UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758, 852, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 010, 900, 925, zwrotów dotacji w działach 150, 801, 853, zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w działach 600, zmian wydatków w działach 010, 150, 600, 710, 720, 750, 757, 801, 853, 854, 900 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 010, 600, 750, 851, 853). Data utworzenia Numer aktu 1533 Akt prawa miejsowego NIE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r.,

2 Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 1072/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 1103/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 1148/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2013 r., Nr 1201/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., Nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Nr 1242/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2013 r. Nr 1304/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 1364/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 1387/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. Nr 1389/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 r. Nr 1431/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. Nr 1476/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r., Nr XLIV/707/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji na zadanie pn. Zasoby przyrodnicze Województwa Małopolskiego na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na działkach położonych w miejscowościach: Borzęcin, Zawoja, Uście Gorlickie, Tarnów i Kraków (pismo z MUW nr WF-I ) 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł (w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) oraz wydatki w Departamencie Funduszy Europejskich w dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł, dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł, dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność zł, dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku

3 ze: zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów w 2013 r. w ramach Działania 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 3.2 MRPO - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Działania 6.1 MRPO - Rozwój miast, Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich, Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 7.3 MRPO - Gospodarka odpadami zł zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 9/2/2013/RPO/16) z dnia 16 grudnia br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 r zł 3. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie zł, w tym odsetki zł w ramach: Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, tj. przez Gminę Miasto Nowy Targ zł (w tym odsetki zł) w dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy; Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Lisia Góra zł (w tym odsetki zł) oraz Gminę Pcim zł (w tym odsetki zł) w dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 4. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł w Departamencie Środowiska na zadanie pn. "Dostawa oprogramowania niezbędnego dla efektywnej realizacji obowiązków Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska". W budżecie WM na 2013 r. zaplanowano kwotę zł ze środków WFOŚiGW, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi zł. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: a) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł (z WFOŚiGW) w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie w tym na: - "Remont przyczółka wylotowego śluzy nr 9 w lewym wale rzeki Wisły km w miejscowości Kłokoczyn, gm. Czernichów, pow. krakowski" zł (dofinansowanie wyniesie zł) - "Odbudowa śluzy nr 41 w lewym wale rzeki Wisły km w miejscowości Ściejowice, gm. Liszki" zł (dofinansowanie wyniesie zł) b) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę zł (z WFOŚiGW) w Departamencie Środowiska z zadania pn. Ochrona środowiska przed hałasem w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie opracowania pn. Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. c) dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w łącznej kwocie zł, w tym z WFOŚiGW ( zł) oraz NFOŚiGW (9 402 zł) w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z zadania pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na opracowania pn.: - "Mini przewodnik i mapy turystyczne podstawowym narzędziem w ochronie parków krajobrazowych", - "Wzmocnienie ochrony siedlisk przyrodniczych pd. części Pustyni Błędowskiej dzięki kontroli ruchu turystycznego poprzez wykonanie elementów zagospodarowania turystycznego na wzgórzu Czubatka", - Udostępnienie turystyczne, konserwacja oraz pielęgnacja wybranych pomników przyrody nieożywionej - źródeł wód mineralnych w dolinie Popradu", - "Renowacja ścieżek edukacyjnych i ochrona różnorodności przyrodniczej na terenie Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego", - "Utrwalanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Roztoki Wielkiej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim". 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz

4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł na realizację robót przewidzianych w ramach zadania pn.: Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Równocześnie z uwagi na przyznanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa (Zarządzenie Wojewody nr 426/13 z dnia r.) na zadanie pn. Przebudowa wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz - odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandy, część 1 pn: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału I km rzeki ) wraz rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły, Małopolskie realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły zwiększa się dochody i wydatki w kwocie zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. 3. pomocy finansowej w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł z Miasta Gorlice na dofinansowanie zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 w m. Gorlice, gdyż nie ma możliwości uzyskania do końca bieżącego roku ostatecznej decyzji ZRID. 4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach MRPO w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) w kwocie zł oraz wydatków w: a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach projektu pn. Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa, gdyż płatność końcowa nie wpłynie w bieżącym roku, z uwagi na przedłużający się proces rozliczenia projektu przez IZ MRPO (kontrola końcowa projektu przypada na 31 grudnia 2013 r.). Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w projektu w 2013 roku przenosi się środki w wysokości zł z rezerwy ogólnej b) dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: - Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO w kwocie zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania przetargowego na zakup infrastruktury serwerowej. - Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO w kwocie zł w związku z uznaniem, przez IZ MRPO, wynagrodzenia kierownika Projektu za miesiące styczeń - marzec 2013 r. za wydatek niekwalifikowany (po przekroczeniu limitu kosztów zarządzania Projektem, określonego w podręczniku kwalifikowania wydatków MRPO, na pułapie 1,5% kosztów kwalifikowanych). c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Projekt pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO w związku ze wstrzymaniem przez Instytucję Zarządzającą MRPO ostatniego wniosku o płatność obejmującego 10% wartości dofinansowania przyznanego w ramach projektu do momentu przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia poprawności zrealizowanego projektu. W związku z powyższym wydatek poniesiony przez Partnera Projektu Gminę Miejską Kraków w 2013 r. na działanie pn. "Organizacja w Krakowie międzynarodowej konferencji nt. turystyki religijnej z uwzględnieniem prezentacji oferty turystyki religijnej Krakowa i Małopolski" zostanie zrefundowany i przekazany Partnerowi w 2014 r. d) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł, dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy zł, dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł, dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł, dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne zł, dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł, rozdz Pozostała działalność zł, dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry zł realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki z budżetu państwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku ze zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów w 2013 r. w ramach

5 Działania 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 4.2 MRPO - Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Działania 5.2 MRPO - Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, Działania 6.1 MRPO - Rozwój miast, Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich, Działania 6.4 MRPO - Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Działania 7.1 MRPO - Gospodarka wodno ściekowa, Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 7.3 MRPO - Gospodarka odpadami. e) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł i w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł na łączną kwotę zł (w tym środki UE zł, budżet państwa zł) w związku z dostosowaniem środków planowanych w budżecie województwa w 2013 r. do zatwierdzonego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 9/2/2013/RPO//16) z dnia 16 grudnia br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 w ramach zadań realizowanych z PT MRPO, w których uzyskano oszczędności w: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) w ramach zadań budżetowych pn.: - "Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2013 roku - PT MRPO zł (środki UE) w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert cenowych na: zakupy mebli biurowych, materiałów biurowych, organizację szkoleń wyjazdowych dla pracowników MCP, niższych, od planowanych, kosztów energii elektrycznej, napraw urządzeń biurowych, postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym odzyskiwania kwot od beneficjentów II osi MRPO oraz mniejszą liczbą szkoleń (w wyniku odwoływania ich przez organizatorów) oraz kosztów zatrudniani pracowników (w związku z przebywaniem na urlopach macierzyńskich i zwolnieniach chorobowych). - Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy zł (środki budżetu państwa) w związku ze zmianą haromonogramów płatności składanych przez beneficjentów 2 osi MRPO, którzy często nie przestrzegają terminów składania wniosków o płatność oraz złożone wnioski niejednokrotnie zawierają błędy, które wymagają uzupełnień, co powoduje, że procedura weryfikacji wniosków o płatność wymaga dużego nakładu czasu i pracy. W związku z tym, część umów zaangażowanych i planowanych do wypłaty w roku 2013, zostanie wypłacona w przyszłym roku. Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadań budżetowych pn.: - Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca MRPO nie podpisała umów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 MRPO Wsparcie przygotowania potencjalnych beneficjentów ukierunkowanego na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. - Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z niższym, od planowanego, kosztem zakupu materiałów promocyjnych i obsługi wydarzenia promocyjnego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju oraz późniejszym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na nowe elementy systemu wystawienniczego promującego MRPO. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: - Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z opóźnieniami w harmonogramie prac, na szczeblu krajowymi i europejskim bezpośrednio przekładających się na realizację mniejszej, od zakładanej, ilości spotkań w ramach przygotowania programu regionalnego nowej perspektywy finansowej. - Monitoring MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z mniejszą, od planowanej liczbą organizowanych posiedzeń Komitetu Monitorującego MRPO (nie było potrzeby organizowania jednego posiedzenia KM MRPO oraz bilateralnego z KE). Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie w związku z nieosiągnięciem docelowego stanu zatrudnienia (w ramach PT MRPO) w okresie od stycznia do listopada br., zwolnieniami chorobowymi, macierzyńskimi, urlopami wychowawczymi oraz

6 zatrudnieniem pracowników na zastępstwo, których koszt utrzymania jest niższy niż pracowników z wieloletnim stażem. 5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr poz. rej. 421/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) w związku z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia personelu, wynikające z konieczności rekrutowania wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z wymogami art. 159 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej i braku pełnego składu kadrowego oraz wydatki z zadania pn.: Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w Departamencie Polityki Społecznej (o kwotę zł) i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (o kwotę zł) 6. wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o łączną kwotę zł w tym w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ( zł) i w dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność ( zł) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji PO KL w związku z mniejszymi niż planowano zwrotami dotacji przez beneficjentów PO KL. III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (budżet województwa) Departamencie Organizacyjno Prawnym z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania w związku z niższą, od planowanej, liczbą delegacji krajowych do końca br. dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie na zabezpieczenie środków do końca br. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w: a. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) w kwocie zł w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu systemowego w ramach PO KL oraz w na realizację usług konsultacji eksperckich związanych z systemem PFK. b. Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 732 zł oszczędności po organizacji spotkaniu dotyczącym ochrony własności intelektualnej zostaną przeznaczone na koszty usługi eksperckiej podczas spotkania w Sewilli. Podczas spotkania, obok Małopolski, dwa regiony, tj. Andaluzja oraz Szkocja będą miały możliwość przedstawienia i poddania ocenie własnej strategii rozwoju cyfrowego. Małopolska podczas spotkania skupi się na tematyce ICT z naciskiem na takie specjalizacje jak bezdotykowy interfejs komputerowy czy inteligentne systemy. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż ICT stanowi jeden z czterech wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji zawartych w opracowywanym dokumencie Regionalnej Strategii Innowacji na lata "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" - Poddziałanie POKL w kwocie zł oszczędności m.in. poprzetargowe na ewaluację produktu finalnego w ramach projektu, na tłumaczenia zaktualizowanej ofert krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych badań oraz na usługę opracowania koncepcji serwisu internetowego zawierającego ofertę badawczą krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych badań zostaną przeznaczone na dotacje dla partnerów projektu. 3. dz. 600 Transport i łączność: a) z rozdz Lokalny transport zbiorowy w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim do rozdz Pozostała działalność na nowe zadanie budżetowe pn. Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO. W/w środki zabezpieczono na realizację umowy dotyczącej opracowania analizy założeń organizacyjnych i formalno-prawnych zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego

7 w Województwie Małopolskim wraz z opracowaniem zakresu działania jednostki, która będzie pełnić funkcję Zarządu Transportu w Województwie Małopolskim. Przeniesienie powyższych wydatków na nowe zadanie związane jest z możliwością ich zrefundowania w ramach Działania 9.3 MRPO (Uchwała Nr 1345/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 991/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wstępnej Listy Indywidualnych Projektów w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ). b) z Departamentu Transportu i Komunikacji w łącznej kwocie zł z rozdz Drogi publiczne wojewódzkie z zadania pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w związku z niższą kwotą dotacji celowej dla gmin Biskupice (3 248 zł), Drwinia (5 187 zł), Gdów ( zł), Biskupice (692 zł) i Wieliczka ( zł) oraz z rozdz Drogi publiczne gminne z zadania pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych związku z niższą kwotą pomocy finansowej z budżetu Województwa dla gminy Mszana Dolna (4 755 zł). Zaoszczędzone środki przenosi się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn. Inwestycje drogowe i mostowe (w rozdz Drogi publiczne wojewódzkie) na zwiększenie udziału finansowego Województwa Małopolskiego na zadaniu realizowanym wspólnie z gminą Krynica Zdrój pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica Zdrój (4 755 zł) oraz na zadaniu realizowanym wspólnie z gminą Myślenice pn. Budowa chodnika przy DW 955 w m. Jawornik ( zł). 4. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza w tym: w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: Centrum Business in Małopolska w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach tłumaczenia (podczas Polsko-Węgierskiego Forum Gospodarczego w Tarnowie, które zostały sfinansowane przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. na mocy zawartego w dniu 14 marca 2013 r. porozumienia) na konieczność pokrycia kosztów wykonania dodatkowych statuetek Małopolskiej Nagrody Gospodarczej wg. wzoru Małopolskiego Drzewa Inwestycji i Innowacji zł w związku z niższymi kosztami najmu sali podczas organizacji spotkania z firmami z Łotwy (w dniu 27 listopada 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) na umowę zlecenia na zapewnienie usługi moderatora podczas Małopolskiego Forum Inwestycyjnego zł 5. dz. 750 Administracja publiczna w: - Kancelarii Sejmiku w kwocie zł w ramach zadania pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz brakiem zapotrzebowania na zlecenia wykonania ekspertyz z przeznaczeniem na zakupy okolicznościowe (kwiaty, puchary itp.) w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Samorządowe sejmiki województw) - Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dotyczącej złożenia przez jednego z potencjalnych wykonawców w przetargu na kampanię promującą MRPO oferty z rażąco niską ceną. - Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł: a) z rozdz Urzędy marszałkowskie z zadań budżetowych pn.: Informatyzacja Urzędu zł. W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na łącza transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla UMWM oraz oszczędnościami w ramach zakupów aktualizacji niezbędnych licencji (na aplikacje funkcjonujące w Urzędzie), zmiany w podsystemach wspomagających funkcjonowanie i zarządzanie Urzędem oraz w ramach konserwacji serwerowni Urzędu i serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego. Ponadto w roku 2013 zaplanowana została aktualizacja posiadanego przez UMWM oprogramowania wirtualizacyjnego (VMWARE ESX 3.5) poprzez wykupienie usługi wsparcia serwisowego producenta (zakup sfinansowano ze środków PT MRPO). Biblioteka i archiwum Urzędu zł w związku z rezygnacją w roku bieżącym ze zmiany wzorów papieru firmowego UMWM Dziennik Podawczy zł w związku z mniejszym, od planowanego, zapotrzebowaniem na usługi pocztowe. Środki przenosi się do rozdz Urzędy wojewódzkie zł oraz w ramach rozdz. rozdz

8 Urzędy marszałkowskie zł na zabezpieczenie, do końca br., wynagrodzeń dla pracowników UMWM w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia zł (budżet województwa). b) w rozdz Urzędy marszałkowskie w ramach zadań budżetowych pn.: Zarządzanie zasobami ludzkimi zł w związku z mniejszym, od zakładanego, zawieraniem umów cywilno-prawnych na organizację szkoleń na większą liczbę pracowników UMWM składających wnioski o szkolenia zewnętrzne finansowane ze środków budżetu województwa. Obsługa logistyczna Urzędu zł po analizie wydatków poniesionych do końca miesiąca października br. oraz wydatków planowanych do końca roku w ramach obsługi technicznej budynku w tym konserwacji i serwisów instalacji oraz urządzeń technicznych na zakup materiałów na potrzeby obsługi konserwatorskiej oraz w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na zakup sprzętu AGD, a także na zakup opon zimowych do samochodów służbowych. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zł w związku z oszczędnościami po realizacji umowy dotyczącej szczepień przeciw WZW i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych na zakup artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. worków ewakuacyjnych i urządzenia zadymiającego niezbędnego do szkoleń z zakresu p.poż. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 40 zł (w tym budżet województwa 6 zł, UE 34 zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL w kwocie zł oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zakup drukarki kolorowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (2 zł), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2 zł) i SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce (2 zł) w kwocie 6 zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL. c) w rozdz Urzędy marszałkowskie w związku z niższą, od zakładanej na etapie planowania budżetu, miesięczną stawką wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł z zadań budżetowych pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Zasoby ludzkie zł Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie zł Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach działania 9.2 PO KL zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki- 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL zł Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie zł na zadanie budżetowe pn.: Podróże służbowe krajowe na większą liczbę delegacji krajowych w IV kwartale br. Ponadto na zadanie budżetowe pn.: Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę zł z zadań budżetowych pn.: Obsługa logistyczna Urzędu zł w związku ze zmniejszeniem procentowego udziału na finansowania ze środków budżetu województwa (na rzecz finansowania ze środków zagranicznych) umowy najmu lokali biurowych przy ul. Wielickiej 72. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zł w związku z oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zapłaty za przegląd sprzętu ppoż. Równocześnie na zadanie budżetowe pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania przenosi się kwotę zł z zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Obsługa logistyczna i informatyczna w związku z niższym niż zakładano na etapie planowania procentowym udziale finansowania powierzchni biurowej powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na delegacje krajowe pracowników realizujących zadania w ramach PO KL - Departamencie Polityki Regionalnej w ramach zadania budżetowego pn.: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 10 PT PO KL w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dokonania korekty zapisu w budżecie

9 województwa naliczonej kary umownej wykonawcy dwóch badan ewaluacyjnych. Kary umowne (zgodnie z zapisami umowy) zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia wykonawcy i będą stanowiły wydatek niekwalifikowalny w projekcie, który nie będzie podlegał zwrotowi do IZ PO KL tak jak pierwotnie planowano. Równocześnie na w/w cel przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie zł. 6. dz Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł w Departamencie Budżetu i Finansów w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowej związanej z emisją obligacji Województwa Małopolskiego. 7. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce środki pozostałe po zakończeniu projektu Wirtualny Świat Wody w kwocie zł przenosi się na realizację projektu pn. Jedzenie dla młodych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius. Koordynatorem projektu jest prywatna szkoła amerykańska z Aydin w Turcji, a partnerami szkoła w Bolonii oraz szkoła w Velka Bystrice. Finansowanie obejmuje wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół do Turcji, podczas którego nauczyciele zapoznają się z partnerami, zasadami funkcjonowania szkoły, systemem edukacji w Turcji oraz systemem w tureckich szkołach prywatnych. 8. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja specjalne, rozdz Szkoły zawodowe specjalne w kwocie zł oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej z wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup energii 9. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. w rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: - Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań w kwocie zł w związku z niższymi wydatkami na składki ZUS oraz PFRON powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na wzmocnienie systemu motywacyjnego dla pracowników szczególnie wyróżniających się w realizacji zadań na rzecz WUP oraz na delegacje krajowe. - Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w kwocie zł w związku z oszczędnościami m.in. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zakup biletów MPK (w związku z większą liczbą projektów do kontroli w Krakowie) oraz na najem pomieszczeń. b. w rozdz Pozostała działalność: - w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty w kwocie zł oszczędności na zakupach materiałów biurowych zostaną przeznaczone na delegacje krajowe opiekunów Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych oraz pracowników projektu PO KL. - w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w kwocie 200 zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł w związku z oszczędnościami związanych m.in. z absencją chorobową oraz urlopem wychowawczym pracowników, mniejszą ilością przeprowadzonych ocen biznesplanów w ramach procedury odwoławczej oraz mniejszą ilością usług zleconych osobom fizycznym (w związku z organizacją Tygodnia Ekonomii Społecznej), zakupem energii, usług telekomunikacyjnych delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla beneficjentów projektu. - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja projektu "Samodzielne Życie" - Poddziałanie PO KL w kwocie 112 zł oszczędności powstałe po wyłonieniu wykonawców posiadających osobowość prawną odpowiedzialnych za przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w projekcie zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne osób zaangażowanych w realizację kursów i szkoleń zawodowych w projekcie. - w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja projektu "ICT - Inspirujące Ciekawe Twórcze" - Poddziałanie PO KL w kwocie

10 200 zł w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów biurowych powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe. 10. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie zł w Departamencie Środowiska w ramach zadania pn. Ochrona powietrza pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z uwagi na fakt, iż wydatki na obsługę techniczną strony internetowej prezentującej zanieczyszczenia powietrza poniesione zostaną w ramach umowy o dzieło osobą fizyczną, a nie umowy z firmą. 11. dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w kwocie zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z pozostałych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach opiekuńczych. Ponadto część w/w oszczędności powstała z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków w związku ze zwiększeniem składek na ubezpieczenia rentowe. Zaoszczędzone środki przenosi się na zakup (wymiana na nowe) komputerów stacjonarnych dla pracowników Zespołu, a także na umowę o dzieło na przeprowadzenie akcji obrączkowania ptaków na terenie Ciężkowicko- Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w celu ich ochrony i monitoringu. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 457 zł (budżet województwa) do Departamentu Funduszy Europejskich na zadanie budżetowe pn.: Obsługa Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Pomoc Techniczna na pokrycie kosztów postępowania sądowego (zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt. III SA/Kr 762/13) na rzecz strony skarżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu. 2. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Medycyna pracy w kwocie zł do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Medycyna Pracy na zwiększenie środków na zadania służby medycyny pracy tj. badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich 3. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zadanie budżetowe pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego w kwocie zł na koszty związane z usługami prawnymi niezbędnymi do realizacji projektu. Zadania prawne dotyczą m.in. doradztwa prawnego w zakresie opiniowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz aktów wewnętrznych pod względem formalno - prawnym. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie. V. ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursów PO KL przenosi się wydatkiw Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej (6 800 zł), Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) w kwocie zł z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Załączniki 1533zal.pdf Data: :22:21 Rozmiar: 810k Liczba odwiedzin: 30 Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11 Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Grzegorz Mamoń Aleksandra Cortines-Jochemczyk Czas wytworzenia: :21:58 Czas publikacji: :21:58 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754,

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Budżet 2014 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo