Silnik HONDA, Motospawarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Silnik HONDA, Motospawarki"

Transkrypt

1

2 niezawodny dostêp do energii... O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV Silnik PERKINS - seria GP Silnik MTU - seria GMT Silnik DOOSAN - seria GD Uk³ady Sterowania Wykonania specjalne Agregaty ma³ej mocy Silnik HONDA, Motospawarki Silnik LOMBARDINI - Silnik YANMAR Zasilacze UPS Astrid INFINITY Astrid THETYS Astrid HYPERION Astrid TITAN Delta GAIA Us³ugi Monta owe i Serwisowe Na co zwróciæ uwagê... Referencje UWAGA! Nasze produkty podlegaj¹ ci¹g³ej modyfikacji, w zwi¹zku z tym aktualna oferta mo e byæ ró na od przedstawionej w tym katalogu. Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. strona 2

3 O FIRMIE Firma EPS SYSTEM powsta³a w roku 2000 jako kontynuacja spó³ki zajmuj¹cej siê silnikami przemys³owymi i czêœciami do nich. Obecnie firma zajmuje siê ca³ym zakresem zwi¹zanym z systemami awaryjnego zasilania w energiê elektryczn¹, przy czym g³ównie skupiona jest na produkcji agregatów pr¹dotwórczych œrednich i du ych mocy. Siedziba firmy mieœci siê w Trzebini na terenie by³ych Zak³adów Metalurgicznych, sk³ada siê z czêœci biurowej, jak równie magazynowej, produkcyjnej i socjalnej - ³¹cznie blisko 800 metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej. Budynek gwarantuje komfortowe, a zw³aszcza bezpieczne warunki pracy. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra lokalizacja - teren przemys³owy, w bezpoœrednim s¹siedztwie Rafinerii Trzebinia, tu przy autostradzie A4. W 2007 roku firma EPS SYSTEM wdro y³a system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 a nastêpnie pozytywnie przesz³a audyt certyfikuj¹cy w zakresie: Produkcja, sprzeda, monta i serwis agregatów pr¹dotwórczych, zasilaczy UPS, si³owni sta³opr¹dowych i systemów bateryjnych. Ci¹g³y rozwój i doskonalenie zarówno produktu, jak i samego funkcjonowania firmy, mo liwe s¹ dziêki wysoko wykwalifikowanej kadrze. Dziêki temu firma EPS SYSTEM posiada status Autoryzowanej Stacji Obs³ugi (ASO) IVECO MOTORS oraz VOLVO PENTA w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego jak oraz monta u i zabudowy. Posiada równie status wy³¹cznego, autoryzowanego przedstawiciela firmy ASTRID - producenta nowoczesnych systemów zasilania bezprzerwowego UPS. Niezawodny dostêp do energii... - to has³o towarzyszy nam od samego pocz¹tku. W kilku s³owach opisuje zakres naszej oferty, ale g³ównie zobowi¹zuje do dostawy niezawodnego sprzêtu i us³ug najwy szej jakoœci. strona 3

4 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik IVECO MOTORS seria GI - 23 do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GI z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy IVECO MOTORS po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa enie: - silnik i pr¹dnic¹ zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. d³ugoœæ wysokoœæ Klasa wykonania wg normy PN-ISO 8528: - GI23 - GI176 - G2 (opcja G3) - GI220 - GI800 - G3 szerokoœæ Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz. GI 22 F32 AM1A /760/1710-7,0 250 GI 33 F32 AM1A /760/ ,3 GI 44 F32 SM1A /760/ ,6 GI 55 F32 TM1A /760/ ,6 GI 67 NEF45 SM /760/ ,7 GI 82 NEF45 SM /760/ ,1 GI 94 NEF45 TM /760/ ,3 GI 110 NEF 45 TM /760/ GI 143 NEF 67 TM x890x ,3 GI 176 NEF 67 TM x890x GI 220 NEF 67 TE x890x GI 275 CURSOR 87 TE /1140/ ,5 GI 275+ CURSOR 87 TE /1140/ ,5 GI 330 CURSOR 10 TE /1140/ ,8 GI 385 CURSOR 13 TE /1140/ GI 440 CURSOR 13 TE /1140/ ,5 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ciag³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. strona 4

5 MOTORS Silnik IVECO MOTORS seria GI - 23 do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz Agregaty serii GI w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S. Wersja ta poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne jest wyciszona i spe³nia rygorystyczne wymagania stawiane przez dyrektywy Unii Europejskiej - Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ u ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do œrodowiska wraz ze zmian¹ (2000/14/WE ze zmian¹ 2005/88/WE) d³ugoœæ wysokoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz. GI 22 F32 AM1A /1000/ ,0 GI 33 F32 AM1A /1000/ ,3 GI 44 GI 55 GI 67 GI 82 GI 94 GI 110 GI 143 GI 176 GI 220 F32 SM1A F32 TM1A NEF45 SM1 NEF45 SM2 NEF45 TM1 NEF 45 TM2 NEF 67 TM2 NEF 67 TM3 NEF 67 TE /1000/ , /1000/ , /1000/ , /1000/ , /1000/ , /1000/ /1100/ , /1100/ /1100/ GI 275 CURSOR 87 TE /1300/ ,5 GI 275+ CURSOR 87 TE /1300/ ,5 GI 330 CURSOR 10 TE /1300/ ,8 GI 385 CURSOR 13 TE /1600/ GI 440 CURSOR 13 TE /1600/ ,5 strona 5

6 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik VOLVO PENTA seria GV - 85 do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GV z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy VOLVO PENTA po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa enie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). wysokoœæ Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Klasa wykonania wg normy PN-ISO 8528: - GV94 - GV167 - G2 (opcja G3) - GV205 - GV700 - G3 szerokoœæ d³ugoœæ Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz. GV 94 TD 520 GE /760/ ,65 GV 112 TAD 531 GE /770/ ,83 GV 144 TAD 532 GE /875/ ,53 GV 167 TAD 731 GE /890/ GV 205 TAD 732 GE /1050/ ,57 GV 226 TAD 733 GE /1050/ ,51 GV 275 TAD 734 GE /1140/ ,72 GV 330 TAD 1341 GE /1140/ ,62 GV 385 TAD 1342 GE /1140/ ,9 GV 412 TAD 1343 GE /1140/ ,28 GV 450 TAD 1344 GE /1140/ ,75 GV 500 TAD 1345 GE /1140/ ,53 GV 559 TAD 1641 GE /1360/ ,80 GV 630 TAD 1642 GE /1360/ GV 700 TWD 1643 GE /1400/ strona 6

7 Silnik VOLVO PENTA seria GV - 85 do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz Agregaty serii GV w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S. Wersja ta poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne jest wyciszona i spe³nia rygorystyczne wymagania stawiane przez dyrektywy Unii Europejskiej - Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ u ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do œrodowiska wraz ze zmian¹ (2000/14/WE ze smian¹ 2005/88/WE) d³ugoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. wysokoœæ szerokoœæ GV 94 GV 112 GV 144 GV 167 GV 205 GV 226 GV 275 TD 520 GE TAD 531 GE TAD 532 GE TAD 731 GE TAD 732 GE TAD 733 GE TAD 734 GE Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz /1000/ , /1100/ , /1100/ , /1100/ /1300/ , /1300/ , /1300/ ,72 GV 330 TAD 1341 GE /1300/ ,62 GV 385 GV 412 GV 450 GV 500 GV 559 GV 630 GV 700 TAD 1342 GE TAD 1343 GE TAD 1344 GE TAD 1345 GE TAD 1641 GE TAD 1642 GE TWD 1643 GE /1300/ , /1300/ , /1300/ , /1300/ , /1600/ , /1600/ /1800/ strona 7

8 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik PERKINS seria GP do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GP z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy PERKINS po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa anie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - Panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Ca³a seria GP posiada klasê wykonania G3 wg normy PN-ISO 8528 d³ugoœæ wysokoœæ szerokoœæ GP 670 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. 2806C E18 TAG x1536x GP A E18 TAG x1536x GP TAG2A x1710x GP TAG3A x1710x GP TAG3A x1710x GP TAG1A x2046x GP TAG2A x2046x GP TWG2A x1780x GP TWG3A x1780x GP TAG2A x1780x GP TAG3A x2200x GP 2000 GP 2260 GPR 2025 GPR TAG x2780x TAG2A x2780x , TRG 1A TRG 2A GPR 2500 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona TRG 3A ,

9 Silnik PERKINS seria GP do OBUDOWANE 1266 do KONTENEROWE 400V/230V-50Hz Agregaty serii GP w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S natomiast w wersji obudowanej kontenerowej KS. Wersje te poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne s¹ wyciszone. Agregaty mniejszych mocy równie mog¹ byæ instalowane w kontenerach. d³ugoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. wysokoœæ Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ GP670 S GP720 S Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. 2806C E18 TAG x1800x A E18 TAG x1800x GP825 S TAG2A x2200x GP880 S TAG3A x2200x Gp880 S TAG3A x2200x GP1000 S 4008 TAG1A x2300x GP1100 S 4008 TAG2A x2300x GP1396 KS GP1500 KS TWG2A x2438x TWG3A x2438x GP1650 KS TAG2A x2438x GP1900 KS TAG3A x2438x GPR2025 KS 4016 TAG1A x2438x GPR2277 KS 4016 TAG2A x2438x GPR2500 KS 4016 TAG1A , x2438x Agregaty w wersji kontenerowej posiadaj¹ dodatkowo: - oœwietlenie podstawowe i awaryjne wnêtrza. - gaœnicê lub opcjonalnie samoczynne urz¹dzenie gaœnicze (SUG) Podane wymiary kontenerów s¹ standardowe, natomiast w niektórych modelach po zainstalowaniu agregatu i jego osprzêtu (t³umiki, elementy wentylacji, ch³odzenia itp.) wymiar obrysowy mo e byæ wiêkszy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 9

10 wysokoœæ AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik MTU seria GMT do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GMT z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy MTU po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa anie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - Panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). szerokoœæ Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. d³ugoœæ Ca³a seria GMT posiada klasê wykonania G3 wg normy PN-ISO 8528 GMT 310 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. 6R1600G10F x1200x ,76 GMT 330 6R1600G20F x1200x ,35 GMT 385 8V1600G10F x1460x ,25 GMT 440 8V1600G20F x1460x ,64 GMT V1600G10F x1460x ,17 GMT V1600G20F x1460x ,46 GMT V1600G10F x1480x ,77 GMT V1600G20F x1480x ,63 GMT V2000G65TD x1700x ,38 GMT V2000G25TD x1700x ,8 GMT V2000G65TD x1700x ,88 GMT V2000G65TD x1950x ,07 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 10

11 Silnik MTU seria GMT do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz d³ugoœæ Agregaty serii GMT w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S natomiast w wersji obudowanej kontenerowej KS. Wersje te poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne s¹ wyciszone. Agregaty mniejszych mocy równie mog¹ byæ instalowane w kontenerach. wysokoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ GMT 310 6R1600G10F Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz x1600x ,76 GMT 330 6R1600G20F x1600x ,35 GMT 385 8V1600G10F x1600x ,25 GMT 440 8V1600G20F x1600x ,64 GMT V1600G10F x1600x ,17 GMT V1600G20F x1600x ,46 GMT V1600G10F x1600x ,77 GMT V1600G20F x1800x ,63 GMT V2000G65TD ,38 GMT V2000G25TD ,8 GMT V2000G65TD ,88 GMT V2000G65TD ,07 Agregaty w wersji kontenerowej posiadaj¹ dodatkowo: - oœwietlenie podstawowe i awaryjne wnêtrza. - gaœnicê lub opcjonalnie samoczynne urz¹dzenie gaœnicze (SUG) Podane wymiary kontenerów s¹ standardowe, natomiast w niektórych modelach po zainstalowaniu agregatu i jego osprzêtu (t³umiki, elementy wentylacji, ch³odzenia itp.) wymiar obrysowy mo e byæ wiêkszy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 11

12 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik DOOSAN seria GD do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GD z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy DOOSAN po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa anie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - Panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. szerokoœæ d³ugoœæ wysokoœæ Ca³a seria GD posiada klasê wykonania G3 wg normy PN-ISO 8528 GD 130 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. D1146T /890/ ,9 GD 180 P086 TI /950/ ,4 GD 220 P086 TI /950/ ,1 GD 330 P126 TI-II /1140/ ,1 GD 385 P158 LE /1400/ ,7 GD 400 P158 LE /1400/ ,7 GD 460 P158 LE /1400/ ,3 GD 500 P158 LE-S /1400/ ,5 GD 550 P180 LE /1400/ ,6 GD 660 P222 LE /1400/ GD 690 P222 LE-S /1400/ GD 700 P222 FE /1400/ ,5 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 12

13 Silnik DOOSAN seria GD do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz d³ugoœæ Agregaty serii GD w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S natomiast w wersji obudowanej kontenerowej KS. Wersje te poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne s¹ wyciszone. Agregaty mniejszych mocy równie mog¹ byæ instalowane w kontenerach. wysokoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ GD 130 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. D1146T /1100/ ,9 GD 180 P086 TI /1300/ ,4 GD 220 P086 TI /1300/ ,1 GD 330 P126 TI-II /1300/ ,1 GD 385 P158 LE /1600/ ,7 GD 400 P158 LE /1600/ ,7 GD 460 P158 LE /1600/ ,3 GD 500 P158 LE-S /1600/ ,5 GD 550 P180 LE /1600/ ,6 GD 660 P222 LE /1800/ GD 690 P222 LE-S /1800/ GD 700 P222 FE /1800/ ,5 Agregaty w wersji kontenerowej posiadaj¹ dodatkowo: - oœwietlenie podstawowe i awaryjne wnêtrza. - gaœnicê lub opcjonalnie samoczynne urz¹dzenie gaœnicze (SUG) Podane wymiary kontenerów s¹ standardowe, natomiast w niektórych modelach po zainstalowaniu agregatu i jego osprzêtu (t³umiki, elementy wentylacji, ch³odzenia itp.) wymiar obrysowy mo e byæ wiêkszy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 13

14 niezawodny dostêp do energii... Uk³ady Sterowania: Maj¹c œwiadomoœæ e, jednym z wa niejszych elementów ka dego agregatu jest panel sterujacy do budowy agregatów wykorzystujemy sterowniki wiod¹cych œwiatwoych producentów spaecjalizujacych siê w bran y zasialnia : ComAp, Woodward, Lovato Electric itp. Jako producent jesteœmy w stanie zrealizowac ka d¹ aplikacje sterowania zasilaniem dostêpn¹ na rynku. Panel rêcznego sterownia (MAN) - uruchomienie i zatrzymanie agregatu odbywa siê rêcznie z tablicy sterowniczej. Po zainstalowaniu odpowiednich podzespo³ów istnieje mo liwoœæ zdalnego uruchamiania i zatrzymania agregatu. Panel sterowniczy posiada wskaÿniki umo liwiaj¹ce kontrolê stanu pracy agregatu. Modu³ zabezpieczaj¹cy silnik wy³¹cza agregat w przypadku braku w³aœciwego ciœnienia oleju oraz przegrzania. Standardowo tablica wskazuje pr¹d, napiêcie czêstotliwoœæ, iloœæ przepracowanych motogodzin oraz informuje o niskim poziomie paliwa, niskim ciœnieniu oleju, b³êdzie prêdkoœci obrotowej, braku ³adowania akumulatorów, przegrzani itp. Panele automatycznego sterownia (AUT) - s¹ obecnie najczêœciej stosowanymi panelami steruj¹cymi przy agregatach z uwagi na ich najwiêksz¹ uniwersalnoœæ i elastycznoœæ w programowaniu. W przypadku agregatów wyposa onych w te panele mo liwe jest rêczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, jednak e podstawowe zastosowanie to automatyczne sterowanie jednostk¹ zasilania awaryjnego. Dostêpne s¹ wersje uruchamiaj¹ce agregat po otrzymaniu bezpotencja³owego sygna³u od uk³adu nadrzêdnego lub wersje które dodatkowo same mog¹ kontrolowaæ parametry napiêcia sieciowego i w razie potrzeby uruchomiæ jednostkê - panel taki bezpoœrednio steruje ³¹cznikami uk³adu SZR (Samoczynnego Za³¹czenia Rezerwy). Panele AUT w pe³ni zabezpieczaj¹ silnik i pr¹dnicê (niskie ciœnienie oleju, b³¹d prêdkoœci obrotowej, przeci¹ enie, przegrzanie itp.) Standardem jest, e posiadaj¹ wyœwietlacze ciek³okrystaliczne na których opcjonalnie mog¹ byæ wyœwietlane komunikaty tekstowe w jêzyku polskim (np. NISKI POZIOM PALIWA). Panele mog¹ wyœwietlaæ wszelkiego rodzaju parametry dotycz¹ce agregatu: pr¹d, napiêcie, moc, wspó³czynnik mocy, energiê za dany okres czasu itp. Rejestr historii umo liwia przeanalizowanie zdarzeñ zwi¹zanych z uruchomieniami jednostki. Mo liwe jest monitorowanie pracy przez standardowe lub opcjonalnie dostepne porty USB, RS232 lub te RS485 oraz LAN. Ka dy z producentów Paneli oferuje dedykowane oprogramowanie do sterowania oraz wizualizacji stanu agregatu i uk³adu SZR (przyk³adowe okno programu na zdjêciu). Mo liwe jest równie monitorowanie z wykorzystaniem protoko³u MODBUS-RTU. Uk³ady pracy równoleg³ej - Agregaty przystosowane do pracy równoleg³ej wyposa one s¹ w sterowniki firmy Comap - InteliGen lub firmy Woodward - EASY-GEN Mo liwa jest praca równoleg³a zarówno pomiêdzy dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ agregatów (dla zwiêkszenia mocy lub uzyskania wiêkszej niezawodnoœci systemu), jak równie pomiêdzy agregatami a sieci¹ energetyczn¹. Praca równoleg³a agregat-sieæ umo liwia pokrycie zapotrzebowania mocy szczytowej obiektu bez koniecznoœci zwiêkszania mocy zamówionej zasilania sieciowego. Mo liwe jest równie wykonanie próby funkcjonalnej systemu z obci¹ eniem agregatu bez Prze³¹cznik Uk³ady Samoczynnego Za³¹czenia Rezerwy (SZR) - W³¹czenie agregatu uruchamianego automatycznie do sieci budynku realizowane jest przez elementy wykonawcze SZR. S¹ one wykonywane jako zestaw dwóch styczników z wzajemn¹ blokad¹ mechaniczno-elektryczn¹ pozycji, dobranych odpowiednio do obci¹ eñ pr¹dowych danego agregatu (opcjonalnie wiêksze). Dla pr¹dów od 400A w³¹cznie wykonywane s¹ w oparciu o prze³¹czniki z napêdem silnikowym. Uk³ady SZR standardowo s¹ wykonywane z dwoma wejœciami - 1-zasilanie z sieci, 2-zasilanie z agregatu, oraz jednym wyjœciem - do odbiorów. W przypadku wiêkszej liczby agregatów lub linii zasilania podstawowego szafy SZR konfigurowane s¹ indywidualnie. Styczniki strona 14

15 Wykonania specjalne Jako producent i dostawca kompleksowych systemów chêtnie podejmujemy siê realizacji rozwi¹zañ dedykowanych, dopasowanych do indywidualnych wymagañ klienta. Nasz dzia³ konstrukcyjny z³o ony z wysoko wykwalifikowanej kadry in ynierskiej, dysponuj¹cy nowoczesnymi narzêdziami do projektowania, w po³¹czeniu z posiadanym przez nas parkiem maszynowym, umo liwia tworzenie produktów z szerok¹ gam¹ rozwi¹zañ indywidualnych. Produkty standardowe mog¹ byæ modyfikowane zarówno pod k¹tem mechanicznym jak i elektrycznym. Przyk³ady rozwi¹zañ: - zabezpieczenia ró nicowopr¹dowe, - uk³ady sterownia zdalnego przewodowe i bezprzewodowe, - monitorowanie i sterownie GSM, - rozdzielnice i szafy steruj¹ce kompletowane indywidualnie, - uk³ady SZR dla wiêkszych iloœci Ÿróde³, - bêbny kablowe i kable odbioru mocy, - maszty oœwietleniowe, - zabudowy kontenerowe metalowe, betonowe lub prefabrykowane, - agregaty na homologowanych przyczepach lub naczepach, - agregaty zabudowywane na samochodach dostawczych i ciê arowych, - powiêkszone zbiorniki paliwa, - dodatkowe zbiorniki paliwa jedno i dwu-p³aszczowe, - automatyczne i rêczne systemy dotankowuj¹ce paliwo, - kontenerowe stacje zasilania bezprzewowego - tandemy agregat-ups lub same zasilacze UPS w klimatyzowanych kontenerach, - niestandardowa kolorystyka obudowy lub kontenera, - obudowy dopasowane wymiarami do warunków pomieszczenia. strona 15

16 niezawodny dostêp do energii... Agregaty ma³ej mocy powered by Uzupe³nieniem oferty s¹ agregaty ma³ej mocy budowane na bazie silników benzynowych HONDA. Silniki HONDA s³yn¹ z najwy szej jakoœci, oszczêdnej pracy, niskich kosztów eksploatacji, niskiej emisji spalin oraz s¹ przyjazne dla operatora i œrodowiska. Oferowane agregaty posiadaj¹ moc od 2,75 do 15, dostêpne w wersji 1-fazowej lub 3 fazowej. Agregaty te mog¹ posiadaæ szereg opcji dodatkowych: r¹czki i kó³ka do przetaczania, wy³¹czniki ró nicowo-pr¹dowe, rozruch elektryczny, rozruch automatyczny z SZR. W standardzie uruchamiane s¹ link¹ rozruchow¹ (silniki Gx630 i 670 tylko rozruch elektryczny) Napiêcie V Zu ucie paliwa 100% obc. /godz. G 3000 H GX 160 2,75 2, x430x ,6 0,9 G 4000 H GX 200 3,5 2, x430x ,6 1,2 G 5000 H GX 270 4,12 3, x530x ,7 G 7000 H GX , x530x ,5 2,4 G8/10000H GX , x690x ,5 2,4 G12000H GX , x585x ,1 G 5 TF H GX 270 4,12 3,29 400/ x530x ,7 G 7 TF H GX ,6 400/ x530x ,5 2,4 G8/10TF H GX ,4 400/ x690x ,5 2,4 G 12TF H GX ,6 400/ x585x ,1 G 15TF H GS 170AC H GX Napiêcie 400/230 Pr¹d spawania 900x585x600 Wersje G8/10000H i G8/10TFH w standardzie posiadaj¹ zestawy do przetaczania oraz panele z zabezpieczeniami ró nicowopr¹dowymi. Motospawarki W ofercie posiadamy równie motospawarki na bazie silników HONDA. Po³¹czenie klasycznego agregatu pr¹dotwórczego z modu³em spawalniczym tworzy niezwykle funkcjonalne urz¹dzenie. Motospawarki w standardzie wyposa one s¹ w zestaw do przetaczania oraz przewód masowy 2m i spawalniczy 4m. Na zapytanie dostêpne s¹ motospawarki z silnikami diesla-lombardini. GX 270 MOC V A Aac 760x690x kg Œrednica elektrody 3,25 5,7 GS 200AC H GX 390 2x3, Aac 860x690x GS 210DC H GX 390 6,5 400/ Adc 860x690x ,5 GS 210DCHMF GX Adc 860x690x ,5 strona 16

17 Silnik LOMBARDINI seria HLW - 10,4 do V/230V-50Hz Silniki wysokoprê ne - Diesla Dostêpne s¹ z panelami sterowania - rêcznego, automatycznego lub automatycznego z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Modele HLW1 pracuj¹ z prêdkoœci¹ obrotow¹ 1500obr/min natomiast HLW obr/min Nieobudowane Obudowane Moc awaryjna kg kg Zu ycie paliwa 100% obc. /godz. HLW1-11 LDW ,8 8,3 11,7 9,3 1450x620x x975x ,61 HLW1-15 LDW ,3 11,4 15,7 12,5 1700x620x x975x ,54 HLW1-20 LDW ,8 15, ,5 1700x620x x975x ,96 HLW3-20 LDW ,9 12, ,6 1450x620x x975x ,73 HLW3-25 LDW , ,8 1450x620x x975x ,51 Silnik YANMAR seria HYW - 7,8 do V/230V-50Hz Silniki wysokoprê ne - Diesla Dostêpne s¹ z panelami sterowania - rêcznego, automatycznego lub automatycznego z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Wszystkie modele HYW pracuj¹ z prêdkoœci¹ obrotow¹ 1500obr/min. Nieobudowane Obudowane Moc awaryjna kg kg Zu ycie paliwa 100% obc. /godz. HYW - 8 3TNV76 GGE 8,3 6,6 8,9 7,1 1450x620x x750x ,62 HYW TNV88 GGE 12, ,4 10,7 1450x620x x750x ,59 HYW TNV88 GGE 17,1 13,7 18,3 14,6 1450x620x x975x ,78 HYW TNV84T GGE 20 16, ,7 1700x620x x975x ,64 HYW TNV98 GGE x780x x975x ,92 HYW TNV98T GGE x780x x975x ,25 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. strona 17

18 Zasilacze bezprzerwowe UPS: niezawodny dostêp do energii... Uzupe³nieniem oferty agregatów pr¹dotwórczych s¹ zasilacze UPS gwarantuj¹ce ca³kowicie bezprzerwowe zasilanie odbiorników. Niezawodna technologia podwójnego przetwarzania (on-line) jako jedyna zapewnia doskona³e parametry napiêcia zasilaj¹cego bez wzglêdu na rodzaj zasilanych odbiorników i zak³óceñ w sieci energetycznej. Technologia ta, oprócz ca³kowicie zerowego czasu prze³¹czenia na pracê z baterii, gwarantuje sta³oœæ czêstotliwoœci, amplitudy i kszta³tu napiêcia wyjœciowego. Podstawow¹ ofertê firmy ASTRID stanowi¹ 4 rodziny zasilaczy: INFINITY, THETYS, HYPERION i TITAN. Posiadaj¹ one nowoczesne prostowniki IGBT co umo liwia pobór energii z sieci przy wspó³czynniku mocy bliskim jednoœci (0,99) i z zawartoœci¹ harmonicznych THDi poni ej 3%. Tym samym poza podstawow¹ funkcj¹ poprawy parametrów napiêcia wyjœciowego i bezprzerwowego podtrzymania odbiorników, poprawiaj¹ jakoœæ energii pobieranej z sieci oraz idealnie nadaj¹ siê do wspó³pracy z agregatami w systemach tandem. Zasilacze te posiadaj¹ wysok¹ sprawnoœæ - do 95% natomiast w trybie pracy ECO-MODE 98%. Jednym z wa niejszych elementów systemu zasilania bezprzerwowego UPS s¹ baterie akumulatorów z których pobierana jest energia po zaniku napiêcia. Od pojemnoœci baterii zale y czas podtrzymania napiêcia. Lista renomowanych œwiatowych producentów baterii œwiadczy o zró nicowaniu naszej oferty, podstawowe to SSB, EUROPOWER, MAYBATT i PANASONIC oraz inne wg potrzeb i wymagañ klientów. Proponujemy baterie ywotnoœæ od 3-15 lat wg normy EUROBAT. Mog¹ byæ zabudowane na stela ach otwartych lub w szafach bateryjnych. SERIA INFINITY EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem 1 lub 3 fazowym, moc od 10 do 40. Przeznaczone do zasilania ma³ej i œredniej wielkoœci sieci komputerowych, serwerowni, sal operacyjnych, oœwietlenia awaryjnego, ma³ych linii technologicznych lub ich elementów. MODEL INFINITY EVO INFINITY EVO INFINITY EVO MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) fazowe 400V 1-fazowe 230V 450/1200/ ,5 3-fazowe 400V 1-fazowe 230V 450/1200/ fazowe 400V 1-fazowe 230V 450/1200/ INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ INFINITY EVO ,5 3-fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/670 INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ SERIA THETYS EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem, moc od 60 do 160. Przeznaczone do zasilania œrednich i du ych sieci komputerowych, serwerowni, sal operacyjnych, linii technologicznych lub ich elementów itp. MODEL MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) THETYS EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ THETYS EVO 80 THETYS EVO 100 THETYS EVO 125 THETYS EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ ,5 3-fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ strona 18

19 SERIA HYPERION EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem, moc od 200 do 300. Przeznaczone do zasilania du ych sieci komputerowych, serwerowni, obiektów szpitalnych, ca³ych linii technologicznych a nawet ca³ych obiektów. MODEL HYPERION EVO 200 HYPERION EVO 250 HYPERION EVO 300 MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) fazowe 400V 3-fazowe 400V 1220/1905/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 1220/1905/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 1220/1905/ SERIA TITAN EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem, moc od 400 do 800. Przeznaczone do zasilania bardzo du ych sieci komputerowych, serwerowni, centrów przetwarzania danych, du ych linii technologicznych lub ca³ych zak³adów przemys³owych. MODEL MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) TITAN EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 1990/1920/ TITAN EVO 500 TITAN EVO 600 TITAN EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 2440/2020/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 2440/2020/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 3640/1920/ ZASILACZE UPS MA EJ MOCY 1-10 W zakresie ma³ej mocy oferujemy zasilacze UPS firmy DeltaEnergySystems. Oferowana seria Amplon GAIA oraz RT to zasilacze z 1 fazowym wejœciem i wyjœciem. Ca³a seria w standardzie posiada uniwersaln¹ budowê umo liwiaj¹c¹ zarówno zabudowê w szafie rock 19'' jak i instalacjê w formie jednostek wolnostoj¹cych. Modele Amplon GAIA posiadaj¹ wewnêtrzne baterie zapewniaj¹ce ok 4 min podtrzymania przy pe³nym obci¹ eniu. D³u sze czasy realizowane s¹ przez zastosowanie zawnêtrznych modu³ów bateryjnych. Dla wyj¹tkowo d³ugich czasów autonomii w zakresie mocy 1-3 oferujemy zasilacze serii Ampoln R które nie posiadaj¹ baterii wewnêtrznych, jednak wyposa one s¹ we wzmocnione ³adowarki akumulatorów. Seria Ampoln RT wspó³parcuje tylko z bateriami zewn¹rznymi, posiadaj¹ ponadto mo liwoœæ pracy równoleg³ej 1+1 zapewniaj¹c wysok¹ niezawodnoœæ. MODEL MOC Napiêcie wejœcia i wyjœcia V szer/wys/g³êb * GAIA GA 1000R 1 0,8 1-fazowe 230V 440/89/ GAIA GA 2000R GAIA GA 3000R RT 5 K RT 6 K 2 1,6 1-fazowe 230V 440/89/ ,1 1-fazowe 230V 440/89/ ,5 1-fazowe 230V 440/89/671 15,5 6 5,4 1-fazowe 230V 440/89/671 15,5 RT 10 K fazowe 230V 440/131/623 21,3 * dla modeli 1-3 masa z bateriami wewnêtrznymi strona 19

20 niezawodny dostêp do energii... Us³ugi monta owe Poza produkcj¹ i dostaw¹ urz¹dzeñ do awaryjnego zasilania zajmujemy siê równie szerokim zakresem us³ug towarzysz¹cych: - doradztwo techniczne w zakresie wyboru konkretnego rozwi¹zania. - kompletacja sprzêtu niezbêdnego do zrealizowania konkretnej aplikacji zasilania. - dostawa sprzêtu, roz³adunek i wprowadzenie do pomieszczenia. - pod³¹czenie do przygotowanej instalacji lub kompleksowe przygotowanie instalacji elektrycznej. - formalnoœci zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji (uzgodnienia z rejonem energetycznym, pozwolenia, zg³oszenia itp.) - dokumentacje techniczne, instrukcje wspó³pracy agregatów z sieci¹. - fundamenty. - uk³ady wentylacyjne zwi¹zane z ch³odzeniem agregatów. - uk³ady wydechu spalin jedno i dwu p³aszczowe, wykonywane z rur stalowych czarnych lub nierdzewnych. - uk³ady paliwowe - dodatkowe zbiorniki, automatyki tankowania, pompy rêczne i elektryczne itp., - wyciszenia agregatowni - wyciszanie œcian, t³umiki ha³asu na otworach czerpni i wyrzutni powietrza. - instalacje klimatyzacji dla pomieszczeñ przeznaczonych na zasilacze UPS. - testy urz¹dzeñ po obci¹ eniem u ytkownika lub z zapewnieniem obci¹ enia. strona 20

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo