INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Budynek laboratoryjno biurowy nr2 Adres : ul. Dorodna 16 ZAMAWIAJĄCY Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Ul. Dorodna 16, Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE Kod CPV kod CPV ARCHITEKTURA IOSIS POLSKA Warszawa ul. Puławska 303, tel , fax KONSTRUKCJA IOSIS POLSKA Warszawa ul. Puławska 303, tel , fax INSTALACJE WEWNĘTRZNE IOSIS POLSKA Warszawa ul. Puławska 303, tel , fax Nr specyfikacji: SST-04.a Data: LIPIEC 2010 r. Rewizja: A Nazwa pliku ICH_04_a

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY ORGANIZACJA PLACU BUDOWY UZGODNIENIE Z ZARZĄDCĄ OBIEKTU BEZPIECZNEGO WYŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NN230/400V INFORMACJA O TERENIE BUDOWY ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY NAZWY I KODY CPV DLA WYSZCZEGÓLNIONYCH ZAKRESÓW ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NN 230/400V: INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: TRANSPORT WYROBÓW BUDOWLANYCH PRZECHOWYWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN BUDOWLANYCH I ŚRODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE ZASADY WYKONANIA PRACE Z UŻYCIEM MASZYN WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH USZCZELNIENIA PRZECIWPOŻAROWE: MONTAŻ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO: PODŁĄCZENIE ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH: UKŁADANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA UWAGI OGÓLNE OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ODBIÓR CZĘŚCIOWY

3 7.3 ODBIÓR OSTATECZNY DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ODBIÓR POGWARANCYJNY OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA

4 1 WSTĘP 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno-biurowym nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie. 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT. Przedmiotem robót jest: a) Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego przejść instalacyjnych ze stref wydzielonych poŝarowo. W zakres robót wchodzi: - wykonanie przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów w miejscu przejścia istniejących instalacji rurowych przez przegrody wydzieleń poŝarowych. - oznaczenie przepustów p.poŝ wg istniejących tabliczek i numerów, wzór oznaczenia naleŝy uzgodnić z zamawiającym - dostawa i montaŝ nowych materiałów zabezpieczających posiadających wymagane aprobaty certyfikaty i dopuszczenia - wywóz gruzu - naprawy uszkodzonych podczas montaŝu tynków wraz z pomalowaniem ścian odtworzeniem osłon, elementów wykończeniowych, dekoracyjnych i doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego Uwagi dodatkowe: - posadzki, schody oraz inne elementy wystroju wnętrz będące na drodze komunikacji i transportu naleŝy w razie potrzeby zabezpieczyć przed moŝliwością uszkodzeń mechanicznych - obszar prowadzenia prac naleŝy zabezpieczyć w sposób widoczny i bezpieczny przed wejściem osób trzecich dotyczy to równieŝ dachu budynku. - Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest do wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i miejscem prowadzenia robót. b) Zastosowanie ewakuacyjnego oświetlenia kierunkowego dla kierowania ewakuacją ludzi z budynku zgodnie z przyjętym scenariuszem poŝarowym Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi wymogami aktualnych przepisów i norm: - demontaŝ istniejących opraw awaryjnych - montaŝ nowych opraw awaryjnych - montaŝ okablowania - podłączenie obwodów do baterii centralnej zasilającej oświetlenie AW - dostawa i podłączenie baterii centralnej zasilającej oświetlenie AW 4

5 c) Wykonanie instalacji elektrycznych NN 230/400V: Instalacja elektryczna będzie wymieniana na wszystkich kondygnacjach budynku, wyłączone z zakresu są tylko pewne fragmenty poszczególnych kondygnacji. Prace demontaŝowe: - demontaŝ istniejącej rozdzielnicy głównej - demontaŝ tablic piętrowych - demontaŝ rozdzielnic wentylacji na piętrze technicznym - demontaŝ instalacji odbiorczej (gniazda, oprawy, kable itp.) - demontaŝ opraw oświetleniowych - demontaŝ okablowania - demontaŝ tras kablowych i uchwytów kablowych Prace instalacyjne: - rozdzielnica główna - bateria kompensacji mocy biernej - tablice piętrowych ogólnych - trasy kablowe - wewnętrznych linii zasilających - bateria centralna zasilająca oświetlenie awaryjne - oprawy oświetlenia ogólnego i awaryjnego - gniazda elektryczne i wypusty kablowe do podłączenia urządzeń stałych - połączenia wyrównawcze - instalacja odgromowa - zasilanie urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wodnej i kanalizacji - zasilanie urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych obiektu - zasilanie dźwigów, osobowego i towarowego. d) Wykonanie instalacji teletechnicznej i systemów zabezpieczeń technicznych: Instalacje teletechniczna i systemów zabezpieczeń technicznych będą wykonywane na wszystkich kondygnacjach budynku, z ograniczeniem do pewnych pomieszczeń wyłączonych z projektu. Ograniczenie to obejmuje poszczególne instalacje w róŝnym stopniu. Prace demontaŝowe - demontaŝ urządzeń i okablowania systemu SAP - demontaŝ urządzeń sytemu kontroli dostępu - demontaŝ instalacji teletechnicznej Prace instalacyjne: - System sygnalizacji alarmu poŝaru SAP - System telewizji dozorowej CCTV - system kontroli dostępu KD - system alarmowy SSWIN - system okablowania strukturalnego Ponadto w zakresie robót jest zaprogramowanie i uruchomienie wszystkich systemów oraz przeszkolenie osób obsługi technicznej obiektu. 5

6 2 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH. Prace będą obejmowały następujące czynności: - opracowania projektowe, obliczenia, szkice, rysunki wykonawcze lub warsztatowe i detale robót, weryfikację dobranych materiałów w stosunku do obowiązujących przepisów, - wytyczne międzybranŝowe, dostarczenie danych niezbędnych innym branŝom, - próby, testy kontrolne i opinie techniczne, - dostawa wszystkich materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami zawartymi w normach, - rusztowania i urządzenia dźwigowe niezbędne do wykonania robót wchodzących w skład niniejszej specyfikacji, - regularne oczyszczanie i wywóz gruzu, odpadów itd. nagromadzonych w wyniku prowadzenia robót, - wykonanie zabezpieczeń, 2.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŝe teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŝe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: - zabezpieczenie istniejących, naraŝonych na zniszczenie elementów ( ściany, posadzki itp.) przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac - zapewnić korzystanie z energii elektrycznej niezbędnej przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, - na terenie zaplecza budowy wykonawca ma przygotować dla pracowników wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach kontenerach) na jadalnię, szatnię, suszarnię odzieŝy, umywalnię i ustępy) - przygotować środki transportu - uzyskać formalne pozwolenia na korzystanie z istniejących dróg wewnętrznych na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. - przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. - przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP. - zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek poŝaru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŝytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 6

7 2.1.2 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY. Projekt organizacji placu budowy przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót na bieŝąco korygowany i uzgadniany z Inwestorem. Inwestor wskaŝe Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Podłączenie zasilania na potrzeby dla placu budowy odbędzie się przez zaplombowany układ pomiarowy energii elektrycznej w rozdzielnicy po stronie Wykonawcy. Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną określi Wykonawca, powinno być dostosowane do: - wielkości placu budowy, - przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych z napędem elektrycznym, - potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach towarzyszących, miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. Prace związane z podłączeniem kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia UZGODNIENIE Z ZARZĄDCĄ OBIEKTU BEZPIECZNEGO WYŁĄCZENIA ROZDZIELNIC NN230/400V. Wykonawca robót elektrycznych przed rozpoczęciem prac powinien uzgodnić z Inwestorem terminy i okresy wyłączenia zasilania poszczególnych rozdzielnic i tablic elektrycznych. Z uwagi na charakter obiektu w którym mają być prowadzone roboty, zgoda na wyłączenie zasilania powinna być wydana w formie pisemnej. Wykonawca nie moŝe przekroczyć uzgodnionego czasu wyłączenia zasilania. 2.2 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegł przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót (budowy) ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie, dotyczy to między innymi rurociągów, kanałów, kabli itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót istnienia instalacji innych niŝ wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, do Wykonawcy naleŝy obowiązek ich zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełoŝenia lub zabezpieczenia. 7

8 2.2.3 OCHRONA ŚRODOWISKA. Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie stosował się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na: - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, - zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - zabezpieczenie przed moŝliwością powstania poŝaru. UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyŝszych niŝ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŝyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŝyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŝenie przeciwpoŝarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŝarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŝaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. Wykonawca zabezpieczy teren budowy na okres trwania realizacji robót budowlanych aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające obszar wykonywania prac. W zakresie przewidywanych do zastosowania zabezpieczeń są: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowy ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokój śniadań) i magazynowe (na narzędzia i materiały budowlane). Zaplecze socjalno-magazynowe będzie zlokalizowane w pomieszczeniach kontenerowych. Nie przewiduje się moŝliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń w budynkach będących w uŝytkowaniu ICHiTJ. 8

9 WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, tablice ostrzegawcze etc., Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu pieszego. Wszystkie znaki tablice ostrzegawcze, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg i chodników przy placu budowy OGRODZENIA. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i wykona ogrodzenie strefy bezpieczeństwa, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze oraz wykona zastawy zabezpieczające. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI. Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni, z których będzie korzystał przed ich trwałym zabrudzeniem i zniszczeniem. 2.3 NAZWY I KODY CPV DLA WYSZCZEGÓLNIONYCH ZAKRESÓW ROBÓT BUDOWLANYCH. Roboty Budowlane w zakresie instalacji elektrycznych: CPV CPV CPV CPV CPV CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Roboty Budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych: CPV CPV CPV CPV CPV Instalowanie abonenckich central telefonicznych Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego Instalowanie infrastruktury kablowej Instalowanie okablowania komputerowego Układanie kabli 9

10 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH. 3.1 WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH. NaleŜy zastosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami, i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, posiadają wymagane parametry i spełniają wymagania obowiązujących w Polsce przepisów. 3.2 WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ. Wszystkie materiały które będą zastosowane do wykonania zaprojektowanych instalacji muszą być nowe i w pełni sprawne. Materiały nie spełniające wymagań nie będą przechowywane na terenie budowy. Sposób przechowywania materiałów musi im zapewnić zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem. Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje się uŝycie niŝej wymienionych materiałów i urządzeń. PoniŜszy wykaz nie jest wyczerpujący i zawiera tylko materiały i urządzenia podstawowe INSTALACJA ELEKTRYCZNA NN 230/400V: L.p. Rodzaj urządzenia 1 oprawa oświetleniowa CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + GLASS IP44 FR OP 2 oprawa oświetleniowa CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL 3 oprawa oświetleniowa CLUB 1x38w TC-DD HF L WHI L840 4 oprawa oświetleniowa INVICIBLE II SUPREME DSB 3X49W 5 oprawa oświetleniowa OMEGA BD/MB 4x14w T16 HF DMB L840 6 oprawa oświetleniowa CELINO TPS680 7 oprawa oświetleniowa PRISMA 2X49W OP 8 oprawa oświetleniowa PRISMA 1X49W OP 9 oprawa oświetleniowa PRISMA 1X35W OP 10 oprawa oświetleniowa AQUAF2 1x58W T26 HF L840 10

11 11 oprawa oświetleniowa AQUAF2 2x36W T26 HF L oprawa oświetleniowa CORRF2 2X36W T26 HF L wyłącznik pojedynczy 230V/10A p/t, n/t, IP20, IP44 14 wyłącznik podwójny 230V/10A p/t, n/t, IP20, IP44 15 przycisk pojedynczy 230V/ 0A p/t, n/t, IP20, IP44 16 oprawy kierunkowe 8W z piktogramem 17 bateria centralna z akumulatorami, zasilająca oświetlenie awaryjne 18 gniazdo 230V/16A p/t, n/t, IP20, IP44 19 gniazdo 400V/16A n/t, IP44 20 korytka kablowe stalowe ocynkowane 21 drabinki kablowe stalowe ocynkowane 22 rury instalacyjne PVC sztywne i elastyczne o średnicy 15-40mm 23 tablice elektryczne wnękowe typu Prisma Plus 24 tablice elektryczne wiszące typu Prisma Plus 25 tablice elektryczne stojące typu Prisma Plus 26 rozdzielnica główna typu SVLT, In=800A, Icu=40kA 27 bateria kompensacji mocy biernej 120kVar 28 kable YDY o przekrojach 1,5-6mm 2 29 kable YKY o przekrojach 2,5 35mm 2 30 kable NHXH (E90) 2x1,5 11

12 31 kable NHXH (E60) 3x2,5 32 uchwyty kablowe z tworzywa sztucznego przykręcane 33 uchwyty kablowe metalowe przykręcane (E90) 34 pręty stalowe ocynkowane ø8mm (instalacja odgromowa) 35 płaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm (instalacja odgromowa) 36 wsporniki dachowe przyklejane (instalacja odgromowa) 37 maszty odgromowe h=2-3m na pojedynczej podstawie betonowej (instalacja odgromowa) 38 uniwersalne złącza krzyŝowe skręcane (instalacja odgromowa) 39 uchwyty ścienne (instalacja odgromowa) 40 rury PVC ø30mm 41 Dokumentacja powykonawcza INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POśARU SAP L.p. Rodzaj urządzenia 1 B5- Centrala sygnalizacji poŝaru Integral Evolution + zasilacz B5-PSU 2 B3 Wewnętrzne pole obsługi PL 3 B3-DAI2 Karta linii pętlowych 4 B3-OM8 Karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych 5 CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9) 12

13 6 Gniazdo USB DKM Przycisk poŝarowy MCP545-1 czerwony 8 DKM Szybka do przycisku Schrack 9 B3/B4/B5 Moduł wejścia / wyjścia BA-OI3 10 LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI 11 Obudowa wskaźnika zadziałania 12 Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED SA-K7 13 Zasilacz p.poŝ 6A 14 Rurka instalacyjna RL 15 Przewód YnTKSYekw 1x2x1 Technokabel 16 Przewód HTKSHekw 1x2x1 PH90 Technokabel 17 Kabel HDGs 3x1,5mm2 Technokabel 18 Matreiały instalacyjne 19 Dodatkowe elementy niezbędne do wykonania systemu 20 Uruchomienie, testy, szkolenie 21 Dokumentacja powykonawcza SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV L.p. Rodzaj urządzenia 1 Kamera zewnętrzna Dzień/Noc, 550 linii (kolor), 580 linii (cz.b.), wbudowany obiektyw 3,8 9,5 z automatyczną przysłoną, oświeltlacz podczerwieni, obudowa IP66, zasilanie 12VDC, IN961IRN 13

14 2 Kamera wewnetrzna D/N, dualna, 540 linii, czułość 0.3 lux kolor, 0,02 lux cz/b przy obiekt. F:1.2, BLC, AES, AGC, FL, S/N ponad 52dB, zasilanie 230VAC, zdejmowany automatycznie filtr podczerwieni, 3 obiektyw 1/3" AUTO-IRIS (typ DC), mm 4 Obudowa zewnętrzna z uchwytem i grzałką 5 Uchwyt do kamery wewnętrznej 6 Monitor LCD 22 7 Monitor LCD 54 8 Rejestrator cyfrowy z mozliwością podłaczenia 16 kamer, dyskami twardymi, nagrywarka cyfrową 9 Kabel RG59 10 Okablowanie zasilające YDY 3x1,5 11 Rura peszel 12 Matreiały instalacyjne 13 Dodatkowe elementy niezbędne do wykonania systemu 14 Uruchomienie, testy, szkolenie 15 Dokumentacja powykonawcza SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ACC I SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN L.p. Rodzaj urządzenia 1 Centrala SWIN w obudowie z akumulatorem, ATS Koncentrator wej/wyj z zasilaczem w obudowie metalowej 14

15 3 Moduł RS 232 ATS Moduł TCP/IP ATS Klawiatura LCD ATS Kontroler KD w obudowie z akumulatorem ATS Czytnik kart zbliŝeniowych HID 8 Karta zbliŝeniowa 9 Elektrozaczep rewersyjny "NO" 12VDC zgodny z aprobata ITB dla danego producenta drzwi 10 Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, podwójny styk kontrolny. 11 Czujka kontaktronowa powierzchniowa klasa. S 12 Kabel magistralny 13 Okablowanie sygnałowe 14 Okablowanie zasilające 15 Rura peszla 16 Matreiały instalacyjne 17 Dodatkowe elementy niezbędne do wykonania systemu 18 Uruchomienie, testy, szkolenie 19 Dokumentacja powykonawcza SYSTEM TELEINFORMATYCZNY L.p. Rodzaj urządzenia 15

16 1 Przełącznica telefoniczna 2 Kabel kronet Plus kat.6 U/UTP LS0H 3 Gniazdo 2xRJ45 kat.6 UTP 4 Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 UTP 568A/B 5 Panel porządkujący 6 Panel światłowodowy 7 Panel telefoniczny 8 Kable krosowe do podłączeń w szafie RACK 9 Szafa 400x600 24U, cokół, prowadnica boczna, listwa uziemienia, panel wentylacyjny, termostat 10 Okablowanie zasilające 11 Koryto teletechniczne K Koryto teletechniczne K Koryto teletechniczne K Rura peszla 15 Matreiały instalacyjne 16 Dodatkowe elementy niezbędne do wykonania systemu 17 Uruchomienie, testy, szkolenie 18 Dokumentacja powykonawcza 3.3 TRANSPORT WYROBÓW BUDOWLANYCH. 16

17 Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk w obiekcie, na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiału, po wykonaniu magazynów zamkniętych. Materiały na budowę powinny być przywoŝone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 3.4 PRZECHOWYWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH. - Powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych naleŝy dobierać na podstawie ilości składowania materiałów. - Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. - Materiały, elementy i wyroby budowlane naleŝy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie). - Urządzenia zabezpieczające przed kradzieŝą powinny być dostosowane do warunków połoŝenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagroŝenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. - Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych naleŝy przestrzegać warunków składowania określonych w normach, świadectwach dopuszczania danego materiału dostosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw wymagań określonych w warunkach technicznych producenta. 3.5 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod względem jakości, niezaleŝnie od tego, kto jest ich dostawcą. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów usterek i wad odbieranego materiału naleŝy je odpowiednio udokumentować i niezwłocznie reklamować. Materiał budowlany z usterkami nie moŝe być zastosowany w realizacji zaplanowanych planowanych obiektów. 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN BUDOWLANYCH I ŚRODKÓW TRANSPORTU. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę w doborze sprzętu i maszyn ze względu na prowadzenie robót w zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu uŝyteczności publicznej a takŝe ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu (w tym równieŝ środków transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. - Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. - Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, moc lub inne dane waŝne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. - Przed rozpoczęciem pracy i przed kaŝdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia naleŝy sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich uŝytkowania. - Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagraŝające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. - PrzeciąŜenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciąŝenie robocze jest zabronione. 17

18 - Przewody elektryczne zasilające urządzenia placu budowy powinny być dostosowane do warunków pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, uŝywanie przewodów uszkodzonych uszkodzoną izolacją jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zuŝyte powinny być usunięte poza obręb placu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przepisami, normami, projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. podczas wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na wyposaŝenie pracowników w odpowiednią odzieŝ roboczą, sprzęt i zabezpieczenia, wszelkie prace naleŝy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, wszelkie prace naleŝy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie prace naleŝy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej widzialności, w przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych, bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo powstania poŝaru, plac budowy (montaŝu) naleŝy wyposaŝyć w gaśnicę proszkową, na placu budowy musi się znajdować apteczka pierwszej pomocy, 5.2 PRACE Z UŻYCIEM MASZYN sprzęt budowlany, podlegający dozorowi powinien posiadać dokumenty uprawniające do eksploatacji; haki, zawiesia, liny powinny posiadać atesty, obsługa maszyn budowlanych powinna się odbywać przez wykwalifikowany personel, operator maszyny nie moŝe opuszczać stanowiska pracy podczas ruchu maszyny; w przypadku uszkodzenia maszyny naleŝy ją niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii elektrycznej; strefę niebezpieczną o promieniu większym o 10m od promienia pracy dźwigu lub wciągarek naleŝy zabezpieczyć i odpowiednio oznakować; naleŝy równieŝ ograniczyć do minimum komunikację wokół miejsca wykonywania prac montaŝowych, dodatkowo naleŝy zwrócić szczególną uwagę na ustalenie komunikacji pomiędzy montaŝystami, a obsługą dźwigu lub wciągarek. Wytyczne montaŝu itd. określić na podstawie szczegółowych wytycznych wybranego dostawcy 5.3 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Instalacje elektryczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót gwarantujące wysoką jakość wykonania. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zapozna się z całością dokumentacji która dotyczy jego zakresu robót oraz dokumentacją robót związanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań technicznych zaprojektowanych instalacji naleŝy wyjaśnić przed przystąpieniem do 18

19 robót z projektantem lub Inwestorem. Wprowadzanie zmian instalacjach musi być zaakceptowane przez projektanta i Inwestora. OKABLOWANIE: - W zakresie robót związanych z ułoŝeniem okablowania są: - trasowanie linii ułoŝenia kabli - kucie bruzd w podłoŝu - przebicia w ścianach i stropach - uszczelnienia przebić w ścianach i stropach stanowiących przegrody ogniowe - wykonanie otworów pod montaŝ uchwytów kablowych - zatynkowanie bruzd z odtworzeniem pierwotnego wyglądu naruszonych powierzchni ścian i sufitów Przy układaniu okablowania naleŝy w miarę moŝliwości wykorzystywać istniejące przebicia przez stropy i ściany. Okablowanie w pomieszczeniach technicznych, warsztatowych, magazynowych i komunikacyjnych na poz. -2 i -1, w pionach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszanymi wykonać jako n/t. W pozostałych pomieszczeniach wszystkie instalacje muszą być wykonane jako p/t. Kable ognioodporne układane na tynku i bruzdach p/t, naleŝy mocować do ścian uchwytami metalowymi o odporności ogniowej nie mniejszej niŝ mocowane kabel. W pionach instalacyjnych pojedyncze kable mocować do ścian uchwytami, lub wciągać je w istniejące rury instalacyjne. Dla ułoŝenia w pionach większych ilości kabli naleŝy przygotować drabinki kablowe. Nie dopuszcza się układania kabli w listwach instalacyjnych PVC. Wszystkie kable muszą być ułoŝone w taki sposób aby nie były naraŝone na dodatkowe napręŝenia. NaleŜy takŝe zwracać szczególną uwagę na zachowanie odpowiednich promieni gięcia kabli USZCZELNIENIA PRZECIWPOŻAROWE: Przepusty przez ściany i stropy stanowiące przegrodę stref poŝarowych muszą posiadać odporność ogniową EIS120. W tym celu naleŝy je uszczelniać masami ognioodpornymi (np. prod. PROMAT lub HILTI). Dla uszczelnienia pojedynczych kabli stosować masę typu CP611A (Hilti). Dla uszczelnienia tras kablowych stosować pianę typu CP200 (Hilti). Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w uszczelnieniach przegród ogniowych. Przy wykonywaniu uszczelnień naleŝy ściśle stosować się do zaleceń producenta danego materiału. KaŜde uszczelnienie naleŝy oznakować opisując typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania MONTAŻ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO: Roboty związane z montaŝem urządzeń elektrycznych powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym. Mocowanie wszelkich elementów do ścian i stropów moŝe być wykonywane tylko z zastosowaniem metalowych kotew lub tulei rozporowych. Trasy kablowe z drabinek kablowych powinny być wykonane z zastosowaniem wyłącznie elementów systemowych danego producenta. Na trasach kablowych nie mogą wystawać Ŝadne ostre krawędzie ani końce śrub które mogłyby uszkodzić izolację kabli. 19

20 Rozdzielnice, tablice elektryczne, szafki sterujące, elementy instalacji, itp. naleŝy mocować zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń. Do czasu zakończenia prac wszystkie istniejące i nowe urządzenia i wyposaŝenie budynku powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniem na skutek prowadzenia robót PODŁĄCZENIE ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH: Podłączenia zainstalowanych urządzeń naleŝy wykonać zgodnie ze schematami w projekcie wykonawczym. NaleŜy przy tym stosować się do szczegółowych schematów podłączenia które powinny być dostarczone przez producenta. Podłączenie i uruchomienie urządzeń innych instalacji (np. kurtyny powietrzne, wentylatory) pozostaje w zakresie wykonawcy tych instalacji. W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie kabli zasilających do miejsca montaŝu tych urządzeń UKŁADANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Instalacje teletechniczne prowadzić w odległości nie mniejszej niŝ 30cm od instalacji NN 230V/400V. Odległość ta nie dotyczy układania instalacji w metalowych kanałach instalacyjnych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych. 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 6.1 UWAGI OGÓLNE Odbiór robót, sprawdzeniu podlegają: - zgodność wykonania robót z projektem i załoŝeniami przetargowymi - poprawność wykonania robót zanikowych, - jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni, krawędzi, spoin, izolacji), - sprawdzeniu ogólnego wyglądu, jednorodności odcieni wykonanych elementów - sprawdzeniu szczelności na wodę i wiatr wszystkich elementów zewnętrznych - poprawność wykonania połączeń i mocowania elementów W wyniku odbioru naleŝy: - sporządzić częściowy i końcowy protokół odbioru robót, - dokonać wpisu do dziennika budowy. 7 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, - właściwe wykonanie wszystkich połączeń w instalacji elektrycznej - próby poprawnego działania wszystkich odbiorów elektrycznych - wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej) z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe Obiekt: Budynek biurowy MZWiK przy ul. Długiej 21 Nowym Targu Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 / 16 tel./fax.(048) 363 73 52 Regon -670056036- e-mail: apawlikowski@pro.onet.pl CENTRALNA STERYLIZATORNIA SPZZOZ SPITAL w IŁśY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Rozbudowa z przebudową budynku gospodarczego stodoły na wiatę jako centrum wypoczynku,rekreacji i edukacji z małą architekturą, zjazdem i parkingami.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Lokal mieszkalny Adres: ul. Krzywoustego 51 m 3, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SST Instalacja teleinformatyczna w budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Czerwonaku.

TECHNICZNA SST Instalacja teleinformatyczna w budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Czerwonaku. S P E C Y F I K A C J A TECHNICZNA SST-14.03 Instalacja teleinformatyczna w budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Czerwonaku. Numer projektu: 021.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 1 Obiekt: GIMNAZJUM im. Jana

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV:

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA ABM śywiec ul. Zacisze 17, 34-300 śywiec Tel. 033/ 861 41 23, kom. 0502 203 510 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO W KORYTARZU NA I PIĘTRZE W BUDYNKU B WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO w SOPOCIE przy ul.

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DEG PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DEG PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DEG OBIEKT: INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Poznań ul. Słowackiego 8 PARTER STAROSTWO POZNAŃSKIE PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt Budynek 5/3121 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 2090 39-460 Nowa Dęba ul. A Krzywoń Zamawiający Jednostka Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Wykonania instalacji monitoringu CCTV budynku Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Podłużnej nr 3 w Krakowie Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NR. SST/E/1/2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NR. SST/E/1/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NR. SST/E/1/2015 Montaż klimatyzatorów w budynkach WAT 55a, 14, 34 Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W GRUDZIĄDZU ODDZIAŁ PULMONOLOGII SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA Inwestor: REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W GRUDZIĄDZU UL. SIKORSIEGO 32 Obiekt: Oddział Pulmonologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA PODZIEMNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA W SZPITALU POWIATOWYM W PUCKU LOKALIZACJA: ul. 1 maja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Powiat Poznański Poznań ul. Jackowskiego 18 PROJEKT WYKONAWCZY. Elektryczna STE

Powiat Poznański Poznań ul. Jackowskiego 18 PROJEKT WYKONAWCZY. Elektryczna STE OBIEKT: INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Przychodnia Zdrowia Parter I i II Piętro Instalacje Elektryczne Poznań ul. Słowackiego 8/10 Powiat Poznański Poznań ul. Jackowskiego 18 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC- KONSERWACYJNYCH ORAZ NAPRAWYCZYCH INSTALACJI DOMOFONOWYCH I INSTALACJI ANTEN ZBIORCZYCH. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

NR OPRACOWANIA: 23/ST/11 NR UMOWY --- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR OPRACOWANIA: 23/ST/11 NR UMOWY --- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439 NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT instalacji elektrycznych zasilania zespołu pomp p.-poŝarowych i urządzeń elektrycznych współpracujących w budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Węzeł cieplny wymiennikowy c.o. zlokalizowany w segmencie B budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej w Barcinie BRANŻA: ELEKTRYCZNA I AKPiA INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo