SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Znak postępowania: WNP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Na: Pełnienie funkcji Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poniższych zadań: 1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK); 2. Projekt i budowa linii światłowodowej na potrzeby zintegrowanego systemu bezpieczeństwa WWK; RODZAJ ZAMÓWIENIA: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE USŁUGA

2 2 I. Informacje o Zamawiającym Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym, REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłacony, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa. Dokładny adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala Departament Zakupów i Administracji Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 (22) do korespondencji w sprawie zamówienia: Strona internetowa w sprawie zamówienia: II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 3. Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport przyjazny środowisko, Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego, Projekt znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych pod pozycją 51 III. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Nadzór nad robotami budowlanymi Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi nadzoru budowlanego Usługi związane z budownictwem Usługi inżynieryjne

3 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poniższych zadań: a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK); b) Projekt i budowa linii światłowodowej na potrzeby zintegrowanego systemu bezpieczeństwa WWK; 3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 8 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie przedmiotu umowy stanowiącym odpowiednio nr 9 do SIWZ. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. IV. Informacja o umowie ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4 4 VIII. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia czynności związanych z inwestycją. Przewidywany termin zakończenia wszystkich zadań to r. 2. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji. IX. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentach jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa odrębne zamówienia (umowy) na pełnienie Kompleksowej Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie Infrastruktury telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej (centrala telefoniczna, serwerownia, obiekty telekomunikacyjne w terenie, itp.) w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o wartości realizowanej inwestycji nie mniejszej niż ,00 zł brutto 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

5 5 a) potencjał techniczny Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie, niemniej Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić w cenie wszelkie niezbędne urządzenia oraz potencjał techniczny potrzebny do wykonania przedmiotowego zamówienia. b) potencjał kadrowy Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać i dysponować: 1. Inżynier Projektu /Kierownik Projektu Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum zastrzeżone, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 5 sierpnia2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.), Doświadczenie Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym jako lider Projektu (np. Inżynier Projektu / Kierownik Projektu). Szczególne doświadczenie zawodowe - dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w zarządzaniu procesem inwestycyjnym w charakterze Inżyniera Projektu lub Kierownika Projektu (lidera) zdobyte przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości minimum ,00 zł brutto, oraz minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej (centrala telefoniczna, serwerownia, obiekty telekomunikacyjne w terenie, itp.) o wartości minimum ,00 zł brutto

6 6 2. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wymagane przepisami art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.). Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum zastrzeżone, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 5 Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Szczególne doświadczenie zawodowe - dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjnobudowlanych lub kierownika budowy przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości minimum ,00 zł brutto, oraz minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej (centrala telefoniczna, serwerownia, obiekty telekomunikacyjne w terenie, itp.) o wartości minimum ,00 zł brutto.

7 7 3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenerget ycznych sierpnia2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.), Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wymagane przepisami art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.). Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum zastrzeżone, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości minimum ,00 zł brutto, oraz minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie infrastruktury

8 8 4. Inspektor nadzoru robót telekomunikac yjnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 5 sierpnia2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.), Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wymagane przepisami art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.). Uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum zastrzeżone, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej (centrala telefoniczna, serwerownia, obiekty telekomunikacyjne w terenie, itp.) o wartości minimum ,00 zł brutto. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnych przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości inwestycji minimum ,00 zł brutto oraz minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej (centrala

9 9 informacji niejawnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 5 sierpnia2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.), Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wymagane przepisami art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz z późn. zm.). telefoniczna, serwerownia, obiekty telekomunikacyjne w terenie, itp.) o wartości minimum ,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji z pkt. 2 4 z Inżynierem Projektu /Kierownikiem Projektu pozostałym zakresie Zamawiający dopuszczę łączenie funkcji. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. Zamawiający oceni spełnianie warunków przez wykonawców, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 SIWZ. 4. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1) 4) i ust. 3 SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w

10 10 tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 SIWZ wzór wykazu określony został w załączniku nr 4 do SIWZ, 2) dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SIWZ wzór wykazu określony został w załączniku nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert która potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 SIWZ, 5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 pkt 4 SIWZ, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 SIWZ. 6. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży następujące dokumenty: 1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wzór oświadczenia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ, 2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

11 11 skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Wykonawca w myśl przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): 1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną, tj. oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 2) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby, na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

12 12 Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2) 4) ustawy Pzp zasobami powinno obejmować wykazanie faktu udostępnienia wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku 3) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać poniższe aspekty: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz w rozdziale IX ust. 1 pkt 4 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale IX ust. 4 pkt 4 SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. W myśl 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem, dokumenty podmiotów, o których mowa powyżej, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w 4 ust. 1 3 Rozporządzenia, tj. zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 2) 7) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 2) SIWZ), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 6) SIWZ), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 3) i 4) SIWZ), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 5) i 7) SIWZ), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której

13 13 dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten musi być wystawiony w stosownym terminie. Terminy poszczególnych dokumentów zostały wskazane wyżej, 6) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 11. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum lub Spółka Cywilna), Zamawiający oceni, czy poszczególne wymagania określone w rozdziale IX ust. 3 SIWZ zostały spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców tj. uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty określone w rozdziale IX ust. 6 pkt 1) 7) oraz ust. 7 SIWZ muszą zostać złożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum lub Spółka Cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 14. Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w myśl przepisu art. 23 ust. 3 ustawy Pzp wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia oryginału umowy regulującej współpracę tych Wykonawców lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 15. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców.

14 W przypadku, gdy dokumenty składane przez Wykonawców będą zawierały kwoty w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji ogłoszenia. X. Informacja o możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest równocześnie wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom patrz załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest również do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest: 1) w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 2) w myśl 7 ust. 1 Rozporządzenia dla oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składanych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. 4. Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest znakiem WNP Wskazane jest, aby Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływał się na ten znak. Forma pisemna 1. W myśl art Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

15 15 2. W myśl 7 ust. 1 Rozporządzenia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala; Departament Zakupów i Administracji; Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62; faks /22/ ; 4. Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 5. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego: /22/ Droga elektroniczna 1. Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące u Zamawiającego warunki techniczne za pomocą poczty elektronicznej. 2. Adres elektroniczny, tj. oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, na który należy kierować oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje: 3. Zamawiający wyróżnia dwie formy poczty elektronicznej: 1) opatrzoną przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 2) nieposiadającą podpisu, o którym mowa w pkt 1 ( ), 4. Warunki dla poczty elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu: 1) w myśl przepisu art Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, w związku z tym Zamawiający nie wymaga potwierdzania go formą pisemną, 2) w tytule wiadomości należy wpisać nr sprawy, 3) wiadomości w swojej treści powinny zawierać następujące informacje: a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, b) adres do korespondencji, c) numer telefonu do kontaktów, d) adres elektroniczny lub numer faksu. 5. Warunki dla poczty elektronicznej nieposiadającej podpisu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ( ): 1) winien zawierać skan / kopię oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do Zamawiającego, 2) , który nie będzie zawierał skanu / kopii oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do Zamawiającego, zostanie uznany jako niezłożony i nie będzie podlegać rozpatrzeniu,

16 16 3) w tytule należy wpisać nr sprawy, 4) w swojej treści powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, b) adres do korespondencji, c) numer telefonu do kontaktów, d) adres elektroniczny lub numer faksu. 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje kierowane do Zamawiającego w postaci elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z ich treścią. 7. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez odesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w ust Korzystanie z drogi elektronicznej, z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się z ryzykiem, które Wykonawca akceptuje. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 10. W związku z przyjętą przedmiotową formą porozumiewania się, tj. drogą elektroniczną, zachęca się Wykonawców do bieżącego monitowania skrzynek adresów elektronicznych, z których przekazano oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje lub które podano w ofertach, jako skrzynki kontaktowe. Tryb udzielania wyjaśnień sprawach dotyczących SIWZ 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub na faks /22/ lub na adres elektroniczny: Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie treści zapytań również w wersji edytowalnej na adres: 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html.) bez ujawniania źródła zapytania. 4. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego (www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html). Zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami lub modyfikacjami SIWZ. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: od spraw formalno-prawnych Andrzej Solecki od poniedziałku do piątku w godz Dokładny adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala Departament Zakupów i Administracji,

17 17 ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, Kancelaria ogólna - z dopiskiem: Postępowanie na Pełnienie funkcji Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poniższych zadań: 1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK); 2. Projekt i budowa linii światłowodowej na potrzeby zintegrowanego systemu bezpieczeństwa WWK; znak postępowania: WNP Prowadzący postępowanie: Andrzej Solecki Zebranie Wykonawców 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, o czym poinformuje 2 dni przed planowaną datą zebrania wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej. 2. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 3. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zebraniu na własnej stronie internetowej. XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ 1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. XIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości ,00 zł 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

18 18 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 5) SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr WNP Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. 6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) 5) SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego (beneficjent Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa) i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego Centrala PKP S.A., Kancelaria Ogólna, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, parter z dopiskiem: Wadium na Pełnienie funkcji Koordynatora robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poniższych zadań: 1. Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK); 2. Projekt i budowa linii światłowodowej na potrzeby zintegrowanego systemu bezpieczeństwa WWK; Departament Zakupów i Administracji, postępowanie prowadzi Andrzej Solecki Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopie dokumentu dołączyć do oferty. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt 3) 4), zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62; Warszawa), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą),

19 19 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 i Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. XIV. Termin związania ofertą 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

20 20 upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 6. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza XV. Opis sposobu przygotowania ofert i jej zawartość 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby). 5. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem za zgodność z oryginałem. W myśl 7 ust. 2 Rozporządzenia, dokumenty podmiotów, o których mowa rozdziale IX ust. 8 SIWZ i które będą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione). 7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo