PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie przepompowni Realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj

2 strona 1 Adres terenu pod inwestycję Nazwa i adres zamawiającego ul. Niedźwiedzia 6E Warszawa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy Warszawa Data opracowania Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi w zakresie zagospodarowania terenu Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty murarskie i murowe Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie instalacji budowlanych SPIS ZAWARTOŚCI Część 1 Opisowa Część 2 Informacyjna Sporządził: Dariusz Małowiecki Nr upr. 72/U/02

3 strona 2 Spis treści CZĘŚĆ I OPISOWA 1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU DEFINICJE POJĘĆ ZGODNIE Z ART. 3 ROZDZIAŁ 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA CEL INWESTYCJI MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LOKALIZACJA INWESTYCJI CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ORAZ WARUNKI JEGO MODERNIZACJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DOKUMENTACJA WARUNKI DOJAZDU W CZASIE TRWANIA BUDOWY I DOCELOWO STAN ISTNIEJĄCY ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY W REJONIE REALIZACJI INWESTYCJI WARUNKI ZASILANIA W MEDIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY BUDOWA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH I PORZĄDKOWYCH WYMAGANIA PROJEKTOWE ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Liczba egzemplarzy DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA OBEJMOWAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI: SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI WYKONAWCY Założenia ogólne Projektanci Trwałość projektowanych elementów Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych Dokumentacja powykonawcza FORMAT DOKUMENTÓW WYKONAWCY Wydruki Dokumentacja w formie elektronicznej WERYFIKACJA I ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGŁOSZENIE BUDOWY NADZORY AUTORSKIE OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Określenie i skróty Przekazanie terenu budowy Przystąpienie do robót Zgodność Robót z Umową przepisami prawa i normami Zgodność z normami Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy Pozwolenia do Umowy i Zatwierdzenia Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Bezpieczeństwo budowy Spotkania WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ... 25

4 strona SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ŚRODKI TRANSPORTU WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI Prowadzenie badań i pomiarów oraz ich raportowanie Dokumentacja Budowy ODBIÓR ROBÓT Odbiór przejściowy Odbiór robót zanikowych Odbiory końcowe i Przejęcie Robót ZASADY PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE BRANŻOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Wymagania dotyczące Materiałów Sprzęt i maszyny budowlane Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych Przepisy związane WWIORB - ROBOTY ZIEMNE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Określenia podstawowe Wymagania dotyczące Materiałów Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych KONTROLA JAKOŚCI Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Próby Końcowe Przepisy związane BRANŻOWE WWIORB - ROBOTY INSTALACYJNE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Urządzenia i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe Materiały spawalnicze Sprzęt i maszyny budowlane Transport i składowanie Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych Kontrola jakości Kontrole i badania laboratoryjne: Badania jakości robót w czasie budowy Próby szczelności Przepisy związane WWIORB - ROBOTY DROGOWE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Określenia podstawowe Wymagania dotyczące Materiałów Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych Kontrola jakości wykonanych robót Przepisy związane WWIORB ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kruszywa Elementy betonowe Beton Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej WYKONANIE KORYTA POD ŁAWĘ BETONOWĄ Z OPOREM WBUDOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PODBUDOWA... 47

5 strona 4 PODSYPKA UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH CHODNIKI Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych Spoiny NAWIERZCHNIE BETONOWE Wymagania ogólne Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej Dylatacje Pielęgnacja betonu KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW BADANIA W CZASIE ROBÓT Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW NORMY INNE... 50

6 Program Funkcjonalno - Użytkowy 5 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1.1 Podstawa opracowania programu Program Funkcjonalno Użytkowy opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( dz.u.2004 Nr 202 poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym * Dz. U , Nr 130 poz. 1389) Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póz. Zm.) Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156 poz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, POZ 690, z późn.zm. Innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej związanych z procesem budowlanym. 1.2 Definicje pojęć zgodnie z art. 3 Rozdział 1 Ustawy Prawo Budowlane: Ilekroć niniejszym opracowaniu jest mowa o: Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przebudowie należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

7 6 Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu także dziennik montażu. Pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. Rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

8 7 Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Przedmiarze robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Projektant uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją inwestycji, kontrolą i odbiorem robót. Ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 1.3 Przedmiotem zamówienia Przedmiotem opracowania jest : 1) Zaprojektowanie przebudowy drenażu opaskowego i montażu izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, 2) Wykonanie izolacji typu ciężkiego na ścianach garażu wraz z uszczelnieniem dylatacji między garażem, a częścią podziemną budynków, 3) Wykonanie i podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, 4) Wybudowaniu przepompowni wraz ze studniami rozprężnymi, 5) Przebudowa podjazdu na parking nad garażem podziemny od strony północnej w celu umożliwienia wjazdu samochodom straży pożarnej. 1.4 Cel inwestycji Celem inwestycji jest zabezpieczenie garażu podziemnego przed przedostawaniem do jego wnętrza wód gruntowych zalegających w poziomie posadowienia ław i ścian fundamentowych oraz wód opadowych infiltrujących w głąb gruntu i zasilających warstwy wodonośne. 1.5 Materiały źródłowe Materiałami wyjściowymi dla niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego(PFU) były: Wytyczne Zamawiającego, Wizja lokalna terenu przeznaczonego pod inwestycję, Konsultacje z Inwestorem i Zarządzającym, Obowiązujące przepisy i normy, Otrzymana od Zamawiającego dokumentacja

9 8 1.6 Wykorzystanie materiałów Załącznikami do niniejszego PFU są rysunki i mapy poglądowe odzwierciedlające stan wiedzy, jakim dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Szkice mają charakter wyłącznie poglądowy i mają na celu orientacyjne pokazanie skali i zakresu planowanej inwestycji. Mogą one służyć również, jako materiał wyjściowy na etapie projektowania. Mogą być one wykorzystane i zamieszczone w dokumentacji projektowej, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Projektanta za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów. 2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ul. Niedźwiedzia 6E Warszawa Działka nr 54/1 z obrębu Charakterystyka istniejącego obiektu oraz warunki jego modernizacji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Charakterystyka obszaru na którym realizowana będzie inwestycja Obszar charakteryzuje się gęsta zabudowa o charakterze miejskim. W otoczeniu budynku znajdują się liczne obiekty o charakterze mieszkaniowym i usługowym. Wysokość obiektów w sąsiedztwie wynosi 1-4 kondygnacje. 2) Charakterystyka obiektu przeznaczonego do remontu polegającego na uszczelnieniu ścian garażu Garaż podziemny pod parkingiem wykonany jako konstrukcja żelbetowa monolityczna, posadowiona na ławach fundamentowych z posadzką betonową na gruncie, na rzędnej 18,30 m.n.p 0 Wisły. Odkrywki w obszarze ścian fundamentowych wykazały brak lub znikomą ilość izolacji przeciwwodnej. Na ścianach w części wjazdowej na wysokości 80 cm od posadzki liczne wysolenia świadczące o stałej penetracji wód od strony zewnętrznej. W okresach opadów deszczu - w pobliżu ścian fundamentowych z ławami, na wysokości posadzki dochodzi do wypływu wody. W toku ekspertyzy, podczas której odkryto ścianę zewnętrzną garażu stwierdzono, że nie została ona należycie zabezpieczona izolacją przeciwwodną. Dodatkowo liczne spękania na styku posadzki ze ścianami fundamentowymi ułatwiają penetrację wody do wnętrza budynku. Istniejący drenaż opaskowy, nie zapewnia wystarczającej wydajności odprowadzenia wód podziemnych i nie obniża dostatecznie ich poziomu w wyniku czego zalegają w powyżej poziomu posadowienia.

10 9 Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały trudne warunki gruntowo-wodne, które wynikają z dużego zróżnicowania pokładów geologicznych. Dodatkowo stwierdzono zaleganie iłów i glin nieprzepuszczalnych o znacznej miąższości, w pokładach których posadowione są fundamenty garażu. Nie pozwalają one na wykopanie studni chłonnych i zbiorników bezodpływowych oraz nie przepuszczają wód do niżej położonych warstw wodonośnych. Z uwagi na powyższe warunki zaleca się zaprojektowanie drenażu opaskowego zewnętrznego lub wewnętrznego, którego poziom posadowienia będzie poniżej ław fundamentowych. Wody z drenażu odprowadzone będą poprzez projektowaną przepompownię i studnię rozprężną do przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać powłokową izolację przeciwwodną typu ciężkiego na całej powierzchni ścian zewnętrznych garażu. Garaż przylega od strony wschodniej do budynku biurowego 4-kondygnacyjnyego,całkowicie podpiwniczonego, a od strony południowej przylega do budynku mieszkalnego 4-kondygnacyjnego podpiwniczonego. 3) Charakterystyka terenu na którym będzie realizowana inwestycja polegająca na remoncie istniejącego odwodnienia terenu Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowi utwardzony kostką betonowąparking oraz trawniki. Od strony zachodniej na odcinku ok. 39,5 m trasa drenażu przebiega w terenie nieutwardzonym w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów nie przekraczających 2,5 m wysokości oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia sąsiadującej posesji. Od strony północnej na odcinku ok. 12,0 m trasa przechodzi przez teren nieutwardzonym i na odcinku ok. 6,5 m jest w terenie utwardzonym z kostki betonowej. Od strony wschodniej na odcinku ok. 15,3 m trasa drenażu przebiega w terenie utwardzonym kostką betonową. Teren inwestycji jest gęsto uzbrojony w sieci kanalizacyjne wodociągowe, gazowe i elektryczne. 4) Charakterystyka terenu na którym będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie przepompowni studni rozprężnych i kanału zrzutowego Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowi utwardzony parking. Budowane przepompownie oraz studnie rozprężne będą w miejscach oznaczonych na mapie znajdującej się w części informacyjnej opracowania. Kanały zrzutowe należy włączyć do studni kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie inwestycji. 5) Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu Wszystkie realizowane prace w ramach niniejszej inwestycji dotyczą prac podziemnych ( remont izolacji budynku, remont drenażu, budowy przepompowni i nie wpłyną na zmianę zagospodarowania terenu z wyjątkiem wjazdu na parking znajdujący się od strony północnej budynku. 6) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze chronionym (zgodnie z ustawą z dnia Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.880 z późn. zm.)

11 10 Budowę należy zaliczyć do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( dz. U. Nr 257 poz.2573 z późn. zm.). W związku obniżeniem poziomu wód gruntowych wykraczającym poza teren działki należy wykonać operat wodnoprawny i przeprowadzić analizę wpływu inwestycji na środowisko. Planując przedmiotową inwestycję należy dążyć do ochrony istniejącego drzewostanu. 7) Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Przedmiotowy budynek ani teren na którym jest posadowiony konserwatorskiej. nie podlega ochronie Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 1) Planowany zakres robót budowlanych W zakresie prac remontowo renowacyjnych zewnętrznych Odkrycie ścian i ław fundamentowych garażu od strony zachodniej na odcinku ok. 39,5 m, od strony północnej na odcinku ok. 18,5 m, od strony wschodniej na odcinku ok. 15,3 m. Ściany i fundamenty wymagające odkrycia zostały oznaczone na mapie znajdującej się w części informacyjnej opracowania kolorem czerwonym. Po oczyszczeniu ścian i ław fundamentowych ze starych powłok należy wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego. W miejscach styków garażu z innymi budynkami należy uszczelnić dylatacje. Na ścianach zagłębionych do głębokości 110 cm od poziomu terenu należy wykonać izolację termiczną celem zapobieżenia przemarzania konstrukcji w okresie zimowym. Izolacje przeciwwodne i termiczne zabezpieczyć folią kubełkową przed uszkodzeniem. W zakresie prac remontowo modernizacyjnych wewnętrznych (roboty nie objęte zamówieniem Naprawie wymagają mikropęknięcia ścian i posadzek. Zalecane jest zastosowanie metody iniekcji betonu. Konieczna jest naprawa powłok ścian zniszczonych przez wysolenia. W celu naprawy izolacji poziomych garażu może być konieczne wykonanie nowej izolacji ciężkiej i dociśnięcie jej warstwą betonu (wysokość w garażu pozwala na taki zabieg bez rozbiórki istniejących posadzek). W zakresie prac instalacyjnych zewnętrznych Wykonanie wykopów wąsko-przestrzennych wraz z rozbiórką istniejącego drenażu i studni drenarskich. Położenie rur drenarskich w warstwie żwirowej w otulinie z geowłókniny wraz ze studniami drenarskimi na załamaniach trasy na głębokości około 5,00m p.p.t. (dokładne określenie głębokości będzie możliwe po odkopaniu ław fundamentowych. Zakres realizacji: od strony

12 11 zachodniej na odcinku ok. 39,5 m, od strony północnej na odcinku ok. 18,5 m, od strony wschodniej na odcinku ok. 15,3 m. Montaż dwóch studni- przepompowni celem podniesienia wód na poziom zgodny z istniejącą kanalizacją deszczową. Montaż dwóch studni rozprężnych pomiędzy przepompowniami a kanalizacją grawitacyjną. Włączenie nowowykonanego drenażu w istniejącą instalację kanalizacji deszczowej. W zakresie prac budowlanych (nie będących w zakresie PFU) Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej będzie polegać na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej dn 0,2m z posesji przy ul. Niedźwiedziej 6E do kanału melioracyjnego dn 0,4m w ul. Dominikańskiej. Ze względu na różnicę poziomów zalecany jest montaż pomp. W celu uniemożliwienia się cofania wody z kanału melioracyjnego do instalacji wewnętrznej w trakcie dużych opadów deszczu należy rozważyć konieczność montażu zasuwy burzowej. 2) Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie Dokumentacji Projektowo-wykonawczej w zakresie, konstrukcyjnym i sanitarnym, przedmiaru robót wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz w szczególności wykonania operatu wodno-prawnego wykonanie kosztorysów inwestorskich, uzyskanie wynikających z przepisów wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień, 3) Zakres robót budowlanych objętych umową będzie obejmował roboty geodezyjno kartograficzne, roboty ziemne związane z wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa drenażu opaskowego, roboty instalacyjne sanitarne (wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa drenażu opaskowego, montaż przepompowni i studni rozprężnych), roboty elektryczne (wykonanie zasilenia przepompowni), roboty drogowe (naprawa dróg po robotach instalacyjnych, przebudowa podjazdu na parking w celu spełnienia przepisów pożarowych związanych z poruszaniem się po terenie samochodu straży pożarnej), roboty wykończeniowe(wykonanie izolacji ścian i fundamentów w częściach odsłoniętych w trakcie prac związanych z realizacją drenażu opaskowego) 4) Zakres robót budowlanych niezbędnych do kompleksowego uszczelnienia budynku a nieobjęty niniejszą umową ( II ETAP) roboty wykończeniowe w części wjazdowej garażu (wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych wraz z warstwą dociskową posadzki, iniekcje pęknięć betonu ścian i posadzki, naprawa powłok tynkarskich i malarskich).

13 Dokumentacja Dokumentację dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego stanowią: Program funkcjonalno-użytkowy. Specyfikacja przedmiotu zamówienia sporządzona przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Mapa zasadnicza terenu. Inwentaryzacja powykonawcza architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Niedźwiedziej 6E. Warunki techniczne odprowadzenia ścieków deszczowych. Uzgodnienia i decyzje uzyskane przez Inwestora. Ekspertyza naukowo techniczna dotycząca badania i oceny stopnia zawilgocenia ścian piwnicznych budynku przy ul. Niedźwiedziej 6E. Wyniki badań geofizycznych dla obiektu przy ul. Niedźwiedziej 6E. Projekt budowlano-wykonawczy renowacji przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Niedźwiedziej 6E. Cała wyżej wymieniona dokumentacja znajduje się w części informacyjnej niniejszego opracowania Warunki dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo W trakcie realizacji inwestycji dojazd do terenu nastąpi od strony ul. Niedźwiedziej (od ul. Dominikańskiej) Ulica Niedźwiedzia o szerokości około 7m o nawierzchni asfaltowej. Ulica Dominikańska o szerokości około 8m o nawierzchni asfaltowej. Możliwość parkowania pojazdów technicznych i sprzętu specjalistycznego na terenie posesji dojazd utrudniają parkujące samochody Stan istniejący zabudowy i infrastruktury w rejonie realizacji inwestycji Na terenie posesji przy ul. Niedźwiedziej 6E zlokalizowany jest budynek 4 kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Garaż pod parkingiem został wykonany w konstrukcji monolitycznej jako osobny obiekt nie związany konstrukcyjnie z budynkiem na działce przy ul. Niedźwiedziej 6E i na działce przy ul. Dominikańskiej. Ostatnia modernizacja w listopadzie 2001 r. polegała między innymi na wykonaniu izolacji kondygnacji -1 metodą iniekcji ciśnieniowej TARCZY HYDROFOBOWEJ. Brak informacji w dokumentach czy zastosowano w/w metodę do garażu.

14 Warunki zasilania w media Budynek przy ul. Niedźwiedziej 6E (dz. 54/1 obręb ) jest: Zasilony w wodę do celów socjalno-bytowych poprzez przyłącze wodociągowe Dn150mm przechodzące przez działki nr 60, 81 i włączone do istniejącego przewodu wodociągowe w ul. Dominikańskiej na działce nr 2. Podłączony do kanalizacji miejskiej w ul. Dominikańskiej za pomocą przyłącza kanalizacyjnego Dn 200mm położonego na działkach: 54/1, 60, 81, 75 z obrębu i dz. nr 2 z obr Podłączony do instalacji energetycznej miejskiej za pomocą przyłącza energetycznego niskiego napięcia. Podłączony jest do sieci telefonicznej za pomocą ziemnych kabli przechodzących przez działkę nr 60 Wykorzystanie istniejącej infrastruktury w trakcie budowy: Inwestor udostępni Wykonawcy dostęp do wody na cele socjalno bytowe pracowników wykonawcy oraz związane z koniecznością płukania instalacji w trakcie realizacji inwestycji oraz niezbędny dostęp do energii elektrycznej. W trakcie realizacji należy postawić przenośne ubikacje ze względu na zamknięty charakter obiektu.

15 14 3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1. Przygotowanie terenu budowy W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, obejmujących między innymi ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych Terenu Budowy przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót. Prowadzone prace należy wykonywać w sposób niepowodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu budowy oraz w sposób bezpieczny dla otaczającej zieleni. Przed użyciem na terenie budowy ciężkiego sprzętu należy zabezpieczyć istniejące drzewa matami słomianymi i deskami oraz przewiązać je drutem wiązałkowym. Dodatkowo w zakresie robót przygotowawczych należy wykonać wszelkie instalacje tymczasowe. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy Budowa Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonywania i nadzoru. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym w szczególności pracowników budynku, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

16 15 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, elementy ulegające zakryciu Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji budynku, drenarskie oraz użyte do budowy przepompowni i przyłącza kanalizacyjnego muszą być zgodne z zatwierdzonym projektem i mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w remontowanym obiekcie. Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem Wymagania dotyczące robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca zapewni, że teren na którym realizowana będzie inwestycja zostanie po jej zakończeniu przywrócony do stanu pierwotnego. 4. WYMAGANIA PROJEKTOWE 4.1. Zakres dokumentacji projektowej W ramach realizacji Zlecenia Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym PFU. Liczba egzemplarzy O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych Dokumentację Projektową i Wykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości: 4 egzemplarze dokumentacji projektowo - wykonawczej w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniki CDR Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych

17 16 Projekt Budowlany i Wykonawczy dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną towarzyszącą z wymaganymi uzgodnieniami BHP, Sanepid, ppoż. i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń Uzgodnienia ZUD ( o ile konieczna będzie zmiana związana z przebudową przyłączy) Operat wodnoprawny Dokumentację kosztorysową w zakresie szczegółowych przedmiarów robót Dokumentacja powykonawcza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Niezbędne pozwolenia i uzgodnienia Uzgodnienia i decyzje Uzyskanie przez Wykonawcę na piśmie akceptacji Zamawiającego na sporządzone robocze wersje projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz na ich wersje ostateczne. Zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy Szczegółowe wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy Założenia ogólne Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę praktykowane przez siebie metody wykonawstwa. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, oraz dokonywania uzgodnień branżowych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Zlecenia. W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji obiektów PKP

18 17 Przed przystąpieniem do robót projektowych (lub w ich trakcie) Wykonawca będzie zobowiązany do: Wykonania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych dla obszaru objętego Projektem; aktualizacja musi być wykonana przez uprawnionego geodetę. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń. Projektanci Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Trwałość projektowanych elementów Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podkładów geodezyjnych do celów projektowych wykonanych przez uprawnionego geodetę Projekt Budowlany powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz z późn. Zm.) i Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U.. Nr 120, poz z późn. zm.). Projekty wykonawcze zostaną sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz z późn. Zm.). Projekty Wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia przedmiaru robót. Przedmiar robót zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, z uwzględnieniem takiego podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126). Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze.

19 Format Dokumentów Wykonawcy Wydruki Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4. Dokumentacja w formie elektronicznej Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: Rysunki, schematy, diagramy format obsługiwany przez aplikację AutoCAD, PDF Opisy, zestawienia, specyfikacje format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach CDR lub DVDR Weryfikacja i zatwierdzenie Dokumentacji projektowej Przed wystąpieniem dot. zgłoszenia budowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 4 egzemplarze dokumentacji projektowej sporządzonej w języku polskim. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków ujętych w projekcie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami ogólnymi Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 1 egzemplarz dokumentacji wykonawczej sporządzonej w języku polskim. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca składa do Zamawiającego 3 egzemplarze dokumentacji wykonawczej Zgłoszenie budowy Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 4.4 Wykonawca dokonuje zgłoszenia budowy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 2 egz. kompletnej dokumentacji projektowej mają zostać przekazane Zamawiającemu Nadzory autorskie Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: a) Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywane przez projektantów autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Każda kontrola projektantów autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót.

20 19 b) Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej. 5. Ogólne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 5.1. Wymagania ogólne Określenie i skróty Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: BHP bezpieczeństwo i higiena pracy BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, dn oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; IP stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, NN niskie napięcie, P.POŻ przeciwpożarowy PFU Program Funkcjonalno Użytkowy SN średnie napięcie, WWiORB warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przystąpienie do robót Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie przepompowni może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną decyzją właściwych organów. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy podczas wizji lokalnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1

specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ NA ODDZIAŁ ZEROWY Kod CPV 45212413-4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-33 DM. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 34 DM. 01.01.01. WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1 tel.: +48 14 645 63 73 fax: +48 14 645 64 20 www.zabno.pl ugzabno@zabno.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, Żywiec, ul. Mała 3/2 tel. kom. 0 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV Wspólny

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo