REGIONALNY PLAN IMPLEMENTACYJNY DLA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN D-AIR Project, Warszawa 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY PLAN IMPLEMENTACYJNY DLA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN D-AIR Project, Warszawa 2014 r."

Transkrypt

1 ZLECENIODAWCA: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie WYKONAWCA: ONE WAY Sławomir Kuliś REGIONALNY PLAN IMPLEMENTACYJNY DLA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN D-AIR Project, Warszawa 2014 r.

2 1 S t r o n a Spis treści WPROWADZENIE... 2 CELE REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO... 3 UWARUNKOWANIA PRAWNE I POLITYKI STRATEGICZNE... 4 CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO ZIDENTYFIKOWANE ŹRÓDŁA I WIELKOŚĆ EMISJI... 7 EMISJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ LOTNISKA... 7 ENERGIA CIEPLNA... 8 ENERGIA ELEKTRYCZNA... 9 POJAZDY SILNIKOWE TRANSPORT DO/Z MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO ZBIORCZE ZESTAWIENIE EMISJI PORÓWNANIE EMISJI Z INNYMI PORTAMI LOTNICZYMI PERSPEKTYWY ROZWOJU LOTNISKA CELE REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO METODY OSIĄGNIĘCIA CELÓW REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA LOTNISKA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA LOTNISKA STRATEGIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW RPI PLANOWANE EFEKTY PROWADZONYCH DZIAŁAŃ BIBLIOGRAFIA... 63

3 2 S t r o n a WPROWADZENIE Niniejszy dokument, noszący tytuł Regionalnego Planu Implementacyjnego dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (zwany dalej Planem lub RPI) powstał w efekcie realizacji europejskiego programu ograniczania emisji CO 2 w portach lotniczych i regionach ich otaczających (program D-AIR). Uczestnikiem tego programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin. Schemat niniejszego opracowania określony został wytycznymi programu D-AIR i w ogólnym zarysie prezentuje się następująco (Rys. 1): Rys. 1 Uproszczony schemat metodologiczny Regionalnego Planu Implementacyjnego (wg EuroTran)

4 3 S t r o n a CELE REGIONALNEGO PLANU IMPLEMENTACYJNEGO Podstawowymi celami Regionalnego Planu Implementacyjnego dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin są: ograniczenie emisji CO 2 pochodzącej z pracy operacyjnej portu ograniczenie emisji CO 2 emitowanej przez naziemny transport pasażerów i pracowników portu (dojazdy z i do lotniska). Osiągnięcie ww. celów głównych powinno nastąpić w efekcie realizacji szeregu celów operacyjnych, wśród których wymienić należy: maksymalizację wykorzystania transportu publicznego w przewozach pasażerów i pracowników zwiększenie użytkowania pojazdów o niskiej emisji CO2 zwiększenie efektywności istniejących systemów operacyjnych (np. urządzeń obsługi handlingowej czy systemów oświetleniowych) ograniczenie użytkowania maszyn i urządzeń spalinowych użytkowanie odnawialnych źródeł energii rozszerzenie działań kompensacyjnych w stosunku do występującej emisji CO2 takich jak ochrona istniejących terenów zieleni i nowe nasadzenia, promocję alternatywnych zachowań transportowych (m.in. transport rowerowy, car-pooling i car-sharing) promowanie dobrych praktyk i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ochrony powietrza, wśród społeczności zamieszkujących otoczenie portu lotniczego oraz dzieci i młodzieży

5 4 S t r o n a inicjowanie i stymulowanie współpracy pomiędzy operatorem portu lotniczego, firmami działającymi na jego rzecz i w związku z jego działalnością, władzami szczebla lokalnego i regionalnego oraz organizacjami społecznymi zainteresowanymi zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Dzięki realizacji Planu należy spodziewać się również wystąpienia pozytywnych efektów środowiskowych w regionie otaczającym lotnisko począwszy od poprawy jakości powietrza, poprzez upowszechnienie pozytywnych praktyk w zakresie komunikacji (szczególnie ograniczenia transportu indywidualnego), aż po poprawę klimatu akustycznego i organizacji przestrzeni. UWARUNKOWANIA PRAWNE I POLITYKI STRATEGICZNE Realizacja Planu wpisuje się w następujące polityki strategiczne i uwarunkowania organizacyjno-prawne: Dyrektywa CAFE [2] podstawowy akt prawny Unii Europejskiej, określający wymagania w zakresie ochrony powietrza w państwach członkowskich Tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny (polityka 3 x 20% ) przedstawiony przez Komisję Europejską 10 stycznia 2007 r. i zobowiązujący kraje członkowskie do podjęcia niezbędnych działań celem zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, zwiększenia o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej oraz zwiększenia o 20% efektywności wykorzystania energii (w stosunku do roku bazowego 1990) Polityka Ekologiczna Państwa [5] określająca m.in. cele i kierunki działań niezbędnych do uzyskania pożądanego stanu środowiska kraju, w tym standardów jakości powietrza

6 5 S t r o n a Regionalne i lokalne programy ochrony środowiska: Woj. Mazowieckiego [9], Powiatu Nowodworskiego [8] oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki [7], określające cele i kierunki działań ekologicznych (w tym w zakresie wymogów ochrony powietrza) na poziomie regionalnym i lokalnym Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [1] - określająca podstawowe prawa, ograniczenia i wymogi w zakresie korzystania ze środowiska przez lotnisko Warszawa-Modlin, zarówno w okresie jego budowy jak i funkcjonowania. CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO 2 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin rozpoczął obsługę rejsowych lotów pasażerskich w dniu 15 lipca 2012 roku, po niespełna 2 latach budowy. Ze względu na ujawnienie się wad konstrukcyjnych drogi startowej, 22 grudnia 2012 r. czasowo zawieszono jednak regularne połączenia pasażerskie i wykonano niezbędne naprawy. Obsługę masowego ruchu pasażerskiego uruchomiono ponownie 30 września 2013 r. Lotnisko Warszawa - Modlin (WMI wg kodu IATA, EPMO wg kodu ICAO) posiada jedną drogę startową (DS) o wymiarach x 60 m, płytę postojową (PPS) z 8 stanowiskami dla samolotów typu B737/A320 oraz 4 drogi kołowania (DK). W zakresie urządzeń radionawigacyjnych, lotnisko posiada system DVOR/DME oraz ILS CAT. II. Obsługę ruchu pasażerskiego zapewnia terminal o powierzchni 12,1 tys. m 2 z 22 stanowiskami obsługi pasażerskiej (check-in desks), 4 niezależnymi strefami obsługi wylotów i szacunkową przepustowością na poziomie 5 tys. pasażerów dziennie, tj. ok. 1,8 mln pasażerów rocznie. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania lotniska i kształtujące się dopiero doświadczenie operatora portu, w dotychczasowym okresie działalności lotniska nie prowadzono szerokiego

7 6 S t r o n a zakresu działań ograniczających poziom emisji CO 2 do atmosfery. Mimo tego, wymienić należy następujące czynniki sprzyjające obniżeniu przedmiotowego zjawiska: działania na rzecz maksymalnego udziału transportu publicznego w transporcie naziemnym pasażerów do i z lotniska: o umowy z przewoźnikami autobusowymi, zapewniające regularny, rozkładowy serwis autobusowy w połączeniach do Warszawy i Łodzi (ModlinBUS) oraz miast północno-wschodniej Polski (z zastosowaniem klauzul zobowiązujących przewoźników do stosowania nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru) o mimo braku realizacji bezpośredniego połączenia kolejowego do lotniska, organizacja regularnego połączenia kolejowego na trasie Modlin Warszawa (centrum oraz MPL im. Chopina), które realizowane jest z wykorzystaniem pociągów spółki Koleje Mazowieckie oraz autobusowego połączenia wahadłowego (shuttle bus) pomiędzy stacją Modlin a terminalem lotniska działania zmierzające do ograniczenia skali dojazdów typu kiss and fly, polegające na udostępnieniu pasażerom parkingu długoterminowego (PA7) z bezpłatnym, zbiorczym dowozem do terminala lotniska użytkowanie pojazdów samochodowych i maszyn (w tym pojazdów strażackich i maszyn do zimowego utrzymania nawierzchni) z silnikami spalinowymi, spełniającymi nowoczesne normy w zakresie emisji spalin sukcesywne uzupełnianie parku samochodowego pojazdami elektrycznymi (typu Melex) operator lotniska użytkuje aktualnie 7 tego rodzaju pojazdów, co stanowi 20% jego parku samochodowego stosowania ręcznego systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym i sektorowego sposobu oświetlania płyty postojowej, zapewniające optymalizację zużycia energii elektrycznej (oświetlenie nawigacyjne załączane jest na czas wykonywania operacji lotniczych a płyta postojowa oświetlana jest w sektorach,

8 7 S t r o n a w których w danym czasie prowadzona jest obsługa statków powietrznych) stosowanie niestandardowych sposobów ochrony biologicznej lotniska, z wykorzystaniem wyszkolonych psów i ptaków drapieżnych, co ogranicza zakres koniecznych przejazdów patrolowych i interwencyjnych rezygnacja z wykorzystania istniejących kotłowni lokalnych (olejowych) do ogrzewania obiektów lotniskowych na rzecz energii cieplnej pobieranej z komunalnej sieci ciepłowniczej (istniejące kotłownie stanowią jedynie awaryjne źródło zasilania w energię cieplną). ZIDENTYFIKOWANE ŹRÓDŁA I WIELKOŚĆ EMISJI Punktem wyjścia dla określenia zarówno celów, jak i planu działań ograniczających emisję CO 2 z tytułu działalności operacyjnej i dojazdów do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin jest zidentyfikowanie stanu istniejącego (wyjściowego). W tym celu zinwentaryzowano główne źródła emisji CO 2 oraz oszacowano jej wielkość. Wstępnych danych dla zaprezentowanej niżej analizy dostarczył Raport Otwarcia (Start Position Report) przygotowany na etapie początkowym realizacji programu D-AIR. Z uwagi na brak wystarczających ku temu danych, ograniczono się w nim jednak do wyspecyfikowania głównych źródeł emisji CO 2, bez jakichkolwiek kwantyfikacji tego zjawiska. W ramach niniejszego opracowania uzupełniono zatem stan wiedzy w przedmiotowym zakresie. EMISJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ LOTNISKA Generalnie wskazać należy, że emisja dwutlenku węgla związana z działalnością operacyjną lotniska wynika przede wszystkim z tytułu zużycia paliw pędnych w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn, zużycia energii cieplnej w celach grzewczych oraz zużycia

9 8 S t r o n a energii elektrycznej dla różnorodnych celów, w tym dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych. Stosownie do wymagań GHG Potocol i Airport Carbon Accreditation, emisję CO 2 sklasyfikowano jako: emisję bezpośrednią (wewnętrzną) pochodzącą ze źródeł będących w posiadaniu lub pod kontrolą operatora lotniska, np.: ze spalania paliw w kotłowniach, urządzeniach spalinowych i pojazdach emisję pośrednią (zewnętrzną) wynikającą z zakupu energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby działalności lotniska. Przedmiot analizy stanowiły obliczenia emisji dwutlenku węgla CO 2, spowodowanego działalnością i funkcjonowaniem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Podstawą do obliczeń, były rzeczywiste dane 1 przekazane przez poszczególne komórki organizacyjne Portu Lotniczego, związane z parametrami eksploatacyjnymi. ENERGIA CIEPLNA Podstawowym dostawcą energii cieplnej do Mazowieckiego Portu Lotniczego jest DALKIA S.A. 2, która zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, modernizacją systemów ciepłowniczych oraz zarządzaniem systemami ciepłowniczymi. Zużyta w roku 2013 energia 3 spowodowała emisję na poziomie ok. 810 Mg CO 2. Dodatkowym źródłem energii cieplnej jest 5 kotłów o nominalnej mocy < 5 MW opalanych olejem lekkim. Wykazane w 2013 r. zużycie paliwa 4 spowodowało emisję CO 2 w wysokości przeszło 307 Mg. Łączna emisja CO 2 z tytułu wykorzystania energii cieplnej wyniosła w 2013 r ,18 Mg. 1 Dane przekazano w okresie marzec-maj 2014 r Dane o zużyciu na podstawie faktur za rzeczywiste wielkości 4 Dane na podstawie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2013 z dnia r.

10 9 S t r o n a ENERGIA ELEKTRYCZNA Dostawcą energii na teren portu lotniczego jest firma PGE S.A. 5. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE S.A. w 2013 roku przedstawia Rys. 2. Rys. 2 Struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2013 roku 6 Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE S.A. w 2013 roku przedstawia Tabl

11 10 S t r o n a Tabl. 1 Emisja poszczególnych rodzajów paliw w 2013 r. 6 Rodzaj paliwa Emisja [Mg/MWh] CO 2 SO 2 NOx Pyły Opady radioaktywne Węgiel kamienny 0, , , ,57E-05 x Węgiel brunatny 0, , , ,75E-05 x Gaz ziemny 0, , , ,85E-05 x Biomasa 0, , , , x Inne 0, ,74E-05 0, x RAZEM 0, , ,0013 0, x Bazując na wielkościach zużytej energii 7 oszacowano emisję CO 2 w 2013 r. w wysokości przeszło 2891 Mg. POJAZDY SILNIKOWE W oparciu o wykazane w 2013 r. zużycie paliw poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych 8, oszacowano emisję CO 2 pojazdów będących stałym elementem wyposażenia Portu Lotniczego, która obejmowała: silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, benzyna silnikowa o emisji CO 2 1,11 Mg silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, olej napędowy o emisji CO 2 2,35 Mg 77 Dane o zużyciu na podstawie faktur za rzeczywiste wielkości 8 Dane na podstawie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2013 z dnia r.

12 11 S t r o n a silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5, olej napędowy o emisji CO 2 34,77 Mg silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, benzyna silnikowa o emisji CO 2 1,55 Mg silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5, olej napędowy o emisji CO 2 13,67 Mg silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 5, olej napędowy o emisji CO 2 18,41 Mg silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA, olej napędowy o emisji CO 2 45,76 Mg silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II, benzyna silnikowa i olej napędowy o emisji CO 2 21,34 Mg silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA, olej napędowy o emisji CO 2 49,04 Mg. Dodatkowym źródłem emisji CO 2 funkcjonującego Portu Lotniczego jest firma handlingowa posiadająca na swym stanie i użytkująca następujące pojazdy 9 : agregaty powietrzne i elektryczne o rocznej emisji CO 2 10,36 Mg 9 Dane o zużyciu na podstawie rzeczywistych wielkości dostarczonych przez właściciela pojazdów

13 12 S t r o n a pojazdy dla niepełnosprawnych, holowniki o rocznej emisji CO 2 3,28 Mg pojazdy dyspozycyjne o rocznej emisji CO 2 3,98 Mg odladzacze o rocznej emisji CO 2 13,76 Mg. Łączna emisja CO 2 z tytułu wykorzystania pojazdów silnikowych wyniosła w 2013 r. 219,39 Mg. Wszystkie opisane powyżej źródła emisji CO 2 można podzielić na 2 grupy. Pierwszą stanowią źródła emisji zlokalizowane na terenie MPL nazwane roboczo wewnętrznymi (pojazdy, piece olejowe) stanowią one źródła emisji bezpośredniej. W przypadku kiedy źródło emisji zlokalizowane jest poza obszarem portu lotniczego mówimy o zewnętrznym źródle emisji (energia elektryczna, ciepło) tzw. emisji pośredniej. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabl. 2 oraz w postaci graficznej Rys. 3. Tabl. 2 Zestawienie emisji CO 2 na terenie z wyróżnieniem źródeł i przeliczenia na pasażera Pozycja emisji CO 2 [Mg ] Emisja CO 2 na pasażera [kg/pax ] Lokalizacja źródła emisji Ogrzewanie podstawowe DALKIA 811,18 0,541 zew. Energia elektryczna 2890,86 1,927 zew. Ogrzewanie na olej lekki 307,18 0,205 wew. Pojazdy osobowe 57,43 0,038 wew. Pojazdy > 3,5 Mg 134,56 0,090 wew. Pojazdy specjalistyczne 27,40 0,018 wew. SUMA 4228,61 2,819 gdzie 3702,04 2,468 zew. 526,57 0,351 wew.

14 13 S t r o n a 134,56 57,43 27,40 307,18 811,18 Ogrzewanie podstawowe DALKIA Energia elektryczna zew. Ogrzewanie na olej lekki Pojazdy osobowe Pojazdy > 3,5 Mg wew. Pojazdy specjalistyczne 2890,86 Rys. 3. Udział poszczególnych źródeł emisji CO 2 w strukturze globalnej emisji CO 2 MPL Warszawa - Modlin Analizując powyższe dane zauważyć należy, że główny składnik emisji stanowi energia elektryczna (68,4%). Stanowi ona zewnętrzne źródło emisji, zlokalizowane poza terenem Mazowieckiego Portu Lotniczego. 19,2% całkowitej emisji stanowi energia cieplna z zewnętrznego źródła, które zlokalizowane jest poza terenem lotniska. Pozostałe pozycje bilansu tworzą wewnętrzne źródła emisji CO 2, które stanowią nieco ponad 12% całkowitej wartości emisji. Wyróżnia się tu zwłaszcza emisja związana ze spalaniem oleju lekkiego (ok. 7%), natomiast pozostałą część stanowi emisja związana z funkcjonowaniem pojazdów silnikowych. Uzyskany wskaźnik emisji CO 2 na pasażera wyniósł 2,819 kg/pax, z czego 2,468 kg było pochodzenia zewnętrznego a 0,351 kg emisji zlokalizowane było na obszarze portu lotniczego.

15 14 S t r o n a TRANSPORT DO/Z MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO Jednym z głównych składników emisji CO2 do atmosfery są emisje związane z transportem. Całkowita emisja gazów cieplarnianych maleje, podczas gdy emisja z sektora transportu rośnie i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w bliższej i dalszej przyszłości. System transportu naziemnego, obsługującego dojazdy do/z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin tworzą: regularne połączenia autobusowe do/z centrum Warszawy i centrum Łodzi (ModlinBUS) oraz osiedla Modlin Twierdza (Translud), a także regularne połączenia dalekobieżne Warszawy z miastami pn.-wsch. Polski, w ramach których Lotnisko Warszawa-Modlin jest jednym z przystanków pośrednich (operatorzy: PKS Białystok, Podlasie Express, Żak-Tourist, Radex); do obsługi ww. połączeń wyznaczono miejsca postojowe bezpośrednio przed terminalem pasażerskim regularne połączenia kombinowane kolejowo - autobusowe, obsługiwane przez pociągi Kolei Mazowieckich (KM) na trasie Warszawa (stacje początkowe/końcowe: Warszawa Gdańska, Warszawa Zachodnia, Warszawa Lotnisko Chopina) stacja Modlin oraz autobusy wahadłowe (shuttle bus) na trasie stacja Modlin Port Lotniczy Warszawa-Modlin z przystankiem zlokalizowanym bezpośrednio przed terminalem usługi TAXI, świadczone przez dwie licencjonowane korporacje (Sawa Taxi, Taxi Modlin) z postojami taksówek zlokalizowanymi przed terminalem indywidualne dojazdy samochodami osobowymi, dla obsługi których przeznaczone są dwa parkingi: krótkoterminowy PA1 oraz długoterminowy PA7 (powyżej 5 dób postojowych), o pojemności odpowiednio: 600 i 280 miejsc. Dodatkowo w otoczeniu Portu Lotniczego powstało kilka prywatnych parkingów długoterminowych, które podobnie jak parking PA7, zapewniają pasażerom

16 15 S t r o n a pozostawienie samochodu i zbiorczy dowóz z/do terminala. W sąsiedztwie lotniska zlokalizowany jest również parking dla pracowników portu lotniczego (PA3) o pojemności 140 miejsc. Emisję dwutlenku węgla, związaną z transportem naziemnym do i z portu lotniczego, powodują zatem klienci lotniska (głównie pasażerowie) a dodatkowo również pracownicy lotniska i firm działających dla jego potrzeb. W latach liczba pasażerów portu lotniczego Warszawa Modlin wynosiła średnio w miesiącu 133,5 tys. (minimalnie 99,9 tys. pasażerów, maksymalnie 183,1 tys. pasażerów). Liczba osób zatrudnionych w porcie lotniczym wahała się jednocześnie w przedziale od 210 do 267 osób. Wg badań ankietowych 10, przeprowadzonych w dniach 6 27 listopada 2012 r., podróżujący do/z MPL Warszawa Modlin korzystali z następujących środków transportu (Tabl. 3): Tabl. 3 Wyniki badań ankietowych pasażerów w zakresie sposobów dojazdu z/do MPL Warszawa Modlin wg badań ankietowych pasażerów (2012) [10] Sposób dojazdu pasażerów MPL Warszawa - Modlin Na lotnisko Z lotniska Czyimś samochodem podwiezienie 31,9% 17,9% Koleje Mazowieckie 16,3% 32,0% ModlinBus 14,4% 17,9% Samochód własny 13,0% 13,0% Prywatni przewoźnicy (transfery, bus) 12,0% 9,0%

17 16 S t r o n a Z analizy wyżej zaprezentowanych wyników badań wynika zatem, że transport publiczny wybiera 42,7% pasażerów dojeżdżających do MPL Warszawa-Modlin i 58,9% pasażerów opuszczających lotnisko. Spośród podróżnych, przyjeżdżających na lotnisko własnym samochodem 61,9% pozostawia go na parkingu krótkoterminowym a pozostali kierowcy wybierają parkingi długoterminowe zlokalizowane w pobliżu lotniska. Badania pozwoliły również określić zasięg obszaru źródłowego (tzw. catchment area) pasażerów i rozkład odległości lotniska Warszawa-Modlin od miejsca zamieszkania podróżnych (średnia odległość Portu Lotniczego od miejsca zamieszkania respondentów wynosiła ok. 170 km). Wyniki tych ustaleń przedstawiono poniżej (Tabl. 4, Rys. 4). Tabl. 4 Pochodzenie pasażerów MPL Warszawa-Modlin wg badań ankietowych pasażerów (2012) [10] Województwo pochodzenia pasażerów Odsetek pasażerów mazowieckie 41,4% lubelskie 16,6% warmińsko-mazurskie 12,1% podlaskie 11,5% inne 18,5%

18 17 S t r o n a Rys. 4 Procentowy (skumulowany) rozkład odległości miejsca rozpoczęcia/zakończenia podróży od lotniska Warszawa/Modlin [10] Oszacowane w oparciu o powyższe dane emisje CO 2 wynoszą łącznie 20,5 Gg, a w rozbiciu na poszczególne typy transportu przedstawiają się następująco (Rys. 5): transport indywidualny (samochody osobowe) Mg Koleje Mazowieckie Mg Prywatni przewoźnicy Mg, ModlinBus Mg

19 18 S t r o n a 11% 14% 9% 66% Transport indywidualny Koleje Mazowieckie Prywatni przewoźnicy ModlinBus Rys. 5. Struktura emisji CO 2 związanej z dojazdem pasażerów do Portu Lotniczego W przypadku pracowników Portu Lotniczego, głównym środkiem transportu do miejsca pracy jest samochód, przy stosunkowo niewielkim udziale transportu zbiorowego. Średnie zatrudnienie w skali roku na poziomie 230 osób przekłada się na łączną roczną emisję CO 2 w wysokości 149,9 Mg. Rys. 6 przedstawia strukturę emisji CO 2 spowodowaną dojazdami pracowników Portu Lotniczego w zależności od używanego rodzaju transportu. 3% 97% Transport indywidualny Transport zbiorowy Rys. 6. Struktura emisji CO 2 związanej z dojazdem pracowników

20 19 S t r o n a Odniesienie wartości całkowitej emisji CO 2 związanej z transportem pasażerów i pracowników do Portu Lotniczego w stosunku do liczby obsłużonych pasażerów wynosi 13,81 kg/pax. ZBIORCZE ZESTAWIENIE EMISJI Uwzględniając wszystkie zidentyfikowane w powyższym punkcie źródła emisji CO2 przeprowadzono sumaryczne analizę uzyskanych wielkości szczegóły przedstawia Tabl. 5 Tabl. 5 Zbiorcze zestawienie emisji w roku 2013 Pozycja emisji CO 2 [Mg ] Emisja CO 2 na pasażera [kg/pax] Ogrzewanie 1118,37 0,746 Energia elektryczna 2890,86 1,927 Urządzenia i pojazdy 219,39 0,146 Dojazdy do lotniska 20712,89 13,809 SUMA 24941,50 16,628 Sumaryczna emisja dwutlenku węgla w roku 2013 wyniosła blisko 25 Gg, przekładając się na średnią wielkość 16,628 kg na jednego pasażera. 83% tej wielkości stanowią dojazdy do lotniska pasażerów i obsługi lotniska. Nieco ponad 16% stanowi emisja związana z wytworzeniem energii elektrycznej i cieplnej. Biorąc zatem pod uwagę powyższy podział źródeł emisji, wynosi ona odpowiednio: emisja z tytułu działalności operacyjnej lotniska 4 228,6 Mg tj. 2,819 kg/pax emisja z tytułu transportu do/z lotniska ,9 Mg tj. 13,809 kg/pax.

21 20 S t r o n a PORÓWNANIE EMISJI Z INNYMI PORTAMI LOTNICZYMI W poniższym zestawieniu dokonano porównania wielkości emisji CO2 Lotniska Warszawa- Modlin z innymi lotniskami w Europie. Przedstawione podstawowe informacje 10 pozwalają na analizę i ogólne wnioski do otrzymanych wielkości. Port lotniczy Wiedeń-Schwechat 11 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 2,769 kg/pax, gdzie: Naziemnie urządzenia pomocnicze Mg, Aparatura do obsługi ruchu lotniczego Mg, Energia Mg, Awaryjne generatory energii 78 Mg. Port lotniczy Sztokholm-Arlanda 12 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 0,205 kg/pax, gdzie: Rezerwowe zasilanie 30 Mg, Energia 1900 Mg, Ćwiczenia ogniowe 0,3 Mg, Pojazdy 1800 Mg, Podróże służbowe 190 Mg. Port lotniczy Barcelona El Prat 13 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 1,629 kg/pax, gdzie: Rezerwowe generatory 194,6 Mg, Bojlery ogrzewania 8788 Mg, Ćwiczenia ogniowe 3,7 Mg, Pojazdy 315,7 Mg, 10 Na podstawie informacji zawartych 11 Dane dla roku Dane dla roku Dane dla roku 2012

22 21 S t r o n a Energia elektryczna ,8 Mg. Port lotniczy Praga im. Vaclava Havla o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg i średniej na obsłużonego pasażera 5,011 kg/pax, gdzie: Bojlery Mg, Pojazdy 3417 Mg, Zapasowe jednostki 7,5 Mg, Pojazdy 315,7 Mg, Zapobieganie pożarom i ochłodzeniom 215,1 Mg, Energia elektryczna Mg, Oczyszczanie ścieków 220,9 Mg Port lotniczy Bolonia 14 o łącznej emisji CO 2 w wysokości Mg (lotnisko i transport) i średniej na obsłużonego pasażera 6,295 kg/pax, gdzie: Energia elektryczna (z elektrowni zasilanych gazem i ropą naftową) 1 769,1 Mg, Energia elektryczna (z pozostałych źródeł) 5 808,0 Mg, Pojazdy obsługi lotniska 1 177,6 Mg, Dojazdy pasażerów ,1 Mg, Dojazdy pracowników Mg. Należy zwrócić uwagę, że w obliczeniach emisji wyżej przedstawionych lotnisk nie ujęto produkcji CO 2 z tytułu dojazdów z/do lotniska (poza przykładem Bolonii). Ogranicza to możliwość porównania emisji CO 2 lotniska Warszawa-Modlin jedynie w zakresie działalności operacyjnej portu. Porównanie to wypada korzystnie, lokując emisję CO 2 w przeliczeniu na 1 pasażera na poziomie porównywalnym z emisją lotniska Wiedeń-Schwechat (odpowiednio 2,819 kg/pax dla WMI i 2,769 kg/pax dla VIE). 14 Dane dla roku 2012

23 22 S t r o n a PERSPEKTYWY ROZWOJU LOTNISKA W analizie rozwoju przewozów pasażerskich na Lotnisku Warszawa-Modlin, wykorzystano m.in. następujące założenia i wyniki wcześniejszych studiów: uwarunkowania rozwoju ruchu lotniczego w Polsce wg prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) [6] w drugiej dekadzie lat spodziewany jest wzrost mobilności lotniczej społeczeństwa w efekcie rosnącej zamożności Polaków oraz rozwoju oferty tanich przewoźników: o wskaźnik mobilności populacji wzrośnie do poziomu 1,01 lotów/osobę w 2020 r. i 1,51 lotów/os. w 2030 r. (w stosunku do 0,62 lotów/osobę w 2012) o liczba pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce wzrośnie do 38,2 mln rocznie w 2020 i 59,1 mln rocznie w 2030 o liczba pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych województwa mazowieckiego osiągnie 17,5 mln (2020), z czego ok. 4,4 mln pasażerów obsłuży MPL Warszawa-Modlin [4] przesłanki wynikające ze specyfiki lokalizacji lotniska: o położenie w odległości ok. 35 km (ok. 45 min. czasu podróży) od centrum Warszawy o brak alternatywnych lotnisk w pn.-wsch. części Polski (część woj. mazowieckiego, woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie) przesłanki społeczno-ekonomiczne: o potencjał demograficzny obszaru potencjalnego oddziaływania lotniska ok. 7,5 mln osób w obszarze potencjalnego ciążenia (aglomeracja warszawska i pn.-wsch. część kraju), w tym ok. ok. 5 mln osób w strefie 2-godz. dojazdu do lotniska)

24 23 S t r o n a o o o rosnący potencjał ruchu pasażerskiego z przygranicznych rejonów Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy (ok. 8% ogółu pasażerów) relatywnie wysoki potencjał ekonomiczny ludności regionu GDP per capita woj. mazowieckiego równy EUR (128% średniej krajowej), Warszawy EUR (140% średniej krajowej) położenie w regionie o największym wskaźniku ruchu turystycznego (zagranicznej turystyki przyjazdowej) i największej skali zainteresowania inwestorów zagranicznych Rys. 7 Zasięg przestrzenny strefy oddziaływania (tzw. catchment area) MPL Warszawa- Modlin

25 24 S t r o n a przesłanki organizacyjno-techniczne: o ograniczenie przepustowości dróg startowych Lotniska Chopina, w tym na skutek zakazu wykonywania operacji lotniczych w godzinach nocnych (od 0:00 do 5:00) uwarunkowania techniczno-organizacyjne portu lotniczego i dotychczasowe doświadczenia w zakresie rozwoju usług lotniczych w MPL Warszawa-Modlin od momentu otwarcia portu w 2012 r.: o brak ograniczeń w zakresie wykonywania operacji lotniczych nocą o istnienie ograniczających ruch lotniczy uwarunkowań środowiskowych, ujętych w obowiązującej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ograniczenia wprowadzone z obawy przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu lotniczego na ptaki limitują liczbę operacji lotniczych do 66 średnio w ciągu doby i w ciągu roku) o w okresie od 15 lipca 2012 do końca lutego 2014 r. lotnisko Warszawa - Modlin obsłużyło łącznie pasażerów, przy czym wskazać należy iż w okresie tym wystąpiła 9-miesięczna przerwa w działalności portu o w analogicznym okresie wykonanych zostało operacji lotniczych o dokładna analiza danych statystycznych pozwala określić średni dzienny wskaźnik ruchu lotniczego w analizowanym okresie na poziomie pasażerów i 33 operacji lotniczych o liczba obsłużonych pasażerów i ilość wykonanych operacji lotniczych w okresie pozwalają szacować roczny wskaźnik ruchu pasażerskiego na poziomie tys. pasażerów i operacji lotniczych (średnio 136,7 pasażerów przypadających 1 operację lotniczą), co przyjąć należy jako poziom odniesienia dla roku 2014.

26 25 S t r o n a Powyższe przesłanki ujęte zostały wśród czynników decydujących o kształcie przyjętej prognozy ruchu lotniczego. Prognozę tą opracowano dla potrzeb Studium wykonalności [12] z roku Prognoza ta ma charakter prognozy popytowej, która obrazuje tendencje i uwarunkowania ruchu lotniczego w MPL Warszawa - Modlin, przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu wynikającym z ustaleń decyzji środowiskowej (roczna liczba operacji lotniczych nie może przekroczyć 66 operacji na dobę tj operacji w okresie rocznym). Poniżej (Tabl. 6) przedstawiono podstawowe wyniki przedmiotowych analiz. Tabl. 6 Prognoza ruchu lotniczego dla lotniska Warszawa Modlin wg studium wykonalności [11] z roku 2012 Rok Liczba pasażerów [tys.] Liczba operacji loticzych [szt.] Tonaż operacji lotniczych [tys. ton] Przedstawiony wyżej scenariusz prognozy, z uwagi na przyjęte ograniczenia środowiskowe, znacząco odbiega od wcześniejszych ustaleń (w 2009 r. opracowano wstępną prognozę popytową [11]). Poniżej przedstawiono porównawczo owe założenia, które jednak w chwili obecnej nie mogą stanowić realnej alternatywy dla scenariusza podstawowego dopóki obowiązywać będzie aktualna decyzja środowiskowa. Obrazuje ona jednak docelowy potencjał rozwoju lotniska w przypadku zniesienia ograniczeń środowiskowych, ku czemu dąży operator portu.

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIX/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014R. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Dla Gminy Miasto Pruszków Pruszków, październik 2014 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR. DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SZCZUROWA Z DNIA. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Szczurowa, maj 2015 r. Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE WERSJA PO WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu i Środowisko 2007-2013. Strona 1 Wykonawca: Doradztwo Ekoenergetyczne Michał Wierzbicki 33-300 Nowy Sącz ul. Ignacego Paderewskiego 38 lok. 37 NIP: 7343211177 Inwestor: Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH MINISTERSTWO TRANSPORTU PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH Projekt Warszawa grudzień 2006 r. Program powstał we współpracy z Zespołem powołanym Zarządzeniem nr 6 Ministra Transportu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze Załącznik nr 1 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze GDAŃSK 2013 2 SPIS TREŚCI Wykaz użytych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

"ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA)

ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU (SYNTEZA) Autorzy: prof. Cecylia Rozkwitalska, prof. Andrzej Rudnicki, prof. Wojciech Suchorzewski "ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo