POWIAT GRODZISKI P R O G R A M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT GRODZISKI P R O G R A M"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/207/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku POWIAT GRODZISKI P R O G R A M OCHRONY ZDROWIA NA LATA Grodzisk Wielkopolski

2 CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA DLA POPRAWY ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ: 1. STWARZANIE WARUNKÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI, WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, A TAKŻE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH. 2. KSZTAŁTOWANIE SPRZYJAJĄCEGO ZDROWIU ŚRODOWISKA ŻYCIA, PRACY I NAUKI. 3. ZMIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI I DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. CELE OPERACYJNE: 1. PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCOW POWIATU, A SZCZEGÓLNIE W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA POPRZEZ: PODNOSZENIE STANDARDU USŁUG SZPITALA SP ZOZ W ZAKRESIE: - REGULARNEJ WYMIANY SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO, - WYMIANY TABORU SANITARNEGO. 2. PROWADZENIE AKTYWNEJ PROFILAKTYKI ORAZ WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH: GRUCZOŁU PIERSIOWEGO, SZYJKI MACICY, GRUCZOŁU KROKOWEGO ORAZ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH:NIEDOKRWIENNEJ SERCA, CUKRZYCY. 3. ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZENSTWA ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ. 4. URUCHOMIENIE 20 ŁÓŻKOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO NA BAZIE SZPITALA SP ZOZ. 5. OGRANICZENIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU ŻYCIA, PRACY, NAUKI CZŁOWIEKA ORAZ ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃNSTWA. 2

3 CEL.1 PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIADCZONYCH USŁUG NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEZ SZPITAL SP ZOZ, A SZCZEGÓLNIE W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA. UZASADNIENIE WYBORU CELU: konieczność dostosowania bazy szpitalnej dla potrzeb 50 tys. społeczności powiatu oraz wymogów płatnika, wzrost liczby pacjentów wymagających nadzoru Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu - pacjentów Szpitala SP ZOZ, Pogotowia Ratunkowego, utrudniony dostęp chorych w stanach ciężkich do innych placówek służby, utrzymująca się tendencja wzrostowa wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków, negatywne skutki wypadków (długotrwałe niezdolności do pracy, długotrwały proces usprawniania i rehabilitacji, inwalidztwo trwałe lub częściowe), duża śmiertelność we wczesnym okresie ostrych stanów chorób układu krążenia, wzrost zgonów z nieznanej przyczyny w okresie oczekiwania na pomoc pogotowia ratunkowego. OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla zagrożonych chorobami i okolicznościami stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie życia, - adekwatna pomoc w stanach naglących, - spadek śmiertelności około wypadkowej i liczby zgonów w czasie oczekiwania na karetkę, - podniesienie standardu usług świadczących przez Szpital, a szczególnie w stanach ratujących życie. 3

4 ZADANIA: uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na bazie istniejącego zaplecza lokalowego w nowobudowanym pawilonie diagnostycznym, pozyskanie kadry specjalistów lekarzy i pielęgniarek, stałe kształcenie medycznego personelu średniego: specjalizacje, licencjaty, studia magisterskie. systematyczne szkolenie ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, ciągła komputeryzacja jednostek organizacyjnych szpitala SP ZOZ, systematyczna poprawa bazy lokalowej szpitala celem dostosowania do wymogów prawa budowlanego, sanitarno- epidemiologicznym oraz płatnika, stałe doposażenie w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, utworzenie centrali sprężonego powietrza i próżni, zapewnienie szpitalowi awaryjnego ujęcia wody. 4

5 SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA ZADAŃ PIERWSZEGO CELU OPERACYJNEGO. Lp. Roboty budowlane Planowany koszt Termin realizacji (lata) Źródła finansowania Roboty budowlano 2006 remontowe: - roboty remontowe na holu głównym Płatność II półrocze 2006r. - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na zaplecze sanitarne szatni , Zakup gotowych środków trwałych. 2.Zakup gotowych środków trwałych: - echokardiograf, - bieżnia do badań wysiłkowych z zestawem, - rejestratory do badań holterowskich, - myjnia automatyczna do endoskopów, - duodendoskop z torem wizyjnym, - kolonoskop Video, - gastroskop Video, - zestaw do laparoskopii, - zestaw do znieczulenia ogólnego, - kardiomonitory, - defibrylator , , Uwagi Dokumentacj a + kosztorys Patrz wyżej WRPO ,00 Wartość Powiat ,00 szacunkowa Śr. własne ,00 5

6 3. Spłata inwestycji z 2005 roku: a) z tytułu zakupu środków trwałych: - wirówka laboratoryjna - kamera SOPRO - analizator laborator. - Video gastro + kolono , , , , , b) z tytułu zakupu związanych z budową środków trwałych: - Pompy infuzyjne - GRANBUD usł. budowlane - łóżka rehabilitacyjne i wózki - defibrylatory + ssaki - kardiomonitordopłata - KAMED sterylizacja , , , , , , ,12 4. Spłata inwestycji z 2005 roku z tytułu zakupu związanych z budową środków trwałych: - KAMED sterylizacja ,

7 5. 1. Zakup sprzętu medycznego: - aparat do znieczulenia Drager - łóżko do intensywnej terapii - 4 pompy infuzyjne - 3 lampy do fototerapii - USG Aloka - Holter EKG - przenośny aparat RTG, 2. Zakup sprzętu medycznego: - aparat RTG płucnokostny z funkcją skopii, - rezonans magnetyczny, - aparat do kriozabiegów, - aparat EKG 6 lub 12 kanałowy, - aparat USG GE Vivid 7, - pompy infuzyjne strzykawkowe, - kratka przeciw rozproszeniowa do przewoźnego aparatu RTG, - diatermia z przystawką argonową, - lipotrypton mechaniczny, - defibrylator , , , , , , , , , Powiat 100%, środki powiatu, środki z Funduszy Europejskich Wartość po przetargu Wartość szacunkowa 6. Maszynownia próżni 4.522, ,38 7. Maszynownia sprężonego powietrza 4.522, , % Powiat 15% Dokumentacja Kosztorys inwestorski Dokumen -tacja Kosztorys inwestorski 8. Awaryjne ujęcie wody (zbiorniki retencyjne) , ,67% Powiat 11,33% Wartość szacunkowa 7

8 9. Roboty budowlane związane z dokończeniem Pawilonu Diagnostycznego: - Roboty wykończeniowe pracowni rtg - przeniesienie poradni chirurgicznej i poradni K , Dokumen -tacja 10. Zakup sprzętu medycznego: - lampa operacyjna, - stół operacyjny, - aparat do znieczuleń, - bieżnia do prób wysiłkowych wraz z systemem do prób wysiłkowych, - pompa ssąco-tłocząca do zestawu laparoskopowego, - cyfrowy przenośny aparat USG, - wideodudenoskop, - automatyczna myjnia endoskopowa , Powiat Wartość szacunkowa 11. Rozbudowa szpitala (załącznik) 12. Klimatyzacja oddziału położniczo ginekologicznego - zespół porodowy , ,00 Do % Powiat 15% Fundusze europejskie 75% Koncepcja rozbudowy kosztorys szacunkowy Wartość szacunkowa 13. Ambulans sanitarny i fundusze pozyskane z UE Wartość szacunkowa , Zakup urządzeń do mikrobiologii Wartość szacunkowa ,95 8

9 15. Serwerownia Mossego Wartość szacunkowa ,00 Razem ,13 9

10 ROZBUDOWA SZPITALA SP ZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Wartość kosztorysowa inwestycji L.p. Wartość w tys. zł VAT Rodzaje grup kosztów bez podatku z podatkiem w % VAT VAT Pozyskiwanie działki budowlanej 1.023m 2 x 180,- z ł m 2 x 4,6% , , Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci 3% wartości poz.3 Budowa obiektów podstawowych w tym: , , , , Nadbudowa Pawilonu Diagnostycznego 564,20 m 2 x 1.400,- zł/m , ,- 22 Nadbudowa Oddziału Chirurgii 111,30 m 2 x 2.600,- zł/m , Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologicznego na Oddział Rehabilitacyjny Laboratorium (I piętro) p 428,50 m 2 x 950,- zł/m , , Modernizacja i przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (II piętro) , , ,50 m 2 x 950,- zł/ m Korytarze Bloku Operacyjnego , , Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych (rozdział sal, nawiew laminarny) wykończenie powierzchni ścian farbą PW , ,- 22 Budowa nowego wschodniego skrzydła szpitala na Oddział Chorób Wewnętrznych, Przewlekle Chorych, pomieszczenia dyrekcji i administracji szpitala ,40 m 2 x 1.400,- zł/m 2 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych zieleń , ,

11 5 Wyposażenie 5% poz , , Prace przygotowawcze projektowe: - Opracowanie dokumentacji Projektowej, - Wykonanie ekspertyz, - Pomiary geodezyjne, - Mapy, badania geotechniczne podłoża gruntowego, - Obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch - 7% poz , ,- 22 Razem , , 22 KWOTA OGÓŁEM INWESTYCJI SZPITALA SP ZOZ ( bez ,00 zł na zakup sprzętu i aparatury ) W LATACH ,13 zł RATOWNICTWO MEDYCZNE ZADANIE GŁÓWNE ZADANIE POŚREDNIE KOSZT W ZŁ KWOTA OGÓŁEM TERMIN REALIZACJI 1. RATOWNICTWO MEDYCZNE SYSTEMATYCZNE SZKOLENIE ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 2.000, ,

12 CEL 2. PROWADZENIE AKTYWNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ (BADANIA WAD POSTAWY U DZIECI W WIEKU 4 LAT) ORAZ WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH : GRUCZOŁU PIERSIOWEGO I SZYJKI MACICY, GRUCZOŁU KROKOWEGO ORAZ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH: NIEDOKRWIENNEJ SERCA, CUKRZYCA. UZASADNIENIE WYBORU CELU: Problem chorób nowotworowych sutka najprościej charakteryzuje cytat: z powodu nowotworu piersi- co 10 lat z mapy Polski znika 50- tysięczne miasto kobiet. Reasumując co 10 lat z mapy Polski znika Powiat Grodziski. OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: zwiększenie wskaźnika wczesnej wykrywalności schorzeń układu krążenia i cukrzycy, zmniejszenie skutków nieleczonych lub zaniedbanych przypadków schorzeń ww. chorób, zwiększenie wskaźnika wczesnego wykrywania nowotworu sutka i szyjki macicy, wyrobienie nawyku systematycznych kontroli kobiet w poradni K, samokontrola gruczołu piersiowego- normalnym zjawiskiem wśród populacji żeńskiej, podniesienie wskaźnika zdrowotności społeczności lokalnej. ZADANIA: 1. edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie profilaktyki, leczenia chorób cywilizacyjnych, jakimi są choroba niedokrwienna serca i cukrzyca, 2. edukacja zdrowotna populacji kobiecej ( w tym młodych dziewcząt) w zakresie wczesnego wykrywania schorzeń atypowych i możliwości całkowitego ich wyleczenia, 3. kontynuacja badań mammograficznych gruczołu piersiowego, 4. w ramach promocji zdrowia- przeprowadzenie 1 raz w roku profilaktycznych badań poziomu cukru, poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego krwi - BIAŁA SOBOTA, 12

13 5. badania przesiewowe wad postawy u dzieci w wieku 4 lat z terenu Powiatu Grodziskiego, 6. współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. 13

14 EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH, NIEDOKRWIENNEJ SERCA I CUKRZYCY SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA ZADAŃ DRUGIEGO CELU OPERACYJNEGO. ZADANIA GŁÓWNE ZADANIA POŚREDNIE REALIZATOR TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie akcji uświadamiających w postaci wykładów, pogadanek, poradnictwa czynnego, instruktaży. 2. Kształtowanie podstawowych umiejętności osobistyc h i społecznych w zakresie odpowiedzialności za swoje zdrowie. 3. Kontynuacja badań mammograficznych i cytologicznych kobiet. 4. Prowadzenie badań poziom cukru RR. 5. Kontynuacja badań gruczołu 1. Instytucja Lekarza rodzinnego, 2. Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna, 3. Położna środowiskowa, 4. Ośrodek Medycyny szkolnej, 5. SP ZOZ- szpital, 6. Por. K, Szkoła Rodzenia, 7. Koła Gospodyń Wiejskich, 8. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Wykorzystywanie bezpośredniego kontaktu z pacjentem w gabinecie i miejscu zamieszkania, rok szkolny w czasie pobytu pacjenta w oddziałach szpitalnych i por. K, Zgodnie z rocznym harmonogramem zadań z oświaty zdrowotnej, krokowego. 14

15 PRZYWRÓCENIE PORADNI KARDIOLOGICZNEJ NA II POZIOMIE REFERENCYJNYM POWIATU EDUKACJA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 1. Wyrabianie nawyku samokontroli gruczołu piersiowego, 2. Podnoszenie świadomości dot. zagrożeń i możliwości leczenia. 1. Ośrodek Medycyny Szkolnej, 2. Poradnia K, 3. Koła Gospodyń Wiejskich ROK SZKOLNY Kierowanie stosownych uchwał, pism, interpelacji. 1. Rada Powiatu, 2. Konwent Starostów, 3. Stowarzyszenie Powiatów Polskich

16 WSPÓŁDZIAŁANIE Z SAMORZĄDEM LOKALNYM W ZKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO RAKOWI SZYJKI MACICY BADANIA PRZESIEWOWE WAD POSTAWY U DZIECI W WIEKU 4 LAT Z TERENU POWIATU GRODZISKIEGO Przeprowadzenie badań wad postawy z udziałem lekarzy specjalistów 1. Starostwo Powiatowe 2. SP ZOZ w Grodzisku Wlkp Współpraca z gminami powiatu grodziskiego w zakresie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy 1. Starostwo Powiatowe 2. Gminy Powiatu Grodziskiego

17 CEL.3. ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZENSTWA ORAZ ZADAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ. UZASADNIENIE WYBORU CELU: Jednym z istotnych warunków upowszechniania zdrowego stylu życia jest podniesienie świadomości oraz kompetencji społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia. Niezbędne jest w tym zakresie zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Powszechnie rozwijające się zjawiska nadużywania alkoholu, nikotyny, narkotyków (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) stają się główną przyczyną podjęcia działań w kierunku wyznaczonego celu. OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: Ograniczenie spożycia alkoholu wśród młodzieży, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z paleniem papierosów, używaniem narkotyków, HIV/AIDS, spadek wskaźnika zachorowań patologicznych powodowanych nadużywaniem alkoholu (przemoc w rodzinie, w szkole, grupie społecznej, konflikty z prawem, zjawiska maltretowania domowników), podniesienie wskaźnika zdrowotności ogółu społeczeństwa, zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych przyjmowaniem substancji uzależniających. SPOSÓB WYKONANIA 1. Realizacja zadań zgodnie z programami zdrowotnymi: 1) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Powiatu Grodziskiego, stanowiący załącznik do niniejszego programu. 2) Program profilaktyczny stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, stanowiący załącznik do niniejszego programu. 17

18 3) Program pracy Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej PROMED w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Grodziskiego, stanowiący załącznik do niniejszego programu. 2.Harmonogramy działań profilaktycznych programów zdrowotnych zawartych w punkcie 1 będą przedstawiane i zatwierdzane przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 15 września każdego roku. 18

19 CEL. 4. OGRANICZENIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU ŻYCIA, PRACY, NAUKI CZŁOWIEKA ORAZ ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA. UZASADNIENIE WYBORU CELU: Miejsce pracy, jak również miejsce nauki jest obszarem, w którym znaczna część społeczeństwa Powiatu spędza gro godzin swojej aktywności dobowej. Dlatego też, warunki pracy i nauki są skutecznym twórcą ogólnego stanu zdrowia mieszkańców naszego terenu. Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie zdrowotności populacji jest zdrowa, zdatna do picia woda, czyste powietrze, (bez pyłów i środków chemicznych), tereny rekreacyjne (parki, akweny wodne, ścieżki zdrowia- spacerowe i rowerowe). OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: bezpieczeństwo zdrowotne wody pitnej, obniżenie szkodliwości wpływu emisji pyłów do powietrza na stan zdrowia mieszkańców, wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, polepszenie zdrowotności populacji uczącej się (stan uzębienia dzieci i młodzieży, wady wzroku, wady postawy- dostosowane oświetlenie, sprzęty szkolne, ciężkie tornistry ). ZADANIA: 1. monitorowanie norm i wskaźników w wodzie przeznaczonej do konsumpcji, 2. monitorowanie emisji czynników szkodliwych powietrza, 3. poprawa ogólnego stanu sanitarnego Powiatu: - czystość wód, (jezioro Kuźnickie) - miast (ulice, parki, toalety publiczne) i wsi, - placówek oświatowo- wychowawczych, 4. edukacja zdrowotna w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, zdrowej żywności, aktywnego wypoczynku, 5. zwiększenie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej: - ścieżki spacerowe, - ścieżki zdrowia, - ścieżki rowerowe. 19

20 OGRANICZANIE EMISJI CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH POWIETRZA OSIĄGANIE PRAWIDŁOWYCH NORM I WSKAŹNIKOW W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO KONSUMPCJI SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA CZWARTEGO CELU OPERACYJNEGO. ZADANIA GŁÓWNE ZADANIA POŚREDNIE REALIZATOR TERMIN REALIZACJI 1. prowadzenie stałego monitoringu 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Praca stała przydatności wody do picia, Epidemiologiczna. do uzyskania celu 2. egzekwowanie zmian 2. Gminne Służby Komunalne. w kierunku pozyskania prawidłowych wskaźników. 3. Wydział Ochrony Środowiska Systematyczne prowadzenie badań zapylenia powietrza, 2. Egzekwowanie ograniczeń emisji czynników szkodliw ych, 3. Stosowanie urządzeń pochłaniających emisje zanieczyszczeń. 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 2. Wydział Ochrony Środowiska, 3. Zakłady Pracy emitujące zanieczyszczenia. Praca ciągła, Stały monitoring Lata

21 POPRAWA OGÓLNEG O STANU SANITARNEGO POWIATU 1. Przywracanie czystości wód: - odprowadzanie ścieków gospodarczych i przemysłowych, - zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne akwenu jeziora Kuźnickiego w sezonie letnim. 2. Poprawa czystości miast i wsi: (sprzątanie ulic, podporządkowanie parków, utrzymanie zieleni w mieście), utylizacja odpadów. 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 2. Samorządy Miast i G min, Gmin, 3. Komisje porządkowe Rad Miast i Gmin, Gmin, Rady Powiatu, 4. Wydział Ochrony Środowiska, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Praca ciągła Lata Stały nadzór nad placówkami oświatowo- wychowawczymi. 21

22 ZWIĘKSZENIE OFERTY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ EDUKACJA ZDROWOTNA W ZAKRESIE PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 1. Szeroka edukacja wśród dzieci i młodzieży uczącej się, (pogadanki, prelekcje, spektakle, zorganizowane formy aktywnego wypoczynku). 2. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w omawianym zakresie. 1. Placówki Służby Zdrowia na poziomie Gminy i Powiatu, 2. Placówki Oświatowo - Wychowawcze, 3. Ośrodek Medycyny Szkolnej, 4. Organizacje młodzieżowe, 5. Koła Gospodyń Wiejskich. Praca ciągła Lata Ścieżki zdrowotne. 2. Ścieżki spacerowe. 3. Ścieżki rowerowe. GMINY POWIATU POWIAT

23 23

POWIAT GRODZISKI P R O G R A M OCHRONY ZDROWIA NA LATA

POWIAT GRODZISKI P R O G R A M OCHRONY ZDROWIA NA LATA POWIAT GRODZISKI P R O G R A M OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2006 2013 Grodzisk Wielkopolski 2006 UCHWAŁA NR XV / 109 / 2007 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie : zmiany Uchwały nr XLII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/208/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2006 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane przez samorząd powiatowy

Programy realizowane przez samorząd powiatowy Programy realizowane przez samorząd powiatowy 2006 r. Program realizowany był w gminach, które zdeklarowały współfinansowanie w 25%: Siepraw, Myślenice, Lubień i Pcim. Program adresowany był do dzieci

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Jest to projekt realizowany przez w Szamotułach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH 1. Inwestycje zrealizowane w 2011r. INWESTYCJE ZREALIZOWANE 1.1. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2007 2013 Poprawa standardu i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. badań profilaktycznych

Informacja dot. badań profilaktycznych Promocja zdrowia Informacja dot. badań profilaktycznych Od dnia 1 kwietnia 2015 roku do czasu wykorzystania środków finansowych Powiat Chrzanowski finansuje badania profilaktyczne i promocji zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie NajwaŜniejsze fakty: Dofinansowanie otrzymało 7 projektów publicznej słuŝby zdrowia w Warszawie -Łączna wartość projektów: blisko 71 mln PLN Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia.

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia. Załącznik nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gmina Czerwieosk na lata 2016-2018 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadao Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część VII Szpital po przekształceniu i jego przyszłość mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia Grzegorz Ziemniak Odrobina historii Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 Cele strategiczne Obszary priorytetowe: Zmniejszenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2008 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwala Nr -.1.1 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia.^..^.v..t?..:. k 2009 r. u w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2009-2012.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Opole, dnia 22 kwietnia 2013r. Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Lp. Nazwa Do kogo jest skierowany program Kontakt realizatora 1. Szczepienia przeciwko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa przetwarzania data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y podstawa prawna przetwarzania przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE KOBIETY - BADAM SIĘ, WIĘC JESTEM PEWNA

ZDROWIE KOBIETY - BADAM SIĘ, WIĘC JESTEM PEWNA ZDROWIE KOBIETY - BADAM SIĘ, WIĘC JESTEM PEWNA to tytuł konferencji, która została zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie. Celem konferencji było zwrócenie uwagi społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka

Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka Szpitale Tczewskie S.A. dynamicznie rozwijająca się spółka Jak Powiat Tczewski wspólnie z Województwem Pomorskim zrestrukturyzował tczewskie szpitale? Mariusz Wiórek Marzena Mrozek Warszawa 2012.05.08

Bardziej szczegółowo

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania.

Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania. Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania. L.p. Miejsce w rankingu 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE

OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE Dotyczy: Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich Wydział Inwestycji Miejskich 1. Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3 2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela:

Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela: Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela: Lp. Nazwa planowanego działania Kolejność realizacji Oczekiwane rezultaty Czas realizacji działań Nakłady ogółem

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo