SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)"

Transkrypt

1 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr Warszawa NIP tel. (022) , fax. (022) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot zamówień na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu nr 333 (serwerownia) w budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1 w Warszawie. Przedmiot zamówienia określają Kod CPV i nazwa: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Urządzenia klimatyzacyjne Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy zakończenie robót: r S.I.W.Z. składa się łącznie z 23. stron. + płyta CD. Wszystkie załączniki do niniejszej S.I.W.Z stanowią jej integralną część. Z A T W I E R D Z A M: Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st.warszawy /-/Wiesław Krzemień Warszawa, dn r...

2 2 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. CZĘŚĆ II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 1. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w S.I.W.Z, wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki wskazane w art. 22 ustawy winny być spełnione łącznie w zakresie: dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału finansowego. Warunki wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy, są to warunki których spełnienie skutkuje dopuszczeniem do procedury udzielenia zamówienia publicznego; 2. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. robot budowlanych polegających na wykonaniu klimatyzacji precyzyjnej wraz z dostawą urządzeń o wartości nie mniejszej niż ,00zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia poprzez sprawdzenie, czy wpisane w wykazie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

3 składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, na potwierdzenie Wykonawca dołączy niezbędne dokumenty. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku doświadczenia zawodowego w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 3. Warunek - dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował następującymi osobami 3.1 jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami SEP eksploatacyjnymi do 1 kv. Uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, posiadać musi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zobowiązana jest pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem osób zdolnych do realizacji zamówienia, oceni czy wykaz i załączone oświadczenie potwierdzają spełnienie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełnił warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót instalacyjnych. Uprawnienia co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, posiadać musi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zobowiązana jest pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych przy realizacji przedmiotu zamówienia jedną osobą z uprawnieniami SEP eksploatacyjnymi do 1 kv, której to sobie zamierza powierzyć funkcje montera-brygadzisty. Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem osób zdolnych do realizacji zamówienia, oceni czy wykaz i załączone oświadczenie potwierdzają spełnienie warunku. Jeżeli Wykonawca nie spełnił warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony warunek dotyczy dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia może być spełniony łącznie. 4. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w niniejszej S.I.W.Z. - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wynikającego z dyspozycji art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki, których nie spełnienie skutkuje 3

4 obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy oraz niedopuszczeniem do procedury postępowania. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie w treści zgodnej z art. 24 ust. 1 ustawy musi być złożone przez każdego Wykonawcę. Warunki wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy powinien spełnić, każdy Wykonawca oddzielnie. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające o braku wykluczenia. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz sprawdzi, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 4 1. Wykaz wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń jakie ma załączyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (sporządzone według wzoru druku stanowiący załącznik nr 2 do S.I.W.Z.). 2) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 3 do S.I.W.Z.). 3) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony według wzoru druku stanowiący załącznik nr 4 do S.I.W.Z.). 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru druku stanowiący załącznik nr 5 do S.I.W.Z.). 5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzony według wzoru druku stanowiący załącznik nr 6 do S.I.W.Z.). 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5 5 2. Inne dokumenty jakie wykonawca ma załączyć do oferty: 1) Formularz oferta (sporządzony według wzoru druku stanowiący załącznik nr 1 do S.I.W.Z ). 2) Formularz paramentów technicznych potwierdzonych kartą katalogową producenta - stanowiący załącznik nr 9 do S.I.W.Z. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania III. IV. Informacje o podwykonawcach; Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację należy zawrzeć w formularzu oferty. Opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowy; 1. Dokumentacja projektowa, STWiOR przedmiar robót., opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszej S.I.W.Z., określają zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze STWiOR, dokumentacji projektowej,przedmiaru robót oraz załączników do niniejszej S.I.W.Z., jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcom bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego nazwy wyrobów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i nazwy producenta, danych technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (zamienników). Warunki dopuszczenia zamienników określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego elementy, urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej S.I.W.Z. 2. UWAGA! Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej S.I.W.Z. jest jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy w ustaleniu ceny ryczałtowej. Ilości i opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie należy traktować jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze pomocniczym nie ujęto całego zakresu robót, to roboty muszą być wycenione i wykonane według: - dokumentacji projektowej - specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, - opisu przedmiotu zamówienia,

6 6 - wiedzy technicznej, - zapisów w niniejszej S.I.W.Z. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Zakres zmian zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia CZĘŚĆ III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY 1. Oferta 1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. 3) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią S.I.W.Z. oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do S.I.W.Z. 4) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do S.I.W.Z. 5) Treść oferty musi odpowiadać treści S.I.W.Z. 6) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 7) Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. 8) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 9) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Art. 86 ust. 4 ustawy. 2. Forma dokumentów 1) Wymagane dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone

7 przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane, dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert Podpisy i pełnomocnictwa 1) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą : a) podpisać druk OFERTA, b) podpisać załączniki, c) parafować w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany i poprawki. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

8 d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców Zmiany, wycofanie poprawki w ofertach 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. 2) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3) Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami 1) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający żąda żeby strony niezwłocznie potwierdziły fakt ich otrzymania. 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych.: Kierownik Zespołu Informatyki - Mariusz Kalinowski fax Kierownik Referatu w WIR Magdalena Dobrowolska w sprawach proceduralnych: Gł.Specjalista w ZZP Elżbieta Pastuszko fax Wyjaśnienia i zmiany dotyczące treści SIWZ 1) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści S.I.W.Z, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Dzielnicy Ursus Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1, Warszawa - nr fax (022) , 2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści S.I.W.Z. wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9 3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści S.I.W.Z. wpłynął po upływie terminu składania o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej S.I.W.Z. 5) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano S.I.W.Z., bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono S.I.W.Z. 6) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść S.I.W.Z. Dokonaną zmianę S.I.W.Z. Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano S.I.W.Z., a jeżeli S.I.W.Z. jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie 7) Jeżeli w wyniku zmiany treści S.I.W.Z., nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano S.I.W.Z., oraz zamieszcza informację na stronie internetowej jeżeli S.I.W.Z. jest udostępniana na tej stronie. 8) Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia Terminy i miejsce składania oraz otwarcia ofert: 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia roku, - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 2) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3) Miejsce złożenia oferty; - Przyjmowanie korespondencji, skarg pok. Nr 14 Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 w Warszawie, Parter Urzędu, tel. (022) ) Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00 5) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (wskazane, aby Wykonawca na kopercie podał nazwę, adres i telefon firmy) i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób:

10 10 Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Ursus, Plac Czerwca 1976 R. Nr Warszawa OFERTA NA: Wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu nr 333 (serwerownia) w budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1 w Warszawie Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 7) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 102 na pierwszym piętrze, w dniu roku o godz. 10: Informacje o trybie otwarcia ofert 1) Otwarcie ofert jest jawne. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Po otwarciu oferty Zamawiający poda nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 4) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. CZĘŚĆ IV OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert 1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM - cena oferty brutto - waga 100 %. 2) W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wzór: cena oferowana najtańsza brutto punkty za cenę = x 100 pkt. cena badanej oferty brutto Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlegała odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1) Wykonawca cenę oferty oblicza ryczałtowo za podstawę biorąc dokumentację projektową, STWiOR wraz z załącznikami do niniejszej S.I.W.Z., które określają zakres realizacji obejmujący przedmiot zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 2) Cena ryczałtowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania i przekazania przedmiotu umowy. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto wyliczona przez Wykonawcę

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo