I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 20, Słubice, woj.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, woj."

Transkrypt

1 Page 1 of 10 Słubice: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - EKONOMICZNEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ROLNICZYCH W SŁUBICACH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY DLA LUBUSKIEGO. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W POWIECIE SŁUBICKIM Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 20, Słubice, woj. lubuskie, tel , , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - EKONOMICZNEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ROLNICZYCH W SŁUBICACH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY DLA LUBUSKIEGO. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W POWIECIE SŁUBICKIM. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej dotyczącej obiektów przy al. Niepodległości 23 w Słubicach w ramach projektu Kształcimy dla Lubuskiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Słubickim w zakresie: 1) Budowy budynku oświatowego - liceum 10-oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposaŝeniem. 2) Zmiany sposobu uŝytkowania wraz z ewentualną nadbudową i rozbudową budynku warsztatów szkolnych na studium językowe oraz kotłowni na salę audytoryjną wraz z wyposaŝeniem. 3) Zmiany sposobu uŝytkowania budynku nieuŝytkowanej chlewni na budynek warsztatowo - magazynowo - garaŝowy. 4) Remontu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w istniejącym budynku. 5) Zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 580, obręb ewid. Nr 1 - m. Słubice. W zakresie niniejszego zamówienia do obowiązków wykonawcy naleŝy

2 Page 2 of 10 takŝe: - pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych, - uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i sprawdzeń, - przygotowanie projektu wniosku o pozwolenie na budowę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Budowa budynku liceum wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposaŝeniem Budynek będzie przeznaczony dla potrzeb funkcjonowania 10-oddziałowego liceum. Budynek naleŝy zaprojektować jako niepodpiwniczony, maksymalnie trzykondygnacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą, zapleczem higieniczno - sanitarnym i pomocniczo - gospodarczym oraz wyposaŝeniem wnętrz. W ramach projektowania funkcjonalno - przestrzennego naleŝy uwzględnić co najmniej następujące pomieszczenia: Lp. Wykaz pomieszczeń szkolnych Ilość 1 sala języka polskiego 2 2 sala matematyczna 2 3 sala historii i wiedzy o społeczeństwie 1 4 sala geografii 1 5 pracownia chemiczna wraz z zapleczem 1 6 pracownia biologii wraz z zapleczem 1 7 pracownia fizyczna wraz z zapleczem 1 8 pracownia przysposobienia obronnego i wiedzy o kulturze wraz z zapleczem 1 9 sala religii i etyki 1 10 gabinet do nauczania indywidualnego dla osób niepełnosprawnych 1 11 pracownia informatyczna 2 12 kawiarenka informatyczna wraz z pomieszczeniem serwerowni 1 13 serwerownia 1 14 biblioteka z czytelnią i pomieszczeniem multimedialnym 1 15 gabinet dyrektora wraz z sekretariatem 1 16 pokój nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym 1 17 pomieszczenie administracyjne - kierownik gospodarczy 1 18 pomieszczenie sprzątaczek 1 19 pomieszczenie woźnego - konserwatora 1 20 szatnia 1 21 gabinet lekarza szkolnego i pielęgniarki 1 Budynek powinien być wyposaŝony między innymi w: 1) wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną oraz klimatyzację, 2) instalacje: a) okablowania strukturalnego wraz z serwerownią centralną łączącą budynek liceum z budynkiem Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych, studium językowym i salą audytoryjną z uwzględnieniem moŝliwości przyłączenia obecnie projektowanej hali sportowej - wg wymagań dla systemu okablowania jak w załączniku Nr 9 do SIWZ, b) telewizyjną oraz monitoring, którego centrala znajdzie się w budynku liceum z uwzględnieniem moŝliwości przyłączenia obecnie projektowanej hali sportowej. 2.2 Zmiana sposobu uŝytkowania (wraz z ewentualną nadbudową i rozbudową) budynku warsztatów szkolnych na studium językowe oraz kotłowni na salę audytoryjną wraz z wyposaŝeniem Budynek warsztatów szkolnych przeznaczony na studium języków obcych powinien posiadać przynajmniej: - 6 pracowni językowych, kaŝda przeznaczona dla maksymalnie 15 osób, - 2 sale językowo - multimedialne, kaŝda przeznaczona dla min. 60 osób, oddzielone przegrodą umoŝliwiającą korzystanie z nich łącznie jak z jednego pomieszczenia, - przestrzeń komunikacyjną - korytarz, - pokój nauczycielski, - szatnię, - pomieszczenia higieniczno - sanitarne Budynek kotłowni przeznaczony na salę audytoryjną powinien posiadać przynajmniej: - salę na min. 80 osób, - zaplecze sali, - szatnię, - pomieszczenia higieniczno - sanitarne. Uwaga: w ww. budynku znajduje się węzeł cieplny oraz instalacja solarna na dachu budynku W ww. budynkach warsztatów i kotłowni naleŝy zaprojektować między innymi: - wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną oraz klimatyzację, - instalację: -okablowania strukturalnego wg wymagań dla systemu okablowania jak w załączniku Nr 9 do SIWZ, -telewizyjną oraz monitoring, - wyposaŝenie wnętrz, - nagłośnienie Zmiana sposobu uŝytkowania budynku nieuŝytkowanej chlewni na budynek warsztatowo - magazynowo - garaŝowy Zmiana sposobu uŝytkowania

3 Page 3 of 10 budynku wykorzystywanego dawniej jako chlewnia (obecnie nieuŝytkowanego na ten cel) na budynek warsztatowo - magazynowo - garaŝowy z przeznaczeniem na cele obsługi istniejącej szkoły - Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych Remont pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w istniejącym budynku W ww. budynku internatu naleŝy przewidzieć remont pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w niezbędnym zakresie - w celu polepszenia standardu, w tym m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłóg i stolarki drzwiowej oraz remont sanitariatów, natomiast w całym budynku naleŝy przewidzieć wymianę instalacji c.o. Ponadto jedno z pomieszczeń na II piętrze wydzielić ściankami działowymi na mniejsze pomieszczenia Zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 580, obręb ewid. Nr 1 - m. Słubice W ramach opracowania naleŝy zaprojektować zagospodarowanie terenu ww. działki, uwzględniające m.in. drogi, parkingi, chodniki, alejki, elementy małej architektury (ławki, kosze, itp.), zieleńce i nowe nasadzenia. Uwaga: w ramach odrębnego opracowania sporządzany jest projekt zagospodarowania terenu sąsiedniej działki (nr ewid. 1268), przewidujący dojazd do tej działki od al. Niepodległości przez ww. działkę nr ewid Przed przystąpieniem do prac projektowych naleŝy wykonać koncepcję programowo - przestrzenną budynku liceum oraz budynków studium językowego (warsztatów) i sali audytoryjnej (kotłowni) wraz z zagospodarowaniem terenu i przedstawić ją do zaakceptowania zamawiającemu. Koncepcja powinna zawierać: 1) projekt zagospodarowania terenu, 2) rzuty pomieszczeń w skali 1:100, 3) przekroje budynków, 4) elewacje wraz z krótkim opisem, wizualizacje, 5) ogólne koszty budowy poszczególnych elementów W ramach niniejszego zamówienia naleŝy wykonać następującą kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową: 1) Koncepcja programowo - przestrzenna. 2) Dokumentacja dotycząca budowy budynku liceum. 3) Dokumentacja dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania (z ewentualną nadbudową i rozbudową) budynku warsztatów szkolnych na studium językowe. 4) Dokumentacja dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania (z ewentualną nadbudową i rozbudową) budynku kotłowni na salę audytoryjną. 5) Dokumentacja dotycząca remontu pomieszczeń w istniejącym budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych. 6) Dokumentacja dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania budynku nieuŝytkowanej chlewni na budynek warsztatowo - magazynowo - garaŝowy. 7) Dokumentacja dotycząca zagospodarowania terenu działki o nr ewid jako element projektu budowlanego zagospodarowania działki budowlanej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną Opracowanie naleŝy wykonać w trzech częściach: CZĘŚĆ I - Koncepcja programowo - przestrzenna. CZĘŚĆ II - Projekt budowlany składający się z 6 tomów zawierających: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną z niezbędnymi dokumentami (wszelkie wymagane warunki, uzgodnienia, opinie, sprawdzenia i oświadczenia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę). Tom 2 - Projekt architektoniczno - budowlany 10-oddziałowego liceum zawierający branŝę architektoniczną, konstrukcyjną oraz wszelkie instalacje, Tom 3 - Projekt architektoniczno - budowlany zmiany sposobu uŝytkowania (oraz ewentualnej nadbudowy i rozbudowy) budynku warsztatów szkolnych na studium językowe, zawierający branŝę architektoniczną, konstrukcyjną oraz wszelkie instalacje. Tom 4 - Projekt architektoniczno - budowlany zmiany sposobu uŝytkowania (oraz ewentualnej nadbudowy i

4 Page 4 of 10 rozbudowy) budynku kotłowni na salę audytoryjną, zawierający branŝę architektoniczną, konstrukcyjną oraz wszelkie instalacje. Tom 5 - Projekt architektoniczno - budowlany budynku warsztatowo - magazynowo - garaŝowego zawierający branŝę architektoniczną, konstrukcyjną oraz wszelkie instalacje. Tom 6 - Projekt architektoniczno - budowlany w zakresie remontu pomieszczeń w budynku internatu. CZĘŚĆ III - Dokumentacja kosztorysowa wraz ze specyfikacją i projektem wykonawczym (w razie potrzeby), zawierająca: a) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na obiekty i branŝe, b) przedmiary robót wraz z wyposaŝeniem z podziałem na obiekty i branŝe, c) kosztorys inwestorski wraz z wyposaŝeniem z podziałem na obiekty i branŝe, d) zbiorcze zestawienie kosztów, e) opracowania i projekty specjalistyczne związane ze specyfiką zamierzenia budowlanego (w razie potrzeby), f) projekty detali architektonicznych (w razie potrzeby), g) kolorystykę, h) projekt wyposaŝenia budynku liceum, studium językowego oraz sali audytoryjnej. 4.3 Ilość egzemplarzy poszczególnych części: Opracowanie powinno być dostarczone zamawiającemu w wersji elektronicznej na CD lub DVD - 2 egz., natomiast w wersji papierowej w następujących ilościach: CZĘŚĆ I - 3 egz. CZĘŚĆ II - 5 egz. + 3 kopie CZĘŚĆ III - 5 egz. + 3 kopie 4.4. Wytyczne dla opracowania projektu budowlanego i dokumentacji projektowo - wykonawczej niezbędnej dla realizacji zadania: -decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stanowiąca załącznik 10 do SIWZ, -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŝytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŝytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), - inne obowiązujące w dacie przekazania opracowania przepisy i normy umoŝliwiające uzyskanie pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę. 5. W opracowanej dokumentacji wykonawca poda kody dla poszczególnych robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo zadania objętego ww. dokumentacją. 6. W przypadku, gdy wykonawca w opracowanej dokumentacji wskaŝe znaki towarowe, patenty lub pochodzenie danego produktu, materiału, urządzenia - jest zobowiązany opisać moŝliwość zastosowania produktów, materiałów, urządzeń równowaŝnych i opisać parametry, jakie muszą one przynajmniej posiadać - bez szkody dla przyjętych rozwiązań..

5 Page 5 of 10 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości zł (słownie złotych: cztery tysiące). Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego: Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu musi ono znaleźć się na rachunku zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie - oryginał dokumentu naleŝy złoŝyć w osobnej kopercie - opisanej: Wadium - opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej w miejscu określonym w rozdziale XI. SIWZ, natomiast kopię dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego

6 Page 6 of 10 zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złoŝenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych - złoŝone na formularzu wg wzoru jak w załączniku Nr 2 do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - równieŝ wykonywanie, przynajmniej jednej dokumentacji technicznej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. projektu budowlano - wykonawczego obejmującego budowę, adaptację, bądź rozbudowę budynku o kubaturze min m3 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający uzna złoŝenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych - złoŝone na formularzu wg wzoru jak w załączniku Nr 2 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę co najmniej: 1) jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który jest członkiem izby samorządu zawodowego, 2) jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który jest członkiem izby samorządu zawodowego. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający uzna

7 Page 7 of 10 posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ 150 tys. zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

8 Page 8 of 10 stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu określonych części zamówienia podwykonawcom (jeŝeli Wykonawca korzysta z podwykonawców) - złoŝone na formularzu wg wzoru jak w załączniku Nr 7 do SIWZ, Pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeŝeli wykonawca z nich korzysta)

9 Page 9 of 10 III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Do treści umowy zostaną wprowadzone zapisy dot. obowiązków stron, w szczególności warunki wykonania i odbioru prac oraz płatności. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. Umowa moŝe zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie strony w przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnych niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a w szczególności w razie: 1) wystąpienia zdarzeń losowych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 2) niedotrzymania przez Zamawiającego terminów realizacji zobowiązań określonych w niniejszej umowie, 3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy spowodowanych: a) zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, b) zmianą podwykonawcy, spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których nie moŝna było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę z dotychczasowym podwykonawcą (np. likwidacja firmy/przedsiębiorstwa podwykonawcy), (uwaga: jeŝeli zmianie podlega podwykonawca, na którego zasobach opierał się Wykonawca wykazując spełnienie udziału w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający będzie Ŝądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŝ wykazał na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca), 4) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia) spowodowanej ograniczeniem zakresu usługi będącej przedmiotem umowy, wynikającej ze zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5) zmian wynikających z przepisów podatkowych. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w

10 Page 10 of 10 Słubicach ul. Piłsudskiego Słubice. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słubicach ul. Piłsudskiego Słubice. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: realizacja przedmiotu zamówienia w ramach projektu: KSZTAŁCIMY DLA LUBUSKIEGO. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W POWIECIE SŁUBICKIM. IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Szczekociny: WdroŜenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl śywiec: Remont uszkodzonego i częściowo niedroŝnego przepustu

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo