Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami (kamery IP), które będą włączone do radiowej sieci transmisyjnej pracującej w nielicencjonowanym paśmie radiowym. Centrum Nadzoru umiejscowione będzie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przy ul. Poznańskiej 13 w wydzielonym pomieszczeniu na parterze (obecnie informacja). Dodatkowe stanowisko podglądu zostanie stworzone w pomieszczeniu dyŝurnych (Stanowisko Kierowania) LOKALIZACJE KAMER Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: PK1 - Plac Szkolny 1A (Szkoła Podstawowa nr 1), PK2 ul. Pułaskiego 4 (przystanek PKS) PK9 ul. Pułaskiego 4 (2 kamera na przeciwległym rogu budynku) PK4 - ul. Mickiewicza 2 (Budynek Banku Spółdzielczego) Kamery PK1, PK2 i PK4 powinny charakteryzować się optycznym zoomem x 36. Kamera PK9 montowana na bud. przy ul. Pułaskiego 4 jako uzupełniająca w stosunku do PK2 powinna mieć zoom optyczny x 18. W następnych etapach rozbudowy systemu zakładany jest montaŝ kolejnych 18 kamer (docelowo będą 22 kamery) i wyposaŝenie Centrum Nadzoru będzie przygotowane na przyjęcie takiej ilości sygnałów z kamer bez konieczności ponoszenia kosztów na dodatkowe urządzenia. Na rys. nr 1 zostały pokazane dokładne lokalizacje kamer.

2 1.3. PUNKTY KAMEROWE Kamery powinny umoŝliwiać obserwację w kolorze w warunkach dobrego oświetlenia, natomiast w warunkach słabego oświetlenia przełączać się automatycznie na tryb czarnobiały o zwiększonej czułości. Pozwoli to na skuteczną obserwację zarówno w dzień jak i w nocy. W bezpośrednim sąsiedztwie kamer naleŝy umieścić skrzynki/szafki zasilające i w kaŝdej zainstalować: zasilacz do zasilania kamery (230Vac/24Vac/100W), zasilacz PoE (Power over Ethernet) pozwalający na poprowadzenie do klienckiej stacji radiowej zasilania oraz danych za pomocą jednego kabla typu skrętka kategorii 5-tej, zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania całego punktu kamerowego, przez okres do 0,5 godziny od momentu zaniku napięcia w publicznej sieci energetycznej. Wyjątkiem będzie tutaj punkt kamerowy PK4 gdzie urządzenia zainstalować bezpośrednio nad sufitem podwieszanym (bez szafki) i przymocowane do sufitu lub ściany. Sygnał cyfrowy z kamery oraz zasilanie PoE za pomocą kabla typu skrętka podłączyć bezpośrednio do radiowej stacji klienckiej (Subscriber Module) ze zintegrowaną anteną kierunkową. Dokładne wyposaŝenie punktów kamerowych zostanie wyszczególnione w dalszej części oraz pokazane na schematach ideowych SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ Z uwagi na potrzebne duŝe przepływności bitowe, niezawodność oraz wymagany zasięg transmisji wykorzystane zostanie pasmo 5 GHz (standard IEEE a). W Polsce dostępne jest 11 kanałów w zakresie od 5470 MHz do 5725 MHz - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. nr 138 poz. 972). Centrum Nadzoru umiejscowione będzie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przy ul. Poznańskiej 13. Podczas wizji lokalnych sprawdzone zostało czy spełniony będzie warunek konieczny widoczności anten nadawczych i odbiorczych - badanie tzw. ścieŝki 2

3 bezpośredniej widoczności LOS (line of sight). Na rys. nr 2 przedstawiono schemat sieci radiowej. Zakłada się wykorzystanie do montaŝu stacji bazowej dachu budynku Policji dokładnie dachu nadbudówki nad główną klatką schodową. W zakresie robót w 1 etapie przewiduje się instalację 1 jednostki radiowej stacji bazowej (AP) zewnętrznej (zintegrowanej z anteną) na maszcie o wysokości 1,5-2m ponad poziom dachu. Dokładne umiejscowienie urządzeń oraz sposób montaŝu przedstawiono na rys nr 6. Podczas realizacji naleŝy poprowadzić na dach dodatkowe 3 kable typu UTP kat.5 oraz odpowiednio zabezpieczyć (do wykorzystania przy rozbudowie systemu o kolejne kamery). Koncepcja systemu monitoringu przewiduje docelowo 4 stacje bazowe do obsługi zakładanej ilości 22 kamer. Biorąc pod uwagę umieszczenie punktów kamerowych (a dokładniej klienckich stacji radiowych) w terenie względem poszczególnych stacji bazowych w etapie I oraz w kolejnych etapach stacje bazowe będą umieszczone tak, aby uzyskać optymalne pokrycie sygnałem radiowym w odpowiednich miejscach. Stacja bazowa SB montowana w I etapie powinna być wyposaŝone w antenę o zysku min. 17 dbi i kącie promieniowania poziomego Docelowo stacja ta będzie obsługiwać 6 kamer. W punkcie PK1 w kolejnych etapach budowy monitoringu planowane jest umiejscowienie punktu retransmisyjnego PR2. Będzie odbierał sygnały z trzech kamer: PK8 ul. Gajowa (boisko Orlik 2012), PK10 - skrzyŝowanie ulic Powstańców Wielkopolskich i Armii Krajowej, PK-11 ul. Traugutta 5 (Miejski Dom Kultury). Opisana powyŝej sieć radiowa umoŝliwi uzyskanie pewnej transmisji strumieni z obrazami z kamer. Odległość pomiędzy najdalszymi antenami nie przekroczy 1 etapie 300m (tabela poniŝej). Docelowo po rozbudowie Centrum Nadzoru o 3 stację bazową oraz utworzeniu 2 punktów retransmisyjnych system w części radiowej gotowy będzie przyjąć docelową ilość 22 kamer (odległość do najdalszej kamery ok. 2,2 km). Podczas wizji lokalnej określone zostały współrzędne omawianych obiektów (a dokładnie miejsc montaŝu anten) oraz pomierzone za pomocą GPS odległości pomiędzy tymi punktami i stacją bazową. Dane przedstawiają poniŝsze tabele. 3

4 Tabela 1 odległości Odległość L.p. Punkt Punkt w metrach PK1 (PR2) - Plac Szkolny 1A (Szkoła Podstawowa nr 1) Centrum Nadzoru - 2 PK2, PK9 Pułaskiego ul. Poznańska 13 PK4 - ul. Mickiewicza 2 (Budynek Banku Spółdzielczego) Tabela 2 współrzędne punktów L.p. Punkt Współrzędne Centrum Nadzoru - ul. Poznańska 13 PK1 (PR2) - Plac Szkolny 1A (Szkoła Podstawowa nr 1) PK2, PK9 Pułaskiego 4 PK4 - ul. Mickiewicza 2 (Budynek Banku Spółdzielczego) 52 17'18.90"N 17 52'7.41"E 52 17'20.37"N 17 52'22.68"E 52 17'21.00"N 17 52'17.21"E 52 17'13.39"N 17 52'14.30"E Wydajność systemu bezprzewodowego musi być skonfigurowana w sposób umoŝliwiający transfer danych z kaŝdej kamery, z przepustowością, co najmniej 2 Mbit/s. Na rys. nr 2 zaznaczono zakładane przepustowości bitowe na poszczególnych przęsłach radiowych. Maksymalny transfer strumieni IP z kamer odbierany przez stację bazową będzie się odbywał na poziomie 8 Mbit/s. Aby zapewnić odpowiednie przepływności bitowe na poszczególnych połączeniach radiowych w kolejnych etapach rozbudowy systemu naleŝy zastosować na Centrum Nadzoru oraz bezpośrednio podłączonych tam lokalizacjach system punkt wielopunkt zapewniający zagregowaną przepływność uŝyteczną min. 21 Mbit/s (w warstwie radiowej przepływność brutto min. 35 Mbit/s). System powinien zapewnić w przyszłości moŝliwość utworzenia klastra 4 stacji bazowych z antenami o kącie promieniowania poziomego 90 0 (pojemność sieci: 4 x 21 Mbit/s = 84 Mbit/s) - po zastosowaniu modułu CMM (Cluster Management Module) czyli modułu zarządzania klastrem. Jest to urządzenie synchronizujące stacje bazowe za pomocą sygnału GPS. Uzyskuje się przez to większą wydajność widmową systemu. Zintegrowana antena stacji bazowej na Centrum Nadzoru o zysku min. 17dBi powinna zapewniać maksymalną przepływność na dystansie min. 2 km i pozwalać na transmisję nlos (near Line of Sight). 4

5 Z uwagi na konieczność uzyskania jak najlepszej jakości sygnału radiowego i odpowiedniego odstępu sygnał szum, powinny być zastosowane urządzenia radiowe w wersji zewnętrznej. Wszystkie urządzenia radiowe powinny być przystosowane do zasilania w technologii POE (Power Over Ethernet), tzn. w jednym kablu UTP oprócz transmisji IP wolnymi dwoma parami skrętki musi być podawane zasilanie CENTRUM NADZORU Centrum Nadzoru wyposaŝone zostanie w I etapie w: szafę RACK U (min. 800x600) - 1 szt. serwer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do rejestracji i retransmisji - 1 szt. macierz dyskowa (wraz z dyskami wg wyliczeń projektowych) - 1 szt. Stanowisko operatora wyposaŝone w: o komputer PC - 1 szt. o monitory LCD 19-2 szt. o klawiaturę sterującą z joystickiem - 1 szt. Stanowisko przeglądania i obróbki wyposaŝone w: o komputer PC - 1 szt. o monitor LCD 19-1 szt. o Drukarkę atramentową - 1 szt. Stanowisko podglądu dla dyŝurnego Policji wyposaŝone w: o komputer PC - 1 szt. o monitor LCD 19-1 szt. Switch 24 portowy 19 Gbit Ethernet - 1 szt. Zasilacz awaryjny UPS 3000VA (do urządzeń w szafie RACK 19 ) - 1 szt. Zasilacz awaryjny UPS 1500VA (do urządzeń radiowych) - 1 szt. Urządzenia do obróbki sygnału video takie jak: serwer z oprogramowaniem rejestrującym i retransmitującym, macierz dyskowa do zapisu materiału video, switch oraz urządzenia zasilające stacje bazowe (PoE Power over Ethernet) i UPS-y umieszczone zostaną w szafie RACK 19 w piwnicy w przygotowanym na potrzeby monitoringu pomieszczeniu. Do szafy systemowej 19 cyfrowe sygnały z kamer trafiać będą z umiejscowionych na dachu budynku Policji urządzeń radiowych, za pomocą łączy Ethernetowych 100Mbit/s kablami typu skrętka UTP. Poprzez kabel UTP będzie równieŝ podłączone zasilanie stacji bazowej z zasilacza POE umieszczonego w szafie 19. 5

6 Na stanowiska operatorów systemu w obecnym pomieszczeniu informacji na parterze zostaną wyniesione jedynie urządzenia niezbędne do prezentacji obrazu oraz zarządzania systemem takie jak: trzy monitory LCD 19", drukarka i dwa komputery klasy PC, połączone z serwerem systemowym (poprzez sieć Ethernet). Jedno stanowisko 2-monitorowe słuŝyć będzie do podglądu obrazów z kamer na Ŝywo. Monitory będą mogły pokazywać obrazy w trybie podziału np. na 4, 9 lub 16 kamer, wyświetlać jedną z kamer w trybie pełnoekranowym lub pokazywać mapę miasta z zaznaczonymi punktami kamerowymi. Stanowisko wyposaŝone zostanie w klawiaturę z joystickiem do sterowania funkcjami PTZ kamer (Pan Tilt Zoom). Docelowo to stanowisko przewiduje się do wyświetlania 16 kamer na maksymalnie 4 monitorach (na tym etapie komputer PC naleŝy wyposaŝyć w 2 karty graficzne 2-monitorowe). Drugie stanowisko z jednym monitorem będzie słuŝyć do przeglądania zarejestrowanego materiału, archiwizacji obrazów na dyskach DVD oraz w razie potrzeby równieŝ do podglądu z kamer na Ŝywo. Do wydruków zarejestrowanych zdjęć z kamer oraz wszelkiego rodzaju raportów, zestawień z pracy systemu, itp. przewidziana jest na tym stanowisku typowa kolorowa drukarka atramentowa. Pomieszczenie Centrum Monitoringu przed instalacją urządzeń będzie wyposaŝone w biurka/stanowiska pracy dla operatorów monitoringu (nie leŝy to w zakresie niniejszego projektu). Przy 4 kamerach rejestrator (serwer + macierz) pozwoli na zapis do 30 dni materiału w formacie MPEG-4. Przy zakładanej przepływności zapisywanego przez serwer strumienia z jednej kamery na poziomie 1 Mbit/s zakłada się minimalną wielkość przestrzeni dyskowej na poziomie 1,21 TB. Macierz dyskowa w 1 etapie zostanie wyposaŝona w 4 dysków HDD o pojemności 750GB kaŝdy, czyli razem 3 TB. Przy konfiguracji macierzy w RAID-5 (oraz dodatkowym dysku HOT SPARE) daje to pojemność netto do zapisu na poziomie 1,5 TB. W przypadku rozbudowy systemu macierz dyskowa pozwoli na zwiększenie pojemności dyskowej do maksymalnie 12 dysków i zapewnienie zapisu z zakładanych maksymalnie 22 kamer przy załoŝonej wyŝej przepływności bitowej. 6

7 PoniŜej przedstawione są wyliczenia minimalnej pojemności dyskowej przy załoŝeniu zapisu strumieni z 4 kamer przez 24 godziny na dobę przez 30 dni. Kalkulator wymaganej pojemności dla MPEG-4 Przepływność Liczba godzin danych nagrywania/dzień Kb/sec KB/godzine MB/godzine MB/dzień GB/tydzień , ,875 72,098 Instalacja wielu kamer Liczba kamer 4 4,1 Mb/s Wymagana pojemność Liczba nagrywanych dni 30 X 42187,5 = 1236 GB 1,21 TB b=bit B=bajt GB=GigaBajt TB=Tera Bajt Uwaga: Wszystkie obliczenia są szacunkowe i dostarczają tylko przybliŝone informacje Na serwerze zainstalować naleŝy aplikację zarządzająca systemem. W I etapie realizacji naleŝy przewidzieć licencję na to oprogramowanie obejmującą docelową ilość 22 kamer (w takim przypadku uzyskuje się najniŝszy koszt licencji / 1kamerę). Wydajność serwera powinna równieŝ przewidywać obsługę docelowej liczby kamer. Aplikacja zarządzająca umoŝliwi zbudowanie profesjonalnego centrum monitoringu, zapewniając całkowitą kontrolę nad kamerami, rejestrację obrazów, przeglądanie archiwów oraz retransmisję do stacji operatorskich. Przechowywane archiwa powinny być przeszukiwane po znacznikach daty, alarmach oraz dodanych komentarzach. Intuicyjny interfejs powinien zapewnić szybki dostęp do kamery on-line oraz archiwum. Stacje operatorskie powinny mieć moŝliwości podłoŝenia map monitorowanych obszarów jako tła aplikacji, co pozwoli łatwo zorientować się w lokalizacji kaŝdej z kamer. Szczególnie waŝną funkcją dla systemu radiowego, którą system powinien zapewnić, jest moŝliwość retransmisji przez serwer strumieni video do stacji operatorskich. W takim przypadku z kamer poprzez sieć radiową przesyłany jest do serwera tylko jeden strumień do podglądu z kaŝdej kamery, przez co nie obciąŝa się nadmiernie części radiowej sieci. Serwer powinien umoŝliwiać wysyłanie strumieni z kamer na Ŝywo do większej ilości stacji operatorów. 7

8 PoniŜej przedstawione są wyliczenia minimalnej pojemności dyskowej przy załoŝeniu zapisu strumieni z maksymalnej zakładanej ilości - 22 kamer przez 24 godziny na dobę przez 30 dni. Wynika z nich, Ŝe docelowo macierz dyskowa zostanie wyposaŝona w 11 dysków HDD o pojemności 750GB kaŝdy, czyli razem 8,25 TB. Przy konfiguracji macierzy w RAID-5 (oraz dodatkowym dysku HOT SPARE) daje to pojemność netto do zapisu na poziomie 6,75 TB. Kalkulator wymaganej pojemności dla MPEG-4 Przepływność Liczba godzin danych nagrywania/dzień Kb/sec KB/godzine MB/godzine MB/dzień GB/tydzień , ,875 72,098 Instalacja wielu kamer Liczba kamer 22 22,53 Mb/s Wymagana pojemność Liczba nagrywanych dni 30 X ,3 = 6798 GB 6,64 TB b=bit B=bajt GB=GigaBajt TB=Tera Bajt Uwaga: Wszystkie obliczenia są szacunkowe i dostarczają tylko przybliŝone informacje Z wyliczeń wynika, iŝ macierz powinna zapewniać docelową rozbudowę do min. 11 dysków przy załoŝeniu zastosowania dysków 750 GB STANOWISKO PODGLĄDU Dodatkowy podgląd kamer on-line moŝliwy będzie równieŝ na dodatkowym stanowiska podglądu w pomieszczeniu dyŝurnych Policji (Stanowisko Kierowania) na parterze budynku. Stanowisko to stanowić będzie komputer PC z jednym monitorem LCD 19 połączony bezpośrednio siecią LAN (poprzez kabel typu skrętka kat. 5-tej) z serwerem systemu monitoringu. Stanowisko wyposaŝone zostanie w klawiaturę z joystickiem do sterowania funkcjami PTZ kamer (Pan Tilt Zoom). 8

9 2. SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE PoniŜej przedstawiono szczegółowe opisy instalacji w punktach kamerowych. Miejsca, które podlegać będą monitorowaniu wskazane zostały przez Inwestora. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych wytypowane zostały optymalne miejsca montaŝu kamer. Pod uwagę wzięto przede wszystkim maksymalizację pola widzenia z punktu instalacji kamery. Poza tym przeprowadzona została analiza pod względem dostępności zasilania urządzeń, miejsca montaŝu anten oraz minimalizacji kosztów montaŝu oraz prowadzenia okablowania pomiędzy kamerą, urządzeniami radiowymi oraz miejscem skąd pobierane będzie zasilanie. Punkt kamerowy PK1 Lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Plac Szkolny 1A Właściciel Gmina Słupca Miejsce montaŝu kamery Na naroŝniku części administracyjnej budynków od strony ul. Traugutta (Dom Nauczyciela) Rodzaj kamery Obrotowa Kąt widzenia kamery Zasięg widzenia kamery Warunki oświetleniowe Zoom kamery Miejsce montaŝu radia Miejsce podłączenia zasilania Miejsce montaŝu szafki Prowadzenie kabli Uwagi wgląd w kierunku ul. Traugutta, widok skrzyŝowania ul. 21-Stycznia i Kościuszki, widok na boisko szkolne Dobre 36 x optyczny Stacja kliencka - na elewacji poniŝej poziomu dachu (na naroŝniku od strony Pl. Szkolnego główny bud. szkoły) Stacja retransmisyjna przewidywana w kolejnym etapie na naroŝniku Domu Nauczyciela od strony Traugutta Z wewnętrznej rozdzielni elektr. na parterze (klatka schodowa) Na strychu Na strychu w rurce PCV, przewierty na zewnątrz (poniŝej poziomu dachu) w miejscu montaŝu anten i kamery schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia urządzeń - rys. 7 schemat ideowy rys. 10 9

10 Punkty kamerowe PK2 i PK9 Lokalizacja ul. Pułaskiego 4 Właściciel Prywatny hurtownia elektryczna ARTEL Miejsce montaŝu kamer PK2 - naroŝnik budynku od strony szkoły (Pl. Szkolny) Pk9 przeciwległy naroŝnik od strony PKS-u Rodzaj kamer Obrotowe Kąt widzenia kamer Zasięg widzenia kamer PK2- widok na Plac Szkolny od strony zachodniej, wgląd w ul. Matejki i Pułaskiego (w kierunku Urzędu Miasta) PK9 widok ul. Pułaskiego, dworzec PKS Warunki oświetleniowe w dobre nocy Zoom kamery PK2-36 x optyczny PK9 18 x optyczny Miejsce montaŝu radia NaroŜnik budynku Miejsce podłączenia Z wewnętrznej rozdzielni elektr. na 1 piętrze zasilania Miejsce montaŝu szafki Na 1 piętrze w magazynie na ścianie za rozdzielnią Wyjście na dach kanałem wentylacyjnym, Prowadzenie kabli rozprowadzenie kabli po dachu do kamery i anteny kabel podwieszony do rozciągniętych linek met. Uwagi schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia urządzeń - rys. 8 schemat ideowy rys. 11 Punkt kamerowy PK4 Lokalizacja ul. Mickiewicza 2 Właściciel Bank Spółdzielczy w Słupcy Miejsce montaŝu kamery na naroŝniku budynku Rodzaj kamery Obrotowa Kąt widzenia kamery Zasięg widzenia kamery obserwacja powierzchni Placu Wolności i przyległych ulic Mickiewicza i Poprzecznej Warunki oświetleniowe Dobre Zoom kamery 36 x optyczny Miejsce montaŝu radia Bezpośrednio przy uchwycie kamery Miejsce podłączenia zasilania Z obwodu wewnętrznego nad sufitem podwieszanym na parterze (obwód przygotowany przez BS) Miejsce montaŝu urządzeń wewnętrzych Nad sufitem podwieszanym (bez szafki - zasilacze montowane np. do sufitu lub ściany) Prowadzenie kabli Nad sufitem podwieszanym ze wskazanego miejsca wpięcia do sieci elektr. i przewiertem do kamery Uwagi schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia urządzeń - rys. 9 schemat ideowy rys

11 3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 3.1. KAMERY ZOOM 36X (PK1, PK2, PK4) PoniŜej przedstawiono podstawowe cechy, które powinny spełniać kamery zastosowane do objętego niniejszym projektem systemu monitoringu. Pełen zasięg dookolny: 360stopni Kamera powinna swobodnie i bezustannie obracać się zapewniając zasięg panoramiczny do 360 stopni i nachylenie do 90 stopni. UmoŜliwi tym samym monitorowanie powierzchni otaczającej kamerę bez Ŝadnych przeszkód. Automatyczne obracanie obrazu Kamera powinna posiadać funkcję tzw. Auto Flip. Polega ona na tym, Ŝe kiedy osiąga maksymalne pochylenie w dół i w dalszym ciągu jest kierowana dalej obraz jest automatycznie obracany przy jednoczesnym obrocie kamery o 180 stopni - dzięki czemu operator moŝe płynnie śledzić np. osobę przechodzącą bezpośrednio pod kamerą. Funkcja Dzień/Noc Kamera powinna posiadać funkcję Dzień/Noc zapewniając wysoką jakość obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Przełączanie w tryb nocny (obraz czarno-biały większa czułość) powinno odbywać się poprzez mechaniczne usunięcie filtra podczerwieni. Kompresja obrazu JPEG, MPEG-4, H.264 Kamera powinna mieć wbudowany koder IP umoŝliwiający kompresję obrazu w formatach: JPEG, MPEG-4 i H.264. Jednocześnie powinna generować dwa strumienie z w/w. Dzięki temu moŝna np. oglądać online obrazy w skompresowane w formacie MPEG-4 (średnia jakość) natomiast w archiwum zapisywać poklatkowo obrazy w formacie JPEG (wysoka jakość). 11

12 Obraz wysokiej rozdzielczości Dzięki wbudowanemu przetwornikowi ¼ kamera powinna przekazywać bardzo ostre i wyraźne obrazy w maksymalnej rozdzielczości 640x480 pikseli, zarówno w kompresji MPEG- 4, jak i M-JPEG. Obiektyw z 36-krotnym zoomem optycznym WyposaŜenie kamery w 36-krotny zoom optyczny umoŝliwi wykorzystanie jej zarówno na małych odległościach, jak i dalekich z taką samą doskonałą jakością obrazu. Dodatkowo powinna być moŝliwość wykorzystania 12-krotnego zoomu cyfrowego (łącznie 432-krotne powiększenie). Automatyczna Detekcja Ruchu Kamera powinna mieć funkcję automatycznej detekcji ruchu realizowaną za pomocą wbudowanego oprogramowania. Zaawansowane techniki ograniczania fałszywych alarmów powinny odróŝniać przedmioty będące w ruchu od warunków środowiska, takich jak: kołysanie drzew, płynąca woda, poruszające się w obrębie zasięgu detekcji kamery. Automatyczna Detekcja Przedmiotów Kamera powinna mieć funkcję automatycznej detekcji przedmiotów realizowaną za pomocą wbudowanego oprogramowania. Nowy obiekt, który pojawi się i pozostanie w kadrze przez zadany okres czasu, zostanie wykryty jako niezidentyfikowany. Funkcja ta równieŝ odnosi się do przedmiotów, które zmieniły swoje połoŝenie (np. zostały skradzione). Dynamiczna integracja obrazu Kamera powinna optymalizować w tym samym czasie rozdzielczość zarówno stałego, jak i poruszającego się obiektu. Kiedy system wykryje poruszający się obiekt, automatycznie przełączy tryb integracji pola tylko na ten obiekt, aby zapobiec rozmyciu i postrzępieniu konturów obiektu. Dynamiczna Kontrola Prędkości 12

13 Dynamiczna Kontrola Prędkości (Adaptive Rate Control) powinna pozwalać kamerze automatycznie dostosować prędkość generowanych klatek do dostępnego pasma w sieci, zapobiegając przerwaniu transmisji audio i wideo (waŝne w systemie radiowym). Zapobieganie fałszerstwom rejestrowanych klatek (Anti Tampering) Kamera powinna posiadać chip bezpieczeństwa generujący cyfrowy podpis do grup klatek JPEG. Zachowując klucz PKI (zaszyfrowany podpis elektroniczny) oraz podpisane klatki w oprogramowaniu rejestrującym, moŝna dowieść Ŝe dana klatka pochodzi z całą pewnością z konkretnej kamery i nie została sfałszowana. Pozostałe cechy kamery: MoŜliwość przesyłania danych w trybie multicast, Filtracja numerów IP uŝytkowników, Dwukierunkowe przesyłanie audio oraz jednoczesny dostęp dla 20 uŝytkowników, Bezpieczny dostęp - 5 poziomów dostępu za pomocą kodów dostępu (haseł); jedynie administrator ma dostęp do wszystkich poziomów, Cyfrowa stabilizacja obrazu, zapobiega rozmyciu obiektów w statycznym monitoringu, Analogowe złącze BNC, Pełna współpraca z aplikacją zarządzającą systemem monitoringu. Szczegółowe dane techniczne kamery Zastosowane w systemie kamery powinny spełniać co najmniej następujące parametry: Kamera dualna (dzień/ noc) kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały przy złych warunkach oświetleniowych, Przetwornik obrazu: ¼ CCD ExWave HAD zoom optyczny - 36x, zoom cyfrowy - 12x, ogniskowa obiektywu 3,4-122,4 mm kąt widzenia poziomy 57,8 0 1,7 0 czułość: tryb kolorowy 1,4lx (AGC ON, F1.6, 50IRE), tryb czarno-biały 0,15 lx (AGC ON, F1.6, 50IRE), Ruch ciągły w poziomie oraz w pionie, Funkcja auto flip pozwalająca na nieprzerwane śledzenie obiektów poruszających się pod kamerą, Cyfrowa stabilizacja obrazu, 13

14 Ujęcia programowalne, Maskowanie stref, Wbudowany wideoserwer wysyłający strumienie o parametrach: - format kompresji: MPEG4, JPEG, H.264 (do wyboru), - przepływnośc transmisji: 64kbit/s 2048kbit/s, - format obrazu: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA), - ilość klatek: MPEG4 VGA max 25 kl/s (PAL), JPEG VGA max 25 kl/s (PAL), H.264 VGA max 8 kl/s (PAL), Transmisja dwukierunkowa audio: G kbps, Obsługiwane protokoły: TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, Maksymalna ilość klientów: 20, Obsługa transmisji multicast, Interfejsy: 10BASE-T/100BASE-TX, RS-232C, Analogowe wyjście video: 1Vp-p Wejścia alarmowe: 2 Wyjścia alarmowe: 2 Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŝona w grzałkę i wentylator, temperatura pracy: C (w obudowie), napięcie zasilania: 24V AC, lub 12 DC KAMERA ZOOM 18X (PK9) Kamera obrotowa kopułkowa Obsługa standardów kompresji JPEG/MPEG4 Obraz wysokiej rozdzielczości 640x krotny zoom optyczny Funkcja dzień/noc Dwukierunkowa transmisja sygnału audio Podgląd typu panorama Wbudowana funkcja detekcji ruchu oraz dźwięku Wbudowany serwer www Jednoczesny dostęp 20 uŝytkowników (tryb JPEG) lub 10 (tryb MPEG4) Funkcja klient FTP - moŝliwość stałej rejestracji zdarzeń bez oprogramowania zarządzającego 14

15 Szczegółowe dane techniczne kamery Przetwornik: 1/4 CCD ExwaveHAD Technology Rozdzielczość: pikseli, 752 (H) x 582 (V) Zoom: 18x optyczny, 12x cyfrowy Ogniskowa: 4,1 mm do 73,8 mm F: 1,4 (wide) do 3,0 (tele) Minimalna odległość: 300 mm (wide), 800 mm (tele) Przesłona: automatyczna lub ręczna F1,4 do zamknięcia Dodatkowe funkcje: Dzień-Noc, obracanie obrazu, detekcja ruchu Pan (obrót): -170 do +170 Tilt (uchył): -30 do +90 Kompresja: JPEG lub MPEG-4 Rozdzielczość obrazu: 640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 160 x 120 OdświeŜanie JPEG: 25 kl/s (320 x 240), 18 kl/s (640 x 480) MPEG-4: 25 kl/s (320 x 240), 15 kl/s (640 x 480) Protokoły: P(IPv4), ICMP, ARP, TCP/UDP, RTP/RTCP, SNMP(MIB-2),DHCP client, NTP client, DNS client, HTTP, FTP, SMTP client Ilość uŝytkowników: 10 (MPEG-4), 20 (JPEG) Wejścia/Wyjścia Ethernet: 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Sterowanie: RS-232C Alarmowe: 2 wejścia i 2 wyjścia Karta pamięci: Compact Flash (moŝliwość instalacji karty sieciowej bezprzewodowej IEEE802.11b) Wideo: BNC x1, 1.0 Vp-p, 75Ω Mikrofon: Mini-jack, 4.7 KΩ Wyjście audio: Mini-jack (mono) Analogowe wyjście wideo Rozdzielczość: > 470 linii (PAL) S/N: > 50 db Minimalna iluminacja Kolor: 0,7 lx (50 IRE, F1,4: AGC on) Ogólne Zasilanie: 12 VDC lub 24 VAC Pobór mocy: do 17 W Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŝona w grzałkę i wentylator, Temperatura pracy: 0 C do +40 C (bez obudowy) temperatura pracy: C (w obudowie). 15

16 3.3. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ PUNKT-WIELOPUNKT (21MBPS) Charakterystyka systemu: połączenie punkt-wielopunkt (stacja bazowa Access Point (AP) + stacje klienckie Subscriber Module (SM)), częstotliwość pracy (pasmo nielicencjonowane) : GHz, szerokość kanału: 10 MHz, moc E.I.R.P.: regulowana do 1 W (-30dBm do 10dBm) typowy zasięg LoS: 2 km, praca nlos (near Line of Sight) przy częściowo przesłoniętej 1 strefie Fresnela, modulacja: w zaleŝności od prędkości - QPSK, 16QAM, 64QAM (OFDM 256FFT), Transfer w warstwie radiowej: nie mniej niŝ 35 Mbit/s, Transfer uŝyteczny (zagregowany): nie mniej niŝ 21 Mbit/s, Opóźnienie: nie więcej niŝ 5-7 ms, Stosunek sygnał/zakłócenia (C/I): <8dBm, stacje w wykonaniu zewnętrznym wyposaŝone w zintegrowane anteny (kąt promieniowania poziomego 90 0 ), Zysk zintegrowanej anteny: 17dB, MoŜliwość tworzenia klastrów z 4 x AP po zastosowaniu modułu CMM (Cluster Management Module) synchronizowanego sygnałem GPS, Nominalna czułość 21Mbit/s, bezpieczeństwo: enkrypcja DES, zasilanie PoE, mechanizmy pozwalające na priorytetyzację ruchu w oparciu o 802.1p lub DiffServ QoS, temperatura pracy: C do C, waga: 1,3 kg, wymiary max: wys: 33,6cm, szer: 21 cm, gł: 11,1 cm. 16

17 3.4. URZĄDZENIA CENTRUM NADZORU SERWER procesor Intel Core2Quad Q9550 2,83GHz lub wyŝszy (32 bit) płyta główna chipset Intel karta graficzna ATI np ASUS HD3450 system operacyjny Windows Vista 32bit HDD systemowy 80 GB RAM 2x1GB zasilacz min. 550W wejścia/wyjścia: - 2 x 1 Gb Ethernet (RJ-45) - 2 x DVI (lub 1 x DVI i 1 x D-SUB) - RS USB x 4 - audio: 2 x in; 1 x out obudowa do szafy rack 19 serwer powinien być dostarczony przez producenta oprogramowania rejestrującego STACJA ROBOCZA Procesor Intel Core2Quad Q8200 2,33GHz lub wyŝszy (32 bit) Płyta główna - chipset Intel, FSB 1333MHz 2 x slot PCI-E 16x (standard) 2x Karta graficzna ATI np. ASUS HD3450 (razem 4 wyjścia monitorowe) System operacyjny Windows Vista Business PL 32bit lub XP Pro PL SP2 lub SP3 HDD SATA II 250 GB 2 GB RAM DDR2 Non-ECC 800 MHz Zasilacz min. 300W Obudowa Mini/Midi Tower Napęd DVD RW DL Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Karta dźwiękowa 17

18 Klawiatura Mysz optyczna Gwarancja 3 lata w miejscu uŝytkowania sprzętu MACIERZ DYSKOWA Rodzaj dysków w macierzy : SATA II Typ macierzy (rodzaj kontrolera): iscsi Ilość portów do hosta: 2 x GBit Ethernet Rodzaj interfejsu: iscsi Ilość kontrolerów : 1 Ilość portów do hosta : 2 Maksymalny rozmiar pamieci cache na kontroler : 2GB Podtrzymanie bateryjne : TAK Poziomy RAID : 0, 1, 1+0, 3, 5, 5+0, N Globalny dysk hot-spare : TAK Lokalny dysk hot-spare : TAK Automatyczna odbudowa macierzy : TAK Rozbudowa macierzy podczas pracy : TAK Max ilość dysków w jednej obudowie : 12 Ilość wentylatorów : 3 Ilość zasilaczy : 2 x (350W) Rozmiar obudowy : 2U DYSKI TWARDE DO MACIERZY Pojemność: 750 GB Interfejs: Serial ATA II RPM 32MB cache 18

19 PRZEŁĄCZNIK Gigabitowy przełącznik warstwy drugiej realizujący wybrane funkcje warstwy trzeciej ISO/OSI wyposaŝony w 24 porty 10/100/1000 BaseT. Przełącznik musi zapewniać: wydajność przełączania pakietów z prędkością wire-rate na wszystkich portach, mechanizmy niezawodnościowe w tym montaŝ redundantnych zasilaczy oraz praca urządzeń w stosie zarządzanych jak pojedyncze urządzenie z prędkością przełączania w stosie minimum 10Gbps, stos w topologii pętli, funkcje bezpieczeństwa w tym 802.1x, reguły polityki bezpieczeństwa, zaawansowane funkcje quality of service (QoS) oraz bezpieczeństwa w oparciu o listy kontroli dostępu ACL, moŝliwość umieszczenia dwóch obrazów systemu oraz konfiguracji, obsługa sieci VLAN, STP, RSTP, RRSTP, MSTP, statycznej i dynamicznej konfiguracji agregacji linków 802.1ad, routing statyczny IPv4 i IPv6 oraz dynamiczny w oparciu o RIPv1, v2 oraz RIPng dla minimum 500 tras routingu IPv4/IPv6, obsługa Internet Group Management Protocol IGMP v1/v2/v3 snooping, minimum 600 grup multicast zarządzanie za pomocą CLI za pomocą konsoli RS232, telnet i ssh, oraz WWW za pomocą http i https, moŝliwość kopiowania na urządzenie obrazów systemu oraz plików konfiguracyjnych za pomocą ftp i ftp, zarządzanie protokołami SNMP v1/v2/v3, Przełącznik powinien być wyposaŝony w dodatkowy moduł zasilacza nadmiarowego dedykowany do konkretnego typu przełącznika (czyli wyposaŝony w 2 moduły zasilacza) APLIKACJA SERWEROWA obsługa do 32 kamer z jednego rejestratora z aplikacją serwerową obsługa do 16 rejestratorów z jednej aplikacji klienckiej (dostep do 512 kamer) podgląd na stacji operatora do 64 kamer jednocześnie na 1 ekranie w trybie 4:3 i do 63 kamer w trybie 16:9 moŝliwość podglądu nagrań archiwalnych z wtórnie zmienionymi parametrami obrazu (jasność, kontrast itp.) 19

20 wyszukiwanie zdarzeń na wybranym obszarze pola widzenia kamery w nagraniach archiwalnych wyświetlanie nazwy kamery, bieŝącego czasu i liczby kl/s oraz moŝliwość wyboru koloru wyświetlanego tekstu moŝliwość wstawienia masek na obszarach, które mają być ignorowane podczas detekcji ruchu konfigurowalne: czułość detekcji ruchu oraz sumaryczna ilość ruchu potrzebna do wzbudzenia alarmu konfigurowalne: prealarm oraz bufor po ustaniu ruchu w wyniku zdarzenia wychwyconego przez określoną kamerę (kamery) lub mikrofon (mikrofony) lub wejście (wejścia) alarmowe moŝe nastąpić: połączenie aplikacji serwerowej ze zdalnym klientem, powiadomienie przez (z załączonym zdjęciem z kamery na której doszło do zdarzenia. Zdjęcie moŝe być opóźnione o określony przez operatora czas). uruchomienie przekaźnika (przekaźników) e-mapa - graficzna interaktywna wielopoziomowa mapa obszaru z naniesionymi kamerami, mikrofonami i przekaźnikami moŝliwość zdefiniowania do 999 klientów mogących połączyć sie z serwerem (dla kaŝdego osobne poziomy dostępu: dla kaŝdej z kamer i dźwięków live, kamer i dźwięków w archiwum, przekaźników) programowa kontrola obecności przy stanowisku klienckim obsługa do 2 monitorów z aplikacji serwerowej obsługa do 4 monitorów z aplikacji klienckiej (zaleŝnie od kart graficznych w stacji klienckiej) eksport sekwencji wideo oraz zdjęć na zewnętrzną pamięć masową USB oraz zapis rejestrowanego materiału obsługa kamer IP wielu producentów (w tym kamer przewidzianych do montaŝu w monitoringu miasta Słupcy). 20

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne PR4 PR 2 CN 8 0 6 PR 7 4 6 PR2 7 - punkty kamerowe projektowane - punkty kamerowe przenoszone CN PR - Centrum Nadzoru - punkty retransmisyjne 06.2009 Mapa Inowrocławia z naniesionymi punktami kamerowymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1 METRYKA PROJEKTOWA Aneks nr 1 Głuchołazy2009 I. System monitoringu miejskiego w strukturze IP W zakresie dostawy jest: Dostawa montaż instalacja kamer na głowicach szybkoobrotowych Modernizacja 2 istniejących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo