Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej"

Transkrypt

1 Kraków, 19 grudnia 2014 r. NZ RZA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej Wykonawcy w postępowaniu NZ RZA Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu: 16, 17, 18 i 19 grudnia 2014 r. wpłynęły pytania od Wykonawców. Wykonawca nr 1 przesłał zaktualizowany zestaw pytań w dniu 19 grudnia 2014 r. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej. Pytanie wykonawcy nr 1. Pytanie 1 Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami? Pytanie 2 Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, jeżeli tak to proszę o informacje dodatkowe: - czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną? - czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki? - czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu? - w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych? - czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media? Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy są wśród budynków i budowli są obiekty zabytkowe, jeżeli tak to proszę o informacje, które z nich z dokładnym opisem tej nieruchomości. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz obiektów zabytkowych Pytanie 3 Bardzo proszę o informacje czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli, objętych ubezpieczeniem były przeprowadzane? 1

2 Zamawiający informuje, że ostatnio prowadzone były prace modernizacyjnie obiektów KS Hutnik, Stadionu Miejskiego im. H. Reymana, remont dachu i instalacji CO, CCW Hali przy ulicy Ptaszyckiego oraz remont niecki basenu KK Kolna. Pytanie 4 Jakie remonty i naprawy Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia, czy będą to również prace, remonty, które będą wymagały pozwolenia na budowę? Zamawiający na chwilę przeprowadzania procedury przetargowej nie planuje wykonywania prac/robót oraz remontów na które potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pytanie 5 W jakim stanie technicznym są zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle w skali zły, dobry, bardzo dobry, czy są wśród nich obiekty zabytkowe, jeżeli tak to proszę o informacje, które z nich z dokładnym opisem tej nieruchomości, ponieważ w SIWZ mamy klauzulę kosztów dodatkowych pkt.5 - limit na odbudowę budynków zabytkowych Zamawiający informuje, ze mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest w stanie technicznym dobrym i bardzo dobrym. Pytanie 6 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączając ryzyko powodzi dla lokalizacji, w której wystąpiła powódź w 2010r w przypadku braku zgody proszę o ograniczenie ryzyka powodzi dla tej lokalizacji wprowadzając limit w wysokości ,00 PLN Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 6 otrzymuje brzmienie: Franszyzy i udziały własne: Franszyza redukcyjna PLN. W odniesieniu do ryzyka powodzi dla KK Kolna franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. W odniesieniu do namiotów zlokalizowanych w KK Kolna franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. Franszyza redukcyjna dla klauzuli katastrofy budowlanej wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. Franszyza redukcyjna dla klauzuli aktów terroryzmu i sabotaży wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. Pytanie 7 W przypadku wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi dla lokalizacji w której wystąpiła powódź prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi w wysokości: 5% wartości szkody min 5 000,00 PLN w każdej szkodzie. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. Pytanie 8 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla hal namiotowych i namiotów w wysokości: 5% wartości szkody min PLN w każdej szkodzie Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. 2

3 Pytanie 9 brak Pytanie 10 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości: ,00 PLN Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 3.5 otrzymuje brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania oraz użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia PLN Pytanie 11 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla ryzyka katastrofy budowlanej: 20% wartości szkody min PLN w każdej szkodzie. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. Pytanie 12 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla klauzuli aktów terroryzmu i sabotażu w wysokości: 10% wartości szkody min PLN w każdej szkodzie. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. Pytanie 13 Zakres ubezpieczenia pkt upadek drzew, masztów i budowli.. bardzo proszę o informacje jak należy rozumieć w tym wypadku zakres upadek budowli, czy jest to jednoznaczne z katastrofą budowlaną?, ponieważ w myśl prawa budowlanego budowla jest również obiektem budowlanym, o którym mowa w katastrofie budowlanej. Zamawiający potwierdza w/w interpretację. Pytanie 14 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych o dopisanie słów: o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 7 otrzymuje brzmienie: 3

4 Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone przepisami prawa. Pytanie 15 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych o dopisanie słów:. o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa. Pytanie 16 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych o dopisanie słów: pod warunkiem, że w momencie zaistnienia szkody są sprawne, uruchomione Pytanie 17 Klauzula miejsca ubezpieczenia: czy Zamawiający zamierza rozszerzyć działalność na inne miejsca na terenie Polski w okresie trwania umowy? Zamawiający na chwilę udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców nie planuje rozszerzenia działalności poza lokalizacje wskazane w specyfikacji. Pytanie 18 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w Klauzuli kosztów dodatkowych: wprowadzając limit dla dla pkt 1 max ,00 PLN na wszystkie koszty wymienione w klauzuli Jednocześnie Zamawiający zmienił treść SIWZ w odpowiedzi na pytanie nr 72 Wykonawcy nr 5. Pytanie 19 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w Klauzuli kosztów dodatkowych: wprowadzając limit dla dla pkt 5 max ,00 PLN na wszystkie koszty wymienione w klauzuli Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 72 Wykonawcy nr 5. Pytanie 20 Proszę o informacje czy w miejscach ubezpieczenia miała miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1996r, jeżeli tak to proszę o informacje o wypłaconych odszkodowaniach i zastosowanych franszyzach. Zamawiający przekazuje tabelę z zestawieniem szkód. Pytanie Wykonawcy nr 2. Pytanie 21 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wielkości szkód / otrzymanych odszkodowań w związku z wystąpieniem ryzyka powodzi w 2010 roku w odniesieniu do ubezpieczanych lokalizacji. 4

5 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 22 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wartości deklarowanych zgodnie z formularzami informacji dodatkowych załączonymi do Specyfikacji a samą Specyfikacją. Zamawiający precyzyjnie wskazał wartości deklarowane do ubezpieczenia. Pytanie 23 W odniesieniu do zapisu Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Sekcja II, pkt dla sprzętu elektronicznego limit odpowiedzialności na sumy stałe prosimy o określenie ile % sumy ubezpieczenia stanowi sprzęt elektroniczny, oraz prosimy o informację jakiego rodzaju urządzenia będą obejmowane ochroną. Zamawiający zamieszcza wykaz sprzętu elektronicznego. Pytanie 24 W odniesieniu do sprzętu elektronicznego, zwracamy się z prośbą o wskazanie 10 pozycji posiadających najwyższą jednostkową wartość. Zamawiający wskazał sprzęt w wykazie sprzętu elektronicznego. Pytanie 25 Prosimy o wskazanie lokalizacji obiektów wyłączonych z eksploatacji, bądź informację które są planowane do wyłączenia w okresie trwania umowy. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy nr 1. Pytanie 26: W odniesieniu do Zał. Nr 3 do SIWZ informacja o szkodowości zgodnie z treścią załącznika obejmuje okres od 2011 roku do dnia , natomiast w tabeli brak jest informacji dla roku 2011 prosimy o wyjaśnienie jak należy ten fakt interpretować: - w 2011 szkodowość wynosi 0; - szkodowość za 2011 rok nie została zamieszczona w tym przypadku, prosimy o uzupełnienie. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 26: Dla Załacznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia, Sekcja II pkt prosimy o wyjaśnienie dla obiektu nr 15 Stadion Miejski im. H. Reymana nie zostało wskazane rozbicie na poszczególne kategorie mienia w odróżnieniu od pozostałych obiektów prosimy o wyjaśnienie / wyróżnienie wartości samych budynków/budowli. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 92 Wykonawcy nr 1. Pytanie 27: Dla szkodowości wskazanej w SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż przedstawiona szkodowość obejmuje wszystkie rodzaje mienia zgłaszane do ubezpieczenia. 5

6 Pytanie 28 Prosimy o informację, czy intencją Zamawiającego jest objęcie sprzętu elektronicznego ochroną wraz z pozostałym zadeklarowanym mieniem zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Pytanie 29 Prosimy o określenie, w jakim przedziale wiekowym jest sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia. Zamawiający informuję, że chodzi o sprzęt nie starszy niż 6 lat. Pytanie 30 Prosimy o wskazanie, wg jakiej wartości zgłaszany jest do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w przypadku wartości księgowej brutto prosimy o wykaz z podaniem wieku sprzętu. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 23 Wykonawcy nr 2. Pytanie 31 W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zmianę zawartego w SIWZ limitu 10% sumy ubezpieczenia nie mniej niż PLN na: limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 32 Prosimy o potwierdzenie, że limity SIWZ zostały określone jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 33 Prosimy o potwierdzenie, że właściwe OWU Wykonawcy mają zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ. Pytanie 34 Prosimy o zmianę zapisów SIWZ przez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przepięć innych niż spowodowane bezpośrednim bądź pośrednim uderzeniem pioruna w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytania Wykonawcy nr 3. Pytanie 35 W odniesieniu do wymogów SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy 6

7 Zamawiający zaakceptuje zmianę poniższych dat: Fakt posiadania, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %, posiadania, zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%. Pytanie 36 Dla lokalizacji Kolna 2; Kraków wnioskujemy o wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej z tytułu ryzyka powodzi w wysokości 5% wartości szkody, minimum PLN na każde zdarzenie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczące powyższej kwestii na pytanie 6 Wykonawcy nr 1. Pytania Wykonawcy nr 4. Pytanie 37 Czy w okresie ostatnich 20 latach w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań z ww. tytułu z podaniem daty szkody. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 38 Które budynki/budowle zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w: a/obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) prosimy o wskazanie b/ obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego) prosimy o wskazanie Zamawiający informuje, że dotyczy to: a/ Kolejowy Klub Wodny b/ KK Kolna. Pytanie 39 Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji. Zamawiający nie potwierdza w/w okoliczności. Pytanie 40 Proszę o dołączenie do SIWZ szczegółowego wykazu środków trwałych objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz środków trwałych dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. 7

8 Pytanie 41 Odnośnie zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia - wnosimy o wprowadzenie do treści zamówienia klauzuli Leeway następującej treści: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Pytanie 42 Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak proszę o wskazanie tego mienia, wskazanie jego wartości oraz podanie powodu wyłączenia z eksploatacji. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy nr 1. Pytanie 43 W przypadku odpowiedzi potwierdzającej zgłoszenie do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji wnosimy o jego wyłączenie z SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 43 Wykonawcy nr 4. Pytanie 44 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o następujące dane: a) czy Klient w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w załączonej ofercie/programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w załączonej ofercie/programie, w tym m.in. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie. Zamawiający był ubezpieczony w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. W roku 2013 ryzyko powodzi było limitowane, w 2014 wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie 45 Czy i jakiego rodzaju prace remontowe, budowlane, modernizacyjne Zamawiający planuje realizować w okresie ubezpieczenia? Jaka będzie ich wartość? Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 4 Wykonawcy nr 1. Pytanie 46 Czy na chwilę obecną prowadzone są prace remontowe, budowlane, modernizacyjne w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach/ obiektach? Jeśli tak- prosimy o podanie jakiego rodzaju, adresu lokalizacji i ich wartości. Zamawiający informuje, że nie są prowadzone w/w prace. Pytanie 47 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wprowadzone do SIWZ limity odpowiedzialności są podane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 8

9 Pytanie 48 Czy Zamawiający planuje otwarcie nowych lokalizacji? Jeśli tak-prosimy o krótki opis oraz podanie jaka jest ich planowana wartość. Zamawiający na chwilę przeprowadzania procedury przetargowej nie planuje wykonywania otwarcia nowych lokalizacji. Pytanie 49 Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również mienie, budynki wyłączone z użytkowania, pustostany ( aktualnie i w okresie ubezpieczenia). Jeśli tak, prosimy o podanie ich wykazu, wartości, przyczyny ich wyłączenia z eksploatacji oraz sposobu zabezpieczenia. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 43 Wykonawcy nr 4. Pytanie 50 Prosimy o potwierdzenie,że gotówka jak również inne walory pieniężne będą przechowywane zgodnie z wymogami limitowymi określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 07 września 2010 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Pytanie 51 W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc wnioskujemy o następującą modyfikację z: -wprowadzenie limitu odpowiedzialności: zł. -Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP. -Składka za udzieloną ochronę dla nowych miejsc ubezpieczenia zostanie opłacona w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawek określonych w umowie ubezpieczenia. -W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialność w ramach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia. Pytanie 52 Prosimy o potwierdzenie, że: sieci energetyczne napowietrzne i kablowe wraz z stacjami transformatorowymi, rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne i energetyczne zgłaszane przez Klienta do ubezpieczenia służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego Przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością. Pytanie 53 Wnosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko graffiti (w ramach limitu na wandalizm) w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: 9

10 W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 2 ppkt 2.4. otrzymuje brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 54 Wnosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia, przetężenia, pośredniego uderzenia pioruna w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 55 Wnosimy o wprowadzenie limitu z tytułu ryzyka Katastrofy budowlanej w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczące powyższej kwestii na pytanie 10 Wykonawcy nr 1. Pytanie 56 Wnosimy o wprowadzenie do Klauzuli aktów terroryzmu i sabotażu poniższych wyłączeń odpowiedzialności: Z zakresu ochrony wyłączone są - szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego - powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów - powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni - spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte Pytanie 57 Wnosimy w wprowadzenie do klauzuli terroryzmu franszyzy redukcyjnej 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 1. Pytanie 58 Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak proszę o wskazanie tego mienia, wskazanie jego wartości oraz podanie powodu wyłączenia z eksploatacji. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 42 Wykonawcy nr 4. Pytanie 59 10

11 W przypadku odpowiedzi potwierdzającej zgłoszenie do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji wnosimy o jego wyłączenie z SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 58 Wykonawcy nr 4. Pytanie 60 Czy zostały wykonane wszystkie odbiory obiektów? Pytanie 61 Czy trwa postępowanie dotyczące usterek/reklamacji względem wykonawcy obiektów? Zamawiający nie potwierdza w/w okoliczności. Pytanie 62 Prosimy o modyfikacje rozbieżności pomiędzy limitem odpowiedzialności wskazanym w treści klauzuli szkód w urządzeniach zabezpieczających (kl. 10) PLN i limitem wskazanym dla tego samego ryzyka w części sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w pkt PLN Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 10 otrzymuje brzmienie: Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanie lub usiłowanie) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp. Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia urządzeń takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy. Pytanie 63 Prosimy o modyfikacje rozbieżności pomiędzy limitem odpowiedzialności wskazanym w treści klauzuli szkód wodociągowych (kl. 17) PLN i limitem wskazanym dla tego samego ryzyka w części sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w pkt PLN Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 5.3. otrzymuje brzmienie: Szkody w sieciach, przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł. Pytanie 64 Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia określone w klauzuli kosztów dodatkowych (kl. 20) odnoszą się do sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą. Pytanie 65 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wartością stadionu KS HUTNIK wskazaną w arkuszu informacji o obiekcie (38,3mPLN) a sumą ubezpieczenia (21,7mPLN). 11

12 Właściwa suma ubezpieczenia 21,7mPLN (pomyłka w arkuszu) Pytanie 66 Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości PLN. Pytanie 67 Prosimy o podanie wartości szkód, które miały miejsce w 2010 roku. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 68 Z nadesłanych informacji wynika, że w obiekcie zamontowano autonomiczne stałe urządzenia gaśnicze w wybranych pomieszczeniach). Z tego wynika, że w garażu podziemnym nie ma najprawdopodobniej instalacji tryskaczowej, a jedynie stałe urządzenia gaśnicze mogą być zainstalowane w wybranych pomieszczeniach np. serwerownia itp. Prosimy podać gdzie i jakie stałe urządzenia gaśnicze zamontowano w obiektach stadionu. Wyjaśnić jakie zabezpieczenia ppoż. zamontowano na terenie garażu podziemnego. Z nadesłanych materiałów nie wynika, czy we wszystkich obiektach i pomieszczeniach zamontowano sygnalizację alarmu pożaru czyli czujki dymu i temperaturowe. Należy wyjaśnić gdzie zamontowano sygnalizację alarmu pożaru. Brak informacji o zabezpieczeniach przeciw kradzieżowych najważniejszych pomieszczeń na terenie stadionu. Prosimy o opis ochrony przed wandalizmem. Prosimy o wyjaśnienie sprawę po zdarzeniu w 2013 roku upadku kawałka lodu - uszkodzeniu dachu po tj. podjętych czynności zmiany konstrukcji dachu i uzyskać informacje na temat rozwiązań technicznych o ewentualnym podgrzewaniu jak i organizacyjnych procedura usuwania nadmiernej warstwy śniegu z dachu. Prosimy o informację o zabezpieczeniu kondygnacji podziemnej przed zalaniem wodą deszczową, kanalizacyjną. Zamawiający informuje: Hydranty wewnętrzne zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej i pod stałą jej kontrolą. W garażu hydranty i gaśnice. We wszystkich obiektach i pomieszczeniach zamontowano sygnalizacje alarmu pożaru. Cały teren monitorowany wewnątrz i na zewnątrz 24/366, ochrona całodobowa. Teren w 90% ogrodzony, w 100% monitorowany + całodobowa ochrona, (ubezpieczenie Stadionu Miejskiego nie dotyczy dni meczowych - wtedy ubezpiecza Stadion najemca czyli Wisła S.A) Zdemontowano daszki. Pytania Wykonawcy nr 5. Pytanie 69 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w pkt (szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego) poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzania w okresie ubezpieczenia. 12

13 Pytanie 70 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakresie ryzyka powodzi istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi. Pytanie 71 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakresie ubezpieczenia ryzyka powodzi istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego w wysokości 20% wysokości szkody, nie mniej niż zł w odniesieniu do szkód powodziowych. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczące powyższej kwestii na pytanie 6 Wykonawcy nr 1. Pytanie 72 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do klauzuli nr 20 KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH w pkt 5, poprzez obniżenie: limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 20 otrzymuje brzmienie: KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 1.1. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia, 1.2. koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia, 1.3. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, w tym wyburzania i odgruzowywania, demontażu części niezdatnych do użytku oraz montażu odtwarzanego mienia, ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia, 1.5. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia, 1.6. koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia, 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i pkt. 1.2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. 3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia ,00 zł. 13

14 4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty związane z odbudową budynków zabytkowych uwzględniające m. in. projekty architektoniczne, opinie i konsultacje związane z ochroną zabytków limit dodatkowy ,00 zł. Pytanie 73 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie zostały wprowadzone dodatkowe limity odpowiedzialności, należy je rozumieć, że odnoszą się one do jednego i wszystkich zdarzeń. Pytanie 74 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji na temat szkód powodziowych od 2010r.-data szkody, kwota wypłaconego odszkodowania, przedmiot szkody, miejsce szkody. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 75 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie danych w odniesieniu do przekazanej informacji dotyczącej historii szkodowej, tj. prosimy o potwierdzenie, że szkody wypłacone od 2011r. zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu ubezpieczenia dotyczącym Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 76 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji na temat wartości namiotu będącego własnością Krakowskiego Klubu Kajakowego. Zamawiający nie posiada informacji o wartości mienia należącego do innego podmiotu. Wartość namiotów będących w posiadaniu ZIS wynosi od 100 do 160 tyś PLN za sztukę. Pytanie 77 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji jaka jest procedura postępowanie w razie zagrożenia powodzią w odniesieniu do namiotu będącego własnością Krakowskiego Klubu Kajakowego, który jest zlokalizowany na rzece. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji, procedura stosowana przez Krakowski Klub Kajakowy w sytuacji ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego zakłada demontaż namiotów przez zewnętrzną firmę. Pytanie 78 Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 14

15 Pytanie 79 Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931). Pytanie 80 Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Pytanie 81 Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Ciąg dalszy pytań Wykonawcy nr 1. Pytanie 82 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w Klauzuli automatycznego o zapis: Roczny limit automatycznego pokrycia : 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż ,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 18 otrzymuje brzmienie: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka 15

16 przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. Roczny limit automatycznego pokrycia: 10 % sumy ubezpieczenia, nie więcej niż ,00 zł. Terminy zgłaszania: 30 dni po każdym okresie rozliczeniowym. Zasady rozliczania:1/2 stawki rocznej. Płatność składki: Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ubezpieczyciela. Klauzula /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. Pytanie 83 Proszę o przesunięcie terminu składania oferta na r. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 84 W Załączniku nr 1 do Umowy Ubezpieczenia -Sekcja II Przedmiot ubezpieczenia pkt 1.1 środki trwałe Zamawiający wskazuje, że ta kategoria mienie nie obejmuje samochodów ubezpieczonych w zakresie AC, jednocześnie w Kwestionariuszu Konsorcjum Brokerskiego odnoszącym się do placówek w zarządzie ZIS (grupa 2-9) wskazano jako przedmiot ubezpieczenia grupa 7 środki transportu z wyłączeniem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji o wartości KB zł, dodatkowo nie ma takiego kwestionariusza dla Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana Prośba o potwierdzenie, że nie jest intencją zamawiającego objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pojazdów podlegających rejestracji. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie łącznej wartości tego typu pojazdów oraz potwierdzenie, że szkody w tych pojazdach związane z ich jazdą nie wchodzą w zakres ochrony. Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją zamawiającego objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pojazdów podlegających rejestracji. Pytanie 85 Prosimy o podanie jaka jest łączna wartość namiotów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz w rozbiciu na poszczególne namioty. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 76. Pytanie 86 Prosimy o wskazanie czy w roku 2015 przewiduje się rozpoczęcie nowych inwestycji, przebudowę obiektów z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektów lub dachu, montaż urządzeń, instalacji wymagających przeprowadzenie prób i testów. Jeżeli tak prosimy o informację w których obiektach prowadzone będą takie prace, montaż, podanie więcej szczegółów. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 4. Pytanie 87 Klauzula terroryzmu wnosimy o wyłączenie szkód w wyniku skażenia jądrowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 1 otrzymuje brzmienie: 16

17 1. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU I SABOTAŻU Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia, wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu lub sabotażu, lokautu lub zwolnienia grupowego. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w wyłączeniach do niniejszej klauzuli, działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń, umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi, działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego, wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności, powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę, powstałych w wyniku skażenia jądrowego, szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia dla szkód w mieniu objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi ,00 zł. Pytanie 88 Klauzula ustalenia okoliczności szkody wnosimy o danie na końcu treści : o ile nie jest prowadzone przeciwko Zamawiającemu. Pytanie 89 Prosimy o potwierdzenie, że murawa Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków i Stadionu Miejskiego im.h.reymana nie jest objęta ochroną. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie jej wartości oraz ograniczenia zakresu ochrony do ryzyk nazwanych (EC). Zamawiający potwierdza fakt ubezpieczenia murawy stadionów. Zamawiający wskazał sumę ubezpieczenia w odpowiedzi na pytanie nr 92. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: Zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej: 17

18 ogień, wybuch (eksplozja), upadek statku powietrznego, bezpośrednie uderzenie pioruna huragan, powódź, lawina, deszcz, śnieg, lód, grad, zalania (w tym w wyniku topnienia śniegu lub lodu), trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, dym, sadza, przypalenie i osmolenie bez widocznego ognia, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego lub użytkowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego); huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, masztów i budowli, katastrofa budowlana samoistna, pośrednie uderzenie pioruna, dewastację, przepięcia. W odniesieniu do murawy Stadionów: miejskiego im. H. Reymana oraz Hutnik Kraków ochrona ubezpieczeniowa ogranicza się do ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch i upadek statku powietrznego. Pytanie 90 Stadion Miejski im H. Reymana - prosimy o potwierdzenie, że ramach niniejszego SIWZ szkody powstałe w dniach meczowych spowodowane przez kibiców Wisły Kraków lub kibiców drużyny goszczącej nie są objęte ochroną. Pytanie 91 Prosimy o uaktualnienie informacji szkodowej na dzień 15.XII br. oraz wyjaśnienie rozbieżności w informacji zawartej w części dotyczącej opisu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana a informacją zawartą w Załączniku nr, do SIZW. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Pytanie 92 Prosimy o podanie łącznej wartości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana i znajdującego się na terenie stadionu mienia. 18

19 Stadion Miejski im. H.Reymana Nr ewidencyjny Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia /0011 Pawilon multimedialny "Stadion Wisła" ,58 zł /0007 Trybuna Południowa Stadionu Wisła ,60 zł /0008 Trybuna Północna D Stadion Wisła ,69 zł /0024 Trybuna Wschodnia - Stadion Miejski im. H ,70 zł Reymana /0025 Trybuna Zachodnia Stadion Miejski im. H ,42 zł Reymana budynki (wraz z instalacjami i urządzeniami) ,99 zł /0072 Sektory widowni Stadion Wisła ,48 zł /0780 Drogi dojścia do trybun Stadionu Wisła ,19 zł /0800 Mur oporowy wschodniej części Stadionu Wisła ,81 zł /0216 Ogrodzenie dróg dojścia do trybuny północnej, ,93 zł części trybuny zachodniej i narożnika północnego trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0217 Ogrodzenie narożnika południowo ,32 zł wschodniego Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0218 Ogrodzenie dróg dojścia dla trybuny ,00 zł południowej i części trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0219 Wygrodzenie sektora kibica Trybuna ,00 zł południowa Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0223 Ogrodzenie zachodnie wzdłuż terenów ,00 zł "Cracovii" Stadion Miejski im. H. Reymana w Krakowie /0224 Ogrodzenie od ulicy 3-go Maja - Stadion ,00 zł Miejski im. H. Reymana budowle ,73 zł /0071 Płyta trawiasta Stadionu Wisła ,00 zł /0073 Boisko o nawierzchni mineralnej Stadion Wisła ,00 zł /0074 Boisko trawiaste Stadion Wisła ,60 zł /0172 Boisko Stadionu Miejskiego im. Henryka ,88 zł Reymana boiska ,48 zł /0752 Kontrola Kart Kibica - Trybuna Północna ,63 zł Stadion Miejski im. H.Reymana /0758 Zintegrowany System Sprzedaży i Kontroli ,02 zł Biletów, Monitoring Centrum Kibica - Trybuna wschodnia Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0759 Zintegrowany system sprzedaży i kontroli ,54 zł biletow Trybuna Zachodnia Stadion Miejski im. H. Reymana zespoły komputerowe ,19 zł /0009 Nagłośnienie Stadionowe - Trybuna Północna ,89 zł Stadionu Miejskiego im. H.Reymana /0010 System telewizji stadionowej - Trybuna ,37 zł zachodnia Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0011 System nagłośnienia boiska i trybuny zachodniej ,20 zł Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0012 System telewizji CCTV IP na Stadionie ,62 zł Miejskim im. H. Reymana /0013 Ekrany LED na Stadionie Miejskim im. H ,90 zł Reymana Urządzenia elektroakustyczne i eiektrowizyjne ,98 zł /0002 Automatyka i BMS na Stadionie Miejskim im ,34 zł 19

20 H. Reymana /0008 System alarmu pożarowego SAP -Trybuna Północna Stadion Miejski H.Reymana /0009 DSO Dźwiękowy System Ostrzegawczy - Trybuna Północna Stadion Miejski H. Reymana /0010 System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu -Trybuna Północna Stadion Miejski H.Reymana /0011 System sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem Trybuna wschodnia Stadionu Miejskiego H.Reymana /0012 System sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem Trybuna zachodnia Stadion Miejski H. Reymana /0013 System bezpieczeństwa (telewizja dozorowa, SSWiN, kontrola dostępu). Trybuna zachodnia Stadion Miejski H. Reymana /0014 Dźwiękowy System Ostrzegawczy Trybuna Zachodnia Stadionu Miejskiego im. H. Reymana /0005 Centrala Telefoniczna Netii na Stadionie Miejskim im. H. Reymana /0017 Instalacja Stałych Urządzeń Areozolu Gaśniczego Trybuna zachodnia Stadionu Miejskiego im. H. Reymana Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne /0014 Schody ruchome na Stadionie Miejskim im. H. Reymana Dźwigi osobowe i towarowe Łącznie ,59 zł ,85 zł ,89 zł ,40 zł ,41 zł ,77 zł ,28 zł ,00 zł ,80 zł ,33 zł ,87 zł ,87 zł ,57 zł Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji faksem na nr 12/ Z poważaniem Otrzymują: 20

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Racibórz, dnia 11.12.2012r. PK /02/12 ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Dotyczy: pytań związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Usługę Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz Strona 1 z 6 Wrocław, 30.09.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe 1. Klauzula reprezentantów Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo