SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Grudziądz, 28 września 2006 roku PUP.NOK.342/22.3/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie zaprojektowania i wykonania sieci teleinformatycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Informacje wstępne... strona 3 Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia... strona 4 Rozdział III - Termin realizacji zamówienia... strona 5 Rozdział IV - Warunki udziału w postępowaniu... strona 5 Rozdział V - Opis sposobu przygotowania oferty... strona 8 Rozdział VI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty... strona 9 Rozdział VII - Termin i miejsce składania ofert... strona 9 Rozdział VIII - Termin związania ofertą... strona 9 Rozdział IX - Wadium... strona 10 Rozdział X - Otwarcie ofert... strona 10 Rozdział XI - Ocena ofert... strona 11 Rozdział XII - Tryb ogłoszenia wyników postępowania... strona 11 Rozdział XIII - Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia... strona 12 Rozdział XIV - Udzielanie wyjaśnień... strona 12 Rozdział XV - Sposób porozumiewania się z zamawiającym... strona 12 Rozdział XVI - Środki ochrony prawnej... strona 13 Rozdział XVII - Wykaz załączników... strona 13 Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno użytkowy... strona 14 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.. strona 39 Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia......strona 43 Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe strona 44 Załącznik nr 5 - Potencjał kadrowy strona 45 Załącznik nr 6 - Wzór umowy....strona 46 2

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Zamawiający Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Adres: ul. Parkowa 22, Grudziądz Telefon: (056) , fax: Adres Witryna: Godziny urzędowania: od 07:00 do 15: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PUP.NOK.342/22.3/06. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm). 1.4 Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu r. 1.5 Informacje uzupełniające a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). c) W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. e) Zamawiający - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. f) Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 302. Na wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, faxem lub em Zamawiający prześle SIWZ em zgodnie z prośbą oraz pocztą. g) Wykonawca przedkładając swoją ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi zasadami, jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. 3

4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy. 2.2 We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, przedmiot zamówienia jest oznaczony następującym kodem: Prace budowlane. 2.3 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z wydzielonym zasilaniem i dodatkową infrastrukturą informatyczną oraz dostosowanie serwerowi do wymogów bezpieczeństwa, w tym p.poż, w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Opis przedmiotu zamówienia obejmujący szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarto w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym - jako Załącznik nr 1 - integralną część SIWZ. 2.4 Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Materiały budowlane powinny posiadać atesty lub certyfikaty o przydatności do stosowania zgodnie z ich przydatnością oraz spełniać normy, o których mowa w Załączniku nr 1 SIWZ ) Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przygotowanych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ, następujących projektów: a) instalacji zasilających, UPS y, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 1; w 4 egzemplarzach, b) instalacji teledacyjnych, komputerowych i telefonicznych, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 2 i 3; w 4 egzemplarzach, c) instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i monitoringu środowiskowego dla pomieszczenia Serwerowni, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 4; w 4 egzemplarzach, d) instalacji gaśniczej gazowej o której mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 5; w 4 egzemplarzach. 2) Projekty, o których mowa w pkt 1, będą podstawą wydania pozwolenia na budowę, zatem muszą być podpisane przez wykonawcę projektu oraz zatwierdzone przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia. 2.6 Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zapewnił kierownika budowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 2.7 Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie na bieżąco usuwał we własnym zakresie i na własny koszt zbędne materiały, odpady, śmieci, itp. oraz dokonywał utylizacji zdemontowanych elementów likwidowanej sieci teleinformatycznej. 2.8 Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu prac wykonawca przedłożył certyfikat producenta wykonanej sieci teleinformatycznej, ważny przez okres udzielonej gwarancji. 2.8 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił następujące warunki gwarancji i serwisu w odniesieniu do robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia: a) okres gwarancji na sieć teleinformatyczną: nie mniej niż 15 lat, b) okres gwarancji na wykonawstwo sieci energetycznej i komputerowej: nie mniej niż 3 lata, c) okres gwarancji na elementy sieci energetycznej: nie mniej niż 3 lata, d) możliwość kontaktu z serwisem: 24 godziny na dobę; e) czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 8 godzin od momentu zgłoszenia; f) gwarantowany czas naprawy: nie dłuższy niż 2 dni robocze, liczone od następnego dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. g) w przypadku gdy usunięcie usterki jest niemożliwe w określonym gwarantowanym czasie naprawy, wykonawca dostarczy następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w lit. f, urządzenie zastępcze, spełniające podobną funkcję w zakresie działania i przydatności, h) wykonawca zapewni automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania napraw, 4

5 i) w okresie gwarancji, wykonawca pokrywa koszty przejazdu ekipy serwisowej oraz ewentualnego transportu urządzeń do i z serwisu. j) w okresie gwarancji wykonawca zapewnia naprawę lub wymianę każdego z elementów, podzespołów lub zespołów, które uległy uszkodzeniu nie z winy Zamawiającego. 2.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Dokonywanie korekt lub modyfikacji w ofercie związanych z przedmiotem zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. ROZDZIAŁ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2006 roku. Termin przystąpienia do realizacji robót wskaże Zamawiający, niezwłocznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę. 3.2 Prace projektowe, demontaż istniejącej instalacji i urządzeń oraz roboty instalacyjne powinny być przeprowadzone w sposób nie powodujący zakłócenia pracy Zamawiającego. Sposób prowadzenia robót musi być uzgodniony z Zamawiającym. 3.3 Wykonywanie prac budowlanych: od poniedziałku do niedzieli. Wykonywanie robót w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego nie może zakłócać wykonywania jego bieżących zadań. Wykonywanie robót w pozostałych dniach i godzinach - po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonywanie robót w porze nocnej nie może zakłócać ciszy nocnej w przyległych budynkach. ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 Zgodnie z art. 22 ustawy, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4.2 W związku z tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz w celu zagwarantowania należytej jakości wykonanych robót, zapewniającej poprawne działanie obsługiwanych przez Zamawiającego systemów informatycznych, w tym PULS i PŁATNIK - Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 1 ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt ) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 2 wymagane jest, aby wykonawca: a) zrealizował co najmniej 9 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) dysponował osobami zajmującymi się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i posiadającymi wymagane uprawnienia w tym zakresie (tzw. uprawnienia SEP), c) dysponował osobami posiadającymi świadectwo certyfikowanego instalatora w zakresie proponowanego rozwiązania. 5

6 3) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 3 ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt ) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 4 ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: Lp. Warunki wymagane od wykonawców Nazwa ( rodzaj ) dokumentu i jego cechy Uwagi a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 1 Uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania b) c) d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu właściwego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 4 SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 2 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 5 SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 4.2 ppkt 2 lit. b i c W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 6

7 3 4 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenie nr 1 Oświadczenie nr 1 Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ 4.4 Poza dokumentami, o których mowa powyżej, wykonawcy występujący wspólnie załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.5 Dokumenty wskazane w punkcie 4.3 i 4.4 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny być one zostać opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4.6 Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu podpisu umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4.7 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę ) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.3 poz. 1 lit. a, c, d, składa odpowiedni dokument ( dokumenty ) potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4.3 poz. 1 lit. b, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8; ) Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.9 ppkt 1 lit. a i c oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, o którym mowa w pkt 4.9 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokument, o którym mowa w pkt. 4.9 ppkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 7

8 4.13 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców potwierdzających ich spełnianie, z wykorzystaniem druku ZP-17, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. nr 87, poz. 606). ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ. 5.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.3 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5.4 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 5.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5.6 Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem ) oraz zawierać w swojej treści postanowienia określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym. 5.7 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 SIWZ, 2) Przygotowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ projekty: a. instalacji zasilających, UPS y, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 1; w 4 egzemplarzach, b. instalacji teledacyjnych, komputerowych i telefonicznych, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 2 i 3; w 4 egzemplarzach, c. instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i monitoringu środowiskowego dla pomieszczenia Serwerowni, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 4; w 4 egzemplarzach, d. instalacji gaśniczej gazowej o której mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 5; w 4 egzemplarzach. Projekty, o których mowa w pkt 2, będą podstawą wydania pozwolenia na budowę, zatem muszą być podpisane przez wykonawcę projektu oraz zatwierdzone przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia, 3) Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w Rozdziale IV SIWZ. 5.8 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 5.9 Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ Każda istotna poprawka lub zmiana w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną ( upoważnione ) do podpisywania oferty Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez osobę (osoby) upoważnioną ( upoważnione ) do podpisywania oferty. 8

9 5.13 Dokumenty i informacje niejawne przedkładane wraz z ofertą, Wykonawca może złożyć w odrębnej ( niejawnej ) części oferty. Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych Oferta musi być złożona, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu wykonawcy, opatrzona napisem: Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Nie otwierać przed dniem 30 października 2006 roku, godz. 10: Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 1 pkt 1.1 SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. ROZDZIAŁ VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 88 pkt. 3 ustawy i musi być podana w złotych polskich brutto - cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towaru i usług, naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 6.2 Ewentualne bonifikaty, upusty itp., wykonawca winien uwzględnić wliczając je w cenę oferty. 6.3 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sekretariacie pokój numer 310 ( II piętro ), w terminie do dnia 30 października 2006 roku do godziny 10: Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 7.3 O złożeniu oferty w terminie decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym czy pocztą kurierską. 7.4 Oferent może przed terminem składania ofert, wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi zapis w rozdziale V pkt 5.14, dodatkowo oznaczonym napisem ZMIANA. 7.5 Oferent może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi zapis w rozdziale V pkt 5.14, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANE. ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 9

10 ROZDZIAŁ IX WADIUM 9.1 Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4 160,00 zł. 9.2 Do oferty wykonawca winien dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. 9.3 Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz z późn. zm.). 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w BS Łasin Nr z adnotacją: Wadium, Nr sprawy: PUP.NOK.342/22.3/ Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9.6 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. 9.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9.9 Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ X OTWARCIE OFERT 10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2006 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, przy ulicy Parkowej 22, w sali nr 308 ( II piętro ) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób obecnych na otwarciu Podczas otwarcia ofert, zostaną ogłoszone: a) nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cena otwieranej oferty, c) termin realizacji roboty budowlanej, d) warunki płatności. 10

11 10.6 Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI OCENA OFERT 11.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa W pierwszej kolejności komisja zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W następnym etapie komisja sprawdzi oferty wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań lub warunków określonych w ustawie lub SIWZ. Na końcu komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: a) CENA BRUTTO - 80 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Co = x 100 x waga (80) cena oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. b) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA * - 20% Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 20 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia po złożeniu zamówienia z ofert podlegających ocenie Trpz = x 100 x waga (20) termin realizacji przedmiotu zamówienia po złożeniu zamówienia oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. * Termin realizacji zamówienia należy określić liczbą dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisem w Rozdziale III SIWZ wymagany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 28 grudnia 2006 roku 11.4 W toku dokonywania oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w trybie określonym w art. 88 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą sumę punktów, przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 11.3 SIWZ Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ XII TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 11

12 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 12.1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym tego wykonawcę, którego oferta została wybrana o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz cena oferty. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XIII ZAWARCIE UMOWY I JEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA 13.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej Wzór umowy zawierający m. in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych stanowi załącznik nr 6 SIWZ. ROZDZIAŁ XIV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 14.1 Każdy z wykonawców, który otrzymał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jej treści Zamawiający przekaże treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 14.3 Zamawiający może odmówić udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących treści SIWZ jeżeli prośba złożona przez wykonawcę wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców. ROZDZIAŁ XV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 15.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, itp. faxem, jednakże wymaga od wykonawców potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie i niniejszej SIWZ Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Dawid Gus - pok. nr 207 sprawy techniczne, Aurelia Schwanitz - pok. nr 301 sprawy merytoryczne, pup.grudziadz.com.pl Oliwia Bar - Wierucka - pok. nr 307 sprawy proceduralne, 12

13 ROZDZIAŁ XVI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 16.1 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ XVII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 17.1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe Załącznik nr 5 - Potencjał kadrowy 17.6 Załącznik nr 6 - Wzór umowy. ZATWIERDZAM: ( podpis Kierownika Zamawiającego ) 13

14 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY Adres: UL. PARKOWA GRUDZIĄDZ POWIAT GRUDZIĄCKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIEĆI TELEINFORMATYCZNEJ WRAZ Z WYDZIELONYM ZASILANIEM I DODATKOWĄ INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ ORAZ DOSTOSOWANIE SERWEROWNI DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Adres: POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz Nazwa zamówienia wg CPV: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Kod zamówienia wg CPV: Układanie kabli i przewodów Montaż rozdzielnic elektrycznych Instalacja infrastruktury kablowej) Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie alarmów włamaniowych Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie Sprzętu telekomunikacyjnego 14

15 Zawartość opracowania: Strona tytułowa Część opisowa Opis przedmiotu zamówienia Zakres robót instalacyjnych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Część informacyjna Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy Rysunki: Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 3.0 Koszty inwestycji Szacunkowe koszty inwestycji w rozbiciu na zadania

16 1.0 CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: A. Prace projektowe branżowe opracowane przez uprawnionych projektantów i uzgodnione z Zamawiającym : Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych i zasilających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1.Projekt instalacji zasilających, UPS-y 2.Projekt instalacji teledacyjnych, komputerowych 3.Projekt instalacji telefonicznych 4.Projekt instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i monitoringu środowiskowego dla pomieszczenia Serwerowni 5.Projekt instalacji gaśniczej gazowej Opracowane na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i przepisów odrębnych wymienionych w pkt. 2.2 B. Demontaż istniejącej sieci komputerowej: koryt PCV, gniazd, przewodów wraz z wypełnieniem ubytków, łataniu otworów, które ujawnia się w trakcie demontażu bez malowania. Zakres i wielkość prac przy demontażu Wykonawca określi na podstawie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem oferty C. Realizacja i uruchomienie instalacji niskoprądowych i zasilających z dostawą sprzętu na podstawie wyżej wymienionych projektów. 1.Instalacje zasilające, UPS-y 2.Instalacje teledacyjne komputerowe 3.Instalacje telefoniczne 4.Instalacje sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i monitoringu środowiskowego dla pomieszczenia Serwerowni 6.Ochrona przeciwpożarowa pomieszczenia serwerowi (Stałe Urządzenie Gaśnicze) 8.Próby i badania pomontażowe 7. Szkolenie personelu w obsłudze zamontowanych urządzeń zakres szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym Instalacje niskoprądowe i zasilające w PUP w Grudziądzu należy realizować na podstawie projektów wykonawczych uzgodnionych z Zamawiającym Zakres robót instalacyjnych 16 -demontaż istniejącej sieci komputerowej -montaż instalacji zasilającej, UPS centralny

17 -montaż sieci komputerowej -montaż sieci telefonicznej -montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu pomieszczenia serwerowni -montaż Stałego Urządzenia Gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni -montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia informatyków -montaż klimatyzatora naściennego w pomieszczeniu serwerowni Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe nie dotyczy 1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Część ogólna Określenia podstawowe. Użyte w Wymaganiach wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Teren Budowy tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako części Placu Budowy Materiały wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera zgodnie z Kontraktem jak również wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Siła wyższa działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. Ust. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 17

18 Certyfikat zgodności Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi Wymagania dotyczące wyrobów Wymagania ogólne. 1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: nowe i nieużywane odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót Wymagania szczegółowe. Ze względu na specyfikę Zadania powiązano wymagania materiałowe z niektórymi wymaganiami dotyczącymi wykonania robót (pkt ) 1. Skrętka UTP LSOH, kategorii 6, 2. Punkt końcowy PEL w konfiguracji 2xRJ45+2x230V Data (z kluczem), natynkowy. 3. Centralny punkt dystrybucyjny CPD w Serwerowni (pomieszczenie nr na I piętrze). Dwie szafy serwerowe 42U 600x1000 z możliwością łączenia w zestawy. Zainstalowany monitoring środowiskowy (temp, wilgotność) z możliwością wizualizacji na stacji roboczej i wysyłaniem alarmów (mail, SMS) do wybranych użytkowników. Dodatkowe wyposażenie szaf listwy zasilające min. 9 gniazd 230V (2 na szafę zasilane z osobnych obwodów). 4. Lokalne punkty dystrybucyjne LPD na 3 poziomach parter, I piętro, II piętro. Usytuowane na końcach korytarzy lub w pomieszczeniach sąsiednich. Szafy wiszące dwudzielne 18U. Wyposażenie dodatkowe szaf listwa zasilająca, wentylator, termostat. 5. CPD połączony z każdym LPD siecią szkieletową światłowód 12G 62,5/125 LSOH, 12xUTP, 1xYTKSY 100x2x0,5. Dodatkowo połączenia magistralne pomiędzy wszystkimi LPD 12xUTP. Kabli światłowodowych nie zakańczać. 6. CPD i LPD wyposażone w panele 19 kategorii 6 z możliwością skalowania co 1 port RJ45 i implementacji portów do połączeń światłowodowych. Panele telefoniczne z portami RJ45 kategorii 3. Krosowanie połączeń wyłącznie kablami krosowymi wyposażonymi w złącza RJ. Asortyment i ilość kabli krosowych i przyłączeniowych ustalić z Zamawiającym. 18

19 7. Ogółem 192 PEL rozmieszczonych jak na dołączonych rysunkach. Rozprowadzenie instalacji natynkowo w listwach PCV. Moc szczytowa 300VA/PEL. Zasilanie punktów dystrybucyjnych CPD, LPD z osobnych obwodów. 8. We wskazanym pomieszczeniu piwnicznym miejsce na posadowienie UPSa centralnego. UPS o mocy min. 20kVA z czasem podtrzymania min. 30 min. przy obciążeniu 100%. Architektura On-Line, max czas przełączania na baterie - 0 ms, typ gniazd WE/WY 3L + PE + N (PEN). Oprogramowanie Unix/Linux/NetWare 6.x/Win98/NT/2000/2003/XP. Bypass mechaniczny. 9. Rozdzielnica główna zasilająca gniazda sieci komputerowej RGK obok UPSa. WLZ pomiędzy główną rozdzielnicą budynkową RG a RGK. Zamawiający posiada zainstalowany podlicznik elektryczny (I piętro) do pomiaru poboru prądu przez instalację zasilania urządzeń komputerowych. Podlicznik należy przenieść do RGK. 10. Rozdzielnice piętrowe RPK0-RPK2 oraz rozdzielnica w Serwerowni RKS zlokalizowane w pobliżu szaf dystrybucyjnych. WLZ-y pomiędzy RGK, a RPK0-RPK2, RKS. Wszystkie rozdzielnice powinny być wyposażone w zamki jednoimienne. 11. Rozprowadzenie zasilania do gniazd przewodem YDY(p)żo 3x2,5 12. Gniazda odbiorcze 230V 10A z bolcem ochronnym typu DATA (klucz) 13. Ochrona przepięciowa w rozdzielnicach RPK i RKS klasy C, w RGK klasy B 14. Zabezpieczenia obwodów wyłącznikami r/p o charakterystyce A z członem nadprądowym. 15. Kabel wieloparowy (200 par) poprowadzony pomiędzy przełącznicą centrali telefonicznej CT, a CPD. W CPD kabel rozszyty na panelach telefonicznych. Od strony Centrali na łączówkach rozłącznych. Należy dokonać przekrosowania wszystkich numerów wewnętrznych i miejskich. 16. W Serwerowni instalacja SUG (Stałe Urządzenie Gaśnicze). Zaleca się stosowanie systemów działających w oparciu o gaz HFC227ea. 17. Kontrola dostępu w pomieszczeniach informatyków i Serwerowni poprzez karty zbliżeniowe. Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej 10 kart zbliżeniowych i urządzenie do ich programowania. 18. System sygnalizacji włamania i napadu realizowany poprzez czujki PIR w pomieszczeniu informatyków i Serwerowni. Zaleca się aby system kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu był realizowany poprzez urządzenia tego samego producenta. Wymaga się zastosowanie urządzeń klasy S. 19. Ponieważ Zamawiający posiada i używa dwa przełączniki 3Com typu SuperStack 3 Switch port (3C17302) przedmiotem zamówienia są dwa konkretne urządzenia firmy 3Com: SuperStack 3 Switch 3824 (3C17400) 1 szt. SuperStack 3 Switch port (3C17302) 1 szt. 20. Klimatyzator naścienny w pomieszczeniu Serwerowni o mocy wystarczającej do obsługi w/w pomieszczenia zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 19

20 2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszych Wymaganiach i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Wymagania przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót Wymagania dotyczące środków transportu 1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszych Wymaganiach i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy Wymagania dotyczące wykonywania robót Ze względu na specyfikę Zadania powiązano wymagania dotyczącymi wykonania robót z niektórymi wymaganiami materiałowymi (pkt ) 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i niniejszych Wymaganiach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel Pawłowiczki: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 313 w Trawnikach Numer ogłoszenia: 38171-2016; data zamieszczenia: 12.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo