FORMULARZ OFERTOWY. Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Nazwa Wykonawcy Adres Adres Tel/fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: A. Ubezpieczenie Mienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia Budynki Budowle Maszyny, urządzenia i wyposażenie Rzeczowe składniki majątku obrotowego Wartości pieniężne Mienie pracowników 132 osób*500 zł. Mienie osób trzecich Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Koszty naprawy zabezpieczeń suma ubezpieczenia Stawka (%) ,48 zł ,10 zł ,45 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł RAZEM Składka za 12 m-cy

2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia / limit w PLN Stawka (%) składka za 12 m-cy Sprzęt stacjonarny ,53 zł Sprzęt przenośny ,11 zł Narzędzia elektroniczne przenośne Koszty odtworzenia danych i oprogramowanie (pierwsze ryzyko) ,62 zł ,00 zł RAZEM Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia mienia * A B C D E Limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych w wysokości PLN Minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych PLN Limit dla klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości PLN Minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych PLN Przyjęcie ubezpieczenia prewencyjnego tj. dodatkowa kwota służąca do wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów limit na jedno i wszystkie zdarzenia PLN. Brak ubezpieczenia prewencyjnego Przyjęcie niższej niż wymagalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 200 PLN. Franszyza redukcyjna w sprzęcie elektronicznym 300 PLN Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek awarii z limitem PLN Brak ochrony dla awarii * - w przypadku akceptacji danego warunku fakultatywnego w kolumnie * należy umieścić znak X lub w przypadku pobierania składki dodatkowej jej wysokość, natomiast w przypadku braku akceptacji należy umieścić znak -

3 B. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej OC ogólna Przedmiot ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości dla 2 osób suma gwarancyjna/ podlimity PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 Euro Razem Składka za 12 m-cy 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA II Nazwa Wykonawcy Adres Adres Tel/fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: - za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: Lp. marka i typ nr rej. składka za 12 m-cy OC składka za 12 m-cy NNW Stawka w % za 12 m-cy AC składka za 12 m-cy AC składka łączna za 12 m-cy OC,AC,NNW 1 Świdnik Trade EZG 31U2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2 Autosan D-732 EZG 06XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 3 Sam LZU 0220 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 4 Daewoo Lublin 3 EZG 9J75 5 Hyundai Getz EZG 4LH3 6 Ursus EZG W364 Nie dotyczy Nie dotyczy 7 Zasław D732 EZG 02XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 8 Zasław D732 EZG 03XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 9 Pronar T 653 EZG 43U2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 Citroen Berlingo II EZG 9CA2

5 11 Daewoo Nubira LWG Ursus EZG W359 Nie dotyczy Nie dotyczy Mercedes-Benz 1117 Ecopower Fiat Panda Van 1242 Fiat Panda Van 1242 JCB Contractor 3CX EZG JH45 Nie dotyczy Nie dotyczy EZG TY40 EZG TY35 - Nie dotyczy Nie dotyczy 17 FS Lublin 3MI EZG 79G6 18 Hyundai I30 CW EZG JW24 19 Citroen Jumper EZG PC25 20 Waryński (równiarka) - Nie dotyczy Nie dotyczy 21 Guzmet GU 220 EZG 28UM Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 22 KIA K2500 EZG 06R Renault Kangoo 1,5 DCI Renault Kangoo 1,5 DCI EZG 2SN3 EZG 2SN1 Nie dotyczy Nie dotyczy 25 JCB 4CX-4WS MAN TGM x2 BL Renault Kangoo 1,5 DCI EZG ST72 EZG 6TE4 Nie dotyczy Nie dotyczy RAZEM: 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)...

6 4)... 5)... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 22 ZAŁĄCZNIK NR 2 Ja reprezentując firmę jako (stanowisko) upoważniony przez SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Oświadczam, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w dokumentacji przetargowej prac lub czynności. 3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy/ nie przedstawiamy* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie powyżej 100%. 2) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień r. wynosił %. 3) Firma posiada kapitały własne w wysokości zł na dzień r miejscowość, data / podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ *niepotrzebne skreślić

8 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 pzp ZAŁĄCZNIK NR 3 (pieczęć wykonawcy ) OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 PZP SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, tj.: Oświadczam, że nie wyrządziliśmy szkody/ wyrządziliśmy szkodę* nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub nie zostaliśmy / zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania...dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 1) Oświadczam, że otwarto/nie otwarto* w stosunku do nas likwidacji lub ogłoszono/nie ogłoszono* upadłości (z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 2) Oświadczam, że zalegamy/nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskaliśmy/nie uzyskaliśmy* przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymano/nie wstrzymano* w całości wykonania decyzji właściwego organu.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

9 3) Oświadczam, że urzędującego członka organu zarządzającego skazano/ nie skazano* prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 4) Oświadczam, że sąd orzekł/nie orzekł* wobec podmiotu zbiorowego zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 5) Oświadczam, że spełniamy/nie spełniamy* warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 6) Oświadczam, że złożyliśmy prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

10 Informacja wykonawcy na podstawie Art. 26 ust. 2d ustawy PZP ZAŁĄCZNIK NR 4 (pieczęć wykonawcy) INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 26 ust. 2d ustawy PZP SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*. lub Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

11 WYKAZ MIEJSC UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim Aleksandrów Łódzki NIP: REGON: PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim w tym wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Siedziba: Aleksandrów Łódzki, ul.1-go Maja 28/30 Ciepłownia: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 125 Ujęcia wody: Aleksandrów Łódzki, ul. 11 listopada 10 ; Sobień, Prawęcice Targowiska: Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska, ul. Targowa, ul. Wojska Polskiego Oczyszczalnia ścieków: Ruda Bugaj Komórki: Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 28,24, ul. Pabianicka 4, Łęczycka 11, Staszica, 11 Listopada 37, 35, 47,14 Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 21,18,125, ul. 1-go Maja 37, Al. Wyzwolenia 6, ul. Wojska Polskiego 21,22, Plac Kościuszki ; Rąbień ul. Pańska 4

12 WYKAZ POJAZDÓW ZAŁĄCZNIK NR 6 Lp. nr rej. 1 EZG31U2 - rodzaj pojazdu marka model Rok produkcji Data I rejestracji numer nadwozia Poj. silnika Ładow ność kg) Licz ba miej sc Przebieg (km) Suma ubezpieczenia z obecnej polisy: ŚWIDNIK TRADE 23603SE SWH2360S59B EZG06XJ Przyczepa AUTOSAN D LZU0220 Przyczepa SAM LEKKA DAEWOO/ ANDORIA/ 4 EZG9J75 Ciężarowy INTRALL LUBLIN SUL EZG4LH3 Osobowy HYUNDAI GETZ CRDi Comfort KMHBT51VP8U EZGW364 Traktor URSUS EZG02XJ Przyczepa ZASŁAW D SUZGMA02ZWZ EZG03XJ Przyczepa ZASŁAW D SUZGMA02ZWZ EZG43U2 Przyczepa PRONAR T A EZG9CA2 Osobowy CITROEN 11 LWG0550 Osobowy DAEWOO/FSO BERLINGO II HDI 1560CCM -90KM 1.9T VF7GJ9HXC NUBIRA HATCHBACK CDX KLAJF48ZEWK EZGW359 Traktor URSUS EZGJH45 Ciężarowy MERCEDES- BENZ 1117 ECOPOWER WDB K EZG TY40 Ciężarowy FIAT van panda ZFA Okres ubezpiecze nie OC Okres ubezpiecze nie AC

13 15 EZG TY35 Ciężarowy FIAT van panda ZFA Koparka JCB CONTRACTOR 3CX EZG79G6 Dostawczy FS LUBLIN FS LUBLIN 3MI SUL EZG JW24 osobowy HYUNDAI comfort I30CW TMADC81DABJ EZG PC25 ciężarowy CITROEN 33L2H2130VAN JUMPER VF7YBTMFB Równiarka WARYŃSKI WARYŃSKI A EZG28UM GUZMET GU EZG06R1 Dostawczy KIA K KNESE03327K EZG2SN3 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5dCi VF1FC09AF EZG2SN1 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5 dci EXPRESS VF1FC09AF Koparka JCB 4CX-4WS JCB4CXWC EZG ST72 specjalny asenizacyjny MAN TGM x2 BL WMAN18ZZXCY EZG6TE4 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5 dci EXPRESS VF1FC09AF

14 Wykaz budynków Załącznik nr 7 Lp. Nr inwesty cji Nazwa majątku trwałego Rok budo wy Dane konstrukcyjne Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły nie podpiwniczony Budynek chlorowni ul. 11-go Listopada 1983 Budynek murowany Budynek główny ul. 11-go Listopada Budynek murowany Budynek zespołu prądotwórczego 1984 Budynek ul. 11-go Listopada 101 murowany Budynek kotłowni ul. Pabianicka Budynek murowany Budynek estakady z dołem zasy 1993 Budynek ul. Pabianicka 125 murowany Stacja trafo ul. Pabianicka Budynek murowany Budynek hydroforni ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja żelbetonowa kryta papą Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany dach drewniany kryty papą Pawilon handlowy ul. Targowa 1994 Konstrukcja stalowomurowana Budynek magazynu gazu ul. Pabianicka Budynek magazynu gazu ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja z płyt betonowych kryta blachą trapezową 1996 Murowany pokryty blachą falistą Wartość inwentarzowa Miejsce kosztów , , , , , , , , , , , , Wiata magazynowa ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja 22839, Wiata na butle gazowe ul. 1-go Maja 1979 Konstrukcja 35842, / Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły , Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły , Budynek biurowy łącznik 1994 Murowany ze 62946, stropodachem ul. 1-go Maja 28/ Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły 91209, stropy drewniane Wiata na samochody ul. 1-go Maja 28/ Wiata bez ścian 12137, Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły stropy drewniane 49147, nie podpiwniczony Budynek gospodarczy i z trzcin 1979 Murowany z cegły 71449, ul. 1-go Maja 28/30 dach drewniany Domek umywalka ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja drewniana 3740, Garaż murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany 5428, Wiata ul. Wojska Polskiego 1999 Konstrukcja 15100, / Budynek gospodarczy- komórki szt. 3 ul. Pabianicka Elementy budowlane kryte blachą trapezową Komórki ul Staszica Konstrukcja Komórki ul. Pabianicka Konstrukcja Komórki ul. Łęczycka Konstrukcja , , , ,08 881

15 Komórki ul. Wojska Polskiego Konstrukcja Komórki ul. Wojska Polskiego Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Wiata na 5 stanowisk samochodowych ul. Pabianicka Wiata na 10 stanowisk samochodowych ul. Pabianicka Bez ścian zewnętrznych pokrycie blachą dachową 2003 Bez ścian zewnętrznych pokrycie blachą dachową Komórki 5 szt. 11- go Listopada Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową Budynek gospodarczy- komórki 5 szt. ul. Wierzbińska Budynek gospodarczy- komórki 3 szt. ul. Pabianicka Budynek gospodarczy- komórki 2 szt. ul. Pabianicka Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 2008 Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 2009 Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 1 700, , , , , , , , , , , Budynek z trzcinolitu ul. 1-go Maja 28/ Ściany z trzcinolitu 13729, stropodach 2 drewniany niepodpiwniczony Komórki 11-go listopada Murowany z cegły 27787, Ogrodzenie placu zabaw+ monitoring Al. Wyzwolenia Konstrukcja 29941, Ujęcie wody Sobień 1999 mod Budynek murowany zbiornik konstrukcja Budynek murowany Ujęcie wody Prawęcice 1999/ Komórki 2 szt. ul. Wierzbińska Konstrukcja , , , Komórki 4 szt. ul. 11 Listopada Konstrukcja 4100, Komórki 4 szt. ul. Pańska 14 Rąbień 4szt Konstrukcja 3597, Komórki stalowe ul. Łęczycka 143 szt Konstrukcja 5400, Komórka ul. Wojska Polskiego Konstrukcja 1800, Komórka ul. Kołłątaja Konstrukcja 1800, Komórka Al. Wyzwolenia 2011 Konstrukcja 900, Komórki stalowe ul. Daszyńskiego Konstrukcja 2650, szt Komórki ul. Pabianicka 26 szt Konstrukcja 8386, Komórki ul. Zielona 3 szt Konstrukcja 2950, Komórki ul. Pabianicka Konstrukcja 1600, Razem ,48

16 Wykaz budowli Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Miejsce kosztów Wartość inwentarz Zbiornik paliwa , Komin stalowy , Przewody przemysłowe , Zbiornik podziemny , Studnia wiercona , Studnia głębinowa , Studnia A , Studnia A , Obudowa i montaż studni A , Studnia podstawowa , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Studnia wodomierzowa , Przyłącze sieci gazowej do kotłowni ulica 1-go Maja 28/ , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Kilińskiego , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. 17-go Stycznia , Studnia wodomierzowa ul. Mickiewicza , Studnia wodomierzowa ul. Narutowicza , Studnia wodomierzowa ul. Łęczycka , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Sienkiewicza , Studnia wodomierzowa ul. Ściegiennego , Studnia wodomierzowa ul. Łęczycka , Studnia wodomierzowa ul. 11-go listopada , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Kilińskiego , Studnia wodomierzowa ul. 17-go Stycznia , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Piotrkowska , Studnia wodomierzowa ul. Piotrkowska , Modernizacja targowiska-instalacja , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska 45A , Budowa przewodu tłoczonego , Studnia wodomierzowa ul. Wolności , Ułożenie kabla sterowniczego , Studnia wodomierzowa ul. Zielona , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Budowa szamba oraz ubikacji ul. Daszyńskiego , Budowa szamba ul. Pabianicka ,00

17 Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Szambo ul. Daszyńskiego , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Stacja redukcji ciśnień ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. 11-go listopada , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. Dębowa , Studnia wodomierzowa Antoniew , Linia NN zasilanie kraty , Sieć energetyczna , Linie kablowe energetyczne , Sieć rozdzielcza stacji trafo , Sieć elektryczna , Parking i chodnik przy Al. Wyzwolenia , Zbiornik wyrównawczy , Ogrodzenie bazy PGKiM , Ogrodzenie targowiska , Ogrodzenie terenu magazynu , Ogrodzenie na podmurówce , Ogrodzenie betonowe , Pergola i dojazd z kostki brukowej na targowisku Woj. Polskiego , Ogrodzenie , Ogrodzenie z siatki , Ogrodzenie terenu stacji , Ogrodzenie betonowe , Wiata handlowa , Wiata , Wiata , Pergola , Ogrodzenie wysypiska śmieci , Ogrodzenie studni A , Ogrodzenie terenu studni A , Ogrodzenie , Oświetlenie terenu , Dół gnilny , Dół gnilny , Dół gnilny , Zbiornik na ścieki , Przepompownia ścieków , Osadnik popłuczny i poletko , Automatyczna kontenerowa stacja uzdatniania , Kolektor kamionkowy , Kolektor kamionkowy , Przewody kanalizacji sanitarnej , Główny kolektor dolotowy do oczyszczalni , Sieć cieplna , Ścieżka dla pieszych , Instalacja ciepłej i zimnej wody , Układ technologiczny produkcji ciepła , Szambo ul. Ziemiańska , Szambo ul. Daszyńskiego , Szambo ul. Warszawska , Szambo Bełdów , Studnia ściekowa , Sieć kablowo- energetyczna , Szlaban z centralą , Ogrodzenie posesji ul. Wierzbińska , Ogrodzenie ul. Wolności , Ogrodzenie Pl. Kościuszki , Ogrodzenie ul. 11- go Listopada ,80

18 Ogrodzenie ul. Południowa ,51 Razem ,10

19 Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia Maszyna do ciecia rur , Pompy przepompownia ściekow , Pompa , Pompa zatapialna , Pompa głębinowa 6A/8/ KW ,00 Numer Pompa 103 TV ,50 Nazwa Miejsce kosztów Wartość inwentarz. inwentarzowy Pompa KWAZAR , Kocioł Pompa WR ,00 203, Pompa przeponowa Kocioł WR8 LIBELLULA ,00 990, Kocioł Pompa WR5, ,82 425, Kocioł Pompa WR2,5 wody , , Pompa Przepompownia do brudnej wody ścieków 650 W ,00 105, Agregat Pompa LAM-2B prądotwórczy PVC , , Pompa do wody Generator zanieczyszczonej prądu BEST-3MA ,92 877, Generator Pompa prądu ,00 507, Agregat Pompa prądotwórczy głebinowa , , Agregat Pompa prądotwórczy LB , , Pompa Agregat LAM prądotwórczy 2B PVC z osprzętem EA , , Agregat Pompa hydrauliczny tatapiana DDC-7/aELP BEAVER III ,00 614, Agregat Pompa prądotwórczy szlamowa a WT EA 20X , , Agregat Pompa prądotwórczy MF 665 KIPOR D01* 10-P KGE 6500X , , Pompa Agregat AS prądotwórczy 0630 S22/4D ,00 075, Agregat Pompa prądotwórczy Jumbo ,25 400, Agregat Pompa prądotwórczy AS ,00 400, Przecinarka Pompa , , Szlifierka Sprężarka katowa ,00 325, Sprężarka Szlifierka ,61 295, kompresor Szlifierka ,24 294, Szlifierka Dmuchawa stolowa ,17 375, Dmuchawa Wiertarka ,00 230, Wiertarka Dystrybutor udarowa paliw ,07 335, Zestaw Wiertarka dystrybucyjny ,00 990, Wiertarka Mieszacz udarowa wody ,12 375, Mieszacz Wiertarka wody ,12 315, Wiertarko Spawarka wkrętarka ,00 341, Telmig Wiertarko urządzenie wkrętarka do spawania ,00 983, Pompa Spawarka GDB ,00 500, Przepychacz Spawarka MINARC do kanalizacji , , Spawarka INVERTER Szlifierka TECNOLODGI kątowa ,96 580, Komplet Szlifierka do kątowa spawania ,94 402, Szlifierka Spawarka kątowa ,94 523, Szlifierka Lada chłodnicza katowa ,99 100, Szlifierka Chłodziarka kątowa 2600W CANDY G 23 UBY ,98 818, Chłodziarko Szlifierka zamrażarka kątowa AMICA ,61 876, Chłodziarka Szlifierka GORENJE kątowa ,94 709, Zestaw Komputer do gwintowania ,25 353, Notebook Gwintownica HP Compano ,39 327, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 392, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 999, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 99, Gwintownica Drukarka ,36 790, Komputer Gwintownica Vobis Digital REMS + monitor 17 cali ,00 790, Gwintownica Komputer Vobis elektryczna Digital , , Młot Zestaw hydrauliczny komputerowy JCB HM , , Zestaw Młot komputerowy udarowy , , Urządzenie Mlot wielofunkcyjne udarowy obrotowy HP LJ , , Młot Zestaw udarowo-obrotowy komputerowy , , Młot Zestaw udarowo-obrotowy komputerowy , , Zestaw Młot pneumatyczny komputerowy ,00 270, Drukarko-kopiarka Młot udarowy , , Zestaw komputerowy Młoto-wiertarka kompletny ,02 651, Zestaw Giętarka komputerowy hydrauliczna kompletny , , Zestaw Nożyce komputerowy gilotynowe kompletny ,00 104, Zestaw Nożyce komputerowy do blachy ,51 414, Zestaw Nożyce komputerowy STALE ,51 205,20

20 Drukarka laserowa Kyocera + podajnik papieru , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Drukarka EPSON , Serwer , Drukarka HP DJ 640C + kabel Centronics , Sieć komputerowego systemu monitoringu , Betoniarka , Mieszalnik 110 l. w (betoniarka) , Betoniarka DEFRO , Młot spalinowy , Wózek transportowy , Zagęszczarka ANN DVS 68E , Odśnieżarka szt , Przecinarka SOLGA , Rozsiewacz MOTYL , Kosiarka spalinowa , Kosiarka spalinowa R , Wykaszarka spalinowa 323RII , Kosiarka spalinowa , Kosiarka spalinowa , Kosa spalinowa , Kosiarka TORO , Kosa mechaniczna STIHL , Kosiarka elektryczna , Kosa spalinowa , Kosiarka , Pilarka elektryczna , Piła hydrauliczna , Zbiornik wody czystej , Zbiornik wody czystej , Zbiornik retencyjny , Zbiornik retencyjny , Hydrofor zbiornik , Hydrofor zbiornik , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Rozdzielnia , Falownik , Stacja transformatora główna , Stacja wysokiego napięcia 021 3, Stacja wysokiego napięcia 021 3, Telewizor + video otvc Philips combo , Radio z CD/USB SCD , krótkofalówka ,77

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-24/

Załącznik Nr 1 A/R-24/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO Załącznik nr 6 b do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu w.., zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gminy Miasta Józefowa w zakresie ochrony mienia i OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenie Gminy Miasta Józefowa w zakresie ochrony mienia i OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Józefów Józefów, dnia 04 grudnia 2013r. POŚ.271.27.2013 Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: zamówienia na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie Gminy Miasta Józefowa w zakresie ochrony mienia i OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Szacowanie nieruchomości na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach

Szacowanie nieruchomości na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach ZP.271.1.2014.ŻS Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa Zamawiającego: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ REGON: 210966674 NIP: 599-27-71-328

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres ...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  ... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017 składamy ofertę na wykonanie powyższego zadania. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:........

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

2. Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax : data rejestracji działalności...

2. Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax : data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY OFERTA

FORMULARZ OFERTY OFERTA zał. do SIWZ Nr 1 FORMULARZ OFERTY.. dnia... 2013r. pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto... województwo. Nr NIP... Nr REGON.. Nr konta bankowego... nr telefonu... nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: RI. 3463-21/10 (pieczęć adresowa firmy ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Pieczęć firmowa wykonawcy: zał. Nr 2 OFERTA. Nazwa przetargu:

Pieczęć firmowa wykonawcy: zał. Nr 2 OFERTA. Nazwa przetargu: Pieczęć firmowa wykonawcy: zał. Nr 2 lub Nazwa wykonawcy: Zamawiający: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel. 94 354-74-71 fax. 94 354-25-74

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo