Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami (kamery IP), które będą włączone do radiowej sieci transmisyjnej pracującej w nielicencjonowanym paśmie radiowym. Centrum Nadzoru umiejscowione będzie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przy ul. Poznańskiej 13 w wydzielonym pomieszczeniu na parterze (obecnie informacja). Dodatkowe stanowisko podglądu zostanie stworzone w pomieszczeniu dyŝurnych (Stanowisko Kierowania) LOKALIZACJE KAMER Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: PK1 - Plac Szkolny 1A (Szkoła Podstawowa nr 1), PK2 ul. Pułaskiego 4 (przystanek PKS) PK9 ul. Pułaskiego 4 (2 kamera na przeciwległym rogu budynku) PK4 - ul. Mickiewicza 2 (Budynek Banku Spółdzielczego) Kamery PK1, PK2 i PK4 powinny charakteryzować się optycznym zoomem x 36. Kamera PK9 montowana na bud. przy ul. Pułaskiego 4 jako uzupełniająca w stosunku do PK2 powinna mieć zoom optyczny x 18. W następnych etapach rozbudowy systemu zakładany jest montaŝ kolejnych 18 kamer (docelowo będą 22 kamery) i wyposaŝenie Centrum Nadzoru będzie przygotowane na przyjęcie takiej ilości sygnałów z kamer bez konieczności ponoszenia kosztów na dodatkowe urządzenia. Na rys. nr 1 zostały pokazane dokładne lokalizacje kamer.

2 1.3. PUNKTY KAMEROWE Kamery powinny umoŝliwiać obserwację w kolorze w warunkach dobrego oświetlenia, natomiast w warunkach słabego oświetlenia przełączać się automatycznie na tryb czarnobiały o zwiększonej czułości. Pozwoli to na skuteczną obserwację zarówno w dzień jak i w nocy. W bezpośrednim sąsiedztwie kamer naleŝy umieścić skrzynki/szafki zasilające i w kaŝdej zainstalować: zasilacz do zasilania kamery (230Vac/24Vac/100W), zasilacz PoE (Power over Ethernet) pozwalający na poprowadzenie do klienckiej stacji radiowej zasilania oraz danych za pomocą jednego kabla typu skrętka kategorii 5-tej, zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania całego punktu kamerowego, przez okres do 0,5 godziny od momentu zaniku napięcia w publicznej sieci energetycznej. Wyjątkiem będzie tutaj punkt kamerowy PK4 gdzie urządzenia zainstalować bezpośrednio nad sufitem podwieszanym (bez szafki) i przymocowane do sufitu lub ściany. Sygnał cyfrowy z kamery oraz zasilanie PoE za pomocą kabla typu skrętka podłączyć bezpośrednio do radiowej stacji klienckiej (Subscriber Module) ze zintegrowaną anteną kierunkową. Dokładne wyposaŝenie punktów kamerowych zostanie wyszczególnione w dalszej części oraz pokazane na schematach ideowych SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ Z uwagi na potrzebne duŝe przepływności bitowe, niezawodność oraz wymagany zasięg transmisji wykorzystane zostanie pasmo 5 GHz (standard IEEE a). W Polsce dostępne jest 11 kanałów w zakresie od 5470 MHz do 5725 MHz - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. nr 138 poz. 972). Centrum Nadzoru umiejscowione będzie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przy ul. Poznańskiej 13. Podczas wizji lokalnych sprawdzone zostało czy spełniony będzie warunek konieczny widoczności anten nadawczych i odbiorczych - badanie tzw. ścieŝki 2

3 bezpośredniej widoczności LOS (line of sight). Na rys. nr 2 przedstawiono schemat sieci radiowej. Zakłada się wykorzystanie do montaŝu stacji bazowej dachu budynku Policji dokładnie dachu nadbudówki nad główną klatką schodową. W zakresie robót w 1 etapie przewiduje się instalację 1 jednostki radiowej stacji bazowej (AP) zewnętrznej (zintegrowanej z anteną) na maszcie o wysokości 1,5-2m ponad poziom dachu. Dokładne umiejscowienie urządzeń oraz sposób montaŝu przedstawiono na rys nr 6. Podczas realizacji naleŝy poprowadzić na dach dodatkowe 3 kable typu UTP kat.5 oraz odpowiednio zabezpieczyć (do wykorzystania przy rozbudowie systemu o kolejne kamery). Koncepcja systemu monitoringu przewiduje docelowo 4 stacje bazowe do obsługi zakładanej ilości 22 kamer. Biorąc pod uwagę umieszczenie punktów kamerowych (a dokładniej klienckich stacji radiowych) w terenie względem poszczególnych stacji bazowych w etapie I oraz w kolejnych etapach stacje bazowe będą umieszczone tak, aby uzyskać optymalne pokrycie sygnałem radiowym w odpowiednich miejscach. Stacja bazowa SB montowana w I etapie powinna być wyposaŝone w antenę o zysku min. 17 dbi i kącie promieniowania poziomego Docelowo stacja ta będzie obsługiwać 6 kamer. W punkcie PK1 w kolejnych etapach budowy monitoringu planowane jest umiejscowienie punktu retransmisyjnego PR2. Będzie odbierał sygnały z trzech kamer: PK8 ul. Gajowa (boisko Orlik 2012), PK10 - skrzyŝowanie ulic Powstańców Wielkopolskich i Armii Krajowej, PK-11 ul. Traugutta 5 (Miejski Dom Kultury). Opisana powyŝej sieć radiowa umoŝliwi uzyskanie pewnej transmisji strumieni z obrazami z kamer. Odległość pomiędzy najdalszymi antenami nie przekroczy 1 etapie 300m (tabela poniŝej). Docelowo po rozbudowie Centrum Nadzoru o 3 stację bazową oraz utworzeniu 2 punktów retransmisyjnych system w części radiowej gotowy będzie przyjąć docelową ilość 22 kamer (odległość do najdalszej kamery ok. 2,2 km). Podczas wizji lokalnej określone zostały współrzędne omawianych obiektów (a dokładnie miejsc montaŝu anten) oraz pomierzone za pomocą GPS odległości pomiędzy tymi punktami i stacją bazową. Dane przedstawiają poniŝsze tabele. 3

4 Tabela 1 odległości Odległość L.p. Punkt Punkt w metrach PK1 (PR2) - Plac Szkolny 1A (Szkoła Podstawowa nr 1) Centrum Nadzoru - 2 PK2, PK9 Pułaskiego ul. Poznańska 13 PK4 - ul. Mickiewicza 2 (Budynek Banku Spółdzielczego) Tabela 2 współrzędne punktów L.p. Punkt Współrzędne Centrum Nadzoru - ul. Poznańska 13 PK1 (PR2) - Plac Szkolny 1A (Szkoła Podstawowa nr 1) PK2, PK9 Pułaskiego 4 PK4 - ul. Mickiewicza 2 (Budynek Banku Spółdzielczego) 52 17'18.90"N 17 52'7.41"E 52 17'20.37"N 17 52'22.68"E 52 17'21.00"N 17 52'17.21"E 52 17'13.39"N 17 52'14.30"E Wydajność systemu bezprzewodowego musi być skonfigurowana w sposób umoŝliwiający transfer danych z kaŝdej kamery, z przepustowością, co najmniej 2 Mbit/s. Na rys. nr 2 zaznaczono zakładane przepustowości bitowe na poszczególnych przęsłach radiowych. Maksymalny transfer strumieni IP z kamer odbierany przez stację bazową będzie się odbywał na poziomie 8 Mbit/s. Aby zapewnić odpowiednie przepływności bitowe na poszczególnych połączeniach radiowych w kolejnych etapach rozbudowy systemu naleŝy zastosować na Centrum Nadzoru oraz bezpośrednio podłączonych tam lokalizacjach system punkt wielopunkt zapewniający zagregowaną przepływność uŝyteczną min. 21 Mbit/s (w warstwie radiowej przepływność brutto min. 35 Mbit/s). System powinien zapewnić w przyszłości moŝliwość utworzenia klastra 4 stacji bazowych z antenami o kącie promieniowania poziomego 90 0 (pojemność sieci: 4 x 21 Mbit/s = 84 Mbit/s) - po zastosowaniu modułu CMM (Cluster Management Module) czyli modułu zarządzania klastrem. Jest to urządzenie synchronizujące stacje bazowe za pomocą sygnału GPS. Uzyskuje się przez to większą wydajność widmową systemu. Zintegrowana antena stacji bazowej na Centrum Nadzoru o zysku min. 17dBi powinna zapewniać maksymalną przepływność na dystansie min. 2 km i pozwalać na transmisję nlos (near Line of Sight). 4

5 Z uwagi na konieczność uzyskania jak najlepszej jakości sygnału radiowego i odpowiedniego odstępu sygnał szum, powinny być zastosowane urządzenia radiowe w wersji zewnętrznej. Wszystkie urządzenia radiowe powinny być przystosowane do zasilania w technologii POE (Power Over Ethernet), tzn. w jednym kablu UTP oprócz transmisji IP wolnymi dwoma parami skrętki musi być podawane zasilanie CENTRUM NADZORU Centrum Nadzoru wyposaŝone zostanie w I etapie w: szafę RACK U (min. 800x600) - 1 szt. serwer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do rejestracji i retransmisji - 1 szt. macierz dyskowa (wraz z dyskami wg wyliczeń projektowych) - 1 szt. Stanowisko operatora wyposaŝone w: o komputer PC - 1 szt. o monitory LCD 19-2 szt. o klawiaturę sterującą z joystickiem - 1 szt. Stanowisko przeglądania i obróbki wyposaŝone w: o komputer PC - 1 szt. o monitor LCD 19-1 szt. o Drukarkę atramentową - 1 szt. Stanowisko podglądu dla dyŝurnego Policji wyposaŝone w: o komputer PC - 1 szt. o monitor LCD 19-1 szt. Switch 24 portowy 19 Gbit Ethernet - 1 szt. Zasilacz awaryjny UPS 3000VA (do urządzeń w szafie RACK 19 ) - 1 szt. Zasilacz awaryjny UPS 1500VA (do urządzeń radiowych) - 1 szt. Urządzenia do obróbki sygnału video takie jak: serwer z oprogramowaniem rejestrującym i retransmitującym, macierz dyskowa do zapisu materiału video, switch oraz urządzenia zasilające stacje bazowe (PoE Power over Ethernet) i UPS-y umieszczone zostaną w szafie RACK 19 w piwnicy w przygotowanym na potrzeby monitoringu pomieszczeniu. Do szafy systemowej 19 cyfrowe sygnały z kamer trafiać będą z umiejscowionych na dachu budynku Policji urządzeń radiowych, za pomocą łączy Ethernetowych 100Mbit/s kablami typu skrętka UTP. Poprzez kabel UTP będzie równieŝ podłączone zasilanie stacji bazowej z zasilacza POE umieszczonego w szafie 19. 5

6 Na stanowiska operatorów systemu w obecnym pomieszczeniu informacji na parterze zostaną wyniesione jedynie urządzenia niezbędne do prezentacji obrazu oraz zarządzania systemem takie jak: trzy monitory LCD 19", drukarka i dwa komputery klasy PC, połączone z serwerem systemowym (poprzez sieć Ethernet). Jedno stanowisko 2-monitorowe słuŝyć będzie do podglądu obrazów z kamer na Ŝywo. Monitory będą mogły pokazywać obrazy w trybie podziału np. na 4, 9 lub 16 kamer, wyświetlać jedną z kamer w trybie pełnoekranowym lub pokazywać mapę miasta z zaznaczonymi punktami kamerowymi. Stanowisko wyposaŝone zostanie w klawiaturę z joystickiem do sterowania funkcjami PTZ kamer (Pan Tilt Zoom). Docelowo to stanowisko przewiduje się do wyświetlania 16 kamer na maksymalnie 4 monitorach (na tym etapie komputer PC naleŝy wyposaŝyć w 2 karty graficzne 2-monitorowe). Drugie stanowisko z jednym monitorem będzie słuŝyć do przeglądania zarejestrowanego materiału, archiwizacji obrazów na dyskach DVD oraz w razie potrzeby równieŝ do podglądu z kamer na Ŝywo. Do wydruków zarejestrowanych zdjęć z kamer oraz wszelkiego rodzaju raportów, zestawień z pracy systemu, itp. przewidziana jest na tym stanowisku typowa kolorowa drukarka atramentowa. Pomieszczenie Centrum Monitoringu przed instalacją urządzeń będzie wyposaŝone w biurka/stanowiska pracy dla operatorów monitoringu (nie leŝy to w zakresie niniejszego projektu). Przy 4 kamerach rejestrator (serwer + macierz) pozwoli na zapis do 30 dni materiału w formacie MPEG-4. Przy zakładanej przepływności zapisywanego przez serwer strumienia z jednej kamery na poziomie 1 Mbit/s zakłada się minimalną wielkość przestrzeni dyskowej na poziomie 1,21 TB. Macierz dyskowa w 1 etapie zostanie wyposaŝona w 4 dysków HDD o pojemności 750GB kaŝdy, czyli razem 3 TB. Przy konfiguracji macierzy w RAID-5 (oraz dodatkowym dysku HOT SPARE) daje to pojemność netto do zapisu na poziomie 1,5 TB. W przypadku rozbudowy systemu macierz dyskowa pozwoli na zwiększenie pojemności dyskowej do maksymalnie 12 dysków i zapewnienie zapisu z zakładanych maksymalnie 22 kamer przy załoŝonej wyŝej przepływności bitowej. 6

7 PoniŜej przedstawione są wyliczenia minimalnej pojemności dyskowej przy załoŝeniu zapisu strumieni z 4 kamer przez 24 godziny na dobę przez 30 dni. Kalkulator wymaganej pojemności dla MPEG-4 Przepływność Liczba godzin danych nagrywania/dzień Kb/sec KB/godzine MB/godzine MB/dzień GB/tydzień , ,875 72,098 Instalacja wielu kamer Liczba kamer 4 4,1 Mb/s Wymagana pojemność Liczba nagrywanych dni 30 X 42187,5 = 1236 GB 1,21 TB b=bit B=bajt GB=GigaBajt TB=Tera Bajt Uwaga: Wszystkie obliczenia są szacunkowe i dostarczają tylko przybliŝone informacje Na serwerze zainstalować naleŝy aplikację zarządzająca systemem. W I etapie realizacji naleŝy przewidzieć licencję na to oprogramowanie obejmującą docelową ilość 22 kamer (w takim przypadku uzyskuje się najniŝszy koszt licencji / 1kamerę). Wydajność serwera powinna równieŝ przewidywać obsługę docelowej liczby kamer. Aplikacja zarządzająca umoŝliwi zbudowanie profesjonalnego centrum monitoringu, zapewniając całkowitą kontrolę nad kamerami, rejestrację obrazów, przeglądanie archiwów oraz retransmisję do stacji operatorskich. Przechowywane archiwa powinny być przeszukiwane po znacznikach daty, alarmach oraz dodanych komentarzach. Intuicyjny interfejs powinien zapewnić szybki dostęp do kamery on-line oraz archiwum. Stacje operatorskie powinny mieć moŝliwości podłoŝenia map monitorowanych obszarów jako tła aplikacji, co pozwoli łatwo zorientować się w lokalizacji kaŝdej z kamer. Szczególnie waŝną funkcją dla systemu radiowego, którą system powinien zapewnić, jest moŝliwość retransmisji przez serwer strumieni video do stacji operatorskich. W takim przypadku z kamer poprzez sieć radiową przesyłany jest do serwera tylko jeden strumień do podglądu z kaŝdej kamery, przez co nie obciąŝa się nadmiernie części radiowej sieci. Serwer powinien umoŝliwiać wysyłanie strumieni z kamer na Ŝywo do większej ilości stacji operatorów. 7

8 PoniŜej przedstawione są wyliczenia minimalnej pojemności dyskowej przy załoŝeniu zapisu strumieni z maksymalnej zakładanej ilości - 22 kamer przez 24 godziny na dobę przez 30 dni. Wynika z nich, Ŝe docelowo macierz dyskowa zostanie wyposaŝona w 11 dysków HDD o pojemności 750GB kaŝdy, czyli razem 8,25 TB. Przy konfiguracji macierzy w RAID-5 (oraz dodatkowym dysku HOT SPARE) daje to pojemność netto do zapisu na poziomie 6,75 TB. Kalkulator wymaganej pojemności dla MPEG-4 Przepływność Liczba godzin danych nagrywania/dzień Kb/sec KB/godzine MB/godzine MB/dzień GB/tydzień , ,875 72,098 Instalacja wielu kamer Liczba kamer 22 22,53 Mb/s Wymagana pojemność Liczba nagrywanych dni 30 X ,3 = 6798 GB 6,64 TB b=bit B=bajt GB=GigaBajt TB=Tera Bajt Uwaga: Wszystkie obliczenia są szacunkowe i dostarczają tylko przybliŝone informacje Z wyliczeń wynika, iŝ macierz powinna zapewniać docelową rozbudowę do min. 11 dysków przy załoŝeniu zastosowania dysków 750 GB STANOWISKO PODGLĄDU Dodatkowy podgląd kamer on-line moŝliwy będzie równieŝ na dodatkowym stanowiska podglądu w pomieszczeniu dyŝurnych Policji (Stanowisko Kierowania) na parterze budynku. Stanowisko to stanowić będzie komputer PC z jednym monitorem LCD 19 połączony bezpośrednio siecią LAN (poprzez kabel typu skrętka kat. 5-tej) z serwerem systemu monitoringu. Stanowisko wyposaŝone zostanie w klawiaturę z joystickiem do sterowania funkcjami PTZ kamer (Pan Tilt Zoom). 8

9 2. SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE PoniŜej przedstawiono szczegółowe opisy instalacji w punktach kamerowych. Miejsca, które podlegać będą monitorowaniu wskazane zostały przez Inwestora. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych wytypowane zostały optymalne miejsca montaŝu kamer. Pod uwagę wzięto przede wszystkim maksymalizację pola widzenia z punktu instalacji kamery. Poza tym przeprowadzona została analiza pod względem dostępności zasilania urządzeń, miejsca montaŝu anten oraz minimalizacji kosztów montaŝu oraz prowadzenia okablowania pomiędzy kamerą, urządzeniami radiowymi oraz miejscem skąd pobierane będzie zasilanie. Punkt kamerowy PK1 Lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Plac Szkolny 1A Właściciel Gmina Słupca Miejsce montaŝu kamery Na naroŝniku części administracyjnej budynków od strony ul. Traugutta (Dom Nauczyciela) Rodzaj kamery Obrotowa Kąt widzenia kamery Zasięg widzenia kamery Warunki oświetleniowe Zoom kamery Miejsce montaŝu radia Miejsce podłączenia zasilania Miejsce montaŝu szafki Prowadzenie kabli Uwagi wgląd w kierunku ul. Traugutta, widok skrzyŝowania ul. 21-Stycznia i Kościuszki, widok na boisko szkolne Dobre 36 x optyczny Stacja kliencka - na elewacji poniŝej poziomu dachu (na naroŝniku od strony Pl. Szkolnego główny bud. szkoły) Stacja retransmisyjna przewidywana w kolejnym etapie na naroŝniku Domu Nauczyciela od strony Traugutta Z wewnętrznej rozdzielni elektr. na parterze (klatka schodowa) Na strychu Na strychu w rurce PCV, przewierty na zewnątrz (poniŝej poziomu dachu) w miejscu montaŝu anten i kamery schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia urządzeń - rys. 7 schemat ideowy rys. 10 9

10 Punkty kamerowe PK2 i PK9 Lokalizacja ul. Pułaskiego 4 Właściciel Prywatny hurtownia elektryczna ARTEL Miejsce montaŝu kamer PK2 - naroŝnik budynku od strony szkoły (Pl. Szkolny) Pk9 przeciwległy naroŝnik od strony PKS-u Rodzaj kamer Obrotowe Kąt widzenia kamer Zasięg widzenia kamer PK2- widok na Plac Szkolny od strony zachodniej, wgląd w ul. Matejki i Pułaskiego (w kierunku Urzędu Miasta) PK9 widok ul. Pułaskiego, dworzec PKS Warunki oświetleniowe w dobre nocy Zoom kamery PK2-36 x optyczny PK9 18 x optyczny Miejsce montaŝu radia NaroŜnik budynku Miejsce podłączenia Z wewnętrznej rozdzielni elektr. na 1 piętrze zasilania Miejsce montaŝu szafki Na 1 piętrze w magazynie na ścianie za rozdzielnią Wyjście na dach kanałem wentylacyjnym, Prowadzenie kabli rozprowadzenie kabli po dachu do kamery i anteny kabel podwieszony do rozciągniętych linek met. Uwagi schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia urządzeń - rys. 8 schemat ideowy rys. 11 Punkt kamerowy PK4 Lokalizacja ul. Mickiewicza 2 Właściciel Bank Spółdzielczy w Słupcy Miejsce montaŝu kamery na naroŝniku budynku Rodzaj kamery Obrotowa Kąt widzenia kamery Zasięg widzenia kamery obserwacja powierzchni Placu Wolności i przyległych ulic Mickiewicza i Poprzecznej Warunki oświetleniowe Dobre Zoom kamery 36 x optyczny Miejsce montaŝu radia Bezpośrednio przy uchwycie kamery Miejsce podłączenia zasilania Z obwodu wewnętrznego nad sufitem podwieszanym na parterze (obwód przygotowany przez BS) Miejsce montaŝu urządzeń wewnętrzych Nad sufitem podwieszanym (bez szafki - zasilacze montowane np. do sufitu lub ściany) Prowadzenie kabli Nad sufitem podwieszanym ze wskazanego miejsca wpięcia do sieci elektr. i przewiertem do kamery Uwagi schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia urządzeń - rys. 9 schemat ideowy rys

11 3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 3.1. KAMERY ZOOM 36X (PK1, PK2, PK4) PoniŜej przedstawiono podstawowe cechy, które powinny spełniać kamery zastosowane do objętego niniejszym projektem systemu monitoringu. Pełen zasięg dookolny: 360stopni Kamera powinna swobodnie i bezustannie obracać się zapewniając zasięg panoramiczny do 360 stopni i nachylenie do 90 stopni. UmoŜliwi tym samym monitorowanie powierzchni otaczającej kamerę bez Ŝadnych przeszkód. Automatyczne obracanie obrazu Kamera powinna posiadać funkcję tzw. Auto Flip. Polega ona na tym, Ŝe kiedy osiąga maksymalne pochylenie w dół i w dalszym ciągu jest kierowana dalej obraz jest automatycznie obracany przy jednoczesnym obrocie kamery o 180 stopni - dzięki czemu operator moŝe płynnie śledzić np. osobę przechodzącą bezpośrednio pod kamerą. Funkcja Dzień/Noc Kamera powinna posiadać funkcję Dzień/Noc zapewniając wysoką jakość obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Przełączanie w tryb nocny (obraz czarno-biały większa czułość) powinno odbywać się poprzez mechaniczne usunięcie filtra podczerwieni. Kompresja obrazu JPEG, MPEG-4, H.264 Kamera powinna mieć wbudowany koder IP umoŝliwiający kompresję obrazu w formatach: JPEG, MPEG-4 i H.264. Jednocześnie powinna generować dwa strumienie z w/w. Dzięki temu moŝna np. oglądać online obrazy w skompresowane w formacie MPEG-4 (średnia jakość) natomiast w archiwum zapisywać poklatkowo obrazy w formacie JPEG (wysoka jakość). 11

12 Obraz wysokiej rozdzielczości Dzięki wbudowanemu przetwornikowi ¼ kamera powinna przekazywać bardzo ostre i wyraźne obrazy w maksymalnej rozdzielczości 640x480 pikseli, zarówno w kompresji MPEG- 4, jak i M-JPEG. Obiektyw z 36-krotnym zoomem optycznym WyposaŜenie kamery w 36-krotny zoom optyczny umoŝliwi wykorzystanie jej zarówno na małych odległościach, jak i dalekich z taką samą doskonałą jakością obrazu. Dodatkowo powinna być moŝliwość wykorzystania 12-krotnego zoomu cyfrowego (łącznie 432-krotne powiększenie). Automatyczna Detekcja Ruchu Kamera powinna mieć funkcję automatycznej detekcji ruchu realizowaną za pomocą wbudowanego oprogramowania. Zaawansowane techniki ograniczania fałszywych alarmów powinny odróŝniać przedmioty będące w ruchu od warunków środowiska, takich jak: kołysanie drzew, płynąca woda, poruszające się w obrębie zasięgu detekcji kamery. Automatyczna Detekcja Przedmiotów Kamera powinna mieć funkcję automatycznej detekcji przedmiotów realizowaną za pomocą wbudowanego oprogramowania. Nowy obiekt, który pojawi się i pozostanie w kadrze przez zadany okres czasu, zostanie wykryty jako niezidentyfikowany. Funkcja ta równieŝ odnosi się do przedmiotów, które zmieniły swoje połoŝenie (np. zostały skradzione). Dynamiczna integracja obrazu Kamera powinna optymalizować w tym samym czasie rozdzielczość zarówno stałego, jak i poruszającego się obiektu. Kiedy system wykryje poruszający się obiekt, automatycznie przełączy tryb integracji pola tylko na ten obiekt, aby zapobiec rozmyciu i postrzępieniu konturów obiektu. Dynamiczna Kontrola Prędkości 12

13 Dynamiczna Kontrola Prędkości (Adaptive Rate Control) powinna pozwalać kamerze automatycznie dostosować prędkość generowanych klatek do dostępnego pasma w sieci, zapobiegając przerwaniu transmisji audio i wideo (waŝne w systemie radiowym). Zapobieganie fałszerstwom rejestrowanych klatek (Anti Tampering) Kamera powinna posiadać chip bezpieczeństwa generujący cyfrowy podpis do grup klatek JPEG. Zachowując klucz PKI (zaszyfrowany podpis elektroniczny) oraz podpisane klatki w oprogramowaniu rejestrującym, moŝna dowieść Ŝe dana klatka pochodzi z całą pewnością z konkretnej kamery i nie została sfałszowana. Pozostałe cechy kamery: MoŜliwość przesyłania danych w trybie multicast, Filtracja numerów IP uŝytkowników, Dwukierunkowe przesyłanie audio oraz jednoczesny dostęp dla 20 uŝytkowników, Bezpieczny dostęp - 5 poziomów dostępu za pomocą kodów dostępu (haseł); jedynie administrator ma dostęp do wszystkich poziomów, Cyfrowa stabilizacja obrazu, zapobiega rozmyciu obiektów w statycznym monitoringu, Analogowe złącze BNC, Pełna współpraca z aplikacją zarządzającą systemem monitoringu. Szczegółowe dane techniczne kamery Zastosowane w systemie kamery powinny spełniać co najmniej następujące parametry: Kamera dualna (dzień/ noc) kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały przy złych warunkach oświetleniowych, Przetwornik obrazu: ¼ CCD ExWave HAD zoom optyczny - 36x, zoom cyfrowy - 12x, ogniskowa obiektywu 3,4-122,4 mm kąt widzenia poziomy 57,8 0 1,7 0 czułość: tryb kolorowy 1,4lx (AGC ON, F1.6, 50IRE), tryb czarno-biały 0,15 lx (AGC ON, F1.6, 50IRE), Ruch ciągły w poziomie oraz w pionie, Funkcja auto flip pozwalająca na nieprzerwane śledzenie obiektów poruszających się pod kamerą, Cyfrowa stabilizacja obrazu, 13

14 Ujęcia programowalne, Maskowanie stref, Wbudowany wideoserwer wysyłający strumienie o parametrach: - format kompresji: MPEG4, JPEG, H.264 (do wyboru), - przepływnośc transmisji: 64kbit/s 2048kbit/s, - format obrazu: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA), - ilość klatek: MPEG4 VGA max 25 kl/s (PAL), JPEG VGA max 25 kl/s (PAL), H.264 VGA max 8 kl/s (PAL), Transmisja dwukierunkowa audio: G kbps, Obsługiwane protokoły: TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, Maksymalna ilość klientów: 20, Obsługa transmisji multicast, Interfejsy: 10BASE-T/100BASE-TX, RS-232C, Analogowe wyjście video: 1Vp-p Wejścia alarmowe: 2 Wyjścia alarmowe: 2 Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŝona w grzałkę i wentylator, temperatura pracy: C (w obudowie), napięcie zasilania: 24V AC, lub 12 DC KAMERA ZOOM 18X (PK9) Kamera obrotowa kopułkowa Obsługa standardów kompresji JPEG/MPEG4 Obraz wysokiej rozdzielczości 640x krotny zoom optyczny Funkcja dzień/noc Dwukierunkowa transmisja sygnału audio Podgląd typu panorama Wbudowana funkcja detekcji ruchu oraz dźwięku Wbudowany serwer www Jednoczesny dostęp 20 uŝytkowników (tryb JPEG) lub 10 (tryb MPEG4) Funkcja klient FTP - moŝliwość stałej rejestracji zdarzeń bez oprogramowania zarządzającego 14

15 Szczegółowe dane techniczne kamery Przetwornik: 1/4 CCD ExwaveHAD Technology Rozdzielczość: pikseli, 752 (H) x 582 (V) Zoom: 18x optyczny, 12x cyfrowy Ogniskowa: 4,1 mm do 73,8 mm F: 1,4 (wide) do 3,0 (tele) Minimalna odległość: 300 mm (wide), 800 mm (tele) Przesłona: automatyczna lub ręczna F1,4 do zamknięcia Dodatkowe funkcje: Dzień-Noc, obracanie obrazu, detekcja ruchu Pan (obrót): -170 do +170 Tilt (uchył): -30 do +90 Kompresja: JPEG lub MPEG-4 Rozdzielczość obrazu: 640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 160 x 120 OdświeŜanie JPEG: 25 kl/s (320 x 240), 18 kl/s (640 x 480) MPEG-4: 25 kl/s (320 x 240), 15 kl/s (640 x 480) Protokoły: P(IPv4), ICMP, ARP, TCP/UDP, RTP/RTCP, SNMP(MIB-2),DHCP client, NTP client, DNS client, HTTP, FTP, SMTP client Ilość uŝytkowników: 10 (MPEG-4), 20 (JPEG) Wejścia/Wyjścia Ethernet: 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Sterowanie: RS-232C Alarmowe: 2 wejścia i 2 wyjścia Karta pamięci: Compact Flash (moŝliwość instalacji karty sieciowej bezprzewodowej IEEE802.11b) Wideo: BNC x1, 1.0 Vp-p, 75Ω Mikrofon: Mini-jack, 4.7 KΩ Wyjście audio: Mini-jack (mono) Analogowe wyjście wideo Rozdzielczość: > 470 linii (PAL) S/N: > 50 db Minimalna iluminacja Kolor: 0,7 lx (50 IRE, F1,4: AGC on) Ogólne Zasilanie: 12 VDC lub 24 VAC Pobór mocy: do 17 W Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŝona w grzałkę i wentylator, Temperatura pracy: 0 C do +40 C (bez obudowy) temperatura pracy: C (w obudowie). 15

16 3.3. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ PUNKT-WIELOPUNKT (21MBPS) Charakterystyka systemu: połączenie punkt-wielopunkt (stacja bazowa Access Point (AP) + stacje klienckie Subscriber Module (SM)), częstotliwość pracy (pasmo nielicencjonowane) : GHz, szerokość kanału: 10 MHz, moc E.I.R.P.: regulowana do 1 W (-30dBm do 10dBm) typowy zasięg LoS: 2 km, praca nlos (near Line of Sight) przy częściowo przesłoniętej 1 strefie Fresnela, modulacja: w zaleŝności od prędkości - QPSK, 16QAM, 64QAM (OFDM 256FFT), Transfer w warstwie radiowej: nie mniej niŝ 35 Mbit/s, Transfer uŝyteczny (zagregowany): nie mniej niŝ 21 Mbit/s, Opóźnienie: nie więcej niŝ 5-7 ms, Stosunek sygnał/zakłócenia (C/I): <8dBm, stacje w wykonaniu zewnętrznym wyposaŝone w zintegrowane anteny (kąt promieniowania poziomego 90 0 ), Zysk zintegrowanej anteny: 17dB, MoŜliwość tworzenia klastrów z 4 x AP po zastosowaniu modułu CMM (Cluster Management Module) synchronizowanego sygnałem GPS, Nominalna czułość 21Mbit/s, bezpieczeństwo: enkrypcja DES, zasilanie PoE, mechanizmy pozwalające na priorytetyzację ruchu w oparciu o 802.1p lub DiffServ QoS, temperatura pracy: C do C, waga: 1,3 kg, wymiary max: wys: 33,6cm, szer: 21 cm, gł: 11,1 cm. 16

17 3.4. URZĄDZENIA CENTRUM NADZORU SERWER procesor Intel Core2Quad Q9550 2,83GHz lub wyŝszy (32 bit) płyta główna chipset Intel karta graficzna ATI np ASUS HD3450 system operacyjny Windows Vista 32bit HDD systemowy 80 GB RAM 2x1GB zasilacz min. 550W wejścia/wyjścia: - 2 x 1 Gb Ethernet (RJ-45) - 2 x DVI (lub 1 x DVI i 1 x D-SUB) - RS USB x 4 - audio: 2 x in; 1 x out obudowa do szafy rack 19 serwer powinien być dostarczony przez producenta oprogramowania rejestrującego STACJA ROBOCZA Procesor Intel Core2Quad Q8200 2,33GHz lub wyŝszy (32 bit) Płyta główna - chipset Intel, FSB 1333MHz 2 x slot PCI-E 16x (standard) 2x Karta graficzna ATI np. ASUS HD3450 (razem 4 wyjścia monitorowe) System operacyjny Windows Vista Business PL 32bit lub XP Pro PL SP2 lub SP3 HDD SATA II 250 GB 2 GB RAM DDR2 Non-ECC 800 MHz Zasilacz min. 300W Obudowa Mini/Midi Tower Napęd DVD RW DL Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Karta dźwiękowa 17

18 Klawiatura Mysz optyczna Gwarancja 3 lata w miejscu uŝytkowania sprzętu MACIERZ DYSKOWA Rodzaj dysków w macierzy : SATA II Typ macierzy (rodzaj kontrolera): iscsi Ilość portów do hosta: 2 x GBit Ethernet Rodzaj interfejsu: iscsi Ilość kontrolerów : 1 Ilość portów do hosta : 2 Maksymalny rozmiar pamieci cache na kontroler : 2GB Podtrzymanie bateryjne : TAK Poziomy RAID : 0, 1, 1+0, 3, 5, 5+0, N Globalny dysk hot-spare : TAK Lokalny dysk hot-spare : TAK Automatyczna odbudowa macierzy : TAK Rozbudowa macierzy podczas pracy : TAK Max ilość dysków w jednej obudowie : 12 Ilość wentylatorów : 3 Ilość zasilaczy : 2 x (350W) Rozmiar obudowy : 2U DYSKI TWARDE DO MACIERZY Pojemność: 750 GB Interfejs: Serial ATA II RPM 32MB cache 18

19 PRZEŁĄCZNIK Gigabitowy przełącznik warstwy drugiej realizujący wybrane funkcje warstwy trzeciej ISO/OSI wyposaŝony w 24 porty 10/100/1000 BaseT. Przełącznik musi zapewniać: wydajność przełączania pakietów z prędkością wire-rate na wszystkich portach, mechanizmy niezawodnościowe w tym montaŝ redundantnych zasilaczy oraz praca urządzeń w stosie zarządzanych jak pojedyncze urządzenie z prędkością przełączania w stosie minimum 10Gbps, stos w topologii pętli, funkcje bezpieczeństwa w tym 802.1x, reguły polityki bezpieczeństwa, zaawansowane funkcje quality of service (QoS) oraz bezpieczeństwa w oparciu o listy kontroli dostępu ACL, moŝliwość umieszczenia dwóch obrazów systemu oraz konfiguracji, obsługa sieci VLAN, STP, RSTP, RRSTP, MSTP, statycznej i dynamicznej konfiguracji agregacji linków 802.1ad, routing statyczny IPv4 i IPv6 oraz dynamiczny w oparciu o RIPv1, v2 oraz RIPng dla minimum 500 tras routingu IPv4/IPv6, obsługa Internet Group Management Protocol IGMP v1/v2/v3 snooping, minimum 600 grup multicast zarządzanie za pomocą CLI za pomocą konsoli RS232, telnet i ssh, oraz WWW za pomocą http i https, moŝliwość kopiowania na urządzenie obrazów systemu oraz plików konfiguracyjnych za pomocą ftp i ftp, zarządzanie protokołami SNMP v1/v2/v3, Przełącznik powinien być wyposaŝony w dodatkowy moduł zasilacza nadmiarowego dedykowany do konkretnego typu przełącznika (czyli wyposaŝony w 2 moduły zasilacza) APLIKACJA SERWEROWA obsługa do 32 kamer z jednego rejestratora z aplikacją serwerową obsługa do 16 rejestratorów z jednej aplikacji klienckiej (dostep do 512 kamer) podgląd na stacji operatora do 64 kamer jednocześnie na 1 ekranie w trybie 4:3 i do 63 kamer w trybie 16:9 moŝliwość podglądu nagrań archiwalnych z wtórnie zmienionymi parametrami obrazu (jasność, kontrast itp.) 19

20 wyszukiwanie zdarzeń na wybranym obszarze pola widzenia kamery w nagraniach archiwalnych wyświetlanie nazwy kamery, bieŝącego czasu i liczby kl/s oraz moŝliwość wyboru koloru wyświetlanego tekstu moŝliwość wstawienia masek na obszarach, które mają być ignorowane podczas detekcji ruchu konfigurowalne: czułość detekcji ruchu oraz sumaryczna ilość ruchu potrzebna do wzbudzenia alarmu konfigurowalne: prealarm oraz bufor po ustaniu ruchu w wyniku zdarzenia wychwyconego przez określoną kamerę (kamery) lub mikrofon (mikrofony) lub wejście (wejścia) alarmowe moŝe nastąpić: połączenie aplikacji serwerowej ze zdalnym klientem, powiadomienie przez (z załączonym zdjęciem z kamery na której doszło do zdarzenia. Zdjęcie moŝe być opóźnione o określony przez operatora czas). uruchomienie przekaźnika (przekaźników) e-mapa - graficzna interaktywna wielopoziomowa mapa obszaru z naniesionymi kamerami, mikrofonami i przekaźnikami moŝliwość zdefiniowania do 999 klientów mogących połączyć sie z serwerem (dla kaŝdego osobne poziomy dostępu: dla kaŝdej z kamer i dźwięków live, kamer i dźwięków w archiwum, przekaźników) programowa kontrola obecności przy stanowisku klienckim obsługa do 2 monitorów z aplikacji serwerowej obsługa do 4 monitorów z aplikacji klienckiej (zaleŝnie od kart graficznych w stacji klienckiej) eksport sekwencji wideo oraz zdjęć na zewnętrzną pamięć masową USB oraz zapis rejestrowanego materiału obsługa kamer IP wielu producentów (w tym kamer przewidzianych do montaŝu w monitoringu miasta Słupcy). 20

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT: inŝ. Krzysztof Ignaczak 88-100 Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel. 052 352 6516 faks 052 352 6517 GSM 601676406 NIP: 556-128-54-51 REGON: 093110800 PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2:

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2: Zadanie nr i 2: Specyfikacja dostaw Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia Nr minimalne wymogi Kamera PTZ z głowicą szybkoobrotową o minimalnych parametrach: -przetwornik: CCD /4 HAD, system PAL,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1... 3 Router, Firewall... 3 Przełącznik PoE... 6 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...6 Zasilacz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej

Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej Projekt koncepcyjny w zakresie lokalnych sieci komputerowych punktów Informacji Turystycznej oraz infokiosków i hot-spotów Spis

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR STUDIO Teatr Studio im. ST. I. Witkiewicza, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 Załącznik Nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i uruchomienie 5 punktów kamerowych wraz z zasilaniem, światłowodową siecią transmisyjną oraz doposażeniem Centrum Nadzoru. 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do SIWZ I. Dostarczenie, montaŝ i uruchomienie serwera wraz z następującym oprzyrządowaniem. L.p. Minimalne wymagane parametry techniczne. Wypełnia

Bardziej szczegółowo