Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże"

Transkrypt

1 Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże L.p. Nazwa Firmy/Przedsiębiorstwa Adres Firmy/Przedsiębiorstwa Dane kontaktowe (tel., e- mail, strona www) Krótki opis działalności firmy/ charakteru pracy 1 Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym GUMed 2 Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 3 SZPITAL MORSKI im. PCK, Zakład Fizyki Medycznej, Zakład Teleradioterapii ul. Dębinki 7, , ul. Dębinki 7, Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia 4 Okręgowy Urząd Miar w u ul. Polanki 124c, KRONOS Przedsiębiorstwo Usługowo- Geologiczne Sp. z o.o. ul. Reformacka 21A/7, LOTOS Lab Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, Instytut Energetyki Oddział, Instytut Badawczy 9 Instytut Elektrotechniki Oddział w u ul. Mikołaja Reja 27, ul. Narwicka 1, edu.pl/84 /view/156/428/ en/title/74%7czaklad- Teleradioterapii ny/grupa_kapitalowa/lotos_la b Katedra zajmuje się m.in. dozymetrią promieniowania jonizującego, spektroskopią dielektryczną oraz EPR (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny); biofizyką komórek i wurusów Leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu m. In. promieniowania jonizującego; symulatory do planowania radioterapii, przyspieszacze liniowe do prowadzenia napromieniowania Planowanie radioterapii (symulator i komputerowe systemy planowania trójwymiarowego); przyspieszacze liniowe służące do podawania wymaganej dawki promieniowania z zewnątrz (teleradioterapia) Wydział 6W1, Masy, Siły, Długości i Kąta, Wydział 6W2, Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego, Wydział 6W3, Termodynamiki, Wydział 6WN, Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi przy pomocy metod bezinwazyjnych (grawimetria, magnetometria, metody elektryczne, sejsmiczne i akustyczne, metody georadarowe; obsługa oprogramowania specjalistycznego. Obsługa specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do badań produktów naftowych, wód, ścieków oraz środowiska pracy; ny/grupa_kapitalowa/lotos_pe Poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. trobaltic Jednostka badawczo-rozwojowa zajmująca się planowaniem i tworzeniem programów rozwoju sektora energetycznego, tworzeniem nowych urządzeń i wyposażenia dla stacji i sieci elektroenergetycznych, modernizacją elektrowni i wyposażenia, rozwój nowych technologii w sektorze energetycznym łącznie z systemami elektrycznymi, ochrona środowiska przed szkodliwymi wpływami elektrowni i sieci energetycznych. Instytutu Elektrotechniki prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu elektrotechniki i elektroniki obejmujące takie dziedziny jak energoelektronika, systemy monitoringu i automatyki, aparaty elektryczne, systemy sterowania, urządzenia i narzędzia cyfrowe i informatyczne.

2 10 Instytut Maszyn Przepływowych PAN ul. Fiszera 14, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot 12 Instytut Morski w u Ul. Długi Targ 41/42, Centrum Techniki Okrętowej S.A. - Zakład Badawczo - Rozwojowy ul. Aleja Rzeczypospolitej 8, p?id=historia Instytut prowadzi badania podstawowe w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach; mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Jednostka naukowo-badawcza, wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów, hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom gospodarki wodnej i inżynierii morskiej, ochrony i kształtowania środowiska ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego, tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych, nowych technologii i gospodarki elektronicznej. Instytut pobudza i wspiera innowacyjność przemysłu morskiego działalnością badawczorozwojową, projektową i informacyjną. W swej strukturze posiada Ośrodek Hydromechaniki Okrętu, Ośrodek Mechaniki Konstrukcji, Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych, Zakład Projektowo-Technologiczny. 14 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Centrum Techniki Morskiej S.A. ul. Dickmana 62, Gdynia Wykrywanie zagrożeń nawodnych i podwodnych, przeciwdziałania oraz wdrażania systemu transmisji danych jawnych i niejawnych. 15 Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza ul. Kościerska 5, Instytut Problemów Jądrowych Otwock-Swierk Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Specjalistyczne laboratoria chemiczne, petrograficzne, geologicznoinżynierskie, geofizyczne. Badania naukowe z takich tematyk jak fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, fizyka neutrin, fizyka techniki plazmy, promieniowania kosmicznego, Astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych, fizyka akceleratorów i detektorów cząstek, radiacyjna fizyka medyczna oraz kosmologia.

3 17 Instytut Energii Atomowej Otwock-Świerk x.php Działalność Instytutu obejmuje: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, w dziedzinach energetyki jądrowej, fizyki i techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych; bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego; radiochemii, chemii i technologii materiałów promieniotwórczych, preparatów izotopowych; fizyki jądrowej, fizyki fazy skondensowanej, badań materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych; medycyny nuklearnej, medycznych zastosowań i dozymetrii promieniowania jonizującego; technologii energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi; oceny ryzyka dla człowieka i środowiska oraz systemów wspomagania decyzji na wypadek awarii obiektów technicznych i przemysłowych, klęsk żywiołowych i aktów terroru oraz bezpiecznej eksploatacji reaktora MARIA. 18 Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28, Warszawa Pracownia Pomiarów i Diagnostyki (pomiary właściwości powierzchni w mikro- i nanoskali metodami mikroskopii bliskiego pola (AFM), badania odporności na warunki klimatyczne), Materiałów Magnetycznych i Stykowych (ekrany promieniowania elektromagnetycznego superkondensatory, zastosowania przemysłowe pól magnetycznych), Termoplastów i Tłoczyw Elektroizolacyjnych, Badań Struktóralnych 19 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) 20 Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego 21 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. ul. Hery 23, Warszawa ul. Parkowa 25, Wrocław ul. L. Różyckiego 1c, Wrocław Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy stanowią obszar badawczo - technologiczny obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej dla produkcji w przyszłości energii bezpiecznej dla ludzkości i środowiska. W Instytucie realizowane są badania podstawowe i prace aplikacyjne w zakresie fizyki plazmy wytwarzanej impulsowo laserami i w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy, fuzji jądrowej i impulsowych technologii wielkich mocy. Główne obszary działania Instytutu to modelowanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz strategie racjonalnego gospodarowania zasobami, geoinżynieria i ochrona środowiska, automatyka i optymalizacja techniczno-technologiczna układów maszyn, technologie górnicze i geotechnika, przeróbka i wzbogacanie surowców. Mikrokomputerowe systemy czasu rzeczy+e28wistego; przemysłowe systemy automatycznego sterowania; systemy informatyczne; aparatura i systemy kontrolnopomiarowe; elementy i urządzenia automatyki; systemy alarmowe i zabezpieczeń; oprogramowanie użytkowe.

4 22 Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114, Warszawa Laboratorium Badań Konstrukcji zajmuje się badaniami statycznymi ( quasistatyczne badania zmęczeniowe, próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów, próby funkcjonalne konstrukcji, badania sztywności konstrukcji); badaniami dynamicznymi (wysokocyklowe rezonansowe badania zmęczeniowe elementów konstrukcji, analizy częstotliwości drgań własnych elementów konstrukcji). Centrum Nowych Technologii prowadzone prace naukowe i badawczo-rozwojowe w obszarze lotnictwa i kosmonautyki, w tym prace teoretyczne, projektowo-obliczeniowe oraz badania laboratoryjne. 23 Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25A, Kraków 24 Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18, Warszawa 25 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM ul. Roosevelta 118, Zabrze, woj. Śląskie 26 Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46, Warszawa e_1.php mosci.php Działania Instytutu obejmują m. in.: ocena perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego metodami geologii, geofizyki, geochemii i mikrobiologii, poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów, magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, procesy przetwarzania ropy naftowej, doskonalenie i monitorowanie jakości produktów naftowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym. Instytut wykonuje usługi naukowo-badawcze i badawczo-techniczne obejmujące: opracowywanie nowych metod obserwacyjnych i pomiarowych w obszarze optyki oraz optoelektroniki; opracowywanie konstrukcji i technologii urządzeń optycznych i optoelektronicznych oraz procesy wytwarzania elementów i układów optycznych; wytwarzanie unikatowych urządzeń optycznych i optoelektronicznych. Instytut prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. Prace badawcze i rozwojowe koncentrują się na następujących kierunkach techniki medycznej: diagnostyka i terapia chorób układu krążenia; intensywny nadzór chorych; reanimacja medyczna; rehabilitacja medyczna; inżynieria biomedyczna; telemedycyna; zastosowanie technik komputerowych w medycynie; bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej; badania, atestacja i certyfikacja aparatury medycznej. Instytutu prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowuje, wdraża i upowszechnia nowoczese mikro- i nanotechnologii i ich zastosowania w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. 27 Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa, ul. Ratuszowa 11 Instytutu prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w wyspecjalizowanych Centrach Badawczych i Innowacyjnych, w zakresie: systemów teleinformatycznych i urządzeń ( E-systemy dla energetyki, smart power grids, systemy ultradźwiękowe, automatyzacja procesów, urządzenia cieplno-chemiczne, piezoelektronika); zaawansowane technologie elektroniczne (zintegrowane technologie elektroniczne, technologie montażu elektronicznego, technologie obwodów drukowanych, technologie próżniowe, technologie materiałów magnetycznych, technologie nanomateriałów).

5 28 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Al. Jerozolimskie 202, Warszawa 29 Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, Warszawa Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, automatyzacji transportu międzyoperacyjnego, systemy kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, roboty mobilne do zastosowań specjalnych, przemysłowe układy pomiarowe, specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa, recykling samochodów. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. 30 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. 31 CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW ul. Poligonowa 30, Warszawa ul. Forteczna 12, Poznań Jednostka prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie radiolokacji oraz systemów dowodzenia i kierowania. Laboratorium prowadzi prace badawcze i aplikacyjne dotyczące wytwarzania i modernizacji oraz badania właściwości baterii, akumulatorów i ogniw paliwowych. Prace te dotyczą nowych surowców, materiałów elektrodowych i półproduktów oraz technologii wytwarzania nowych typów baterii i akumulatorów, a także ich recyklingu. Wykonuje ekspertyzy techniczne i badania patentowe. Prowadzi szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu. Produkuje baterie i akumulatory specjalne. Wykonuje badania wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów w akredytowanym laboratorium. Są to badania elektryczne, klimatyczne i mechaniczne. Certyfikuje wszystkie rodzaje baterii i akumulatorów w akredytowanej jednostce certyfikującej. 32 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej ul.jagiellońska 55, Warszawa 33 Politechnika a, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 34 Politechnika a, Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska 35 Politechnika a, Wydział Mechaniczny ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk 0.htm Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu: energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, paliw, biopaliw, paliw alternatywnych oraz środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych, badania aplikacyjne w/w produktów,doradztwo techniczne; transfer wiedzy naukowej, monitoring jakości paliw i biopaliw; zagadnienia magazynowania i dystrybucji paliw i biopaliw oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontrola jakości i nadzór nad eksploatacją olejów silnikowych i przemysłowych; monitorowanie stosowania mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej, gromadzenie i upowszechnianie danych i informacji na temat potencjału energetyki odnawialnej i paliw alternatywnych oraz ich wykorzystania. Kształcenie w zakresie działalności statutowej. Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny fizyki i matematyki. Fizyka atomowa i luminescencja; fizyka zjawisk elektronowych; fizyka ciała stałego, fizyka teoretyczna i informatyki kwantowej; Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny inżynierii lądowej. Geodezja; geotechnika; hydrotechnika; konstrukcje i technologie betonowe; mechanika budowli i mostów; inżynieria materjałowa. Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny mechaniki. Energetyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczno - medyczna; technologie i systemy bezpieczeństwa.

6 36 Politechnika a, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny elektrotechniki i automatyki. Automatyka napędu elektrycznego; elektroenergetyka; elektrotechnika teoretycznej i informatyka; energoelektronika i maszyny elektryczne; inżynieria systemów sterowani; mechatronika i inżynieria wysokich napięć; metrologia i systemy informacyjne; inżynieria elektryczna transportu. 37 Politechnika a, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk Działalność naukowo - dydaktyczna w zakresie elektroniki, telekomunikacji i informatyki. algorytmy i modelowanie systemów; architektury systemów komputerowych; inżynieria Biomedyczna; inżynieria mikrofalowa i antenowa; inżynieria oprogramowania inteligentnych systemów interaktywnych; systemy decyzyjne; metrologia i optoelektronika; systemy automatyki; systemy elektroniki morskiej; systemy geoinformatyczne; teleinformatyka; systemy mikroelektroniczne; systemy multimedialne; systemy i sieci radiokomunikacyjne; sieci teleinformacyjne. 38 Politechnika a, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 39 Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny 40 Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny 41 Zakład Projektowo - Usługowy "KOB" S.C. Laboratorium Badawcze ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk 42 Elektrociepłownia a ul. Wiślna 6, ul. Morska 81/87, Gdynia ul. Morska 81/87, Gdynia ul. Armii Ludowej 30B, Będzin wcze.com.pl Działalność naukowo - dydaktyczna w zakresie oceanotechniki. Teoria i projektowanie okrętów; technologie okrętu i systemy jakości i materiałoznawstwa; mechanika, konstrukcje i wytrzymałość okrętu; siłowne okrętowe; urządzenia okrętowe i oceanotechniczne; automatyka okrętowa i napędy turbinowe. Działalność naukowo - dydaktyczna. Działalność naukowo - dydaktyczna. Laboratorium zajmuje się nieniszczącymi badaniami i defektoskopią przemysłową, a także nadzorem spawalniczym oraz opracowywaniem technologii spawania. Wykonujemy badania: badania ultradźwiękowe, badania radiograficzne, badania penetracyjne, badania magnetyczno - proszkowe, pomiary grubości, badania wizualne, opracowujemy ekspertyzy, oraz dokumentacje urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, kompleksowy nadzór robót spawalniczych, opracowujemy technologie spawania. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. to największa firma energetyczna na Pomorzu o łącznej mocy cieplnej ponad 1196 MW i elektrycznej około 322,5 MW. Produkuje ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców oraz wielu przedsiębiorstw i instytucji, pokrywając 100% potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej w u, Gdyni, Sopocie i Rumi. 43 Elektrociepłownia Gdyńska ul. Pucka 118, Gdynia 44 Ingeo Sp. z o.o. ul. Kopernika 78, Gdynia Ingeo oferuje kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i hydrotechniki. Zajmujemy się badaniem ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Prowadzi usługi projektowe z zakresu geotechniki (projekty zabezpieczenia zboczy, projekty posadowienia w trudnych warunkach geotechnicznych oraz ekspertyzy geotechniczne) i w zakresu hydrotechniki. Projektujemy miedzy innymi mola, nabrzeża, porty jachtowe, przystanie, pomosty.

7 45 Przedsiębiorstwo Wiertnicze GEONURT Jan Magierski ul. Meissnera 16A/15, Geoset s.c. UL. Piekarnicza 5, Firma prowadzi sługi w zakresie: wiercenia rurowane oraz nierurowane geologicznoinżynierskie i badawcze wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej; szczegółowe terenowe badania geologiczno-inżynierskie (piezometry, potrzeba monitoringu środowiska) dla obiektów takich jak: stacje benzynowe, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, wiercenia studni wody pitnej, renowacje, podłączenia; wiercenia studni chłonnych, odwodnienia; wiercenia badawcze dna morza, jezior i rzek; odgazowania składowisk odpadów; poszukiwanie złóż (żwiry, piaski, iły); sondowania sondą lekką i ciężką; miejscowe obniżanie zwierciadła wody za pomocą studni wierconych (leje depresyjne na określony czas inwestycji) pobieranie prób laboratoryjnych NNS oraz z sondowań SPT; prace geologiczno-inżynierskie i badawcze w miejscach trudnodostępnych tj. bagna, klify, urwiska, wiercenia na lodzie; nietypowe realizacje zamówień związane z branżą w/g wymagań zleceniodawcy. Geoset s.c. zajmuje się projektowaniem w zakresie geotechniki oraz kompleksowym opracowaniem zagadnień geotechnicznych, związanych z nowo planowaną lub będącą w realizacji inwestycją, obejmujących badania podłoża w pełnym zakresie wraz z oceną techniczną jego przydatności do celów budowlanych. Prowadzimy badania podłoży gruntowych i określania ich przydatności do celów budowlanych, (w tym sporządzania odpowiednich dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych); diagnozowania fundamentów konstrukcji budowlanych; wzmacniania podłoży gruntowych; analizy stateczności skarp; projektowania posadowień oraz budowli ziemnych (również zbrojonych geosyntetykami i gwoździowanych); projektowania fundamentów słupów: elektroenergetycznych, trakcyjnych, ekranów akustycznych, reklamowych; projektowania odwodnień terenów budowlanych. 47 IZOWIERT FIRMA BADAWCZO- TECHNICZNA , ul. Startowa 25c/4 Zakres prac oferowanych przez firmę Izowiert: terenowe badania geologiczno - inżynierskie mające na celu rozpoznanie podłoża budowlanego; dokumentację geologiczno - inżynierską; dokumentację geotechniczną. Badanie wód gruntowych i powierzchniowych (określanie głębokości występowania i miąższości warstw, ustalenie współczynnika filtracji i kierunku ruchu wód gruntowych, określenie wielkości wahań zwierciadła wody, ustalenie współczynnika wodochłonności gruntów). Przy rozpoznawaniu środowiska geologicznego wykonuje się: (wiercenia geotechniczne, sondowania dynamiczne, zabudowy piezometrów, pomiary parametrów geotechnicznych gruntów). Prace poszukiwawcze złóż kruszywa (projektowanie i wykonywanie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w zakresie kopaliny pospolitej, dokumentowanie złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania, wykonywanie projektów zagospodarowania złóż oraz operatów ewidencyjnych złóż, sporządzanie planu ruchu zakładu górniczego).

8 48 Usługi Geologiczne GEOTEM s.c Gdynia, Leona Staniszewskiego 8A\19 49 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych 'Geotest' Sp. z o.o , Al. Grunwaldzka 138/5 50 Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu iego ul. Morska 2, Hel eksperymentalna i socjalna prowadząca badania m.in.. biologii bałtyckich ssaków morskich, biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku, biologii i ekologii ryb antarktycznych. 51 Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. G. Narutowicza 11/12, Instytut Budownictwa Wodnego PAN ul. Kościerska 7, AVIACOM.PL Sp. z o.o. Ul. Al. Zwycięstwa 96 m.98, Gdynia 54 Coldex - Zakład Usług Przemysłowych Płońsk, ul. Hiacyntowa Euro-Tech Ul. Al. Zwycięstwa 96 m.98, Gdynia 56 Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne Forkos Sp. z o.o. Ul. Śląska 49a/ Gdynia 57 MPL TECHMA Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 58 ReDER Group Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, Wejście 3, Pokój nr Centrum jest jednostką naukowo-badawczą, udostępniającą bazy danych oraz serwery wraz z oprogramowaniem użytkowym o dużej mocy obliczeniowej. Instytut zajmuje się hydrauliką morską, rzeczną, zbiorników i estuariów oraz inżynierią brzegową (generacja, propagacja i prognozowanie falowania morskiego, hydrodynamika falowania wodnego, prądy i cyrkulacja przybrzeżna,wzajemne oddziaływanie falowania morskiego z budowlami i konstrukcjami, transport rumowiska w strefie przybrzeżnej, ochrona brzegów i gospodarka w strefie przybrzeżnej, dyspersja zanieczyszczeń w strefie brzegowej, przepływ ustalony i nieustalony, przepływy stratyfikowane w estuariach, dyspersja zanieczyszczeń, przepływ w rzekach i zbiornikach z pokrywą lodową, termika wód śródlądowych, ruch rumowiska w rzekach i ich ujściach oraz erozja lokalna, hydrauliczne badania modelowe). Firma zajmuje się wykonywaniem elementów kompozytowych do lekkich konstrukcji lotniczych. Firma wykonuje przemysłowe instalacje chłodnicze, sprężarki chłodnicze, skraplacze, chłodnice powietrza, chłodnie wody, komory chłodnicze oraz tunele zamrażalnicze. Firma zajmuje się obróbką skrawaniem metalii, wykonuje odlewy z aluminium metodą grawitacyjną. Zajmuje się również integracją systemów automatyki: projektuje, wykonuje i uruchamia urządzenia wykorzystujące sterowniki Siemens, profile konstrukcyjne Bosch Rexroth, układy pomiarowe Raytech, wykonuje także pomiary temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnen. Doświadczony zespół operatorów pojazdów głębinowych typu ROV, wykonuje inspekcje obiektów podwodnych, pomiary oceanograficzne, geofizyczne, hydrograficzne. Firma opracowuje dane pomiarowe, naprawia okablowania i złącza podwodne. Firma instaluje, kalibruje, naprawia urządzenia pomiarowe stosowane w hydrografii i oceanotechnice, podwodne systemy telewizyjne. Firma specjalizuje się w: sterowaniu maszyn i urządzeń, wizualizacja oraz archiwizacja danych w oparciu o Citect SCADA, InTouch, Adroit, systemach napędowych, systemach sterowania urządzeniami transportu wewnętrznego, sterowaniem obrabiarek CNC oraz manipulatorami przemysłowymi. Usługi w zakresie projektowania i wykonania oświetlenia; instalacji elektrycznych; instalacji teletechnicznych (nagłośnienie, monitoring, audiowizualne); projekty sieci napowietrznych, zasilanie energetyczne obiektów mieszkaniowych i usługowych.

9 59 TM-Automation sp. z o.o. Al.Zwyciestwa 96/ GDYNIA 60 Wiatrakowiec.com Ul. Al. Zwycięstwa 96 m.98, Gdynia 61 X-RAY Usługi Radiologiczne Katarzyna ul.ściegiennego 9/27 Chabowska-Pluta Starogard i Starogard i Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział IŁ-PIB w u 63 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Jaśkowa Dolina ul. Podleśna Warszawa 64 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa ul. Instytutowa 1 65 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa Warszawa p Firma specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu nowoczesnych, interdyscyplinarnych rozwiązań z zakresu: robotyki, automatyki, mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Firma zajmuje się wykonywaniem zdjęć rtg, mammografii, badań MRI, testów podstawowych dla aparatów rtg ogólnodiagnostycznych, testów podstawowych dla aparatów rtg stomatologicznych fantomem Pro-Dent firmy Pro-Project. Prowadzi również nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej, w tym: nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy z aparatmi rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej, nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów aparatury rentgenowskiej. JEdnostka badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, prowadząca prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Instytut prowadzi prac naukowo-badawczych w: systematyczne pomiary i obserwacja przy pomocy podstawowych systemów i sieci pomiarowych; zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia materiały pomiarowe i obserwacyjne; opracowywuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa; prognozuje jakość zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosferyczne. Zajmuje się również konstruowaniem, badaniem, wytwarzaniem, sprawdzaniem i legalizacją aparatury i sprzętu. Placówka naukowa zajmuje się problematyką infrastruktury komunikacyjnej, pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów oraz systemami zarządzania siecią drogową. Prowadzi prace badawcze w dziedzinie technologii betonu, diagnostyki nawierzchni, geotechniki i fundamentowania, mostów, technologii nawierzchni. Laboratorium prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, w obszarach: ochrony przed promieniowaniem jonizującym osób narażonych zawodowo, wybranych osób z populacji i ogółu ludności, oraz środowiska kraju w warunkach normalnych, podczas nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych, a w szczególności terrorystycznych i militarnych zagrożeń radiacyjnych; radioanalityki i pokrewnych metod analizy chemicznej; doskonalenia metod pomiarowych, wzorcowania aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej. Wykonuje pomiary i ocenia skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności (pomiary i ocena skażeń wewnętrznych, pomiary i ocena indywidualnych dawek promieniowania).

10 66 Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27, Warszawa 67 Instytut Ochrony Środowiska - PIB ul. Krucza 5/11d, Warszawa 68 Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, Warszawa 69 Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana Otwock Instytut realizuje pracew zakresie: osnów geodezyjnych, astronomii geodezyjnej i geodezji satelitarnej, metrologii geodezyjnej, grawimetrii, magnetyzmu ziemskiego, atestacji dalmierzy elektrooptycznych, pomiarów przemieszczeń i odkształceń, kartografii, zastosowania teledetekcji lotniczej i satelitarnej w kartografii tematycznej, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i statystyce publicznej, fotogrametrii analitycznej fotogrametrii cyfrowej, fotogrametrii naziemnej, systemów informacji przestrzennej katastru nieruchomości i zasobu geodezyjnego, projektowania i budowy aparatury geodezyjnej i kartograficznej, ekonomiki i organizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, ogólnych problemów geodezyjnych i kartograficznych. Głównym działaniem Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska. Głównymi polami działalności są: opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych, kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowej degradacji, ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem, ochrona klimatu, ochrona przed hałasem i wibracjami, ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody, ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi, ochrona i odnowa zasobów wodnych, ochrona Bałtyku i jego pobrzeża, gospodarowanie odpadami w środowisku. Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa. Badania naukowe skupiają się na: bezpieczeństwie konstrukcji, bezpieczeństwie pożarowym oraz instalacji Elektrycznych. Waznym elementem jest również ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród czy trwałość budynków i budowli. W pracy naukowej Centrum zajmuje się eksperymentalnymi i teoretycznymi poszukiwanami najbardziej fundamentalnych praw przyrody - uczestnicząc w wielkich konsorcjach badawczych. Prowadzi badania reaktorowe i prace nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Bada gorącą plazmę dla energetyki termojądrowej przyszłości i rozwija metody modyfikacji materiałów. Prowadzi badania na rzecz ochrony środowiska i na rzecz bezpieczeństwa. Przygotowuje się do roli organizacji wsparcia technicznego (TSO) dla polskiego programu jądrowego. Badania możan podzielić na kilka grup: fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka neutrin, fizyka i technika plazmy, fizyka promieniowania kosmicznego, astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych, elektronika i detektory, fizyka akceleratorów, radiacyjna fizyka medyczna, badania materiałowe, kosmologia. 70 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ciepłownictwa ul. Stefana Batorego 2, Warszawa Firma zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej na terenie m.st. Warszawy. Specjalizuje się również w budowie, przebudowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych, oraz ich bieżącą eksploatację.

11 71 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa PETROL Spółka Cywilna Paczuski Maciej Puławski Ryszard Płock 7, ul. Targowa 20 Jednostka zajmuje się produkcją dodatków uszlachetniających do paliw płynnych (m.in. obniżający temperaturę zablokowania zimnego filtru i temperaturę krzepnięcia olejów napędowych, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwach, zwiększający liczbę cetanową olejów napędowych, smarnościowy do olejów napędowych, solubilizujący do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie, pakiet uszlachetniający do LPG). 72 EDJAN Jednostka Innowacyjno- Wdrożeniowa Al.. Piłsudzkiego 143, Łódź Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją aparatów elektrycznych średniego napędu, przekładni mimośrodowych, zwłąszcza o duzy,m przełożeniu oraz elementów i podzespołów rozdzielnic średniego napięcia. 73 Jednostka Innowacyjno - Wdrożeniowa INWEX 74 Centrum Ochrony Radiologicznej, Laboratorium Kontroli RTG 75 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 76 Centrum Edukacji QUEEN Urszula Księżopolska Al. Solidarności 34, Kielce ul. Korczaka 2/79, Dąbrowa Górnicza ul. Noakowskiego 10, Warszawa ul. Kolberga 23/25, Sopot-Brodwino 77 APLAUZ Centrum Edukacji ul. Niemcewicza 20a/01 Szczecin Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Al. Politechniki 11, Łódź 79 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Aleja Kombatantów 2 Lubaniu Lubań 80 J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Świetojańska Gdynia 81 TESTLAB WARSZAWA ul. Lutosławskiego 8 82 Incolab Services Polska Sp. z o.o. al. Piłsudskiego Olsztyn 83 Laboratorium Badawczo - Metrologiczne "Łabędy" Sp. z o.o. ul. Mechaników 9, Gliwice queen.edu.pl a.pl/ l/index.php Jednostka prowadzi produkcję i sprzedaż ekologicznych rozwiązań m.in. dla przemysłu metalowego, hutniczego, górniczego, motoryzacyjnego, budowlanego i rolniczego (preparaty do przygotowania powierzchni, trudnopalne ciecze hydrauliczne, preparaty do odlewnictwa, preparaty do wiórowej i bezwiórowej obróbki metali, preparaty do procesów galwanotechnicznych). Centrum wykonuje projekty osłon stałych pracowni rentgenowskich (stomatologicznych, radiologicznych, izotopowych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych). Wykonuje testy akceptacyjne podstawowe aparatury rentgenodiagnostycznej. Centrum jest niezależną instytucją edukacyjną, powstałą z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Firma stawia sobie za cel jak najlepsze przygotowanie uczniów liceów ogólnokształcących i techników do egzaminu maturalnego. Prowadzi kursy z takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, biologia, matematyka, historia, geografia. Działalność dydaktyczna. Działalność dydaktyczna. Kursy z zakresu matematyki i fizyki. Działalność dydaktyczna. Usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach; artykuły rolno-spożywcze, węgiel i produkty naftowe, farmaceutyka, opakowania. Instalacja, serwis i doradztwo w dziedzinie oprzyrządowania do badań własności materiałów m.in. badań wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych, systemów stymulacji, udarności, twardości i mikrotwardości. Kontrola jakości węgla, kontrola jakości paliw stałych, badanie węgla, badanie surowców mineralnych, inspekcja statków załadunku i rozładunku, Draft Survey, ładowność statku. Badania własności mechanicznych, badania metalograficzne, badania nieniszczące, badania chemiczne i fizykochemiczne, badania i pomiary metrologiczne.

12 84 Instytut Fizyki Polskiej Akademi Nauk al. Lotników 32/ Warszawa 85 METROTEST Sp. z o.o Elbląg ul. Stoczniowa 2 86 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Sienkiewicza Łódź 87 Metrolog Centrum Pomiarowe Sp. z o.o. Ul. Papiernicza Łódź 88 Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ul.sandomierska Ostrowiec Świętokrzyski; ul.warszawska Łomianki l/ tml Prace badawcze wdrożeniowe i podstawowe z dziedziny m.inn. Fizyki atomowej i molekularnej, fizyki ciała stałego (półprzewodników i magnetyków). Prace w zakresie badań materiałowych, ekspertyz materiałowych, wzorcowania przyrządów pomiarowych i pomiarów wielkości fizycznych. Badania wytrzymałościowe, badania metalograficzne. Prowadzi badania z zakresu chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów ze szczególnym ukierunkowaniem na prace w zakresie zaawansowanych materiałów zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych. Pomiary długości i kąta, odchyłek kształtu i położenia oraz stanu powierzchni; analiza składu chemicznego metali rozpoznawanie gatunków stali i metali nieżelaznych; tworzenie rysunków technicznych oraz nadzór nad dokumentacjami; specjalistyczne pomiary cichobieżności oraz widma drgań. Świadczy usługi w zakresie: Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy i środowisku ogólnym; - Pomiary pomieszczeń czystych, sprężonego powietrza, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz komór laminarnych; Pomiary obejmują badania:hałas, poziom dźwięku pod ochronami słuchu, hałas infradźwiękowy, oświetlenie światłem elektrycznym, drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, powietrze na stanowiskach pracy: - oznaczanie stężenia pyłu całkowitego, - oznaczanie stężenia pyłu respirabilnego, - pobieranie prób do oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, - pobieranie prób do oznaczenia zawartości metali i czynników chemicznych, - oznaczenie stężenia masowego tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru; Wydatek energetyczny; Mikroklimat: - mikroklimat gorący, - mikroklimat zimny, - mikroklimat umiarkowany; Natężenie pola elektromagnetycznego; Hałas komunalny pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 89 Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Geologicznych ul. Twarda 51 / Warszawa Placówka specjalizującą się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Laboratorium Datowania Izotopowego i Badań Środowiska; Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej; Laboratorium Modelowania Tektonicznego; Laboratorium Analiz Podstawowych

13 90 CIM-mes Projekt Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 125 /127 lok Warszawa Zespół konstruktorów i badaczy realizuje usługi badawcze i projektowo-wdrożeniowe na rzecz przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, budowlanego, instalacji ciśnieniowych w zakresie wykorzystania istniejących i opracowywania nowych materiałów konstrukcyjnych (kompozytów, tekstylii) w tym materiałów anizotropowych, materiałów z pamięcią kształtu, zintegrowanych zespołów monitorowania i sterowania z wykorzystaniem mezosensorów. W prowadzonych badaniach firma wykorzystuje modelowanie Metodą Elementów Skończonych, techniki symulacyjne i programatory kontrolerów, laboratoria do oceny właściwości mechanicznych i morfologii materiałów. Wykorzystywane narzędzia analizy, to Abaqus, PAMCrash, PAMStamp, CFD-ACE, Labview, Matlab, STRIMFlow oraz programy własne. 91 Instytut Obróbki Plastycznej Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej. Instytut oferuje: innowacyjne technologie, maszyny, urządzenia i narzędzia do: kucia, prasowania obwiedniowego, wyciskania, kucia metodą TR, tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, kształtowania części dokładnych z proszków metali, także z zastosowaniem nanotechnologii, urządzenia mechanizujące i automatyzujące, gniazda i linie produkcyjne, komputerowe projektowanie, modelowanie i symulacje procesów i narzędzi, badania struktury i właściwości metali obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną, 92 Szpital Morski im. PCK Zakład Brachyterapii Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 93 Szpital Morski im. PCK Zakład Medycyny Nuklearnej 94 Szpital Morski im. PCK Zakład Diagnostyki Obrazowej 95 CENTRUM ONKOLOGII im. Prof. Franciszka Łukaszczyka Zakład Medycyny Nuklearnej Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia ul. dr I. Romanowskiej Bydgoszcz Leczenie napromienianiem poprzez podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym 3 Zaklad-Brachyterapii- chorobowo obszarze, przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych. W Gdynskie-Centrum-Onkologii- brachyterapii wykorzystuje się Aparat HDR(GammaMed12Xi) przy-szpitalu-morskim-im.- Ramię C (Arcadis Orbic) oraz system planowania - BrachyVision. PCK-w-Gdyni Zaklad-Medycyny- Nuklearnej Wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych dla pacjentów cierpiących na nowotwory i choroby układu sercowo-naczyniowego przy użyciu najnowocześniejszej technologii i aparatury medycznej: scyntygrafia, scyntymammografia, scyntygrafia z użyciem analogów somatostatyny, limfoscyntygrafia, renoscyntygrafia, scyntygrafia SPECT płuc i serca, badania SPECT mózgu ze znacznikami onkofilnymi oraz badania bramkowane serca. Wykonywanie badań obrazowych w pracowniach:rtg, mammografii, tomokomputerowej, Zaklad-Diagnostyki- USG. Obrazowej Prowadzi badania za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), będącej ecznictwo/diagnostyka/zaklad-wyspecjalizowanymedycyny-nuklearnej/ wybranego narządu (np. mózgu, wątroby, serca) po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku system trójwymiarowego obrazowania całego ciała, tułowia lub znakowanego emiterem pozytonów.

14 96 CENTRUM ONKOLOGII im. Prof. Franciszka Łukaszczyka Dział Radioterapii, Zakład Teleradioterapii ul. dr I. Romanowskiej Bydgoszcz ecznictwo/dzial-radioterapii/ Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi energią promienistą. Prowadzi się również precyzyjne planowanie i leczenie nowotworów przy zastosowaniu aparatury terapeutycznej najnowszej generacji. W teleradioterapii wykorzystuje się sprzęt do planowania i leczenia chorych - "linia radioterapeutyczna" - zbiór urządzeń i aparatów radioterapeutycznych zintegrowanych pozwalających na szybki przepływ informacji obrazowej i parametrycznej, zapewniającej wysoką precyzję planowania W zakładzie stosowane są następujące techniki napromieniania: Radioterapia konformalna 3DCRT, stereotaktyczna SRT, modulacja intensywności dawek IMRT, napromienianie całego ciała TBI, radykalne standardowe, paliatywne. 97 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Zakład Fizyki Medycznej, Zakład Radioterapii, Zakład Brachyterapii 98 Przemysłowe Laboratorium Badawcze "TEST" ul. Wybrzeże Armii Krajowej Gliwice Ruda Śląska ul. Nowary 1A Pracownia dozymetrii i kontrolii jakości w radioterapii rentgenodiagnostyce zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów. Napromieniowanie przeprowadza się przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualnie modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt najnowszej generacji pozwalający na kompleksowe przeprowadzanie badań i pomiarów nieniszczących zarówno połączeń spawanych, jak i innego rodzaju obiektów, n. p. blach, odkuwek, odlewów, konstrukcji kotłowych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych lub aluminiowych, itp. 99 ATOMIK Laboratorium Badawcze Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok WARSZAWA html Laboratorium Badawcze Atomik zajmuje się wykonywaniem pomiarów pól elektromagnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska: Pomiary dla potrzeb BHP i ochrony środowiska, Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, Pomiary dla potrzeb BHP Pomiary ochrony środowiska, Analiza środowiskowa, Kwalifikacja przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Analiza porealizacyjna w zakresie ochrony środowiska. Zakresy pomiarowe pól elektrycznych od 27 MHz do 60 GHz, z gęstościami strumienia mocy mikrofalowej od 300 MHz do 60 GHz.

15 100 Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, Katowice Celem działania laboratorium jest między innymi określanie jakości powierzchniowych wód płynących oraz wspomaganie inspekcji w zakresie prac laboratoryjnych. W badaniach wykorzystuje się nowoczesne techniki, tj.: -optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ( ICP - OES ) -absorpcji atomowej:(płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS ), -bezpłomieniowej absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS), - absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS), -absorpcji atomowej w technice generacji wodorków (HG-AAS)), -chromatografii gazowej (GC) z detektorami FID,NPD -chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS) -chromatografii cieczowej (HPLC) -spektroskopii w podczerwieni (FTIR), spektormetri UV-VIS -autoanalizatorom do oznaczania substancji biogennych -nowoczesnym urządzeniom do przygotowywania prób do badań zapobiegającym kontaminacji zanieczyszczeń. 101 "measure" Laboratorium Badawcze ul. Grójecka 186/320, Warszawa "measure" wykonuje testy specjalistycznych aparatów rentgenowskich wszystkich typów stosowanych w: - radiologii ogólnej - fluoroskopii, angiografii - mammografii - tomografii komputerowej - stomatologii 102 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY "PREDOM OBR" Warszawa, ul.krakowiaków 53 ma.php Placówka prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych: - sprzęt elektryczny i gazowy do użytku domowego i podobnego, - elektryczny i gazowy sprzęt dla handlu i gastronomii, - sprzęt oświetleniowy i akcesoria, - urządzenia medyczne, - urządzenia elektroniczne, - urządzenia informatyczne, biurowe, moduły, części, - elektronarzędzia, - automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego, - elektryczne urządzenia pomiarowe i laboratoryjne, - elektryczny sprzęt do pielęgnacji terenów przydomowych, - podzespoły (w tym silniki elektryczne, regulatory, transformatory, łączniki, wtyczki, gniazda, wtyki etc.)

16 103 Laboratorium Badawcze MILAB Koszalin ul. Westerplatte Koszalin Pomiary Hałasu: Równoważny poziom dźwięku Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych ( ) Hz Pomiar Oświetlenia: Natężenie oświetlenia Zakres: ( ) lx Pomiar Natężenia Pól Elektromagnetycznych ( PEM ) 104 Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych Politechnika Warszawska Warszawa ul. Noakowskiego 3 Prowadzenie badania w środowisku pracy oraz w środowisku wewnątrz budynków w zakresie: -hałasu, -oświetlenia, -skuteczności wentylacji -czynników pyłowych, -włókien azbestu -respirabilnych włókien mineralnych, -czynników chemicznych -drgań mechanicznych, -mikroklimatu -wydatku energetycznego 105 NosterPlus Biuro Konstrukcyjne ul. Moniuszki 5A/ Jelenia Góra Biuro świadczy usługi inżynierskie z zastosowaniem technik CAD w projektowaniu maszyn i urządzeń, modelowaniu 3D, tworzeniu dokumentacji technicznej. Projektowanie maszyn i urządzeń, modelowanie 3D, wykonywanie dokumentacji technicznej, wizualizacje 3D, konwersja dokumentacji płaskiej na modele 3D, obróbka fotorealistyczna (rendering), modyfikacja istniejących plików SolidWorks, tworzenie dokumentacji złożeniowej, pisanie instrukcji obsługi maszyn - instrukcji oryginalnej producenta (tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, DTR), projektowanie konstrukcji spawanych, odlewów, elementów blaszanych, analizy kinematyczne, wykrywanie kolizji, wykonujemy projekty maszyn i urządzeń na podstawie dostarczonej nam dokumentacji 2D, szkiców lub przedstawionej koncepcji klienta. 103 WiCAD Nowogard, ul. Cmentarna "Pik-Cad" Okrętowe Biuro Projektowe ul. Flory P.P.U. BiproRaf Sp. z o.o. ul. Sadowa Archi-Cad. Szczęsny J , Morenowa 22 lok. 1 strona-glowna.php Firma zajmuje się projektowaniem kompletnych urządzeń, jak i pojedynczych podzespołów, a także tworzeniem designu produktówprzy użyciu nowoczesnego oprogramowanie CAD3d. Firma zajmuje się projektowaniem oraz szeroko rozumianą obsługą inwestorską czyli budowa programu inwestycji, uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów do projektowania, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego, przygotowanie umów oraz opracowania ekspertyz i opinii technicznych w branżach: naftowej i petrochemicznej. Wykonuje również kompleksowe usługi projektowe wielobranżowych stacji gazu płynnego (LPG), stacji/frontów rozładowczo nalewczych, stacji autogazu, terminali LPG, stanowisk napełniania autocystern, dostosowywanie zbiorników magazynowych LPG do obowiązujących przepisów oraz instalacja zbiornikowa gazu propanowego. Biuro projektowe

17 107 Centrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa, ul. Bartycka 18A, 108 Obserwatorium Astronomiczne ie Autonomiczne Gimnazjum ul. Osiek 11/ Jednostka naukowa prowadzi prace naukowe i techniczne oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badań planet i Ziem. Zajmuje się takimi dziedzinami jak: geodezja planetarna, fizyka plazmy, fizyka i dynamika układu Słonecznego, astrofizyki, planetologia, fizyka Słońca. php?option=com_content&tas Szkolne obserwatorium astronomiczne, amatorskie obserwacje nieba, zajęcia kółka k=view&id=324&itemid=205 astronomicznego. 109 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 110 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 111 Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN 112 Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie 113 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ul. Orla Kraków BOROWIEC ul. DRAPAŁKA KÓRNIK ul. Podchorążych 2, Kraków Al. Ujazdowskie Warszawa al_info.pl.html ndex.php x.php ain/index.php3?lang=pl Naukowcy z obserwatorium zajmuje się fizyką komet, fotometrią i modelami gwiazd zmiennych, obserwacjami radiowego promieniowania Słońca, badaniem pozagalaktycznych radioźródeł, aktywnych jąder galaktyk, materią międzygwiezdną i międzygalaktyczną, fizyką galaktyk, polami magnetycznymi we Wszechświecie, wielkoskalową strukturą Wszechświata oraz innymi tematami. Prace badawcze dotyczą astrometrii i mechaniki niebieskiej, obejmują rownież astrofizykę. Prowadzi laserowe pomiary odległości do satelitów za pomocą laserowego systemu typu Intercosmos, oraz pomiary rotacji Ziemi prowadzone za pomocą astrolabii Danjona. Prowadzi ciągłe obserwacje gwiazd zmiennych ww ramach globalnej sieci teleskopów. Prowadzi wielkoskalowe przeglądy fotometryczne nieba OAUW, w ramach realizowanym od kilkunastu lat projektów OGLE i ASAS.

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura A adaptacja administracja administracja państwowa administracja publiczna administracja rządowa ADR adsorbenty węglowe aerozole przemysłowe agencja pracy tymczasowej agent diagnostyczny agresja agresja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE ISSN 1425-7351 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 1/2001 PL0200363 INCT-l/B/01 STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE Jerzy Narbutt, Andrzej G. Chmielewski INSTYTUT CHEMII I

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Innowacyjne produkty Dolnego Śląska Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Wrocławskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WSPÓŁPRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA Automatyka i Robotyka Budownictwo

Bardziej szczegółowo