PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie przepompowni Realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj

2 strona 1 Adres terenu pod inwestycję Nazwa i adres zamawiającego ul. Niedźwiedzia 6E Warszawa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy Warszawa Data opracowania Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi w zakresie zagospodarowania terenu Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty murarskie i murowe Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie instalacji budowlanych SPIS ZAWARTOŚCI Część 1 Opisowa Część 2 Informacyjna Sporządził: Dariusz Małowiecki Nr upr. 72/U/02

3 strona 2 Spis treści CZĘŚĆ I OPISOWA 1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU DEFINICJE POJĘĆ ZGODNIE Z ART. 3 ROZDZIAŁ 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA CEL INWESTYCJI MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LOKALIZACJA INWESTYCJI CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ORAZ WARUNKI JEGO MODERNIZACJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DOKUMENTACJA WARUNKI DOJAZDU W CZASIE TRWANIA BUDOWY I DOCELOWO STAN ISTNIEJĄCY ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY W REJONIE REALIZACJI INWESTYCJI WARUNKI ZASILANIA W MEDIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY BUDOWA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH I PORZĄDKOWYCH WYMAGANIA PROJEKTOWE ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Liczba egzemplarzy DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA OBEJMOWAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI: SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI WYKONAWCY Założenia ogólne Projektanci Trwałość projektowanych elementów Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych Dokumentacja powykonawcza FORMAT DOKUMENTÓW WYKONAWCY Wydruki Dokumentacja w formie elektronicznej WERYFIKACJA I ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGŁOSZENIE BUDOWY NADZORY AUTORSKIE OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Określenie i skróty Przekazanie terenu budowy Przystąpienie do robót Zgodność Robót z Umową przepisami prawa i normami Zgodność z normami Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy Pozwolenia do Umowy i Zatwierdzenia Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Bezpieczeństwo budowy Spotkania WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ... 25

4 strona SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ŚRODKI TRANSPORTU WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI Prowadzenie badań i pomiarów oraz ich raportowanie Dokumentacja Budowy ODBIÓR ROBÓT Odbiór przejściowy Odbiór robót zanikowych Odbiory końcowe i Przejęcie Robót ZASADY PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE BRANŻOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Wymagania dotyczące Materiałów Sprzęt i maszyny budowlane Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych Przepisy związane WWIORB - ROBOTY ZIEMNE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Określenia podstawowe Wymagania dotyczące Materiałów Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych KONTROLA JAKOŚCI Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Próby Końcowe Przepisy związane BRANŻOWE WWIORB - ROBOTY INSTALACYJNE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Urządzenia i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe Materiały spawalnicze Sprzęt i maszyny budowlane Transport i składowanie Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych Kontrola jakości Kontrole i badania laboratoryjne: Badania jakości robót w czasie budowy Próby szczelności Przepisy związane WWIORB - ROBOTY DROGOWE Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB Określenia podstawowe Wymagania dotyczące Materiałów Sprzęt i maszyny budowlane Środki transportu Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych Kontrola jakości wykonanych robót Przepisy związane WWIORB ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kruszywa Elementy betonowe Beton Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej WYKONANIE KORYTA POD ŁAWĘ BETONOWĄ Z OPOREM WBUDOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PODBUDOWA... 47

5 strona 4 PODSYPKA UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH CHODNIKI Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych Spoiny NAWIERZCHNIE BETONOWE Wymagania ogólne Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej Dylatacje Pielęgnacja betonu KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW BADANIA W CZASIE ROBÓT Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW NORMY INNE... 50

6 Program Funkcjonalno - Użytkowy 5 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1.1 Podstawa opracowania programu Program Funkcjonalno Użytkowy opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( dz.u.2004 Nr 202 poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym * Dz. U , Nr 130 poz. 1389) Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póz. Zm.) Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156 poz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, POZ 690, z późn.zm. Innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej związanych z procesem budowlanym. 1.2 Definicje pojęć zgodnie z art. 3 Rozdział 1 Ustawy Prawo Budowlane: Ilekroć niniejszym opracowaniu jest mowa o: Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury. Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przebudowie należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

7 6 Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu także dziennik montażu. Pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. Rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

8 7 Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Przedmiarze robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Projektant uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją inwestycji, kontrolą i odbiorem robót. Ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 1.3 Przedmiotem zamówienia Przedmiotem opracowania jest : 1) Zaprojektowanie przebudowy drenażu opaskowego i montażu izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, 2) Wykonanie izolacji typu ciężkiego na ścianach garażu wraz z uszczelnieniem dylatacji między garażem, a częścią podziemną budynków, 3) Wykonanie i podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, 4) Wybudowaniu przepompowni wraz ze studniami rozprężnymi, 5) Przebudowa podjazdu na parking nad garażem podziemny od strony północnej w celu umożliwienia wjazdu samochodom straży pożarnej. 1.4 Cel inwestycji Celem inwestycji jest zabezpieczenie garażu podziemnego przed przedostawaniem do jego wnętrza wód gruntowych zalegających w poziomie posadowienia ław i ścian fundamentowych oraz wód opadowych infiltrujących w głąb gruntu i zasilających warstwy wodonośne. 1.5 Materiały źródłowe Materiałami wyjściowymi dla niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego(PFU) były: Wytyczne Zamawiającego, Wizja lokalna terenu przeznaczonego pod inwestycję, Konsultacje z Inwestorem i Zarządzającym, Obowiązujące przepisy i normy, Otrzymana od Zamawiającego dokumentacja

9 8 1.6 Wykorzystanie materiałów Załącznikami do niniejszego PFU są rysunki i mapy poglądowe odzwierciedlające stan wiedzy, jakim dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Szkice mają charakter wyłącznie poglądowy i mają na celu orientacyjne pokazanie skali i zakresu planowanej inwestycji. Mogą one służyć również, jako materiał wyjściowy na etapie projektowania. Mogą być one wykorzystane i zamieszczone w dokumentacji projektowej, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Projektanta za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów. 2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.1 Lokalizacja inwestycji ul. Niedźwiedzia 6E Warszawa Działka nr 54/1 z obrębu Charakterystyka istniejącego obiektu oraz warunki jego modernizacji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Charakterystyka obszaru na którym realizowana będzie inwestycja Obszar charakteryzuje się gęsta zabudowa o charakterze miejskim. W otoczeniu budynku znajdują się liczne obiekty o charakterze mieszkaniowym i usługowym. Wysokość obiektów w sąsiedztwie wynosi 1-4 kondygnacje. 2) Charakterystyka obiektu przeznaczonego do remontu polegającego na uszczelnieniu ścian garażu Garaż podziemny pod parkingiem wykonany jako konstrukcja żelbetowa monolityczna, posadowiona na ławach fundamentowych z posadzką betonową na gruncie, na rzędnej 18,30 m.n.p 0 Wisły. Odkrywki w obszarze ścian fundamentowych wykazały brak lub znikomą ilość izolacji przeciwwodnej. Na ścianach w części wjazdowej na wysokości 80 cm od posadzki liczne wysolenia świadczące o stałej penetracji wód od strony zewnętrznej. W okresach opadów deszczu - w pobliżu ścian fundamentowych z ławami, na wysokości posadzki dochodzi do wypływu wody. W toku ekspertyzy, podczas której odkryto ścianę zewnętrzną garażu stwierdzono, że nie została ona należycie zabezpieczona izolacją przeciwwodną. Dodatkowo liczne spękania na styku posadzki ze ścianami fundamentowymi ułatwiają penetrację wody do wnętrza budynku. Istniejący drenaż opaskowy, nie zapewnia wystarczającej wydajności odprowadzenia wód podziemnych i nie obniża dostatecznie ich poziomu w wyniku czego zalegają w powyżej poziomu posadowienia.

10 9 Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały trudne warunki gruntowo-wodne, które wynikają z dużego zróżnicowania pokładów geologicznych. Dodatkowo stwierdzono zaleganie iłów i glin nieprzepuszczalnych o znacznej miąższości, w pokładach których posadowione są fundamenty garażu. Nie pozwalają one na wykopanie studni chłonnych i zbiorników bezodpływowych oraz nie przepuszczają wód do niżej położonych warstw wodonośnych. Z uwagi na powyższe warunki zaleca się zaprojektowanie drenażu opaskowego zewnętrznego lub wewnętrznego, którego poziom posadowienia będzie poniżej ław fundamentowych. Wody z drenażu odprowadzone będą poprzez projektowaną przepompownię i studnię rozprężną do przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać powłokową izolację przeciwwodną typu ciężkiego na całej powierzchni ścian zewnętrznych garażu. Garaż przylega od strony wschodniej do budynku biurowego 4-kondygnacyjnyego,całkowicie podpiwniczonego, a od strony południowej przylega do budynku mieszkalnego 4-kondygnacyjnego podpiwniczonego. 3) Charakterystyka terenu na którym będzie realizowana inwestycja polegająca na remoncie istniejącego odwodnienia terenu Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowi utwardzony kostką betonowąparking oraz trawniki. Od strony zachodniej na odcinku ok. 39,5 m trasa drenażu przebiega w terenie nieutwardzonym w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów nie przekraczających 2,5 m wysokości oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia sąsiadującej posesji. Od strony północnej na odcinku ok. 12,0 m trasa przechodzi przez teren nieutwardzonym i na odcinku ok. 6,5 m jest w terenie utwardzonym z kostki betonowej. Od strony wschodniej na odcinku ok. 15,3 m trasa drenażu przebiega w terenie utwardzonym kostką betonową. Teren inwestycji jest gęsto uzbrojony w sieci kanalizacyjne wodociągowe, gazowe i elektryczne. 4) Charakterystyka terenu na którym będzie realizowana inwestycja polegająca na budowie przepompowni studni rozprężnych i kanału zrzutowego Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowi utwardzony parking. Budowane przepompownie oraz studnie rozprężne będą w miejscach oznaczonych na mapie znajdującej się w części informacyjnej opracowania. Kanały zrzutowe należy włączyć do studni kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie inwestycji. 5) Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu Wszystkie realizowane prace w ramach niniejszej inwestycji dotyczą prac podziemnych ( remont izolacji budynku, remont drenażu, budowy przepompowni i nie wpłyną na zmianę zagospodarowania terenu z wyjątkiem wjazdu na parking znajdujący się od strony północnej budynku. 6) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze chronionym (zgodnie z ustawą z dnia Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.880 z późn. zm.)

11 10 Budowę należy zaliczyć do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( dz. U. Nr 257 poz.2573 z późn. zm.). W związku obniżeniem poziomu wód gruntowych wykraczającym poza teren działki należy wykonać operat wodnoprawny i przeprowadzić analizę wpływu inwestycji na środowisko. Planując przedmiotową inwestycję należy dążyć do ochrony istniejącego drzewostanu. 7) Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Przedmiotowy budynek ani teren na którym jest posadowiony konserwatorskiej. nie podlega ochronie Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 1) Planowany zakres robót budowlanych W zakresie prac remontowo renowacyjnych zewnętrznych Odkrycie ścian i ław fundamentowych garażu od strony zachodniej na odcinku ok. 39,5 m, od strony północnej na odcinku ok. 18,5 m, od strony wschodniej na odcinku ok. 15,3 m. Ściany i fundamenty wymagające odkrycia zostały oznaczone na mapie znajdującej się w części informacyjnej opracowania kolorem czerwonym. Po oczyszczeniu ścian i ław fundamentowych ze starych powłok należy wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego. W miejscach styków garażu z innymi budynkami należy uszczelnić dylatacje. Na ścianach zagłębionych do głębokości 110 cm od poziomu terenu należy wykonać izolację termiczną celem zapobieżenia przemarzania konstrukcji w okresie zimowym. Izolacje przeciwwodne i termiczne zabezpieczyć folią kubełkową przed uszkodzeniem. W zakresie prac remontowo modernizacyjnych wewnętrznych (roboty nie objęte zamówieniem Naprawie wymagają mikropęknięcia ścian i posadzek. Zalecane jest zastosowanie metody iniekcji betonu. Konieczna jest naprawa powłok ścian zniszczonych przez wysolenia. W celu naprawy izolacji poziomych garażu może być konieczne wykonanie nowej izolacji ciężkiej i dociśnięcie jej warstwą betonu (wysokość w garażu pozwala na taki zabieg bez rozbiórki istniejących posadzek). W zakresie prac instalacyjnych zewnętrznych Wykonanie wykopów wąsko-przestrzennych wraz z rozbiórką istniejącego drenażu i studni drenarskich. Położenie rur drenarskich w warstwie żwirowej w otulinie z geowłókniny wraz ze studniami drenarskimi na załamaniach trasy na głębokości około 5,00m p.p.t. (dokładne określenie głębokości będzie możliwe po odkopaniu ław fundamentowych. Zakres realizacji: od strony

12 11 zachodniej na odcinku ok. 39,5 m, od strony północnej na odcinku ok. 18,5 m, od strony wschodniej na odcinku ok. 15,3 m. Montaż dwóch studni- przepompowni celem podniesienia wód na poziom zgodny z istniejącą kanalizacją deszczową. Montaż dwóch studni rozprężnych pomiędzy przepompowniami a kanalizacją grawitacyjną. Włączenie nowowykonanego drenażu w istniejącą instalację kanalizacji deszczowej. W zakresie prac budowlanych (nie będących w zakresie PFU) Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej będzie polegać na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej dn 0,2m z posesji przy ul. Niedźwiedziej 6E do kanału melioracyjnego dn 0,4m w ul. Dominikańskiej. Ze względu na różnicę poziomów zalecany jest montaż pomp. W celu uniemożliwienia się cofania wody z kanału melioracyjnego do instalacji wewnętrznej w trakcie dużych opadów deszczu należy rozważyć konieczność montażu zasuwy burzowej. 2) Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie Dokumentacji Projektowo-wykonawczej w zakresie, konstrukcyjnym i sanitarnym, przedmiaru robót wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz w szczególności wykonania operatu wodno-prawnego wykonanie kosztorysów inwestorskich, uzyskanie wynikających z przepisów wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień, 3) Zakres robót budowlanych objętych umową będzie obejmował roboty geodezyjno kartograficzne, roboty ziemne związane z wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa drenażu opaskowego, roboty instalacyjne sanitarne (wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa drenażu opaskowego, montaż przepompowni i studni rozprężnych), roboty elektryczne (wykonanie zasilenia przepompowni), roboty drogowe (naprawa dróg po robotach instalacyjnych, przebudowa podjazdu na parking w celu spełnienia przepisów pożarowych związanych z poruszaniem się po terenie samochodu straży pożarnej), roboty wykończeniowe(wykonanie izolacji ścian i fundamentów w częściach odsłoniętych w trakcie prac związanych z realizacją drenażu opaskowego) 4) Zakres robót budowlanych niezbędnych do kompleksowego uszczelnienia budynku a nieobjęty niniejszą umową ( II ETAP) roboty wykończeniowe w części wjazdowej garażu (wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych wraz z warstwą dociskową posadzki, iniekcje pęknięć betonu ścian i posadzki, naprawa powłok tynkarskich i malarskich).

13 Dokumentacja Dokumentację dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego stanowią: Program funkcjonalno-użytkowy. Specyfikacja przedmiotu zamówienia sporządzona przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Mapa zasadnicza terenu. Inwentaryzacja powykonawcza architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Niedźwiedziej 6E. Warunki techniczne odprowadzenia ścieków deszczowych. Uzgodnienia i decyzje uzyskane przez Inwestora. Ekspertyza naukowo techniczna dotycząca badania i oceny stopnia zawilgocenia ścian piwnicznych budynku przy ul. Niedźwiedziej 6E. Wyniki badań geofizycznych dla obiektu przy ul. Niedźwiedziej 6E. Projekt budowlano-wykonawczy renowacji przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Niedźwiedziej 6E. Cała wyżej wymieniona dokumentacja znajduje się w części informacyjnej niniejszego opracowania Warunki dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo W trakcie realizacji inwestycji dojazd do terenu nastąpi od strony ul. Niedźwiedziej (od ul. Dominikańskiej) Ulica Niedźwiedzia o szerokości około 7m o nawierzchni asfaltowej. Ulica Dominikańska o szerokości około 8m o nawierzchni asfaltowej. Możliwość parkowania pojazdów technicznych i sprzętu specjalistycznego na terenie posesji dojazd utrudniają parkujące samochody Stan istniejący zabudowy i infrastruktury w rejonie realizacji inwestycji Na terenie posesji przy ul. Niedźwiedziej 6E zlokalizowany jest budynek 4 kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Garaż pod parkingiem został wykonany w konstrukcji monolitycznej jako osobny obiekt nie związany konstrukcyjnie z budynkiem na działce przy ul. Niedźwiedziej 6E i na działce przy ul. Dominikańskiej. Ostatnia modernizacja w listopadzie 2001 r. polegała między innymi na wykonaniu izolacji kondygnacji -1 metodą iniekcji ciśnieniowej TARCZY HYDROFOBOWEJ. Brak informacji w dokumentach czy zastosowano w/w metodę do garażu.

14 Warunki zasilania w media Budynek przy ul. Niedźwiedziej 6E (dz. 54/1 obręb ) jest: Zasilony w wodę do celów socjalno-bytowych poprzez przyłącze wodociągowe Dn150mm przechodzące przez działki nr 60, 81 i włączone do istniejącego przewodu wodociągowe w ul. Dominikańskiej na działce nr 2. Podłączony do kanalizacji miejskiej w ul. Dominikańskiej za pomocą przyłącza kanalizacyjnego Dn 200mm położonego na działkach: 54/1, 60, 81, 75 z obrębu i dz. nr 2 z obr Podłączony do instalacji energetycznej miejskiej za pomocą przyłącza energetycznego niskiego napięcia. Podłączony jest do sieci telefonicznej za pomocą ziemnych kabli przechodzących przez działkę nr 60 Wykorzystanie istniejącej infrastruktury w trakcie budowy: Inwestor udostępni Wykonawcy dostęp do wody na cele socjalno bytowe pracowników wykonawcy oraz związane z koniecznością płukania instalacji w trakcie realizacji inwestycji oraz niezbędny dostęp do energii elektrycznej. W trakcie realizacji należy postawić przenośne ubikacje ze względu na zamknięty charakter obiektu.

15 14 3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1. Przygotowanie terenu budowy W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, obejmujących między innymi ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych Terenu Budowy przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót. Prowadzone prace należy wykonywać w sposób niepowodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu budowy oraz w sposób bezpieczny dla otaczającej zieleni. Przed użyciem na terenie budowy ciężkiego sprzętu należy zabezpieczyć istniejące drzewa matami słomianymi i deskami oraz przewiązać je drutem wiązałkowym. Dodatkowo w zakresie robót przygotowawczych należy wykonać wszelkie instalacje tymczasowe. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu budowy Budowa Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonywania i nadzoru. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym w szczególności pracowników budynku, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

16 15 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, elementy ulegające zakryciu Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji budynku, drenarskie oraz użyte do budowy przepompowni i przyłącza kanalizacyjnego muszą być zgodne z zatwierdzonym projektem i mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w remontowanym obiekcie. Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem Wymagania dotyczące robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca zapewni, że teren na którym realizowana będzie inwestycja zostanie po jej zakończeniu przywrócony do stanu pierwotnego. 4. WYMAGANIA PROJEKTOWE 4.1. Zakres dokumentacji projektowej W ramach realizacji Zlecenia Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym PFU. Liczba egzemplarzy O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych Dokumentację Projektową i Wykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości: 4 egzemplarze dokumentacji projektowo - wykonawczej w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniki CDR Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych

17 16 Projekt Budowlany i Wykonawczy dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną towarzyszącą z wymaganymi uzgodnieniami BHP, Sanepid, ppoż. i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń Uzgodnienia ZUD ( o ile konieczna będzie zmiana związana z przebudową przyłączy) Operat wodnoprawny Dokumentację kosztorysową w zakresie szczegółowych przedmiarów robót Dokumentacja powykonawcza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Niezbędne pozwolenia i uzgodnienia Uzgodnienia i decyzje Uzyskanie przez Wykonawcę na piśmie akceptacji Zamawiającego na sporządzone robocze wersje projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz na ich wersje ostateczne. Zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu budowy Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy Szczegółowe wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy Założenia ogólne Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę praktykowane przez siebie metody wykonawstwa. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, oraz dokonywania uzgodnień branżowych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Zlecenia. W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji obiektów PKP

18 17 Przed przystąpieniem do robót projektowych (lub w ich trakcie) Wykonawca będzie zobowiązany do: Wykonania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych dla obszaru objętego Projektem; aktualizacja musi być wykonana przez uprawnionego geodetę. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń. Projektanci Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Trwałość projektowanych elementów Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podkładów geodezyjnych do celów projektowych wykonanych przez uprawnionego geodetę Projekt Budowlany powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz z późn. Zm.) i Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U.. Nr 120, poz z późn. zm.). Projekty wykonawcze zostaną sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz z późn. Zm.). Projekty Wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia przedmiaru robót. Przedmiar robót zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, z uwzględnieniem takiego podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126). Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze.

19 Format Dokumentów Wykonawcy Wydruki Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4. Dokumentacja w formie elektronicznej Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: Rysunki, schematy, diagramy format obsługiwany przez aplikację AutoCAD, PDF Opisy, zestawienia, specyfikacje format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach CDR lub DVDR Weryfikacja i zatwierdzenie Dokumentacji projektowej Przed wystąpieniem dot. zgłoszenia budowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 4 egzemplarze dokumentacji projektowej sporządzonej w języku polskim. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków ujętych w projekcie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami ogólnymi Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 1 egzemplarz dokumentacji wykonawczej sporządzonej w języku polskim. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca składa do Zamawiającego 3 egzemplarze dokumentacji wykonawczej Zgłoszenie budowy Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 4.4 Wykonawca dokonuje zgłoszenia budowy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 2 egz. kompletnej dokumentacji projektowej mają zostać przekazane Zamawiającemu Nadzory autorskie Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: a) Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywane przez projektantów autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Każda kontrola projektantów autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót.

20 19 b) Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej. 5. Ogólne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 5.1. Wymagania ogólne Określenie i skróty Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: BHP bezpieczeństwo i higiena pracy BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, dn oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; IP stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, NN niskie napięcie, P.POŻ przeciwpożarowy PFU Program Funkcjonalno Użytkowy SN średnie napięcie, WWiORB warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Przystąpienie do robót Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie przepompowni może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną decyzją właściwych organów. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy podczas wizji lokalnej.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1-4 1.1 Podstawa opracowania... 1-4 2. Część opisowa... 2-4 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 2-4 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2-4 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna Remont parkingu zewnętrznego przy ul. Karczewskiej 48 wraz z odcinkiem chodnika i zjazdem z drogi powiatowej na przedmiotowy parking. Przedmiot zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO KONSERWATORSKICH I KONSERWATORSKICH NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PRAC PRZY GRUPIE CZTERECH FIGUR KAMIENNYCH: MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM, SERCA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Ogólne wymagania techniczne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Niniejsze wymagania dotyczą wykonania robót budowlanych dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 Zamawiający: Gmina Spiczyn Spiczyn, sierpień 2013 1 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży. Lokalizacja : ZAMEK GÓRNY W IŁZY Działka nr ewid. gr. 407 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo