REGIONALNY PLAN IMPLEMENTACYJNY DLA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN D-AIR Project, Warszawa 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY PLAN IMPLEMENTACYJNY DLA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN D-AIR Project, Warszawa 2014 r."

Transkrypt

1 ZLECENIODAWCA: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie WYKONAWCA: ONE WAY Sławomir Kuliś REGIONALNY PLAN IMPLEMENTACYJNY DLA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN D-AIR Project, Warszawa 2014 r.

2 1 S t r o n a Spis treści WPROWADZENIE... 2 CELE REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO... 3 UWARUNKOWANIA PRAWNE I POLITYKI STRATEGICZNE... 4 CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO ZIDENTYFIKOWANE ŹRÓDŁA I WIELKOŚĆ EMISJI... 7 EMISJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ LOTNISKA... 7 ENERGIA CIEPLNA... 8 ENERGIA ELEKTRYCZNA... 9 POJAZDY SILNIKOWE TRANSPORT DO/Z MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO ZBIORCZE ZESTAWIENIE EMISJI PORÓWNANIE EMISJI Z INNYMI PORTAMI LOTNICZYMI PERSPEKTYWY ROZWOJU LOTNISKA CELE REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO METODY OSIĄGNIĘCIA CELÓW REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA LOTNISKA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA LOTNISKA STRATEGIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW RPI PLANOWANE EFEKTY PROWADZONYCH DZIAŁAŃ BIBLIOGRAFIA... 63

3 2 S t r o n a WPROWADZENIE Niniejszy dokument, noszący tytuł Regionalnego Planu Implementacyjnego dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (zwany dalej Planem lub RPI) powstał w efekcie realizacji europejskiego programu ograniczania emisji CO 2 w portach lotniczych i regionach ich otaczających (program D-AIR). Uczestnikiem tego programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin. Schemat niniejszego opracowania określony został wytycznymi programu D-AIR i w ogólnym zarysie prezentuje się następująco (Rys. 1): Rys. 1 Uproszczony schemat metodologiczny Regionalnego Planu Implementacyjnego (wg EuroTran)

4 3 S t r o n a CELE REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO Podstawowymi celami Regionalnego Planu Implementacyjnego dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin są: ograniczenie emisji CO 2 pochodzącej z pracy operacyjnej portu ograniczenie emisji CO 2 emitowanej przez naziemny transport pasażerów i pracowników portu (dojazdy z i do lotniska). Osiągnięcie ww. celów głównych powinno nastąpić w efekcie realizacji szeregu celów operacyjnych, wśród których wymienić należy: maksymalizację wykorzystania transportu publicznego w przewozach pasażerów i pracowników zwiększenie użytkowania pojazdów o niskiej emisji CO2 zwiększenie efektywności istniejących systemów operacyjnych (np. urządzeń obsługi handlingowej czy systemów oświetleniowych) ograniczenie użytkowania maszyn i urządzeń spalinowych użytkowanie odnawialnych źródeł energii rozszerzenie działań kompensacyjnych w stosunku do występującej emisji CO2 takich jak ochrona istniejących terenów zieleni i nowe nasadzenia, promocję alternatywnych zachowań transportowych (m.in. transport rowerowy, car-pooling i car-sharing) promowanie dobrych praktyk i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ochrony powietrza, wśród społeczności zamieszkujących otoczenie portu lotniczego oraz dzieci i młodzieży

5 4 S t r o n a inicjowanie i stymulowanie współpracy pomiędzy operatorem portu lotniczego, firmami działającymi na jego rzecz i w związku z jego działalnością, władzami szczebla lokalnego i regionalnego oraz organizacjami społecznymi zainteresowanymi zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Dzięki realizacji Planu należy spodziewać się również wystąpienia pozytywnych efektów środowiskowych w regionie otaczającym lotnisko począwszy od poprawy jakości powietrza, poprzez upowszechnienie pozytywnych praktyk w zakresie komunikacji (szczególnie ograniczenia transportu indywidualnego), aż po poprawę klimatu akustycznego i organizacji przestrzeni. UWARUNKOWANIA PRAWNE I POLITYKI STRATEGICZNE Realizacja Planu wpisuje się w następujące polityki strategiczne i uwarunkowania organizacyjno-prawne: Dyrektywa CAFE [2] podstawowy akt prawny Unii Europejskiej, określający wymagania w zakresie ochrony powietrza w państwach członkowskich Tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny (polityka 3 x 20% ) przedstawiony przez Komisję Europejską 10 stycznia 2007 r. i zobowiązujący kraje członkowskie do podjęcia niezbędnych działań celem zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, zwiększenia o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej oraz zwiększenia o 20% efektywności wykorzystania energii (w stosunku do roku bazowego 1990) Polityka Ekologiczna Państwa [5] określająca m.in. cele i kierunki działań niezbędnych do uzyskania pożądanego stanu środowiska kraju, w tym standardów jakości powietrza

6 5 S t r o n a Regionalne i lokalne programy ochrony środowiska: Woj. Mazowieckiego [9], Powiatu Nowodworskiego [8] oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki [7], określające cele i kierunki działań ekologicznych (w tym w zakresie wymogów ochrony powietrza) na poziomie regionalnym i lokalnym Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [1] - określająca podstawowe prawa, ograniczenia i wymogi w zakresie korzystania ze środowiska przez lotnisko Warszawa-Modlin, zarówno w okresie jego budowy jak i funkcjonowania. CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO 2 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin rozpoczął obsługę rejsowych lotów pasażerskich w dniu 15 lipca 2012 roku, po niespełna 2 latach budowy. Ze względu na ujawnienie się wad konstrukcyjnych drogi startowej, 22 grudnia 2012 r. czasowo zawieszono jednak regularne połączenia pasażerskie i wykonano niezbędne naprawy. Obsługę masowego ruchu pasażerskiego uruchomiono ponownie 30 września 2013 r. Lotnisko Warszawa - Modlin (WMI wg kodu IATA, EPMO wg kodu ICAO) posiada jedną drogę startową (DS) o wymiarach x 60 m, płytę postojową (PPS) z 8 stanowiskami dla samolotów typu B737/A320 oraz 4 drogi kołowania (DK). W zakresie urządzeń radionawigacyjnych, lotnisko posiada system DVOR/DME oraz ILS CAT. II. Obsługę ruchu pasażerskiego zapewnia terminal o powierzchni 12,1 tys. m 2 z 22 stanowiskami obsługi pasażerskiej (check-in desks), 4 niezależnymi strefami obsługi wylotów i szacunkową przepustowością na poziomie 5 tys. pasażerów dziennie, tj. ok. 1,8 mln pasażerów rocznie. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania lotniska i kształtujące się dopiero doświadczenie operatora portu, w dotychczasowym okresie działalności lotniska nie prowadzono szerokiego

7 6 S t r o n a zakresu działań ograniczających poziom emisji CO 2 do atmosfery. Mimo tego, wymienić należy następujące czynniki sprzyjające obniżeniu przedmiotowego zjawiska: działania na rzecz maksymalnego udziału transportu publicznego w transporcie naziemnym pasażerów do i z lotniska: o umowy z przewoźnikami autobusowymi, zapewniające regularny, rozkładowy serwis autobusowy w połączeniach do Warszawy i Łodzi (ModlinBUS) oraz miast północno-wschodniej Polski (z zastosowaniem klauzul zobowiązujących przewoźników do stosowania nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru) o mimo braku realizacji bezpośredniego połączenia kolejowego do lotniska, organizacja regularnego połączenia kolejowego na trasie Modlin Warszawa (centrum oraz MPL im. Chopina), które realizowane jest z wykorzystaniem pociągów spółki Koleje Mazowieckie oraz autobusowego połączenia wahadłowego (shuttle bus) pomiędzy stacją Modlin a terminalem lotniska działania zmierzające do ograniczenia skali dojazdów typu kiss and fly, polegające na udostępnieniu pasażerom parkingu długoterminowego (PA7) z bezpłatnym, zbiorczym dowozem do terminala lotniska użytkowanie pojazdów samochodowych i maszyn (w tym pojazdów strażackich i maszyn do zimowego utrzymania nawierzchni) z silnikami spalinowymi, spełniającymi nowoczesne normy w zakresie emisji spalin sukcesywne uzupełnianie parku samochodowego pojazdami elektrycznymi (typu Melex) operator lotniska użytkuje aktualnie 7 tego rodzaju pojazdów, co stanowi 20% jego parku samochodowego stosowania ręcznego systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym i sektorowego sposobu oświetlania płyty postojowej, zapewniające optymalizację zużycia energii elektrycznej (oświetlenie nawigacyjne załączane jest na czas wykonywania operacji lotniczych a płyta postojowa oświetlana jest w sektorach,

8 7 S t r o n a w których w danym czasie prowadzona jest obsługa statków powietrznych) stosowanie niestandardowych sposobów ochrony biologicznej lotniska, z wykorzystaniem wyszkolonych psów i ptaków drapieżnych, co ogranicza zakres koniecznych przejazdów patrolowych i interwencyjnych rezygnacja z wykorzystania istniejących kotłowni lokalnych (olejowych) do ogrzewania obiektów lotniskowych na rzecz energii cieplnej pobieranej z komunalnej sieci ciepłowniczej (istniejące kotłownie stanowią jedynie awaryjne źródło zasilania w energię cieplną). ZIDENTYFIKOWANE ŹRÓDŁA I WIELKOŚĆ EMISJI Punktem wyjścia dla określenia zarówno celów, jak i planu działań ograniczających emisję CO 2 z tytułu działalności operacyjnej i dojazdów do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin jest zidentyfikowanie stanu istniejącego (wyjściowego). W tym celu zinwentaryzowano główne źródła emisji CO 2 oraz oszacowano jej wielkość. Wstępnych danych dla zaprezentowanej niżej analizy dostarczył Raport Otwarcia (Start Position Report) przygotowany na etapie początkowym realizacji programu D-AIR. Z uwagi na brak wystarczających ku temu danych, ograniczono się w nim jednak do wyspecyfikowania głównych źródeł emisji CO 2, bez jakichkolwiek kwantyfikacji tego zjawiska. W ramach niniejszego opracowania uzupełniono zatem stan wiedzy w przedmiotowym zakresie. EMISJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ LOTNISKA Generalnie wskazać należy, że emisja dwutlenku węgla związana z działalnością operacyjną lotniska wynika przede wszystkim z tytułu zużycia paliw pędnych w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn, zużycia energii cieplnej w celach grzewczych oraz zużycia

9 8 S t r o n a energii elektrycznej dla różnorodnych celów, w tym dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych. Stosownie do wymagań GHG Potocol i Airport Carbon Accreditation, emisję CO 2 sklasyfikowano jako: emisję bezpośrednią (wewnętrzną) pochodzącą ze źródeł będących w posiadaniu lub pod kontrolą operatora lotniska, np.: ze spalania paliw w kotłowniach, urządzeniach spalinowych i pojazdach emisję pośrednią (zewnętrzną) wynikającą z zakupu energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby działalności lotniska. Przedmiot analizy stanowiły obliczenia emisji dwutlenku węgla CO 2, spowodowanego działalnością i funkcjonowaniem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Podstawą do obliczeń, były rzeczywiste dane 1 przekazane przez poszczególne komórki organizacyjne Portu Lotniczego, związane z parametrami eksploatacyjnymi. ENERGIA CIEPLNA Podstawowym dostawcą energii cieplnej do Mazowieckiego Portu Lotniczego jest DALKIA S.A. 2, która zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, modernizacją systemów ciepłowniczych oraz zarządzaniem systemami ciepłowniczymi. Zużyta w roku 2013 energia 3 spowodowała emisję na poziomie ok. 810 Mg CO 2. Dodatkowym źródłem energii cieplnej jest 5 kotłów o nominalnej mocy < 5 MW opalanych olejem lekkim. Wykazane w 2013 r. zużycie paliwa 4 spowodowało emisję CO 2 w wysokości przeszło 307 Mg. Łączna emisja CO 2 z tytułu wykorzystania energii cieplnej wyniosła w 2013 r ,18 Mg. 1 Dane przekazano w okresie marzec-maj 2014 r Dane o zużyciu na podstawie faktur za rzeczywiste wielkości 4 Dane na podstawie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2013 z dnia r.

10 9 S t r o n a ENERGIA ELEKTRYCZNA Dostawcą energii na teren portu lotniczego jest firma PGE S.A. 5. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE S.A. w 2013 roku przedstawia Rys. 2. Rys. 2 Struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2013 roku 6 Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE S.A. w 2013 roku przedstawia Tabl

11 10 S t r o n a Tabl. 1 Emisja poszczególnych rodzajów paliw w 2013 r. 6 Rodzaj paliwa Emisja [Mg/MWh] CO 2 SO 2 NOx Pyły Opady radioaktywne Węgiel kamienny 0, , , ,57E-05 x Węgiel brunatny 0, , , ,75E-05 x Gaz ziemny 0, , , ,85E-05 x Biomasa 0, , , , x Inne 0, ,74E-05 0, x RAZEM 0, , ,0013 0, x Bazując na wielkościach zużytej energii 7 oszacowano emisję CO 2 w 2013 r. w wysokości przeszło 2891 Mg. POJAZDY SILNIKOWE W oparciu o wykazane w 2013 r. zużycie paliw poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych 8, oszacowano emisję CO 2 pojazdów będących stałym elementem wyposażenia Portu Lotniczego, która obejmowała: silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, benzyna silnikowa o emisji CO 2 1,11 Mg silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, olej napędowy o emisji CO 2 2,35 Mg 77 Dane o zużyciu na podstawie faktur za rzeczywiste wielkości 8 Dane na podstawie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2013 z dnia r.

12 11 S t r o n a silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5, olej napędowy o emisji CO 2 34,77 Mg silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, benzyna silnikowa o emisji CO 2 1,55 Mg silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5, olej napędowy o emisji CO 2 13,67 Mg silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 5, olej napędowy o emisji CO 2 18,41 Mg silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA, olej napędowy o emisji CO 2 45,76 Mg silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II, benzyna silnikowa i olej napędowy o emisji CO 2 21,34 Mg silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA, olej napędowy o emisji CO 2 49,04 Mg. Dodatkowym źródłem emisji CO 2 funkcjonującego Portu Lotniczego jest firma handlingowa posiadająca na swym stanie i użytkująca następujące pojazdy 9 : agregaty powietrzne i elektryczne o rocznej emisji CO 2 10,36 Mg 9 Dane o zużyciu na podstawie rzeczywistych wielkości dostarczonych przez właściciela pojazdów

13 12 S t r o n a pojazdy dla niepełnosprawnych, holowniki o rocznej emisji CO 2 3,28 Mg pojazdy dyspozycyjne o rocznej emisji CO 2 3,98 Mg odladzacze o rocznej emisji CO 2 13,76 Mg. Łączna emisja CO 2 z tytułu wykorzystania pojazdów silnikowych wyniosła w 2013 r. 219,39 Mg. Wszystkie opisane powyżej źródła emisji CO 2 można podzielić na 2 grupy. Pierwszą stanowią źródła emisji zlokalizowane na terenie MPL nazwane roboczo wewnętrznymi (pojazdy, piece olejowe) stanowią one źródła emisji bezpośredniej. W przypadku kiedy źródło emisji zlokalizowane jest poza obszarem portu lotniczego mówimy o zewnętrznym źródle emisji (energia elektryczna, ciepło) tzw. emisji pośredniej. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabl. 2 oraz w postaci graficznej Rys. 3. Tabl. 2 Zestawienie emisji CO 2 na terenie z wyróżnieniem źródeł i przeliczenia na pasażera Pozycja emisji CO 2 [Mg ] Emisja CO 2 na pasażera [kg/pax ] Lokalizacja źródła emisji Ogrzewanie podstawowe DALKIA 811,18 0,541 zew. Energia elektryczna 2890,86 1,927 zew. Ogrzewanie na olej lekki 307,18 0,205 wew. Pojazdy osobowe 57,43 0,038 wew. Pojazdy > 3,5 Mg 134,56 0,090 wew. Pojazdy specjalistyczne 27,40 0,018 wew. SUMA 4228,61 2,819 gdzie 3702,04 2,468 zew. 526,57 0,351 wew.

14 13 S t r o n a 134,56 57,43 27,40 307,18 811,18 Ogrzewanie podstawowe DALKIA Energia elektryczna zew. Ogrzewanie na olej lekki Pojazdy osobowe Pojazdy > 3,5 Mg wew. Pojazdy specjalistyczne 2890,86 Rys. 3. Udział poszczególnych źródeł emisji CO 2 w strukturze globalnej emisji CO 2 MPL Warszawa - Modlin Analizując powyższe dane zauważyć należy, że główny składnik emisji stanowi energia elektryczna (68,4%). Stanowi ona zewnętrzne źródło emisji, zlokalizowane poza terenem Mazowieckiego Portu Lotniczego. 19,2% całkowitej emisji stanowi energia cieplna z zewnętrznego źródła, które zlokalizowane jest poza terenem lotniska. Pozostałe pozycje bilansu tworzą wewnętrzne źródła emisji CO 2, które stanowią nieco ponad 12% całkowitej wartości emisji. Wyróżnia się tu zwłaszcza emisja związana ze spalaniem oleju lekkiego (ok. 7%), natomiast pozostałą część stanowi emisja związana z funkcjonowaniem pojazdów silnikowych. Uzyskany wskaźnik emisji CO 2 na pasażera wyniósł 2,819 kg/pax, z czego 2,468 kg było pochodzenia zewnętrznego a 0,351 kg emisji zlokalizowane było na obszarze portu lotniczego.

15 14 S t r o n a TRANSPORT DO/Z MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO Jednym z głównych składników emisji CO2 do atmosfery są emisje związane z transportem. Całkowita emisja gazów cieplarnianych maleje, podczas gdy emisja z sektora transportu rośnie i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w bliższej i dalszej przyszłości. System transportu naziemnego, obsługującego dojazdy do/z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin tworzą: regularne połączenia autobusowe do/z centrum Warszawy i centrum Łodzi (ModlinBUS) oraz osiedla Modlin Twierdza (Translud), a także regularne połączenia dalekobieżne Warszawy z miastami pn.-wsch. Polski, w ramach których Lotnisko Warszawa-Modlin jest jednym z przystanków pośrednich (operatorzy: PKS Białystok, Podlasie Express, Żak-Tourist, Radex); do obsługi ww. połączeń wyznaczono miejsca postojowe bezpośrednio przed terminalem pasażerskim regularne połączenia kombinowane kolejowo - autobusowe, obsługiwane przez pociągi Kolei Mazowieckich (KM) na trasie Warszawa (stacje początkowe/końcowe: Warszawa Gdańska, Warszawa Zachodnia, Warszawa Lotnisko Chopina) stacja Modlin oraz autobusy wahadłowe (shuttle bus) na trasie stacja Modlin Port Lotniczy Warszawa-Modlin z przystankiem zlokalizowanym bezpośrednio przed terminalem usługi TAXI, świadczone przez dwie licencjonowane korporacje (Sawa Taxi, Taxi Modlin) z postojami taksówek zlokalizowanymi przed terminalem indywidualne dojazdy samochodami osobowymi, dla obsługi których przeznaczone są dwa parkingi: krótkoterminowy PA1 oraz długoterminowy PA7 (powyżej 5 dób postojowych), o pojemności odpowiednio: 600 i 280 miejsc. Dodatkowo w otoczeniu Portu Lotniczego powstało kilka prywatnych parkingów długoterminowych, które podobnie jak parking PA7, zapewniają pasażerom

16 15 S t r o n a pozostawienie samochodu i zbiorczy dowóz z/do terminala. W sąsiedztwie lotniska zlokalizowany jest również parking dla pracowników portu lotniczego (PA3) o pojemności 140 miejsc. Emisję dwutlenku węgla, związaną z transportem naziemnym do i z portu lotniczego, powodują zatem klienci lotniska (głównie pasażerowie) a dodatkowo również pracownicy lotniska i firm działających dla jego potrzeb. W latach liczba pasażerów portu lotniczego Warszawa Modlin wynosiła średnio w miesiącu 133,5 tys. (minimalnie 99,9 tys. pasażerów, maksymalnie 183,1 tys. pasażerów). Liczba osób zatrudnionych w porcie lotniczym wahała się jednocześnie w przedziale od 210 do 267 osób. Wg badań ankietowych 10, przeprowadzonych w dniach 6 27 listopada 2012 r., podróżujący do/z MPL Warszawa Modlin korzystali z następujących środków transportu (Tabl. 3): Tabl. 3 Wyniki badań ankietowych pasażerów w zakresie sposobów dojazdu z/do MPL Warszawa Modlin wg badań ankietowych pasażerów (2012) [10] Sposób dojazdu pasażerów MPL Warszawa - Modlin Na lotnisko Z lotniska Czyimś samochodem podwiezienie 31,9% 17,9% Koleje Mazowieckie 16,3% 32,0% ModlinBus 14,4% 17,9% Samochód własny 13,0% 13,0% Prywatni przewoźnicy (transfery, bus) 12,0% 9,0%

17 16 S t r o n a Z analizy wyżej zaprezentowanych wyników badań wynika zatem, że transport publiczny wybiera 42,7% pasażerów dojeżdżających do MPL Warszawa-Modlin i 58,9% pasażerów opuszczających lotnisko. Spośród podróżnych, przyjeżdżających na lotnisko własnym samochodem 61,9% pozostawia go na parkingu krótkoterminowym a pozostali kierowcy wybierają parkingi długoterminowe zlokalizowane w pobliżu lotniska. Badania pozwoliły również określić zasięg obszaru źródłowego (tzw. catchment area) pasażerów i rozkład odległości lotniska Warszawa-Modlin od miejsca zamieszkania podróżnych (średnia odległość Portu Lotniczego od miejsca zamieszkania respondentów wynosiła ok. 170 km). Wyniki tych ustaleń przedstawiono poniżej (Tabl. 4, Rys. 4). Tabl. 4 Pochodzenie pasażerów MPL Warszawa-Modlin wg badań ankietowych pasażerów (2012) [10] Województwo pochodzenia pasażerów Odsetek pasażerów mazowieckie 41,4% lubelskie 16,6% warmińsko-mazurskie 12,1% podlaskie 11,5% inne 18,5%

18 17 S t r o n a Rys. 4 Procentowy (skumulowany) rozkład odległości miejsca rozpoczęcia/zakończenia podróży od lotniska Warszawa/Modlin [10] Oszacowane w oparciu o powyższe dane emisje CO 2 wynoszą łącznie 20,5 Gg, a w rozbiciu na poszczególne typy transportu przedstawiają się następująco (Rys. 5): transport indywidualny (samochody osobowe) Mg Koleje Mazowieckie Mg Prywatni przewoźnicy Mg, ModlinBus Mg

19 18 S t r o n a 11% 14% 9% 66% Transport indywidualny Koleje Mazowieckie Prywatni przewoźnicy ModlinBus Rys. 5. Struktura emisji CO 2 związanej z dojazdem pasażerów do Portu Lotniczego W przypadku pracowników Portu Lotniczego, głównym środkiem transportu do miejsca pracy jest samochód, przy stosunkowo niewielkim udziale transportu zbiorowego. Średnie zatrudnienie w skali roku na poziomie 230 osób przekłada się na łączną roczną emisję CO 2 w wysokości 149,9 Mg. Rys. 6 przedstawia strukturę emisji CO 2 spowodowaną dojazdami pracowników Portu Lotniczego w zależności od używanego rodzaju transportu. 3% 97% Transport indywidualny Transport zbiorowy Rys. 6. Struktura emisji CO 2 związanej z dojazdem pracowników

20 19 S t r o n a Odniesienie wartości całkowitej emisji CO 2 związanej z transportem pasażerów i pracowników do Portu Lotniczego w stosunku do liczby obsłużonych pasażerów wynosi 13,81 kg/pax. ZBIORCZE ZESTAWIENIE EMISJI Uwzględniając wszystkie zidentyfikowane w powyższym punkcie źródła emisji CO2 przeprowadzono sumaryczne analizę uzyskanych wielkości szczegóły przedstawia Tabl. 5 Tabl. 5 Zbiorcze zestawienie emisji w roku 2013 Pozycja emisji CO 2 [Mg ] Emisja CO 2 na pasażera [kg/pax] Ogrzewanie 1118,37 0,746 Energia elektryczna 2890,86 1,927 Urządzenia i pojazdy 219,39 0,146 Dojazdy do lotniska 20712,89 13,809 SUMA 24941,50 16,628 Sumaryczna emisja dwutlenku węgla w roku 2013 wyniosła blisko 25 Gg, przekładając się na średnią wielkość 16,628 kg na jednego pasażera. 83% tej wielkości stanowią dojazdy do lotniska pasażerów i obsługi lotniska. Nieco ponad 16% stanowi emisja związana z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej. Biorąc zatem pod uwagę powyższy podział źródeł emisji, wynosi ona odpowiednio: emisja z tytułu działalności operacyjnej lotniska 4 228,6 Mg tj. 2,819 kg/pax emisja z tytułu transportu do/z lotniska ,9 Mg tj. 13,809 kg/pax.

21 20 S t r o n a PORÓWNANIE EMISJI Z INNYMI PORTAMI LOTNICZYMI W poniższym zestawieniu dokonano porównania wielkości emisji CO2 Lotniska Warszawa- Modlin z innymi lotniskami w Europie. Przedstawione podstawowe informacje 10 pozwalają na analizę i ogólne wnioski do otrzymanych wielkości. Port lotniczy Wiedeń-Schwechat 11 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 2,769 kg/pax, gdzie: Naziemnie urządzenia pomocnicze Mg, Aparatura do obsługi ruchu lotniczego Mg, Energia Mg, Awaryjne generatory energii 78 Mg. Port lotniczy Sztokholm-Arlanda 12 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 0,205 kg/pax, gdzie: Rezerwowe zasilanie 30 Mg, Energia 1900 Mg, Ćwiczenia ogniowe 0,3 Mg, Pojazdy 1800 Mg, Podróże służbowe 190 Mg. Port lotniczy Barcelona El Prat 13 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 1,629 kg/pax, gdzie: Rezerwowe generatory 194,6 Mg, Bojlery ogrzewania 8788 Mg, Ćwiczenia ogniowe 3,7 Mg, Pojazdy 315,7 Mg, 10 Na podstawie informacji zawartych 11 Dane dla roku Dane dla roku Dane dla roku 2012

22 21 S t r o n a Energia elektryczna ,8 Mg. Port lotniczy Praga im. Vaclava Havla o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 5,011 kg/pax, gdzie: Bojlery Mg, Pojazdy 3417 Mg, Zapasowe jednostki 7,5 Mg, Pojazdy 315,7 Mg, Zapobieganie pożarom i ochłodzeniom 215,1 Mg, Energia elektryczna Mg, Oczyszczanie ścieków 220,9 Mg Port lotniczy Bolonia 14 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg (lotnisko i transport) i średniej na obsłużonego pasażera 6,295 kg/pax, gdzie: Energia elektryczna (z elektrowni zasilanych gazem i ropą naftową) 1 769,1 Mg, Energia elektryczna (z pozostałych źródeł) 5 808,0 Mg, Pojazdy obsługi lotniska 1 177,6 Mg, Dojazdy pasażerów ,1 Mg, Dojazdy pracowników Mg. Należy zwrócić uwagę, że w obliczeniach emisji wyżej przedstawionych lotnisk nie ujęto produkcji CO 2 z tytułu dojazdów z/do lotniska (poza przykładem Bolonii). Ogranicza to możliwość porównania emisji CO 2 lotniska Warszawa-Modlin jedynie w zakresie działalności operacyjnej portu. Porównanie to wypada korzystnie, lokując emisję CO 2 w przeliczeniu na 1 pasażera na poziomie porównywalnym z emisją lotniska Wiedeń-Schwechat (odpowiednio 2,819 kg/pax dla WMI i 2,769 kg/pax dla VIE). 14 Dane dla roku 2012

23 22 S t r o n a PERSPEKTYWY ROZWOJU LOTNISKA W analizie rozwoju przewozów pasażerskich na Lotnisku Warszawa-Modlin, wykorzystano m.in. następujące założenia i wyniki wcześniejszych studiów: uwarunkowania rozwoju ruchu lotniczego w Polsce wg prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) [6] w drugiej dekadzie lat spodziewany jest wzrost mobilności lotniczej społeczeństwa w efekcie rosnącej zamożności Polaków oraz rozwoju oferty tanich przewoźników: o wskaźnik mobilności populacji wzrośnie do poziomu 1,01 lotów/osobę w 2020 r. i 1,51 lotów/os. w 2030 r. (w stosunku do 0,62 lotów/osobę w 2012) o liczba pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce wzrośnie do 38,2 mln rocznie w 2020 i 59,1 mln rocznie w 2030 o liczba pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych województwa mazowieckiego osiągnie 17,5 mln (2020), z czego ok. 4,4 mln pasażerów obsłuży MPL Warszawa-Modlin [4] przesłanki wynikające ze specyfiki lokalizacji lotniska: o położenie w odległości ok. 35 km (ok. 45 min. czasu podróży) od centrum Warszawy o brak alternatywnych lotnisk w pn.-wsch. części Polski (część woj. mazowieckiego, woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie) przesłanki społeczno-ekonomiczne: o potencjał demograficzny obszaru potencjalnego oddziaływania lotniska ok. 7,5 mln osób w obszarze potencjalnego ciążenia (aglomeracja warszawska i pn.-wsch. część kraju), w tym ok. ok. 5 mln osób w strefie 2-godz. dojazdu do lotniska)

24 23 S t r o n a o o o rosnący potencjał ruchu pasażerskiego z przygranicznych rejonów Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy (ok. 8% ogółu pasażerów) relatywnie wysoki potencjał ekonomiczny ludności regionu GDP per capita woj. mazowieckiego równy EUR (128% średniej krajowej), Warszawy EUR (140% średniej krajowej) położenie w regionie o największym wskaźniku ruchu turystycznego (zagranicznej turystyki przyjazdowej) i największej skali zainteresowania inwestorów zagranicznych Rys. 7 Zasięg przestrzenny strefy oddziaływania (tzw. catchment area) MPL Warszawa- Modlin

25 24 S t r o n a przesłanki organizacyjno-techniczne: o ograniczenie przepustowości dróg startowych Lotniska Chopina, w tym na skutek zakazu wykonywania operacji lotniczych w godzinach nocnych (od 0:00 do 5:00) uwarunkowania techniczno-organizacyjne portu lotniczego i dotychczasowe doświadczenia w zakresie rozwoju usług lotniczych w MPL Warszawa-Modlin od momentu otwarcia portu w 2012 r.: o brak ograniczeń w zakresie wykonywania operacji lotniczych nocą o istnienie ograniczających ruch lotniczy uwarunkowań środowiskowych, ujętych w obowiązującej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ograniczenia wprowadzone z obawy przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu lotniczego na ptaki limitują liczbę operacji lotniczych do 66 średnio w ciągu doby i w ciągu roku) o w okresie od 15 lipca 2012 do końca lutego 2014 r. lotnisko Warszawa - Modlin obsłużyło łącznie pasażerów, przy czym wskazać należy iż w okresie tym wystąpiła 9-miesięczna przerwa w działalności portu o w analogicznym okresie wykonanych zostało operacji lotniczych o dokładna analiza danych statystycznych pozwala określić średni dzienny wskaźnik ruchu lotniczego w analizowanym okresie na poziomie pasażerów i 33 operacji lotniczych o liczba obsłużonych pasażerów i ilość wykonanych operacji lotniczych w okresie pozwalają szacować roczny wskaźnik ruchu pasażerskiego na poziomie tys. pasażerów i operacji lotniczych (średnio 136,7 pasażerów przypadających 1 operację lotniczą), co przyjąć należy jako poziom odniesienia dla roku 2014.

26 25 S t r o n a Powyższe przesłanki ujęte zostały wśród czynników decydujących o kształcie przyjętej prognozy ruchu lotniczego. Prognozę tą opracowano dla potrzeb Studium wykonalności [12] z roku Prognoza ta ma charakter prognozy popytowej, która obrazuje tendencje i uwarunkowania ruchu lotniczego w MPL Warszawa - Modlin, przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu wynikającym z ustaleń decyzji środowiskowej (roczna liczba operacji lotniczych nie może przekroczyć 66 operacji na dobę tj operacji w okresie rocznym). Poniżej (Tabl. 6) przedstawiono podstawowe wyniki przedmiotowych analiz. Tabl. 6 Prognoza ruchu lotniczego dla lotniska Warszawa Modlin wg studium wykonalności [11] z roku 2012 Rok Liczba pasażerów [tys.] Liczba operacji loticzych [szt.] Tonaż operacji lotniczych [tys. ton] Przedstawiony wyżej scenariusz prognozy, z uwagi na przyjęte ograniczenia środowiskowe, znacząco odbiega od wcześniejszych ustaleń (w 2009 r. opracowano wstępną prognozę popytową [11]). Poniżej przedstawiono porównawczo owe założenia, które jednak w chwili obecnej nie mogą stanowić realnej alternatywy dla scenariusza podstawowego dopóki obowiązywać będzie aktualna decyzja środowiskowa. Obrazuje ona jednak docelowy potencjał rozwoju lotniska w przypadku zniesienia ograniczeń środowiskowych, ku czemu dąży operator portu.

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r.

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r. ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz 25.08.2017 r. LOTNISKO F.CHOPINA W WARSZAWIE Stan obecny Ruch: 12,8 mln pax/rok 2016

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Co mogą zrobić uczestnicy rynku lotniczego? Konferencja Lotnictwo a Ochrona Klimatu Globalnego Warszawa, 6 października 2008 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

WMI. Lotnisko Warszawa/Modlin

WMI. Lotnisko Warszawa/Modlin WMI Lotnisko Warszawa/Modlin Infrastruktura lotnicza Droga startowa 2,500 x 60 metrów Płyta postojowa 10 stanowisk dla B737/A320 i 2 dodatkowe na płycie odlodzeniowej Pomoce Nawigacyjne DVOR/DME ILS CAT.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Ryszard Michałowski PGNiG SA, Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem Harmonogram napędu

Bardziej szczegółowo

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1 More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014 1 Autobusy napędzane biometanem i eco-driving dr inż. Wojciech Gis, ITS mgr Mikołaj Krupiński, ITS Jonas Forsberg, Biogas Öst dr inż. Jerzy Waśkiewicz, ITS dr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Porozumienie między Burmistrzami Porozumienie między burmistrzami to ruch europejski

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Grupa Wymiany Doświadczeń Efektywność Energetyczna (GWD-EE)

Grupa Wymiany Doświadczeń Efektywność Energetyczna (GWD-EE) Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Grupa Wymiany Doświadczeń Efektywność Energetyczna (GWD-EE) Efektywność energetyczna w transporcie Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015 Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim 24 czerwca 2015 Podejście przyjęte do opracowania Programu 2 Podejście kompleksowe uwzględniające popyt, podaż, decyzje inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA. Krzysztof Jaroszkiewicz 24.06.2015 r.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA. Krzysztof Jaroszkiewicz 24.06.2015 r. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA LOTNISK WARSZAWSKICH Krzysztof Jaroszkiewicz 24.06.2015 r. PLAN PREZENTACJI 1. Lotnisko F. Chopina a) historia i stan obecny - drogi dojazdowe, układ drogowy, parkingi -kolej b) plany

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców Działanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r.

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r. Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda: 1. Połączenia kolejowe z portami lotniczymi w Polsce 2. Charakterystyka i konkurencyjność istniejących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 5/2015 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Nowy Targ, styczeń 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 1 XIX. MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ... 1 XIX.1. OGÓLNE ZASADY MONITOROWANIA... 3 XIX.1.1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca usług transportowych

Ankieta dotycząca usług transportowych Ankieta dotycząca usług transportowych Część 1: Analiza sytuacji bieżącej 1.1. Doświadczenia własne oraz kontakty Proszę podać projekty realizowane przez agencję poszanowania energii, które w mniejszym

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii ENERGIA a ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Michał Wolny Warszawa, 7 października 2010 r. Czym jest ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT? Zmniejsza transport szkodliwy

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 EURO 2012 - wyzwania i perspektywy Michał Marzec Naczelny Dyrektor P.P. Porty Lotnicze Dyrektor PL Warszawa im. F. Chopina Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 18 września 2008 Spis treści: 1. Stan

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2016 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1.

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1. 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA, Załącznik 02 karta nr 1 O 01. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Programy oceny zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów pomiarowych,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo