SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOT. Wykonanie robót malarskich wraz z ułożeniem wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych oraz naprawa studzienki wodomierza w obiekcie sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie INWESTOR: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Adres : Warszawa, ul. Terespolska 15A. OPRACOWANIE: Piotr Wasylczuk Rafał Petrykowski 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RABÓT BUDOWLANYCH Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Adres inwestycji: Warszawa, ul. Terespolska 15A Cel i zakres opracowania - Opracowanie jest zbiorem wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - Opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. ( Tekst jedn. Dz.U ), zwanego dalej Rozporządzeniem. - Specyfikację opracowano z uwzględnieniem ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 2

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: Zakres prac demontażowo przygotowawczych: a. demontaż zabudowy meblowej w pokojach przed malowaniem z wynoszeniem mebli, b. skucie fragmentów odparzonych tynków sufitów w okolicach awarii, c. zabezpieczenie miejsca naprawy studzienki, d. demontaż fragmentu nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz fragmentu wejścia do studzienki celem jej naprawy, odkopanie fragmentu ścinek wejścia do studzienki, e. zabezpieczenie armatur ściennych przed malowaniem, f. zerwanie wykładziny dywanowej i cokolików z wykładziny, g. ustawienie rusztowań do napraw tynku pod biegami schodów Zakres prac konserwacyjnych roboty budowlane: a. zagruntowanie naprawianych powierzchni sufitów pod tynk cementowo wapienny, b. wykonanie tynku cementowo- wapiennego kat.ii na sufitach w naprawianych miejscach, c. wykonanie fragmentu wejścia do studzienki wodomierzowej poprzez wymurowanie z bloczków betonowych fundamentowych z obsadzeniem pokrywy i klamer wejściowych, d. naprawy narożników i drobnych ubytków tynków gipsowych ścian przed malowaniem - masą gipsową, e. wyrównanie podłoża i montaż wykładziny dywanowej wraz z listwami przyściennymi. Wykładzina dywanowa o podwyższonej odporności na zabrudzenia, antystatyczna, antypoślizgowa, trudno-zapalna Zakres prac konserwacyjnych malarskich: a. malowanie 2 razy farbą emulsyjną białą tynków sufitów w miejscach naprawionych, b. poszpachlowanie drobnych nierówności na ścianach przeznaczonych do malowania, c. malowanie 2 razy farbą emulsyjną tynków gipsowych ścian w kolorze Pozostałe prace konserwacyjne: a. wykonanie izolacji zewnętrznej wejścia do studzienki, b. wywiezienie gruzu i zdemontowanych elementów wraz z utylizacją, c. obsypanie studzienki ziemią z zagęszczeniem d. naprawa nawierzchni z kostek betonowych po naprawie wejścia do studzienki e. wniesienie mebli po pracach malarskich, f. usunięcie i utylizacja zabezpieczeń. 3

4 1.2.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: - utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, - transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, - zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, - przygotowanie farb, zapraw, tynków itp. - usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, - oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, - przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem sąsiedztwa prac niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury, - przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, mebli, urządzeń itp., - wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych - zabrania się wylewania farb i innych nieczystości powstałych na skutek wykonywania prac tynkarsko-malarskich do kanalizacji budynku. - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p.poż oraz bieżąca kontrola obszaru prac przed skutkami zaprószenia ognia. 1.3 Informacje o terenie prac w zakresie: a/ Organizacji robót budowlanych: prace prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości dla pracowników i interesantów budynku częściowo w obiekcie czynnym, wejścia do pomieszczeń uzgadniać na co najmniej 24 godz. przed wykonaniem prac. b/ Zabezpieczenia interesów osób trzecich: roboty nie naruszają interesów osób trzecich, c/ Ochrony Środowiska: roboty nie mają wpływu na środowisko, d/ Warunków bezpieczeństwa pracy: Przy pracach naprawy studzienki wodomierzowej zabezpieczyć w sposób widoczny miejsce pracy przed najechaniem samochodem. Przed wejściem do studzienki pracowników wywietrzyć jej wnętrze. Prace w studzience wykonywać zawsze w obecności co najmniej 2 pracowników. Głębokość wykopu do 1 m. Po wykonaniu warstw izolacyjnych z płynnych materiałów bitumicznych opuścić studzienkę do czasu 4

5 wywietrzenia oparów. W pracach ogólnych stosować tylko sprawne narzędzia i urządzenia e/ Ochrona przeciwpożarowa Za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego w obszarze robót odpowiada Wykonawca. Nie przewiduje się prac pożarowo niebezpiecznych. f/ Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: nie dotyczy, g/ Warunków dotyczących organizacji ruchu: nie dotyczy, h/ Ogrodzenia: nie dotyczy, i/ Zabezpieczenia chodników i jezdni: Przy pracach naprawy studzienki wodomierzowej zabezpieczyć w sposób widoczny miejsce pracy przed najechaniem samochodem lub wejściem pieszych Nazwy i kody grup, klas, kategorii robót: Roboty budowlane Roboty malarskie Tynkowanie Kładzenie wykładzin 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STB (kod ) Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: - posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, - posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, - posiadające oznakowanie CE itp., - wykonawca zapewni właściwe przechowywanie, transport, warunki dostawy i składowania materiałów, materiały malarskie powinny posiadać znaki bezpieczeństwa, atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny, Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do stanu poprzedniego. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 5

6 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STB (kod ) Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez upoważnionego przedstawiciela inwestora i stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w STB (kod ) Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STB (kod ) Wymagania ogólne 5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową (jeżeli jest opracowana) oraz poleceniami upoważnionego umowa przedstawiciela inwestora. Wykonawca wyznaczy Kierownika Robót poprzez wpis do Umowy. 5.3 Upoważniony umową przedstawiciel inwestora będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z dokumentacją projektową oraz dotyczących akceptacji i wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów i robót rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów. Przedstawiciel inwestora powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Jego polecenia powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 6

7 5.4 Wykonawca poprzez wyznaczonego Umową Kierownika Robót odpowiada za przygotowanie i wykonanie robót zgodnie z zasadami BHP, a w tym : zastosowanie sprawnych i dopuszczonych prawnie urządzeń w tym rusztowań, maszyn i narzędzi, przeszkolenie pracowników, wyposażenie pracowników w wymagany sprzęt ochronny i roboczy, zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie sąsiedztwa lokalizacji robót także sąsiednich urządzeń i instalacji, prowadzenie prac zgodnie z technologiami bezpiecznymi.itd. Do prac związanych z instalacjami elektrycznymi Wykonawca skieruje pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie w tym, w razie konieczności dopuszczenie do prac na wysokości. Za ustawienie, odbiór przed operacyjny, zabezpieczenie i wykorzystanie rusztowań odpowiada Kierownik Robót. Kierownik Robót odpowiada za bezwzględne dotrzymanie zakazu spożycia w obiekcie napojów alkoholowych przez podległych mu pracowników oraz za ewentualne dopuszczenie do prac pracowników będących pod wpływem alkoholu. Przed wejściem do studzienki wodomierzowej każdorazowo należy przewietrzyć wnętrze. Prace w studzience wykonywać w obecności co najmniej 2 pracowników. 5.5 Wykonawca poprzez wyznaczonego Umową Kierownika Robót odpowiada za przygotowanie i wykonanie robót zgodnie z zasadami ochrony przeciw pożarowej tj; przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w obiekcie, każdorazowe zgłoszenie, uzgodnienie i zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych, zgłaszanie i uzgadnianie ochrony i zabezpieczanie urządzeń przeciwpożarowych w trakcie prac., materiały ogniowo niebezpieczne będą przechowywane w obiekcie tylko w ilościach niezbędnych do wykonania prac, zachowanie porządku w obszarze wykonywanych prac oraz nie blokowania przejść ewakuacyjnych. 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH: 6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości podano w STB (kod ) Wymagania ogólne 6.2. Celem kontroli powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Upoważniony przedstawiciel inwestora po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót oraz może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, upoważniony przedstawiciel inwestora może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 7

8 6.4. Wewnętrzny Dziennik Budowy będzie dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy obszaru robót do końca ich trwania. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi spoczywa na kierowniku robót. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Robót. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: - datę objęcia obowiązków przez Kierownika Robót i przedstawiciela inwestora terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebiegu robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia przedstawiciela inwestora - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, - propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi inwestora do ustosunkowania się, - decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora wpisane do dziennika budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do wykonania lub zajęcia stanowiska 6.5. Dokumenty dotyczące prac powinny być przechowywane w miejscu prac, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z tych dokumentów powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla upoważnionego przedstawiciela inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU Robót: Ogólne wymagania obmiaru robót podano w STB (kod ) Wymagania ogólne - Zlecenie nosi charakter ryczałtowy- nie przewiduje się obmiarów powykonawczych. - Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. - Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. - O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczenia pola powierzchni robót, będą 8

9 wykonywane w poziomie i w pionie. 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Ogólne wymagania wykonania robót podano w STB (kod ) Wymagania ogólne W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora przy udziale Wykonawcy - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu. Odbiór robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych, Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela inwestora i Kierownika Robót sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę, W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję,że jakość poszczególnych asortymentów odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wpływ na cechy eksploatacyjne i ich trwałość, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót, Zamawiający lub Wykonawca pod koniec rękojmi zorganizuje odbiór. Odbiór taki wymaga przedłożenia następujących dokumentów: Umowy o wykonanie robót budowlanych,protokół końcowego odbioru robót dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia wad, oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. Odbiór ostateczny pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: oświadczenie kierownika prac o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją protokóły odbiorów częściowych, etapowych,robót zanikowych i ulegających zakryciu, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty, na znak bezpieczeństwa. uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 9

10 9. Wykaz podstawowych aktów prawnych do przestrzegania przy realizacji robót - Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2013r. Poz.1409 ze zm. ) - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. O systemie zgodności ( tekst jedn. Dz. U. 2010r. Nr.138 poz.935 ze zm.). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych ( tekst. jedn. Dz. U. 2014r., Poz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie pożarowej ( tekst jedn. Dz. U. 2009r. Nr178, poz.1380 ze zm.). 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Zamawiający: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wykonawca: DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Stadium: PB 00-877 Warszawa, Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ:

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ: SZCZEGŁÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU BOISK SPORTOWYCH I BUDOWY OGRODZENIA ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA UL. KOŚCIELNEJ 5 ( NR DZ. NR 88/1 ) W SOKOŁACH ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1 Oznaczenie sprawy: SP36-343.02.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nr ST-1 Nazwa nadana zamówieniu przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo