POWIAT GRODZISKI P R O G R A M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT GRODZISKI P R O G R A M"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/207/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku POWIAT GRODZISKI P R O G R A M OCHRONY ZDROWIA NA LATA Grodzisk Wielkopolski

2 CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA DLA POPRAWY ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ: 1. STWARZANIE WARUNKÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI, WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, A TAKŻE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH. 2. KSZTAŁTOWANIE SPRZYJAJĄCEGO ZDROWIU ŚRODOWISKA ŻYCIA, PRACY I NAUKI. 3. ZMIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI I DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. CELE OPERACYJNE: 1. PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCOW POWIATU, A SZCZEGÓLNIE W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA POPRZEZ: PODNOSZENIE STANDARDU USŁUG SZPITALA SP ZOZ W ZAKRESIE: - REGULARNEJ WYMIANY SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO, - WYMIANY TABORU SANITARNEGO. 2. PROWADZENIE AKTYWNEJ PROFILAKTYKI ORAZ WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH: GRUCZOŁU PIERSIOWEGO, SZYJKI MACICY, GRUCZOŁU KROKOWEGO ORAZ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH:NIEDOKRWIENNEJ SERCA, CUKRZYCY. 3. ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZENSTWA ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ. 4. URUCHOMIENIE 20 ŁÓŻKOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO NA BAZIE SZPITALA SP ZOZ. 5. OGRANICZENIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU ŻYCIA, PRACY, NAUKI CZŁOWIEKA ORAZ ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃNSTWA. 2

3 CEL.1 PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIADCZONYCH USŁUG NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEZ SZPITAL SP ZOZ, A SZCZEGÓLNIE W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA. UZASADNIENIE WYBORU CELU: konieczność dostosowania bazy szpitalnej dla potrzeb 50 tys. społeczności powiatu oraz wymogów płatnika, wzrost liczby pacjentów wymagających nadzoru Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu - pacjentów Szpitala SP ZOZ, Pogotowia Ratunkowego, utrudniony dostęp chorych w stanach ciężkich do innych placówek służby, utrzymująca się tendencja wzrostowa wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków, negatywne skutki wypadków (długotrwałe niezdolności do pracy, długotrwały proces usprawniania i rehabilitacji, inwalidztwo trwałe lub częściowe), duża śmiertelność we wczesnym okresie ostrych stanów chorób układu krążenia, wzrost zgonów z nieznanej przyczyny w okresie oczekiwania na pomoc pogotowia ratunkowego. OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla zagrożonych chorobami i okolicznościami stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie życia, - adekwatna pomoc w stanach naglących, - spadek śmiertelności około wypadkowej i liczby zgonów w czasie oczekiwania na karetkę, - podniesienie standardu usług świadczących przez Szpital, a szczególnie w stanach ratujących życie. 3

4 ZADANIA: uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na bazie istniejącego zaplecza lokalowego w nowobudowanym pawilonie diagnostycznym, pozyskanie kadry specjalistów lekarzy i pielęgniarek, stałe kształcenie medycznego personelu średniego: specjalizacje, licencjaty, studia magisterskie. systematyczne szkolenie ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, ciągła komputeryzacja jednostek organizacyjnych szpitala SP ZOZ, systematyczna poprawa bazy lokalowej szpitala celem dostosowania do wymogów prawa budowlanego, sanitarno- epidemiologicznym oraz płatnika, stałe doposażenie w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, utworzenie centrali sprężonego powietrza i próżni, zapewnienie szpitalowi awaryjnego ujęcia wody. 4

5 SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA ZADAŃ PIERWSZEGO CELU OPERACYJNEGO. Lp. Roboty budowlane Planowany koszt Termin realizacji (lata) Źródła finansowania Roboty budowlano 2006 remontowe: - roboty remontowe na holu głównym Płatność II półrocze 2006r. - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na zaplecze sanitarne szatni , Zakup gotowych środków trwałych. 2.Zakup gotowych środków trwałych: - echokardiograf, - bieżnia do badań wysiłkowych z zestawem, - rejestratory do badań holterowskich, - myjnia automatyczna do endoskopów, - duodendoskop z torem wizyjnym, - kolonoskop Video, - gastroskop Video, - zestaw do laparoskopii, - zestaw do znieczulenia ogólnego, - kardiomonitory, - defibrylator , , Uwagi Dokumentacj a + kosztorys Patrz wyżej WRPO ,00 Wartość Powiat ,00 szacunkowa Śr. własne ,00 5

6 3. Spłata inwestycji z 2005 roku: a) z tytułu zakupu środków trwałych: - wirówka laboratoryjna - kamera SOPRO - analizator laborator. - Video gastro + kolono , , , , , b) z tytułu zakupu związanych z budową środków trwałych: - Pompy infuzyjne - GRANBUD usł. budowlane - łóżka rehabilitacyjne i wózki - defibrylatory + ssaki - kardiomonitordopłata - KAMED sterylizacja , , , , , , ,12 4. Spłata inwestycji z 2005 roku z tytułu zakupu związanych z budową środków trwałych: - KAMED sterylizacja ,

7 5. 1. Zakup sprzętu medycznego: - aparat do znieczulenia Drager - łóżko do intensywnej terapii - 4 pompy infuzyjne - 3 lampy do fototerapii - USG Aloka - Holter EKG - przenośny aparat RTG, 2. Zakup sprzętu medycznego: - aparat RTG płucnokostny z funkcją skopii, - rezonans magnetyczny, - aparat do kriozabiegów, - aparat EKG 6 lub 12 kanałowy, - aparat USG GE Vivid 7, - pompy infuzyjne strzykawkowe, - kratka przeciw rozproszeniowa do przewoźnego aparatu RTG, - diatermia z przystawką argonową, - lipotrypton mechaniczny, - defibrylator , , , , , , , , , Powiat 100%, środki powiatu, środki z Funduszy Europejskich Wartość po przetargu Wartość szacunkowa 6. Maszynownia próżni 4.522, ,38 7. Maszynownia sprężonego powietrza 4.522, , % Powiat 15% Dokumentacja Kosztorys inwestorski Dokumen -tacja Kosztorys inwestorski 8. Awaryjne ujęcie wody (zbiorniki retencyjne) , ,67% Powiat 11,33% Wartość szacunkowa 7

8 9. Roboty budowlane związane z dokończeniem Pawilonu Diagnostycznego: - Roboty wykończeniowe pracowni rtg - przeniesienie poradni chirurgicznej i poradni K , Dokumen -tacja 10. Zakup sprzętu medycznego: - lampa operacyjna, - stół operacyjny, - aparat do znieczuleń, - bieżnia do prób wysiłkowych wraz z systemem do prób wysiłkowych, - pompa ssąco-tłocząca do zestawu laparoskopowego, - cyfrowy przenośny aparat USG, - wideodudenoskop, - automatyczna myjnia endoskopowa , Powiat Wartość szacunkowa 11. Rozbudowa szpitala (załącznik) 12. Klimatyzacja oddziału położniczo ginekologicznego - zespół porodowy , ,00 Do % Powiat 15% Fundusze europejskie 75% Koncepcja rozbudowy kosztorys szacunkowy Wartość szacunkowa 13. Ambulans sanitarny i fundusze pozyskane z UE Wartość szacunkowa , Zakup urządzeń do mikrobiologii Wartość szacunkowa ,95 8

9 15. Serwerownia Mossego Wartość szacunkowa ,00 Razem ,13 9

10 ROZBUDOWA SZPITALA SP ZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Wartość kosztorysowa inwestycji L.p. Wartość w tys. zł VAT Rodzaje grup kosztów bez podatku z podatkiem w % VAT VAT Pozyskiwanie działki budowlanej 1.023m 2 x 180,- z ł m 2 x 4,6% , , Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci 3% wartości poz.3 Budowa obiektów podstawowych w tym: , , , , Nadbudowa Pawilonu Diagnostycznego 564,20 m 2 x 1.400,- zł/m , ,- 22 Nadbudowa Oddziału Chirurgii 111,30 m 2 x 2.600,- zł/m , Przebudowa i modernizacja Oddziału Ginekologicznego na Oddział Rehabilitacyjny Laboratorium (I piętro) p 428,50 m 2 x 950,- zł/m , , Modernizacja i przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (II piętro) , , ,50 m 2 x 950,- zł/ m Korytarze Bloku Operacyjnego , , Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych (rozdział sal, nawiew laminarny) wykończenie powierzchni ścian farbą PW , ,- 22 Budowa nowego wschodniego skrzydła szpitala na Oddział Chorób Wewnętrznych, Przewlekle Chorych, pomieszczenia dyrekcji i administracji szpitala ,40 m 2 x 1.400,- zł/m 2 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych zieleń , ,

11 5 Wyposażenie 5% poz , , Prace przygotowawcze projektowe: - Opracowanie dokumentacji Projektowej, - Wykonanie ekspertyz, - Pomiary geodezyjne, - Mapy, badania geotechniczne podłoża gruntowego, - Obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch - 7% poz , ,- 22 Razem , , 22 KWOTA OGÓŁEM INWESTYCJI SZPITALA SP ZOZ ( bez ,00 zł na zakup sprzętu i aparatury ) W LATACH ,13 zł RATOWNICTWO MEDYCZNE ZADANIE GŁÓWNE ZADANIE POŚREDNIE KOSZT W ZŁ KWOTA OGÓŁEM TERMIN REALIZACJI 1. RATOWNICTWO MEDYCZNE SYSTEMATYCZNE SZKOLENIE ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 2.000, ,

12 CEL 2. PROWADZENIE AKTYWNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ (BADANIA WAD POSTAWY U DZIECI W WIEKU 4 LAT) ORAZ WCZESNEJ DIAGNOSTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH : GRUCZOŁU PIERSIOWEGO I SZYJKI MACICY, GRUCZOŁU KROKOWEGO ORAZ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH: NIEDOKRWIENNEJ SERCA, CUKRZYCA. UZASADNIENIE WYBORU CELU: Problem chorób nowotworowych sutka najprościej charakteryzuje cytat: z powodu nowotworu piersi- co 10 lat z mapy Polski znika 50- tysięczne miasto kobiet. Reasumując co 10 lat z mapy Polski znika Powiat Grodziski. OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: zwiększenie wskaźnika wczesnej wykrywalności schorzeń układu krążenia i cukrzycy, zmniejszenie skutków nieleczonych lub zaniedbanych przypadków schorzeń ww. chorób, zwiększenie wskaźnika wczesnego wykrywania nowotworu sutka i szyjki macicy, wyrobienie nawyku systematycznych kontroli kobiet w poradni K, samokontrola gruczołu piersiowego- normalnym zjawiskiem wśród populacji żeńskiej, podniesienie wskaźnika zdrowotności społeczności lokalnej. ZADANIA: 1. edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie profilaktyki, leczenia chorób cywilizacyjnych, jakimi są choroba niedokrwienna serca i cukrzyca, 2. edukacja zdrowotna populacji kobiecej ( w tym młodych dziewcząt) w zakresie wczesnego wykrywania schorzeń atypowych i możliwości całkowitego ich wyleczenia, 3. kontynuacja badań mammograficznych gruczołu piersiowego, 4. w ramach promocji zdrowia- przeprowadzenie 1 raz w roku profilaktycznych badań poziomu cukru, poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego krwi - BIAŁA SOBOTA, 12

13 5. badania przesiewowe wad postawy u dzieci w wieku 4 lat z terenu Powiatu Grodziskiego, 6. współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. 13

14 EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH, NIEDOKRWIENNEJ SERCA I CUKRZYCY SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA ZADAŃ DRUGIEGO CELU OPERACYJNEGO. ZADANIA GŁÓWNE ZADANIA POŚREDNIE REALIZATOR TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie akcji uświadamiających w postaci wykładów, pogadanek, poradnictwa czynnego, instruktaży. 2. Kształtowanie podstawowych umiejętności osobistyc h i społecznych w zakresie odpowiedzialności za swoje zdrowie. 3. Kontynuacja badań mammograficznych i cytologicznych kobiet. 4. Prowadzenie badań poziom cukru RR. 5. Kontynuacja badań gruczołu 1. Instytucja Lekarza rodzinnego, 2. Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna, 3. Położna środowiskowa, 4. Ośrodek Medycyny szkolnej, 5. SP ZOZ- szpital, 6. Por. K, Szkoła Rodzenia, 7. Koła Gospodyń Wiejskich, 8. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Wykorzystywanie bezpośredniego kontaktu z pacjentem w gabinecie i miejscu zamieszkania, rok szkolny w czasie pobytu pacjenta w oddziałach szpitalnych i por. K, Zgodnie z rocznym harmonogramem zadań z oświaty zdrowotnej, krokowego. 14

15 PRZYWRÓCENIE PORADNI KARDIOLOGICZNEJ NA II POZIOMIE REFERENCYJNYM POWIATU EDUKACJA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 1. Wyrabianie nawyku samokontroli gruczołu piersiowego, 2. Podnoszenie świadomości dot. zagrożeń i możliwości leczenia. 1. Ośrodek Medycyny Szkolnej, 2. Poradnia K, 3. Koła Gospodyń Wiejskich ROK SZKOLNY Kierowanie stosownych uchwał, pism, interpelacji. 1. Rada Powiatu, 2. Konwent Starostów, 3. Stowarzyszenie Powiatów Polskich

16 WSPÓŁDZIAŁANIE Z SAMORZĄDEM LOKALNYM W ZKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO RAKOWI SZYJKI MACICY BADANIA PRZESIEWOWE WAD POSTAWY U DZIECI W WIEKU 4 LAT Z TERENU POWIATU GRODZISKIEGO Przeprowadzenie badań wad postawy z udziałem lekarzy specjalistów 1. Starostwo Powiatowe 2. SP ZOZ w Grodzisku Wlkp Współpraca z gminami powiatu grodziskiego w zakresie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy 1. Starostwo Powiatowe 2. Gminy Powiatu Grodziskiego

17 CEL.3. ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZENSTWA ORAZ ZADAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ. UZASADNIENIE WYBORU CELU: Jednym z istotnych warunków upowszechniania zdrowego stylu życia jest podniesienie świadomości oraz kompetencji społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia. Niezbędne jest w tym zakresie zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Powszechnie rozwijające się zjawiska nadużywania alkoholu, nikotyny, narkotyków (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) stają się główną przyczyną podjęcia działań w kierunku wyznaczonego celu. OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: Ograniczenie spożycia alkoholu wśród młodzieży, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z paleniem papierosów, używaniem narkotyków, HIV/AIDS, spadek wskaźnika zachorowań patologicznych powodowanych nadużywaniem alkoholu (przemoc w rodzinie, w szkole, grupie społecznej, konflikty z prawem, zjawiska maltretowania domowników), podniesienie wskaźnika zdrowotności ogółu społeczeństwa, zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych przyjmowaniem substancji uzależniających. SPOSÓB WYKONANIA 1. Realizacja zadań zgodnie z programami zdrowotnymi: 1) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Powiatu Grodziskiego, stanowiący załącznik do niniejszego programu. 2) Program profilaktyczny stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, stanowiący załącznik do niniejszego programu. 17

18 3) Program pracy Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej PROMED w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Grodziskiego, stanowiący załącznik do niniejszego programu. 2.Harmonogramy działań profilaktycznych programów zdrowotnych zawartych w punkcie 1 będą przedstawiane i zatwierdzane przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 15 września każdego roku. 18

19 CEL. 4. OGRANICZENIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU ŻYCIA, PRACY, NAUKI CZŁOWIEKA ORAZ ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA. UZASADNIENIE WYBORU CELU: Miejsce pracy, jak również miejsce nauki jest obszarem, w którym znaczna część społeczeństwa Powiatu spędza gro godzin swojej aktywności dobowej. Dlatego też, warunki pracy i nauki są skutecznym twórcą ogólnego stanu zdrowia mieszkańców naszego terenu. Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie zdrowotności populacji jest zdrowa, zdatna do picia woda, czyste powietrze, (bez pyłów i środków chemicznych), tereny rekreacyjne (parki, akweny wodne, ścieżki zdrowia- spacerowe i rowerowe). OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE: bezpieczeństwo zdrowotne wody pitnej, obniżenie szkodliwości wpływu emisji pyłów do powietrza na stan zdrowia mieszkańców, wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, polepszenie zdrowotności populacji uczącej się (stan uzębienia dzieci i młodzieży, wady wzroku, wady postawy- dostosowane oświetlenie, sprzęty szkolne, ciężkie tornistry ). ZADANIA: 1. monitorowanie norm i wskaźników w wodzie przeznaczonej do konsumpcji, 2. monitorowanie emisji czynników szkodliwych powietrza, 3. poprawa ogólnego stanu sanitarnego Powiatu: - czystość wód, (jezioro Kuźnickie) - miast (ulice, parki, toalety publiczne) i wsi, - placówek oświatowo- wychowawczych, 4. edukacja zdrowotna w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, zdrowej żywności, aktywnego wypoczynku, 5. zwiększenie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej: - ścieżki spacerowe, - ścieżki zdrowia, - ścieżki rowerowe. 19

20 OGRANICZANIE EMISJI CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH POWIETRZA OSIĄGANIE PRAWIDŁOWYCH NORM I WSKAŹNIKOW W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO KONSUMPCJI SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA CZWARTEGO CELU OPERACYJNEGO. ZADANIA GŁÓWNE ZADANIA POŚREDNIE REALIZATOR TERMIN REALIZACJI 1. prowadzenie stałego monitoringu 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Praca stała przydatności wody do picia, Epidemiologiczna. do uzyskania celu 2. egzekwowanie zmian 2. Gminne Służby Komunalne. w kierunku pozyskania prawidłowych wskaźników. 3. Wydział Ochrony Środowiska Systematyczne prowadzenie badań zapylenia powietrza, 2. Egzekwowanie ograniczeń emisji czynników szkodliw ych, 3. Stosowanie urządzeń pochłaniających emisje zanieczyszczeń. 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 2. Wydział Ochrony Środowiska, 3. Zakłady Pracy emitujące zanieczyszczenia. Praca ciągła, Stały monitoring Lata

21 POPRAWA OGÓLNEG O STANU SANITARNEGO POWIATU 1. Przywracanie czystości wód: - odprowadzanie ścieków gospodarczych i przemysłowych, - zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne akwenu jeziora Kuźnickiego w sezonie letnim. 2. Poprawa czystości miast i wsi: (sprzątanie ulic, podporządkowanie parków, utrzymanie zieleni w mieście), utylizacja odpadów. 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 2. Samorządy Miast i G min, Gmin, 3. Komisje porządkowe Rad Miast i Gmin, Gmin, Rady Powiatu, 4. Wydział Ochrony Środowiska, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Praca ciągła Lata Stały nadzór nad placówkami oświatowo- wychowawczymi. 21

22 ZWIĘKSZENIE OFERTY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ EDUKACJA ZDROWOTNA W ZAKRESIE PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 1. Szeroka edukacja wśród dzieci i młodzieży uczącej się, (pogadanki, prelekcje, spektakle, zorganizowane formy aktywnego wypoczynku). 2. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w omawianym zakresie. 1. Placówki Służby Zdrowia na poziomie Gminy i Powiatu, 2. Placówki Oświatowo - Wychowawcze, 3. Ośrodek Medycyny Szkolnej, 4. Organizacje młodzieżowe, 5. Koła Gospodyń Wiejskich. Praca ciągła Lata Ścieżki zdrowotne. 2. Ścieżki spacerowe. 3. Ścieżki rowerowe. GMINY POWIATU POWIAT

23 23

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla Gminy Jodłownik

Program Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla Gminy Jodłownik za ul. Dąbrowskiego 7 III piętro lokal 8 42-200 Częstochowa tel/fax 034 361 44 25 biuro@hills.net.pl www.hills.net.pl Program Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla Gminy Jodłownik Jodłownik 2006 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada Rozdział VIII Charakterystyka w ybranych funduszy krajow ych i zagranicznych, w tym strukturalnych, spójności i w spólnotow ych U E i E O G dostępnych na w spółfinansow anie zadań pow iatu bełchatow skiego

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Staszowie Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020 ( wersja robocza na dzień 29 stycznia 2015 roku ) Staszów, październik 2014 roku. 1 I. WPROWADZENIE W minionych

Bardziej szczegółowo

1.1.1. Ochrona środowiska

1.1.1. Ochrona środowiska 1.1.1. Ochrona środowiska Tabela 1 Ochrona przyrody i krajobrazu w 2005 r. - stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÇLNIENIE Powierzchnia o szczegålnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona a w ha ogäłem w %

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/56/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo