UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758, 852, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 010, 900, 925, zwrotów dotacji w działach 150, 801, 853, zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w działach 600, zmian wydatków w działach 010, 150, 600, 710, 720, 750, 757, 801, 853, 854, 900 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 010, 600, 750, 851, 853). Data utworzenia Numer aktu 1533 Akt prawa miejsowego NIE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r.,

2 Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 1072/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 1103/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 1148/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2013 r., Nr 1201/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., Nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Nr 1242/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2013 r. Nr 1304/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 1364/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 1387/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. Nr 1389/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 r. Nr 1431/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. Nr 1476/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r., Nr XLIV/707/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji na zadanie pn. Zasoby przyrodnicze Województwa Małopolskiego na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na działkach położonych w miejscowościach: Borzęcin, Zawoja, Uście Gorlickie, Tarnów i Kraków (pismo z MUW nr WF-I ) 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł (w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) oraz wydatki w Departamencie Funduszy Europejskich w dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł, dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł, dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność zł, dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku

3 ze: zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów w 2013 r. w ramach Działania 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 3.2 MRPO - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Działania 6.1 MRPO - Rozwój miast, Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich, Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 7.3 MRPO - Gospodarka odpadami zł zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 9/2/2013/RPO/16) z dnia 16 grudnia br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 r zł 3. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie zł, w tym odsetki zł w ramach: Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, tj. przez Gminę Miasto Nowy Targ zł (w tym odsetki zł) w dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy; Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Lisia Góra zł (w tym odsetki zł) oraz Gminę Pcim zł (w tym odsetki zł) w dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 4. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł w Departamencie Środowiska na zadanie pn. "Dostawa oprogramowania niezbędnego dla efektywnej realizacji obowiązków Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska". W budżecie WM na 2013 r. zaplanowano kwotę zł ze środków WFOŚiGW, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi zł. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: a) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł (z WFOŚiGW) w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie w tym na: - "Remont przyczółka wylotowego śluzy nr 9 w lewym wale rzeki Wisły km w miejscowości Kłokoczyn, gm. Czernichów, pow. krakowski" zł (dofinansowanie wyniesie zł) - "Odbudowa śluzy nr 41 w lewym wale rzeki Wisły km w miejscowości Ściejowice, gm. Liszki" zł (dofinansowanie wyniesie zł) b) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę zł (z WFOŚiGW) w Departamencie Środowiska z zadania pn. Ochrona środowiska przed hałasem w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie opracowania pn. Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. c) dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w łącznej kwocie zł, w tym z WFOŚiGW ( zł) oraz NFOŚiGW (9 402 zł) w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z zadania pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na opracowania pn.: - "Mini przewodnik i mapy turystyczne podstawowym narzędziem w ochronie parków krajobrazowych", - "Wzmocnienie ochrony siedlisk przyrodniczych pd. części Pustyni Błędowskiej dzięki kontroli ruchu turystycznego poprzez wykonanie elementów zagospodarowania turystycznego na wzgórzu Czubatka", - Udostępnienie turystyczne, konserwacja oraz pielęgnacja wybranych pomników przyrody nieożywionej - źródeł wód mineralnych w dolinie Popradu", - "Renowacja ścieżek edukacyjnych i ochrona różnorodności przyrodniczej na terenie Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego", - "Utrwalanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Roztoki Wielkiej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim". 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz

4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł na realizację robót przewidzianych w ramach zadania pn.: Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Równocześnie z uwagi na przyznanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa (Zarządzenie Wojewody nr 426/13 z dnia r.) na zadanie pn. Przebudowa wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz - odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandy, część 1 pn: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału I km rzeki ) wraz rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły, Małopolskie realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły zwiększa się dochody i wydatki w kwocie zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. 3. pomocy finansowej w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł z Miasta Gorlice na dofinansowanie zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 w m. Gorlice, gdyż nie ma możliwości uzyskania do końca bieżącego roku ostatecznej decyzji ZRID. 4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach MRPO w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) w kwocie zł oraz wydatków w: a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach projektu pn. Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa, gdyż płatność końcowa nie wpłynie w bieżącym roku, z uwagi na przedłużający się proces rozliczenia projektu przez IZ MRPO (kontrola końcowa projektu przypada na 31 grudnia 2013 r.). Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w projektu w 2013 roku przenosi się środki w wysokości zł z rezerwy ogólnej b) dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: - Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO w kwocie zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania przetargowego na zakup infrastruktury serwerowej. - Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO w kwocie zł w związku z uznaniem, przez IZ MRPO, wynagrodzenia kierownika Projektu za miesiące styczeń - marzec 2013 r. za wydatek niekwalifikowany (po przekroczeniu limitu kosztów zarządzania Projektem, określonego w podręczniku kwalifikowania wydatków MRPO, na pułapie 1,5% kosztów kwalifikowanych). c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Projekt pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO w związku ze wstrzymaniem przez Instytucję Zarządzającą MRPO ostatniego wniosku o płatność obejmującego 10% wartości dofinansowania przyznanego w ramach projektu do momentu przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia poprawności zrealizowanego projektu. W związku z powyższym wydatek poniesiony przez Partnera Projektu Gminę Miejską Kraków w 2013 r. na działanie pn. "Organizacja w Krakowie międzynarodowej konferencji nt. turystyki religijnej z uwzględnieniem prezentacji oferty turystyki religijnej Krakowa i Małopolski" zostanie zrefundowany i przekazany Partnerowi w 2014 r. d) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł, dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy zł, dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł, dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł, dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne zł, dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł, rozdz Pozostała działalność zł, dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry zł realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki z budżetu państwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku ze zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów w 2013 r. w ramach

5 Działania 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 4.2 MRPO - Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Działania 5.2 MRPO - Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, Działania 6.1 MRPO - Rozwój miast, Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich, Działania 6.4 MRPO - Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Działania 7.1 MRPO - Gospodarka wodno ściekowa, Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 7.3 MRPO - Gospodarka odpadami. e) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł i w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł na łączną kwotę zł (w tym środki UE zł, budżet państwa zł) w związku z dostosowaniem środków planowanych w budżecie województwa w 2013 r. do zatwierdzonego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 9/2/2013/RPO//16) z dnia 16 grudnia br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 w ramach zadań realizowanych z PT MRPO, w których uzyskano oszczędności w: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) w ramach zadań budżetowych pn.: - "Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2013 roku - PT MRPO zł (środki UE) w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert cenowych na: zakupy mebli biurowych, materiałów biurowych, organizację szkoleń wyjazdowych dla pracowników MCP, niższych, od planowanych, kosztów energii elektrycznej, napraw urządzeń biurowych, postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym odzyskiwania kwot od beneficjentów II osi MRPO oraz mniejszą liczbą szkoleń (w wyniku odwoływania ich przez organizatorów) oraz kosztów zatrudniani pracowników (w związku z przebywaniem na urlopach macierzyńskich i zwolnieniach chorobowych). - Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy zł (środki budżetu państwa) w związku ze zmianą haromonogramów płatności składanych przez beneficjentów 2 osi MRPO, którzy często nie przestrzegają terminów składania wniosków o płatność oraz złożone wnioski niejednokrotnie zawierają błędy, które wymagają uzupełnień, co powoduje, że procedura weryfikacji wniosków o płatność wymaga dużego nakładu czasu i pracy. W związku z tym, część umów zaangażowanych i planowanych do wypłaty w roku 2013, zostanie wypłacona w przyszłym roku. Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadań budżetowych pn.: - Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca MRPO nie podpisała umów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 MRPO Wsparcie przygotowania potencjalnych beneficjentów ukierunkowanego na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. - Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z niższym, od planowanego, kosztem zakupu materiałów promocyjnych i obsługi wydarzenia promocyjnego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju oraz późniejszym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na nowe elementy systemu wystawienniczego promującego MRPO. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: - Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z opóźnieniami w harmonogramie prac, na szczeblu krajowymi i europejskim bezpośrednio przekładających się na realizację mniejszej, od zakładanej, ilości spotkań w ramach przygotowania programu regionalnego nowej perspektywy finansowej. - Monitoring MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z mniejszą, od planowanej liczbą organizowanych posiedzeń Komitetu Monitorującego MRPO (nie było potrzeby organizowania jednego posiedzenia KM MRPO oraz bilateralnego z KE). Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie w związku z nieosiągnięciem docelowego stanu zatrudnienia (w ramach PT MRPO) w okresie od stycznia do listopada br., zwolnieniami chorobowymi, macierzyńskimi, urlopami wychowawczymi oraz

6 zatrudnieniem pracowników na zastępstwo, których koszt utrzymania jest niższy niż pracowników z wieloletnim stażem. 5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr poz. rej. 421/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) w związku z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia personelu, wynikające z konieczności rekrutowania wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z wymogami art. 159 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej i braku pełnego składu kadrowego oraz wydatki z zadania pn.: Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w Departamencie Polityki Społecznej (o kwotę zł) i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (o kwotę zł) 6. wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o łączną kwotę zł w tym w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ( zł) i w dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność ( zł) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji PO KL w związku z mniejszymi niż planowano zwrotami dotacji przez beneficjentów PO KL. III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (budżet województwa) Departamencie Organizacyjno Prawnym z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania w związku z niższą, od planowanej, liczbą delegacji krajowych do końca br. dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie na zabezpieczenie środków do końca br. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w: a. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) w kwocie zł w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu systemowego w ramach PO KL oraz w na realizację usług konsultacji eksperckich związanych z systemem PFK. b. Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 732 zł oszczędności po organizacji spotkaniu dotyczącym ochrony własności intelektualnej zostaną przeznaczone na koszty usługi eksperckiej podczas spotkania w Sewilli. Podczas spotkania, obok Małopolski, dwa regiony, tj. Andaluzja oraz Szkocja będą miały możliwość przedstawienia i poddania ocenie własnej strategii rozwoju cyfrowego. Małopolska podczas spotkania skupi się na tematyce ICT z naciskiem na takie specjalizacje jak bezdotykowy interfejs komputerowy czy inteligentne systemy. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż ICT stanowi jeden z czterech wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji zawartych w opracowywanym dokumencie Regionalnej Strategii Innowacji na lata "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" - Poddziałanie POKL w kwocie zł oszczędności m.in. poprzetargowe na ewaluację produktu finalnego w ramach projektu, na tłumaczenia zaktualizowanej ofert krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych badań oraz na usługę opracowania koncepcji serwisu internetowego zawierającego ofertę badawczą krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych badań zostaną przeznaczone na dotacje dla partnerów projektu. 3. dz. 600 Transport i łączność: a) z rozdz Lokalny transport zbiorowy w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim do rozdz Pozostała działalność na nowe zadanie budżetowe pn. Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO. W/w środki zabezpieczono na realizację umowy dotyczącej opracowania analizy założeń organizacyjnych i formalno-prawnych zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego

7 w Województwie Małopolskim wraz z opracowaniem zakresu działania jednostki, która będzie pełnić funkcję Zarządu Transportu w Województwie Małopolskim. Przeniesienie powyższych wydatków na nowe zadanie związane jest z możliwością ich zrefundowania w ramach Działania 9.3 MRPO (Uchwała Nr 1345/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 991/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wstępnej Listy Indywidualnych Projektów w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ). b) z Departamentu Transportu i Komunikacji w łącznej kwocie zł z rozdz Drogi publiczne wojewódzkie z zadania pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w związku z niższą kwotą dotacji celowej dla gmin Biskupice (3 248 zł), Drwinia (5 187 zł), Gdów ( zł), Biskupice (692 zł) i Wieliczka ( zł) oraz z rozdz Drogi publiczne gminne z zadania pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych związku z niższą kwotą pomocy finansowej z budżetu Województwa dla gminy Mszana Dolna (4 755 zł). Zaoszczędzone środki przenosi się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn. Inwestycje drogowe i mostowe (w rozdz Drogi publiczne wojewódzkie) na zwiększenie udziału finansowego Województwa Małopolskiego na zadaniu realizowanym wspólnie z gminą Krynica Zdrój pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica Zdrój (4 755 zł) oraz na zadaniu realizowanym wspólnie z gminą Myślenice pn. Budowa chodnika przy DW 955 w m. Jawornik ( zł). 4. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza w tym: w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: Centrum Business in Małopolska w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach tłumaczenia (podczas Polsko-Węgierskiego Forum Gospodarczego w Tarnowie, które zostały sfinansowane przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. na mocy zawartego w dniu 14 marca 2013 r. porozumienia) na konieczność pokrycia kosztów wykonania dodatkowych statuetek Małopolskiej Nagrody Gospodarczej wg. wzoru Małopolskiego Drzewa Inwestycji i Innowacji zł w związku z niższymi kosztami najmu sali podczas organizacji spotkania z firmami z Łotwy (w dniu 27 listopada 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) na umowę zlecenia na zapewnienie usługi moderatora podczas Małopolskiego Forum Inwestycyjnego zł 5. dz. 750 Administracja publiczna w: - Kancelarii Sejmiku w kwocie zł w ramach zadania pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz brakiem zapotrzebowania na zlecenia wykonania ekspertyz z przeznaczeniem na zakupy okolicznościowe (kwiaty, puchary itp.) w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Samorządowe sejmiki województw) - Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dotyczącej złożenia przez jednego z potencjalnych wykonawców w przetargu na kampanię promującą MRPO oferty z rażąco niską ceną. - Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł: a) z rozdz Urzędy marszałkowskie z zadań budżetowych pn.: Informatyzacja Urzędu zł. W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na łącza transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla UMWM oraz oszczędnościami w ramach zakupów aktualizacji niezbędnych licencji (na aplikacje funkcjonujące w Urzędzie), zmiany w podsystemach wspomagających funkcjonowanie i zarządzanie Urzędem oraz w ramach konserwacji serwerowni Urzędu i serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego. Ponadto w roku 2013 zaplanowana została aktualizacja posiadanego przez UMWM oprogramowania wirtualizacyjnego (VMWARE ESX 3.5) poprzez wykupienie usługi wsparcia serwisowego producenta (zakup sfinansowano ze środków PT MRPO). Biblioteka i archiwum Urzędu zł w związku z rezygnacją w roku bieżącym ze zmiany wzorów papieru firmowego UMWM Dziennik Podawczy zł w związku z mniejszym, od planowanego, zapotrzebowaniem na usługi pocztowe. Środki przenosi się do rozdz Urzędy wojewódzkie zł oraz w ramach rozdz. rozdz

8 Urzędy marszałkowskie zł na zabezpieczenie, do końca br., wynagrodzeń dla pracowników UMWM w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia zł (budżet województwa). b) w rozdz Urzędy marszałkowskie w ramach zadań budżetowych pn.: Zarządzanie zasobami ludzkimi zł w związku z mniejszym, od zakładanego, zawieraniem umów cywilno-prawnych na organizację szkoleń na większą liczbę pracowników UMWM składających wnioski o szkolenia zewnętrzne finansowane ze środków budżetu województwa. Obsługa logistyczna Urzędu zł po analizie wydatków poniesionych do końca miesiąca października br. oraz wydatków planowanych do końca roku w ramach obsługi technicznej budynku w tym konserwacji i serwisów instalacji oraz urządzeń technicznych na zakup materiałów na potrzeby obsługi konserwatorskiej oraz w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na zakup sprzętu AGD, a także na zakup opon zimowych do samochodów służbowych. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zł w związku z oszczędnościami po realizacji umowy dotyczącej szczepień przeciw WZW i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych na zakup artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. worków ewakuacyjnych i urządzenia zadymiającego niezbędnego do szkoleń z zakresu p.poż. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 40 zł (w tym budżet województwa 6 zł, UE 34 zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL w kwocie zł oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zakup drukarki kolorowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (2 zł), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2 zł) i SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce (2 zł) w kwocie 6 zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL. c) w rozdz Urzędy marszałkowskie w związku z niższą, od zakładanej na etapie planowania budżetu, miesięczną stawką wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł z zadań budżetowych pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Zasoby ludzkie zł Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie zł Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach działania 9.2 PO KL zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki- 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL zł Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie zł na zadanie budżetowe pn.: Podróże służbowe krajowe na większą liczbę delegacji krajowych w IV kwartale br. Ponadto na zadanie budżetowe pn.: Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę zł z zadań budżetowych pn.: Obsługa logistyczna Urzędu zł w związku ze zmniejszeniem procentowego udziału na finansowania ze środków budżetu województwa (na rzecz finansowania ze środków zagranicznych) umowy najmu lokali biurowych przy ul. Wielickiej 72. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zł w związku z oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zapłaty za przegląd sprzętu ppoż. Równocześnie na zadanie budżetowe pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania przenosi się kwotę zł z zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Obsługa logistyczna i informatyczna w związku z niższym niż zakładano na etapie planowania procentowym udziale finansowania powierzchni biurowej powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na delegacje krajowe pracowników realizujących zadania w ramach PO KL - Departamencie Polityki Regionalnej w ramach zadania budżetowego pn.: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 10 PT PO KL w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dokonania korekty zapisu w budżecie

9 województwa naliczonej kary umownej wykonawcy dwóch badan ewaluacyjnych. Kary umowne (zgodnie z zapisami umowy) zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia wykonawcy i będą stanowiły wydatek niekwalifikowalny w projekcie, który nie będzie podlegał zwrotowi do IZ PO KL tak jak pierwotnie planowano. Równocześnie na w/w cel przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie zł. 6. dz Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł w Departamencie Budżetu i Finansów w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowej związanej z emisją obligacji Województwa Małopolskiego. 7. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce środki pozostałe po zakończeniu projektu Wirtualny Świat Wody w kwocie zł przenosi się na realizację projektu pn. Jedzenie dla młodych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius. Koordynatorem projektu jest prywatna szkoła amerykańska z Aydin w Turcji, a partnerami szkoła w Bolonii oraz szkoła w Velka Bystrice. Finansowanie obejmuje wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół do Turcji, podczas którego nauczyciele zapoznają się z partnerami, zasadami funkcjonowania szkoły, systemem edukacji w Turcji oraz systemem w tureckich szkołach prywatnych. 8. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja specjalne, rozdz Szkoły zawodowe specjalne w kwocie zł oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej z wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup energii 9. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. w rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: - Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań w kwocie zł w związku z niższymi wydatkami na składki ZUS oraz PFRON powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na wzmocnienie systemu motywacyjnego dla pracowników szczególnie wyróżniających się w realizacji zadań na rzecz WUP oraz na delegacje krajowe. - Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w kwocie zł w związku z oszczędnościami m.in. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zakup biletów MPK (w związku z większą liczbą projektów do kontroli w Krakowie) oraz na najem pomieszczeń. b. w rozdz Pozostała działalność: - w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty w kwocie zł oszczędności na zakupach materiałów biurowych zostaną przeznaczone na delegacje krajowe opiekunów Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych oraz pracowników projektu PO KL. - w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w kwocie 200 zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł w związku z oszczędnościami związanych m.in. z absencją chorobową oraz urlopem wychowawczym pracowników, mniejszą ilością przeprowadzonych ocen biznesplanów w ramach procedury odwoławczej oraz mniejszą ilością usług zleconych osobom fizycznym (w związku z organizacją Tygodnia Ekonomii Społecznej), zakupem energii, usług telekomunikacyjnych delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla beneficjentów projektu. - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja projektu "Samodzielne Życie" - Poddziałanie PO KL w kwocie 112 zł oszczędności powstałe po wyłonieniu wykonawców posiadających osobowość prawną odpowiedzialnych za przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w projekcie zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne osób zaangażowanych w realizację kursów i szkoleń zawodowych w projekcie. - w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja projektu "ICT - Inspirujące Ciekawe Twórcze" - Poddziałanie PO KL w kwocie

10 200 zł w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów biurowych powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe. 10. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie zł w Departamencie Środowiska w ramach zadania pn. Ochrona powietrza pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z uwagi na fakt, iż wydatki na obsługę techniczną strony internetowej prezentującej zanieczyszczenia powietrza poniesione zostaną w ramach umowy o dzieło osobą fizyczną, a nie umowy z firmą. 11. dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w kwocie zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z pozostałych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach opiekuńczych. Ponadto część w/w oszczędności powstała z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków w związku ze zwiększeniem składek na ubezpieczenia rentowe. Zaoszczędzone środki przenosi się na zakup (wymiana na nowe) komputerów stacjonarnych dla pracowników Zespołu, a także na umowę o dzieło na przeprowadzenie akcji obrączkowania ptaków na terenie Ciężkowicko- Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w celu ich ochrony i monitoringu. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 457 zł (budżet województwa) do Departamentu Funduszy Europejskich na zadanie budżetowe pn.: Obsługa Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Pomoc Techniczna na pokrycie kosztów postępowania sądowego (zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt. III SA/Kr 762/13) na rzecz strony skarżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu. 2. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Medycyna pracy w kwocie zł do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Medycyna Pracy na zwiększenie środków na zadania służby medycyny pracy tj. badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich 3. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zadanie budżetowe pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego w kwocie zł na koszty związane z usługami prawnymi niezbędnymi do realizacji projektu. Zadania prawne dotyczą m.in. doradztwa prawnego w zakresie opiniowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz aktów wewnętrznych pod względem formalno - prawnym. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie. V. ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursów PO KL przenosi się wydatkiw Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej (6 800 zł), Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) w kwocie zł z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Załączniki 1533zal.pdf Data: :22:21 Rozmiar: 810k Liczba odwiedzin: 30 Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11 Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Grzegorz Mamoń Aleksandra Cortines-Jochemczyk Czas wytworzenia: :21:58 Czas publikacji: :21:58 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r.

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 3565 UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 69 UCHWAŁA NR XXX/590/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 98 433 złote z kwoty 270 708 złotych do kwoty 172 275 złotych.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 98 433 złote z kwoty 270 708 złotych do kwoty 172 275 złotych. Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

NR 393/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NR 393/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO uchwała NR 393/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 600, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921 Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem 1 639,01 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.555.623 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.555.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.555.623 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.555.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, Uchwała Nr 58/696/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo