BUDOWA PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU ZMECHANIZOWANĄ TARCZĄ PŁUCZKOWĄ POD WISŁĄ W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU ZMECHANIZOWANĄ TARCZĄ PŁUCZKOWĄ POD WISŁĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 1 mgr inż. Krzysztof Michalczuk Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. Kierownik Kontraktu/Kierownik Robót Tunelowych konsultacje: mgr inż. Jacek Król Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. Dyrektor Kontraktu BUDOWA PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU ZMECHANIZOWANĄ TARCZĄ PŁUCZKOWĄ POD WISŁĄ W WARSZAWIE 1. Wprowadzenie Budowa pierwszego w Polsce tunelu przy użyciu maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine) została wykonana podczas realizacji zadania Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Hydrobudowa Polska S.A. (partner konsorcjum), Hydrobudowa 9 S.A. (partner konsorcjum) oraz Infra S.A. (partner konsorcjum). Firma PRG METRO Sp. z o.o. w ramach konsorcjum była odpowiedzialna między innymi za przygotowanie i zrealizowanie robót tunelowych TBM. Okres na przygotowania, realizację i zakończenie robót wiertniczych przypadł na termin styczeń 2011 r. listopad 2011 r. Lokalizację tunelu przedstawia Rysunek 1. Poniżej znajdują się podstawowe parametry techniczne wykonanego tunelu: długość tunelu 1300 m, średnica wewnętrzna obudowy tunelu 4500 mm, średnica zewnętrzna obudowy tunelu 5100 mm, grubość obudowy tunelu 30 mm, klasa betonu C40/50, stal zbrojeniowa BST500S, maksymalny nadkład nad tunelem około 38 m, minimalny nadkład nad tunelem około 6 m, przykrycie stropu tunelu pod dnem Wisły około 10 m, maksymalny spadek 2,66 %, minimalny spadek 0,1 %, minimalny promień łuku poziomego tunelu 500 m, maksymalny promień łuku poziomego tunelu 2500 m, promień łuków pionowych tunelu 1600 m, różnica wysokości wlotu i wylotu tunelu 16,6 m. Rysunek 1. Plan z trasą syfonu Rysunek 2. Widok 3D syfonu Rysunek 3. Przekrój poprzeczny tunelu Tunel docelowo jest osłoną dla dwóch rur syfonu o średnicy 1600 mm (Rysunek 3). Syfonem ścieki przepływają z Warszawy lewobrzeżnej do prawobrzeżnej a następnie do oczyszczalni ścieków Czajka. Przepływ maksymalny podczas pracy obydwu nitek rurociągu wynosi 10,85 m 3 /s. Wykorzystano rury GRP SN PN6, które ułożono na żelbetowych prefabrykowanych elementach spągowych i zabetonowano.

2 2 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie 2. Warunki geotechniczne determinujące wybór zastosowanej technologii TBM Podstawowym kryterium doboru technologii drążenia (maszyny TBM) są warunki geotechniczne oraz hydrogeologiczne występujące w trasie planowanej budowy tunelu. W przypadku warszawskiej realizacji tunel o długości 1300 m zlokalizowany jest w obrębie jednostki geomorfologicznej Doliny Wisły, na odcinku 300 m pod korytem Wisły. Około 50 % trasy tunelu przebiegało w gruntach niespoistych i około 50 % trasy w gruntach spoistych. Grunty niespoiste sklasyfikowano jako czwartorzędowe rzeczne, średnio zagęszczone do zagęszczonych piaski średnie i grube z domieszką żwirów oraz podrzędnie piaski drobne i pylaste. Grunty spoiste sklasyfikowano głównie jako iły pstre pliocenu (wykształcone jako twardo plastyczne i półzwarte iły, iły pylaste, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe z nawodnionymi przewarstwieniami pylasto-piaszczystymi) oraz podrzędnie czwartorzędowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i pyły (lodowcowe i zastoiskowe). Wody podziemne na obszarze inwestycji związane są z utworami czwartorzędu i trzeciorzędu. W dolinie Wisły seria aluwialnych piasków ze żwirami tworzy jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny o znacznej zasobności wodnej i wysokich współczynnikach filtracji, zasilany dopływem lateralnym z wysoczyzny oraz infiltrującymi opadami atmosferycznymi. Średni stan wód podziemnych wynosi od minus 0,5 do minus 2,5 m n0w - w zależności od odległości od Wisły. Wahania stanów wód określa się na ± 0,5 m za wyjątkiem pasa przybrzeżnego Wisły, gdzie krótkotrwale, w czasie wezbrań powodziowych może wystąpić znaczny przyrost stanów wód podziemnych na skutek infiltracji brzegowej. Średni stan Wisły w miejscu tunelu wynosi około minus 2,5 m n0w (wahania stanów Wisły mogą wynosić do 6 m). W obrębie kompleksu iłów trzeciorzędowych występują przewarstwienia nawodnionych piasków, głównie drobnych i pylastych z reguły silnie zaburzone glacitektonicznie. Generalnie są to przewarstwienia o niewielkiej miąższości, słabych parametrach filtracyjnych oraz niewielkiej pojemności wodnej. Współczynniki filtracji dla poszczególnych rodzajów gruntów wnoszą: dla piasków średnich i grubych od k = 10-3 m/s do k = 10-4 m/s, dla piasków drobnych i pylastych od k = 10-5 m/s do k = 10-6 m/s, dla iłów i glin od k = 10-8 do k = m/s. Dla przedstawionych, mieszanych warunków geotechnicznych - gruntów niespoistych nawodnionych oraz spoistych, w użyciu są głównie tarcze TBM typu: Mixshield tarcza płuczkowa/wielofunkcyjna (zawiesinowa), EPB (earth pressure balance) tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych. Rysunek 4. Profil geologiczny z tunelem (fiolet grunty spoiste, odcienie żółci grunty niespoiste) Zazwyczaj tarcze EPB stosowane są w gruntach drobnoziarnistych o zawartości frakcji pylastej minimum na poziomie 20 30% oraz o współczynniku filtracji mniejszym niż 10-5 m/s. Poniższa tabela przedstawia zasady doboru tarcz TBM. Ze względu na fakt, że trasa zaprojektowanego tunelu w Warszawie pod Wisłą prowadzi w gruntach spoistych i niespoistych nawodnionych z wysokimi współczynnikami filtracji, zdecydowano się na zastosowanie maszyny TBM Mixshield.

3 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 3 Tabela 1. Zasady doboru tarczy TBM Zdjęcie wykonanego tunelu 3. Podstawowe parametry użytej głowicy TBM Mixshield Maszyna wykorzystana do wykonania tunelu została wyprodukowana przez firmę Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, Schwanau - Allmannsweier, Germany. Oznaczono ją symbolem S 642 a jej podstawowe parametry techniczne są następujące: typ maszyny Mixshield (płuczkowa/wielofunkcyjna), długość kompleksu tarczowego TBM 68 m, ciężar kompleksu bramowego TBM około 450 T, ciśnienie robocze 3 bary, średnica przedniej części tarczy TBM 5350 mm, średnica tylnej części tarczy TBM 5330 mm, narzędzia skrawające dwie konfiguracje narzędzi dla gruntów spoistych i niespoistych, chwilowa prędkość wiercenia od 5 mm/min. do 60 mm/min., uszczelnienie ogona tarczy 3 rzędy szczotek, ilość siłowników głównych drążenia 16 szt., całkowita siła pchająca kn, kruszarka szczękowa 400 mm wielkość kamienia możliwego do skruszenia, prędkość obrotowa tarczy skrawającej 0 3,5 obrót/min., nominalny moment obrotowy tarczy skrawającej 2330 knm, wydajność stacja separacji urobku 1200 m 3 /h, całkowita moc wszystkich urządzeń związanych z robotami wiertniczymi TBM 3,3 MW. 4. Opis technologii podparcia przodka w maszynie TBM Mixshield Podczas drążenia tuneli tarcza TBM pracuje w trybie Mixshield, co oznacza, że podparcie przodka odbywa się przy pomocy zawiesiny bentonitowej (płuczka wiertnicza), na którą odpowiednie ciśnienie wywierane jest za pomocą poduszki sprężonego powietrza. Płuczka (zawiesina) równoważy, poprzez wytworzony placek filtracyjny parcie gruntu i wód gruntowych. Jednocześnie tarcza skrawająca obracając się urabia grunt, który miesza się z płuczką wiertniczą. Wybór tego rodzaju tarczy wiąże się oczywiście z koniecznością zastosowania stacji separacji urobku. Czysta płuczka jest dostarczana przy pomocy pompy i rurociągu do komory roboczej tarczy TBM a po wymieszaniu z urobkiem odpompowywana jest do stacji separującej. Separacja odbywa się przez zestawy sit o różnych rozmiarach oczek dostosowanych do frakcji urabianego gruntu, zestawy hydrocyklonów, wirówki lub prasy filtracyjne. Poniżej znajduje się schemat tarczy TBM pracującej w systemie Mixshield i Slurryshield. Rysunek 5. Schematy tarczy TBM w trybie pracy Mixshield i Slurryshield, 1,2 przegroda ciśnieniowa, 3 komora robocza, 4 komora ciśnieniowa, 9 zasilanie płuczką, 6,7 powrót płuczki, 8,10,11 doprowadzenie/odprowadzenie sprężonego powietrza, 12 poduszka powietrzna, 5 rura połączeniowa, 13 króciec ssawny/krata

4 4 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie Rysunek 6. Tarcza S Mixshield. Po lewej stronie widok tarczy skrawającej z konfiguracją narzędzi do gruntów niespoistych. Po prawej stronie tarcza TBM: 1 napęd główny, 2 śluza, 3 siłownik główne i sterujące tarczą skrawającą, 4 erektor, 5 kruszarka kamieni, 6 płuczka zanieczyszczona, 7 płuczka czysta Przed rozpoczęciem robót wiertniczych konieczne jest wykonanie obliczeń ciśnienia podparcia czołowego równoważącego parcie gruntu i wód gruntowych. Na Rysunku 7 przedstawiono uproszczony schemat obliczeniowy ciśnienia czołowego w maszynie TBM Mixshield. Rysunek 7. Schematy obliczeniowe tarczy TBM Slurry Type (po lewej min.ciśnienie, po prawej max.ciśnienie) Warunkiem koniecznym jest jednoczesne spełnienie: S min η W + η E W E S max * σ V + w η S min minimalne ciśnienie stabilizujące wymagane dla uzyskania stabilności czoła odwiertu, S max maksymalne ciśnienie stabilizujące zapobiegające wyporowi gruntu i erupcji płuczki wiertniczej. Oznaczenia: E siła wynikająca z poziomego parcia gruntu, W parcie poziome wody gruntowej, η W współczynnik bezpieczeństwa dla naporu wody zazwyczaj 1,05, η E współczynnik bezpieczeństwa dla naporu gruntu zazwyczaj 1,5, σ v pionowe parcie gruntu nad stropem tarczy, η współczynnik bezpieczeństwa zazwyczaj 1,1, w parcie poziome wody gruntowej. Obliczenia zostały wykonane dla kilkunastu charakterystycznych przekrojów i przedstawiały ciśnienie czołowe maksymalne, ciśnienie czołowe minimalne, ciśnienie czołowe zalecane. Kalkulacje te były wykonane dla trzech przypadków napełnienia przodka płuczką wiertniczą: pełne napełnienie (normalna praca podczas wiercenia), połowiczne napełnienie (obsługa-wymiana narzędzi skrawających), pusty (obsługa-wymiana narzędzi skrawających). Ponadto, podane zostały ciśnienia iniekcji pierwotnej za obudowę tunelu, która jest wykonywana podczas wiercenia maszyną TBM oraz ciśnienia przeprowadzania prac kesonowych wykonywanych w przodku. Rysunek 8 przedstawia wykres ciśnień podparcia przodka, iniekcji pierwotnej oraz obsługi maszyny (prace kesonowe) dla prawobrzeżnej części tunelu. Ciśnienia te wynosiły odpowiednio: dla podparcia czołowego od 0,45 bara do 2,75 bara, dla ciśnienia iniekcji od 0,49 bara do 4,05 bara, dla przeprowadzenia prac kesonowych od 0,4 bara do 2,45 bara.

5 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 5 Erupcja (blow out) płuczki wiertniczej Pojęciem tym opisuje się zjawisko wypływu płuczki wiertniczej związane ze zbyt wysokim ciśnieniem podparcia przodka (face support). Zjawisko to może się zdarzyć w miejscach o zmniejszonym przykryciu drążonych tuneli lub zmianie warunków gruntowo wodnych w sposób nieoczekiwany i wcześniej nieznany. W miejscach o zmniejszonym przykryciu stosuje się nasypy dociążające. Zjawisko to może być ograniczane przy wykorzystaniu bloków jet grouting oraz przez wykonanie iniekcji z czoła tarczy TBM. Ważne jest stosowanie płuczki wiertniczej o odpowiednich parametrach, które zmniejszają ryzyko wystąpienia zjawiska erupcji płuczki. Rysunek 8. Wykres ciśnienia podparcia czołowego i ciśnienia iniekcji pierwotnej 5. Opis fazy drążenia oraz układania obudowy tunelu w zastosowanej maszynie TBM W technologii wiercenia w użytej maszynie TBM można wyodrębnić dwie podstawowe fazy: faza drążenia wraz z wykonywaniem iniekcji pierwotnej za obudowę tunelu, faza układania obudowy tunelu wewnątrz maszyny TBM. Faza drążenia wraz z wykonywaniem iniekcji pierwotnej za obudowę tunelu Faza ta rozpoczyna się w momencie gdy siłowniki maszyny TBM znajdują się w pozycji zerowej (są złożone) i pierścień obudowy został zmontowany w części ogonowej tarczy. Maszyna TBM odpycha się od wybudowanego pierścienia i przy pomocy tarczy skrawającej, obracającej się do kilku razy na minutę, rozpoczyna urabianie gruntu. Urabiany grunt miesza się w komorze roboczej z płuczką wiertniczą (zawiesiną bentonitową) a następnie przy pomocy pomp i układu rurociągów płuczka wraz z urobkiem transportowana jest

6 6 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie do stacji separacji urobku. W stacji separacji urobku przy pomocy sit, hydrocyklonów, wirówki lub prasy filtracyjnej (w zależności od warunków geotechnicznych) urobek oddzielany jest od płuczki wiertniczej, która kierowana jest ponownie do komory roboczej maszyny TBM. Maszyna wykonuje drążenie do momentu gdy siłowniki odpychające wykonają pełny skok czyli w przypadku realizacji warszawskiej 1,2 m. Wraz z wierceniem, równolegle wykonywana jest iniekcja pierwotna za obudowę tunelu. Wynika to z faktu, iż średnica zewnętrzna koła skrawającego maszyny TBM wynosi 5,39 m natomiast średnica zewnętrzna obudowy tunelu 5,1 m. Powstała w ten sposób szczelina pierścieniowa wypełniana jest iniektem składającym się z: cementu, mieszanki piasku i żwiru frakcji 0 8 mm, popiołu lotnego oraz niewielkiej ilości bentonitu. W razie potrzeby można zastosować również plastyfikatory ułatwiające tłoczenie zaprawy iniekcyjnej w instalacji maszyny TBM. Dysze iniekcyjne znajdują się w tak zwanym ogonie maszyny. Jest to płaszcz zainstalowany w tylnej części maszyny TBM. W płaszczu tym umieszczone są cztery linie iniekcyjne, którymi przy pomocy pomp do betonu wtłacza się pod ciśnieniem mieszankę iniekcyjną. Wtłaczanie mieszanki iniekcyjnej jest bardzo istotnym elementem wiercenia gdyż dokładne wypełnienie szczeliny pierścieniowej ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia osiadań terenu nad wierconym tunelem. Mieszanka iniekcyjna powinna posiadać zbliżone parametry wytrzymałościowe do otaczającego go gruntu. Ze względu na różnorodne warunki geologiczne i hydrogeologiczne zazwyczaj stosuje się kilka receptur mieszanki. Faza układania obudowy tunelu wewnątrz maszyny TBM Po wykonaniu pełnego przesuwu siłowników maszyny następuje faza instalowania kolejnego pierścienia obudowy tunelu w ogonie maszyny. Operacja ta wykonywana jest przy pomocy mechanicznego manipulatora (erektora). Układanie obudowy zawsze zakończone jest montażem elementu zamkowego (kuczowego, K stone). Po zakończeniu montażu obudowy tunelu ponownie następuje faza wiercenia. 6. Segmenty pierścienia obudowy tunelu i ich produkcja Nieodłącznym elementem technologii wiercenia tunelu z użyciem maszyny TBM jest produkcja prefabrykowanych elementów obudowy tunelu (tubingów). Obecnie przeważnie są to elementy żelbetowe. Do wykonania prefabrykatów niezbędne są specjalne formy umożliwiające produkcję elementów przy bardzo małych tolerancjach wykonania. Dokładność wykonania prefabrykatów determinuje późniejszą szczelność i trwałość tunelu. Podstawowe parametry techniczne segmentów obudowy zastosowane przy realizacji syfonu pod Wisłą: podział pierścienia na segmenty (tubingi) 5 + 1, średnica wewnętrzna pierścienia obudowy 4500 mm, średnica zewnętrzna pierścienia obudowy 5100 mm, grubość pierścienia obudowy 300 mm, nominalna długość pierścienia obudowy 1200 mm, minimalna długość pierścienia obudowy 1188 mm, maksymalna długość pierścienia obudowy 1212 mm, ciężar najcięższego pojedynczego tubingu 2,6 T, ciężar całego pierścienia 13,4 T, ilość zastosowanych pierścieni 1082 szt. Na Rysunku 9 pokazany jest pierścień obudowy tunelu wraz z podziałem na segmenty. Pierścień obudowy składa się z elementu zamkowego K, elementów przyzamkowych A i E, oraz B, C i D. Podział kątowy przedstawia Rysunek 10. Rysunek 9. Pierścień obudowy tunelu z podziałem na segmenty (tubingi) Rysunek 10. Podział kątowy

7 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 7 Geometria pierścienia obudowy tunelu ze względu na swój specjalny kształt (L min = 1188 mm, L nom = 1200 mm, L max = 1212 mm, patrz Rysunek 9) umożliwia poprzez odpowiednie wbudowanie elementu zamkowego K (16 możliwości) wiercenie tunelu po zaprojektowanej trasie. Oznacza to możliwość profilowania łuków pionowych i poziomych o promieniu minimalnym do 400 m. Po zaprojektowaniu geometrii obudowy tunelu wykonuje się projekt form. Zazwyczaj wykorzystuje się od 3 do 4 zestawów form. W przypadku realizacji syfonu pod Wisłą wykorzystano cztery zestawy. Rysunek 11 przedstawia widok boczny na formę. Dla potrzeb realizacji kontraktu w Warszawie sprefabrykowano 1100 kompletów obudowy, z czego wbudowano 1082 komplety. Rysunek 11. Forma do prefabrykacji tubingów obudowy zastosowana podczas realizacji syfonu pod Wisłą w Warszawie Zdjęcie z fabryki Rys. 12. Szczegół z uszczelką tubingu Rys. 13. Szczegół z uszczelką tubingu Powyższe zdjęcie przedstawia transport tubingu przy pomocy chwytaka podciśnieniowego na stół obrotowy. Należy dodać, że do produkcji segmentów obudowy, poza samymi formami, niezbędny jest szereg akcesoriów takich jak: chwytaki mechaniczne do transportu pionowego i poziomego elementów, chwytak podciśnieniowy do rozformowywania segmentów, stół obrotowy oraz urządzenie do przyklejania uszczelek. Rysunek 12 przedstawia szczegół z uszczelką na połączeniach podłużnych i kolistych pierścienia obudowy. Uszczelka ta jest jeszcze w stanie przed sprasowaniem. Rysunek 13 przedstawia uszczelkę po sprasowaniu, tj. w jej docelowej pozycji po zmontowaniu pierścienia obudowy tunelu w maszynie TBM. W tunelu znajduje się około 25 km połączeń podłużnych i kolistych dlatego więc niezwykle istotną sprawą jest zaprojektowanie oraz prawidłowe dobranie uszczelki do pierścienia obudowy co ma zapewnić szczelność całej konstrukcji tunelu.

8 8 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie 7. Płuczka wiertnicza i stacja separacji urobku oraz urządzenia peryferyjne związane z maszyną TBM Podstawowe zadania płuczki wiertniczej w technologii Mixshield: stabilizacja otworu (podparcie przodka) w trakcie wiercenia, transport urobku, utrzymywanie urobku w stanie zawieszenia w trakcie przerw w krążeniu płuczki, chłodzenie narzędzi urabiających, smarowanie rolek tnących. Stacja separacji urobku Stacja separacji urobku jest integralną częścią drążenia tuneli z wykorzystaniem technologii TBM Mixshield. W technologii tej urabiany materiał jest transportowany na zewnątrz wykonywanego tunelu (do stacji separacji urobku) za pomocą płuczki wiertniczej z wykorzystaniem pomp i systemu rurociągów. Separacja polega na oddzieleniu maksymalnie dużej ilość fazy stałej od zawiesiny. Podczas realizacji zadania dopływająca do tarczy TBM płuczka czysta miała ciężar właściwy 10,5 kn/m 3 natomiast powrotna obciążona urobkiem przykładowo 13,0 kn/m 3. System separacji można podzielić na następujące stopnie separacji: separacja wstępna usuwanie kamieni, żwiru (duże frakcje), separacja średnia usuwanie piasku (średnie frakcje), separacja drobna usuwanie piasku (najmniejsze frakcje), separacja iłów i pyłów usuwanie najdrobniejszej frakcji i nadmiaru zanieczyszczonej płuczki. Pierwsze trzy zadania wykonywane są przez sita i hydrocyklony. Płuczka podczas wiercenia krąży w obiegu zamkniętym i na bieżąco trzeba kontrolować jej parametry. Jeżeli któryś z tych parametrów płuczki odbiega od normy, można poprawić jej właściwości poprzez dodanie świeżej płuczki, wody, polimerów lub detergentów wiertniczych. Przykładowo, przez dodanie odpowiedniego polimeru można zwiększyć lepkość zawiesiny i zredukować jej filtrację przez co poprawiają się jej parametry reologiczne. Podczas wiercenia tunelu pod Wisłą użyto stacji separacji urobku o wydajności 1200 m 3 /h. Podstawowe badania laboratoryjne (polowe) własności technologicznych płuczki wiertniczej obejmują pomiar poniższych parametrów: ciężar właściwy, lepkość umowna (leje Marsha), lepkość plastyczna, granica płynięcia, filtracja, wytrzymałość strukturalna, wartość ph, zapiaszczenie, zawartość fazy stałej. Rysunek 14. Uproszczony schemat typowego układu separacji

9 Seminarium IBDiM, ZMRP i KPRM - Warszawa, 13 listopada 2012 Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii 9 Na Rysunku 15 przedstawiony jest przykładowy blok stacji separacji urobku, w którym zamontowane są sita wibracyjne różnych rozmiarów, hydrocyklony oraz układ rurociągów i pomp do podtrzymywania przepływu płuczki w obiegu. Stacja separacji ma budowę kontenerową (modułową) co ułatwia jej transport na miejsce budowy. Na samym dole bloku separacji znajdują się zbiorniki z płuczką wiertniczą, z których pompowana jest ona do maszyny TBM lub ponownie kierowana na zestawy sit i hydrocyklonów w celu dalszego jej oczyszczania. Spod stacji urobek może być transportowany przy pomocy podajników taśmowych do miejsca składowania i załadunku samochodów. Z jednego metra bieżącego tunelu warszawskiego otrzymywano 3 około 22 m urobku, co w przeliczeniu na całość 3 tunelu daje wartość m urobku. Rysunek 15. Przykładowy blok stacji separacji urobku Ponieważ trasa tunelu przebiegała w połowie przez grunty spoiste, konieczne było zastosowanie prasy filtracyjnej i wirówki. Urządzenia te miały za zadanie recycling nadmiaru zbyt zanieczyszczonej bardzo drobną frakcją płuczki poprzez oddzielenie zawiesiny od wody. Zanieczyszczona płuczka była gromadzona w zbiorniku 3 płuczki brudnej o objętości 800 m, z którego to przepompowywano ją do wyżej wymienionych urządzeń. Zdjęcie warszawskiego placu budowy przedstawia zakład separacji urobku, wirówkę oraz prasę filtracyjną. Widoczne są również zbiorniki płuczki czystej i brudnej. Budowa tuneli z wykorzystaniem maszyny TBM Mixshield wymagała zastosowania sprzętu peryferyjnego. Do sprzętu takiego możemy zaliczyć: węzeł betoniarski do przygotowywania iniektu, stację sprężarek wraz z filtrami powietrza do utrzymania poduszki powietrznej w tarczy TBM oraz do przeprowadzania prac kesonowych w przodku maszyny, wieżę chłodniczą podzespołów maszyny TBM, wentylatornię tunelową, komorę dekompresyjną, urządzenie transportu pionowego i poziomego (uchwyty, kolejka tunelowa). Instalacje technologiczne podczas drążenia tunelu pod Wisłą w Warszawie. Widoczne są: dwa rurociągi płuczkowe ϕ 300 mm, dwie rury doprowadzające sprężone powietrza, zasilanie i powrót wody będącej czynnikiem chłodzącym podzespoły TBM, torowisko po którym jeździła kolejka ze składem służącym dostawie materiałów do maszyny TBM, kable zasilające 10 kv, lutniociąg tunelowy tłoczący świeże powietrze do maszyn oraz kładka ewakuacyjna. W miarę postępu prac wiertniczych instalacje technologiczne były przedłużane w tylnej części kompleksu bramowego. Wykorzystano w sumie około 3 km rury stalowej ϕ 300m, 6 km rury ϕ 100 mm oraz prawie dwa kilometry kabla zasilającego.

10 10 Krzysztof Michalczuk Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowaną tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie 8. Pomiary w trakcie robót wiertniczych Podczas prowadzenia robót wiertniczych prowadzono między innymi następujące pomiary: geodezyjny pomiar wysokościowo sytuacyjny tuneli w trakcie wiercenia, pomiary ciśnienia czołowego (face support), pomiary parametrów płuczki, pomiar przepływu w instalacji płuczkowej, pomiar ciśnienia iniekcji, pomiar objętości cementowania, TSC pomiar prowadzenia ogona tarczy (tailskin), pomiary parametrów pracy maszyny TBM w systemie ciągłym (siły pchające - siłowniki główne, siłowniki tarczy skrawającej, prędkość wiercenia, moment obrotowy tarczy, prędkość obrotowa tarczy skrawającej, temperatura urządzeń, zużycie smarów i olejów), pomiary poziomu zwierciadła wód gruntowych i stanów Wisły. 9. Podsumowanie i wnioski Podczas realizacji zadania pod nazwą Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych firma PRG METRO Sp. z o.o. zrealizowała pierwszy w Polsce tunel z wykorzystaniem zmechanizowanej tarczy płuczkowej TBM Mixshield S wyprodukowanej przez firmę Herrenknecht A.G. Potwierdzono tym samym, że zastosowanie takiej technologii w warunkach polskich również znajduje uzasadnienie ekonomiczne i techniczne. Roboty wiertnicze zrealizowano w mieszanych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych pod rzeką Wisłą. Podsumowując: założenia projektowe doboru tarczy TBM i zakładu separacji urobku potwierdziły się w praktyce, założenia postępu wiercenia tarczy rzędu TBM 60 mm/min uzyskiwano w gruntach niespoistych, założona wydajność zakładu separacji na poziomie 1200 m 3 /h okazała się wystarczająca do odebrania urobku przy maksymalnym postępie robót wiertniczych, jakość wykonanej obudowy pozwoliła bez problemów zapewnić zakładane postępy oraz szczelność tunelu, urządzenia peryferyjne zostały prawidłowo dobrane co potwierdziło się w praktyce. Spis wykorzystanych materiałów: Mechanized Tunneling and Segmental Lining published by German Czech Scientific Foundation (WSDT) Hamburg 2009, Mechanized Tunneling in Urban Areas design methodology and construction control Edited: Vittorio Gugliemetti, Piergiorgio Grasso, Ashraf Mahtab and Shulin Xu London 2008, Materiały firmy Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, Schwanau - Allmannsweier, Germany, Projekt podparcia czołowego wykonany na zlecenie PRG METRO Sp. z o.o. przez PSP Consulting Engineers GmbH, Heinrich Heine Strase 1, D Munchen, Projekt budowlany/wykonawczy dla zadania Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka Etap II, w zakresie wykonania obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych wykonany przez: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Warszawa, PROKOM Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 71, Warszawa, Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, Poznań, ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15B, Warszawa, Zdjęcia wykonał Sebastian Klorek.

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi...

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi... Spis treści II. 1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie.................... II - 3 1.1 Maszyna do wiercenia tuneli................................... II - 3 1.2 Tunel.....................................................

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ

SYMPOZJUM TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ SYMPOZJUM TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ 24 stycznia 2013 r. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBER EXPO Strona 1 Dobór głowic tunelowych TBM Herrenknecht AG. Dymitr Petrow-Ganew - Dyrektor Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zależnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu

Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu Prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki Dr inż. Rafał Buca Keller Polska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Połączenia z innymi siłownikami można znaleźć w sekcji Akcesoria.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea HOBAS Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych Aleksandra Wojcik Marek Mathea 1 AWO-DT-HPL HOBAS Podstawowe informacje o 1957 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Chłodnica pary zasilającej

Chłodnica pary zasilającej Chłodnica pary zasilającej CZŁONEK GRUPY ARCA FLOW Zastosowanie chłodnic pary zasilającej ARTES Chłodnice pary zasilającej są instalacjami chłodzenia do regulacji temperatury pary i gorących gazów. Ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Zbiorniki podziemne BlackLine II BlackLine II DOSG0005 21.03.2013 1/12 1 Lokalizacja 1.1 Położenie zbiornika względem budynków Wykop, w którym zostanie umieszczony zbiornik nie

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Tabela - zbiorcze zestawienie robót ziemnych 3. Tabele robót ziemnych 4. Plan sytuacyjny lokalizacji przekrojów poprzecznych 5. Przekroje poprzeczne 1/5 Opis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II Dokumentacja techniczna Zbiornik podziemny BlueLine II Zbiornik podziemny BlueLineII DORW2046 02.03.2010 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Położenie względem budynków Zbiornik nie może być zabudowany, a wykop

Bardziej szczegółowo

Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V Jednorurowe filtry do oleju opałowego z powrotem R

Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V Jednorurowe filtry do oleju opałowego z powrotem R 5 Spis treści 7a Filtry olejowe oraz automatyczne odpowietrzniki oleju opałowego 7a1 Filtry olejowe do oleju opałowego...8 Jednorurowe filtry do oleju opałowego V 500, V 1 2-500... 8 Jednorurowe filtry

Bardziej szczegółowo

Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA

Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanego wodociągu w Jaroszowej Woli w ul. Głównej na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku Wągrodna na dz. ew. nr 87,75/2, 73/18, 73/13 Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA 1.0

Bardziej szczegółowo

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. WŁADYSŁAW NAUMOWICZ Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. Dobór elementów i podstawowych parametrów. Aby układ smarowniczy zastosowany na maszynie lub urządzeniu technicznym mógł zapewnić skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zawory grzybkowe (PN 16) VRB 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VRB 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Zawory grzybkowe (PN 16) VRB 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VRB 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny rkusz informacyjny Zawory grzybkowe (PN 16) VR 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VR 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny Opis VR 2 z gwintem wewn. VR 3 z gwintem wewn. VR

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii metra w Warszawie w kontekście korzyści z transportu szynowego

Budowa drugiej linii metra w Warszawie w kontekście korzyści z transportu szynowego Budowa drugiej linii metra w Warszawie w kontekście korzyści z transportu szynowego Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Metra Warszawskiego Sp. z o. o. STAN OBECNY I LINIA METRA Długość 22,7

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami AMV(E)

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zamawiający: URZĄD GMINY JEDLIŃSK 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 tel./fax: 0-48 321-30-21 e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa oraz rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Wentylacja wybranych obiektów podziemnych

Wentylacja wybranych obiektów podziemnych Wentylacja wybranych obiektów podziemnych Wykład 2 Wentylacja tuneli w fazie drążenia Prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat Mgr inż. Sebastian Napieraj Mgr inż. Natalia Schmidt - Polończyk rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

Horyzontalny przewiert sterowany rurą PE

Horyzontalny przewiert sterowany rurą PE Horyzontalny przewiert sterowany rurą PE INWESTYCJA: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrężna INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Polna 34 24-514 Ostrężna PROJEKT: Przejście rurociągiem

Bardziej szczegółowo

SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE

SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE - 1 - GEOPROBE model 5400 jest samobieżną sondą geologiczną produkcji USA, zamontowaną na samochodzie terenowym FORD F-250 4WD. Według producenta, KEJR ENGINEERING, INC, sonda

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation SCHŁADZACZE PARY: PIERŚCIENIOWE TYPU SP-1, LANCOWE i TŁOCZKOWE TYPU ST-1 SCHŁADZACZ PIERŚCIENIOWY PARY TYPU SP-1 ZASTOSOWANIE: Dla średnic rurociągów parowych

Bardziej szczegółowo

1/ Średnice: Ø10, 16, 20, 25, 32 mm

1/ Średnice: Ø10, 16, 20, 25, 32 mm KATALOG > Wydanie 8.7 > Chwytaki o szczękach rozwieranych równolegle serii CGLN Chwytaki o szczękach rozwieranych równolegle serii CGLN Średnice: Ø0, 6, 20, 25, 32 mm»» Duża wszechstronność instalacji»»

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY (SEDRUN, SZWAJCARIA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA SIEMAG TECBERG OBSŁUGUJE WŁASNY WYCIĄG SZYBOWY Górniczy wyciąg szybowy

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE W POLSCE. przekroczenia w technologii Direct Pipe

PIERWSZE W POLSCE. przekroczenia w technologii Direct Pipe BEZWYKOPOWA BUDOWA PIERWSZE W POLSCE przekroczenia w technologii Direct Pipe Marcin Firkowski / PPI CHROBOK S.A. Krzysztof Szypuła / PPI CHROBOK S.A. Gazociąg Czeszów Wierzchowice PPI CHROBOK SA w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Autorzy: mgr inż. Błażej Tyburski mgr inż. Waldemar Zagożdżon mgr inż. Grzegorz Gryczka

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ Mariusz CZOP Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WODA W MIASTACH WODY PODZIEMNE występują poniżej

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku

Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku Raport nr 80/2009 Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku Pszczyna grudzień 2009r. Klient: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Wykorzystywany jest do ciągłego usuwania powietrza nagromadzonego w obwodach hydraulicznych systemów grzewczych i chłodzących. Wydajność pracy separatora SPR2 jest bardzo wysoka.

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VL 2 VL 3 Zawory VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH 59-700 BOLESŁAWIEC UL. GDAŃSKA 31 tel. 075-732-22-74, tel. kom. 0601-570-580 lub 0503-126-140. EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA

Bardziej szczegółowo

Arkusz instrukcji. Do systemu malowania proszkowego Powietrze pilotujące Dopływ powietrza z instalacji klienta

Arkusz instrukcji. Do systemu malowania proszkowego Powietrze pilotujące Dopływ powietrza z instalacji klienta Arkusz instrukcji P/N 7499A0 - Polish- Wózek do 55 galonowych beczek z proszkiem HDLV Opis Zobacz rysunek. W wózku do 55-galonowych beczek z proszkiem HDLV zastosowano pompę HDLV Prodigy do tłoczenia świeżego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem Z otwartego zbiornika wodnego o dużej pojemności pompowana jest woda chłodząca do górnego zbiornika ciśnieniowego przez rurociąg z rur stalowych przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o.

TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA. FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o. TECHNOLOGIA MONTAŻU I WYKONANIA RUROWEGO POWIERZTNEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA FIRMY ECOPLASTOL Sp. z o.o. SYSTEM 1. WSTĘP Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepła firmy ECOPLASTOL sp. z o.o. służy do wspomagania

Bardziej szczegółowo

beton samozagęszczalny str. 1 e2

beton samozagęszczalny str. 1 e2 beton samozagęszczalny str. 1 e2 Beton samozagęszczalny (beton SCC z ang. self-compacting concrete) jest to beton o specjalnych właściwościach mieszanki betonowej. Beton SCC posiada zdolność do rozpływu

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POŻ. o pojemności 250 m3 BUDYNEK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

PROJEKT PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POŻ. o pojemności 250 m3 BUDYNEK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO realizowana w ramach PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP na działkach nr ewid. 1867/168 obr. Jasionka, gm. Trzebownisko; 425/12 obr. Tajęcina, gm. Trzebownisko,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F - na powrót i zasilanie, nastawa zmienna - na powrót i zasilanie, nastawa stała Opis Jest to regulator różnicy ciśnień, bezpośredniego działania,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA 1 SCHEMAT WTRYSKARKI ŚLIMAKOWEJ Z KOLANOWO DŹWIGOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA 1 siłownik hydrauliczny napędu stołu,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

ZAKRES I WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT ZAKRES I WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT Zadanie: REMONT, ODTWORZENIE, PRZEŁOŻENIE ROWÓW OPASKOWYCH, ODWADNIAJĄCYCH KWATERY NR II - W REGIONALNYM ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MACHNACZU ETAP I i

Bardziej szczegółowo

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA Lublin 02.03.2017 r. Cezary Łysenko BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17, ODCINEK KURÓW LUBLIN PIASKI, ZADANIE

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania frezarek bębnowych

Zastosowania frezarek bębnowych DC FREZARKA BĘBNOWA Najlepszy wybór do prac na ścianach kamiennych i betonowych, profilowania powierzchni, prac melioracyjnych, zamarzniętej gleby, wydobywania kamienia i prac wyburzeniowych. Frezarki

Bardziej szczegółowo