UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758, 852, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 010, 900, 925, zwrotów dotacji w działach 150, 801, 853, zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w działach 600, zmian wydatków w działach 010, 150, 600, 710, 720, 750, 757, 801, 853, 854, 900 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 010, 600, 750, 851, 853). Data utworzenia Numer aktu 1533 Akt prawa miejsowego NIE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r.,

2 Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 1072/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 1103/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 1148/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2013 r., Nr 1201/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., Nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Nr 1242/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2013 r. Nr 1304/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 1364/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 1387/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. Nr 1389/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 r. Nr 1431/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. Nr 1476/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r., Nr XLIV/707/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji na zadanie pn. Zasoby przyrodnicze Województwa Małopolskiego na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich na działkach położonych w miejscowościach: Borzęcin, Zawoja, Uście Gorlickie, Tarnów i Kraków (pismo z MUW nr WF-I ) 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł (w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) oraz wydatki w Departamencie Funduszy Europejskich w dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł, dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł, dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność zł, dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku

3 ze: zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów w 2013 r. w ramach Działania 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 3.2 MRPO - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Działania 6.1 MRPO - Rozwój miast, Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich, Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 7.3 MRPO - Gospodarka odpadami zł zatwierdzeniem Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 9/2/2013/RPO/16) z dnia 16 grudnia br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 r zł 3. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie zł, w tym odsetki zł w ramach: Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, tj. przez Gminę Miasto Nowy Targ zł (w tym odsetki zł) w dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy; Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Lisia Góra zł (w tym odsetki zł) oraz Gminę Pcim zł (w tym odsetki zł) w dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 4. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł w Departamencie Środowiska na zadanie pn. "Dostawa oprogramowania niezbędnego dla efektywnej realizacji obowiązków Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska". W budżecie WM na 2013 r. zaplanowano kwotę zł ze środków WFOŚiGW, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi zł. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: a) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł (z WFOŚiGW) w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na zadaniu pn. Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie w tym na: - "Remont przyczółka wylotowego śluzy nr 9 w lewym wale rzeki Wisły km w miejscowości Kłokoczyn, gm. Czernichów, pow. krakowski" zł (dofinansowanie wyniesie zł) - "Odbudowa śluzy nr 41 w lewym wale rzeki Wisły km w miejscowości Ściejowice, gm. Liszki" zł (dofinansowanie wyniesie zł) b) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę zł (z WFOŚiGW) w Departamencie Środowiska z zadania pn. Ochrona środowiska przed hałasem w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie opracowania pn. Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. c) dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w łącznej kwocie zł, w tym z WFOŚiGW ( zł) oraz NFOŚiGW (9 402 zł) w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z zadania pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na opracowania pn.: - "Mini przewodnik i mapy turystyczne podstawowym narzędziem w ochronie parków krajobrazowych", - "Wzmocnienie ochrony siedlisk przyrodniczych pd. części Pustyni Błędowskiej dzięki kontroli ruchu turystycznego poprzez wykonanie elementów zagospodarowania turystycznego na wzgórzu Czubatka", - Udostępnienie turystyczne, konserwacja oraz pielęgnacja wybranych pomników przyrody nieożywionej - źródeł wód mineralnych w dolinie Popradu", - "Renowacja ścieżek edukacyjnych i ochrona różnorodności przyrodniczej na terenie Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego", - "Utrwalanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Roztoki Wielkiej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim". 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz

4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł na realizację robót przewidzianych w ramach zadania pn.: Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Równocześnie z uwagi na przyznanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa (Zarządzenie Wojewody nr 426/13 z dnia r.) na zadanie pn. Przebudowa wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz - odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandy, część 1 pn: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału I km rzeki ) wraz rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły, Małopolskie realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły zwiększa się dochody i wydatki w kwocie zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. 3. pomocy finansowej w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł z Miasta Gorlice na dofinansowanie zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 w m. Gorlice, gdyż nie ma możliwości uzyskania do końca bieżącego roku ostatecznej decyzji ZRID. 4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach MRPO w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne ) w kwocie zł oraz wydatków w: a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach projektu pn. Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa, gdyż płatność końcowa nie wpłynie w bieżącym roku, z uwagi na przedłużający się proces rozliczenia projektu przez IZ MRPO (kontrola końcowa projektu przypada na 31 grudnia 2013 r.). Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w projektu w 2013 roku przenosi się środki w wysokości zł z rezerwy ogólnej b) dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: - Wirtualne Muzea Małopolski - Działanie 1.2 MRPO w kwocie zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania przetargowego na zakup infrastruktury serwerowej. - Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO w kwocie zł w związku z uznaniem, przez IZ MRPO, wynagrodzenia kierownika Projektu za miesiące styczeń - marzec 2013 r. za wydatek niekwalifikowany (po przekroczeniu limitu kosztów zarządzania Projektem, określonego w podręczniku kwalifikowania wydatków MRPO, na pułapie 1,5% kosztów kwalifikowanych). c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Projekt pn. "Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej" - Działanie 8.1 MRPO w związku ze wstrzymaniem przez Instytucję Zarządzającą MRPO ostatniego wniosku o płatność obejmującego 10% wartości dofinansowania przyznanego w ramach projektu do momentu przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia poprawności zrealizowanego projektu. W związku z powyższym wydatek poniesiony przez Partnera Projektu Gminę Miejską Kraków w 2013 r. na działanie pn. "Organizacja w Krakowie międzynarodowej konferencji nt. turystyki religijnej z uwzględnieniem prezentacji oferty turystyki religijnej Krakowa i Małopolski" zostanie zrefundowany i przekazany Partnerowi w 2014 r. d) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł, dz Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy zł, dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł, dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność zł, dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne zł, dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł, rozdz Pozostała działalność zł, dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry zł realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki z budżetu państwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku ze zmianą poziomu zapotrzebowania beneficjentów MRPO na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów w 2013 r. w ramach

5 Działania 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 4.2 MRPO - Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Działania 5.2 MRPO - Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, Działania 6.1 MRPO - Rozwój miast, Działania 6.2 MRPO - Rozwój obszarów wiejskich, Działania 6.4 MRPO - Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Działania 7.1 MRPO - Gospodarka wodno ściekowa, Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 7.3 MRPO - Gospodarka odpadami. e) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł i w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości zł na łączną kwotę zł (w tym środki UE zł, budżet państwa zł) w związku z dostosowaniem środków planowanych w budżecie województwa w 2013 r. do zatwierdzonego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 9/2/2013/RPO//16) z dnia 16 grudnia br. dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na 2013 w ramach zadań realizowanych z PT MRPO, w których uzyskano oszczędności w: Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie zł (w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) w ramach zadań budżetowych pn.: - "Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO,,Gospodarka regionalnej szansy" w 2013 roku - PT MRPO zł (środki UE) w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert cenowych na: zakupy mebli biurowych, materiałów biurowych, organizację szkoleń wyjazdowych dla pracowników MCP, niższych, od planowanych, kosztów energii elektrycznej, napraw urządzeń biurowych, postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym odzyskiwania kwot od beneficjentów II osi MRPO oraz mniejszą liczbą szkoleń (w wyniku odwoływania ich przez organizatorów) oraz kosztów zatrudniani pracowników (w związku z przebywaniem na urlopach macierzyńskich i zwolnieniach chorobowych). - Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy zł (środki budżetu państwa) w związku ze zmianą haromonogramów płatności składanych przez beneficjentów 2 osi MRPO, którzy często nie przestrzegają terminów składania wniosków o płatność oraz złożone wnioski niejednokrotnie zawierają błędy, które wymagają uzupełnień, co powoduje, że procedura weryfikacji wniosków o płatność wymaga dużego nakładu czasu i pracy. W związku z tym, część umów zaangażowanych i planowanych do wypłaty w roku 2013, zostanie wypłacona w przyszłym roku. Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadań budżetowych pn.: - Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca MRPO nie podpisała umów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 MRPO Wsparcie przygotowania potencjalnych beneficjentów ukierunkowanego na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. - Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z niższym, od planowanego, kosztem zakupu materiałów promocyjnych i obsługi wydarzenia promocyjnego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju oraz późniejszym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na nowe elementy systemu wystawienniczego promującego MRPO. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: - Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z opóźnieniami w harmonogramie prac, na szczeblu krajowymi i europejskim bezpośrednio przekładających się na realizację mniejszej, od zakładanej, ilości spotkań w ramach przygotowania programu regionalnego nowej perspektywy finansowej. - Monitoring MRPO Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z mniejszą, od planowanej liczbą organizowanych posiedzeń Komitetu Monitorującego MRPO (nie było potrzeby organizowania jednego posiedzenia KM MRPO oraz bilateralnego z KE). Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł (środki UE; dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie w związku z nieosiągnięciem docelowego stanu zatrudnienia (w ramach PT MRPO) w okresie od stycznia do listopada br., zwolnieniami chorobowymi, macierzyńskimi, urlopami wychowawczymi oraz

6 zatrudnieniem pracowników na zastępstwo, których koszt utrzymania jest niższy niż pracowników z wieloletnim stażem. 5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę zł (Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr poz. rej. 421/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) w związku z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia personelu, wynikające z konieczności rekrutowania wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z wymogami art. 159 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej i braku pełnego składu kadrowego oraz wydatki z zadania pn.: Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w Departamencie Polityki Społecznej (o kwotę zł) i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (o kwotę zł) 6. wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o łączną kwotę zł w tym w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ( zł) i w dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność ( zł) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na zadaniu budżetowym pn. Zwroty dotacji PO KL w związku z mniejszymi niż planowano zwrotami dotacji przez beneficjentów PO KL. III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł (budżet województwa) Departamencie Organizacyjno Prawnym z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna PROW Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania w związku z niższą, od planowanej, liczbą delegacji krajowych do końca br. dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie budżetowe pn.: Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie na zabezpieczenie środków do końca br. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w: a. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) w kwocie zł w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu systemowego w ramach PO KL oraz w na realizację usług konsultacji eksperckich związanych z systemem PFK. b. Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn.: - Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 732 zł oszczędności po organizacji spotkaniu dotyczącym ochrony własności intelektualnej zostaną przeznaczone na koszty usługi eksperckiej podczas spotkania w Sewilli. Podczas spotkania, obok Małopolski, dwa regiony, tj. Andaluzja oraz Szkocja będą miały możliwość przedstawienia i poddania ocenie własnej strategii rozwoju cyfrowego. Małopolska podczas spotkania skupi się na tematyce ICT z naciskiem na takie specjalizacje jak bezdotykowy interfejs komputerowy czy inteligentne systemy. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż ICT stanowi jeden z czterech wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji zawartych w opracowywanym dokumencie Regionalnej Strategii Innowacji na lata "Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" - Poddziałanie POKL w kwocie zł oszczędności m.in. poprzetargowe na ewaluację produktu finalnego w ramach projektu, na tłumaczenia zaktualizowanej ofert krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych badań oraz na usługę opracowania koncepcji serwisu internetowego zawierającego ofertę badawczą krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych badań zostaną przeznaczone na dotacje dla partnerów projektu. 3. dz. 600 Transport i łączność: a) z rozdz Lokalny transport zbiorowy w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji z zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim do rozdz Pozostała działalność na nowe zadanie budżetowe pn. Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO. W/w środki zabezpieczono na realizację umowy dotyczącej opracowania analizy założeń organizacyjnych i formalno-prawnych zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego

7 w Województwie Małopolskim wraz z opracowaniem zakresu działania jednostki, która będzie pełnić funkcję Zarządu Transportu w Województwie Małopolskim. Przeniesienie powyższych wydatków na nowe zadanie związane jest z możliwością ich zrefundowania w ramach Działania 9.3 MRPO (Uchwała Nr 1345/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 991/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wstępnej Listy Indywidualnych Projektów w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ). b) z Departamentu Transportu i Komunikacji w łącznej kwocie zł z rozdz Drogi publiczne wojewódzkie z zadania pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych w związku z niższą kwotą dotacji celowej dla gmin Biskupice (3 248 zł), Drwinia (5 187 zł), Gdów ( zł), Biskupice (692 zł) i Wieliczka ( zł) oraz z rozdz Drogi publiczne gminne z zadania pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych związku z niższą kwotą pomocy finansowej z budżetu Województwa dla gminy Mszana Dolna (4 755 zł). Zaoszczędzone środki przenosi się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn. Inwestycje drogowe i mostowe (w rozdz Drogi publiczne wojewódzkie) na zwiększenie udziału finansowego Województwa Małopolskiego na zadaniu realizowanym wspólnie z gminą Krynica Zdrój pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica Zdrój (4 755 zł) oraz na zadaniu realizowanym wspólnie z gminą Myślenice pn. Budowa chodnika przy DW 955 w m. Jawornik ( zł). 4. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja gospodarcza w tym: w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: Centrum Business in Małopolska w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach tłumaczenia (podczas Polsko-Węgierskiego Forum Gospodarczego w Tarnowie, które zostały sfinansowane przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. na mocy zawartego w dniu 14 marca 2013 r. porozumienia) na konieczność pokrycia kosztów wykonania dodatkowych statuetek Małopolskiej Nagrody Gospodarczej wg. wzoru Małopolskiego Drzewa Inwestycji i Innowacji zł w związku z niższymi kosztami najmu sali podczas organizacji spotkania z firmami z Łotwy (w dniu 27 listopada 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) na umowę zlecenia na zapewnienie usługi moderatora podczas Małopolskiego Forum Inwestycyjnego zł 5. dz. 750 Administracja publiczna w: - Kancelarii Sejmiku w kwocie zł w ramach zadania pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz brakiem zapotrzebowania na zlecenia wykonania ekspertyz z przeznaczeniem na zakupy okolicznościowe (kwiaty, puchary itp.) w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Samorządowe sejmiki województw) - Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dotyczącej złożenia przez jednego z potencjalnych wykonawców w przetargu na kampanię promującą MRPO oferty z rażąco niską ceną. - Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł: a) z rozdz Urzędy marszałkowskie z zadań budżetowych pn.: Informatyzacja Urzędu zł. W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na łącza transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla UMWM oraz oszczędnościami w ramach zakupów aktualizacji niezbędnych licencji (na aplikacje funkcjonujące w Urzędzie), zmiany w podsystemach wspomagających funkcjonowanie i zarządzanie Urzędem oraz w ramach konserwacji serwerowni Urzędu i serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego. Ponadto w roku 2013 zaplanowana została aktualizacja posiadanego przez UMWM oprogramowania wirtualizacyjnego (VMWARE ESX 3.5) poprzez wykupienie usługi wsparcia serwisowego producenta (zakup sfinansowano ze środków PT MRPO). Biblioteka i archiwum Urzędu zł w związku z rezygnacją w roku bieżącym ze zmiany wzorów papieru firmowego UMWM Dziennik Podawczy zł w związku z mniejszym, od planowanego, zapotrzebowaniem na usługi pocztowe. Środki przenosi się do rozdz Urzędy wojewódzkie zł oraz w ramach rozdz. rozdz

8 Urzędy marszałkowskie zł na zabezpieczenie, do końca br., wynagrodzeń dla pracowników UMWM w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia zł (budżet województwa). b) w rozdz Urzędy marszałkowskie w ramach zadań budżetowych pn.: Zarządzanie zasobami ludzkimi zł w związku z mniejszym, od zakładanego, zawieraniem umów cywilno-prawnych na organizację szkoleń na większą liczbę pracowników UMWM składających wnioski o szkolenia zewnętrzne finansowane ze środków budżetu województwa. Obsługa logistyczna Urzędu zł po analizie wydatków poniesionych do końca miesiąca października br. oraz wydatków planowanych do końca roku w ramach obsługi technicznej budynku w tym konserwacji i serwisów instalacji oraz urządzeń technicznych na zakup materiałów na potrzeby obsługi konserwatorskiej oraz w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na zakup sprzętu AGD, a także na zakup opon zimowych do samochodów służbowych. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zł w związku z oszczędnościami po realizacji umowy dotyczącej szczepień przeciw WZW i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych na zakup artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. worków ewakuacyjnych i urządzenia zadymiającego niezbędnego do szkoleń z zakresu p.poż. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO 40 zł (w tym budżet województwa 6 zł, UE 34 zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL w kwocie zł oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zakup drukarki kolorowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (2 zł), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2 zł) i SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce (2 zł) w kwocie 6 zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL. c) w rozdz Urzędy marszałkowskie w związku z niższą, od zakładanej na etapie planowania budżetu, miesięczną stawką wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł z zadań budżetowych pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Zasoby ludzkie zł Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Zasoby ludzkie zł Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach działania 9.2 PO KL zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki- 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL zł Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby ludzkie zł na zadanie budżetowe pn.: Podróże służbowe krajowe na większą liczbę delegacji krajowych w IV kwartale br. Ponadto na zadanie budżetowe pn.: Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę zł z zadań budżetowych pn.: Obsługa logistyczna Urzędu zł w związku ze zmniejszeniem procentowego udziału na finansowania ze środków budżetu województwa (na rzecz finansowania ze środków zagranicznych) umowy najmu lokali biurowych przy ul. Wielickiej 72. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zł w związku z oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zapłaty za przegląd sprzętu ppoż. Równocześnie na zadanie budżetowe pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania przenosi się kwotę zł z zadania budżetowego pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Obsługa logistyczna i informatyczna w związku z niższym niż zakładano na etapie planowania procentowym udziale finansowania powierzchni biurowej powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na delegacje krajowe pracowników realizujących zadania w ramach PO KL - Departamencie Polityki Regionalnej w ramach zadania budżetowego pn.: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 10 PT PO KL w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dokonania korekty zapisu w budżecie

9 województwa naliczonej kary umownej wykonawcy dwóch badan ewaluacyjnych. Kary umowne (zgodnie z zapisami umowy) zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia wykonawcy i będą stanowiły wydatek niekwalifikowalny w projekcie, który nie będzie podlegał zwrotowi do IZ PO KL tak jak pierwotnie planowano. Równocześnie na w/w cel przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie zł. 6. dz Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł w Departamencie Budżetu i Finansów w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowej związanej z emisją obligacji Województwa Małopolskiego. 7. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce środki pozostałe po zakończeniu projektu Wirtualny Świat Wody w kwocie zł przenosi się na realizację projektu pn. Jedzenie dla młodych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius. Koordynatorem projektu jest prywatna szkoła amerykańska z Aydin w Turcji, a partnerami szkoła w Bolonii oraz szkoła w Velka Bystrice. Finansowanie obejmuje wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół do Turcji, podczas którego nauczyciele zapoznają się z partnerami, zasadami funkcjonowania szkoły, systemem edukacji w Turcji oraz systemem w tureckich szkołach prywatnych. 8. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja specjalne, rozdz Szkoły zawodowe specjalne w kwocie zł oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej z wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup energii 9. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. w rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: - Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań w kwocie zł w związku z niższymi wydatkami na składki ZUS oraz PFRON powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na wzmocnienie systemu motywacyjnego dla pracowników szczególnie wyróżniających się w realizacji zadań na rzecz WUP oraz na delegacje krajowe. - Priorytet 10 PO KL - Pomoc Techniczna w kwocie zł w związku z oszczędnościami m.in. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zakup biletów MPK (w związku z większą liczbą projektów do kontroli w Krakowie) oraz na najem pomieszczeń. b. w rozdz Pozostała działalność: - w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty w kwocie zł oszczędności na zakupach materiałów biurowych zostaną przeznaczone na delegacje krajowe opiekunów Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych oraz pracowników projektu PO KL. - w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn.: - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w kwocie 200 zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL - Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł w związku z oszczędnościami związanych m.in. z absencją chorobową oraz urlopem wychowawczym pracowników, mniejszą ilością przeprowadzonych ocen biznesplanów w ramach procedury odwoławczej oraz mniejszą ilością usług zleconych osobom fizycznym (w związku z organizacją Tygodnia Ekonomii Społecznej), zakupem energii, usług telekomunikacyjnych delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla beneficjentów projektu. - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja projektu "Samodzielne Życie" - Poddziałanie PO KL w kwocie 112 zł oszczędności powstałe po wyłonieniu wykonawców posiadających osobowość prawną odpowiedzialnych za przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w projekcie zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne osób zaangażowanych w realizację kursów i szkoleń zawodowych w projekcie. - w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach w ramach zadania budżetowego pn. Realizacja projektu "ICT - Inspirujące Ciekawe Twórcze" - Poddziałanie PO KL w kwocie

10 200 zł w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów biurowych powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe. 10. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie zł w Departamencie Środowiska w ramach zadania pn. Ochrona powietrza pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z uwagi na fakt, iż wydatki na obsługę techniczną strony internetowej prezentującej zanieczyszczenia powietrza poniesione zostaną w ramach umowy o dzieło osobą fizyczną, a nie umowy z firmą. 11. dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w kwocie zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z pozostałych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach opiekuńczych. Ponadto część w/w oszczędności powstała z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków w związku ze zwiększeniem składek na ubezpieczenia rentowe. Zaoszczędzone środki przenosi się na zakup (wymiana na nowe) komputerów stacjonarnych dla pracowników Zespołu, a także na umowę o dzieło na przeprowadzenie akcji obrączkowania ptaków na terenie Ciężkowicko- Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w celu ich ochrony i monitoringu. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 457 zł (budżet województwa) do Departamentu Funduszy Europejskich na zadanie budżetowe pn.: Obsługa Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Pomoc Techniczna na pokrycie kosztów postępowania sądowego (zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt. III SA/Kr 762/13) na rzecz strony skarżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu. 2. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Medycyna pracy w kwocie zł do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Medycyna Pracy na zwiększenie środków na zadania służby medycyny pracy tj. badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich 3. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zadanie budżetowe pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego w kwocie zł na koszty związane z usługami prawnymi niezbędnymi do realizacji projektu. Zadania prawne dotyczą m.in. doradztwa prawnego w zakresie opiniowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz aktów wewnętrznych pod względem formalno - prawnym. Powyższe środki stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie. V. ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursów PO KL przenosi się wydatkiw Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej (6 800 zł), Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) w kwocie zł z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Załączniki 1533zal.pdf Data: :22:21 Rozmiar: 810k Liczba odwiedzin: 30 Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11 Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Grzegorz Mamoń Aleksandra Cortines-Jochemczyk Czas wytworzenia: :21:58 Czas publikacji: :21:58 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

UCHWAŁA Nr 1558/3/10 UCHWAŁA Nr 1558/3/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/377/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 37/377/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 37/377/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXIX/380/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4745/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4745/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2014 r. UCHWAŁA Nr 4745/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r.

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 3565 UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo