BUDOWA PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU ZMECHANIZOWANĄ TARCZĄ PŁUCZKOWĄ POD WISŁĄ W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU ZMECHANIZOWANĄ TARCZĄ PŁUCZKOWĄ POD WISŁĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 1 mgr inż. Krzysztof Michalczuk Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. Kierownik Kontraktu/Kierownik Robót Tunelowych konsultacje: mgr inż. Jacek Król Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. Dyrektor Kontraktu BUDOWA PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU ZMECHANIZOWANĄ TARCZĄ PŁUCZKOWĄ POD WISŁĄ W WARSZAWIE 1. Wprowadzenie Budowa pierwszego w Polsce tunelu przy użyciu maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine) została wykonana podczas realizacji zadania Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. (partner konsorcjum), Hydrobudowa 9 S.A. (partner konsorcjum) oraz Infra S.A. (partner konsorcjum). Firma PRG METRO Sp. z o.o. w ramach konsorcjum była odpowiedzialna między innymi za przygotowanie i zrealizowanie robót tunelowych TBM. Okres na przygotowania, realizację i zakończenie robót wiertniczych przypadł na termin styczeń 2011 r. listopad 2011 r. Lokalizację tunelu przedstawia Rysunek 1. Poniżej znajdują się podstawowe parametry techniczne wykonanego tunelu: długość tunelu 1300 m, średnica wewnętrzna obudowy tunelu 4500 mm, średnica zewnętrzna obudowy tunelu 5100 mm, grubość obudowy tunelu 30 mm, klasa betonu C40/50, stal zbrojeniowa BST500S, maksymalny nadkład nad tunelem około 38 m, minimalny nadkład nad tunelem około 6 m, przykrycie stropu tunelu pod dnem Wisły około 10 m, maksymalny spadek 2,66 %, minimalny spadek 0,1 %, minimalny promień łuku poziomego tunelu 500 m, maksymalny promień łuku poziomego tunelu 2500 m, promień łuków pionowych tunelu 1600 m, różnica wysokości wlotu i wylotu tunelu 16,6 m. Rysunek 1. Plan z trasą syfonu Rysunek 2. Widok 3D syfonu Rysunek 3. Przekrój poprzeczny tunelu Tunel docelowo jest osłoną dla dwóch rur syfonu o średnicy 1600 mm (Rysunek 3). Syfonem ścieki przepływają z Warszawy lewobrzeżnej do prawobrzeżnej a następnie do oczyszczalni ścieków Czajka. Przepływ maksymalny podczas pracy obydwu nitek rurociągu wynosi 10,85 m 3 /s. Wykorzystano rury GRP SN PN6, które ułożono na żelbetowych prefabrykowanych elementach spągowych i zabetonowano.

2 2 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie 2. Warunki geotechniczne determinujące wybór zastosowanej technologii TBM Podstawowym kryterium doboru technologii drążenia (maszyny TBM) są warunki geotechniczne oraz hydrogeologiczne występujące w trasie planowanej budowy tunelu. W przypadku warszawskiej realizacji tunel o długości 1300 m zlokalizowany jest w obrębie jednostki geomorfologicznej Doliny Wisły, na odcinku 300 m pod korytem Wisły. Około 50 % trasy tunelu przebiegało w gruntach niespoistych i około 50 % trasy w gruntach spoistych. Grunty niespoiste sklasyfikowano jako czwartorzędowe rzeczne, średnio zagęszczone do zagęszczonych piaski średnie i grube z domieszką żwirów oraz podrzędnie piaski drobne i pylaste. Grunty spoiste sklasyfikowano głównie jako iły pstre pliocenu (wykształcone jako twardo plastyczne i półzwarte iły, iły pylaste, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe z nawodnionymi przewarstwieniami pylasto-piaszczystymi) oraz podrzędnie czwartorzędowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i pyły (lodowcowe i zastoiskowe). Wody podziemne na obszarze inwestycji związane są z utworami czwartorzędu i trzeciorzędu. W dolinie Wisły seria aluwialnych piasków ze żwirami tworzy jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny o znacznej zasobności wodnej i wysokich współczynnikach filtracji, zasilany dopływem lateralnym z wysoczyzny oraz infiltrującymi opadami atmosferycznymi. Średni stan wód podziemnych wynosi od minus 0,5 do minus 2,5 m n0w - w zależności od odległości od Wisły. Wahania stanów wód określa się na ± 0,5 m za wyjątkiem pasa przybrzeżnego Wisły, gdzie krótkotrwale, w czasie wezbrań powodziowych może wystąpić znaczny przyrost stanów wód podziemnych na skutek infiltracji brzegowej. Średni stan Wisły w miejscu tunelu wynosi około minus 2,5 m n0w (wahania stanów Wisły mogą wynosić do 6 m). W obrębie kompleksu iłów trzeciorzędowych występują przewarstwienia nawodnionych piasków, głównie drobnych i pylastych z reguły silnie zaburzone glacitektonicznie. Generalnie są to przewarstwienia o niewielkiej miąższości, słabych parametrach filtracyjnych oraz niewielkiej pojemności wodnej. Współczynniki filtracji dla poszczególnych rodzajów gruntów wnoszą: dla piasków średnich i grubych od k = 10-3 m/s do k = 10-4 m/s, dla piasków drobnych i pylastych od k = 10-5 m/s do k = 10-6 m/s, dla iłów i glin od k = 10-8 do k = m/s. Dla przedstawionych, mieszanych warunków geotechnicznych - gruntów niespoistych nawodnionych oraz spoistych, w użyciu są głównie tarcze TBM typu: Mixshield tarcza płuczkowa/wielofunkcyjna (zawiesinowa), EPB (earth pressure balance) tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych. Rysunek 4. Profil geologiczny z tunelem (fiolet grunty spoiste, odcienie żółci grunty niespoiste) Zazwyczaj tarcze EPB stosowane są w gruntach drobnoziarnistych o zawartości frakcji pylastej minimum na poziomie 20 30% oraz o współczynniku filtracji mniejszym niż 10-5 m/s. Poniższa tabela przedstawia zasady doboru tarcz TBM. Ze względu na fakt, że trasa zaprojektowanego tunelu w Warszawie pod Wisłą prowadzi w gruntach spoistych i niespoistych nawodnionych z wysokimi współczynnikami filtracji, zdecydowano się na zastosowanie maszyny TBM Mixshield.

3 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 3 Tabela 1. Zasady doboru tarczy TBM Zdjęcie wykonanego tunelu 3. Podstawowe parametry użytej głowicy TBM Mixshield Maszyna wykorzystana do wykonania tunelu została wyprodukowana przez firmę Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, Schwanau - Allmannsweier, Germany. Oznaczono ją symbolem S 642 a jej podstawowe parametry techniczne są następujące: typ maszyny Mixshield (płuczkowa/wielofunkcyjna), długość kompleksu tarczowego TBM 68 m, ciężar kompleksu bramowego TBM około 450 T, ciśnienie robocze 3 bary, średnica przedniej części tarczy TBM 5350 mm, średnica tylnej części tarczy TBM 5330 mm, narzędzia skrawające dwie konfiguracje narzędzi dla gruntów spoistych i niespoistych, chwilowa prędkość wiercenia od 5 mm/min. do 60 mm/min., uszczelnienie ogona tarczy 3 rzędy szczotek, ilość siłowników głównych drążenia 16 szt., całkowita siła pchająca kn, kruszarka szczękowa 400 mm wielkość kamienia możliwego do skruszenia, prędkość obrotowa tarczy skrawającej 0 3,5 obrót/min., nominalny moment obrotowy tarczy skrawającej 2330 knm, wydajność stacja separacji urobku 1200 m 3 /h, całkowita moc wszystkich urządzeń związanych z robotami wiertniczymi TBM 3,3 MW. 4. Opis technologii podparcia przodka w maszynie TBM Mixshield Podczas drążenia tuneli tarcza TBM pracuje w trybie Mixshield, co oznacza, że podparcie przodka odbywa się przy pomocy zawiesiny bentonitowej (płuczka wiertnicza), na którą odpowiednie ciśnienie wywierane jest za pomocą poduszki sprężonego powietrza. Płuczka (zawiesina) równoważy, poprzez wytworzony placek filtracyjny parcie gruntu i wód gruntowych. Jednocześnie tarcza skrawająca obracając się urabia grunt, który miesza się z płuczką wiertniczą. Wybór tego rodzaju tarczy wiąże się oczywiście z koniecznością zastosowania stacji separacji urobku. Czysta płuczka jest dostarczana przy pomocy pompy i rurociągu do komory roboczej tarczy TBM a po wymieszaniu z urobkiem odpompowywana jest do stacji separującej. Separacja odbywa się przez zestawy sit o różnych rozmiarach oczek dostosowanych do frakcji urabianego gruntu, zestawy hydrocyklonów, wirówki lub prasy filtracyjne. Poniżej znajduje się schemat tarczy TBM pracującej w systemie Mixshield i Slurryshield. Rysunek 5. Schematy tarczy TBM w trybie pracy Mixshield i Slurryshield, 1,2 przegroda ciśnieniowa, 3 komora robocza, 4 komora ciśnieniowa, 9 zasilanie płuczką, 6,7 powrót płuczki, 8,10,11 doprowadzenie/odprowadzenie sprężonego powietrza, 12 poduszka powietrzna, 5 rura połączeniowa, 13 króciec ssawny/krata

4 4 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie Rysunek 6. Tarcza S Mixshield. Po lewej stronie widok tarczy skrawającej z konfiguracją narzędzi do gruntów niespoistych. Po prawej stronie tarcza TBM: 1 napęd główny, 2 śluza, 3 siłownik główne i sterujące tarczą skrawającą, 4 erektor, 5 kruszarka kamieni, 6 płuczka zanieczyszczona, 7 płuczka czysta Przed rozpoczęciem robót wiertniczych konieczne jest wykonanie obliczeń ciśnienia podparcia czołowego równoważącego parcie gruntu i wód gruntowych. Na Rysunku 7 przedstawiono uproszczony schemat obliczeniowy ciśnienia czołowego w maszynie TBM Mixshield. Rysunek 7. Schematy obliczeniowe tarczy TBM Slurry Type (po lewej min.ciśnienie, po prawej max.ciśnienie) Warunkiem koniecznym jest jednoczesne spełnienie: S min η W + η E W E S max * σ V + w η S min minimalne ciśnienie stabilizujące wymagane dla uzyskania stabilności czoła odwiertu, S max maksymalne ciśnienie stabilizujące zapobiegające wyporowi gruntu i erupcji płuczki wiertniczej. Oznaczenia: E siła wynikająca z poziomego parcia gruntu, W parcie poziome wody gruntowej, η W współczynnik bezpieczeństwa dla naporu wody zazwyczaj 1,05, η E współczynnik bezpieczeństwa dla naporu gruntu zazwyczaj 1,5, σ v pionowe parcie gruntu nad stropem tarczy, η współczynnik bezpieczeństwa zazwyczaj 1,1, w parcie poziome wody gruntowej. Obliczenia zostały wykonane dla kilkunastu charakterystycznych przekrojów i przedstawiały ciśnienie czołowe maksymalne, ciśnienie czołowe minimalne, ciśnienie czołowe zalecane. Kalkulacje te były wykonane dla trzech przypadków napełnienia przodka płuczką wiertniczą: pełne napełnienie (normalna praca podczas wiercenia), połowiczne napełnienie (obsługa-wymiana narzędzi skrawających), pusty (obsługa-wymiana narzędzi skrawających). Ponadto, podane zostały ciśnienia iniekcji pierwotnej za obudowę tunelu, która jest wykonywana podczas wiercenia maszyną TBM oraz ciśnienia przeprowadzania prac kesonowych wykonywanych w przodku. Rysunek 8 przedstawia wykres ciśnień podparcia przodka, iniekcji pierwotnej oraz obsługi maszyny (prace kesonowe) dla prawobrzeżnej części tunelu. Ciśnienia te wynosiły odpowiednio: dla podparcia czołowego od 0,45 bara do 2,75 bara, dla ciśnienia iniekcji od 0,49 bara do 4,05 bara, dla przeprowadzenia prac kesonowych od 0,4 bara do 2,45 bara.

5 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 5 Erupcja (blow out) płuczki wiertniczej Pojęciem tym opisuje się zjawisko wypływu płuczki wiertniczej związane ze zbyt wysokim ciśnieniem podparcia przodka (face support). Zjawisko to może się zdarzyć w miejscach o zmniejszonym przykryciu drążonych tuneli lub zmianie warunków gruntowo wodnych w sposób nieoczekiwany i wcześniej nieznany. W miejscach o zmniejszonym przykryciu stosuje się nasypy dociążające. Zjawisko to może być ograniczane przy wykorzystaniu bloków jet grouting oraz przez wykonanie iniekcji z czoła tarczy TBM. Ważne jest stosowanie płuczki wiertniczej o odpowiednich parametrach, które zmniejszają ryzyko wystąpienia zjawiska erupcji płuczki. Rysunek 8. Wykres ciśnienia podparcia czołowego i ciśnienia iniekcji pierwotnej 5. Opis fazy drążenia oraz układania obudowy tunelu w zastosowanej maszynie TBM W technologii wiercenia w użytej maszynie TBM można wyodrębnić dwie podstawowe fazy: faza drążenia wraz z wykonywaniem iniekcji pierwotnej za obudowę tunelu, faza układania obudowy tunelu wewnątrz maszyny TBM. Faza drążenia wraz z wykonywaniem iniekcji pierwotnej za obudowę tunelu Faza ta rozpoczyna się w momencie gdy siłowniki maszyny TBM znajdują się w pozycji zerowej (są złożone) i pierścień obudowy został zmontowany w części ogonowej tarczy. Maszyna TBM odpycha się od wybudowanego pierścienia i przy pomocy tarczy skrawającej, obracającej się do kilku razy na minutę, rozpoczyna urabianie gruntu. Urabiany grunt miesza się w komorze roboczej z płuczką wiertniczą (zawiesiną bentonitową) a następnie przy pomocy pomp i układu rurociągów płuczka wraz z urobkiem transportowana jest

6 6 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie do stacji separacji urobku. W stacji separacji urobku przy pomocy sit, hydrocyklonów, wirówki lub prasy filtracyjnej (w zależności od warunków geotechnicznych) urobek oddzielany jest od płuczki wiertniczej, która kierowana jest ponownie do komory roboczej maszyny TBM. Maszyna wykonuje drążenie do momentu gdy siłowniki odpychające wykonają pełny skok czyli w przypadku realizacji warszawskiej 1,2 m. Wraz z wierceniem, równolegle wykonywana jest iniekcja pierwotna za obudowę tunelu. Wynika to z faktu, iż średnica zewnętrzna koła skrawającego maszyny TBM wynosi 5,39 m natomiast średnica zewnętrzna obudowy tunelu 5,1 m. Powstała w ten sposób szczelina pierścieniowa wypełniana jest iniektem składającym się z: cementu, mieszanki piasku i żwiru frakcji 0 8 mm, popiołu lotnego oraz niewielkiej ilości bentonitu. W razie potrzeby można zastosować również plastyfikatory ułatwiające tłoczenie zaprawy iniekcyjnej w instalacji maszyny TBM. Dysze iniekcyjne znajdują się w tak zwanym ogonie maszyny. Jest to płaszcz zainstalowany w tylnej części maszyny TBM. W płaszczu tym umieszczone są cztery linie iniekcyjne, którymi przy pomocy pomp do betonu wtłacza się pod ciśnieniem mieszankę iniekcyjną. Wtłaczanie mieszanki iniekcyjnej jest bardzo istotnym elementem wiercenia gdyż dokładne wypełnienie szczeliny pierścieniowej ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia osiadań terenu nad wierconym tunelem. Mieszanka iniekcyjna powinna posiadać zbliżone parametry wytrzymałościowe do otaczającego go gruntu. Ze względu na różnorodne warunki geologiczne i hydrogeologiczne zazwyczaj stosuje się kilka receptur mieszanki. Faza układania obudowy tunelu wewnątrz maszyny TBM Po wykonaniu pełnego przesuwu siłowników maszyny następuje faza instalowania kolejnego pierścienia obudowy tunelu w ogonie maszyny. Operacja ta wykonywana jest przy pomocy mechanicznego manipulatora (erektora). Układanie obudowy zawsze zakończone jest montażem elementu zamkowego (kuczowego, K stone). Po zakończeniu montażu obudowy tunelu ponownie następuje faza wiercenia. 6. Segmenty pierścienia obudowy tunelu i ich produkcja Nieodłącznym elementem technologii wiercenia tunelu z użyciem maszyny TBM jest produkcja prefabrykowanych elementów obudowy tunelu (tubingów). Obecnie przeważnie są to elementy żelbetowe. Do wykonania prefabrykatów niezbędne są specjalne formy umożliwiające produkcję elementów przy bardzo małych tolerancjach wykonania. Dokładność wykonania prefabrykatów determinuje późniejszą szczelność i trwałość tunelu. Podstawowe parametry techniczne segmentów obudowy zastosowane przy realizacji syfonu pod Wisłą: podział pierścienia na segmenty (tubingi) 5 + 1, średnica wewnętrzna pierścienia obudowy 4500 mm, średnica zewnętrzna pierścienia obudowy 5100 mm, grubość pierścienia obudowy 300 mm, nominalna długość pierścienia obudowy 1200 mm, minimalna długość pierścienia obudowy 1188 mm, maksymalna długość pierścienia obudowy 1212 mm, ciężar najcięższego pojedynczego tubingu 2,6 T, ciężar całego pierścienia 13,4 T, ilość zastosowanych pierścieni 1082 szt. Na Rysunku 9 pokazany jest pierścień obudowy tunelu wraz z podziałem na segmenty. Pierścień obudowy składa się z elementu zamkowego K, elementów przyzamkowych A i E, oraz B, C i D. Podział kątowy przedstawia Rysunek 10. Rysunek 9. Pierścień obudowy tunelu z podziałem na segmenty (tubingi) Rysunek 10. Podział kątowy

7 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 7 Geometria pierścienia obudowy tunelu ze względu na swój specjalny kształt (L min = 1188 mm, L nom = 1200 mm, L max = 1212 mm, patrz Rysunek 9) umożliwia poprzez odpowiednie wbudowanie elementu zamkowego K (16 możliwości) wiercenie tunelu po zaprojektowanej trasie. Oznacza to możliwość profilowania łuków pionowych i poziomych o promieniu minimalnym do 400 m. Po zaprojektowaniu geometrii obudowy tunelu wykonuje się projekt form. Zazwyczaj wykorzystuje się od 3 do 4 zestawów form. W przypadku realizacji syfonu pod Wisłą wykorzystano cztery zestawy. Rysunek 11 przedstawia widok boczny na formę. Dla potrzeb realizacji kontraktu w Warszawie sprefabrykowano 1100 kompletów obudowy, z czego wbudowano 1082 komplety. Rysunek 11. Forma do prefabrykacji tubingów obudowy zastosowana podczas realizacji syfonu pod Wisłą w Warszawie Zdjęcie z fabryki Rys. 12. Szczegół z uszczelką tubingu Rys. 13. Szczegół z uszczelką tubingu Powyższe zdjęcie przedstawia transport tubingu przy pomocy chwytaka podciśnieniowego na stół obrotowy. Należy dodać, że do produkcji segmentów obudowy, poza samymi formami, niezbędny jest szereg akcesoriów takich jak: chwytaki mechaniczne do transportu pionowego i poziomego elementów, chwytak podciśnieniowy do rozformowywania segmentów, stół obrotowy oraz urządzenie do przyklejania uszczelek. Rysunek 12 przedstawia szczegół z uszczelką na połączeniach podłużnych i kolistych pierścienia obudowy. Uszczelka ta jest jeszcze w stanie przed sprasowaniem. Rysunek 13 przedstawia uszczelkę po sprasowaniu, tj. w jej docelowej pozycji po zmontowaniu pierścienia obudowy tunelu w maszynie TBM. W tunelu znajduje się około 25 km połączeń podłużnych i kolistych dlatego więc niezwykle istotną sprawą jest zaprojektowanie oraz prawidłowe dobranie uszczelki do pierścienia obudowy co ma zapewnić szczelność całej konstrukcji tunelu.

8 8 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie 7. Płuczka wiertnicza i stacja separacji urobku oraz urządzenia peryferyjne związane z maszyną TBM Podstawowe zadania płuczki wiertniczej w technologii Mixshield: stabilizacja otworu (podparcie przodka) w trakcie wiercenia, transport urobku, utrzymywanie urobku w stanie zawieszenia w trakcie przerw w krążeniu płuczki, chłodzenie narzędzi urabiających, smarowanie rolek tnących. Stacja separacji urobku Stacja separacji urobku jest integralną częścią drążenia tuneli z wykorzystaniem technologii TBM Mixshield. W technologii tej urabiany materiał jest transportowany na zewnątrz wykonywanego tunelu (do stacji separacji urobku) za pomocą płuczki wiertniczej z wykorzystaniem pomp i systemu rurociągów. Separacja polega na oddzieleniu maksymalnie dużej ilość fazy stałej od zawiesiny. Podczas realizacji zadania dopływająca do tarczy TBM płuczka czysta miała ciężar właściwy 10,5 kn/m 3 natomiast powrotna obciążona urobkiem przykładowo 13,0 kn/m 3. System separacji można podzielić na następujące stopnie separacji: separacja wstępna usuwanie kamieni, żwiru (duże frakcje), separacja średnia usuwanie piasku (średnie frakcje), separacja drobna usuwanie piasku (najmniejsze frakcje), separacja iłów i pyłów usuwanie najdrobniejszej frakcji i nadmiaru zanieczyszczonej płuczki. Pierwsze trzy zadania wykonywane są przez sita i hydrocyklony. Płuczka podczas wiercenia krąży w obiegu zamkniętym i na bieżąco trzeba kontrolować jej parametry. Jeżeli któryś z tych parametrów płuczki odbiega od normy, można poprawić jej właściwości poprzez dodanie świeżej płuczki, wody, polimerów lub detergentów wiertniczych. Przykładowo, przez dodanie odpowiedniego polimeru można zwiększyć lepkość zawiesiny i zredukować jej filtrację przez co poprawiają się jej parametry reologiczne. Podczas wiercenia tunelu pod Wisłą użyto stacji separacji urobku o wydajności 1200 m 3 /h. Podstawowe badania laboratoryjne (polowe) własności technologicznych płuczki wiertniczej obejmują pomiar poniższych parametrów: ciężar właściwy, lepkość umowna (leje Marsha), lepkość plastyczna, granica płynięcia, filtracja, wytrzymałość strukturalna, wartość ph, zapiaszczenie, zawartość fazy stałej. Rysunek 14. Uproszczony schemat typowego układu separacji

9 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 9 Na Rysunku 15 przedstawiony jest przykładowy blok stacji separacji urobku, w którym zamontowane są sita wibracyjne różnych rozmiarów, hydrocyklony oraz układ rurociągów i pomp do podtrzymywania przepływu płuczki w obiegu. Stacja separacji ma budowę kontenerową (modułową) co ułatwia jej transport na miejsce budowy. Na samym dole bloku separacji znajdują się zbiorniki z płuczką wiertniczą, z których pompowana jest ona do maszyny TBM lub ponownie kierowana na zestawy sit i hydrocyklonów w celu dalszego jej oczyszczania. Spod stacji urobek może być transportowany przy pomocy podajników taśmowych do miejsca składowania i załadunku samochodów. Z jednego metra bieżącego tunelu warszawskiego otrzymywano 3 około 22 m urobku, co w przeliczeniu na całość 3 tunelu daje wartość m urobku. Rysunek 15. Przykładowy blok stacji separacji urobku Ponieważ trasa tunelu przebiegała w połowie przez grunty spoiste, konieczne było zastosowanie prasy filtracyjnej i wirówki. Urządzenia te miały za zadanie recycling nadmiaru zbyt zanieczyszczonej bardzo drobną frakcją płuczki poprzez oddzielenie zawiesiny od wody. Zanieczyszczona płuczka była gromadzona w zbiorniku 3 płuczki brudnej o objętości 800 m, z którego to przepompowywano ją do wyżej wymienionych urządzeń. Zdjęcie warszawskiego placu budowy przedstawia zakład separacji urobku, wirówkę oraz prasę filtracyjną. Widoczne są również zbiorniki płuczki czystej i brudnej. Budowa tuneli z wykorzystaniem maszyny TBM Mixshield wymagała zastosowania sprzętu peryferyjnego. Do sprzętu takiego możemy zaliczyć: węzeł betoniarski do przygotowywania iniektu, stację sprężarek wraz z filtrami powietrza do utrzymania poduszki powietrznej w tarczy TBM oraz do przeprowadzania prac kesonowych w przodku maszyny, wieżę chłodniczą podzespołów maszyny TBM, wentylatornię tunelową, komorę dekompresyjną, urządzenie transportu pionowego i poziomego (uchwyty, kolejka tunelowa). Instalacje technologiczne podczas drążenia tunelu pod Wisłą w Warszawie. Widoczne są: dwa rurociągi płuczkowe ϕ 300 mm, dwie rury doprowadzające sprężone powietrza, zasilanie i powrót wody będącej czynnikiem chłodzącym podzespoły TBM, torowisko po którym jeździła kolejka ze składem służącym dostawie materiałów do maszyny TBM, kable zasilające 10 kv, lutniociąg tunelowy tłoczący świeże powietrze do maszyn oraz kładka ewakuacyjna. W miarę postępu prac wiertniczych instalacje technologiczne były przedłużane w tylnej części kompleksu bramowego. Wykorzystano w sumie około 3 km rury stalowej ϕ 300m, 6 km rury ϕ 100 mm oraz prawie dwa kilometry kabla zasilającego.

10 10 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie 8. Pomiary w trakcie robót wiertniczych Podczas prowadzenia robót wiertniczych prowadzono między innymi następujące pomiary: geodezyjny pomiar wysokościowo sytuacyjny tuneli w trakcie wiercenia, pomiary ciśnienia czołowego (face support), pomiary parametrów płuczki, pomiar przepływu w instalacji płuczkowej, pomiar ciśnienia iniekcji, pomiar objętości cementowania, TSC pomiar prowadzenia ogona tarczy (tailskin), pomiary parametrów pracy maszyny TBM w systemie ciągłym (siły pchające - siłowniki główne, siłowniki tarczy skrawającej, prędkość wiercenia, moment obrotowy tarczy, prędkość obrotowa tarczy skrawającej, temperatura urządzeń, zużycie smarów i olejów), pomiary poziomu zwierciadła wód gruntowych i stanów Wisły. 9. Podsumowanie i wnioski Podczas realizacji zadania pod nazwą Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych firma PRG METRO Sp. z o.o. zrealizowała pierwszy w Polsce tunel z wykorzystaniem zmechanizowanej tarczy płuczkowej TBM Mixshield S wyprodukowanej przez firmę Herrenknecht A.G. Potwierdzono tym samym, że zastosowanie takiej technologii w warunkach polskich również znajduje uzasadnienie ekonomiczne i techniczne. Roboty wiertnicze zrealizowano w mieszanych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych pod rzeką Wisłą. Podsumowując: założenia projektowe doboru tarczy TBM i zakładu separacji urobku potwierdziły się w praktyce, założenia postępu wiercenia tarczy rzędu TBM 60 mm/min uzyskiwano w gruntach niespoistych, założona wydajność zakładu separacji na poziomie 1200 m 3 /h okazała się wystarczająca do odebrania urobku przy maksymalnym postępie robót wiertniczych, jakość wykonanej obudowy pozwoliła bez problemów zapewnić zakładane postępy oraz szczelność tunelu, urządzenia peryferyjne zostały prawidłowo dobrane co potwierdziło się w praktyce. Spis wykorzystanych materiałów: Mechanized Tunneling and Segmental Lining published by German Czech Scientific Foundation (WSDT) Hamburg 2009, Mechanized Tunneling in Urban Areas design methodology and construction control Edited: Vittorio Gugliemetti, Piergiorgio Grasso, Ashraf Mahtab and Shulin Xu London 2008, Materiały firmy Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, Schwanau - Allmannsweier, Germany, Projekt podparcia czołowego wykonany na zlecenie PRG METRO Sp. z o.o. przez PSP Consulting Engineers GmbH, Heinrich Heine Strase 1, D Munchen, Projekt budowlany/wykonawczy dla zadania Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych wykonany przez: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Warszawa, PROKOM Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 71, Warszawa, Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, Poznań, ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15B, Warszawa, Zdjęcia wykonał Sebastian Klorek.

SYMPOZJUM TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ

SYMPOZJUM TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ SYMPOZJUM TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ 24 stycznia 2013 r. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBER EXPO Strona 1 Dobór głowic tunelowych TBM Herrenknecht AG. Dymitr Petrow-Ganew - Dyrektor Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu

Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu Prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki Dr inż. Rafał Buca Keller Polska

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II Dokumentacja techniczna Zbiornik podziemny BlueLine II Zbiornik podziemny BlueLineII DORW2046 02.03.2010 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Położenie względem budynków Zbiornik nie może być zabudowany, a wykop

Bardziej szczegółowo

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. WŁADYSŁAW NAUMOWICZ Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. Dobór elementów i podstawowych parametrów. Aby układ smarowniczy zastosowany na maszynie lub urządzeniu technicznym mógł zapewnić skuteczne

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY (SEDRUN, SZWAJCARIA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY Górniczy wyciąg szybowy

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o.

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o. TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o. SYSTEM 1. WSTĘP Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepła firmy ECOPLASTOL sp. z o.o. służy do wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Autorzy: mgr inż. Błażej Tyburski mgr inż. Waldemar Zagożdżon mgr inż. Grzegorz Gryczka

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Wykorzystywany jest do ciągłego usuwania powietrza nagromadzonego w obwodach hydraulicznych systemów grzewczych i chłodzących. Wydajność pracy separatora SPR2 jest bardzo wysoka.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowice, dn. 25.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON Sp. z o.o. Ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice ZC.. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia powyżej 14 000 euro Zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND

Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Tak było na początku - lata pięćdziesiąte Kolejne lata - więcej, dalej i głębiej Pierwsza renowacja w Polsce1989

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja przeprawy tunelowej pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Konstrukcja przeprawy tunelowej pod Martwą Wisłą w Gdańsku Konstrukcja przeprawy tunelowej pod Martwą Wisłą w Gdańsku Tomasz Kołakowski, Witold Kosecki, Radosław Leusz, Marek Grunt, Jan Piwoński, Europrojekt Gdańsk S.A., www.europrojekt.pl, Bolesław Mazurkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja

Rozbudowa i modernizacja Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Czajka wraz z układem przesyłowym. Andrzej Mazurek Marcin Ziniewicz Zespół ds. kanalizacji Wydział Wodociągowo-Kanalizacyjny Biuro Infrastruktury Tel. 022

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06 400 Ciechanów

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06 400 Ciechanów BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI CEWOK Sp. z o.o. 03-707 WARSZAWA ul. Floriańska 2 www.cewok.pl e-mail: cewok@cewok.pl Prezes 22 670 22 17 Centrala 22 618 06 03 Fax 22 670

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rekordowa średnica mikrotunelu. Wykonanie kolektora sanitarnego dla przepompowni Saska Kępa II przez P. R. G. Metro

Rekordowa średnica mikrotunelu. Wykonanie kolektora sanitarnego dla przepompowni Saska Kępa II przez P. R. G. Metro Rekordowa średnica mikrotunelu Wykonanie kolektora sanitarnego dla przepompowni Saska Kępa II przez P. R. G. Metro Fot. 1. Kieszeń zabezpieczająca komorę dopływową tuż po przewierceniu przez głowicę Zadanie

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka Oława, 13 maja 2014 roku Jarosław Ozimek, DPS Sp. z o.o. Dolne źródło pompy ciepła odwierty pionowe praktyka Dobór długości oraz ilości odwiertów Realizacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEGO ODWODNIENIA PIONOWEGO DLA POSADOWIENIA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH. 1) Dane ewidencyjne

PROJEKT TYMCZASOWEGO ODWODNIENIA PIONOWEGO DLA POSADOWIENIA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH. 1) Dane ewidencyjne Spis treści 1) Dane ewidencyjne 2) Podstawa opracowania 3) Ogólny opis obiektu 4) Parametry geometryczne do proj. odwodnienia 5) Warunki gruntowo wodne 6) Tok prowadzenia robót odwadniających 7) Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu... 3. Budowa geologiczna podłoża gruntowego... 4.1. Litologia i stratygraia... 4..

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z Instrukcja obsługi Informacje ogólne: Opisywane wodne chłodnice przeznaczone są do chłodzenia w sprężarkowniach jak i w innych miejscach instalacji sprężonego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop pod budynek sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu

Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop pod budynek sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop pod budynek sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu Mgr inż. PIOTR NOWACKI Keller Polska Sp. z o.o. Mgr inż. PAWEŁ ŁĘCKI GT Projekt Poznań Keller

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 KOSZALIN ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 0600-021-257 NIP: 669-040-49-70 WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH na część działki 306/4

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający: P.H. SELECT Textil Partner

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4 Fizyka wód gruntowych Typy wód gruntowych woda higroskopijna Woda higroskopijna Woda błonkowa Woda stykowa: zawieszona, infiltrująca Woda kapilarna Woda

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU GRAWITACYJNO-POMPOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W LEGIONOWIE

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU GRAWITACYJNO-POMPOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W LEGIONOWIE ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania Żubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 Egzemplarz elektroniczny UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU GRAWITACYJNO-POMPOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY SMAROWE PBG. Charakterystyka wyrobu. Dane techniczne. TriboTec Polska Sp. z o.o. KARTA KATALOGOWA

ZESTAWY SMAROWE PBG. Charakterystyka wyrobu. Dane techniczne. TriboTec Polska Sp. z o.o. KARTA KATALOGOWA ZESTAWY SMAROWE PBG Charakterystyka wyrobu Zestawy smarowe PBG są kompletnymi modułami do smarowania lub przepompowywania środka smarnego. Źródłem ciśnienia w zestawie jest smarownica beczkowa PGB. Jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 21.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OBIEKT: przydomowe oczyszczalnie ścieków w systemie z drenażem rozsączającym INWESTOR: Gmina Złota ADRES: Gm. ZŁOTA PROJEKTOWAŁ: JÓZEF KAMIŃSKI NR. UPR.-255/94 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo