OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa, działający w obrocie profesjonalnym który, zwłaszcza poprzez działania faktyczne lub oświadczenia, swoje lub swoich przedstawicieli, wykazuje zamiar zawarcia umowy sprzedaży lub umowy podobnej (dalej: Umowy) z BMPL, w szczególności w ten sposób, że występuje do BMPL z zapytaniem w sprawie oferty lub występuje z własną ofertą, jak też proponuje BMPL zawarcie umowy w jakikolwiek inny sposób (dalej: Klient). BMPL i Klient będą dalej zwanie łącznie Stronami. 2. OWS wiążą BMPL i Klienta od momentu powzięcia przez BMPL lub Klienta działań, o których mowa w ustępie 1 powyżej, jeżeli Klient najpóźniej równocześnie z podjęciem tych działań dowiedział się, lub z łatwością, zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowej BMPL, mógł dowiedzieć się o treści OWS, aż do momentu, gdy pomiędzy BMPL a Klientem nie istnieją żadne zobowiązania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. dalej: KC). 3. W razie sprzeczności OWS z ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, regulaminami i tym podobnymi dokumentami w rozumieniu art. 384 i n. KC, stosowanymi przez Klienta wyłącznie wiążącą jest treść OWS. 4. W razie, gdy treść oferty pochodzącej od Klienta jest sprzeczna z postanowieniami niniejszych OWS, stosuje się postanowienia OWS. 5. W każdym wypadku treść OWS jest integralną częścią Umowy. 6. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio w razie, gdy BMPL zawiera Umowę z konsumentem, z zastrzeżeniem przepisów służących ochronie praw i interesów konsumenta. 2 Sposoby komunikacji między Stronami 1. Strony mogą komunikować się w dowolny, wybrany wspólnie sposób. Wiążące dla Stron są jednak tylko takie wspólne oświadczenia woli, które zostały zawarte na piśmie. 2. Powyższe dotyczy zarówno umowy głównej, wszelkich aneksów oraz poprawek do niej, jak też wszystkich oświadczeń wiedzy i woli, o których mowa w przepisach prawa, niniejszych OWS oraz Umowie. 3. Strony mogą postanowić, że komunikacja między nimi będzie przebiegała w ściśle określony sposób, zwłaszcza przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. W takim wypadku Strony określą skutek oświadczeń wydawanych przez nie w taki sposób, sposoby umożliwiające identyfikację każdej ze Stron oraz środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, które sobie wzajemnie przekazują. 4. Porozumienie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej powinno mieć formę pisemną. Do dalszych czynności między Stronami w ich kontaktach handlowych stosuje się postanowienia tego porozumienia, chyba że Strony ustaliły inaczej w porozumieniu. 3 Zamówienie 1. Zamówienie złożone przez Klienta uznaje się za wiążącą ofertę w rozumieniu art KC. 2. Przyjęcie oferty przez BMPL następuje poprzez doręczenie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia, lub poprzez rozpoczęcie realizacji zamówienia, o czym BMPL powiadamia Klienta. 3. Wszelkie materiały reklamowe, cenniki i inne informacje pochodzące od BMPL nie stanowią oferty, chyba że wyraźnie zaznaczono na nich inaczej. Dotyczy to także dokumentów wysyłanych przez BMPL do podmiotów, z którymi BMPL pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych. Wszelkie pisma i dokumenty w innej postaci, o których mowa w niniejszym ustępie należy poczytywać w razie wątpliwości za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC. 4. Treść i zakres świadczeń umownych opiera się na pisemnym potwierdzeniu dokonanym przez BMPL. Jeżeli oferta została złożona przez BMPL, treść i zakres świadczeń umownych opiera się na tej ofercie. 5. Wszelkie dokumenty, które zgodnie z niniejszymi OWS, lub zgodnie z wolą Stron, są wiążące stanowią integralną część Umowy. 6. Nie stosuje się przepisów art.: oraz 68 2 KC. 4 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Produkt wraz z określonymi w OWS lub w Umowie świadczeniami dodatkowymi. 2. Za Produkt uznaje się rzecz ruchomą, której sprzedaż jest przedmiotem głównego świadczenia Umowy, określonego w zamówieniu lub ofercie złożonej przez BMPL. 3. W skład przedmiotu zamówienia nie wchodzą rysunki i plany Produktu, szczegółowe dane dotyczące jego wagi, wymiarów, stanu zużycia, i osiągów, chyba że Strony postanowiły inaczej.

2 4. O ile Strony nie postanowiły inaczej, konsultacje w sprawach technicznych nie wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Powyższe nie zwalnia Klienta z obowiązku używania Produktu z należytą starannością i w sposób zgodny z jego przeznaczeniem tak długo, jak długo BMPL przysługuje prawo zastrzeżenia własności Produktu, o którym mowa w 10 OWS. 5. BMPL zachowuje prawo do wprowadzania w Produkcie zmian i ulepszeń, zmiany użytych materiałów i sposobu wykonania Produktu, o ile powyższe nie wpływają negatywnie na funkcjonalność Produktu. 6. BMPL zachowuje prawa autorskie oraz wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do projektu Produktu, ilustracji, rysunków, obliczeń, oraz innych dokumentów dotyczących Produktu. 7. BMPL dostarczy przedmiot zamówienia jako EXW INCOTERMS siedziba BMPL, z zastrzeżeniem zmian tej formuły wprowadzonych niniejszymi OWS lub Umową. 8. W związku z treścią ust. 7 powyżej, BMPL nie jest odpowiedzialna zwłaszcza za: a) Załadunek przedmiotu zamówienia na środek transportu podstawiony przez Klienta b) Transport przedmiotu zamówienia do miejsca wyznaczonego przez Klienta c) Szkody powstałe w przedmiocie zamówienia w trakcie załadunku lub transportu Produktu d) Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia od momentu rozpoczęcia załadunku przedmiotu zamówienia 5 Czas dostawy 1. Przez dostawę rozumie się udostępnienie przedmiotu zamówienia w zakładzie BMPL do załadunku na podstawiony przez Klienta środek transportu w ustalonym Umową terminie (dalej: Dostawa). 2. Czas Dostawy określa BMPL w potwierdzeniu zamówienia lub w powiadomieniu o rozpoczęciu realizacji zamówienia. 3. Jeżeli umówiony termin Dostawy zostaje opóźniony na żądanie Klienta, BMPL - po wyznaczeniu Klientowi rozsądnego terminu i jego bezskutecznym upływie - może zbyć zamówiony przez Klienta Produkt na rzecz osoby trzeciej. W takim wypadku BMPL dostarczy - w rozsądnym terminie ustalonym z Klientem - Produkt o cechach nie gorszych od Produktu pierwotnie zamówionego. 4. Zwłoka Klienta w odbiorze przedmiotu zamówienia w rozumieniu art KC nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny. 6 Przyjęcie dostawy przejście ryzyka 1. Przyjmuje się, że Dostawa następuje na warunkach formuły EXW INCOTERMS, nawet jeżeli Strony ustaliły, że organizacja i poniesienie kosztów transportu przedmiotu zamówienia do Klienta leżą po stronie BMPL. 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta w momencie przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Klienta. 3. Przyjęcie przedmiotu zamówienia następuje niezwłocznie po jego udostępnieniu do odbioru na warunkach przewidzianych Umową. Koszty powołania wszelkich biegłych i ekspertów na potrzeby oceny zgodności przedmiotu zamówienia z Umową ponosi Klient. 7 Dostawa częściowa 1. Dostawa jedynie części przedmiotu zamówienia jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa to negatywnie na użyteczność przedmiotu zamówienia. 2. Zastrzeżenia Klienta co do części przedmiotu zamówienia, jeżeli jej dostawa jest dopuszczalna, nie uprawniają go do odmowy przyjęcia pozostałej części zamówienia. 8 Cena i sposób jej zapłaty, waluta 1. Wszystkie ceny podawane przez BMPL dotyczą Dostawy na zasadach formuły EXW INCOTERMS i, jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, nie obejmują: a) Pakowania i załadunku przedmiotu zamówienia na środek transportu podstawiony przez Klienta b) Transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wyznaczonego przez Klienta c) Ubezpieczenia przedmiotu zamówienia od momentu rozpoczęcia załadunku przedmiotu zamówienia d) Innych świadczeń, które zgodnie z niniejszymi OWS lub Umową nie wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. 2. Ceny części zapasowych nie obejmują usługi ich instalacji. 3. Ceny zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu Dostawy. 4. W przypadku zamówień, których wartość przekracza Euro: 1/3 ceny jest płatna przy składaniu zamówienia, 1/3 ceny jest płatna w momencie doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru, 1/3 ceny jest płatna w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

3 5. W przypadku zamówień o wartości niższej niż Euro cena jest płatna w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 6. Jeżeli cena zostanie zapłacona w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury, możliwe jest udzielnie zniżki w wysokości 2 % ceny o ile BMPL tak wyraźnie postanowi. 7. W razie wzrostu cen narzędzi, materiałów lub usług potrzebnych do realizacji zamówienia pomiędzy dniem zawarcia Umowy, a dniem Dostawy, o ile dzień Dostawy ma mieć miejsce w terminie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy, oraz o ile BMPL nie pozostaje w zwłoce ocenianej na dzień wzrostu cen, BMPL może żądać zapłaty ceny uwzględniającej wzrost cen. 8. Jeżeli cena ustalona zgodnie z ust. 7 powyżej przekracza 20 % swojej pierwotnej wysokości, Klient może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie wysokości ceny. 9. Jeżeli Klient odmawia przyjęcia przedmiotu zamówienia, jego wartość ocenia się na dzień Dostawy. 10. Zapłata ceny następuje w Polskich Złotych lub w EURO w zależności od ustaleń dokonanych z Klientem. 9 Skutki niewykonania zobowiązań przez Klienta 1. Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, lub jeżeli zapłata ceny, lub jej części przez Klienta jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy, wierzytelności BMPL wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne. BMPL może w takim wypadku powstrzymać się od spełnienia świadczeń Umownych do czasu przedstawienia przez Klienta stosownego zabezpieczenia lub zapłaty całości ceny z góry. 2. Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, BMPL może także: a) Po wyznaczeniu terminu do dokonania zapłaty odstąpić od Umowy b) Żądać od Klienta naprawienia szkody powstałej wskutek niewypełnienia przez niego zobowiązań Umownych c) Żądać od Klienta zapłaty odsetek w wysokości o 8 punktów procentowych wyższej niż obowiązująca w dniu wymagalności wierzytelności wysokość odsetek ustawowych d) Żądać od Klienta zwrotu Produktów wydanych mu z zastrzeżeniem własności w rozumieniu niniejszych OWS; zwrot następuje na koszt Klienta. 10 Zastrzeżenie własności 1. BMPL zastrzega własność przedmiotu dostawy wydanego Klientowi aż do chwili zaspokojenia wszelkich roszczeń służących BMPL przeciwko Klientowi, niezależnie od ich podstawy prawnej, oraz czasu w którym powstały. 2. W razie przetworzenia rzeczy objętych zastrzeżeniem własności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, art KC nie stosuje się, a właścicielem rzeczy przetworzonej, tak długo jak zastrzeżenie własności obowiązuje jest BMPL. 3. W razie połączenia lub pomieszania rzeczy objętych zastrzeżeniem własności, o którym mowa w ust. 1 powyżej z innymi rzeczami, stosuje się art. 193 KC. 4. W razie, gdy zajdą okoliczności przewidziane w 9 ust. 1 zd. 1 niniejszych OWS, BMPL jest uprawnione do wykupienia, na koszt Klienta, ubezpieczenia rzeczy objętych zastrzeżeniem własności od kradzieży, zniszczenia, ognia, wody i innych uszkodzeń zmniejszających wartość tych rzeczy, chyba że Klient dowiedzie, że sam wykupił takie ubezpieczenie. 5. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności Klient może używać rzeczy, których własność zastrzeżono zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa. 6. W razie, gdy BMPL zażąda zwrotu rzeczy objętych zastrzeżeniem własności, Klient odpowiedzialny jest za ich zwrot w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim znajdowały się one w chwili przyjęcia przedmiotu zamówienia. 7. Klient nie może rozporządzać rzeczami objętymi zastrzeżeniem własności, ani obciążać tych rzeczy w żaden sposób, w tym sprzedawać, wynajmować, zastawiać, lub udzielać na tych rzeczach jakiegokolwiek zabezpieczenia, chyba że Strony postanowią inaczej w Umowie, lub BMPL zgodzi się na taką czynność na piśmie. 8. Klient udziela BMPL nieodwołalnego pełnomocnictwa do dochodzenia w jego imieniu roszczeń wynikających z czynności prawnej stanowiącej naruszenie ustępu 7 powyżej. BMPL zobowiązuje się, na żądanie Klienta, wypowiedzieć takie pełnomocnictwo, jeżeli Klient zaspokoi BMPL w zakresie wszelkich roszczeń, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. W celu umożliwienia BMPL dochodzenia roszczeń objętych zakresem pełnomocnictwa Klient zobowiązuje się udostępnić BMPL wszelkie niezbędne ku temu informacje, dokumenty oraz inne środki dowodowe.

4 11 Odpowiedzialność BMPL 1. BMPL odpowiada za każdy przypadek naruszenia jej zobowiązań umownych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i OWS. 2. BMPL odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa jej, jej przedstawicieli ustawowych, pełnomocników i pracowników. 3. W przypadku szkody wyrządzonej w wyniku niezachowania należytej staranności BMPL, jej pracowników i przedstawicieli odpowiada jedynie za: a) Szkodę spowodowaną śmiercią, uszkodzeniem ciała, lub innym uszczerbkiem na zdrowiu innej osoby. b) Szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem podstawowych postanowień Umowy za szkodę rzeczywistą. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest w takim wypadku wyłączona. 4. Ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w niniejszych OWS nie stosuje się jeżeli BMPL umyślnie zataiła wadę produktu albo gdy udzieliła gwarancji jakości w odrębnym od Umowy dokumencie gwarancyjnym. 5. W razie niedotrzymania przez BMPL podstawowych postanowień Umowy Klient może odstąpić od Umowy tylko jeżeli ich niedotrzymanie wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa BMPL, jej przedstawicieli ustawowych, pracowników lub pełnomocników. 6. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności BMPL stosuje się także do odpowiedzialności za szkody wywołane działaniem jej przedstawicieli ustawowych, pełnomocników i pracowników. 12 Rękojmia za wady 1. Klient powinien zawiadomić BMPL o wystąpieniu wszelkich oczywistych wad produktu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia. Jeżeli wady te były widoczne i wiadome obu Stronom w momencie przyjęcia przez Klienta przedmiotu zamówienia, BMPL nie odpowiada za te wady. 2. Wady ukryte produktu należy zgłosić niezwłocznie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 3. Okres rękojmi za wady rozpoczyna się w chwili przyjęcia przedmiotu zamówienia, a jeżeli nie miało ono miejsca w chwili jego wydania. Dla produktów nowych okres ten wynosi 1 rok od daty dostawy, chyba że przepisy prawa przewidują okres dłuższy. 4. Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Po zgłoszeniu wady BMPL dokona wyboru sposobu usunięcia wady. BMPL może nieodpłatnie naprawić części Produktu obarczone wadą albo wymienić je na nowe albo jeżeli przyczyna wady istniała już w momencie przejścia ryzyka na Klienta ponownie wykonać swoje świadczenia umowne. b) Klient powinien umożliwić BMPL wykonanie powyższych zobowiązań w rozsądnym terminie. Jeżeli na podstawie Umowy lub niniejszych OWS, BMPL nie jest uprawnione do dostarczenia części zastępczych lub jeżeli usunięcie wad Produktu nie powiodło się po dwóch próbach naprawy Produktu, Klient bez uszczerbku dla przysługujących mu roszczeń odszkodowawczych może odstąpić od Umowy albo żądać obniżenia ceny. Niezależnie od powyższego, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie, gdy wady mają charakter nieistotny. c) BMPL jest uprawniona do realizacji swoich zobowiązań wynikających z rękojmi za wady tylko, jeżeli Klient wypełnił swoje zobowiązania w zakresie zapłaty ceny. Klient jest przy tym uprawniony do zatrzymania części ceny, pozostającej w stosunku do wagi wady Produktu. d) Klient jest uprawniony do kontroli i oceny, na swój koszt, narzędzi i materiałów użytych do wykonania Produktu przed doręczeniem mu powiadomienia o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. e) W odniesieniu do przedmiotu zamówienia, który jest używany, uważa się, że zobowiązania BMPL z tytułu rękojmi za wady zostały wypełnione prawidłowo i w całości. Nie dopuszcza się żadnych skarg etapie późniejszym niż przyjęcie przedmiotu zamówienia. Dostawy dokonuje się z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady produktu, chyba że Strony postanowiły inaczej na piśmie. f) Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt używany, okres odpowiedzialności BMPL za wady zatajone podstępnie wynosi 1 rok od przyjęcia przedmiotu zamówienia. 13 Zmiana i wypowiedzenie Umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy są dopuszczalne, o ile nie niweczą celu Umowy i nie dotyczą jej głównych postanowień. 2. Wszelki zmiany Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, na piśmie, chyba że na podstawie 2 ust. 3 niniejszych OWS Strony dopuściły inną formę oświadczeń woli.

5 3. Poza wypadkami przewidzianymi wyraźnie w Umowie, niniejszych OWS lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, niedopuszczalne jest wypowiedzenie ani odstąpienie od Umowy. 4. W razie nieważności lub bezskuteczności, choćby częściowej niniejszych OWS, pozostałe ich postanowienia pozostają w mocy. 14 Prawo właściwe Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z wykorzystaniem niniejszych OWS jest prawo polskie. 15 Właściwość sądu We wszelkich sprawach wynikłych ze stosowania niniejszych OWS lub zawartych z ich wykorzystaniem jest sąd właściwy dla siedziby BMPL. 16 Konflikt OWS i Umowy W razie, gdy pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami niniejszych OWS zachodzi sprzeczność, stosuje się postanowienia Umowy. 17 Informacje poufne 1. Wszelki informacje, o jakich Strony dowiedziały się na etapie negocjowania, zawierania, lub wykonywania Umowy, a które zostały przekazane jednej Stronie przez drugą z zastrzeżeniem poufności, nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 2. Powyższy obowiązek rozciąga się zwłaszcza na przedstawicieli, pełnomocników i pracowników Strony. 3. Ustępu 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli nakaz wyjawienia informacji przekazanych z zastrzeżeniem poufności wynika z przepisów prawa lub rozstrzygnięcia właściwego organu władzy publicznej, w tym zwłaszcza z wyroku sądu, jak też gdy informacje takie zostały wcześniej udostępnione do wiadomości publicznej przez Stronę, która je przekazała. 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej Strony, jeżeli ta poniosła szkodę wskutek nieuprawnionego ujawnienia informacji. Szkoda ta obejmuje zarówno szkodę rzeczywistą, jak też utracone korzyści

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1 Definicje umowne Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają: OWS niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE 1. Dzień roboczy dni od poniedziałku do piątku niebędące dniami ustawowo wolnym od pracy. 2. Incoterms 2010 międzynarodowe reguły handlu określające warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 Poniższe Ogólne warunki sprzedaży ( Warunki ) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług (łącznie: Produkty ) przez Danfoss Poland spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. I - Postanowienia ogólne 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Definicje 1.1. Ilekroć w OWSD bądź w innych wiążących Strony dokumentach zostaną użyte podane poniżej zwroty, ich znaczenie będzie następujące:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo