FORMULARZ OFERTOWY. Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Nazwa Wykonawcy Adres Adres Tel/fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: A. Ubezpieczenie Mienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia Budynki Budowle Maszyny, urządzenia i wyposażenie Rzeczowe składniki majątku obrotowego Wartości pieniężne Mienie pracowników 132 osób*500 zł. Mienie osób trzecich Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Koszty naprawy zabezpieczeń suma ubezpieczenia Stawka (%) ,48 zł ,10 zł ,45 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł RAZEM Składka za 12 m-cy

2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia / limit w PLN Stawka (%) składka za 12 m-cy Sprzęt stacjonarny ,53 zł Sprzęt przenośny ,11 zł Narzędzia elektroniczne przenośne Koszty odtworzenia danych i oprogramowanie (pierwsze ryzyko) ,62 zł ,00 zł RAZEM Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia mienia * A B C D E Limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych w wysokości PLN Minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych PLN Limit dla klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości PLN Minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych PLN Przyjęcie ubezpieczenia prewencyjnego tj. dodatkowa kwota służąca do wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów limit na jedno i wszystkie zdarzenia PLN. Brak ubezpieczenia prewencyjnego Przyjęcie niższej niż wymagalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 200 PLN. Franszyza redukcyjna w sprzęcie elektronicznym 300 PLN Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek awarii z limitem PLN Brak ochrony dla awarii * - w przypadku akceptacji danego warunku fakultatywnego w kolumnie * należy umieścić znak X lub w przypadku pobierania składki dodatkowej jej wysokość, natomiast w przypadku braku akceptacji należy umieścić znak -

3 B. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej OC ogólna Przedmiot ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości dla 2 osób suma gwarancyjna/ podlimity PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 Euro Razem Składka za 12 m-cy 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA II Nazwa Wykonawcy Adres Adres Tel/fax REGON NIP FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Ja (imię i nazwisko).. w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: - za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: Lp. marka i typ nr rej. składka za 12 m-cy OC składka za 12 m-cy NNW Stawka w % za 12 m-cy AC składka za 12 m-cy AC składka łączna za 12 m-cy OC,AC,NNW 1 Świdnik Trade EZG 31U2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2 Autosan D-732 EZG 06XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 3 Sam LZU 0220 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 4 Daewoo Lublin 3 EZG 9J75 5 Hyundai Getz EZG 4LH3 6 Ursus EZG W364 Nie dotyczy Nie dotyczy 7 Zasław D732 EZG 02XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 8 Zasław D732 EZG 03XJ Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 9 Pronar T 653 EZG 43U2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 Citroen Berlingo II EZG 9CA2

5 11 Daewoo Nubira LWG Ursus EZG W359 Nie dotyczy Nie dotyczy Mercedes-Benz 1117 Ecopower Fiat Panda Van 1242 Fiat Panda Van 1242 JCB Contractor 3CX EZG JH45 Nie dotyczy Nie dotyczy EZG TY40 EZG TY35 - Nie dotyczy Nie dotyczy 17 FS Lublin 3MI EZG 79G6 18 Hyundai I30 CW EZG JW24 19 Citroen Jumper EZG PC25 20 Waryński (równiarka) - Nie dotyczy Nie dotyczy 21 Guzmet GU 220 EZG 28UM Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 22 KIA K2500 EZG 06R Renault Kangoo 1,5 DCI Renault Kangoo 1,5 DCI EZG 2SN3 EZG 2SN1 Nie dotyczy Nie dotyczy 25 JCB 4CX-4WS MAN TGM x2 BL Renault Kangoo 1,5 DCI EZG ST72 EZG 6TE4 Nie dotyczy Nie dotyczy RAZEM: 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)...

6 4)... 5)... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 22 ZAŁĄCZNIK NR 2 Ja reprezentując firmę jako (stanowisko) upoważniony przez SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Oświadczam, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w dokumentacji przetargowej prac lub czynności. 3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy/ nie przedstawiamy* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie powyżej 100%. 2) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień r. wynosił %. 3) Firma posiada kapitały własne w wysokości zł na dzień r miejscowość, data / podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ *niepotrzebne skreślić

8 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 pzp ZAŁĄCZNIK NR 3 (pieczęć wykonawcy ) OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 PZP SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, tj.: Oświadczam, że nie wyrządziliśmy szkody/ wyrządziliśmy szkodę* nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub nie zostaliśmy / zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania...dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 1) Oświadczam, że otwarto/nie otwarto* w stosunku do nas likwidacji lub ogłoszono/nie ogłoszono* upadłości (z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 2) Oświadczam, że zalegamy/nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskaliśmy/nie uzyskaliśmy* przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymano/nie wstrzymano* w całości wykonania decyzji właściwego organu.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

9 3) Oświadczam, że urzędującego członka organu zarządzającego skazano/ nie skazano* prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 4) Oświadczam, że sąd orzekł/nie orzekł* wobec podmiotu zbiorowego zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 5) Oświadczam, że spełniamy/nie spełniamy* warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 6) Oświadczam, że złożyliśmy prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

10 Informacja wykonawcy na podstawie Art. 26 ust. 2d ustawy PZP ZAŁĄCZNIK NR 4 (pieczęć wykonawcy) INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 26 ust. 2d ustawy PZP SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PGKIM SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM OŚWIADCZAMY, ŻE: Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*. lub Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*.... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

11 WYKAZ MIEJSC UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim Aleksandrów Łódzki NIP: REGON: PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim w tym wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Siedziba: Aleksandrów Łódzki, ul.1-go Maja 28/30 Ciepłownia: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 125 Ujęcia wody: Aleksandrów Łódzki, ul. 11 listopada 10 ; Sobień, Prawęcice Targowiska: Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska, ul. Targowa, ul. Wojska Polskiego Oczyszczalnia ścieków: Ruda Bugaj Komórki: Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 28,24, ul. Pabianicka 4, Łęczycka 11, Staszica, 11 Listopada 37, 35, 47,14 Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 21,18,125, ul. 1-go Maja 37, Al. Wyzwolenia 6, ul. Wojska Polskiego 21,22, Plac Kościuszki ; Rąbień ul. Pańska 4

12 WYKAZ POJAZDÓW ZAŁĄCZNIK NR 6 Lp. nr rej. 1 EZG31U2 - rodzaj pojazdu marka model Rok produkcji Data I rejestracji numer nadwozia Poj. silnika Ładow ność kg) Licz ba miej sc Przebieg (km) Suma ubezpieczenia z obecnej polisy: ŚWIDNIK TRADE 23603SE SWH2360S59B EZG06XJ Przyczepa AUTOSAN D LZU0220 Przyczepa SAM LEKKA DAEWOO/ ANDORIA/ 4 EZG9J75 Ciężarowy INTRALL LUBLIN SUL EZG4LH3 Osobowy HYUNDAI GETZ CRDi Comfort KMHBT51VP8U EZGW364 Traktor URSUS EZG02XJ Przyczepa ZASŁAW D SUZGMA02ZWZ EZG03XJ Przyczepa ZASŁAW D SUZGMA02ZWZ EZG43U2 Przyczepa PRONAR T A EZG9CA2 Osobowy CITROEN 11 LWG0550 Osobowy DAEWOO/FSO BERLINGO II HDI 1560CCM -90KM 1.9T VF7GJ9HXC NUBIRA HATCHBACK CDX KLAJF48ZEWK EZGW359 Traktor URSUS EZGJH45 Ciężarowy MERCEDES- BENZ 1117 ECOPOWER WDB K EZG TY40 Ciężarowy FIAT van panda ZFA Okres ubezpiecze nie OC Okres ubezpiecze nie AC

13 15 EZG TY35 Ciężarowy FIAT van panda ZFA Koparka JCB CONTRACTOR 3CX EZG79G6 Dostawczy FS LUBLIN FS LUBLIN 3MI SUL EZG JW24 osobowy HYUNDAI comfort I30CW TMADC81DABJ EZG PC25 ciężarowy CITROEN 33L2H2130VAN JUMPER VF7YBTMFB Równiarka WARYŃSKI WARYŃSKI A EZG28UM GUZMET GU EZG06R1 Dostawczy KIA K KNESE03327K EZG2SN3 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5dCi VF1FC09AF EZG2SN1 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5 dci EXPRESS VF1FC09AF Koparka JCB 4CX-4WS JCB4CXWC EZG ST72 specjalny asenizacyjny MAN TGM x2 BL WMAN18ZZXCY EZG6TE4 Osobowy RENAULT KANGOO 1.5 dci EXPRESS VF1FC09AF

14 Wykaz budynków Załącznik nr 7 Lp. Nr inwesty cji Nazwa majątku trwałego Rok budo wy Dane konstrukcyjne Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły nie podpiwniczony Budynek chlorowni ul. 11-go Listopada 1983 Budynek murowany Budynek główny ul. 11-go Listopada Budynek murowany Budynek zespołu prądotwórczego 1984 Budynek ul. 11-go Listopada 101 murowany Budynek kotłowni ul. Pabianicka Budynek murowany Budynek estakady z dołem zasy 1993 Budynek ul. Pabianicka 125 murowany Stacja trafo ul. Pabianicka Budynek murowany Budynek hydroforni ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja żelbetonowa kryta papą Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany dach drewniany kryty papą Pawilon handlowy ul. Targowa 1994 Konstrukcja stalowomurowana Budynek magazynu gazu ul. Pabianicka Budynek magazynu gazu ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja z płyt betonowych kryta blachą trapezową 1996 Murowany pokryty blachą falistą Wartość inwentarzowa Miejsce kosztów , , , , , , , , , , , , Wiata magazynowa ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja 22839, Wiata na butle gazowe ul. 1-go Maja 1979 Konstrukcja 35842, / Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły , Budynek parterowy ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły , Budynek biurowy łącznik 1994 Murowany ze 62946, stropodachem ul. 1-go Maja 28/ Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły 91209, stropy drewniane Wiata na samochody ul. 1-go Maja 28/ Wiata bez ścian 12137, Budynek murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany z cegły stropy drewniane 49147, nie podpiwniczony Budynek gospodarczy i z trzcin 1979 Murowany z cegły 71449, ul. 1-go Maja 28/30 dach drewniany Domek umywalka ul. 1-go Maja 28/ Konstrukcja drewniana 3740, Garaż murowany ul. 1-go Maja 28/ Murowany 5428, Wiata ul. Wojska Polskiego 1999 Konstrukcja 15100, / Budynek gospodarczy- komórki szt. 3 ul. Pabianicka Elementy budowlane kryte blachą trapezową Komórki ul Staszica Konstrukcja Komórki ul. Pabianicka Konstrukcja Komórki ul. Łęczycka Konstrukcja , , , ,08 881

15 Komórki ul. Wojska Polskiego Konstrukcja Komórki ul. Wojska Polskiego Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Komórki ul. 1-go Maja Konstrukcja Wiata na 5 stanowisk samochodowych ul. Pabianicka Wiata na 10 stanowisk samochodowych ul. Pabianicka Bez ścian zewnętrznych pokrycie blachą dachową 2003 Bez ścian zewnętrznych pokrycie blachą dachową Komórki 5 szt. 11- go Listopada Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową Budynek gospodarczy- komórki 5 szt. ul. Wierzbińska Budynek gospodarczy- komórki 3 szt. ul. Pabianicka Budynek gospodarczy- komórki 2 szt. ul. Pabianicka Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 2008 Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 2009 Konstrukcja betonowa kryta blachą trapezową 1 700, , , , , , , , , , , Budynek z trzcinolitu ul. 1-go Maja 28/ Ściany z trzcinolitu 13729, stropodach 2 drewniany niepodpiwniczony Komórki 11-go listopada Murowany z cegły 27787, Ogrodzenie placu zabaw+ monitoring Al. Wyzwolenia Konstrukcja 29941, Ujęcie wody Sobień 1999 mod Budynek murowany zbiornik konstrukcja Budynek murowany Ujęcie wody Prawęcice 1999/ Komórki 2 szt. ul. Wierzbińska Konstrukcja , , , Komórki 4 szt. ul. 11 Listopada Konstrukcja 4100, Komórki 4 szt. ul. Pańska 14 Rąbień 4szt Konstrukcja 3597, Komórki stalowe ul. Łęczycka 143 szt Konstrukcja 5400, Komórka ul. Wojska Polskiego Konstrukcja 1800, Komórka ul. Kołłątaja Konstrukcja 1800, Komórka Al. Wyzwolenia 2011 Konstrukcja 900, Komórki stalowe ul. Daszyńskiego Konstrukcja 2650, szt Komórki ul. Pabianicka 26 szt Konstrukcja 8386, Komórki ul. Zielona 3 szt Konstrukcja 2950, Komórki ul. Pabianicka Konstrukcja 1600, Razem ,48

16 Wykaz budowli Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Miejsce kosztów Wartość inwentarz Zbiornik paliwa , Komin stalowy , Przewody przemysłowe , Zbiornik podziemny , Studnia wiercona , Studnia głębinowa , Studnia A , Studnia A , Obudowa i montaż studni A , Studnia podstawowa , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Monitoring sieci wodociągowej , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Przyłącze energetyczne , Studnia wodomierzowa , Przyłącze sieci gazowej do kotłowni ulica 1-go Maja 28/ , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Kilińskiego , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. 17-go Stycznia , Studnia wodomierzowa ul. Mickiewicza , Studnia wodomierzowa ul. Narutowicza , Studnia wodomierzowa ul. Łęczycka , Studnia wodomierzowa ul. Ogrodowa , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Sienkiewicza , Studnia wodomierzowa ul. Ściegiennego , Studnia wodomierzowa ul. Łęczycka , Studnia wodomierzowa ul. 11-go listopada , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Kilińskiego , Studnia wodomierzowa ul. 17-go Stycznia , Studnia wodomierzowa ul. Pabianicka , Studnia wodomierzowa ul. Piotrkowska , Studnia wodomierzowa ul. Piotrkowska , Modernizacja targowiska-instalacja , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska 45A , Budowa przewodu tłoczonego , Studnia wodomierzowa ul. Wolności , Ułożenie kabla sterowniczego , Studnia wodomierzowa ul. Zielona , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Wojska Polskiego , Studnia wodomierzowa ul. Daszyńskiego , Budowa szamba oraz ubikacji ul. Daszyńskiego , Budowa szamba ul. Pabianicka ,00

17 Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Szambo ul. Daszyńskiego , Inwestycje w obcych śr. trwałych studnia , Stacja redukcji ciśnień ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. 11-go listopada , Studnia wodomierzowa ul. Warszawska , Studnia wodomierzowa ul. Dębowa , Studnia wodomierzowa Antoniew , Linia NN zasilanie kraty , Sieć energetyczna , Linie kablowe energetyczne , Sieć rozdzielcza stacji trafo , Sieć elektryczna , Parking i chodnik przy Al. Wyzwolenia , Zbiornik wyrównawczy , Ogrodzenie bazy PGKiM , Ogrodzenie targowiska , Ogrodzenie terenu magazynu , Ogrodzenie na podmurówce , Ogrodzenie betonowe , Pergola i dojazd z kostki brukowej na targowisku Woj. Polskiego , Ogrodzenie , Ogrodzenie z siatki , Ogrodzenie terenu stacji , Ogrodzenie betonowe , Wiata handlowa , Wiata , Wiata , Pergola , Ogrodzenie wysypiska śmieci , Ogrodzenie studni A , Ogrodzenie terenu studni A , Ogrodzenie , Oświetlenie terenu , Dół gnilny , Dół gnilny , Dół gnilny , Zbiornik na ścieki , Przepompownia ścieków , Osadnik popłuczny i poletko , Automatyczna kontenerowa stacja uzdatniania , Kolektor kamionkowy , Kolektor kamionkowy , Przewody kanalizacji sanitarnej , Główny kolektor dolotowy do oczyszczalni , Sieć cieplna , Ścieżka dla pieszych , Instalacja ciepłej i zimnej wody , Układ technologiczny produkcji ciepła , Szambo ul. Ziemiańska , Szambo ul. Daszyńskiego , Szambo ul. Warszawska , Szambo Bełdów , Studnia ściekowa , Sieć kablowo- energetyczna , Szlaban z centralą , Ogrodzenie posesji ul. Wierzbińska , Ogrodzenie ul. Wolności , Ogrodzenie Pl. Kościuszki , Ogrodzenie ul. 11- go Listopada ,80

18 Ogrodzenie ul. Południowa ,51 Razem ,10

19 Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia Maszyna do ciecia rur , Pompy przepompownia ściekow , Pompa , Pompa zatapialna , Pompa głębinowa 6A/8/ KW ,00 Numer Pompa 103 TV ,50 Nazwa Miejsce kosztów Wartość inwentarz. inwentarzowy Pompa KWAZAR , Kocioł Pompa WR ,00 203, Pompa przeponowa Kocioł WR8 LIBELLULA ,00 990, Kocioł Pompa WR5, ,82 425, Kocioł Pompa WR2,5 wody , , Pompa Przepompownia do brudnej wody ścieków 650 W ,00 105, Agregat Pompa LAM-2B prądotwórczy PVC , , Pompa do wody Generator zanieczyszczonej prądu BEST-3MA ,92 877, Generator Pompa prądu ,00 507, Agregat Pompa prądotwórczy głebinowa , , Agregat Pompa prądotwórczy LB , , Pompa Agregat LAM prądotwórczy 2B PVC z osprzętem EA , , Agregat Pompa hydrauliczny tatapiana DDC-7/aELP BEAVER III ,00 614, Agregat Pompa prądotwórczy szlamowa a WT EA 20X , , Agregat Pompa prądotwórczy MF 665 KIPOR D01* 10-P KGE 6500X , , Pompa Agregat AS prądotwórczy 0630 S22/4D ,00 075, Agregat Pompa prądotwórczy Jumbo ,25 400, Agregat Pompa prądotwórczy AS ,00 400, Przecinarka Pompa , , Szlifierka Sprężarka katowa ,00 325, Sprężarka Szlifierka ,61 295, kompresor Szlifierka ,24 294, Szlifierka Dmuchawa stolowa ,17 375, Dmuchawa Wiertarka ,00 230, Wiertarka Dystrybutor udarowa paliw ,07 335, Zestaw Wiertarka dystrybucyjny ,00 990, Wiertarka Mieszacz udarowa wody ,12 375, Mieszacz Wiertarka wody ,12 315, Wiertarko Spawarka wkrętarka ,00 341, Telmig Wiertarko urządzenie wkrętarka do spawania ,00 983, Pompa Spawarka GDB ,00 500, Przepychacz Spawarka MINARC do kanalizacji , , Spawarka INVERTER Szlifierka TECNOLODGI kątowa ,96 580, Komplet Szlifierka do kątowa spawania ,94 402, Szlifierka Spawarka kątowa ,94 523, Szlifierka Lada chłodnicza katowa ,99 100, Szlifierka Chłodziarka kątowa 2600W CANDY G 23 UBY ,98 818, Chłodziarko Szlifierka zamrażarka kątowa AMICA ,61 876, Chłodziarka Szlifierka GORENJE kątowa ,94 709, Zestaw Komputer do gwintowania ,25 353, Notebook Gwintownica HP Compano ,39 327, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 392, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 999, Zestaw Gwintownica komputerowy szt ,00 99, Gwintownica Drukarka ,36 790, Komputer Gwintownica Vobis Digital REMS + monitor 17 cali ,00 790, Gwintownica Komputer Vobis elektryczna Digital , , Młot Zestaw hydrauliczny komputerowy JCB HM , , Zestaw Młot komputerowy udarowy , , Urządzenie Mlot wielofunkcyjne udarowy obrotowy HP LJ , , Młot Zestaw udarowo-obrotowy komputerowy , , Młot Zestaw udarowo-obrotowy komputerowy , , Zestaw Młot pneumatyczny komputerowy ,00 270, Drukarko-kopiarka Młot udarowy , , Zestaw komputerowy Młoto-wiertarka kompletny ,02 651, Zestaw Giętarka komputerowy hydrauliczna kompletny , , Zestaw Nożyce komputerowy gilotynowe kompletny ,00 104, Zestaw Nożyce komputerowy do blachy ,51 414, Zestaw Nożyce komputerowy STALE ,51 205,20

20 Drukarka laserowa Kyocera + podajnik papieru , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , drukarka , Zestaw komputerowy kompletny , drukarka , Drukarka EPSON , Serwer , Drukarka HP DJ 640C + kabel Centronics , Sieć komputerowego systemu monitoringu , Betoniarka , Mieszalnik 110 l. w (betoniarka) , Betoniarka DEFRO , Młot spalinowy , Wózek transportowy , Zagęszczarka ANN DVS 68E , Odśnieżarka szt , Przecinarka SOLGA , Rozsiewacz MOTYL , Kosiarka spalinowa , Kosiarka spalinowa R , Wykaszarka spalinowa 323RII , Kosiarka spalinowa , Kosiarka spalinowa , Kosa spalinowa , Kosiarka TORO , Kosa mechaniczna STIHL , Kosiarka elektryczna , Kosa spalinowa , Kosiarka , Pilarka elektryczna , Piła hydrauliczna , Zbiornik wody czystej , Zbiornik wody czystej , Zbiornik retencyjny , Zbiornik retencyjny , Hydrofor zbiornik , Hydrofor zbiornik , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Hydrofor wodny , Rozdzielnia , Falownik , Stacja transformatora główna , Stacja wysokiego napięcia 021 3, Stacja wysokiego napięcia 021 3, Telewizor + video otvc Philips combo , Radio z CD/USB SCD , krótkofalówka ,77

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.14.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: Pełna nazwa:... Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.5.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/32/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE OZNACZENIE SPRAWY : 6/2012 ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Lwowska 9 37-700 Przemyśl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: ZSP 27/2/5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU Smolec ul. Kościelna 2 55 080 Kąty Wrocławskie tel.(7) 36 84 6 działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96...

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/03/0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi przeglądów technicznych, napraw oraz dostawy części do sprzętów znajdujących się na Sortowni Odpadów oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo