Silnik HONDA, Motospawarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Silnik HONDA, Motospawarki"

Transkrypt

1

2 niezawodny dostêp do energii... O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV Silnik PERKINS - seria GP Silnik MTU - seria GMT Silnik DOOSAN - seria GD Uk³ady Sterowania Wykonania specjalne Agregaty ma³ej mocy Silnik HONDA, Motospawarki Silnik LOMBARDINI - Silnik YANMAR Zasilacze UPS Astrid INFINITY Astrid THETYS Astrid HYPERION Astrid TITAN Delta GAIA Us³ugi Monta owe i Serwisowe Na co zwróciæ uwagê... Referencje UWAGA! Nasze produkty podlegaj¹ ci¹g³ej modyfikacji, w zwi¹zku z tym aktualna oferta mo e byæ ró na od przedstawionej w tym katalogu. Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. strona 2

3 O FIRMIE Firma EPS SYSTEM powsta³a w roku 2000 jako kontynuacja spó³ki zajmuj¹cej siê silnikami przemys³owymi i czêœciami do nich. Obecnie firma zajmuje siê ca³ym zakresem zwi¹zanym z systemami awaryjnego zasilania w energiê elektryczn¹, przy czym g³ównie skupiona jest na produkcji agregatów pr¹dotwórczych œrednich i du ych mocy. Siedziba firmy mieœci siê w Trzebini na terenie by³ych Zak³adów Metalurgicznych, sk³ada siê z czêœci biurowej, jak równie magazynowej, produkcyjnej i socjalnej - ³¹cznie blisko 800 metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej. Budynek gwarantuje komfortowe, a zw³aszcza bezpieczne warunki pracy. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra lokalizacja - teren przemys³owy, w bezpoœrednim s¹siedztwie Rafinerii Trzebinia, tu przy autostradzie A4. W 2007 roku firma EPS SYSTEM wdro y³a system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 a nastêpnie pozytywnie przesz³a audyt certyfikuj¹cy w zakresie: Produkcja, sprzeda, monta i serwis agregatów pr¹dotwórczych, zasilaczy UPS, si³owni sta³opr¹dowych i systemów bateryjnych. Ci¹g³y rozwój i doskonalenie zarówno produktu, jak i samego funkcjonowania firmy, mo liwe s¹ dziêki wysoko wykwalifikowanej kadrze. Dziêki temu firma EPS SYSTEM posiada status Autoryzowanej Stacji Obs³ugi (ASO) IVECO MOTORS oraz VOLVO PENTA w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego jak oraz monta u i zabudowy. Posiada równie status wy³¹cznego, autoryzowanego przedstawiciela firmy ASTRID - producenta nowoczesnych systemów zasilania bezprzerwowego UPS. Niezawodny dostêp do energii... - to has³o towarzyszy nam od samego pocz¹tku. W kilku s³owach opisuje zakres naszej oferty, ale g³ównie zobowi¹zuje do dostawy niezawodnego sprzêtu i us³ug najwy szej jakoœci. strona 3

4 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik IVECO MOTORS seria GI - 23 do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GI z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy IVECO MOTORS po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa enie: - silnik i pr¹dnic¹ zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. d³ugoœæ wysokoœæ Klasa wykonania wg normy PN-ISO 8528: - GI23 - GI176 - G2 (opcja G3) - GI220 - GI800 - G3 szerokoœæ Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz. GI 22 F32 AM1A /760/1710-7,0 250 GI 33 F32 AM1A /760/ ,3 GI 44 F32 SM1A /760/ ,6 GI 55 F32 TM1A /760/ ,6 GI 67 NEF45 SM /760/ ,7 GI 82 NEF45 SM /760/ ,1 GI 94 NEF45 TM /760/ ,3 GI 110 NEF 45 TM /760/ GI 143 NEF 67 TM x890x ,3 GI 176 NEF 67 TM x890x GI 220 NEF 67 TE x890x GI 275 CURSOR 87 TE /1140/ ,5 GI 275+ CURSOR 87 TE /1140/ ,5 GI 330 CURSOR 10 TE /1140/ ,8 GI 385 CURSOR 13 TE /1140/ GI 440 CURSOR 13 TE /1140/ ,5 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ciag³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. strona 4

5 MOTORS Silnik IVECO MOTORS seria GI - 23 do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz Agregaty serii GI w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S. Wersja ta poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne jest wyciszona i spe³nia rygorystyczne wymagania stawiane przez dyrektywy Unii Europejskiej - Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ u ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do œrodowiska wraz ze zmian¹ (2000/14/WE ze zmian¹ 2005/88/WE) d³ugoœæ wysokoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz. GI 22 F32 AM1A /1000/ ,0 GI 33 F32 AM1A /1000/ ,3 GI 44 GI 55 GI 67 GI 82 GI 94 GI 110 GI 143 GI 176 GI 220 F32 SM1A F32 TM1A NEF45 SM1 NEF45 SM2 NEF45 TM1 NEF 45 TM2 NEF 67 TM2 NEF 67 TM3 NEF 67 TE /1000/ , /1000/ , /1000/ , /1000/ , /1000/ , /1000/ /1100/ , /1100/ /1100/ GI 275 CURSOR 87 TE /1300/ ,5 GI 275+ CURSOR 87 TE /1300/ ,5 GI 330 CURSOR 10 TE /1300/ ,8 GI 385 CURSOR 13 TE /1600/ GI 440 CURSOR 13 TE /1600/ ,5 strona 5

6 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik VOLVO PENTA seria GV - 85 do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GV z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy VOLVO PENTA po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa enie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). wysokoœæ Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Klasa wykonania wg normy PN-ISO 8528: - GV94 - GV167 - G2 (opcja G3) - GV205 - GV700 - G3 szerokoœæ d³ugoœæ Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz. GV 94 TD 520 GE /760/ ,65 GV 112 TAD 531 GE /770/ ,83 GV 144 TAD 532 GE /875/ ,53 GV 167 TAD 731 GE /890/ GV 205 TAD 732 GE /1050/ ,57 GV 226 TAD 733 GE /1050/ ,51 GV 275 TAD 734 GE /1140/ ,72 GV 330 TAD 1341 GE /1140/ ,62 GV 385 TAD 1342 GE /1140/ ,9 GV 412 TAD 1343 GE /1140/ ,28 GV 450 TAD 1344 GE /1140/ ,75 GV 500 TAD 1345 GE /1140/ ,53 GV 559 TAD 1641 GE /1360/ ,80 GV 630 TAD 1642 GE /1360/ GV 700 TWD 1643 GE /1400/ strona 6

7 Silnik VOLVO PENTA seria GV - 85 do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz Agregaty serii GV w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S. Wersja ta poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne jest wyciszona i spe³nia rygorystyczne wymagania stawiane przez dyrektywy Unii Europejskiej - Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ u ywanych na zewn¹trz pomieszczeñ w zakresie emisji ha³asu do œrodowiska wraz ze zmian¹ (2000/14/WE ze smian¹ 2005/88/WE) d³ugoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. wysokoœæ szerokoœæ GV 94 GV 112 GV 144 GV 167 GV 205 GV 226 GV 275 TD 520 GE TAD 531 GE TAD 532 GE TAD 731 GE TAD 732 GE TAD 733 GE TAD 734 GE Moc awaryjna Zu ucie paliwa 100% obc. PRP /godz /1000/ , /1100/ , /1100/ , /1100/ /1300/ , /1300/ , /1300/ ,72 GV 330 TAD 1341 GE /1300/ ,62 GV 385 GV 412 GV 450 GV 500 GV 559 GV 630 GV 700 TAD 1342 GE TAD 1343 GE TAD 1344 GE TAD 1345 GE TAD 1641 GE TAD 1642 GE TWD 1643 GE /1300/ , /1300/ , /1300/ , /1300/ , /1600/ , /1600/ /1800/ strona 7

8 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik PERKINS seria GP do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GP z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy PERKINS po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa anie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - Panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Ca³a seria GP posiada klasê wykonania G3 wg normy PN-ISO 8528 d³ugoœæ wysokoœæ szerokoœæ GP 670 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. 2806C E18 TAG x1536x GP A E18 TAG x1536x GP TAG2A x1710x GP TAG3A x1710x GP TAG3A x1710x GP TAG1A x2046x GP TAG2A x2046x GP TWG2A x1780x GP TWG3A x1780x GP TAG2A x1780x GP TAG3A x2200x GP 2000 GP 2260 GPR 2025 GPR TAG x2780x TAG2A x2780x , TRG 1A TRG 2A GPR 2500 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona TRG 3A ,

9 Silnik PERKINS seria GP do OBUDOWANE 1266 do KONTENEROWE 400V/230V-50Hz Agregaty serii GP w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S natomiast w wersji obudowanej kontenerowej KS. Wersje te poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne s¹ wyciszone. Agregaty mniejszych mocy równie mog¹ byæ instalowane w kontenerach. d³ugoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. wysokoœæ Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ GP670 S GP720 S Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. 2806C E18 TAG x1800x A E18 TAG x1800x GP825 S TAG2A x2200x GP880 S TAG3A x2200x Gp880 S TAG3A x2200x GP1000 S 4008 TAG1A x2300x GP1100 S 4008 TAG2A x2300x GP1396 KS GP1500 KS TWG2A x2438x TWG3A x2438x GP1650 KS TAG2A x2438x GP1900 KS TAG3A x2438x GPR2025 KS 4016 TAG1A x2438x GPR2277 KS 4016 TAG2A x2438x GPR2500 KS 4016 TAG1A , x2438x Agregaty w wersji kontenerowej posiadaj¹ dodatkowo: - oœwietlenie podstawowe i awaryjne wnêtrza. - gaœnicê lub opcjonalnie samoczynne urz¹dzenie gaœnicze (SUG) Podane wymiary kontenerów s¹ standardowe, natomiast w niektórych modelach po zainstalowaniu agregatu i jego osprzêtu (t³umiki, elementy wentylacji, ch³odzenia itp.) wymiar obrysowy mo e byæ wiêkszy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 9

10 wysokoœæ AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik MTU seria GMT do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GMT z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy MTU po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa anie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - Panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). szerokoœæ Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. d³ugoœæ Ca³a seria GMT posiada klasê wykonania G3 wg normy PN-ISO 8528 GMT 310 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. 6R1600G10F x1200x ,76 GMT 330 6R1600G20F x1200x ,35 GMT 385 8V1600G10F x1460x ,25 GMT 440 8V1600G20F x1460x ,64 GMT V1600G10F x1460x ,17 GMT V1600G20F x1460x ,46 GMT V1600G10F x1480x ,77 GMT V1600G20F x1480x ,63 GMT V2000G65TD x1700x ,38 GMT V2000G25TD x1700x ,8 GMT V2000G65TD x1700x ,88 GMT V2000G65TD x1950x ,07 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 10

11 Silnik MTU seria GMT do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz d³ugoœæ Agregaty serii GMT w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S natomiast w wersji obudowanej kontenerowej KS. Wersje te poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne s¹ wyciszone. Agregaty mniejszych mocy równie mog¹ byæ instalowane w kontenerach. wysokoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ GMT 310 6R1600G10F Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz x1600x ,76 GMT 330 6R1600G20F x1600x ,35 GMT 385 8V1600G10F x1600x ,25 GMT 440 8V1600G20F x1600x ,64 GMT V1600G10F x1600x ,17 GMT V1600G20F x1600x ,46 GMT V1600G10F x1600x ,77 GMT V1600G20F x1800x ,63 GMT V2000G65TD ,38 GMT V2000G25TD ,8 GMT V2000G65TD ,88 GMT V2000G65TD ,07 Agregaty w wersji kontenerowej posiadaj¹ dodatkowo: - oœwietlenie podstawowe i awaryjne wnêtrza. - gaœnicê lub opcjonalnie samoczynne urz¹dzenie gaœnicze (SUG) Podane wymiary kontenerów s¹ standardowe, natomiast w niektórych modelach po zainstalowaniu agregatu i jego osprzêtu (t³umiki, elementy wentylacji, ch³odzenia itp.) wymiar obrysowy mo e byæ wiêkszy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 11

12 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: niezawodny dostêp do energii... Silnik DOOSAN seria GD do V/230V-50Hz Agregat pr¹dotwórczy serii GD z³o ony jest z silnika wysokoprê nego firmy DOOSAN po³¹czonego z trójfazow¹, jedno³o yskow¹ pr¹dnic¹ synchroniczn¹. Standardowe wyposa anie: - silnik i pr¹dnica zabudowane na ramozbiorniku, - uk³ad ch³odzenia silnika z ch³odnic¹, - akumulatory rozruchowe, instalacja rozruchowa, - t³umik wydechu spalin i kompensator (dostarczane luzem), - g³ówne zabezpieczenie pr¹dnicy, - Panel sterowania - rêczny, automatyczny lub automatyczny z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. szerokoœæ d³ugoœæ wysokoœæ Ca³a seria GD posiada klasê wykonania G3 wg normy PN-ISO 8528 GD 130 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. D1146T /890/ ,9 GD 180 P086 TI /950/ ,4 GD 220 P086 TI /950/ ,1 GD 330 P126 TI-II /1140/ ,1 GD 385 P158 LE /1400/ ,7 GD 400 P158 LE /1400/ ,7 GD 460 P158 LE /1400/ ,3 GD 500 P158 LE-S /1400/ ,5 GD 550 P180 LE /1400/ ,6 GD 660 P222 LE /1400/ GD 690 P222 LE-S /1400/ GD 700 P222 FE /1400/ ,5 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 12

13 Silnik DOOSAN seria GD do OBUDOWANE 400V/230V-50Hz d³ugoœæ Agregaty serii GD w wersji obudowanej oznaczone s¹ dodatkowo liter¹ S natomiast w wersji obudowanej kontenerowej KS. Wersje te poza ca³kowit¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne s¹ wyciszone. Agregaty mniejszych mocy równie mog¹ byæ instalowane w kontenerach. wysokoœæ Elementy dodatkowe agregatu obudowanego: - obudowa stalowa lakierowana proszkowo, - t³umik zabudowany wewn¹trz obudowy, - drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz, - okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów, - wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy. Wersja obudowana mo e byæ instalowana równie w pomieszczeniach. Wymaga to - podobnie jak przy wersji nieobudowanej - wykonania instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia powietrza do ch³odzenia) oraz uk³adu wydechu spalin. szerokoœæ GD 130 Moc awaryjna Zu ycie paliwa 100% obc. PRP /godz. D1146T /1100/ ,9 GD 180 P086 TI /1300/ ,4 GD 220 P086 TI /1300/ ,1 GD 330 P126 TI-II /1300/ ,1 GD 385 P158 LE /1600/ ,7 GD 400 P158 LE /1600/ ,7 GD 460 P158 LE /1600/ ,3 GD 500 P158 LE-S /1600/ ,5 GD 550 P180 LE /1600/ ,6 GD 660 P222 LE /1800/ GD 690 P222 LE-S /1800/ GD 700 P222 FE /1800/ ,5 Agregaty w wersji kontenerowej posiadaj¹ dodatkowo: - oœwietlenie podstawowe i awaryjne wnêtrza. - gaœnicê lub opcjonalnie samoczynne urz¹dzenie gaœnicze (SUG) Podane wymiary kontenerów s¹ standardowe, natomiast w niektórych modelach po zainstalowaniu agregatu i jego osprzêtu (t³umiki, elementy wentylacji, ch³odzenia itp.) wymiar obrysowy mo e byæ wiêkszy. Agregaty serii GPR - ch³odnice nie zabudowane na ramie agregatu (dostarczane luzem) strona 13

14 niezawodny dostêp do energii... Uk³ady Sterowania: Maj¹c œwiadomoœæ e, jednym z wa niejszych elementów ka dego agregatu jest panel sterujacy do budowy agregatów wykorzystujemy sterowniki wiod¹cych œwiatwoych producentów spaecjalizujacych siê w bran y zasialnia : ComAp, Woodward, Lovato Electric itp. Jako producent jesteœmy w stanie zrealizowac ka d¹ aplikacje sterowania zasilaniem dostêpn¹ na rynku. Panel rêcznego sterownia (MAN) - uruchomienie i zatrzymanie agregatu odbywa siê rêcznie z tablicy sterowniczej. Po zainstalowaniu odpowiednich podzespo³ów istnieje mo liwoœæ zdalnego uruchamiania i zatrzymania agregatu. Panel sterowniczy posiada wskaÿniki umo liwiaj¹ce kontrolê stanu pracy agregatu. Modu³ zabezpieczaj¹cy silnik wy³¹cza agregat w przypadku braku w³aœciwego ciœnienia oleju oraz przegrzania. Standardowo tablica wskazuje pr¹d, napiêcie czêstotliwoœæ, iloœæ przepracowanych motogodzin oraz informuje o niskim poziomie paliwa, niskim ciœnieniu oleju, b³êdzie prêdkoœci obrotowej, braku ³adowania akumulatorów, przegrzani itp. Panele automatycznego sterownia (AUT) - s¹ obecnie najczêœciej stosowanymi panelami steruj¹cymi przy agregatach z uwagi na ich najwiêksz¹ uniwersalnoœæ i elastycznoœæ w programowaniu. W przypadku agregatów wyposa onych w te panele mo liwe jest rêczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, jednak e podstawowe zastosowanie to automatyczne sterowanie jednostk¹ zasilania awaryjnego. Dostêpne s¹ wersje uruchamiaj¹ce agregat po otrzymaniu bezpotencja³owego sygna³u od uk³adu nadrzêdnego lub wersje które dodatkowo same mog¹ kontrolowaæ parametry napiêcia sieciowego i w razie potrzeby uruchomiæ jednostkê - panel taki bezpoœrednio steruje ³¹cznikami uk³adu SZR (Samoczynnego Za³¹czenia Rezerwy). Panele AUT w pe³ni zabezpieczaj¹ silnik i pr¹dnicê (niskie ciœnienie oleju, b³¹d prêdkoœci obrotowej, przeci¹ enie, przegrzanie itp.) Standardem jest, e posiadaj¹ wyœwietlacze ciek³okrystaliczne na których opcjonalnie mog¹ byæ wyœwietlane komunikaty tekstowe w jêzyku polskim (np. NISKI POZIOM PALIWA). Panele mog¹ wyœwietlaæ wszelkiego rodzaju parametry dotycz¹ce agregatu: pr¹d, napiêcie, moc, wspó³czynnik mocy, energiê za dany okres czasu itp. Rejestr historii umo liwia przeanalizowanie zdarzeñ zwi¹zanych z uruchomieniami jednostki. Mo liwe jest monitorowanie pracy przez standardowe lub opcjonalnie dostepne porty USB, RS232 lub te RS485 oraz LAN. Ka dy z producentów Paneli oferuje dedykowane oprogramowanie do sterowania oraz wizualizacji stanu agregatu i uk³adu SZR (przyk³adowe okno programu na zdjêciu). Mo liwe jest równie monitorowanie z wykorzystaniem protoko³u MODBUS-RTU. Uk³ady pracy równoleg³ej - Agregaty przystosowane do pracy równoleg³ej wyposa one s¹ w sterowniki firmy Comap - InteliGen lub firmy Woodward - EASY-GEN Mo liwa jest praca równoleg³a zarówno pomiêdzy dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ agregatów (dla zwiêkszenia mocy lub uzyskania wiêkszej niezawodnoœci systemu), jak równie pomiêdzy agregatami a sieci¹ energetyczn¹. Praca równoleg³a agregat-sieæ umo liwia pokrycie zapotrzebowania mocy szczytowej obiektu bez koniecznoœci zwiêkszania mocy zamówionej zasilania sieciowego. Mo liwe jest równie wykonanie próby funkcjonalnej systemu z obci¹ eniem agregatu bez Prze³¹cznik Uk³ady Samoczynnego Za³¹czenia Rezerwy (SZR) - W³¹czenie agregatu uruchamianego automatycznie do sieci budynku realizowane jest przez elementy wykonawcze SZR. S¹ one wykonywane jako zestaw dwóch styczników z wzajemn¹ blokad¹ mechaniczno-elektryczn¹ pozycji, dobranych odpowiednio do obci¹ eñ pr¹dowych danego agregatu (opcjonalnie wiêksze). Dla pr¹dów od 400A w³¹cznie wykonywane s¹ w oparciu o prze³¹czniki z napêdem silnikowym. Uk³ady SZR standardowo s¹ wykonywane z dwoma wejœciami - 1-zasilanie z sieci, 2-zasilanie z agregatu, oraz jednym wyjœciem - do odbiorów. W przypadku wiêkszej liczby agregatów lub linii zasilania podstawowego szafy SZR konfigurowane s¹ indywidualnie. Styczniki strona 14

15 Wykonania specjalne Jako producent i dostawca kompleksowych systemów chêtnie podejmujemy siê realizacji rozwi¹zañ dedykowanych, dopasowanych do indywidualnych wymagañ klienta. Nasz dzia³ konstrukcyjny z³o ony z wysoko wykwalifikowanej kadry in ynierskiej, dysponuj¹cy nowoczesnymi narzêdziami do projektowania, w po³¹czeniu z posiadanym przez nas parkiem maszynowym, umo liwia tworzenie produktów z szerok¹ gam¹ rozwi¹zañ indywidualnych. Produkty standardowe mog¹ byæ modyfikowane zarówno pod k¹tem mechanicznym jak i elektrycznym. Przyk³ady rozwi¹zañ: - zabezpieczenia ró nicowopr¹dowe, - uk³ady sterownia zdalnego przewodowe i bezprzewodowe, - monitorowanie i sterownie GSM, - rozdzielnice i szafy steruj¹ce kompletowane indywidualnie, - uk³ady SZR dla wiêkszych iloœci Ÿróde³, - bêbny kablowe i kable odbioru mocy, - maszty oœwietleniowe, - zabudowy kontenerowe metalowe, betonowe lub prefabrykowane, - agregaty na homologowanych przyczepach lub naczepach, - agregaty zabudowywane na samochodach dostawczych i ciê arowych, - powiêkszone zbiorniki paliwa, - dodatkowe zbiorniki paliwa jedno i dwu-p³aszczowe, - automatyczne i rêczne systemy dotankowuj¹ce paliwo, - kontenerowe stacje zasilania bezprzewowego - tandemy agregat-ups lub same zasilacze UPS w klimatyzowanych kontenerach, - niestandardowa kolorystyka obudowy lub kontenera, - obudowy dopasowane wymiarami do warunków pomieszczenia. strona 15

16 niezawodny dostêp do energii... Agregaty ma³ej mocy powered by Uzupe³nieniem oferty s¹ agregaty ma³ej mocy budowane na bazie silników benzynowych HONDA. Silniki HONDA s³yn¹ z najwy szej jakoœci, oszczêdnej pracy, niskich kosztów eksploatacji, niskiej emisji spalin oraz s¹ przyjazne dla operatora i œrodowiska. Oferowane agregaty posiadaj¹ moc od 2,75 do 15, dostêpne w wersji 1-fazowej lub 3 fazowej. Agregaty te mog¹ posiadaæ szereg opcji dodatkowych: r¹czki i kó³ka do przetaczania, wy³¹czniki ró nicowo-pr¹dowe, rozruch elektryczny, rozruch automatyczny z SZR. W standardzie uruchamiane s¹ link¹ rozruchow¹ (silniki Gx630 i 670 tylko rozruch elektryczny) Napiêcie V Zu ucie paliwa 100% obc. /godz. G 3000 H GX 160 2,75 2, x430x ,6 0,9 G 4000 H GX 200 3,5 2, x430x ,6 1,2 G 5000 H GX 270 4,12 3, x530x ,7 G 7000 H GX , x530x ,5 2,4 G8/10000H GX , x690x ,5 2,4 G12000H GX , x585x ,1 G 5 TF H GX 270 4,12 3,29 400/ x530x ,7 G 7 TF H GX ,6 400/ x530x ,5 2,4 G8/10TF H GX ,4 400/ x690x ,5 2,4 G 12TF H GX ,6 400/ x585x ,1 G 15TF H GS 170AC H GX Napiêcie 400/230 Pr¹d spawania 900x585x600 Wersje G8/10000H i G8/10TFH w standardzie posiadaj¹ zestawy do przetaczania oraz panele z zabezpieczeniami ró nicowopr¹dowymi. Motospawarki W ofercie posiadamy równie motospawarki na bazie silników HONDA. Po³¹czenie klasycznego agregatu pr¹dotwórczego z modu³em spawalniczym tworzy niezwykle funkcjonalne urz¹dzenie. Motospawarki w standardzie wyposa one s¹ w zestaw do przetaczania oraz przewód masowy 2m i spawalniczy 4m. Na zapytanie dostêpne s¹ motospawarki z silnikami diesla-lombardini. GX 270 MOC V A Aac 760x690x kg Œrednica elektrody 3,25 5,7 GS 200AC H GX 390 2x3, Aac 860x690x GS 210DC H GX 390 6,5 400/ Adc 860x690x ,5 GS 210DCHMF GX Adc 860x690x ,5 strona 16

17 Silnik LOMBARDINI seria HLW - 10,4 do V/230V-50Hz Silniki wysokoprê ne - Diesla Dostêpne s¹ z panelami sterowania - rêcznego, automatycznego lub automatycznego z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Modele HLW1 pracuj¹ z prêdkoœci¹ obrotow¹ 1500obr/min natomiast HLW obr/min Nieobudowane Obudowane Moc awaryjna kg kg Zu ycie paliwa 100% obc. /godz. HLW1-11 LDW ,8 8,3 11,7 9,3 1450x620x x975x ,61 HLW1-15 LDW ,3 11,4 15,7 12,5 1700x620x x975x ,54 HLW1-20 LDW ,8 15, ,5 1700x620x x975x ,96 HLW3-20 LDW ,9 12, ,6 1450x620x x975x ,73 HLW3-25 LDW , ,8 1450x620x x975x ,51 Silnik YANMAR seria HYW - 7,8 do V/230V-50Hz Silniki wysokoprê ne - Diesla Dostêpne s¹ z panelami sterowania - rêcznego, automatycznego lub automatycznego z SZR (Samoczynne Za³¹czenie Rezerwy). Wersje automatyczne s¹ wyposa one w uk³ad podgrzewania cieczy ch³odz¹cej i ³adowarkê konserwuj¹c¹ akumulatorów rozruchowych. Wszystkie modele HYW pracuj¹ z prêdkoœci¹ obrotow¹ 1500obr/min. Nieobudowane Obudowane Moc awaryjna kg kg Zu ycie paliwa 100% obc. /godz. HYW - 8 3TNV76 GGE 8,3 6,6 8,9 7,1 1450x620x x750x ,62 HYW TNV88 GGE 12, ,4 10,7 1450x620x x750x ,59 HYW TNV88 GGE 17,1 13,7 18,3 14,6 1450x620x x975x ,78 HYW TNV84T GGE 20 16, ,7 1700x620x x975x ,64 HYW TNV98 GGE x780x x975x ,92 HYW TNV98T GGE x780x x975x ,25 Moc awaryjna - (STAND-BY) - moc zespo³u u ywanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹ eniu. Roczny limit 500mtg. Nie dopuszcza siê przeci¹ eñ. (PRP) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹ eniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby mo liwe jest 10% przeci¹ enie przez 1 godzinê raz na ka de 12 godzin ci¹g³ej pracy. strona 17

18 Zasilacze bezprzerwowe UPS: niezawodny dostêp do energii... Uzupe³nieniem oferty agregatów pr¹dotwórczych s¹ zasilacze UPS gwarantuj¹ce ca³kowicie bezprzerwowe zasilanie odbiorników. Niezawodna technologia podwójnego przetwarzania (on-line) jako jedyna zapewnia doskona³e parametry napiêcia zasilaj¹cego bez wzglêdu na rodzaj zasilanych odbiorników i zak³óceñ w sieci energetycznej. Technologia ta, oprócz ca³kowicie zerowego czasu prze³¹czenia na pracê z baterii, gwarantuje sta³oœæ czêstotliwoœci, amplitudy i kszta³tu napiêcia wyjœciowego. Podstawow¹ ofertê firmy ASTRID stanowi¹ 4 rodziny zasilaczy: INFINITY, THETYS, HYPERION i TITAN. Posiadaj¹ one nowoczesne prostowniki IGBT co umo liwia pobór energii z sieci przy wspó³czynniku mocy bliskim jednoœci (0,99) i z zawartoœci¹ harmonicznych THDi poni ej 3%. Tym samym poza podstawow¹ funkcj¹ poprawy parametrów napiêcia wyjœciowego i bezprzerwowego podtrzymania odbiorników, poprawiaj¹ jakoœæ energii pobieranej z sieci oraz idealnie nadaj¹ siê do wspó³pracy z agregatami w systemach tandem. Zasilacze te posiadaj¹ wysok¹ sprawnoœæ - do 95% natomiast w trybie pracy ECO-MODE 98%. Jednym z wa niejszych elementów systemu zasilania bezprzerwowego UPS s¹ baterie akumulatorów z których pobierana jest energia po zaniku napiêcia. Od pojemnoœci baterii zale y czas podtrzymania napiêcia. Lista renomowanych œwiatowych producentów baterii œwiadczy o zró nicowaniu naszej oferty, podstawowe to SSB, EUROPOWER, MAYBATT i PANASONIC oraz inne wg potrzeb i wymagañ klientów. Proponujemy baterie ywotnoœæ od 3-15 lat wg normy EUROBAT. Mog¹ byæ zabudowane na stela ach otwartych lub w szafach bateryjnych. SERIA INFINITY EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem 1 lub 3 fazowym, moc od 10 do 40. Przeznaczone do zasilania ma³ej i œredniej wielkoœci sieci komputerowych, serwerowni, sal operacyjnych, oœwietlenia awaryjnego, ma³ych linii technologicznych lub ich elementów. MODEL INFINITY EVO INFINITY EVO INFINITY EVO MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) fazowe 400V 1-fazowe 230V 450/1200/ ,5 3-fazowe 400V 1-fazowe 230V 450/1200/ fazowe 400V 1-fazowe 230V 450/1200/ INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ INFINITY EVO ,5 3-fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/670 INFINITY EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 450/1200/ SERIA THETYS EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem, moc od 60 do 160. Przeznaczone do zasilania œrednich i du ych sieci komputerowych, serwerowni, sal operacyjnych, linii technologicznych lub ich elementów itp. MODEL MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) THETYS EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ THETYS EVO 80 THETYS EVO 100 THETYS EVO 125 THETYS EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ ,5 3-fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 815/1705/ strona 18

19 SERIA HYPERION EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem, moc od 200 do 300. Przeznaczone do zasilania du ych sieci komputerowych, serwerowni, obiektów szpitalnych, ca³ych linii technologicznych a nawet ca³ych obiektów. MODEL HYPERION EVO 200 HYPERION EVO 250 HYPERION EVO 300 MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) fazowe 400V 3-fazowe 400V 1220/1905/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 1220/1905/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 1220/1905/ SERIA TITAN EVO Zasilacze z 3 - fazowym wejœciem i wyjœciem, moc od 400 do 800. Przeznaczone do zasilania bardzo du ych sieci komputerowych, serwerowni, centrów przetwarzania danych, du ych linii technologicznych lub ca³ych zak³adów przemys³owych. MODEL MOC Napiêcie wejœciowe V Napiêcie wyjœciowe V szer/wys/g³êb (bez baterii) TITAN EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 1990/1920/ TITAN EVO 500 TITAN EVO 600 TITAN EVO fazowe 400V 3-fazowe 400V 2440/2020/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 2440/2020/ fazowe 400V 3-fazowe 400V 3640/1920/ ZASILACZE UPS MA EJ MOCY 1-10 W zakresie ma³ej mocy oferujemy zasilacze UPS firmy DeltaEnergySystems. Oferowana seria Amplon GAIA oraz RT to zasilacze z 1 fazowym wejœciem i wyjœciem. Ca³a seria w standardzie posiada uniwersaln¹ budowê umo liwiaj¹c¹ zarówno zabudowê w szafie rock 19'' jak i instalacjê w formie jednostek wolnostoj¹cych. Modele Amplon GAIA posiadaj¹ wewnêtrzne baterie zapewniaj¹ce ok 4 min podtrzymania przy pe³nym obci¹ eniu. D³u sze czasy realizowane s¹ przez zastosowanie zawnêtrznych modu³ów bateryjnych. Dla wyj¹tkowo d³ugich czasów autonomii w zakresie mocy 1-3 oferujemy zasilacze serii Ampoln R które nie posiadaj¹ baterii wewnêtrznych, jednak wyposa one s¹ we wzmocnione ³adowarki akumulatorów. Seria Ampoln RT wspó³parcuje tylko z bateriami zewn¹rznymi, posiadaj¹ ponadto mo liwoœæ pracy równoleg³ej 1+1 zapewniaj¹c wysok¹ niezawodnoœæ. MODEL MOC Napiêcie wejœcia i wyjœcia V szer/wys/g³êb * GAIA GA 1000R 1 0,8 1-fazowe 230V 440/89/ GAIA GA 2000R GAIA GA 3000R RT 5 K RT 6 K 2 1,6 1-fazowe 230V 440/89/ ,1 1-fazowe 230V 440/89/ ,5 1-fazowe 230V 440/89/671 15,5 6 5,4 1-fazowe 230V 440/89/671 15,5 RT 10 K fazowe 230V 440/131/623 21,3 * dla modeli 1-3 masa z bateriami wewnêtrznymi strona 19

20 niezawodny dostêp do energii... Us³ugi monta owe Poza produkcj¹ i dostaw¹ urz¹dzeñ do awaryjnego zasilania zajmujemy siê równie szerokim zakresem us³ug towarzysz¹cych: - doradztwo techniczne w zakresie wyboru konkretnego rozwi¹zania. - kompletacja sprzêtu niezbêdnego do zrealizowania konkretnej aplikacji zasilania. - dostawa sprzêtu, roz³adunek i wprowadzenie do pomieszczenia. - pod³¹czenie do przygotowanej instalacji lub kompleksowe przygotowanie instalacji elektrycznej. - formalnoœci zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji (uzgodnienia z rejonem energetycznym, pozwolenia, zg³oszenia itp.) - dokumentacje techniczne, instrukcje wspó³pracy agregatów z sieci¹. - fundamenty. - uk³ady wentylacyjne zwi¹zane z ch³odzeniem agregatów. - uk³ady wydechu spalin jedno i dwu p³aszczowe, wykonywane z rur stalowych czarnych lub nierdzewnych. - uk³ady paliwowe - dodatkowe zbiorniki, automatyki tankowania, pompy rêczne i elektryczne itp., - wyciszenia agregatowni - wyciszanie œcian, t³umiki ha³asu na otworach czerpni i wyrzutni powietrza. - instalacje klimatyzacji dla pomieszczeñ przeznaczonych na zasilacze UPS. - testy urz¹dzeñ po obci¹ eniem u ytkownika lub z zapewnieniem obci¹ enia. strona 20

Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 25 do 450kVA. Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 93-705kVA

Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 25 do 450kVA. Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 93-705kVA niezawodny dostêp do energii... O FIRMIE 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik HONDA - SERIA GH - 2,3 DO 8 SILNIK B&S VANGUARD - SERIA GB - 7,5 do 13,3 Silnik FPT-MITSUBISHI - SERIA GM - 12,9 do 44 Silnik IVECO

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

.............................................................................. 3 F 2001 / F 2001 E STANDARD maksymalna 2500 W 1~ znamionowa 2200 W 1~ 230 V 50 Hz Pr¹d znamionowy 10,8 A 1~ 93 db(a) 65 db(a)

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Energia bez granic Katalog agregatów prądotwórczych 2007

Energia bez granic Katalog agregatów prądotwórczych 2007 Energia bez granic Katalog agregatów prądotwórczych 2007 natury Green Power Green Power to dynamiczna firma z dużym doświadczeniem na rynku agregatów prądotwórczych. Bardzo wcześnie firma Green Power zyskała

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe agregatów

Karty katalogowe agregatów Niemieckie Agregaty Pr dotwórcze Karty katalogowe agregatów HIGH PROTECTION EISEMANN POLSKA 2010 (2) EISEMANN H2801 HIGH PROTECTION IP 54 Elektryczna moc 1~ (cos 1,0) VA 2500 Elektryczna moc 1~ kw 2,5

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW Linear 4V NEW Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹ w zestawach zawieraj¹cych si³owniki, centralê steruj¹c¹ Star

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

Zasilanie budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW... 3 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2 OPIS TECHNICZNY... 5 2.1. Zasilanie budynku...

Bardziej szczegółowo

FOCUSED ON GENERATORS ONLY REKOMENDACJA. POWERED BY VOLVO

FOCUSED ON GENERATORS ONLY REKOMENDACJA.  POWERED BY VOLVO TWIN REKOMENDACJA POLSKA MARKA ROK ZAŁOŻENIA 2002 ZATRUDNIENIE 108 NCAGE OBROTY 2013 102 000 000 PLN AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE BENZYNOWE DIESEL WOM EUROPEJSKA JAKOŚĆ Nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo