Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej"

Transkrypt

1 Kraków, 19 grudnia 2014 r. NZ RZA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej Wykonawcy w postępowaniu NZ RZA Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu: 16, 17, 18 i 19 grudnia 2014 r. wpłynęły pytania od Wykonawców. Wykonawca nr 1 przesłał zaktualizowany zestaw pytań w dniu 19 grudnia 2014 r. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej. Pytanie wykonawcy nr 1. Pytanie 1 Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami? Pytanie 2 Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, jeżeli tak to proszę o informacje dodatkowe: - czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną? - czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki? - czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu? - w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych? - czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media? Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy są wśród budynków i budowli są obiekty zabytkowe, jeżeli tak to proszę o informacje, które z nich z dokładnym opisem tej nieruchomości. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz obiektów zabytkowych Pytanie 3 Bardzo proszę o informacje czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli, objętych ubezpieczeniem były przeprowadzane? 1

2 Zamawiający informuje, że ostatnio prowadzone były prace modernizacyjnie obiektów KS Hutnik, Stadionu Miejskiego im. H. Reymana, remont dachu i instalacji CO, CCW Hali przy ulicy Ptaszyckiego oraz remont niecki basenu KK Kolna. Pytanie 4 Jakie remonty i naprawy Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia, czy będą to również prace, remonty, które będą wymagały pozwolenia na budowę? Zamawiający na chwilę przeprowadzania procedury przetargowej nie planuje wykonywania prac/robót oraz remontów na które potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pytanie 5 W jakim stanie technicznym są zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle w skali zły, dobry, bardzo dobry, czy są wśród nich obiekty zabytkowe, jeżeli tak to proszę o informacje, które z nich z dokładnym opisem tej nieruchomości, ponieważ w SIWZ mamy klauzulę kosztów dodatkowych pkt.5 - limit na odbudowę budynków zabytkowych Zamawiający informuje, ze mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest w stanie technicznym dobrym i bardzo dobrym. Pytanie 6 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączając ryzyko powodzi dla lokalizacji, w której wystąpiła powódź w 2010r w przypadku braku zgody proszę o ograniczenie ryzyka powodzi dla tej lokalizacji wprowadzając limit w wysokości ,00 PLN Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 6 otrzymuje brzmienie: Franszyzy i udziały własne: Franszyza redukcyjna PLN. W odniesieniu do ryzyka powodzi dla KK Kolna franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. W odniesieniu do namiotów zlokalizowanych w KK Kolna franszyza redukcyjna wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. Franszyza redukcyjna dla klauzuli katastrofy budowlanej wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. Franszyza redukcyjna dla klauzuli aktów terroryzmu i sabotaży wynosi 10% szkody nie mniej niż PLN. Pytanie 7 W przypadku wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi dla lokalizacji w której wystąpiła powódź prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi w wysokości: 5% wartości szkody min 5 000,00 PLN w każdej szkodzie. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. Pytanie 8 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla hal namiotowych i namiotów w wysokości: 5% wartości szkody min PLN w każdej szkodzie Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. 2

3 Pytanie 9 brak Pytanie 10 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości: ,00 PLN Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 3.5 otrzymuje brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania oraz użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia PLN Pytanie 11 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla ryzyka katastrofy budowlanej: 20% wartości szkody min PLN w każdej szkodzie. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. Pytanie 12 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla klauzuli aktów terroryzmu i sabotażu w wysokości: 10% wartości szkody min PLN w każdej szkodzie. Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6. Pytanie 13 Zakres ubezpieczenia pkt upadek drzew, masztów i budowli.. bardzo proszę o informacje jak należy rozumieć w tym wypadku zakres upadek budowli, czy jest to jednoznaczne z katastrofą budowlaną?, ponieważ w myśl prawa budowlanego budowla jest również obiektem budowlanym, o którym mowa w katastrofie budowlanej. Zamawiający potwierdza w/w interpretację. Pytanie 14 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych o dopisanie słów: o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 7 otrzymuje brzmienie: 3

4 Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone przepisami prawa. Pytanie 15 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych o dopisanie słów:. o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa. Pytanie 16 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych o dopisanie słów: pod warunkiem, że w momencie zaistnienia szkody są sprawne, uruchomione Pytanie 17 Klauzula miejsca ubezpieczenia: czy Zamawiający zamierza rozszerzyć działalność na inne miejsca na terenie Polski w okresie trwania umowy? Zamawiający na chwilę udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców nie planuje rozszerzenia działalności poza lokalizacje wskazane w specyfikacji. Pytanie 18 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w Klauzuli kosztów dodatkowych: wprowadzając limit dla dla pkt 1 max ,00 PLN na wszystkie koszty wymienione w klauzuli Jednocześnie Zamawiający zmienił treść SIWZ w odpowiedzi na pytanie nr 72 Wykonawcy nr 5. Pytanie 19 Prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia w Klauzuli kosztów dodatkowych: wprowadzając limit dla dla pkt 5 max ,00 PLN na wszystkie koszty wymienione w klauzuli Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 72 Wykonawcy nr 5. Pytanie 20 Proszę o informacje czy w miejscach ubezpieczenia miała miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1996r, jeżeli tak to proszę o informacje o wypłaconych odszkodowaniach i zastosowanych franszyzach. Zamawiający przekazuje tabelę z zestawieniem szkód. Pytanie Wykonawcy nr 2. Pytanie 21 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wielkości szkód / otrzymanych odszkodowań w związku z wystąpieniem ryzyka powodzi w 2010 roku w odniesieniu do ubezpieczanych lokalizacji. 4

5 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 22 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wartości deklarowanych zgodnie z formularzami informacji dodatkowych załączonymi do Specyfikacji a samą Specyfikacją. Zamawiający precyzyjnie wskazał wartości deklarowane do ubezpieczenia. Pytanie 23 W odniesieniu do zapisu Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Sekcja II, pkt dla sprzętu elektronicznego limit odpowiedzialności na sumy stałe prosimy o określenie ile % sumy ubezpieczenia stanowi sprzęt elektroniczny, oraz prosimy o informację jakiego rodzaju urządzenia będą obejmowane ochroną. Zamawiający zamieszcza wykaz sprzętu elektronicznego. Pytanie 24 W odniesieniu do sprzętu elektronicznego, zwracamy się z prośbą o wskazanie 10 pozycji posiadających najwyższą jednostkową wartość. Zamawiający wskazał sprzęt w wykazie sprzętu elektronicznego. Pytanie 25 Prosimy o wskazanie lokalizacji obiektów wyłączonych z eksploatacji, bądź informację które są planowane do wyłączenia w okresie trwania umowy. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy nr 1. Pytanie 26: W odniesieniu do Zał. Nr 3 do SIWZ informacja o szkodowości zgodnie z treścią załącznika obejmuje okres od 2011 roku do dnia , natomiast w tabeli brak jest informacji dla roku 2011 prosimy o wyjaśnienie jak należy ten fakt interpretować: - w 2011 szkodowość wynosi 0; - szkodowość za 2011 rok nie została zamieszczona w tym przypadku, prosimy o uzupełnienie. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 26: Dla Załacznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia, Sekcja II pkt prosimy o wyjaśnienie dla obiektu nr 15 Stadion Miejski im. H. Reymana nie zostało wskazane rozbicie na poszczególne kategorie mienia w odróżnieniu od pozostałych obiektów prosimy o wyjaśnienie / wyróżnienie wartości samych budynków/budowli. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 92 Wykonawcy nr 1. Pytanie 27: Dla szkodowości wskazanej w SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż przedstawiona szkodowość obejmuje wszystkie rodzaje mienia zgłaszane do ubezpieczenia. 5

6 Pytanie 28 Prosimy o informację, czy intencją Zamawiającego jest objęcie sprzętu elektronicznego ochroną wraz z pozostałym zadeklarowanym mieniem zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Pytanie 29 Prosimy o określenie, w jakim przedziale wiekowym jest sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia. Zamawiający informuję, że chodzi o sprzęt nie starszy niż 6 lat. Pytanie 30 Prosimy o wskazanie, wg jakiej wartości zgłaszany jest do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w przypadku wartości księgowej brutto prosimy o wykaz z podaniem wieku sprzętu. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 23 Wykonawcy nr 2. Pytanie 31 W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zmianę zawartego w SIWZ limitu 10% sumy ubezpieczenia nie mniej niż PLN na: limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 32 Prosimy o potwierdzenie, że limity SIWZ zostały określone jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 33 Prosimy o potwierdzenie, że właściwe OWU Wykonawcy mają zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ. Pytanie 34 Prosimy o zmianę zapisów SIWZ przez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przepięć innych niż spowodowane bezpośrednim bądź pośrednim uderzeniem pioruna w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytania Wykonawcy nr 3. Pytanie 35 W odniesieniu do wymogów SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy 6

7 Zamawiający zaakceptuje zmianę poniższych dat: Fakt posiadania, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %, posiadania, zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%. Pytanie 36 Dla lokalizacji Kolna 2; Kraków wnioskujemy o wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej z tytułu ryzyka powodzi w wysokości 5% wartości szkody, minimum PLN na każde zdarzenie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczące powyższej kwestii na pytanie 6 Wykonawcy nr 1. Pytania Wykonawcy nr 4. Pytanie 37 Czy w okresie ostatnich 20 latach w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienie? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań z ww. tytułu z podaniem daty szkody. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 38 Które budynki/budowle zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w: a/obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) prosimy o wskazanie b/ obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego) prosimy o wskazanie Zamawiający informuje, że dotyczy to: a/ Kolejowy Klub Wodny b/ KK Kolna. Pytanie 39 Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji. Zamawiający nie potwierdza w/w okoliczności. Pytanie 40 Proszę o dołączenie do SIWZ szczegółowego wykazu środków trwałych objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz środków trwałych dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. 7

8 Pytanie 41 Odnośnie zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia - wnosimy o wprowadzenie do treści zamówienia klauzuli Leeway następującej treści: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Pytanie 42 Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak proszę o wskazanie tego mienia, wskazanie jego wartości oraz podanie powodu wyłączenia z eksploatacji. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy nr 1. Pytanie 43 W przypadku odpowiedzi potwierdzającej zgłoszenie do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji wnosimy o jego wyłączenie z SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 43 Wykonawcy nr 4. Pytanie 44 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o następujące dane: a) czy Klient w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w załączonej ofercie/programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w załączonej ofercie/programie, w tym m.in. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie. Zamawiający był ubezpieczony w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. W roku 2013 ryzyko powodzi było limitowane, w 2014 wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie 45 Czy i jakiego rodzaju prace remontowe, budowlane, modernizacyjne Zamawiający planuje realizować w okresie ubezpieczenia? Jaka będzie ich wartość? Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 4 Wykonawcy nr 1. Pytanie 46 Czy na chwilę obecną prowadzone są prace remontowe, budowlane, modernizacyjne w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach/ obiektach? Jeśli tak- prosimy o podanie jakiego rodzaju, adresu lokalizacji i ich wartości. Zamawiający informuje, że nie są prowadzone w/w prace. Pytanie 47 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wprowadzone do SIWZ limity odpowiedzialności są podane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 8

9 Pytanie 48 Czy Zamawiający planuje otwarcie nowych lokalizacji? Jeśli tak-prosimy o krótki opis oraz podanie jaka jest ich planowana wartość. Zamawiający na chwilę przeprowadzania procedury przetargowej nie planuje wykonywania otwarcia nowych lokalizacji. Pytanie 49 Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również mienie, budynki wyłączone z użytkowania, pustostany ( aktualnie i w okresie ubezpieczenia). Jeśli tak, prosimy o podanie ich wykazu, wartości, przyczyny ich wyłączenia z eksploatacji oraz sposobu zabezpieczenia. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 43 Wykonawcy nr 4. Pytanie 50 Prosimy o potwierdzenie,że gotówka jak również inne walory pieniężne będą przechowywane zgodnie z wymogami limitowymi określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 07 września 2010 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Pytanie 51 W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc wnioskujemy o następującą modyfikację z: -wprowadzenie limitu odpowiedzialności: zł. -Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP. -Składka za udzieloną ochronę dla nowych miejsc ubezpieczenia zostanie opłacona w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawek określonych w umowie ubezpieczenia. -W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialność w ramach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia. Pytanie 52 Prosimy o potwierdzenie, że: sieci energetyczne napowietrzne i kablowe wraz z stacjami transformatorowymi, rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne i energetyczne zgłaszane przez Klienta do ubezpieczenia służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego Przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością. Pytanie 53 Wnosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko graffiti (w ramach limitu na wandalizm) w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: 9

10 W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 2 ppkt 2.4. otrzymuje brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 54 Wnosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia, przetężenia, pośredniego uderzenia pioruna w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 55 Wnosimy o wprowadzenie limitu z tytułu ryzyka Katastrofy budowlanej w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczące powyższej kwestii na pytanie 10 Wykonawcy nr 1. Pytanie 56 Wnosimy o wprowadzenie do Klauzuli aktów terroryzmu i sabotażu poniższych wyłączeń odpowiedzialności: Z zakresu ochrony wyłączone są - szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego - powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów - powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni - spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte Pytanie 57 Wnosimy w wprowadzenie do klauzuli terroryzmu franszyzy redukcyjnej 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy nr 1. Pytanie 58 Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak proszę o wskazanie tego mienia, wskazanie jego wartości oraz podanie powodu wyłączenia z eksploatacji. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 42 Wykonawcy nr 4. Pytanie 59 10

11 W przypadku odpowiedzi potwierdzającej zgłoszenie do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji wnosimy o jego wyłączenie z SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 58 Wykonawcy nr 4. Pytanie 60 Czy zostały wykonane wszystkie odbiory obiektów? Pytanie 61 Czy trwa postępowanie dotyczące usterek/reklamacji względem wykonawcy obiektów? Zamawiający nie potwierdza w/w okoliczności. Pytanie 62 Prosimy o modyfikacje rozbieżności pomiędzy limitem odpowiedzialności wskazanym w treści klauzuli szkód w urządzeniach zabezpieczających (kl. 10) PLN i limitem wskazanym dla tego samego ryzyka w części sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w pkt PLN Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 10 otrzymuje brzmienie: Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanie lub usiłowanie) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp. Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia urządzeń takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy. Pytanie 63 Prosimy o modyfikacje rozbieżności pomiędzy limitem odpowiedzialności wskazanym w treści klauzuli szkód wodociągowych (kl. 17) PLN i limitem wskazanym dla tego samego ryzyka w części sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w pkt PLN Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II pkt 5.3. otrzymuje brzmienie: Szkody w sieciach, przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł. Pytanie 64 Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia określone w klauzuli kosztów dodatkowych (kl. 20) odnoszą się do sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą. Pytanie 65 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wartością stadionu KS HUTNIK wskazaną w arkuszu informacji o obiekcie (38,3mPLN) a sumą ubezpieczenia (21,7mPLN). 11

12 Właściwa suma ubezpieczenia 21,7mPLN (pomyłka w arkuszu) Pytanie 66 Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości PLN. Pytanie 67 Prosimy o podanie wartości szkód, które miały miejsce w 2010 roku. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 20 Wykonawcy nr 1. Pytanie 68 Z nadesłanych informacji wynika, że w obiekcie zamontowano autonomiczne stałe urządzenia gaśnicze w wybranych pomieszczeniach). Z tego wynika, że w garażu podziemnym nie ma najprawdopodobniej instalacji tryskaczowej, a jedynie stałe urządzenia gaśnicze mogą być zainstalowane w wybranych pomieszczeniach np. serwerownia itp. Prosimy podać gdzie i jakie stałe urządzenia gaśnicze zamontowano w obiektach stadionu. Wyjaśnić jakie zabezpieczenia ppoż. zamontowano na terenie garażu podziemnego. Z nadesłanych materiałów nie wynika, czy we wszystkich obiektach i pomieszczeniach zamontowano sygnalizację alarmu pożaru czyli czujki dymu i temperaturowe. Należy wyjaśnić gdzie zamontowano sygnalizację alarmu pożaru. Brak informacji o zabezpieczeniach przeciw kradzieżowych najważniejszych pomieszczeń na terenie stadionu. Prosimy o opis ochrony przed wandalizmem. Prosimy o wyjaśnienie sprawę po zdarzeniu w 2013 roku upadku kawałka lodu - uszkodzeniu dachu po tj. podjętych czynności zmiany konstrukcji dachu i uzyskać informacje na temat rozwiązań technicznych o ewentualnym podgrzewaniu jak i organizacyjnych procedura usuwania nadmiernej warstwy śniegu z dachu. Prosimy o informację o zabezpieczeniu kondygnacji podziemnej przed zalaniem wodą deszczową, kanalizacyjną. Zamawiający informuje: Hydranty wewnętrzne zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej i pod stałą jej kontrolą. W garażu hydranty i gaśnice. We wszystkich obiektach i pomieszczeniach zamontowano sygnalizacje alarmu pożaru. Cały teren monitorowany wewnątrz i na zewnątrz 24/366, ochrona całodobowa. Teren w 90% ogrodzony, w 100% monitorowany + całodobowa ochrona, (ubezpieczenie Stadionu Miejskiego nie dotyczy dni meczowych - wtedy ubezpiecza Stadion najemca czyli Wisła S.A) Zdemontowano daszki. Pytania Wykonawcy nr 5. Pytanie 69 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w pkt (szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego) poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzania w okresie ubezpieczenia. 12

13 Pytanie 70 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakresie ryzyka powodzi istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi. Pytanie 71 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakresie ubezpieczenia ryzyka powodzi istnieje możliwość zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego w wysokości 20% wysokości szkody, nie mniej niż zł w odniesieniu do szkód powodziowych. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi dotyczące powyższej kwestii na pytanie 6 Wykonawcy nr 1. Pytanie 72 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do klauzuli nr 20 KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH w pkt 5, poprzez obniżenie: limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści specyfikacji: W Załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia w sekcji II Część V pkt 20 otrzymuje brzmienie: KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 1.1. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia, 1.2. koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia, 1.3. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, w tym wyburzania i odgruzowywania, demontażu części niezdatnych do użytku oraz montażu odtwarzanego mienia, ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia, 1.5. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia, 1.6. koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia ponad sumę ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia, 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i pkt. 1.2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. 3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia ,00 zł. 13

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Leszno dnia 2014-04-14 WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późn zm.) WORD Leszno przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk),

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (stanowiący Program Ubezpieczeniowy) /dalej OPZ WZU lub Program Ubezpieczeniowy/ 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo