Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja"

Transkrypt

1 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Centrum Badawcze Plskiej Akademii Nauk Knwersja Energii I Źródeł Odnawialnych w Gminie Jabłnna Prgram Funkcjnaln Użytkwy TOM III z III ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE UKŁADÓW ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNOLOGICZNO BADAWCZĄ Gdańsk, styczeń 2013

2 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Strna 2 z 40

3 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zawartść pracwania CZĘŚĆ OPISOWA... 7 Ogólny pis przedmitu zamówienia Charakterystyczne parametry kreślające wielkść biektu i zakres zamówienia Zamawiający Nazwa zamówienia Nazwy i kdy rbót Lkalizacja inwestycji Zakres zamówienia... 7 Opis wymagań zamawiająceg w stsunku d przedmitu zamówienia Część prjektwa Niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy Zakres i pis gólny systemu BMS Wymagania dla sprzętu kmputerweg i prgramwania systemu BMS Serwer i stacja rbcza BMS Oprgramwanie BMS Wymagania dla urządzeń i instalacji włączanych d systemu BMS Kntrla dstępu strefy dstępu, SSWiN Wymagania gólne System Kntrli Dstępu System Sygnalizacji Włamania i Napadu Systemu kntrli dstępu i bsługi parkingów Centrala systemu dstępu Nadzór wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku Wymagania gólne Oprgramwanie Serwer Stanwisk peratrskie Wymagania ddatkwe Mduł pwiadamiania Mduł nawigacji Mduł pdglądu Mduł zadań Mduł knfiguracji Sprzęt System nadzru przeciwpżarweg Strna 3 z 40

4 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wymagania gólne Sprzęt Nadzór nad zasilaniem elektrycznym Mnitring pbru energii elektrycznej przez budynki Optymalizacja zużycia energii elektrycznej- tzw. strażnik mcy Selektywne wyłączanie zasilania w pmieszczeniach i labratriach chwilw nie używanych Mżliwść ładwania aut elektrycznych z funkcją rejestracji energii pbranej Pdliczniki energii elektrycznej w pszczególnych labratriach Mnitring pracy wind Indywidualne sterwanie Nadzór nad systemami grzewcz chłdniczym, wytwarzania energii elektrycznej i magazynwania energii Zarządzanie energią cieplną w płączeniu z systemem wentylacyjnklimatyzacyjnym Regulacja temperatury w pmieszczeniach Sterwanie w zakresie parametrów dzwlnych Zarządzanie magazynem ciepła Mnitring systemu wentylacyjneg z dzyskiem ciepła z pwietrza zużyteg Nadzór nad systemem rzmrażania pdłża Nadzór zużycia wdy i ścieków Nadzór nad systemem świetleniwym Strefy świetleniwe Nadzór nad siecią teleinfrmatyczną System prezentacji danych efektach pracy labratriów Prezentacja danych dtyczących zużycia i prdukcji energii Wizualizacja pszczególnych pmiarów na tabletach Zarządzanie danymi pracy biektu Systemu archiwizacji długkreswej (OPC-Serwer) Stacje peratrskie Detekcja gazwych czynników niebezpiecznych Część wyknawcza Wymagania gólne dtyczące prac Wymagania dtyczące materiałów Szczególne warunki dbiru i gwarancji instalacji Wymagania dtyczące badań i dbiru rbót budwlanych Próby i uruchmienie Oznakwanie Testy Strna 4 z 40

5 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Dkumentacja pwyknawcza Wymagania dtyczące szklenia i bsługi CZĘŚĆ INFORMACYJNA Oświadczenie Zamawiająceg Przepisy prawne i nrmy związane z prjektem i wyknaniem rbót budwlanych Nrmy i przepisy Spis załączników Kncepcja zagspdarwania terenu (wiaty PV, gruntwy magazyn energii) Schemat idewy układu ciepln - chłdniczeg Schemat idewy instalacji wytwarzania energii elektrycznej Strna 5 z 40

6 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Strna 6 z 40

7 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK CZĘŚĆ OPISOWA Ogólny pis przedmitu zamówienia 1 Charakterystyczne parametry kreślające wielkść biektu i zakres zamówienia 1.1 Zamawiający Instytut Maszyn Przepływwych im. Rberta Szewalskieg Plskiej Akademii Nauk, ul. J. Fiszera 14, Gdańsk, Strna internetwa: 1.2 Nazwa zamówienia CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONWERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE w GMINIE JABŁONNA Prjekt i realizacja pięciu budynków badawczych wraz z infrastrukturą twarzyszącą, drgami wewnętrznymi i parkingami. 1.3 Nazwy i kdy rbót Pakiety prgramwania i systemy infrmatyczne Maszyny, aparatura, urządzenia i wyrby elektryczne; świetleniwe Usługi instalwania systemów sterwania i kntrli 1.4 Lkalizacja inwestycji Jabłnna,Gmina Jabłnna, wjewództw mazwieckie, bręb 1, działki nr ew.: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36,1449/69, 1449/73 - (fragment przeznaczny na drgę djazdwą). 1.5 Zakres zamówienia Niniejszy tm bejmuje pis zamówienia w zakresie zaprjektwania, dstawy, mntażu i uruchmienia układów zintegrwaneg zarządzania budynkiem i infrastrukturą technlgiczn badawczą. Zakres prac bejmuje dstawę i mntaż w pełni przetestwaneg, wyregulwaneg i ukńczneg systemu BMS. Niniejszy pis dtyczący dstaw i prac stanwi wytyczne dla Wyknawcy systemu. Wyknawca ma bwiązek wyknać wszystkie pwierzne mu prace z należytą starannścią, zgdnie ze sztuką budwlaną, telekmunikacyjną raz infrmatyczną w parciu fabrycznie nwe urządzenia i materiały. Wyknawca jest zbwiązany d zapznania się ze wszystkimi dstępnymi dkumentami dtyczącymi prjektwanej inwestycji, w tym prjektami innych branż z uwagi na pwiązania systemwe. Sprawdzanie dkumentów, kntrle i testy mówine w niniejszej specyfikacji raz zatwierdzenie prjektu nie zwalniają Wyknawcy d dpwiedzialnści dzialnści za zgdnść z przepisami, prawidłwe funkcjnwanie całści systemu i każdej jeg części. Zakres prac wynika z prjektu wyknawczeg systemu BMS, dpwiednich nrm i przepisów, wymagań Inwestra raz krdynacji międzybranżwej. Rbty bejmują wszelkie materiały i rbciznę wymaganą dla ukńczenia prac związanych z instalacją w taki spsób, by była na gtwa d eksplatacji. Strna 7 z 40

8 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wyknawca jest dpwiedzialny za jakść wyknania rbót raz za ich zgdnść z prjektem wyknawczym, zatwierdznym d realizacji. Wszelkie dstępstwa raz ewentualne zmiany w zastswanym sprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestrem. Wyknawstw prac mntażwych musi być prwadzne przez sby psiadające uprawnienia d realizacji teg typu rbót. W zakres prac Wyknawcy systemu BMS wchdzi m.in.: dstawa i mntaż urządzeń peryferyjnych systemu BMS dstawa i mntaż kryt kablwych, pdwieszeń raz knstrukcji przeznacznych wyłącznie dla ptrzeb systemu BMS dstawa i ułżenie przewdów kablwych prefabrykacja, dstawa i mntaż szaf sterwniczych SBMS dstawa i mntaż sterwników i mdułów I/O dstawa i pdłączenie sprzętu kmputerweg dla serwera i stacji rbczych BMS dstawa i instalacja licencji prgramwania systemu BMS, utwrzenie bazy danych, wyknanie grafik, raprtów i knfiguracji szklenie użytkwnika wyknanie prób, uruchmień i testów wyknanie znakwania wyknanie dkumentacji pwyknawczej Strna 8 z 40

9 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Opis wymagań zamawiająceg w stsunku d przedmitu zamówienia 2 Część prjektwa 2.1 Niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy W celu sprządzenia dkumentacji wyknawczej raz uzyskania niezbędnych pzwleń na wyknanie przedmitwej instalacji, należy wyknać wszelkie niezbędne i/lub wymagane inwentaryzacje raz ekspertyzy. Zamawiający zaleca przeprwadzenie wizji lkalnej. 2.2 Zakres i pis gólny systemu BMS Budynek zstanie wypsażny w zintegrwany system zarządzania (BMS), nadzrujący wszystkie instalacje i systemy znajdujące się w budynku. Nadrzędnym celem systemu BMS będzie utrzymanie maksymalneg bezpieczeństwa i niezawdnści działania instalacji i systemów budynkwych raz za ich pmcą sterwanie, ptymalizacja parametrów funkcjnwania zarządzaneg kmpleksu budynków raz parkingu. Dstęp d serwera BMS raz d sterwników będzie zapewniny z pzimu lkalnej stacji rbczej BMS. Licencja prgramwania systemu BMS nie będzie wymagała rzszerzenia w przypadku rzbudwy wy klejne sterwniki i/lub mduły wejść/wyjść, inne kmpnenty systemu i nie będzie graniczna czasw. Oprgramwanie serwera i stacji rbczych nie będzie krzystał z klucza sprzętweg i będzie umżliwiać jeg pnwną instalację w przypadku wymiany y kmputerów. Sterwniki systemu BMS będą sterwnikami swbdnie prgramwalnymi, będą wykrzystywać twarte prtkły kmunikacyjne i umżliwiać pdłączanie urządzeń bcych wykrzystujących ww prtkły. W przypadku systemów SSWiN, KD, CCTV raz SAP, w celu ptymalneg wykrzystania tych systemów, należy załżyć instalację centralneg stanwiska zarządzania wiążąceg mżliwści w/w systemów. Przy prjektwaniu w/w systemów należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństw raz redundancję kluczwych elementów systemów raz mżliwści przekierwania sterwania pszczególnymi subsystemami systemu BMS Cechy i funkcje pakietu integrująceg: Wielstanwiskwść w technlgii klient serwer. Umżliwia jednczesną pracę na wielu stanwiskach rzprsznych w sieci. Synchrnizacja czasu pmiędzy urządzeniami CCTV, KD, SSP, SSWiN Bieżące mnitrwanie infrmacji zdarzeniach raz alarmów pchdzących z urządzeń SSWiN, KD, SSP i CCTV z mżliwścią kreślenia raz srtwania względem pzimu szczegółwści infrmacji: INFO, WARN, ERROR etc. Lista alarmów jest swbdnie knfigurwana z listy wszystkich zdarzeń w systemie. Alarmy będą wykrzystane d aktywwania skjarznych z nimi map graficznych lub akcji w zintegrwanych systemach CCTV partych na rejestratrach (np. wysterwanie szablnu nastaw (preset u) kamery brtwej, zmiana szybkści nagrywania vide, dpisanie tekstu d materiału vide w celu umżliwienia przeszukiwania archiwum wg kryteriów zdarzeń). Wszystkie ptwierdzenia alarmów są zapisywane w rejestrze estrze histrii raz w rejestrze peratra. Prezentacja stanu systemów na wielpzimwych mapach graficznych Szybki dstęp d brazu z kamer zainstalwanych w knkretnych lkalizacjach z pzimu map graficznych lub dedykwaneg mdułu prgramu. Pełna kntrla elementów systemów z pzimu map graficznych Weryfikacja wizyjna każdeg zdarzenia i alarmu Dstęp d materiału archiwalneg zgrmadzneg w systemie CCTV. Wyszukiwanie wg zdarzeń zapisanych w systemach KD i SSWiN Wszystkie zarejestrwane zdarzenia mgą być pwiązane z materiałem vide. Strna 9 z 40

10 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Mżliwść prgramwania i wydawania kart, nadawania uprawnień raz mnitrwanie i rejestrwanie aktywnści systemu Kntrli Dstępu. Duże mżliwści generwania raprtów raprty predefiniwane z mżliwścią exprtu danych d zewnętrznych aplikacji. Dla systemów autmatyki instalacji, pisanych w Tmie II, w tym m.in.: Instalacja turbiny gazwej Instalacja turbgeneratra ORC d współpracy z turbina gazwą Instalacja mikrturbgeneratra ORC d współpracy z instalacją slarną Instalacja ktłów bimaswych Instalacja kndensacyjna ktłów gazwych Instalacja zespłu jednstek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej małej mcy Instalacje wysktemperaturwych pmp ciepła Wymagana jest instalacja centralneg stanwiska System pwinien psiadać mżliwść rzprsznej archiwizacji danych z zapewnieniem redundantnych płączeń światłwdwych pmiędzy pszczególnymi Instalacjami. Wymagana jest synchrnizacja danych pmiarwych w ramach jednej instalacji umżliwiająca późniejszą ich analizę System ma zapewnić mżliwść generwania alarmów w przypadku przekrczenia ustalnych prgów alarmwych. System BMS ma zapewniać funkcję nadrzędną dla pszczególnych systemów autmatyki Dla instalacji szczególnie zagrżnych pżarem należy przewidzieć mżliwść mnitrwania termwizyjneg, a przekrczenie ustalnych pzimów temperatury rejestrwaneg brazu pwinn wyzwalać kreślne działania systemu BMS raz pdsystemu ppż. Szczegółwe dane dtyczące systemów autmatyki znajdują się w Prgram Funkcjnaln Użytkwy TOM II Wymagana jest integracja systemu BMS z pakietem integrującym dla w/w systemów. Strna 10 z 40

11 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2.3 Wymagania dla sprzętu kmputerweg i prgramwania systemu BMS Serwer i stacja rbcza BMS Serwer systemu BMS z zainstalwanym pakietem prgramwania użytkweg w najnwszej dstępnej wersji, będzie zlkalizwany w pmieszczeniu bsługi biektu wyznacznym przez Zamawiająceg. Licencja prgramwania (jeśli jest wymagana d funkcjnwania systemu) umżliwi pdłączenie dwlnej ilści -stacji rbczych (tzw Wrkstatin) z mżliwścią dstępu przez sieć Web z dwlneg kmputera (tzw Webstatin) zalgwaneg d serwera, stacji rbczej BMS. Kmunikacja pmiędzy sterwnikami a serwerem BMS będzie wykrzystywać kablwanie strukturalne sieci LAN budynków Pdstawwymi elementami systemu BMS będą: Serwer/y BMS z prgramwaniem (Serwer) Stacja/e rbcza/e BMS z prgramwaniem użytkwnika (Wrkstatin) Sterwniki sieciwe (Serwery Autmatyki) i mduły wejść/wyjść (mduły I/O) Szafy sterwnicze BMS Okablwanie kmunikacyjne d urządzeń Mdbus RTU / Prfinet /Devicenet Okablwanie kmunikacyjne d urządzeń LnWrks Okablwanie sieciwe TCP/IP Oprgramwanie BMS Pdstawwe, wymagane funkcje prgramwania BMS: Wizualizacja i zdalne sterwanie urządzeń instalacji przy pmcy dynamicznych, pwiązanych ze sbą grafik; pwiązania będą umżliwiać łatwe przemieszczanie się pmiędzy widkami: gólnym, knkretnej instalacji, urządzenia, czy inneg biektu w systemie; sygnały pchdzące z systemu lub d peratra będą na bieżąc mdyfikwać klrwą grafikę pwdując zmianę klru lub pulswanie symbli, aktualizację wyświetlanej wartści, wyświetlanie kmunikatu tekstweg raz zmianę tekstu kmunikatu lub symblu Prezentacja i twrzenie schematów zdefiniwanej i rzbudwanej infrastruktury Zamawiająceg pwinna dbywać się dla całeg bszaru działania instytucji w frmie zapewniającej swbdne stswanie technik skalwania bez straty jakści (wizualizacja na skalwalnych mapach wektrwych). W zależnści d użyteg pwiększenia/pmniejszenia klejne warstwy pwinny pjawiać się dynamicznie. Wyknanie funkcji zm pwinn dbywać się pprzez zaznaczenie interesująceg fragmentu wizualizwaneg schematu lub użycie kółka (scrll) myszy lub użycie dedykwanych elementów GUI. Wizualizwane wartści liczbwe mają być prezentwane na schematach w pstaci wektrwej z mżliwścią ich skalwania raz reprezentwane pprzez: znaki alfanumeryczne, wskaźniki graficzne (np. słupkwy, kłwy) wykresy graficzne (w takich knfiguracjach jak: liniwe, punktwe, słupkwe), animacje elementów graficznych ( w zależnści d stanu), dynamiczne tabele danych System pwinien udstępniać mżliwść twrzenia nwych schematów przez użytkwnika na własne ptrzeby pprzez następujące narzędzia edycyjne GUI: Siatka edytrska definiwalnej wielkści z mżliwścią jej wyłączenia; Wybór palety barw dstępnej w systemie peracyjnym jednak nie mniejszej niż 256 klrów; Narzędzie ryswania predefiniwanych kształtów i frm (kł, elipsa, prstpadłścian, linia prsta ciągła/przerywana, łuk, kńcówki strzałek); Przeskalwanie wielkści elementu bez utraty jakści (grafika wektrwa); Strna 11 z 40

12 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zmiana klejnści wyświetlenia (na wierzch, jeden pzim wyżej, jeden pzim niżej); Właściwści biektu (przeźrczysty, półprzeźrczysty, niewidczny); Obrót każdeg zaznaczneg elementu dwlny kąt; Wyrównanie (d lewej, d prawej, d dłu, d góry, wyśrdkwanie względem grupy biektów zaznacznych); Grupwanie i rzgrupwanie zespłu elementów; Zmiana wybranych właściwści graficznych zaznacznej grupy elementów; Edytr tekstu z wybrem czcinek dstępnych w systemie; Bibliteka graficznych symbli, gtwych elementów i kształtów Funkcja autmatyczneg przeskalwania dpaswująceg wielkść brazu d rzdzielczści wyświetlania; Obsługa schwka systemweg; Kreatr tabel danych dynamicznych Obsługa alarmów zgłaszanych przez sterwniki i system; kmunikaty alarmwe, w języku plskim lub angielskim, mają być wyświetlane wg prirytetów alarmów (jak pierwszy alarm pżarwy, drugi alarm bezpieczeństwa, itd.) raz w klejnści chrnlgicznej (pierwsze są kmunikwane alarmy najwcześniej zgłszne); system będzie psiadać mżliwść bufrwania wszystkich alarmów zgłaszanych jedncześnie; tryb bsługi alarmów musi być aktywny zarówn w przypadku pracy jak i braku pracy peratra; kmunikaty alarmwe będą wyświetlane w sbnym kienku dialgwym i zawierać kmunikat dający peratrwi dkładną infrmację przyczynie alarmu; sbnym klrem zaznaczane mają być alarmy nieptwierdzne i ptwierdzne przez peratra; dla wybranych alarmów wymagana jest funkcja umżliwiająca pdanie przez peratra przyczyny alarmu i infrmacji pdjętym działaniu; infrmacje będą przechwywane w rejestracji zdarzeń histrycznych raz sygnalizwać klrami pzim alarmów: np. krytyczne naruszenie bezpieczeństwa, czy pzar na czerwn, uszkdzenie elementu systemu na pmarańczw,, lgwanie d systemu na zieln, etc. Rejestracja danych bieżących z mnitrwanych instalacji i urządzeń w celu wykrzystania ich przy twrzeniu schematów, raprtów i wykresów; zapewnina będzie mżliwść sterwania rzpczęciem i zakńczeniem rejestracji danych przy pmcy funkcji czaswych, zdarzeń lgicznych lub na plecenie peratra; funkcja eksprtu będzie umżliwiać przesyłanie zarejestrwanych wartści d innych prgramów np. MS Excel Twrzenie raprtów zdarzeniach w systemie, stanach alarmwych, danych zużyciu pszczególnych mediów itp Prezentacja trendów rejestrwanych wielkści; mżliwe będą dwa rdzaje prezentacji danych: wykres wartści rejestrwanych na bieżąc (n line) raz wykres na pdstawie zarejestrwanych danych (ff line) Synchrnizacja czasu pszczególnych elementów systemu BMS; synchrnizacja zapewni pprawne działanie wszystkich peracji związanych z funkcjami czaswymi; synchrnizacja czasu będzie kntrlwać zegar w kmputerze stacji rbczej BMS raz w sterwnikach biektwych; synchrnizacja czasu zapewni autmatyczną zmianę czasu zimweg na letni, z uwzględnieniem lat przestępnych System uprawnień i zabezpieczeń będzie umżliwiać zarządzanie, administrwanie raz krzystanie z systemu BMS tylk sbm upważninym (dla pzimu administratra wymagany jest c najmniej trzystpniwy system zabezpieczenia, np. nazwa użytkwnika+hasl+np.smartcard lub certyfikat zainstalwany na urządzeniu natmiast dla peratra c najmniej dwupzimwy np. nazwa użytkwnika+hasł; każdy peratr będzie miał przydzielne swje dane raz urządzenia identyfikacyjne i; administratr systemu pwinien mieć mżliwść kreślenia, dla każdeg peratra/użytkwnika, dpwiednieg zakresu uprawnień pzwalająceg dbrze zrganizwać współpracę pmiędzy zarządzającym systemem, peratrami i innymi użytkwnikami; uprawnienia peratra będą kreślać jeg mżliwści w zakresie wyknywania kreślnych peracji i pleceń w systemie (mże tylk glądać, zmieniać, ddawać, usuwać biekty, frswać tryby pracy urządzeń, blkwać alarmy itp.); uprawienia będą decydwać też tym, jakimi biektami systemu mże dany peratr zarządzać. System musi być zbudwany w architekturze c najmniej trójwarstwwej z wyróżnieniem warstwy danych, aplikacji raz prezentacji ze szczególnym naciskiem na wykrzystanie kablwania strukturalneg budynków jak warstwy fizycznej. Przy prjektwaniu systemu BMS należy kreślić pzstałe warstwy przyjęteg mdelu łączenia systemów. Strna 12 z 40

13 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wszystkie elementy systemu muszą psiadać interfejs w języku plskim. System musi być patrzny plskjęzyczną instrukcją bsługi przeznaczną d ferwanej wersji. Lgwania d aplikacji musi być zintegrwane z dmeną Windws. Użytkwnik p zalgwaniu się d systemu peracyjneg (np. przy użyciu knta w dmenie Windws) nie musi lgwać się p raz klejny d aplikacji. Użytkwnik musi być uwierzytelniany autmatycznie p wpisaniu adresu, pd którym dstępny jest system, spełnieniu kreślnych przez administratra wymagań dstępu i skierwany na przypisane d nieg knt. System musi psiadać narzędzia umżliwiające jeg knfigurację pprzez graficzny interfejs, W celu ułatwiania zarządzania uprawnieniami aplikacja musi mieć mżliwść definiwania przez administratra zestawów (szablnów) uprawnień grupujących wybrane funkcje systemu. 2.4 Wymagania dla urządzeń i instalacji włączanych d systemu BMS W celu umżliwienia włączenia urządzeń i instalacji d systemu BMS, pszczególne urządzenia muszą zstać wypsażne w dpwiednie interfejsy d kmunikacji i sknfigurwane d pracy z systemem BMS. Rdzaje interfejsów raz minimalne wymagane sygnały z/d pszczególnych urządzeń i instalacji pwinny zstać zawarte w liście sygnałów BMS. Lista ta pwinna być dstswana d urządzeń raz instalacji labratryjnych wymieninych w Tmie II. 2.5 Kntrla dstępu strefy dstępu, SSWiN Wymagania gólne W budynkach w wybranych grupach pmieszczeń przewiduje się wyknanie instalacji systemu kntrli dstępu d pmieszczeń technicznych (serwerwnie), wybranych przejść w ciągach kmunikacyjnych, wejść pmcniczych d budynku. Pdsystem kntrli dstępu pzwala na pełną kntrlę twarcia pszczególnych pmieszczeń, ale również na śledzenie i lkalizwanie sób przemieszczających się w brębie chrninych stref. Ddatkw system kntrli dstępu musi ferwać następujące funkcje: Persnalizacja dstępu dla pszczególnych użytkwników: Dstęp czaswy (dstęp d różnych stref w różnym czasie); Funkcja htelwa (mżliwść rejestracji i twrzenia kart dstępu przed przyjazdem gścia); Śledzenie użytkwnika, z pzimu transakcji wyknywanych w systemie; Rejestracja becnści pracwników w pmieszczeniach Wsparcie dla szerkiej gamy stswanych technlgii, aby zapewnić swbdną rzbudwę systemu w przyszłści: Zbliżeniwe (Mifare, HID, Indala, Uniqu, Wiegand) Magstripe (karty magnetyczne); Czytniki bimetryczne czytnik naczyń krwinśnych palca i kart. Generatr raprtów pzwalający na twrzenie własnych raprtów i ich dpwiednią dystrybucję W drzwiach bjętych systemem kntrli li dstępu zstaną zainstalwane zamki elektrmagnetyczne raz czytniki zbliżeniwe umżliwiające twarcie drzwi za pmcą karty przez gści, przyciski umżliwiające twarcie drzwi w przypadku ewakuacji. Należy wyznaczyć strefy dstępu d kreślnych pmieszczeń dla pszczególnych sób za pmcą kart dstępu wykrzystujących np. bezdtykwe metdy identyfikacji. Zarządzający budynkiem kreśla uprawnienia dstępu d pszczególnych stref. Strna 13 z 40

14 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Należy zastswać jednstrnną kntrlę przejścia, przy czym z Zamawiającym ustalić ewentualne pmieszczenia, gdzie będzie wymagana bustrnna kntrla przejścia. W przypadku chrny pmieszczeń należy przewidzieć czujki PIR lub równważne. Ddatkw dla drzwi wejściwych d budynków raz pmieszczeniach pdwyższnym stpniu chrny, w których istnieje mżliwść twierania kien przewidzieć chrnę bwdwą przez zastswanie kntaktrnów, które będą zabudwane w stlarce drzwiwej/kiennej lub równważnych zabezpieczeń. W każdym z budynków przewidzieć min. 1 manipulatr. System kntrli dstępu raz sygnalizacji włamania i napadu mże zstać zbudwany na bazie wspólnej platfrmy sprzętwej umżliwiającej wymianę infrmacji i funkcji na pzimie kntrlera bez kniecznści stswania bramek translacyjnych. Kntrlery drzwiwe muszą być wypsażne we własne prcesry i pamięć przechwujące dane raz muszą umżliwiać prgramwe wywływanie funkcji związanych z algrytmem działania. Należy przewidzieć zapewnienie przez kntrlery realizacji takich funkcji, jak np. strefy Anti- pass back, Alarm Drzwi twarte za dług, Alarm wmuszne twarcie, kntrla becnści w pmieszczeniach, karty wizytwe, Zliczanie wejść i wyjść. Zarówn kntrlery drzwiwe jak i ekspandery linii pwinny pracwać na jednej magistrali systemwej, c umżliwi jednczesne sterwanie kartą kntrli dstępu przejść kntrlwanych raz bszarów alarmwych chrninych elektrnicznie. Każda centrala wypsażna zstanie w interfejs TCP/IP umżliwiający kmunikację z aplikacją w centrum nadzru. System musi zapewniać przesył danych zgdnie ze standardami Cntact ID (CID large) i Security Industry Assciatin (SIA) lub równważnymi raz bezpieczeństw przesyłu danych tj. szyfrwanie w standardzie 3DES lub Twfish/Blwfish lub równważne. Oprgramwanie w zakresie kntrli dstępu pwinn spełniać następujące wymagania: System musi zapewniać autmatyczne pbieranie danych z rejestratrów d bazy danych. Aplikacja ma umżliwiać dwzrwanie struktury rganizacyjnej Centrum z mżliwścią przydzielenia pracwników d każdeg elementu struktury. Aplikacja musi mieć mżliwść definiwania przełżnych jednstek rganizacyjnych. Każdy przełżny musi mieć mżliwść wglądu w raprty dtyczące czasu pracy pdległych pracwników. Aplikacja musi mieć mżliwść przechwywania następujących infrmacji pracwniku: Imię, nazwisk Przynależnść d jednstki rganizacyjnej Stanwisk służbwe Miejsce pracy (pmieszczenie) Infrmacje uprawnieniach/strefie dstępu Zdjęcie Data ważnści knta Oraz inne, np. numer rejestracyjny pjazdu Aplikacja musi mieć mżliwść przydzielania pracwnikm i grupm dstępu d pmieszczeń (dstęp niegraniczny, dstęp w wyznacznych gdzinach, w kreślne dni tygdnia). P upływie daty ważnści system musi autmatycznie debrać użytkwnikwi prawa dstępu d pmieszczeń, raz pwiadmić tym fakcie Administratra/Operatra systemu Aplikacja musi mieć mżliwść wyświetlania infrmacji bieżącym płżeniu pracwnika (kreślanym na pdstawie statniej rejestracji na czytniku karty przydzielnej pracwnikwi). Aplikacja musi mieć mżliwść graficznej prezentacji na planie budynku pzimów dstępu d pmieszczeń dla pszczególnych pracwników. Infrmacje każdej karcie wydanej pracwnikwi muszą być autmatycznie prpagwane d wszystkich czytników kntrli dstępu zdefiniwanych w systemie, w taki spsób żeby umżliwić pracwnikwi psługującemu się którąklwiek z kart dstęp d pmieszczeń według przydzielnych pracwnikwi uprawnień. Aplikacja musi umżliwiać przydzielenie pracwnikwi dwlnej ilści kart. W szczególnści musi umżliwiać wydawanie kart zastępczych pracwnikm. Przy wydawaniu takiej karty Strna 14 z 40

15 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK sba wydająca musi mieć mżliwść weryfikacji sby dbierającej kartę (system musi prezentwać zdjęcie raz dane pracwnika dbierająceg kartę). Uprawnienia karty zastępczej muszą być autmatycznie synchrnizwane z uprawnieniami pracwnika, któremu zstała wydana. Każde wydanie i zdanie karty gścia musi być ewidencjnwane w systemie wraz z danymi sby dwiedzającej. Musi istnieć mżliwść przypisania sby dwiedzającej d knkretneg pracwnika. Pracwnik taki pwinien być infrmwany em wysłanym autmatycznie przez system wydaniu i zdaniu karty gścia przez sbę dwiedzającą przypisaną d nieg. System musi mieć mżliwść autmatyczneg dczytania danych sby dwiedzającej p przyłżeniu dkumentu d skanera (wymagana bsługa plskich dkumentów: dwdu sbisteg i prawa jazdy, raz paszprtów ze szczególnym uwzględnieniem paszprtów bimetrycznych). Aplikacja d skanwania dkumentów nie musi być dstępna przez przeglądarkę internetwą, mże t być aplikacja instalwana na kmputerze bsługującym prtiernię. Aplikacja musi umżliwiać definiwanie szablnów dstępu d pmieszczeń. Aplikacja musi mieć mżliwść wyświetlania wietlania pracwników przypisanych d wybraneg pmieszczenia raz pracwników przebywających w nim w danej chwili. Aplikacja musi mieć mżliwść generwania następujących raprtów: Raprt przebywania w budynku pracwnika/grupy pracwników (w pstaci graficznej) Statystyk czaswych: dziennych/tygdniwych/miesięcznych dla pszczególnych pmieszczeń/biektów/pracwników Średnich czasów przebywania w pszczególnych pmieszczeniach etc. Histria dbić na czytniku Ścieżka przejść pracwnika Aplikacja musi mieć mżliwść wyświetlania stanu kmunikacji z urządzeniami kntrli dstępu (sterwnikami drzwi) System Kntrli Dstępu Karty Dstarczne karty mają być kartami hybrydwymi, muszą psiadać interfejs Mifare i interfejs stykwy lub równrzędny. Specyfikacja prcesra stykweg: zgdnść z rdziną nrm: ISO7816 bsługa PKI: natywna lub w pstaci apletu na karcie multiaplikacyjnej (JavaCard, MULTOS) dstępne bibliteki c najmniej dla systemów peracyjnych Windws XP/Vista/7/2008Server w standardach: PKCS#11 Micrsft CryptAPI (CSP) Dla celów kntrli dstępu wykrzystywany będzie element bezstykwy karty Urządzenie kntrli dstępu D kntrli dstępu mają być użyte bezstykwe czytniki kart w standardzie Mifare lub równważnym. Kmunikacja w ramach systemu kntrli dstępu dbywać się ma pprzez przez sieć LAN. Kmunikacja z lkalnymi węzłami kmunikacji a aplikacją nadzrującą dbywa się pprzez sieć pakietwą z wykrzystaniem prtkłu TCP/IP. System kntrli dstępu musi pracwać w sieci rzprsznej. Ewentualna utrata kmunikacji ze sterwnikiem w chrninym pmieszczeniu nie mże paraliżwać jeg pracy. P utracie kmunikacji z serwerem aplikacji urządzenia muszą działać wpuszczając sby uprawnine d wejścia i zapisując wszystkie dczyty z czytników w pamięci, w taki Strna 15 z 40

16 spsób, żeby p przywróceniu kmunikacji z serwerem dczyty mgły zstać autmatycznie ściągnięte d bazy danych. Zanik zasilania w sieci 230V nie mże pwdwać utraty funkcjnalnści urządzeń przez minimum 7 gdzin, za wyjątkiem pdtrzymania zasilania elementów wyknawczych. Wyjście z pmieszczeń jednstrnnie chrninych należy zapewnić z wykrzystaniem klamki lub przycisku wyjściweg w zależnści d typu użyteg elementu wyknawczeg (rygiel elektrmagnetyczny lub zwra elektrmagnetyczna)- w trybie NO w przypadku braku zasilania instalacji BMS mżliwe jest puszczenie pmieszczeń jednstrnnie chrninych. Dbór elementu wyknawczeg zależy d typu drzwi i mżliwści technicznych. Wszystkie drzwi bustrnnie chrnine czytnikami muszą być wypsażne w przycisk awaryjneg wyjścia typu zbij szybkę. Jeg zadziałanie ma twierać drzwi niezależnie d stanu pzstałych elementów sterwania. Urządzenia systemu kntrli dstępu muszą mieć certyfikat CE Kryteria ceny równważnści sterwnika KD CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Napięcie zasilania: 12V DC Maksymalny pbór prądu: 300 ma (bez czytników) Ilść bsługiwanych kart: d 2000 szt.* Ilść zdarzeń w pamięci RAM: min zdarzeń* Kmunikacja: RS232/422 Sygnalizacja: didy LED, sygnalizatr akustyczny Wejścia: 1 lub 2 czytniki (Wiegand) przycisk twarcia drzwi alarm PPOŻ (ptizlwane) Wyjścia: 1 x wyjście rygiel 1 x wyjście alarmwe Temperatura pracy: d -10 C d +55 C Wilgtnść względna: pniżej 80% (bez kndensacji) Kryteria ceny równważnści czytnika: Typ Czytnik numeru seryjneg Mifare Funkcjnalnść Odczyt Standardy kart MIFARE w standardzie ISO/IEC 14443A Napięcie 9-14V DC Prąd max. 150 ma dla zasilania 12V Interfejsy Wiegand Częsttliwść pracy 13,56 MHz Sygnalizacja dida LED dwuklrwa, sygnalizatr akustyczny Zasięg dczytu 5 70 mm dla ISO 14443A Mifare card (w zależnści d transpndera) Temperatura pracy: -25 d 55 C Wilgtnść względna: max 100% (dpuszczalna kndensacja) Zabezpieczenia IP 65 wg EN System Sygnalizacji Włamania i Napadu Zakłada się instalację sygnalizacji włamania bejmującą pmieszczenia technlgii klimatyzacji i wentylacji, maszynwnie dźwigów, magazyny, przestrzenie techniczne, zaplecza, pmieszczenia biurwe, krytarze. Natmiast instalację sygnalizacji napadu w wybranych pmieszczeniach biurwych, prtierniach raz stróżówkach. Instalacje te mają za zadanie chrnę wybranych pmieszczeń przed włamaniem lub wejściem niepżądanych sób raz zapewnić bezpieczeństw bsługi raz mienia w przypadku napadu. Ochrna pmieszczeń przed włamaniem będzie realizwana pprzez zastswanie czujników pasywnej pdczerwieni. Strna 16 z 40

17 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Ochrna przed napadem będzie realizwana w parciu ręczne przyciski napadu umieszczane pd blatami biurek w miejscach dstępnych dla bsługi, a sygnalizacja dprwadzna d pmieszczenia chrny. Odpwiednie rzmieszczenie czujek zapewni wytwrzenie stref chrnienia, które bejmują pmieszczenia wytypwane przez Inwestra. Centrala alarmwa pwinna umżliwiać autmatyczne alarmwanie plicji za pmcą śrdków łącznści użytku publiczneg w kreślnych klicznściach. Mduł Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dedykwany jest d kntrli bezpieczeństwa w brębie budynku. Centralnym punktem systemu jest centrala alarmwa. W systemie centrala musi mieć mżliwść pracy, jak MASTER raz jak SLAVE. Centrala alarmwa będzie mieć mżliwść bezpśrednieg pdłączenia d sieci LAN za pmcą prtkłu TCP/IP. Jedna centrala ma spełniać minimalne parametry kreślne w pkt Kryteria ceny równważnści centrali SSWiN Wymiary: 354 x 400 x 127 mm +/- 15 mm Zasilanie: 230 VAC Temp./ Wilgtnść: 0 C d +50 C, d 90% bez kndensacji Kmunikacja: ISDN-D/B D/B (AL2 / AL1), prt Ethernet IP cmmunicatr (AL/AL1), Prtkół SIA, dwie szyny M-Bus wejście na styk antysabtażwy Klasa: S Techm PIN kdy: 4 lub 6 cyfrwe, mżliwść krzystania z 64 PINów Bateria pdtrzymania: 65 Ah Nie jest mżliwe zazbrjenie strefy jeśli d centrali alarmwej nie jest pdłączny pdtrzymujący akumulatr 12V. W brębie samej centrali pwinien być wbudwany mduł bsługi c najmniej 8 linii dzrwych. Pzstałe linie dzrwe są pdłączane d ekspanderów linii dzrwych, pdłącznych d magistrali. System SSWiN ma dawać mżliwść rzbudwy systemu w przyszłści klejne centrale SSWiN. D każdej z central mżna pdłączyć c najmniej 15 ddatkwych ekspanderów Kryteria ceny równważnści - Ekspander mduł rzszerzenia centrali alarmwej 8 wejść napięcie zasilania: 13 VDC ± 10% Temp./ Wilgtnść: 0 C d +50 C, d 90% bez kndensacji Wejścia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabtaż Wyjścia: 2 Kmunikacja: RS Kryteria ceny równważnści - Manipulatr kntrlny Manipulatr d zazbrajania i rzbrajania stref SSWiN Wymiary: 138 x 138 x 30 +/- 15 mm Klawiatura dtykwa, bez wypukłych elementów, brak przycisków Napięcie: 13 VDC ± 10% Temp./ Wilgtnść: 0 C d +50 C, d 90% bez kndensacji Wejścia: 1x antysabtaż Kmunikacja: RS485 Inne cechy: buczek, wyświetlacz LCD 2x18 znaków, 4-r klrwe pdświetlenie LED. Strna 17 z 40

18 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Systemu kntrli dstępu i bsługi parkingów Należy wydzielić i zaprjektwać zamknięte, strefy parkwania pjazdów wkół biektu zwane dalej parkingami. Wjazd na parking ma być nadzrwany przez mduł system kntrli dstępu. System kntrli dstępu będzie sterwał szlabanami wjazdwymi na pdstawie dczytu karty dstępwej (bezstykwa karta RFID) czytnik kart umieszczny przed szlabanem alb na pdstawie autmatycznie dczytaneg numeru rejestracyjneg pjazdu. Uprawnienia wjazdu dla kart dstępwych mają być definiwane i przechwywane w systemie kntrli dstępu w aplikacji d zarządzania. Definiwanie uprawnień wjazdu na parking dla knkretnych nr rejestracyjnych ma być realizwane w systemie kntrli dstępu w aplikacji zarządzającej. Tablice rejestracyjne pjazdów wjeżdżających na parking mają być autmatycznie rzpznane, d teg celu należy zastswać metdy ARTR (Autmatyczne Rzpznawanie Tablic Rejestracyjnych). Skutecznść rzpznawania nr tablic rejestracyjnych musi być nie mniejsza niż 90%. W celu zrealizwania funkcji autmatyczneg sterwania szlabanem wjazdwym z wykrzystaniem metdy ARTR należy zaprpnwać i zastswać cyfrwą kamerę IP wyskiej rzdzielczści z funkcją wyknywania zdjęć ncnych raz z funkcją wykrywania ruchu (w celu autmatyczneg wyknania sekwencji zdjęć samchdu wjeżdżająceg). Szlaban ma być również sterwany ręcznie przez pracwnika chrny w przypadku gdy wystąpi sytuacja awaryjna. Sterwanie ręczne ma się dbywać na dwa spsby: z wykrzystaniem zdalneg pilta d twierania szlabanu raz pprzez panel sterwania szlabanami który będzie umiejscwiny w dyżurce pracwnika chrny. Czytnik kart dstępwych zamntwany przed szlabanem ma być wypsażny w system kmunikacyjny umżliwiający płączenie z pracwnikiem chrny w przypadku sytuacji awaryjnej. System kntrli dstępu ma być zintegrwany z systemem kamer CCTV. D każdeg zdarzenia wjazdu na parking ma być mżliwść zapisu zdjęć z kamer CCTV brazujących ten fakt. Wszystkie zdarzenia wjazdu raz wyjazdu mają być rejestrwany w bazie danych systemu kntrli dstępu. System kntrli dstępu ma psiadać aplikację d zarządzania dstępem d parkingów psiadającą funkcjnalnść generwania statystyk i raprtów ze zdarzeń wjazdu na parking Centrala systemu dstępu Pniżej przedstawin minimalne wymagania techniczne dla centrali systemu: Obsługa systemu SSWiN i KD Nie mniej niż 30 linii dzrwych C najmniej 250 linii w systemie C najmniej 250 wyjść w systemie linie parametryzwane mżliwść nadzrwania 3 stanów detektra za pmcą 1 wejścia (alarm, antymasking, sabtaż) c najmniej 16 niezależnych bszarów c najmniej 100 Grup Alarmwwych c najmniej 100 Grupy Drzwi (strefy kntrli dstępu) bsługa c najmniej użytkwników Rejestr c najmniej 1000 zdarzeń alarmwych Rejestr c najmniej 1000 zdarzeń kntrli dstępu Mżliwść pdłączenia min. 16 urządzeń sterujących systemem (czytniki kart, klawiatury) Mżliwść pdłączenia c najmniej 16 ekspanderów; kntrlerów kntrli dstępu, mdułów liniwych wyniesinych, mdułów liniwych radiwych, mdułów dla czujek adreswalnych. Kmunikacja pmiędzy urządzeniami - RS485 lub równważny mżliwść zbudwania pętli dwustrnnie zasilanej Nadzór zdalny przy użyciu prtkłu TCP/IP Strna 18 z 40

19 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Własny zasilacz 3A raz pdtrzymanie bateryjne/ups Synchrnizacja czasu przy użyciu prtkłu SNTP Mżliwść integracji z systemami CCTV na pzimie wymiany infrmacji zdarzeniach raz sterwania urządzeniami peryferyjnymi Mżliwść pisania makr prgramwych wiążących lgicznie wejścia z wyjściami w funkcjach lgicznych Blle a Sterwanie systemem pprzez kalendarz Wbudwany dialer kmunikacyjny z bsługą prtkłów SIA/Cntact ID Wykrzystanie kart kntrli dstępu d sterwania systemem Kryteria ceny równważnści - kntrler drzwi 4 przejść bustrnnych 16 czytników wyniesinych na magistrali lkalnej d sterwania przejściami i systemem alarmwym Min. 32 linii wejściwych 4 wyjścia przekaźnikwe d sterwania zamkami d 48 wyjść ddatkwych Pełna kpia lkalna bazy danych użytkwników praca autnmiczna wykrzystanie czujników kntrli dstępu w chrnie bszarów definiwane czasy twarcia drzwi dla typów kart blkwanie linii na czas twarcia sygnalizacja zbyt długieg twarcia drzwi sygnalizacja wymuszneg twarcia drzwi sterwanie drzwiami za pmcą kmbinacji kart i kdów funkcje anty pass back, timed anti passback/interlck/lckut-tagut blkwanie funkcji knami czaswymi mżliwść realizacji funkcji śluza blkwanie przejść przy zazbrjnym bszarze Zintegrwany zasilacz impulswy 4A Zintegrwany zasilacz Pdtrzymanie bateryjne Sterwanie systemem włamaniwym Kryteria ceny równważnści stacji typu manipulatr LCD Wyświetlacz LCD 2 d 4 linii Didy LED wskazujące stan 16 bszarów Jedn wejście (d przycisku RTE) i wyjście prgramwane Ddatkwe przyciski funkcyjne Regulwany kntrast, sygnał brzęczyka i frmat wyświetlania Obsługa systemu SSWiN raz kntrli dstępu Mżliwść pracy bezpśredni na magistrali centrali lub z kntrlerem dla 4 drzwi/wind Kryteria ceny równważnści stacji typu czytnik Estetyczna, wdszczelna budwa (zalany żywicą) Wymienne nakładki w kilku klrach Mżliwść pracy bezpśredni na magistrali centrali lub z kntrlerem bsługującym c najmniej 4 drzwi/wind Obsługa systemu SSWiN raz kntrli dstępu Sygnalizacja stanów didami LED raz brzęczykiem Strna 19 z 40

20 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Jedn wejście (d przycisku RTE) i wyjście prgramwane Wyjście typu twarty klektr d uruchamiania urządzeń 4-bajtwy kd zabezpieczenia karty Praca w trybie nauki kart bądź z prgramatrem kart 2.6 Nadzór wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku Wymagania gólne Platfrma mnitringu wizyjneg pwinna pierać się na bazie technlgii pwszechnie nazywanej jak IP, raz cechwać się takimi mżliwściami jak: Duża swbda w zakresie lkalizacji urządzeń wyknawczych wynikająca z mżliwści jakie zapewnia tplgia kablwania strukturalneg ( punkty dystrybucyjne i przełączniki sieciwe są rzsiane na terenie całeg biektu, w praktyce pwdując zanik bariery w pstaci dległści jaka mże dzielić pszczególne elementy systemu) Zdalne zarządzanie fizyczną warstwą kablwania dpwiedzialneg za pprawne funkcjnwanie strategicznych elementów systemu bezpieczeństwa Zdalna zmiana parametrów transmisji pmiędzy wybranymi elementami systemu Integrwanie systemów bez kniecznści dknywania zmian w strukturze ich płączeń (wykrzystanie zunifikwanych metd wymiany infrmacji) Zmniejszenie ksztów mdernizacji wybraneg systemu w klejnym cyklu jeg życia Migracja funkcjnalnści wewnątrz systemu funkcjnalnść analityki brazu nie jest przypisana na stałe d knkretnej kamery i w zależnści d ptrzeby mże być ddawana d wybranej przez użytkwnika kamery bądź grupy kamer ta mżliwść wynika z bardz isttnej cechy całeg systemu, a mianwicie d realizwania funkcji analitycznych nie wymaga n psiadania wyspecjalizwanych kamer Twrzenie makr i prcedur pstępwania, realizwanych przez system autmatycznie w przypadku zaistnienia zdefiniwaneg zdarzenia. Obsługa bazy danych, która jest wykrzystywana d przechwywania zdarzeń systemwych, w tym również mżliwść zapisu tekstu skrelwaneg z brazem ( infrmacje zawarte na bilecie czy karcie kibica - wymiana infrmacji za pmcą języka XML) Obsługa c najmniej 8 mnitrów na jednym stanwisku peratrskim Mżliwść pdłączenia kntrlera funkcji PTZ bezpśredni d stacji rbczej za pmcą interfejsu USB. Zaawanswane zarządzanie kntami użytkwników dzięki mżliwści selektywneg kntrlwania dstępu d pszczególnych zasbów raz funkcjnalnści platfrmy (pdgląd, dtwarzanie, nagrywanie, kntrla PTZ, dsłuch audi, widki, zdarzenia, knfiguracja, makra systemwe, prfile) Współpraca z wielma widącymi prducentami kamer pzwalająca na ich bardz elastyczny i dpaswany d indywidualnych ptrzeb wybór ( Samsung, Siqura, Sany, Axis, Bsch, Vivtek, Arecnt, Sny, Mbtix, Pelc, JVC) Oprgramwanie Platfrma pwinna być rzwiązaniem typu klient- serwer, gdzie zarówn serwery jak i stacje peratrskie wypsażane są pcjnalnie w dpwiednie licencje: NVDR = Licencja rejestrująca (serwer) NMS = Licencja zarządzająca (peratr) NVPI = Licencje analityczne (wtyczki d serwera) takie jak: Odczyt tablic rejestracyjnych Rzpznawanie twarzy Rzpznawanie biektów NVSP = Licencja zarządzając rejestrująca (peratr i serwer) W celu zapewnienia stabilnści raz bezprzerwwej pracy systemu należy zastswać następujące rzwiązania : Redundancja w serwerze (zasilacz, zapis w trybie RAID na wypadek awarii dysku / dysków Redundancja systemu (ddatkwy serwer, n + 1 ). Strna 20 z 40

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo