FORMULARZ OFERTOWY. Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Nazwa Wykonawcy Adres Adres Tel/fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: A. Ubezpieczenie Mienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia Budynki Budowle Maszyny, urządzenia i wyposażenie Rzeczowe składniki majątku obrotowego Wartości pieniężne Mienie pracowników 132 osób*500 zł. Mienie osób trzecich Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Koszty naprawy zabezpieczeń suma ubezpieczenia Stawka (%) ,48 zł ,10 zł ,45 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł RAZEM Składka za 12 m-cy

2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia / limit w PLN Stawka (%) składka za 12 m-cy Sprzęt stacjonarny ,53 zł Sprzęt przenośny ,11 zł Narzędzia elektroniczne przenośne Koszty odtworzenia danych i oprogramowanie (pierwsze ryzyko) ,62 zł ,00 zł RAZEM Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia mienia * A B C D E Limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych w wysokości PLN Minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych PLN Limit dla klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości PLN Minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych PLN Przyjęcie ubezpieczenia prewencyjnego tj. dodatkowa kwota służąca do wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów limit na jedno i wszystkie zdarzenia PLN. Brak ubezpieczenia prewencyjnego Przyjęcie niższej niż wymagalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 200 PLN. Franszyza redukcyjna w sprzęcie elektronicznym 300 PLN Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek awarii z limitem PLN Brak ochrony dla awarii * - w przypadku akceptacji danego warunku fakultatywnego w kolumnie * należy umieścić znak X lub w przypadku pobierania składki dodatkowej jej wysokość, natomiast w przypadku braku akceptacji należy umieścić znak -

3 B. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej OC ogólna Przedmiot ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości dla 2 osób suma gwarancyjna/ podlimity PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 Euro Razem Składka za 12 m-cy 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA II Nazwa Wykonawcy Adres Adres Tel/fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: - za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: Lp. marka i typ nr rej. składka za 12 m-cy OC składka za 12 m-cy NNW Stawka w % za 12 m-cy AC składka za 12 m-cy AC składka łączna za 12 m-cy OC,AC,NNW 1 Świdnik Trade EZG 31U2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2 Autosan D-732 EZG 06XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 3 Sam LZU 0220 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 4 Daewoo Lublin 3 EZG 9J75 5 Hyundai Getz EZG 4LH3 6 Ursus EZG W364 Nie dotyczy Nie dotyczy 7 Zasław D732 EZG 02XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 8 Zasław D732 EZG 03XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 9 Pronar T 653 EZG 43U2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 Citroen Berlingo II EZG 9CA2

5 11 Daewoo Nubira LWG Ursus EZG W359 Nie dotyczy Nie dotyczy Mercedes-Benz 1117 Ecopower Fiat Panda Van 1242 Fiat Panda Van 1242 JCB Contractor 3CX EZG JH45 Nie dotyczy Nie dotyczy EZG TY40 EZG TY35 - Nie dotyczy Nie dotyczy 17 FS Lublin 3MI EZG 79G6 18 Hyundai I30 CW EZG JW24 19 Citroen Jumper EZG PC25 20 Waryński (równiarka) - Nie dotyczy Nie dotyczy 21 Guzmet GU 220 EZG 28UM Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 22 KIA K2500 EZG 06R Renault Kangoo 1,5 DCI Renault Kangoo 1,5 DCI EZG 2SN3 EZG 2SN1 Nie dotyczy Nie dotyczy 25 JCB 4CX-4WS MAN TGM x2 BL Renault Kangoo 1,5 DCI EZG ST72 EZG 6TE4 Nie dotyczy Nie dotyczy RAZEM: 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)...

6 4)... 5)... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 22 ZAŁĄCZNIK NR 2 Ja reprezentując firmę jako (stanowisko) upoważniony przez SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Oświadczam, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w dokumentacji przetargowej prac lub czynności. 3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy/ nie przedstawiamy* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie powyżej 100%. 2) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień r. wynosił %. 3) Firma posiada kapitały własne w wysokości zł na dzień r miejscowość, data / podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ *niepotrzebne skreślić

8 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 pzp ZAŁĄCZNIK NR 3 (pieczęć wykonawcy ) OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 PZP SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, tj.: Oświadczam, że nie wyrządziliśmy szkody/ wyrządziliśmy szkodę* nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub nie zostaliśmy / zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania...dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 1) Oświadczam, że otwarto/nie otwarto* w stosunku do nas likwidacji lub ogłoszono/nie ogłoszono* upadłości (z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 2) Oświadczam, że zalegamy/nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskaliśmy/nie uzyskaliśmy* przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymano/nie wstrzymano* w całości wykonania decyzji właściwego organu.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

9 3) Oświadczam, że urzędującego członka organu zarządzającego skazano/ nie skazano* prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 4) Oświadczam, że sąd orzekł/nie orzekł* wobec podmiotu zbiorowego zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 5) Oświadczam, że spełniamy/nie spełniamy* warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 6) Oświadczam, że złożyliśmy prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

10 Informacja wykonawcy na podstawie Art. 26 ust. 2d ustawy PZP ZAŁĄCZNIK NR 4 (pieczęć wykonawcy) INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 26 ust. 2d ustawy PZP SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*. lub Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

11 WYKAZ MIEJSC UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim Aleksandrów Łódzki NIP: REGON: PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim w tym wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Siedziba: Aleksandrów Łódzki, ul.1-go Maja 28/30 Ciepłownia: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 125 Ujęcia wody: Aleksandrów Łódzki, ul. 11 listopada 10 ; Sobień, Prawęcice Targowiska: Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska, ul. Targowa, ul. Wojska Polskiego Oczyszczalnia ścieków: Ruda Bugaj Komórki: Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 28,24, ul. Pabianicka 4, Łęczycka 11, Staszica, 11 Listopada 37, 35, 47,14 Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 21,18,125, ul. 1-go Maja 37, Al. Wyzwolenia 6, ul. Wojska Polskiego 21,22, Plac Kościuszki ; Rąbień ul. Pańska 4

12 WYKAZ POJAZDÓW ZAŁĄCZNIK NR 6 Lp. nr rej. 1 EZG31U2 - rodzaj pojazdu marka model Rok produkcji Data I rejestracji numer nadwozia Poj. silnika Ładow ność kg) Licz ba miej sc Przebieg (km) Suma ubezpieczenia z obecnej polisy: ŚWIDNIK TRADE 23603SE SWH2360S59B EZG06XJ Przyczepa AUTOSAN D LZU0220 Przyczepa SAM LEKKA DAEWOO/ ANDORIA/ 4 EZG9J75 Ciężarowy INTRALL LUBLIN SUL EZG4LH3 Osobowy HYUNDAI GETZ CRDi Comfort KMHBT51VP8U EZGW364 Traktor URSUS EZG02XJ Przyczepa ZASŁAW D SUZGMA02ZWZ EZG03XJ Przyczepa ZASŁAW D SUZGMA02ZWZ EZG43U2 Przyczepa PRONAR T A EZG9CA2 Osobowy CITROEN 11 LWG0550 Osobowy DAEWOO/FSO BERLINGO II HDI 1560CCM -90KM 1.9T VF7GJ9HXC NUBIRA HATCHBACK CDX KLAJF48ZEWK EZGW359 Traktor URSUS EZGJH45 Ciężarowy MERCEDES- BENZ 1117 ECOPOWER WDB K EZG TY40 Ciężarowy FIAT van panda ZFA Okres ubezpiecze nie OC Okres ubezpiecze nie AC

13 15 EZG TY35 Ciężarowy FIAT van panda ZFA Koparka JCB CONTRACTOR 3CX EZG79G6 Dostawczy FS LUBLIN FS LUBLIN 3MI SUL EZG JW24 osobowy HYUNDAI comfort I30CW TMADC81DABJ EZG PC25 ciężarowy CITROEN 33L2H2130VAN JUMPER VF7YBTMFB Równiarka WARYŃSKI WARYŃSKI A EZG28UM GUZMET GU EZG06R1 Dostawczy KIA K KNESE03327K EZG2SN3 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5dCi VF1FC09AF EZG2SN1 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5 dci EXPRESS VF1FC09AF Koparka JCB 4CX-4WS JCB4CXWC EZG ST72 specjalny asenizacyjny MAN TGM x2 BL WMAN18ZZXCY EZG6TE4 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5 dci EXPRESS VF1FC09AF

14 Wykaz budynków Załącznik nr 7 Lp. Nr inwesty cji Nazwa majątku trwałego Rok budo wy Dane konstrukcyjne Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły nie podpiwniczony Budynek chlorowni ul. 11-go Listopada 1983 Budynek murowany Budynek główny ul. 11-go Listopada Budynek murowany Budynek zespołu prądotwórczego 1984 Budynek ul. 11-go Listopada 101 murowany Budynek kotłowni ul. Pabianicka Budynek murowany Budynek estakady z dołem zasy 1993 Budynek ul. Pabianicka 125 murowany Stacja trafo ul. Pabianicka Budynek murowany Budynek hydroforni ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja żelbetonowa kryta papą Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany dach drewniany kryty papą Pawilon handlowy ul. Targowa 1994 Konstrukcja stalowomurowana Budynek magazynu gazu ul. Pabianicka Budynek magazynu gazu ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja z płyt betonowych kryta blachą trapezową 1996 Murowany pokryty blachą falistą Wartość inwentarzowa Miejsce kosztów , , , , , , , , , , , , Wiata magazynowa ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja 22839, Wiata na butle gazowe ul. 1-go Maja 1979 Konstrukcja 35842, / Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły , Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły , Budynek biurowy łącznik 1994 Murowany ze 62946, stropodachem ul. 1-go Maja 28/ Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły 91209, stropy drewniane Wiata na samochody ul. 1-go Maja 28/ Wiata bez ścian 12137, Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły stropy drewniane 49147, nie podpiwniczony Budynek gospodarczy i z trzcin 1979 Murowany z cegły 71449, ul. 1-go Maja 28/30 dach drewniany Domek umywalka ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja drewniana 3740, Garaż murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany 5428, Wiata ul. Wojska Polskiego 1999 Konstrukcja 15100, / Budynek gospodarczy- komórki szt. 3 ul. Pabianicka Elementy budowlane kryte blachą trapezową Komórki ul Staszica Konstrukcja Komórki ul. Pabianicka Konstrukcja Komórki ul. Łęczycka Konstrukcja , , , ,08 881

15 Komórki ul. Wojska Polskiego Konstrukcja Komórki ul. Wojska Polskiego Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Wiata na 5 stanowisk samochodowych ul. Pabianicka Wiata na 10 stanowisk samochodowych ul. Pabianicka Bez ścian zewnętrznych pokrycie blachą dachową 2003 Bez ścian zewnętrznych pokrycie blachą dachową Komórki 5 szt. 11- go Listopada Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową Budynek gospodarczy- komórki 5 szt. ul. Wierzbińska Budynek gospodarczy- komórki 3 szt. ul. Pabianicka Budynek gospodarczy- komórki 2 szt. ul. Pabianicka Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 2008 Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 2009 Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 1 700, , , , , , , , , , , Budynek z trzcinolitu ul. 1-go Maja 28/ Ściany z trzcinolitu 13729, stropodach 2 drewniany niepodpiwniczony Komórki 11-go listopada Murowany z cegły 27787, Ogrodzenie placu zabaw+ monitoring Al. Wyzwolenia Konstrukcja 29941, Ujęcie wody Sobień 1999 mod Budynek murowany zbiornik konstrukcja Budynek murowany Ujęcie wody Prawęcice 1999/ Komórki 2 szt. ul. Wierzbińska Konstrukcja , , , Komórki 4 szt. ul. 11 Listopada Konstrukcja 4100, Komórki 4 szt. ul. Pańska 14 Rąbień 4szt Konstrukcja 3597, Komórki stalowe ul. Łęczycka 143 szt Konstrukcja 5400, Komórka ul. Wojska Polskiego Konstrukcja 1800, Komórka ul. Kołłątaja Konstrukcja 1800, Komórka Al. Wyzwolenia 2011 Konstrukcja 900, Komórki stalowe ul. Daszyńskiego Konstrukcja 2650, szt Komórki ul. Pabianicka 26 szt Konstrukcja 8386, Komórki ul. Zielona 3 szt Konstrukcja 2950, Komórki ul. Pabianicka Konstrukcja 1600, Razem ,48

16 Wykaz budowli Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Miejsce kosztów Wartość inwentarz Zbiornik paliwa , Komin stalowy , Przewody przemysłowe , Zbiornik podziemny , Studnia wiercona , Studnia głębinowa , Studnia A , Studnia A , Obudowa i montaż studni A , Studnia podstawowa , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Studnia wodomierzowa , Przyłącze sieci gazowej do kotłowni ulica 1-go Maja 28/ , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Kilińskiego , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. 17-go Stycznia , Studnia wodomierzowa ul. Mickiewicza , Studnia wodomierzowa ul. Narutowicza , Studnia wodomierzowa ul. Łęczycka , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Sienkiewicza , Studnia wodomierzowa ul. Ściegiennego , Studnia wodomierzowa ul. Łęczycka , Studnia wodomierzowa ul. 11-go listopada , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Kilińskiego , Studnia wodomierzowa ul. 17-go Stycznia , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Piotrkowska , Studnia wodomierzowa ul. Piotrkowska , Modernizacja targowiska-instalacja , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska 45A , Budowa przewodu tłoczonego , Studnia wodomierzowa ul. Wolności , Ułożenie kabla sterowniczego , Studnia wodomierzowa ul. Zielona , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Budowa szamba oraz ubikacji ul. Daszyńskiego , Budowa szamba ul. Pabianicka ,00

17 Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Szambo ul. Daszyńskiego , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Stacja redukcji ciśnień ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. 11-go listopada , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. Dębowa , Studnia wodomierzowa Antoniew , Linia NN zasilanie kraty , Sieć energetyczna , Linie kablowe energetyczne , Sieć rozdzielcza stacji trafo , Sieć elektryczna , Parking i chodnik przy Al. Wyzwolenia , Zbiornik wyrównawczy , Ogrodzenie bazy PGKiM , Ogrodzenie targowiska , Ogrodzenie terenu magazynu , Ogrodzenie na podmurówce , Ogrodzenie betonowe , Pergola i dojazd z kostki brukowej na targowisku Woj. Polskiego , Ogrodzenie , Ogrodzenie z siatki , Ogrodzenie terenu stacji , Ogrodzenie betonowe , Wiata handlowa , Wiata , Wiata , Pergola , Ogrodzenie wysypiska śmieci , Ogrodzenie studni A , Ogrodzenie terenu studni A , Ogrodzenie , Oświetlenie terenu , Dół gnilny , Dół gnilny , Dół gnilny , Zbiornik na ścieki , Przepompownia ścieków , Osadnik popłuczny i poletko , Automatyczna kontenerowa stacja uzdatniania , Kolektor kamionkowy , Kolektor kamionkowy , Przewody kanalizacji sanitarnej , Główny kolektor dolotowy do oczyszczalni , Sieć cieplna , Ścieżka dla pieszych , Instalacja ciepłej i zimnej wody , Układ technologiczny produkcji ciepła , Szambo ul. Ziemiańska , Szambo ul. Daszyńskiego , Szambo ul. Warszawska , Szambo Bełdów , Studnia ściekowa , Sieć kablowo- energetyczna , Szlaban z centralą , Ogrodzenie posesji ul. Wierzbińska , Ogrodzenie ul. Wolności , Ogrodzenie Pl. Kościuszki , Ogrodzenie ul. 11- go Listopada ,80

18 Ogrodzenie ul. Południowa ,51 Razem ,10

19 Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia Maszyna do ciecia rur , Pompy przepompownia ściekow , Pompa , Pompa zatapialna , Pompa głębinowa 6A/8/ KW ,00 Numer Pompa 103 TV ,50 Nazwa Miejsce kosztów Wartość inwentarz. inwentarzowy Pompa KWAZAR , Kocioł Pompa WR ,00 203, Pompa przeponowa Kocioł WR8 LIBELLULA ,00 990, Kocioł Pompa WR5, ,82 425, Kocioł Pompa WR2,5 wody , , Pompa Przepompownia do brudnej wody ścieków 650 W ,00 105, Agregat Pompa LAM-2B prądotwórczy PVC , , Pompa do wody Generator zanieczyszczonej prądu BEST-3MA ,92 877, Generator Pompa prądu ,00 507, Agregat Pompa prądotwórczy głebinowa , , Agregat Pompa prądotwórczy LB , , Pompa Agregat LAM prądotwórczy 2B PVC z osprzętem EA , , Agregat Pompa hydrauliczny tatapiana DDC-7/aELP BEAVER III ,00 614, Agregat Pompa prądotwórczy szlamowa a WT EA 20X , , Agregat Pompa prądotwórczy MF 665 KIPOR D01* 10-P KGE 6500X , , Pompa Agregat AS prądotwórczy 0630 S22/4D ,00 075, Agregat Pompa prądotwórczy Jumbo ,25 400, Agregat Pompa prądotwórczy AS ,00 400, Przecinarka Pompa , , Szlifierka Sprężarka katowa ,00 325, Sprężarka Szlifierka ,61 295, kompresor Szlifierka ,24 294, Szlifierka Dmuchawa stolowa ,17 375, Dmuchawa Wiertarka ,00 230, Wiertarka Dystrybutor udarowa paliw ,07 335, Zestaw Wiertarka dystrybucyjny ,00 990, Wiertarka Mieszacz udarowa wody ,12 375, Mieszacz Wiertarka wody ,12 315, Wiertarko Spawarka wkrętarka ,00 341, Telmig Wiertarko urządzenie wkrętarka do spawania ,00 983, Pompa Spawarka GDB ,00 500, Przepychacz Spawarka MINARC do kanalizacji , , Spawarka INVERTER Szlifierka TECNOLODGI kątowa ,96 580, Komplet Szlifierka do kątowa spawania ,94 402, Szlifierka Spawarka kątowa ,94 523, Szlifierka Lada chłodnicza katowa ,99 100, Szlifierka Chłodziarka kątowa 2600W CANDY G 23 UBY ,98 818, Chłodziarko Szlifierka zamrażarka kątowa AMICA ,61 876, Chłodziarka Szlifierka GORENJE kątowa ,94 709, Zestaw Komputer do gwintowania ,25 353, Notebook Gwintownica HP Compano ,39 327, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 392, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 999, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 99, Gwintownica Drukarka ,36 790, Komputer Gwintownica Vobis Digital REMS + monitor 17 cali ,00 790, Gwintownica Komputer Vobis elektryczna Digital , , Młot Zestaw hydrauliczny komputerowy JCB HM , , Zestaw Młot komputerowy udarowy , , Urządzenie Mlot wielofunkcyjne udarowy obrotowy HP LJ , , Młot Zestaw udarowo-obrotowy komputerowy , , Młot Zestaw udarowo-obrotowy komputerowy , , Zestaw Młot pneumatyczny komputerowy ,00 270, Drukarko-kopiarka Młot udarowy , , Zestaw komputerowy Młoto-wiertarka kompletny ,02 651, Zestaw Giętarka komputerowy hydrauliczna kompletny , , Zestaw Nożyce komputerowy gilotynowe kompletny ,00 104, Zestaw Nożyce komputerowy do blachy ,51 414, Zestaw Nożyce komputerowy STALE ,51 205,20

20 Drukarka laserowa Kyocera + podajnik papieru , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Drukarka EPSON , Serwer , Drukarka HP DJ 640C + kabel Centronics , Sieć komputerowego systemu monitoringu , Betoniarka , Mieszalnik 110 l. w (betoniarka) , Betoniarka DEFRO , Młot spalinowy , Wózek transportowy , Zagęszczarka ANN DVS 68E , Odśnieżarka szt , Przecinarka SOLGA , Rozsiewacz MOTYL , Kosiarka spalinowa , Kosiarka spalinowa R , Wykaszarka spalinowa 323RII , Kosiarka spalinowa , Kosiarka spalinowa , Kosa spalinowa , Kosiarka TORO , Kosa mechaniczna STIHL , Kosiarka elektryczna , Kosa spalinowa , Kosiarka , Pilarka elektryczna , Piła hydrauliczna , Zbiornik wody czystej , Zbiornik wody czystej , Zbiornik retencyjny , Zbiornik retencyjny , Hydrofor zbiornik , Hydrofor zbiornik , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Rozdzielnia , Falownik , Stacja transformatora główna , Stacja wysokiego napięcia 021 3, Stacja wysokiego napięcia 021 3, Telewizor + video otvc Philips combo , Radio z CD/USB SCD , krótkofalówka ,77

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Szacowanie nieruchomości na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach

Szacowanie nieruchomości na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach ZP.271.1.2014.ŻS Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa Zamawiającego: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ REGON: 210966674 NIP: 599-27-71-328

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Nazwa Oferenta... 2. Adres... tel./faks/e-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Nazwa Oferenta... 2. Adres... tel./faks/e-mail... FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a, 66 470 Kostrzyn nad Odrą ZAŁĄCZNIK NR 1 1. Nazwa Oferenta... 2. Adres...... tel./faks/e-mail... 3. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WYKAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Lp. Nazwa Ilość Cena Wartość 1 Piec akumulacyjny 1 17,50 zł 17,50 zł 2 Piec akumulacyjny 1 17,50 zł 17,50 zł 3 Piec grzewczy

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Pieczęć Wykonawcy e-mail: OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

2. Część I Zamówienia.

2. Część I Zamówienia. FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli składamy ofertę na wykonanie powyższego zadania. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:........ Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Formularz Oferty Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wzór umowy GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy generalnej pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a Ubezpieczycielem reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej linii rozlewniczej do produkcji wód w Rozlewni Wód Mineralnych.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej linii rozlewniczej do produkcji wód w Rozlewni Wód Mineralnych. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... dnia...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo... / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr konta bankowego... nr telefonu...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia

Uchwała nr Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia Uchwała nr Rady Miejskiej w Czeladzi -projekt- z dnia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W 2012 ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W 2012 ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU W ROKU RODZAJ WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ BRUTTO 10 Budynki przemysłowe M 11 Budynki transportu M 13 Budynki skład.-magazynowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ZPM/1.1/2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł)

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł) Załącznik nr 1 OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27 Wykonanie instalacji zraszania mgłą wodną przesypów węgla nad zasobnikami kotłów nr 5,6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Dla: Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26. Warszawa, 27-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014

dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014 !! Zamawiający: PHU PROGRES ul. Poznańska 275a 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Wykonanie zabudowy stoiska targowego podczas targów ENERGETAB 2014 Sporządził: Maciej Szewczykowski Ilość stron:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/04_2015 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL...

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/04_2015 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL... Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 9/04_205 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL..... NIP:, My, niżej podpisani odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMA: ADRES: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: -,,,, Zarejestrowany/na w ul. pod Nr. faks

OFERTA FIRMA: ADRES: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: -,,,, Zarejestrowany/na w ul. pod Nr. faks OFERTA Na wykonanie prac rozbiórkowych budynków i budowli oraz zagospodarowania terenu w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 83 dz. nr 5/1 i 5/2 w obrębie nr 60505 zgodnie z projektem rozbiórki Dane

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR W Z Ó R U M O W Y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y: UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. Zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy p o m i ę d z y: Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, 81 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo