Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże"

Transkrypt

1 Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże L.p. Nazwa Firmy/Przedsiębiorstwa Adres Firmy/Przedsiębiorstwa Dane kontaktowe (tel., e- mail, strona www) Krótki opis działalności firmy/ charakteru pracy 1 Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym GUMed 2 Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 3 SZPITAL MORSKI im. PCK, Zakład Fizyki Medycznej, Zakład Teleradioterapii ul. Dębinki 7, , ul. Dębinki 7, Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia 4 Okręgowy Urząd Miar w u ul. Polanki 124c, KRONOS Przedsiębiorstwo Usługowo- Geologiczne Sp. z o.o. ul. Reformacka 21A/7, LOTOS Lab Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, Instytut Energetyki Oddział, Instytut Badawczy 9 Instytut Elektrotechniki Oddział w u ul. Mikołaja Reja 27, ul. Narwicka 1, edu.pl/84 /view/156/428/ en/title/74%7czaklad- Teleradioterapii ny/grupa_kapitalowa/lotos_la b Katedra zajmuje się m.in. dozymetrią promieniowania jonizującego, spektroskopią dielektryczną oraz EPR (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny); biofizyką komórek i wurusów Leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu m. In. promieniowania jonizującego; symulatory do planowania radioterapii, przyspieszacze liniowe do prowadzenia napromieniowania Planowanie radioterapii (symulator i komputerowe systemy planowania trójwymiarowego); przyspieszacze liniowe służące do podawania wymaganej dawki promieniowania z zewnątrz (teleradioterapia) Wydział 6W1, Masy, Siły, Długości i Kąta, Wydział 6W2, Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego, Wydział 6W3, Termodynamiki, Wydział 6WN, Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi przy pomocy metod bezinwazyjnych (grawimetria, magnetometria, metody elektryczne, sejsmiczne i akustyczne, metody georadarowe; obsługa oprogramowania specjalistycznego. Obsługa specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej do badań produktów naftowych, wód, ścieków oraz środowiska pracy; ny/grupa_kapitalowa/lotos_pe Poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. trobaltic Jednostka badawczo-rozwojowa zajmująca się planowaniem i tworzeniem programów rozwoju sektora energetycznego, tworzeniem nowych urządzeń i wyposażenia dla stacji i sieci elektroenergetycznych, modernizacją elektrowni i wyposażenia, rozwój nowych technologii w sektorze energetycznym łącznie z systemami elektrycznymi, ochrona środowiska przed szkodliwymi wpływami elektrowni i sieci energetycznych. Instytutu Elektrotechniki prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu elektrotechniki i elektroniki obejmujące takie dziedziny jak energoelektronika, systemy monitoringu i automatyki, aparaty elektryczne, systemy sterowania, urządzenia i narzędzia cyfrowe i informatyczne.

2 10 Instytut Maszyn Przepływowych PAN ul. Fiszera 14, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot 12 Instytut Morski w u Ul. Długi Targ 41/42, Centrum Techniki Okrętowej S.A. - Zakład Badawczo - Rozwojowy ul. Aleja Rzeczypospolitej 8, p?id=historia Instytut prowadzi badania podstawowe w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach; mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Jednostka naukowo-badawcza, wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów, hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom gospodarki wodnej i inżynierii morskiej, ochrony i kształtowania środowiska ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego, tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych, nowych technologii i gospodarki elektronicznej. Instytut pobudza i wspiera innowacyjność przemysłu morskiego działalnością badawczorozwojową, projektową i informacyjną. W swej strukturze posiada Ośrodek Hydromechaniki Okrętu, Ośrodek Mechaniki Konstrukcji, Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych, Zakład Projektowo-Technologiczny. 14 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Centrum Techniki Morskiej S.A. ul. Dickmana 62, Gdynia Wykrywanie zagrożeń nawodnych i podwodnych, przeciwdziałania oraz wdrażania systemu transmisji danych jawnych i niejawnych. 15 Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza ul. Kościerska 5, Instytut Problemów Jądrowych Otwock-Swierk Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Specjalistyczne laboratoria chemiczne, petrograficzne, geologicznoinżynierskie, geofizyczne. Badania naukowe z takich tematyk jak fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, fizyka neutrin, fizyka techniki plazmy, promieniowania kosmicznego, Astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych, fizyka akceleratorów i detektorów cząstek, radiacyjna fizyka medyczna oraz kosmologia.

3 17 Instytut Energii Atomowej Otwock-Świerk x.php Działalność Instytutu obejmuje: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, w dziedzinach energetyki jądrowej, fizyki i techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych; bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego; radiochemii, chemii i technologii materiałów promieniotwórczych, preparatów izotopowych; fizyki jądrowej, fizyki fazy skondensowanej, badań materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych; medycyny nuklearnej, medycznych zastosowań i dozymetrii promieniowania jonizującego; technologii energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi; oceny ryzyka dla człowieka i środowiska oraz systemów wspomagania decyzji na wypadek awarii obiektów technicznych i przemysłowych, klęsk żywiołowych i aktów terroru oraz bezpiecznej eksploatacji reaktora MARIA. 18 Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28, Warszawa Pracownia Pomiarów i Diagnostyki (pomiary właściwości powierzchni w mikro- i nanoskali metodami mikroskopii bliskiego pola (AFM), badania odporności na warunki klimatyczne), Materiałów Magnetycznych i Stykowych (ekrany promieniowania elektromagnetycznego superkondensatory, zastosowania przemysłowe pól magnetycznych), Termoplastów i Tłoczyw Elektroizolacyjnych, Badań Struktóralnych 19 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) 20 Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego 21 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. ul. Hery 23, Warszawa ul. Parkowa 25, Wrocław ul. L. Różyckiego 1c, Wrocław Badania prowadzone w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy stanowią obszar badawczo - technologiczny obejmujący przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej dla produkcji w przyszłości energii bezpiecznej dla ludzkości i środowiska. W Instytucie realizowane są badania podstawowe i prace aplikacyjne w zakresie fizyki plazmy wytwarzanej impulsowo laserami i w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy, fuzji jądrowej i impulsowych technologii wielkich mocy. Główne obszary działania Instytutu to modelowanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz strategie racjonalnego gospodarowania zasobami, geoinżynieria i ochrona środowiska, automatyka i optymalizacja techniczno-technologiczna układów maszyn, technologie górnicze i geotechnika, przeróbka i wzbogacanie surowców. Mikrokomputerowe systemy czasu rzeczy+e28wistego; przemysłowe systemy automatycznego sterowania; systemy informatyczne; aparatura i systemy kontrolnopomiarowe; elementy i urządzenia automatyki; systemy alarmowe i zabezpieczeń; oprogramowanie użytkowe.

4 22 Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114, Warszawa Laboratorium Badań Konstrukcji zajmuje się badaniami statycznymi ( quasistatyczne badania zmęczeniowe, próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów, próby funkcjonalne konstrukcji, badania sztywności konstrukcji); badaniami dynamicznymi (wysokocyklowe rezonansowe badania zmęczeniowe elementów konstrukcji, analizy częstotliwości drgań własnych elementów konstrukcji). Centrum Nowych Technologii prowadzone prace naukowe i badawczo-rozwojowe w obszarze lotnictwa i kosmonautyki, w tym prace teoretyczne, projektowo-obliczeniowe oraz badania laboratoryjne. 23 Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25A, Kraków 24 Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18, Warszawa 25 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM ul. Roosevelta 118, Zabrze, woj. Śląskie 26 Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46, Warszawa e_1.php mosci.php Działania Instytutu obejmują m. in.: ocena perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego metodami geologii, geofizyki, geochemii i mikrobiologii, poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów, magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, procesy przetwarzania ropy naftowej, doskonalenie i monitorowanie jakości produktów naftowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym. Instytut wykonuje usługi naukowo-badawcze i badawczo-techniczne obejmujące: opracowywanie nowych metod obserwacyjnych i pomiarowych w obszarze optyki oraz optoelektroniki; opracowywanie konstrukcji i technologii urządzeń optycznych i optoelektronicznych oraz procesy wytwarzania elementów i układów optycznych; wytwarzanie unikatowych urządzeń optycznych i optoelektronicznych. Instytut prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. Prace badawcze i rozwojowe koncentrują się na następujących kierunkach techniki medycznej: diagnostyka i terapia chorób układu krążenia; intensywny nadzór chorych; reanimacja medyczna; rehabilitacja medyczna; inżynieria biomedyczna; telemedycyna; zastosowanie technik komputerowych w medycynie; bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej; badania, atestacja i certyfikacja aparatury medycznej. Instytutu prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowuje, wdraża i upowszechnia nowoczese mikro- i nanotechnologii i ich zastosowania w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. 27 Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa, ul. Ratuszowa 11 Instytutu prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w wyspecjalizowanych Centrach Badawczych i Innowacyjnych, w zakresie: systemów teleinformatycznych i urządzeń ( E-systemy dla energetyki, smart power grids, systemy ultradźwiękowe, automatyzacja procesów, urządzenia cieplno-chemiczne, piezoelektronika); zaawansowane technologie elektroniczne (zintegrowane technologie elektroniczne, technologie montażu elektronicznego, technologie obwodów drukowanych, technologie próżniowe, technologie materiałów magnetycznych, technologie nanomateriałów).

5 28 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Al. Jerozolimskie 202, Warszawa 29 Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, Warszawa Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, automatyzacji transportu międzyoperacyjnego, systemy kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, roboty mobilne do zastosowań specjalnych, przemysłowe układy pomiarowe, specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa, recykling samochodów. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. 30 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. 31 CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW ul. Poligonowa 30, Warszawa ul. Forteczna 12, Poznań Jednostka prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie radiolokacji oraz systemów dowodzenia i kierowania. Laboratorium prowadzi prace badawcze i aplikacyjne dotyczące wytwarzania i modernizacji oraz badania właściwości baterii, akumulatorów i ogniw paliwowych. Prace te dotyczą nowych surowców, materiałów elektrodowych i półproduktów oraz technologii wytwarzania nowych typów baterii i akumulatorów, a także ich recyklingu. Wykonuje ekspertyzy techniczne i badania patentowe. Prowadzi szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu. Produkuje baterie i akumulatory specjalne. Wykonuje badania wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów w akredytowanym laboratorium. Są to badania elektryczne, klimatyczne i mechaniczne. Certyfikuje wszystkie rodzaje baterii i akumulatorów w akredytowanej jednostce certyfikującej. 32 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej ul.jagiellońska 55, Warszawa 33 Politechnika a, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 34 Politechnika a, Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska 35 Politechnika a, Wydział Mechaniczny ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk 0.htm Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu: energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, paliw, biopaliw, paliw alternatywnych oraz środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych, badania aplikacyjne w/w produktów,doradztwo techniczne; transfer wiedzy naukowej, monitoring jakości paliw i biopaliw; zagadnienia magazynowania i dystrybucji paliw i biopaliw oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontrola jakości i nadzór nad eksploatacją olejów silnikowych i przemysłowych; monitorowanie stosowania mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej, gromadzenie i upowszechnianie danych i informacji na temat potencjału energetyki odnawialnej i paliw alternatywnych oraz ich wykorzystania. Kształcenie w zakresie działalności statutowej. Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny fizyki i matematyki. Fizyka atomowa i luminescencja; fizyka zjawisk elektronowych; fizyka ciała stałego, fizyka teoretyczna i informatyki kwantowej; Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny inżynierii lądowej. Geodezja; geotechnika; hydrotechnika; konstrukcje i technologie betonowe; mechanika budowli i mostów; inżynieria materjałowa. Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny mechaniki. Energetyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczno - medyczna; technologie i systemy bezpieczeństwa.

6 36 Politechnika a, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk Działalność naukowo - dydaktyczna z dziedziny elektrotechniki i automatyki. Automatyka napędu elektrycznego; elektroenergetyka; elektrotechnika teoretycznej i informatyka; energoelektronika i maszyny elektryczne; inżynieria systemów sterowani; mechatronika i inżynieria wysokich napięć; metrologia i systemy informacyjne; inżynieria elektryczna transportu. 37 Politechnika a, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk Działalność naukowo - dydaktyczna w zakresie elektroniki, telekomunikacji i informatyki. algorytmy i modelowanie systemów; architektury systemów komputerowych; inżynieria Biomedyczna; inżynieria mikrofalowa i antenowa; inżynieria oprogramowania inteligentnych systemów interaktywnych; systemy decyzyjne; metrologia i optoelektronika; systemy automatyki; systemy elektroniki morskiej; systemy geoinformatyczne; teleinformatyka; systemy mikroelektroniczne; systemy multimedialne; systemy i sieci radiokomunikacyjne; sieci teleinformacyjne. 38 Politechnika a, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 39 Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny 40 Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny 41 Zakład Projektowo - Usługowy "KOB" S.C. Laboratorium Badawcze ul.gabriela Narutowicza 11/12, Gdaśńk 42 Elektrociepłownia a ul. Wiślna 6, ul. Morska 81/87, Gdynia ul. Morska 81/87, Gdynia ul. Armii Ludowej 30B, Będzin wcze.com.pl Działalność naukowo - dydaktyczna w zakresie oceanotechniki. Teoria i projektowanie okrętów; technologie okrętu i systemy jakości i materiałoznawstwa; mechanika, konstrukcje i wytrzymałość okrętu; siłowne okrętowe; urządzenia okrętowe i oceanotechniczne; automatyka okrętowa i napędy turbinowe. Działalność naukowo - dydaktyczna. Działalność naukowo - dydaktyczna. Laboratorium zajmuje się nieniszczącymi badaniami i defektoskopią przemysłową, a także nadzorem spawalniczym oraz opracowywaniem technologii spawania. Wykonujemy badania: badania ultradźwiękowe, badania radiograficzne, badania penetracyjne, badania magnetyczno - proszkowe, pomiary grubości, badania wizualne, opracowujemy ekspertyzy, oraz dokumentacje urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, kompleksowy nadzór robót spawalniczych, opracowujemy technologie spawania. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. to największa firma energetyczna na Pomorzu o łącznej mocy cieplnej ponad 1196 MW i elektrycznej około 322,5 MW. Produkuje ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców oraz wielu przedsiębiorstw i instytucji, pokrywając 100% potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej w u, Gdyni, Sopocie i Rumi. 43 Elektrociepłownia Gdyńska ul. Pucka 118, Gdynia 44 Ingeo Sp. z o.o. ul. Kopernika 78, Gdynia Ingeo oferuje kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i hydrotechniki. Zajmujemy się badaniem ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Prowadzi usługi projektowe z zakresu geotechniki (projekty zabezpieczenia zboczy, projekty posadowienia w trudnych warunkach geotechnicznych oraz ekspertyzy geotechniczne) i w zakresu hydrotechniki. Projektujemy miedzy innymi mola, nabrzeża, porty jachtowe, przystanie, pomosty.

7 45 Przedsiębiorstwo Wiertnicze GEONURT Jan Magierski ul. Meissnera 16A/15, Geoset s.c. UL. Piekarnicza 5, Firma prowadzi sługi w zakresie: wiercenia rurowane oraz nierurowane geologicznoinżynierskie i badawcze wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej; szczegółowe terenowe badania geologiczno-inżynierskie (piezometry, potrzeba monitoringu środowiska) dla obiektów takich jak: stacje benzynowe, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, wiercenia studni wody pitnej, renowacje, podłączenia; wiercenia studni chłonnych, odwodnienia; wiercenia badawcze dna morza, jezior i rzek; odgazowania składowisk odpadów; poszukiwanie złóż (żwiry, piaski, iły); sondowania sondą lekką i ciężką; miejscowe obniżanie zwierciadła wody za pomocą studni wierconych (leje depresyjne na określony czas inwestycji) pobieranie prób laboratoryjnych NNS oraz z sondowań SPT; prace geologiczno-inżynierskie i badawcze w miejscach trudnodostępnych tj. bagna, klify, urwiska, wiercenia na lodzie; nietypowe realizacje zamówień związane z branżą w/g wymagań zleceniodawcy. Geoset s.c. zajmuje się projektowaniem w zakresie geotechniki oraz kompleksowym opracowaniem zagadnień geotechnicznych, związanych z nowo planowaną lub będącą w realizacji inwestycją, obejmujących badania podłoża w pełnym zakresie wraz z oceną techniczną jego przydatności do celów budowlanych. Prowadzimy badania podłoży gruntowych i określania ich przydatności do celów budowlanych, (w tym sporządzania odpowiednich dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych); diagnozowania fundamentów konstrukcji budowlanych; wzmacniania podłoży gruntowych; analizy stateczności skarp; projektowania posadowień oraz budowli ziemnych (również zbrojonych geosyntetykami i gwoździowanych); projektowania fundamentów słupów: elektroenergetycznych, trakcyjnych, ekranów akustycznych, reklamowych; projektowania odwodnień terenów budowlanych. 47 IZOWIERT FIRMA BADAWCZO- TECHNICZNA , ul. Startowa 25c/4 Zakres prac oferowanych przez firmę Izowiert: terenowe badania geologiczno - inżynierskie mające na celu rozpoznanie podłoża budowlanego; dokumentację geologiczno - inżynierską; dokumentację geotechniczną. Badanie wód gruntowych i powierzchniowych (określanie głębokości występowania i miąższości warstw, ustalenie współczynnika filtracji i kierunku ruchu wód gruntowych, określenie wielkości wahań zwierciadła wody, ustalenie współczynnika wodochłonności gruntów). Przy rozpoznawaniu środowiska geologicznego wykonuje się: (wiercenia geotechniczne, sondowania dynamiczne, zabudowy piezometrów, pomiary parametrów geotechnicznych gruntów). Prace poszukiwawcze złóż kruszywa (projektowanie i wykonywanie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w zakresie kopaliny pospolitej, dokumentowanie złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania, wykonywanie projektów zagospodarowania złóż oraz operatów ewidencyjnych złóż, sporządzanie planu ruchu zakładu górniczego).

8 48 Usługi Geologiczne GEOTEM s.c Gdynia, Leona Staniszewskiego 8A\19 49 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych 'Geotest' Sp. z o.o , Al. Grunwaldzka 138/5 50 Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu iego ul. Morska 2, Hel eksperymentalna i socjalna prowadząca badania m.in.. biologii bałtyckich ssaków morskich, biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku, biologii i ekologii ryb antarktycznych. 51 Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. G. Narutowicza 11/12, Instytut Budownictwa Wodnego PAN ul. Kościerska 7, AVIACOM.PL Sp. z o.o. Ul. Al. Zwycięstwa 96 m.98, Gdynia 54 Coldex - Zakład Usług Przemysłowych Płońsk, ul. Hiacyntowa Euro-Tech Ul. Al. Zwycięstwa 96 m.98, Gdynia 56 Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne Forkos Sp. z o.o. Ul. Śląska 49a/ Gdynia 57 MPL TECHMA Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 58 ReDER Group Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, Wejście 3, Pokój nr Centrum jest jednostką naukowo-badawczą, udostępniającą bazy danych oraz serwery wraz z oprogramowaniem użytkowym o dużej mocy obliczeniowej. Instytut zajmuje się hydrauliką morską, rzeczną, zbiorników i estuariów oraz inżynierią brzegową (generacja, propagacja i prognozowanie falowania morskiego, hydrodynamika falowania wodnego, prądy i cyrkulacja przybrzeżna,wzajemne oddziaływanie falowania morskiego z budowlami i konstrukcjami, transport rumowiska w strefie przybrzeżnej, ochrona brzegów i gospodarka w strefie przybrzeżnej, dyspersja zanieczyszczeń w strefie brzegowej, przepływ ustalony i nieustalony, przepływy stratyfikowane w estuariach, dyspersja zanieczyszczeń, przepływ w rzekach i zbiornikach z pokrywą lodową, termika wód śródlądowych, ruch rumowiska w rzekach i ich ujściach oraz erozja lokalna, hydrauliczne badania modelowe). Firma zajmuje się wykonywaniem elementów kompozytowych do lekkich konstrukcji lotniczych. Firma wykonuje przemysłowe instalacje chłodnicze, sprężarki chłodnicze, skraplacze, chłodnice powietrza, chłodnie wody, komory chłodnicze oraz tunele zamrażalnicze. Firma zajmuje się obróbką skrawaniem metalii, wykonuje odlewy z aluminium metodą grawitacyjną. Zajmuje się również integracją systemów automatyki: projektuje, wykonuje i uruchamia urządzenia wykorzystujące sterowniki Siemens, profile konstrukcyjne Bosch Rexroth, układy pomiarowe Raytech, wykonuje także pomiary temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnen. Doświadczony zespół operatorów pojazdów głębinowych typu ROV, wykonuje inspekcje obiektów podwodnych, pomiary oceanograficzne, geofizyczne, hydrograficzne. Firma opracowuje dane pomiarowe, naprawia okablowania i złącza podwodne. Firma instaluje, kalibruje, naprawia urządzenia pomiarowe stosowane w hydrografii i oceanotechnice, podwodne systemy telewizyjne. Firma specjalizuje się w: sterowaniu maszyn i urządzeń, wizualizacja oraz archiwizacja danych w oparciu o Citect SCADA, InTouch, Adroit, systemach napędowych, systemach sterowania urządzeniami transportu wewnętrznego, sterowaniem obrabiarek CNC oraz manipulatorami przemysłowymi. Usługi w zakresie projektowania i wykonania oświetlenia; instalacji elektrycznych; instalacji teletechnicznych (nagłośnienie, monitoring, audiowizualne); projekty sieci napowietrznych, zasilanie energetyczne obiektów mieszkaniowych i usługowych.

9 59 TM-Automation sp. z o.o. Al.Zwyciestwa 96/ GDYNIA 60 Wiatrakowiec.com Ul. Al. Zwycięstwa 96 m.98, Gdynia 61 X-RAY Usługi Radiologiczne Katarzyna ul.ściegiennego 9/27 Chabowska-Pluta Starogard i Starogard i Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział IŁ-PIB w u 63 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Jaśkowa Dolina ul. Podleśna Warszawa 64 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa ul. Instytutowa 1 65 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa Warszawa p Firma specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu nowoczesnych, interdyscyplinarnych rozwiązań z zakresu: robotyki, automatyki, mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Firma zajmuje się wykonywaniem zdjęć rtg, mammografii, badań MRI, testów podstawowych dla aparatów rtg ogólnodiagnostycznych, testów podstawowych dla aparatów rtg stomatologicznych fantomem Pro-Dent firmy Pro-Project. Prowadzi również nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej, w tym: nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy z aparatmi rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej, nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów aparatury rentgenowskiej. JEdnostka badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, prowadząca prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Instytut prowadzi prac naukowo-badawczych w: systematyczne pomiary i obserwacja przy pomocy podstawowych systemów i sieci pomiarowych; zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia materiały pomiarowe i obserwacyjne; opracowywuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa; prognozuje jakość zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosferyczne. Zajmuje się również konstruowaniem, badaniem, wytwarzaniem, sprawdzaniem i legalizacją aparatury i sprzętu. Placówka naukowa zajmuje się problematyką infrastruktury komunikacyjnej, pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów oraz systemami zarządzania siecią drogową. Prowadzi prace badawcze w dziedzinie technologii betonu, diagnostyki nawierzchni, geotechniki i fundamentowania, mostów, technologii nawierzchni. Laboratorium prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, w obszarach: ochrony przed promieniowaniem jonizującym osób narażonych zawodowo, wybranych osób z populacji i ogółu ludności, oraz środowiska kraju w warunkach normalnych, podczas nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych, a w szczególności terrorystycznych i militarnych zagrożeń radiacyjnych; radioanalityki i pokrewnych metod analizy chemicznej; doskonalenia metod pomiarowych, wzorcowania aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej. Wykonuje pomiary i ocenia skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności (pomiary i ocena skażeń wewnętrznych, pomiary i ocena indywidualnych dawek promieniowania).

10 66 Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27, Warszawa 67 Instytut Ochrony Środowiska - PIB ul. Krucza 5/11d, Warszawa 68 Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, Warszawa 69 Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana Otwock Instytut realizuje pracew zakresie: osnów geodezyjnych, astronomii geodezyjnej i geodezji satelitarnej, metrologii geodezyjnej, grawimetrii, magnetyzmu ziemskiego, atestacji dalmierzy elektrooptycznych, pomiarów przemieszczeń i odkształceń, kartografii, zastosowania teledetekcji lotniczej i satelitarnej w kartografii tematycznej, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i statystyce publicznej, fotogrametrii analitycznej fotogrametrii cyfrowej, fotogrametrii naziemnej, systemów informacji przestrzennej katastru nieruchomości i zasobu geodezyjnego, projektowania i budowy aparatury geodezyjnej i kartograficznej, ekonomiki i organizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, ogólnych problemów geodezyjnych i kartograficznych. Głównym działaniem Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska. Głównymi polami działalności są: opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych, kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowej degradacji, ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem, ochrona klimatu, ochrona przed hałasem i wibracjami, ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody, ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi, ochrona i odnowa zasobów wodnych, ochrona Bałtyku i jego pobrzeża, gospodarowanie odpadami w środowisku. Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa. Badania naukowe skupiają się na: bezpieczeństwie konstrukcji, bezpieczeństwie pożarowym oraz instalacji Elektrycznych. Waznym elementem jest również ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród czy trwałość budynków i budowli. W pracy naukowej Centrum zajmuje się eksperymentalnymi i teoretycznymi poszukiwanami najbardziej fundamentalnych praw przyrody - uczestnicząc w wielkich konsorcjach badawczych. Prowadzi badania reaktorowe i prace nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Bada gorącą plazmę dla energetyki termojądrowej przyszłości i rozwija metody modyfikacji materiałów. Prowadzi badania na rzecz ochrony środowiska i na rzecz bezpieczeństwa. Przygotowuje się do roli organizacji wsparcia technicznego (TSO) dla polskiego programu jądrowego. Badania możan podzielić na kilka grup: fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka neutrin, fizyka i technika plazmy, fizyka promieniowania kosmicznego, astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych, elektronika i detektory, fizyka akceleratorów, radiacyjna fizyka medyczna, badania materiałowe, kosmologia. 70 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ciepłownictwa ul. Stefana Batorego 2, Warszawa Firma zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej na terenie m.st. Warszawy. Specjalizuje się również w budowie, przebudowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych, oraz ich bieżącą eksploatację.

11 71 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa PETROL Spółka Cywilna Paczuski Maciej Puławski Ryszard Płock 7, ul. Targowa 20 Jednostka zajmuje się produkcją dodatków uszlachetniających do paliw płynnych (m.in. obniżający temperaturę zablokowania zimnego filtru i temperaturę krzepnięcia olejów napędowych, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwach, zwiększający liczbę cetanową olejów napędowych, smarnościowy do olejów napędowych, solubilizujący do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie, pakiet uszlachetniający do LPG). 72 EDJAN Jednostka Innowacyjno- Wdrożeniowa Al.. Piłsudzkiego 143, Łódź Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją aparatów elektrycznych średniego napędu, przekładni mimośrodowych, zwłąszcza o duzy,m przełożeniu oraz elementów i podzespołów rozdzielnic średniego napięcia. 73 Jednostka Innowacyjno - Wdrożeniowa INWEX 74 Centrum Ochrony Radiologicznej, Laboratorium Kontroli RTG 75 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 76 Centrum Edukacji QUEEN Urszula Księżopolska Al. Solidarności 34, Kielce ul. Korczaka 2/79, Dąbrowa Górnicza ul. Noakowskiego 10, Warszawa ul. Kolberga 23/25, Sopot-Brodwino 77 APLAUZ Centrum Edukacji ul. Niemcewicza 20a/01 Szczecin Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Al. Politechniki 11, Łódź 79 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Aleja Kombatantów 2 Lubaniu Lubań 80 J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Świetojańska Gdynia 81 TESTLAB WARSZAWA ul. Lutosławskiego 8 82 Incolab Services Polska Sp. z o.o. al. Piłsudskiego Olsztyn 83 Laboratorium Badawczo - Metrologiczne "Łabędy" Sp. z o.o. ul. Mechaników 9, Gliwice queen.edu.pl a.pl/ l/index.php Jednostka prowadzi produkcję i sprzedaż ekologicznych rozwiązań m.in. dla przemysłu metalowego, hutniczego, górniczego, motoryzacyjnego, budowlanego i rolniczego (preparaty do przygotowania powierzchni, trudnopalne ciecze hydrauliczne, preparaty do odlewnictwa, preparaty do wiórowej i bezwiórowej obróbki metali, preparaty do procesów galwanotechnicznych). Centrum wykonuje projekty osłon stałych pracowni rentgenowskich (stomatologicznych, radiologicznych, izotopowych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych). Wykonuje testy akceptacyjne podstawowe aparatury rentgenodiagnostycznej. Centrum jest niezależną instytucją edukacyjną, powstałą z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Firma stawia sobie za cel jak najlepsze przygotowanie uczniów liceów ogólnokształcących i techników do egzaminu maturalnego. Prowadzi kursy z takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, biologia, matematyka, historia, geografia. Działalność dydaktyczna. Działalność dydaktyczna. Kursy z zakresu matematyki i fizyki. Działalność dydaktyczna. Usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach; artykuły rolno-spożywcze, węgiel i produkty naftowe, farmaceutyka, opakowania. Instalacja, serwis i doradztwo w dziedzinie oprzyrządowania do badań własności materiałów m.in. badań wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych, systemów stymulacji, udarności, twardości i mikrotwardości. Kontrola jakości węgla, kontrola jakości paliw stałych, badanie węgla, badanie surowców mineralnych, inspekcja statków załadunku i rozładunku, Draft Survey, ładowność statku. Badania własności mechanicznych, badania metalograficzne, badania nieniszczące, badania chemiczne i fizykochemiczne, badania i pomiary metrologiczne.

12 84 Instytut Fizyki Polskiej Akademi Nauk al. Lotników 32/ Warszawa 85 METROTEST Sp. z o.o Elbląg ul. Stoczniowa 2 86 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Sienkiewicza Łódź 87 Metrolog Centrum Pomiarowe Sp. z o.o. Ul. Papiernicza Łódź 88 Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ul.sandomierska Ostrowiec Świętokrzyski; ul.warszawska Łomianki l/ tml Prace badawcze wdrożeniowe i podstawowe z dziedziny m.inn. Fizyki atomowej i molekularnej, fizyki ciała stałego (półprzewodników i magnetyków). Prace w zakresie badań materiałowych, ekspertyz materiałowych, wzorcowania przyrządów pomiarowych i pomiarów wielkości fizycznych. Badania wytrzymałościowe, badania metalograficzne. Prowadzi badania z zakresu chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów ze szczególnym ukierunkowaniem na prace w zakresie zaawansowanych materiałów zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych. Pomiary długości i kąta, odchyłek kształtu i położenia oraz stanu powierzchni; analiza składu chemicznego metali rozpoznawanie gatunków stali i metali nieżelaznych; tworzenie rysunków technicznych oraz nadzór nad dokumentacjami; specjalistyczne pomiary cichobieżności oraz widma drgań. Świadczy usługi w zakresie: Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy i środowisku ogólnym; - Pomiary pomieszczeń czystych, sprężonego powietrza, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz komór laminarnych; Pomiary obejmują badania:hałas, poziom dźwięku pod ochronami słuchu, hałas infradźwiękowy, oświetlenie światłem elektrycznym, drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, powietrze na stanowiskach pracy: - oznaczanie stężenia pyłu całkowitego, - oznaczanie stężenia pyłu respirabilnego, - pobieranie prób do oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, - pobieranie prób do oznaczenia zawartości metali i czynników chemicznych, - oznaczenie stężenia masowego tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru; Wydatek energetyczny; Mikroklimat: - mikroklimat gorący, - mikroklimat zimny, - mikroklimat umiarkowany; Natężenie pola elektromagnetycznego; Hałas komunalny pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 89 Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Geologicznych ul. Twarda 51 / Warszawa Placówka specjalizującą się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Laboratorium Datowania Izotopowego i Badań Środowiska; Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej; Laboratorium Modelowania Tektonicznego; Laboratorium Analiz Podstawowych

13 90 CIM-mes Projekt Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 125 /127 lok Warszawa Zespół konstruktorów i badaczy realizuje usługi badawcze i projektowo-wdrożeniowe na rzecz przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, budowlanego, instalacji ciśnieniowych w zakresie wykorzystania istniejących i opracowywania nowych materiałów konstrukcyjnych (kompozytów, tekstylii) w tym materiałów anizotropowych, materiałów z pamięcią kształtu, zintegrowanych zespołów monitorowania i sterowania z wykorzystaniem mezosensorów. W prowadzonych badaniach firma wykorzystuje modelowanie Metodą Elementów Skończonych, techniki symulacyjne i programatory kontrolerów, laboratoria do oceny właściwości mechanicznych i morfologii materiałów. Wykorzystywane narzędzia analizy, to Abaqus, PAMCrash, PAMStamp, CFD-ACE, Labview, Matlab, STRIMFlow oraz programy własne. 91 Instytut Obróbki Plastycznej Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej. Instytut oferuje: innowacyjne technologie, maszyny, urządzenia i narzędzia do: kucia, prasowania obwiedniowego, wyciskania, kucia metodą TR, tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, kształtowania części dokładnych z proszków metali, także z zastosowaniem nanotechnologii, urządzenia mechanizujące i automatyzujące, gniazda i linie produkcyjne, komputerowe projektowanie, modelowanie i symulacje procesów i narzędzi, badania struktury i właściwości metali obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną, 92 Szpital Morski im. PCK Zakład Brachyterapii Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 93 Szpital Morski im. PCK Zakład Medycyny Nuklearnej 94 Szpital Morski im. PCK Zakład Diagnostyki Obrazowej 95 CENTRUM ONKOLOGII im. Prof. Franciszka Łukaszczyka Zakład Medycyny Nuklearnej Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia Ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia ul. dr I. Romanowskiej Bydgoszcz Leczenie napromienianiem poprzez podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym 3 Zaklad-Brachyterapii- chorobowo obszarze, przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych. W Gdynskie-Centrum-Onkologii- brachyterapii wykorzystuje się Aparat HDR(GammaMed12Xi) przy-szpitalu-morskim-im.- Ramię C (Arcadis Orbic) oraz system planowania - BrachyVision. PCK-w-Gdyni Zaklad-Medycyny- Nuklearnej Wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych dla pacjentów cierpiących na nowotwory i choroby układu sercowo-naczyniowego przy użyciu najnowocześniejszej technologii i aparatury medycznej: scyntygrafia, scyntymammografia, scyntygrafia z użyciem analogów somatostatyny, limfoscyntygrafia, renoscyntygrafia, scyntygrafia SPECT płuc i serca, badania SPECT mózgu ze znacznikami onkofilnymi oraz badania bramkowane serca. Wykonywanie badań obrazowych w pracowniach:rtg, mammografii, tomokomputerowej, Zaklad-Diagnostyki- USG. Obrazowej Prowadzi badania za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), będącej ecznictwo/diagnostyka/zaklad-wyspecjalizowanymedycyny-nuklearnej/ wybranego narządu (np. mózgu, wątroby, serca) po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku system trójwymiarowego obrazowania całego ciała, tułowia lub znakowanego emiterem pozytonów.

14 96 CENTRUM ONKOLOGII im. Prof. Franciszka Łukaszczyka Dział Radioterapii, Zakład Teleradioterapii ul. dr I. Romanowskiej Bydgoszcz ecznictwo/dzial-radioterapii/ Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi energią promienistą. Prowadzi się również precyzyjne planowanie i leczenie nowotworów przy zastosowaniu aparatury terapeutycznej najnowszej generacji. W teleradioterapii wykorzystuje się sprzęt do planowania i leczenia chorych - "linia radioterapeutyczna" - zbiór urządzeń i aparatów radioterapeutycznych zintegrowanych pozwalających na szybki przepływ informacji obrazowej i parametrycznej, zapewniającej wysoką precyzję planowania W zakładzie stosowane są następujące techniki napromieniania: Radioterapia konformalna 3DCRT, stereotaktyczna SRT, modulacja intensywności dawek IMRT, napromienianie całego ciała TBI, radykalne standardowe, paliatywne. 97 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Zakład Fizyki Medycznej, Zakład Radioterapii, Zakład Brachyterapii 98 Przemysłowe Laboratorium Badawcze "TEST" ul. Wybrzeże Armii Krajowej Gliwice Ruda Śląska ul. Nowary 1A Pracownia dozymetrii i kontrolii jakości w radioterapii rentgenodiagnostyce zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów. Napromieniowanie przeprowadza się przy zastosowaniu trójwymiarowych wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualnie modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt najnowszej generacji pozwalający na kompleksowe przeprowadzanie badań i pomiarów nieniszczących zarówno połączeń spawanych, jak i innego rodzaju obiektów, n. p. blach, odkuwek, odlewów, konstrukcji kotłowych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych lub aluminiowych, itp. 99 ATOMIK Laboratorium Badawcze Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok WARSZAWA html Laboratorium Badawcze Atomik zajmuje się wykonywaniem pomiarów pól elektromagnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska: Pomiary dla potrzeb BHP i ochrony środowiska, Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, Pomiary dla potrzeb BHP Pomiary ochrony środowiska, Analiza środowiskowa, Kwalifikacja przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Analiza porealizacyjna w zakresie ochrony środowiska. Zakresy pomiarowe pól elektrycznych od 27 MHz do 60 GHz, z gęstościami strumienia mocy mikrofalowej od 300 MHz do 60 GHz.

15 100 Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, Katowice Celem działania laboratorium jest między innymi określanie jakości powierzchniowych wód płynących oraz wspomaganie inspekcji w zakresie prac laboratoryjnych. W badaniach wykorzystuje się nowoczesne techniki, tj.: -optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ( ICP - OES ) -absorpcji atomowej:(płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS ), -bezpłomieniowej absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS), - absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS), -absorpcji atomowej w technice generacji wodorków (HG-AAS)), -chromatografii gazowej (GC) z detektorami FID,NPD -chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS) -chromatografii cieczowej (HPLC) -spektroskopii w podczerwieni (FTIR), spektormetri UV-VIS -autoanalizatorom do oznaczania substancji biogennych -nowoczesnym urządzeniom do przygotowywania prób do badań zapobiegającym kontaminacji zanieczyszczeń. 101 "measure" Laboratorium Badawcze ul. Grójecka 186/320, Warszawa "measure" wykonuje testy specjalistycznych aparatów rentgenowskich wszystkich typów stosowanych w: - radiologii ogólnej - fluoroskopii, angiografii - mammografii - tomografii komputerowej - stomatologii 102 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY "PREDOM OBR" Warszawa, ul.krakowiaków 53 ma.php Placówka prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych: - sprzęt elektryczny i gazowy do użytku domowego i podobnego, - elektryczny i gazowy sprzęt dla handlu i gastronomii, - sprzęt oświetleniowy i akcesoria, - urządzenia medyczne, - urządzenia elektroniczne, - urządzenia informatyczne, biurowe, moduły, części, - elektronarzędzia, - automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego, - elektryczne urządzenia pomiarowe i laboratoryjne, - elektryczny sprzęt do pielęgnacji terenów przydomowych, - podzespoły (w tym silniki elektryczne, regulatory, transformatory, łączniki, wtyczki, gniazda, wtyki etc.)

16 103 Laboratorium Badawcze MILAB Koszalin ul. Westerplatte Koszalin Pomiary Hałasu: Równoważny poziom dźwięku Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych ( ) Hz Pomiar Oświetlenia: Natężenie oświetlenia Zakres: ( ) lx Pomiar Natężenia Pól Elektromagnetycznych ( PEM ) 104 Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych Politechnika Warszawska Warszawa ul. Noakowskiego 3 Prowadzenie badania w środowisku pracy oraz w środowisku wewnątrz budynków w zakresie: -hałasu, -oświetlenia, -skuteczności wentylacji -czynników pyłowych, -włókien azbestu -respirabilnych włókien mineralnych, -czynników chemicznych -drgań mechanicznych, -mikroklimatu -wydatku energetycznego 105 NosterPlus Biuro Konstrukcyjne ul. Moniuszki 5A/ Jelenia Góra Biuro świadczy usługi inżynierskie z zastosowaniem technik CAD w projektowaniu maszyn i urządzeń, modelowaniu 3D, tworzeniu dokumentacji technicznej. Projektowanie maszyn i urządzeń, modelowanie 3D, wykonywanie dokumentacji technicznej, wizualizacje 3D, konwersja dokumentacji płaskiej na modele 3D, obróbka fotorealistyczna (rendering), modyfikacja istniejących plików SolidWorks, tworzenie dokumentacji złożeniowej, pisanie instrukcji obsługi maszyn - instrukcji oryginalnej producenta (tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, DTR), projektowanie konstrukcji spawanych, odlewów, elementów blaszanych, analizy kinematyczne, wykrywanie kolizji, wykonujemy projekty maszyn i urządzeń na podstawie dostarczonej nam dokumentacji 2D, szkiców lub przedstawionej koncepcji klienta. 103 WiCAD Nowogard, ul. Cmentarna "Pik-Cad" Okrętowe Biuro Projektowe ul. Flory P.P.U. BiproRaf Sp. z o.o. ul. Sadowa Archi-Cad. Szczęsny J , Morenowa 22 lok. 1 strona-glowna.php Firma zajmuje się projektowaniem kompletnych urządzeń, jak i pojedynczych podzespołów, a także tworzeniem designu produktówprzy użyciu nowoczesnego oprogramowanie CAD3d. Firma zajmuje się projektowaniem oraz szeroko rozumianą obsługą inwestorską czyli budowa programu inwestycji, uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów do projektowania, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego, przygotowanie umów oraz opracowania ekspertyz i opinii technicznych w branżach: naftowej i petrochemicznej. Wykonuje również kompleksowe usługi projektowe wielobranżowych stacji gazu płynnego (LPG), stacji/frontów rozładowczo nalewczych, stacji autogazu, terminali LPG, stanowisk napełniania autocystern, dostosowywanie zbiorników magazynowych LPG do obowiązujących przepisów oraz instalacja zbiornikowa gazu propanowego. Biuro projektowe

17 107 Centrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa, ul. Bartycka 18A, 108 Obserwatorium Astronomiczne ie Autonomiczne Gimnazjum ul. Osiek 11/ Jednostka naukowa prowadzi prace naukowe i techniczne oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badań planet i Ziem. Zajmuje się takimi dziedzinami jak: geodezja planetarna, fizyka plazmy, fizyka i dynamika układu Słonecznego, astrofizyki, planetologia, fizyka Słońca. php?option=com_content&tas Szkolne obserwatorium astronomiczne, amatorskie obserwacje nieba, zajęcia kółka k=view&id=324&itemid=205 astronomicznego. 109 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 110 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 111 Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN 112 Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie 113 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ul. Orla Kraków BOROWIEC ul. DRAPAŁKA KÓRNIK ul. Podchorążych 2, Kraków Al. Ujazdowskie Warszawa al_info.pl.html ndex.php x.php ain/index.php3?lang=pl Naukowcy z obserwatorium zajmuje się fizyką komet, fotometrią i modelami gwiazd zmiennych, obserwacjami radiowego promieniowania Słońca, badaniem pozagalaktycznych radioźródeł, aktywnych jąder galaktyk, materią międzygwiezdną i międzygalaktyczną, fizyką galaktyk, polami magnetycznymi we Wszechświecie, wielkoskalową strukturą Wszechświata oraz innymi tematami. Prace badawcze dotyczą astrometrii i mechaniki niebieskiej, obejmują rownież astrofizykę. Prowadzi laserowe pomiary odległości do satelitów za pomocą laserowego systemu typu Intercosmos, oraz pomiary rotacji Ziemi prowadzone za pomocą astrolabii Danjona. Prowadzi ciągłe obserwacje gwiazd zmiennych ww ramach globalnej sieci teleskopów. Prowadzi wielkoskalowe przeglądy fotometryczne nieba OAUW, w ramach realizowanym od kilkunastu lat projektów OGLE i ASAS.

Dane kontaktowe (tel., e-krótki opis działalności firmy/ charakteru pracy. http://www.informator.gumed. edu.pl/84

Dane kontaktowe (tel., e-krótki opis działalności firmy/ charakteru pracy. http://www.informator.gumed. edu.pl/84 BAZA DANYCH POTENCJALNYCH PRACODWACÓW DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH realizowanych w ramach projektu: Uniwersytet i Promotorem Zasobów Nowoczesnej Gospodarki zwiększanie liczby absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Alicja Portacha Funkcje klasyfikacji piśmiennictwa w bibliotece narzędzie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Prof. Leszek Rafalski Przewodniczący RG JBR Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Kongres PPT Warszawa 20.06.2008 Wprowadzenie JBR prowadzą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk Oliwa ul. Kościerska 7. www.ibwpan.gda.pl

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk Oliwa ul. Kościerska 7. www.ibwpan.gda.pl Zakłady Naukowe IBW PAN 1. Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów 2. Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli 3. Zakład Dynamiki Wód Powierzchniowych i Podziemnych 4. Zakład Geomechaniki Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

Moduły i wybrane przedmioty na poszczególnych specjalnościach. Przedmioty

Moduły i wybrane przedmioty na poszczególnych specjalnościach. Przedmioty y i wybrane przedmioty na poszczególnych specjalnościach GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOINŻ GRT GEOMECH GEOF INFO geologia inżynierska*, mechanika gruntów, projektowanie geotechniczne, metodologia

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

lokalizacja: Kraków, ul. Łukasiewicza 1 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków, ul. Lubicz 25A w trakcie realizacji

lokalizacja: Kraków, ul. Łukasiewicza 1 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków, ul. Lubicz 25A w trakcie realizacji Wykaz projektów obiektów laboratoryjnych i naukowo-badawczych wykonanych w latach 2005-2014 2014 Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Klaster Maszyn Górniczych

Klaster Maszyn Górniczych Klaster Maszyn Górniczych II Śląskie Forum Klastrów Działanie w ramach Projektu Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Poddziałanie 8.2.2. PO KL Zabrze,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Co to jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej"

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Krystian Probierz*, Piotr Strzałkowski* SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3 Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3 DECYZJA Nr 13 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy Na podstawie art. 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo