SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Grudziądz, 28 września 2006 roku PUP.NOK.342/22.3/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie zaprojektowania i wykonania sieci teleinformatycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Informacje wstępne... strona 3 Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia... strona 4 Rozdział III - Termin realizacji zamówienia... strona 5 Rozdział IV - Warunki udziału w postępowaniu... strona 5 Rozdział V - Opis sposobu przygotowania oferty... strona 8 Rozdział VI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty... strona 9 Rozdział VII - Termin i miejsce składania ofert... strona 9 Rozdział VIII - Termin związania ofertą... strona 9 Rozdział IX - Wadium... strona 10 Rozdział X - Otwarcie ofert... strona 10 Rozdział XI - Ocena ofert... strona 11 Rozdział XII - Tryb ogłoszenia wyników postępowania... strona 11 Rozdział XIII - Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia... strona 12 Rozdział XIV - Udzielanie wyjaśnień... strona 12 Rozdział XV - Sposób porozumiewania się z zamawiającym... strona 12 Rozdział XVI - Środki ochrony prawnej... strona 13 Rozdział XVII - Wykaz załączników... strona 13 Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno użytkowy... strona 14 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.. strona 39 Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia......strona 43 Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe strona 44 Załącznik nr 5 - Potencjał kadrowy strona 45 Załącznik nr 6 - Wzór umowy....strona 46 2

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Zamawiający Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Adres: ul. Parkowa 22, Grudziądz Telefon: (056) , fax: Adres Witryna: Godziny urzędowania: od 07:00 do 15: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PUP.NOK.342/22.3/06. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm). 1.4 Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu r. 1.5 Informacje uzupełniające a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). c) W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. e) Zamawiający - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. f) Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 302. Na wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, faxem lub em Zamawiający prześle SIWZ em zgodnie z prośbą oraz pocztą. g) Wykonawca przedkładając swoją ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi zasadami, jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. 3

4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy. 2.2 We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, przedmiot zamówienia jest oznaczony następującym kodem: Prace budowlane. 2.3 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z wydzielonym zasilaniem i dodatkową infrastrukturą informatyczną oraz dostosowanie serwerowi do wymogów bezpieczeństwa, w tym p.poż, w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Opis przedmiotu zamówienia obejmujący szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarto w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym - jako Załącznik nr 1 - integralną część SIWZ. 2.4 Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Materiały budowlane powinny posiadać atesty lub certyfikaty o przydatności do stosowania zgodnie z ich przydatnością oraz spełniać normy, o których mowa w Załączniku nr 1 SIWZ ) Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przygotowanych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ, następujących projektów: a) instalacji zasilających, UPS y, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 1; w 4 egzemplarzach, b) instalacji teledacyjnych, komputerowych i telefonicznych, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 2 i 3; w 4 egzemplarzach, c) instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i monitoringu środowiskowego dla pomieszczenia Serwerowni, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 4; w 4 egzemplarzach, d) instalacji gaśniczej gazowej o której mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 5; w 4 egzemplarzach. 2) Projekty, o których mowa w pkt 1, będą podstawą wydania pozwolenia na budowę, zatem muszą być podpisane przez wykonawcę projektu oraz zatwierdzone przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia. 2.6 Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zapewnił kierownika budowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 2.7 Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie na bieżąco usuwał we własnym zakresie i na własny koszt zbędne materiały, odpady, śmieci, itp. oraz dokonywał utylizacji zdemontowanych elementów likwidowanej sieci teleinformatycznej. 2.8 Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu prac wykonawca przedłożył certyfikat producenta wykonanej sieci teleinformatycznej, ważny przez okres udzielonej gwarancji. 2.8 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił następujące warunki gwarancji i serwisu w odniesieniu do robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia: a) okres gwarancji na sieć teleinformatyczną: nie mniej niż 15 lat, b) okres gwarancji na wykonawstwo sieci energetycznej i komputerowej: nie mniej niż 3 lata, c) okres gwarancji na elementy sieci energetycznej: nie mniej niż 3 lata, d) możliwość kontaktu z serwisem: 24 godziny na dobę; e) czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 8 godzin od momentu zgłoszenia; f) gwarantowany czas naprawy: nie dłuższy niż 2 dni robocze, liczone od następnego dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. g) w przypadku gdy usunięcie usterki jest niemożliwe w określonym gwarantowanym czasie naprawy, wykonawca dostarczy następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w lit. f, urządzenie zastępcze, spełniające podobną funkcję w zakresie działania i przydatności, h) wykonawca zapewni automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania napraw, 4

5 i) w okresie gwarancji, wykonawca pokrywa koszty przejazdu ekipy serwisowej oraz ewentualnego transportu urządzeń do i z serwisu. j) w okresie gwarancji wykonawca zapewnia naprawę lub wymianę każdego z elementów, podzespołów lub zespołów, które uległy uszkodzeniu nie z winy Zamawiającego. 2.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Dokonywanie korekt lub modyfikacji w ofercie związanych z przedmiotem zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. ROZDZIAŁ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2006 roku. Termin przystąpienia do realizacji robót wskaże Zamawiający, niezwłocznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę. 3.2 Prace projektowe, demontaż istniejącej instalacji i urządzeń oraz roboty instalacyjne powinny być przeprowadzone w sposób nie powodujący zakłócenia pracy Zamawiającego. Sposób prowadzenia robót musi być uzgodniony z Zamawiającym. 3.3 Wykonywanie prac budowlanych: od poniedziałku do niedzieli. Wykonywanie robót w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego nie może zakłócać wykonywania jego bieżących zadań. Wykonywanie robót w pozostałych dniach i godzinach - po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonywanie robót w porze nocnej nie może zakłócać ciszy nocnej w przyległych budynkach. ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 Zgodnie z art. 22 ustawy, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4.2 W związku z tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz w celu zagwarantowania należytej jakości wykonanych robót, zapewniającej poprawne działanie obsługiwanych przez Zamawiającego systemów informatycznych, w tym PULS i PŁATNIK - Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 1 ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt ) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 2 wymagane jest, aby wykonawca: a) zrealizował co najmniej 9 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, b) dysponował osobami zajmującymi się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i posiadającymi wymagane uprawnienia w tym zakresie (tzw. uprawnienia SEP), c) dysponował osobami posiadającymi świadectwo certyfikowanego instalatora w zakresie proponowanego rozwiązania. 5

6 3) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 3 ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt ) W zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 4 ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: Lp. Warunki wymagane od wykonawców Nazwa ( rodzaj ) dokumentu i jego cechy Uwagi a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 1 Uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania b) c) d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu właściwego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 4 SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 2 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 5 SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 4.2 ppkt 2 lit. b i c W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 6

7 3 4 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenie nr 1 Oświadczenie nr 1 Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ 4.4 Poza dokumentami, o których mowa powyżej, wykonawcy występujący wspólnie załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.5 Dokumenty wskazane w punkcie 4.3 i 4.4 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny być one zostać opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4.6 Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu podpisu umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4.7 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę ) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.3 poz. 1 lit. a, c, d, składa odpowiedni dokument ( dokumenty ) potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4.3 poz. 1 lit. b, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8; ) Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.9 ppkt 1 lit. a i c oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, o którym mowa w pkt 4.9 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokument, o którym mowa w pkt. 4.9 ppkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 7

8 4.13 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców potwierdzających ich spełnianie, z wykorzystaniem druku ZP-17, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. nr 87, poz. 606). ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ. 5.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.3 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5.4 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 5.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5.6 Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem ) oraz zawierać w swojej treści postanowienia określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym. 5.7 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 SIWZ, 2) Przygotowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ projekty: a. instalacji zasilających, UPS y, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 1; w 4 egzemplarzach, b. instalacji teledacyjnych, komputerowych i telefonicznych, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 2 i 3; w 4 egzemplarzach, c. instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i monitoringu środowiskowego dla pomieszczenia Serwerowni, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 4; w 4 egzemplarzach, d. instalacji gaśniczej gazowej o której mowa w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ, 1.0 Część opisowa, pkt 1.1 A ppkt 5; w 4 egzemplarzach. Projekty, o których mowa w pkt 2, będą podstawą wydania pozwolenia na budowę, zatem muszą być podpisane przez wykonawcę projektu oraz zatwierdzone przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia, 3) Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w Rozdziale IV SIWZ. 5.8 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 5.9 Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ Każda istotna poprawka lub zmiana w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną ( upoważnione ) do podpisywania oferty Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez osobę (osoby) upoważnioną ( upoważnione ) do podpisywania oferty. 8

9 5.13 Dokumenty i informacje niejawne przedkładane wraz z ofertą, Wykonawca może złożyć w odrębnej ( niejawnej ) części oferty. Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych Oferta musi być złożona, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu wykonawcy, opatrzona napisem: Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Nie otwierać przed dniem 30 października 2006 roku, godz. 10: Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 1 pkt 1.1 SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. ROZDZIAŁ VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 88 pkt. 3 ustawy i musi być podana w złotych polskich brutto - cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towaru i usług, naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 6.2 Ewentualne bonifikaty, upusty itp., wykonawca winien uwzględnić wliczając je w cenę oferty. 6.3 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sekretariacie pokój numer 310 ( II piętro ), w terminie do dnia 30 października 2006 roku do godziny 10: Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 7.3 O złożeniu oferty w terminie decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym czy pocztą kurierską. 7.4 Oferent może przed terminem składania ofert, wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi zapis w rozdziale V pkt 5.14, dodatkowo oznaczonym napisem ZMIANA. 7.5 Oferent może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi zapis w rozdziale V pkt 5.14, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANE. ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 9

10 ROZDZIAŁ IX WADIUM 9.1 Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4 160,00 zł. 9.2 Do oferty wykonawca winien dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. 9.3 Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz z późn. zm.). 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w BS Łasin Nr z adnotacją: Wadium, Nr sprawy: PUP.NOK.342/22.3/ Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9.6 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. 9.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, c) Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9.9 Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ X OTWARCIE OFERT 10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2006 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, przy ulicy Parkowej 22, w sali nr 308 ( II piętro ) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób obecnych na otwarciu Podczas otwarcia ofert, zostaną ogłoszone: a) nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cena otwieranej oferty, c) termin realizacji roboty budowlanej, d) warunki płatności. 10

11 10.6 Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI OCENA OFERT 11.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa W pierwszej kolejności komisja zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W następnym etapie komisja sprawdzi oferty wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań lub warunków określonych w ustawie lub SIWZ. Na końcu komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: a) CENA BRUTTO - 80 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Co = x 100 x waga (80) cena oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. b) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA * - 20% Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 20 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia po złożeniu zamówienia z ofert podlegających ocenie Trpz = x 100 x waga (20) termin realizacji przedmiotu zamówienia po złożeniu zamówienia oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. * Termin realizacji zamówienia należy określić liczbą dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisem w Rozdziale III SIWZ wymagany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 28 grudnia 2006 roku 11.4 W toku dokonywania oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w trybie określonym w art. 88 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą sumę punktów, przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 11.3 SIWZ Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ XII TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW)

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW) CZĘŚĆ I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo