Umowa Partnerska nr. Przedmiot umowy partnerskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Partnerska nr. Przedmiot umowy partnerskiej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa nr 26/1043/13 z 3 lipca 2013 r. Umowa Partnerska nr Zawarta w dniu:... w Toruniu, w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. e- Usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko Pomorskiego, w części dotyczącej komponentu e-kultura w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , zwanego dalej projektem pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim, NIP: , REGON: reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy liderem projektu a. NIP: REGON: Reprezentowanym przez: Zwanym dalej partnerem 1 Przedmiot umowy partnerskiej 1. Niniejsza umowa partnerska określa zasady współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko Pomorskiego, w części dotyczącej komponentu e-kultura w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Realizacja projektu nastąpi w ramach udzielonego liderowi projektu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata finansowanego z Europejskiego

2 Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z uchwałą nr 77/1259/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r. 2. Umowa partnerska obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości projektu rozumianego jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenie realizacji projektu. 3. Całkowite zakończenia realizacji projektu nastąpi w dniu, w którym zostaną spełnione łącznie trzy warunki tj. zaplanowane w ramach projektu zadania zostały faktycznie wykonane, wszystkie wydatki zostały zapłacone przez lidera projektu oraz dofinansowanie zostało wypłacone liderowi projektu (Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie już przekazywał na rzecz lidera projektu żadnych płatności). 4. Głównym celem nawiązania partnerstwa w ramach niniejszej umowy jest realizacja zadań zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie przejętego do wdrażania uchwałą wymienioną w ust. 1, które mają doprowadzić do utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego. 2 Zakres rzeczowy projektu W ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 1) utworzenie portalu kulturalno-informacyjnego województwa kujawskopomorskiego wraz z platformą intranetową, które będą stanowiły kompletną bazą informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych mających miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, 2) modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej instytucji kultury biorących udział w projekcie, w tym między innymi dostarczenie sprzętu i oprogramowania pozwalającego na digitalizację dóbr kultury, 3) dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego pozyskiwanie, archiwizację, dystrybucję oraz zarządzanie danymi dotyczącymi wydarzeń kulturalnych, 4) dostarczenie sprzętu i oprogramowania dla regionalnej platformy informacyjnej dla e-kultury w województwie kujawsko-pomorskim, 5) uruchomienie zdalnie zarządzanego systemu dystrybucji informacji kulturalnej na ekranach cyfrowych i infokioskach (platforma digital signage), 6) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. 3 Podział rzeczowy kosztów projektu Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy partnerskiej stanowi Załącznik do niniejszej umowy partnerskiej i składa się z trzech części: 1) I część Koszty obsługi projektu, które obejmują finansowanie zadań: przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności), materiały promocyjne, zarządzanie projektem (koszty osobowe, utrzymania biura), usługi doradcze i konsultingowe, audyt i kontrola, kampania promocyjna, dostawa i konfiguracja sprzętu do serwerowni modułu e-kultura,

3 2) II część Koszty realizacji projektu, które obejmują finansowania zadań: a) dostawa i konfiguracja serwerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek kultury, b) budowa i uruchomienie portalu usługowego e-kultura Kujaw i Pomorza wraz z platformą intranetową, c) budowa internetowych serwisów e-usług dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści z istniejących stron oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu, d) dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie systemu digital signage, e) dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, f) dostawa sprzętu dziedzinowego dla jednostek kultury, g) dostawa usług i produktów związanych ze specyfiką pracy jednostek, h) organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu, i) dostawa usług digitalizacji zasobów jednostek, j) ubezpieczenie sprzętu foto wideo. 3) III część Koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów (koszty operacyjne) funkcjonujących na poziomie regionalnym opisanych w 2, pkt. 1, 4 i 5 na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenie realizacji projektu. 4 Zasady finansowania realizacji oraz okresu trwałości projektu 1. 4 Zasady finansowania realizacji oraz okresu trwałości projektu 1. Projekt finansowany będzie z następujących źródeł: 1) w części I, o której mowa w 3, pkt 1 kwota.. (słownie: ) w podziale na: a) wkład finansowy lidera projektu w wysokości. (słownie: ), co stanowi 25% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części I; b) wkład finansowy pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości. (słownie: ), co stanowi 75% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części I. 2) w części II, o której mowa w 3, pkt 2 kwota.. (słownie: ) w podziale na:

4 a) wkład finansowy partnera w wysokości. (słownie: ), co stanowi 25% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części II; b) wkład finansowy pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości. (słownie: ), co stanowi 75% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części II. 3) w części III, o której mowa w 3, pkt 3 kwota.. (słownie: ), która stanowi wkład finansowy partnera niezbędny do realizacji zadań przewidzianych w części III. Na powyższą kwotę składają się koszty umów serwisowych, rozwoju oprogramowania, łącza dla WOI, koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługa techniczna, utrzymanie pomieszczeń i eksploatacyjne, koszty obsługi administracyjnej i odtworzeniowe. 2. Kwoty z tytułu wkładu finansowego partnera wymienione w ust.1 pkt. 2 będą wpłacane na rachunek projektu nr: Koszty podane w ust. 1 są kosztami szacunkowi. Ostateczne koszty realizacji projektu zostaną ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów wynikających z postępowań przetargowych. 4. Wkład własny partnera kosztów realizacji danej inwestycji związanej z projektem oraz kosztów jej utrzymania będzie każdorazowo określony aneksem do niniejszej umowy partnerskiej. 5. Płatności na rzecz podmiotów realizujących zadania z części I i II w ramach projektu wyłonionych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, dokonywane będą przez lidera projektu. 6. Środki na wkład własny partnera będą zabezpieczone przez lidera projektu, który jest organem prowadzącym dla partnera. 5 Zarządzanie Projektem 1. Realizacja zadań i ustalenia szczegółowe dokonywane będą w trybie roboczym przez odpowiednie służby lidera projektu oraz partnera podpisującego umowę partnerską. W tym celu partner w terminie 14 dni od podpisana niniejszej umowy partnerskiej wyznaczy koordynatora. 2. W celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia strony powołają uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Radę Programową do spraw e-kultura w skład, której wejdą przedstawiciele partnerów i lidera projektu. Za obsługę administracyjną Rady Programowej będzie odpowiedzialny Lider projektu. 3. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 1) analiza potrzeb w ramach wspólnej realizacji projektu w okresie wdrożenia oraz w okresie trwałości projektu; 2) monitorowanie i podejmowanie decyzji w ramach wspólnej realizacji projektu, 3) analizowanie dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi w ramach realizacji projektu, w tym projektów umów; 4) kontrola realizacji projektu; 5) kontrola kosztów inwestycji;

5 6) bieżąca współpraca z zespołem realizującym projekt. 4. Strony niniejszej umowy partnerskiej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) upoważniają lidera projektu do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją projektu w zakresie następujących zadań: 1) Dostawa i konfiguracja serwerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek kultury. 2) Budowa internetowych serwisów e-usług dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści z istniejących stron oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu. 3) Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie systemu digital signage. 4) Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu. 5) Dostawa sprzętu dziedzinowego dla jednostek kultury. 6) Dostawa usług i produktów związanych ze specyfiką pracy jednostek. 7) Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu. 8) Dostawa Usług digitalizacji zasobów jednostek. 9) Ubezpieczenie sprzętu foto wideo. 5. Dla zadań o których mowa w ust. 4: 1) komisję przetargową powoła lider projektu ; 2) specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wzór umowy lub jej istotne postanowienia opracuje lider projektu; 3) odbioru dostaw oraz wdrożeń dokonuje partner, przy czym lider projektu zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w odbiorze przedmiotów zamówień; 4) partner zobowiązuje się do poinformowania lidera projektu o gotowości odbioru przedmiotów zamówień w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem podpisania protokołu odbioru; 6. Partner upoważnia lidera projektu do wyłonienia podmiotu, który zapewni utrzymanie projektów w okresie trwałości, tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. 6 Obowiązki stron 1. Do obowiązków lidera projektu należy: 1) sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących; 2) przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących; 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących realizację projektu w częściach go dotyczących; 4) zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących; 5) delegowanie osób do pracy w Radzie Programowej; 6) zawieranie umów na realizację projektu z wykonawcami; 7) monitorowanie realizacji projektu, w tym wskaźników projektu; 8) Przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu; 9) promocja projektu; 10) dokonanie wyboru kierownika projektu oraz określenie jego zadań;

6 11) powołanie zespołu projektowego w celu przygotowania założeń programowych realizacji projektu oraz dokumentacji technicznej; 12) stały nadzór nad zespołem projektowym; 13) obsługa prawna projektu; 14) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu. 2. Do obowiązków partnera należy: 1) sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących; 2) przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących; 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji formalno - prawnych warunkujących realizacje inwestycji w części go dotyczącej; 4) zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących; 5) bieżąca współpraca z Radą Programową; 6) dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji do wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu; 7) zapewnienia osiągnięcia wskaźników projektu i dostarczenie informacji o efektach projektu w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od daty całkowitego zakończenia realizacji projektu w części go dotyczącej. 8) wywiązywania się z pozostałych zobowiązań wynikających z podpisania umowy dofinansowania projektu z liderem projektu. 3. Rozszerzenie obowiązków partnera i lidera projektu może nastąpić w drodze aneksu do niniejszej umowy partnerskiej. 4. Partner ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu. 7 Status jednostki wiodącej w zakresie modułu 1. Partner uzyskuje status jednostki wiodącej w zakresie realizacji modułu e-kultura, zadaniem której będzie koordynacja działań związanych z realizacją modułu e- Kultura w zakresie pozostałych partnerów modułu. 2. Status jednostki wiodącej zobowiązuje partnera do następujących działań: a. Współrealizacja wraz z Liderem zadań określonych w 2 pkt. 1, 5 i 6. b. Administracja oraz nadzór merytoryczny w okresie realizacji, a następnie w okresie trwałości projektu, nad portalem usługowym e-kultura Kujaw i Pomorza oraz systemem elektronicznego plakatu (Digital signage), z wyłączeniem części systemu składającego się z wyświetlaczy zamontowanych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, która będzie administrowana bezpośrednio przez lidera projektu. 8 Własność Majątku uzyskanego w ramach Projektu 1. Procedura obiegu dokumentów oraz przepływy finansowe będą realizowane według następującego schematu:

7 1) po odbiorze przedmiotów dostarczonych w wyniku poszczególnych zadań wskazanych w 5 ust.4 zostanie podpisany protokół odbioru pomiędzy partnerem a wykonawcą; 2) partner zobowiązuje się w ciągu 5 dni od daty podpisania przesłać kopie protokołu odbioru poświadczoną z oryginałem do lidera projektu; 3) majątek uzyskany przez partnera w ramach realizacji projektu będzie stanowić jego własność po uregulowaniu płatności stanowiącej wkład finansowy partnera wymieniony w 4, ust. 1, pkt. 2 oraz po podpisaniu protokołów odbioru. 2. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia wszystkich przedmiotów, o których mowa w 5, ust. 4 do własnej ewidencji środków trwałych oraz do przesłania dokumentu OT liderowi projektu w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Dokument OT będzie obejmował wkład własny partnera oraz wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 9 Trwałość Projektu 1. Strony umowy partnerskiej zobowiązują się do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Strony ustalają, że okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. 2. W szczególności partner zobowiązuje się do utrzymania majątku uzyskanego w ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z celem niniejszego projektu przez okres, co najmniej 5 lat od daty całkowitego zakończenia realizacji projektu. 3. Lider projektu powiadomi partnera o dacie całkowitego zakończenia realizacji projektu, od której liczony będzie 5-letni okres trwałości. 4. Strony umowy partnerskiej zobowiązują się do zaplanowania w swoich budżetach kwot niezbędnych na sfinansowania udziału w projekcie oraz wydatków niezbędnych na jego utrzymanie od momentu przekazania sprzętu i systemów do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenie realizacji projektu. 5. Ustala się, że płatności na rzecz wykonawców realizujących zadania zlecone w ramach realizacji projektu wskazane 5, ust. 4 dokonywane będą przez lidera projektu na podstawie wystawionych faktur. 6. W celu zapewnienia płynności w projekcie partnerzy wnosić będą swój udział finansowy na wyodrębniony rachunek bankowy lidera projektu, przeznaczony do obsługi projektu. Harmonogram przekazywania płatności określony zostanie aneksem do niniejszej umowy partnerskiej. Podstawą do przekazania środków będzie nota księgowa wystawiona przez lidera projektu. 7. Do dochodzenia roszczeń, w szczególności z tytułu gwarancji oraz ewentualnych kar umownych Strony upoważniają lidera projektu. 8. Partner odpowiada za sprawdzenie, że wszystkie elementy majątku uzyskanego w ramach realizacji projektu zostały oznakowane przez wykonawcę zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytucji Zarządzającej

8 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie 9. W ramach niniejszej umowy partnerskiej partner zobowiązuje się, do comiesięcznego ponoszenia kosztów utrzymania projektu zapewniającego trwałość projektu zdefiniowaną w ust. 1. Rezygnacja ze współuczestnictwa w korzystaniu z systemu w okresie trwałości Projektu nie zwalnia partnera z opłaty, o której mowa w 4, ust.1, pkt Dla właściwego funkcjonowania projektu, niezbędne będzie wspomaganie łączami specjalnymi sieci transmisji danych i dostępu do Internetu, dlatego uczestnik projektu zobowiązuje się do korzystania odpłatnie z tejże sieci poprzez operatora wyłonionego przez lidera projektu. Operator zostanie wyłoniony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a jednym z zadań Rady Programowej, o której mowa w 5, ust. 3 będzie analiza dokumentacji przetargowej dla tego postępowania. 10 Odpowiedzialność W przypadku naruszenia przez partnera postanowień 8 umowy partnerskiej, partner pokryje szkodę powstałą z tego tytułu. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy partnerskiej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieunormowanych niniejszej umowy partnerskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania umowy partnerskiej rozpatruje sąd powszechny właściwy według miejsca zawarcia umowy. 4. Umowa partnerska została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Lider Projektu Partner

9 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa nr 26/1043/13 z 3 lipca 2013 r. Umowa Partnerska nr Zawarta w dniu:... w Toruniu, w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. e- Usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko Pomorskiego, w części dotyczącej komponentu e-kultura w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , zwanego dalej projektem pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim, NIP: , REGON: reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy liderem projektu a. NIP: REGON: Reprezentowanym przez: Zwanym dalej partnerem 1 Przedmiot umowy partnerskiej 1. Niniejsza umowa partnerska określa zasady współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko Pomorskiego, w części dotyczącej komponentu e-kultura w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Realizacja projektu nastąpi w ramach udzielonego liderowi projektu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z uchwałą nr 77/1259/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r.

10 2. Umowa partnerska obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości projektu rozumianego jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenie realizacji projektu. 3. Całkowite zakończenia realizacji projektu nastąpi w dniu, w którym zostaną spełnione łącznie trzy warunki tj. zaplanowane w ramach projektu zadania zostały faktycznie wykonane, wszystkie wydatki zostały zapłacone przez lidera projektu oraz dofinansowanie zostało wypłacone liderowi projektu (Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie już przekazywał na rzecz lidera projektu żadnych płatności). 4. Głównym celem nawiązania partnerstwa w ramach niniejszej umowy jest realizacja zadań zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie przejętego do wdrażania uchwałą wymienioną w ust. 1, które mają doprowadzić do utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego. 2 Zakres rzeczowy projektu W ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 1) utworzenie portalu kulturalno-informacyjnego województwa kujawskopomorskiego wraz z platformą intranetową, które będą stanowiły kompletną bazą informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych mających miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, 2) modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej instytucji kultury biorących udział w projekcie, w tym między innymi dostarczenie sprzętu i oprogramowania pozwalającego na digitalizację dóbr kultury, 3) dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego pozyskiwanie, archiwizację, dystrybucję oraz zarządzanie danymi dotyczącymi wydarzeń kulturalnych, 4) dostarczenie sprzętu i oprogramowania dla regionalnej platformy informacyjnej dla e-kultury w województwie kujawsko-pomorskim, 5) uruchomienie zdalnie zarządzanego systemu dystrybucji informacji kulturalnej na ekranach cyfrowych i infokioskach (platforma digital signage), 6) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. 3 Podział rzeczowy kosztów projektu Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy partnerskiej stanowi Załącznik do niniejszej umowy partnerskiej i składa się z trzech części: 1) I część Koszty obsługi projektu, które obejmują finansowanie zadań: przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności), materiały promocyjne, zarządzanie projektem (koszty osobowe, utrzymania biura), usługi doradcze i konsultingowe, audyt i kontrola, kampania promocyjna, dostawa i konfiguracja sprzętu do serwerowni modułu e-kultura, 2) II część Koszty realizacji projektu, które obejmują finansowania zadań:

11 a) dostawa i konfiguracja serwerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek kultury, b) budowa i uruchomienie portalu usługowego e-kultura Kujaw i Pomorza wraz z platformą intranetową, c) budowa internetowych serwisów e-usług dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści z istniejących stron oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu, d) dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie systemu digital signage, e) dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, f) dostawa sprzętu dziedzinowego dla jednostek kultury, g) dostawa usług i produktów związanych ze specyfiką pracy jednostek, h) organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu, i) dostawa usług digitalizacji zasobów jednostek, j) ubezpieczenie sprzętu foto wideo. 3) III część Koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów (koszty operacyjne) funkcjonujących na poziomie regionalnym opisanych w 2, pkt.1, 4 i 5 na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenie realizacji projektu. 4 Zasady finansowania realizacji oraz okresu trwałości projektu 1. Projekt finansowany będzie z następujących źródeł: 1) w części I, o której mowa w 3, pkt 1 kwota.. (słownie: ) w podziale na: a) wkład finansowy lidera projektu w wysokości. (słownie: ), co stanowi 25% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części I; b) wkład finansowy pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości. (słownie: ), co stanowi 75% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części I. 2) w części II, o której mowa w 3, pkt 2 kwota.. (słownie: ) w podziale na: a) wkład finansowy partnera w wysokości. (słownie: ), co stanowi 25% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części II; b) wkład finansowy pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości. (słownie: ), co

12 stanowi 75% wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w części II. 3) w części III, o której mowa w 3, pkt 3 kwota.. (słownie: ), która stanowi wkład finansowy partnera niezbędny do realizacji zadań przewidzianych w części III. Na powyższą kwotę składają się koszty umów serwisowych, rozwoju oprogramowania, łącza dla WOI, koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługa techniczna, utrzymanie pomieszczeń i eksploatacyjne, koszty obsługi administracyjnej i odtworzeniowe. 2. Kwoty z tytułu wkładu finansowego partnera wymienione w ust.1 pkt. 2 będą wpłacane na rachunek projektu nr: Koszty podane w ust. 1 są kosztami szacunkowi. Ostateczne koszty realizacji projektu zostaną ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów wynikających z postępowań przetargowych. 4. Wkład własny partnera kosztów realizacji danej inwestycji związanej z projektem oraz kosztów jej utrzymania będzie każdorazowo określony aneksem do niniejszej umowy partnerskiej. 5. Płatności na rzecz podmiotów realizujących zadania z części I i II w ramach projektu wyłonionych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, dokonywane będą przez lidera projektu. 6. Środki na wkład własny partnera będą zabezpieczone przez lidera projektu, który jest organem prowadzącym dla partnera. 5 Zarządzanie Projektem 1. Realizacja zadań i ustalenia szczegółowe dokonywane będą w trybie roboczym przez odpowiednie służby lidera projektu oraz partnera podpisującego umowę partnerską. W tym celu partner w terminie 14 dni od podpisana niniejszej umowy partnerskiej wyznaczy koordynatora. 2. W celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia strony powołają uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Radę Programową do spraw e-kultura w skład, której wejdą przedstawiciele partnerów i lidera projektu. Za obsługę administracyjną Rady Programowej będzie odpowiedzialny Lider projektu. 3. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 1) analiza potrzeb w ramach wspólnej realizacji projektu w okresie wdrożenia oraz w okresie trwałości projektu; 2) monitorowanie i podejmowanie decyzji w ramach wspólnej realizacji projektu, 3) analizowanie dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi w ramach realizacji projektu, w tym projektów umów; 4) kontrola realizacji projektu; 5) kontrola kosztów inwestycji; 6) bieżąca współpraca z zespołem realizującym projekt. 4. Strony niniejszej umowy partnerskiej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) upoważniają lidera projektu do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją projektu w zakresie następujących zadań:

13 1) Dostawa i konfiguracja serwerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek kultury. 2) Budowa internetowych serwisów e-usług dla wskazanych partnerów wraz z transferem treści z istniejących stron oraz dostosowanie stron internetowych nie podlegających zmianie do automatycznego dostarczania treści do portalu. 3) Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie systemu digital signage. 4) Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu. 5) Dostawa sprzętu dziedzinowego dla jednostek kultury. 6) Dostawa usług i produktów związanych ze specyfiką pracy jednostek. 7) Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu. 8) Dostawa Usług digitalizacji zasobów jednostek. 9) Ubezpieczenie sprzętu foto wideo. 5. Dla zadań o których mowa w ust. 4: 1) komisję przetargową powoła lider projektu ; 2) specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wzór umowy lub jej istotne postanowienia opracuje lider projektu; 3) odbioru dostaw oraz wdrożeń dokonuje partner, przy czym lider projektu zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w odbiorze przedmiotów zamówień; 4) partner zobowiązuje się do poinformowania lidera projektu o gotowości odbioru przedmiotów zamówień w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem podpisania protokołu odbioru; 6. Partner upoważnia lidera projektu do wyłonienia podmiotu, który zapewni utrzymanie projektów w okresie trwałości, tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. 6 Obowiązki stron 1. Do obowiązków lidera projektu należy: 1) sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących; 2) przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących; 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących realizację projektu w częściach go dotyczących; 4) zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących; 5) delegowanie osób do pracy w Radzie Programowej; 6) zawieranie umów na realizację projektu z wykonawcami; 7) monitorowanie realizacji projektu, w tym wskaźników projektu; 8) Przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu; 9) promocja projektu; 10) dokonanie wyboru kierownika projektu oraz określenie jego zadań; 11) powołanie zespołu projektowego w celu przygotowania założeń programowych realizacji projektu oraz dokumentacji technicznej; 12) stały nadzór nad zespołem projektowym; 13) obsługa prawna projektu; 14) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

14 2. Do obowiązków partnera należy: 1) sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących; 2) przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących; 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji formalno - prawnych warunkujących realizacje inwestycji w części go dotyczącej; 4) zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących; 5) bieżąca współpraca z Radą Programową; 6) dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji do wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu; 7) zapewnienia osiągnięcia wskaźników projektu i dostarczenie informacji o efektach projektu w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od daty całkowitego zakończenia realizacji projektu w części go dotyczącej. 8) wywiązywania się z pozostałych zobowiązań wynikających z podpisania umowy dofinansowania projektu z liderem projektu. 3. Rozszerzenie obowiązków partnera i lidera projektu może nastąpić w drodze aneksu do niniejszej umowy partnerskiej. 4. Partner ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu. 7 Własność Majątku uzyskanego w ramach Projektu 1. Procedura obiegu dokumentów oraz przepływy finansowe będą realizowane według następującego schematu: 1) po odbiorze przedmiotów dostarczonych w wyniku poszczególnych zadań wskazanych w 5 ust.4 zostanie podpisany protokół odbioru pomiędzy partnerem a wykonawcą; 2) partner zobowiązuje się w ciągu 5 dni od daty podpisania przesłać kopie protokołu odbioru poświadczoną z oryginałem do lidera projektu; 3) majątek uzyskany przez partnera w ramach realizacji projektu będzie stanowić jego własność po uregulowaniu płatności stanowiącej wkład finansowy partnera wymieniony w 4, ust. 1, p. 2 oraz po podpisaniu protokołów odbioru. 2. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia wszystkich przedmiotów, o których mowa w 5, ust. 4 do własnej ewidencji środków trwałych oraz do przesłania dokumentu OT liderowi projektu w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Dokument OT będzie obejmował wkład własny partnera oraz wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 8 Trwałość Projektu 1. Strony umowy partnerskiej zobowiązują się do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Strony ustalają, że okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. 2. W szczególności partner zobowiązuje się do utrzymania majątku uzyskanego w ramach

15 realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z celem niniejszego projektu przez okres, co najmniej 5 lat od daty całkowitego zakończenia realizacji projektu. 3. Lider projektu powiadomi partnera o dacie całkowitego zakończenia realizacji projektu, od której liczony będzie 5-letni okres trwałości. 4. Strony umowy partnerskiej zobowiązują się do zaplanowania w swoich budżetach kwot niezbędnych na sfinansowania udziału w projekcie oraz wydatków niezbędnych na jego utrzymanie od momentu przekazania sprzętu i systemów do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenie realizacji projektu. 5. Ustala się, że płatności na rzecz wykonawców realizujących zadania zlecone w ramach realizacji projektu wskazane 5, ust. 4 dokonywane będą przez lidera projektu na podstawie wystawionych faktur. 6. W celu zapewnienia płynności w projekcie partnerzy wnosić będą swój udział finansowy na wyodrębniony rachunek bankowy lidera projektu, przeznaczony do obsługi projektu. Harmonogram przekazywania płatności określony zostanie aneksem do niniejszej umowy partnerskiej. Podstawą do przekazania środków będzie nota księgowa wystawiona przez lidera projektu. 7. Do dochodzenia roszczeń, w szczególności z tytułu gwarancji oraz ewentualnych kar umownych Strony upoważniają lidera projektu. 8. Partner odpowiada za sprawdzenie, że wszystkie elementy majątku uzyskanego w ramach realizacji projektu zostały oznakowane przez wykonawcę zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie 9. W ramach niniejszej umowy partnerskiej partner zobowiązuje się, do comiesięcznego ponoszenia kosztów utrzymania projektu zapewniającego trwałość projektu zdefiniowaną w ust. 1. Rezygnacja ze współuczestnictwa w korzystaniu z systemu w okresie trwałości Projektu nie zwalnia partnera z opłaty, o której mowa w 4, ust.1, pkt Dla właściwego funkcjonowania projektu, niezbędne będzie wspomaganie łączami specjalnymi sieci transmisji danych i dostępu do Internetu, dlatego uczestnik projektu zobowiązuje się do korzystania odpłatnie z tejże sieci poprzez operatora wyłonionego przez lidera projektu. Operator zostanie wyłoniony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a jednym z zadań Rady Programowej, o której mowa w 5, ust. 3 będzie analiza dokumentacji przetargowej dla tego postępowania. 9 Odpowiedzialność W przypadku naruszenia przez partnera postanowień 8 umowy partnerskiej, partner pokryje szkodę powstałą z tego tytułu. 10 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy partnerskiej wymagają formy pisemnej pod

16 rygorem nieważności. 2. W sprawach nieunormowanych niniejszej umowy partnerskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania umowy partnerskiej rozpatruje sąd powszechny właściwy według miejsca zawarcia umowy. 4. Umowa partnerska została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Lider Projektu Partner

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. UMOWA PARTNERSKA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. UMOWA PARTNERSKA UMOWA PARTNERSKA w sprawie wspólnej organizacji.. w dniu.. zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w którego imieniu działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. Załącznik nr 12 do SIWZ

UMOWA PARTNERSKA. Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA PARTNERSKA Załącznik nr 12 do SIWZ dotycząca realizacji projektu pn.,,termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/5 8 / 2007 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 18 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XII/5 8 / 2007 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 18 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XII/5 8 / 2007 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia akceptacji przystąpienia przez Gminę Bytnica do przedsięwzięcia pt. eadministracja szansą rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Weekend Europejski

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Weekend Europejski UMOWA ZLECENIA NR PRK.I. 0724-15-2- /2010 zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim Adres: ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-45-671, reprezentowanym przez : Wicemarszałka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA R XVI/119/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 20 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA R XVI/119/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 20 grudnia 2007 roku UCHWAŁA R XVI/119/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do przedsięwzięcia pn. e-administracja szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy:

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: 1. Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: zwanym dalej Liderem a

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa Zawarta w dniu.. r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy:

WZÓR. POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: WZÓR POROZUMIENIE z dn...2008 r. dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego., pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w.... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 21 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 21 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 8843 POROZUMIENIE z dnia 21 października 2015 r. w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV.174.2013 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 29 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR XXIV.174.2013 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 29 marca 2013 roku UCHWAŁA NR XXIV.174.2013 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. Utworzenie Punktu Obsługi Turysty na bazie Domku Spotkań w Soszycy w celu podniesienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:. reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Sprzedającym a, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku, między:

Zawarta w dniu roku, między: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU. UMOWA Nr..

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU. UMOWA Nr.. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU UMOWA Nr.. W dniu 2010 r. w Tarnobrzegu między: Biblioteką Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Gmina Cisna ogłasza nabór osób

Gmina Cisna ogłasza nabór osób Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Koordynatora/ki zarządzającego/ej projektem Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Koordynatora/ki zarządzającego/ej projektem Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UMOWA nr... zawarta w dniu..r. w Mokrej Wsi, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz, reprezentowanym przez Hannę Szyszkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr Umowy MS..

UMOWA ZLECENIE Nr Umowy MS.. UMOWA ZLECENIE Nr Umowy MS.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministrem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 11 reprezentowanym przez Panią Monikę Lewoc Zastępcę

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 września 2013 r. Poz Porozumienie - Umowa partnerska

Gdańsk, dnia 2 września 2013 r. Poz Porozumienie - Umowa partnerska DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 września 2013 r. Poz. 3231 Porozumienie - Umowa partnerska Zawarte w dniu 27 maja 2013 r. w Chojnicach pomiędzy: 1. Gminą Miejską Chojnice z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW

Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW MICHAŁ IWANOWICZ Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr Umowa Nr WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA nr WZP/WIS/U-../14 zawarta w dniu.. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo