum Wibrator Specjalnie wyprofilowany kszta t wibratora zwi ksza jego wydajnoêç P yta Stalowa u ebrowana p yta o bardzo du ej odpornoêci na Êcieranie Niklowana ràczka Ergonomiczny kszta t ràczki zwi ksza komfort pracy operatora Hermetyczna os ona Zapobiega dostawaniu si py ów i piasku (modele: TPD 50, TPD 60) Profesjonalny silnik Zapewnia p ynnà prac w ekstremalnych warunkach

9 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 8 ZAG SZCZARKI P YTOWE TPD 60 TPD 50 MODEL TPD 50 Waga [kg] 55 Si a wymuszajàca [kn] 8,5 Cz stotliwoêç wibracji [Hz] 92 WydajnoÊç [m 2 /h] Wymiary p yty [mm] 526x340 Silnik GX 120 Typ silnika 4-suwowy PojemnoÊç skokowa [cm 3 ] 118 Moc silnika [kw] (KM) przy 3600 obr/min 2,6 (3,5) PojemnoÊç zbiornika paliwa [l] 2,5 Zu ycie paliwa [l/godz.] przy 3600 obr/min 1,0 PojemnoÊç miski olejowej [l] 0,6 Wymiary: d.xszer.xwys. [mm] 921x340x820

10 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 9 Maszyny do robót drogowych / str. 9 TPD 110 Bully 90 TPD 60 Bully 90 TPD , , x x x520 GX 120 GX 160 GX suwowy 4-suwowy 4-suwowy ,6 (3,5) 3,6 (4,8) 3,6 (4,8) 2,5 3,6 3,6 1,0 1,4 1,4 0,6 0,6 0,6 923x360x x500x x520x900

11 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 10 PRZECINARKI WÓZKOWE Sharky 500 Aries oferuje swoim Klientom szerokà gam przecinarek do nawierzchni o Êrednicy tarcz do 500 mm i g - bokoêci ci cia do 180 mm. Wszystkie maszyny nap dzane silnikami o mo cy od 4,8 KM do 11 KM. Przezna czone sà do wykonywania ci cia ró nego rodzaju na wierzchni twar dych takich jak asfalt, beton itp. SHARKY350 lekka przecinarka drogowa przeznaczona do ci cia ró norodnych nawierzchni twardych. Idealnie dobrane parametry maszyny chronià tarcz przed przyspieszonym zu yciem oraz pozwalajà zoptymalizowaç wydajnoêç ci cia. Zastosowanie mocniejszego silnika (SHARKY351) zwi ksza wydajnoêç i kultur pracy maszyny. SHARKY400 uniwersalna przecinarka drogowa przeznaczona zarówno do g bokich ci ç dylatacyjnych oraz do drobnych prac wykoƒcze - niowych i naprawczych. SHARKY500 du a przecinarka drogowa przeznaczona do ci kich prac zwiàzanych z ci ciem dylatacji. Zastosowanie niezwykle mocnego 11-konnego silnika pozwala wykonywaç szerokie ci cia przy zastosowaniu dwóch tracz jednoczeênie. Uwaga: HONDA dokona a zmian metod pomiarowych (charakterystyk) swoich silników. Honda jest pierwszym producentem silników przemys owych, który przedstawia nowy sposób pomiaru mocy Net kw (KM) zgodnie z normà (SAE) J1349. Zmiana sposobu pomiaru oznacza, e silnik jest testowany ze standardowym filtrem powietrza i t umikiem. W zwiàzku ze zmianà normy nie nastàpi a adna zmiana techniczna i nasi klienci otrzymujà silniki o tej samej mocy i jakoêci jakie do tej pory by y produkowane.

12 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 11 Maszyny do robót drogowych / str. 11 Centralna regulacja P ynna regulacja g bokoêci ci cia w zasi gu r ki Wskaênik g bokoêci ci cia Mo liwoêç p ynnego monitorowania g bokoêci ci cia Uchwyt transportowy Umo liwia atwy transport maszyny przy pomocy dêwigu, koparki itp Stalowy zbiornik na wod Du y 37 litrowy zbiornik odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne zapewniajàcy d ugà prac bez koniecznoêçi uzupe niania Stabilne podwozie Spawana mocna konstrukcja wyposa ona w 4 u o yskowane ko a Bezpieczeƒstwo pracy Wyłàcznik bezpieczeƒstwa oraz czujnik poło enia osłony zwi kszajà bezpieczeƒstwo pracy operatora

13 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 12 PRZECINARKI WÓZKOWE Sharky 350 / Sharky 351 S MODEL Sharky 350 Waga [kg) 54 Maksymalne obroty ostrza [obr/min] 3100 Ârednica ostrza [mm] G bokoêç ci cia [mm] 115 Silnik GX 160 Typ silnika 4-suwowy PojemnoÊç skokowa [cm 3 ] 163 Moc silnika [kw] (KM) przy 3600 obr/min 3,6 (4,8) PojemnoÊç zbiornika paliwa [l] 3,6 Zu ycie paliwa [l/godz.] przy 3600 obr/min 1,4 PojemnoÊç miski olejowej [l] 0,6 Wymiary: d.xszer.xwys. [mm] 960x450x820

14 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 13 Maszyny do robót drogowych / str. 13 Sharky 400 / Sharky 500 Sharky 351 Sharky 400 Sharky GX 200 GX 270 GX suwowy 4-suwowy 4-suwowy ,1 (5,5) 6,0 (8,0) 8,2 (11,0) 3,6 6,0 6,5 1,7 2,5 3,7 0,6 1,1 1,1 960x450x x500x x500x920

15 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 14 Aries Power Equipment Sp. z o.o. Centrum Bronisze ul. Poznaƒska 81A, O arów Mazowiecki tel.: , tel. kom.: fax: ,

16 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 15 ZAG SZCZARKI P YTOWE Redukcja drgań Standardowy model Bully do 39% mniej 6,3 m/s 2 *Dotyczy modelu BULLY 90 3,9 m/s 2* NEW Nowy, atwy w u yciu wózek transportowy (opcja) Rama chroniàca silnik oraz integralny uchwyt do podnoênika Zalecamy stosowanie oryginalnych cz Êci i podzespo ów z symbolem Honda Orginals Parts (Oryginalne Cz Êci Honda), dla zachowania gwarantowanej jakoêci produktów Honda. Wi cej na stronie mojahonda.pl

17 310 Maszyny Budowlane OK_srodek :10 Strona 16 NOTATKI

18 310 Maszyny Budowlane OK_okladka :28 Strona 3 Ubijaki wibracyjne seria ZV ZV65R(H) siła uderzenia 10% wibracje na ràczce 40% wysokoêç skoku 85% koszty eksploatacji 30% pr dkoêç posuwu 40% poziom hałasu 10% ZV75R(H) ZV85R(H) ZV55R(H)

19 Cennik maszyn budowlanych (Ważny od i uchyla wszystkie poprzednie cenniki.) model wydajność [ m 2 / h ] siła wymuszaj ąca [ kn ] głębokość zagęszczania [ cm A ] częstotliwość wibracji [ min -1 ] prędkość posuwu [ km / h ] wymiary płyty [ mm ] TPD 50R GX ~ x 340 Zagęszczarki wibracyjne - jednokierunkowe wymiary dł. x szer. x wys. [ mm ] 1125 x 340 x 800 pojemnoś CENA CENA moc max. pojemnoś zużycie ć sugerowa sugerowa masa [ kw ( KM ) ] ć model paliwa miski rozruch uwagi na na [ kg ] przy 3600 zb. paliwa obr -1 [ g / kwh ] olejowej [ netto brutto [ l ] l ] [ PLN ] [ PLN ] 55 GX ( 3.5 ) 1, ręczny opcja: podkładka elastyczna 4 660, ,80 TPD 60R GX ~ x x 360 x GX ( 3.5 ) 1, ręczny opcja: podkładka elastyczna 4 780, ,40 BULLY ~ x 500 BULLY 90 EX ~ x 500 TPD 110 GX ~ x 520 model siła uderzenia* [ kn/1 ] wysokość skoku* [ mm ] częstotliwość wibracji* Hz [ min -1 ] prędkość posuwu* [m / min] wymiary płyty [ mm ] 1030 x 500 x x 500 x x 520 x 900 SILNIK 90 GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny opcja: podkładka elastyczna, zraszacz, zbiornik na wodę, koła 4 490, ,70 90 GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny podkładka elastyczna, zraszacz, zbiornik na wodę, koła 5 490, , GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny PROMOCJA 5 490, ,70!!!!NOWOŚĆ Stopy zagęszczające HITACHI!!!! wymiary dł. x szer. x wys. [ mm ] masa [ kg ] ZV55R 16 ~ ~ 43 11,2 [672] x x 360 x GX ( 2.8 ) 0, ręczny Nowość!! PROMOCJA!! 7 200, ,00 ZV65R 20 ~ ~ 59 11,2 [672] x x 360 x GX ( 2.8 ) 0, ręczny Nowość!! 9 200, ,00 ZV75R 24 ~ ~ 62 11,2 [672] x x 360 x GX ( 2.8 ) 0, ręczny Nowość!! PROMOCJA!! 7 400, ,00 ZV85R 26 ~ ~ 55 11,9 [714] x x410 x * - wartości mierzone wg standardów producenta model obroty tarczy [ obr / min ] średnica tarczy [ mm ] średnica otworu tarczy [ mm ] głębokość cięcia [ mm ] pojemność zbiornika wody [ l ] SILNIK model moc max. [ KM ( kw ) ] przy 3600 obr -1 zużycie paliwa [ l / godz. ] pojemnoś ć zb. paliwa [ l ] Stopy zagęszczające TACOM/HITACHI Wyprzedaż do wyczerpania zapasów!! Przecinarki wymiary dł. x szer. x wys. [ mm ] masa [ kg ] pojemność miski olejowej [ l ] rozruch uwagi CENA netto [ PLN ] CENA brutto [ PLN ] GX ( 3.5 ) 1, ręczny Nowość!! 9 990, ,70 model moc max. [ KM ( kw ) ] przy 3600 obr -1 SHARKY x 450 x GX 160 3,6 ( 4.8 ) 1, ręczny 4 190, ,70 SHARKY x 450 x GX 200 4,1 ( 5.5 ) 1, ręczny 4 490, ,70 SHARKY x 500 x 85 GX 270 6,0 ( 8,0 ) 2, ręczny 5 990, ,70 SHARKY x500 x Elastomer Koła transportowe Zraszacz na wodę SILNIK Akcesoria do zagęszczarek zużycie paliwa [ l / h ] pojemnoś ć zb. paliwa [ l ] pojemność miski olejowej [ l ] rozruch uwagi CENA netto [ PLN ] GX ( 11.0 ) 3, ręczny 6 940,00 BULLY 90, TPD 90, TPD ,00 430,50 TPDR50, TPDR60 170,00 209,10 zagęszczarki innych producentów - cena z 1 dm2 15,00 18,45 BULLY 90, TPD 90, TPD ,00 319,80 BULLY 90 Nr kat: ,00 578,10 CENA brutto [ PLN ] 8 536,20 Aries Power Equipment Sp. z o.o. Dystrybutor w Polsce Honda Power Equipment ul. Wrocławska 25, Warszawa; tel , fax , ;

Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i Wielofunkcyjne frezarki o ogromnej wydajnoêci Szybciej, bardziej komfortowo

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl CENNIK 2013/1 www.sarpol.pl BOBCAT Minikoparka Bobcat E16 Podnośnik teleskopowy Bobcat TL470 Minikoparka Bobcat E16 to maszyna w zakresie wagowym 1-2 T. Maszyna oferowana jest z rozsuwanym podwoziem. Po

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Ręczne urządzenia hydrauliczne. People. Passion. Performance.

Ręczne urządzenia hydrauliczne. People. Passion. Performance. People. Passion. Performance. Ręczne urządzenia hydrauliczne Seria ręcznych urządzeń hydraulicznych firmy Chicago Pneumatic 2 Czy słuszne jest twierdzenie, że narzędzia hydrauliczne ułatwiają pracę? Absolutnie

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Nr 2/2005 Fot. K. B a ejowski ISSN 1734-1434 Spis treêci Recykling na goràco w otaczarce projekt PARAMIX..................................

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

Ręczne urządzenia hydrauliczne. Produkty wysokiej klasy. Stworzone specjalnie dla Ciebie!

Ręczne urządzenia hydrauliczne. Produkty wysokiej klasy. Stworzone specjalnie dla Ciebie! Produkty wysokiej klasy. Stworzone specjalnie dla Ciebie! Ręczne urządzenia hydrauliczne Czy słuszne jest twierdzenie, że narzędzia hydrauliczne ułatwiają pracę? Absolutnie tak. Oferta Chicago Pneumatic

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo