OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław"

Transkrypt

1

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Remont i przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Adres Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Podstawa opracowania - zlecenie inwestora; - Prawo Budowlane Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z późn. zm.); - mapa zasadnicza w skali 1:500; - inwentaryzacja budowlana wykonana dla własnych potrzeb; - uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż. i san-epid. Biuro projektowe Zakład Ogólnobudowlany, ul. Św. Wincentego 35, Wrocław 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Stan istniejący Usytuowanie i ogólna charakterystyka Budynek przylega do budynków kompleksu klinicznego. Teren wokół budynku uporządkowany, wymaga jedynie wykonania pochylni z jednej strony wejścia. Ukształtowanie terenu Przewiduje się wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Przewiduje się następującą konstrukcję nawierzchni: - kostka betonowa gr. 8 cm; - podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm na podłożu G1. Wszystkie obrzeża betonowe ułożone na podsypce cementowo-wapiennej. Spadki podłużne 0,5%, poprzeczne 2,0%. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych przewidziano na istniejący teren. Prace związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem warunków BHP. 1

3 3. CZĘŚĆ ARCHITEKONICZNO- BUDOWLANA Opis budynku Budynek biurowy wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku, w kompleksie zabudowy akademickiej kilku uczelni, w centralnej części Wrocławia. Stanowi typ zabudowy korytarzowej. Nie znajduje się w "Wykazie zabytków architektury i zabytków miasta Wrocławia" oraz ewidencji gminnej. Budynek posiadający trzy kondygnacje naziemne, niepodpiwniczony, dach płaski. Użytkowany jako budynek administracyjny. Posiada węzeł cieplny, serwerownię i sanitariaty na każdej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną,, telefoniczną, wentylacyjną i odgromową. Projektowany remont i przebudowa Projektuje się dostosowanie budynku do nowych potrzeb użytkowych: sześć sal wykładowych, pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych, szatnia i pomieszczenia techniczne. Cały budynek zostanie dostosowany do właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego. Ocena stanu technicznego budynku- Dokonano przeglądu ścian zewnętrznych budynku. Nie stwierdzono korozji tynku i powłok malarskich. Elementy budynku nie wykazują zarysowań, odkształceń lub innych cech mogących świadczyć o naruszeniu stateczności całego obiektu lub jakiegoś jego elementu. Obiekt nadaje się do przebudowy w przedmiotowym zakresie. Konstrukcja schodów- skuć, oczyścić i wyrównać powierzchnię schodów; murować nowe schody z dociętych bloczków gazobetonowych odmiana 0,35; po związaniu wykonać warstwę wykończeniową. Szacunkowe maksymalne obciążenie dodane na biegu schodowym 54kg/m2 Zabezpieczenie robót instalacyjnych By dostosować budynek do projektowanych instalacji konieczne jest wykonanie przejść przez stropy i ściany oraz wykonanie podpór dla urządzeń na dachu. Przejścia w ścianach wykonywać bezpośrednio pod dolną krawędzią wieńca. Przejścia przez strop kanałów instalacyjnych: Przejścia w stropach w miarę możliwości wykonać w pustakach i nadbetonie, bez naruszania żeber stropu. odsłonić konstrukcji stropu w okolicy planowanych przebić; lokalizację otworów należy dopasować do układu żeber, tak by nie rozkuwać i ucinać żeber stropu. Roboty budowlane na dachu odsłonić, usunąć płyty korytkowe w rejonie wykonywanych robót; wykonać nowe podpory z pustaków Max pod płytami korytkowymi w miejscu projektowanego włazu dachowego i ustawić stelaże urządzeń; płyty dociąć (nie kuć) do wymiaru włazu dachowego, mniejsze otwory wywiercić w płytach korytkowych nie naruszając ich krawędzi i podpór; krawędzie cięcia zabezpieczyć zaprawą cementową; przygotować podparcie dla włazu zgodnie z zaleceniami producentów; przy włazie zainstalować drabinkę; naprawić pokrycie dachu, przygotować dojścia do urządzeń. Urządzenia instalacyjne na dachu Urządzenia opierać za pomocą stelaży na stropie najwyższej kondygnacji lub na ścianach nośnych budynku. 2

4 Stelaże, pod urządzenia, ustawiane bezpośrednio na płytach korytkowych mocować w spoinach między płytami. ŚCIANKI DZIAŁOWE Zaprojektowano ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm, na cienkiej spoinie lub z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną mineralną o grubości 7 cm. SUFITY PODWIESZANE Przewiduje się rozwiązanie systemowe dla osłon instalacji podwieszanych. Roboty wykończeniowe posadzki płytki ceramiczne, tarket i panele; obudowa przewodów instalacyjnych; tynki gipsowe; malowanie emulsją lateksowo-akrylową w kolorach jasnych, w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne na pełną wysokość; drzwi aluminiowe, białe, wypełniane szkłem matowym wzmocnionym, w wc drewniane pełne, typowe. 4. INSTALACJE SANITARNE Zakres opracowania obejmuje: wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną sal wykładowych; instalację c.o.; instalację zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji; instalację kanalizacji sanitarnej; Projekt węzła cieplnego dla instalacji c.o. i c.t.w.m. oraz przygotowania c.w.u. stanowi przedmiot odrębnego opracowania. Stan istniejący: W istniejącym budynku biurowym występują n/w instalacje sanitarne: instalacja c.o. z grzejnikami z ogniw żeliwnych, stalowymi płytowymi i stalowymi ożebrowanymi; instalacja zimnej wody zasilająca wszystkie punkty czerpalne oraz wewnętrzne hydranty p. poż.; instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki bytowe od wszystkich istniejących przyborów sanitarnych; jednofunkcyjny węzeł cieplny zasilający instalację c.o. Projektowane instalacje: 4.1. Wentylacja mechaniczna Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: czerpni przepustnicy na wlocie świeżego powietrza filtra świeżego powietrza wymiennika rotacyjnego wentylatora nawiewnego trzyobwodowego wymiennika freon powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająco- skraplającymi posadowionymi na dachu budynku 3

5 nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C płyty końcowej - nawiew płyty końcowej - wywiew filtra zużytego powietrza w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego wentylatora wywiewnego przepustnicy na wylocie zużytego powietrza płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach. Założono, że centrala będzie przygotowywać przez cały rok powietrze nawiewane o temperaturze ok 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Niezależnie od automatycznej pracy projektowanej wentylacji Inwestor zaleca stałe automatyczne monitorowanie temperatur panujących w wentylowanych pomieszczeniach. Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały nawiewne prowadzone wewnątrz budynku należy izolować termicznie a przewody prowadzone na dachu izolować termicznie i zabezpieczyć od zewnątrz blachą stalową ocynkowaną Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania remontowanego i przebudowywanego budynku określone wg normy PN-EN 12831/2006 wynosi ok. 76. kw. Projektuje się instalację c.o. wodną, pompową systemu zamkniętego, o parametrach 80/60 o C. Jako elementy grzejne przykładowo zastosowano stalowe grzejniki płytowe. Do regulacji temperatury przewiduje się zastosowanie zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi. Na odgałęzieniach do poszczególnych pętli przewiduje się zainstalowanie zaworów stabilizacyjnych. Istniejące grzejniki z ogniw żeliwnych i stalowe ożebrowane po zdemontowaniu należy przekazać do złomowania. Natomiast grzejniki stalowe płytowe po przepłukaniu i wykonaniu prób ciśnieniowych należy przeznaczyć do dalszego wykorzystania lub złomowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru. Źródłem energii cieplnej będzie projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny przygotowujący czynnik grzejny dla instalacji c.o. i c.t.w.m. o parametrach 80/60 o C. Pompa obiegowa dla instalacji c.o. będzie zlokalizowana w magazynie gospodarczym (2a/1) pod klatką schodową. Wstępnie założono, że instalacja c.o. zostanie wykonana z rur stalowych "czarnych" prasowanych lub z rur PP stabilizowanych. W pomieszczeniu w/w magazynu przewiduje się wykonanie studzienki schładzającej z umieszczoną w niej pompą zatapialną Instalacja c.t.w.m. Należy zapewnić całoroczne funkcjonowanie instalacji c.t.w.m. Jedynym odbiornikiem c.t.w.m. będzie nagrzewnica wodna o wydajności ok. 16 kw zamontowana w centrali wentylacyjnej dachowej układu nawiewnego N1. Projektuje się instalację c.t.w.m. wodną, pompową systemu zamkniętego, o parametrach 4

6 80/60 o C. Pompa obiegowa dla instalacji c.t.w.m. będzie zlokalizowana w magazynie gospodarczym (2a/1) pod klatką schodową. Wstępnie założono, że instalacja c.o. zostanie wykonana z rur stalowych "czarnych " prasowanych lub z rur PP stabilizowanych Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji. Projektowana instalacja zimnej wody zostanie zasilona z istniejącego pionu oznaczonego jako Wi. Zimną wodę należy doprowadzić do wszystkich baterii umywalkowych, płuczek zbiornikowych, zaworów pisuarowych, zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz wewnętrznych hydrantów p. poż., natomiast c.w.u. należy doprowadzić do baterii umywalkowych i zaworów czerpalnych ze złączką do węża. Końcówkę pionu hydrantowego należy spiąć z najbliższą płuczką zbiornikową. Podejścia wodociągowe do punktów czerpalnych należy zakończyć zaworami kątowymi. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Zakłada się wykonanie instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych a instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur stalowych podwójnie ocynkowanych Kanalizacja sanitarna Ścieki bytowe ze wszystkich projektowanych przyborów sanitarnych zostaną odprowadzone do istniejącego pionu kanalizacyjnego oznaczonego jako K1. Ponadto do w/w pionu będą przepompowywane ścieki ze studzienki schładzającej usytuowanej w magazynie gospodarczym (2a/1). Zakłada się, że podejścia do przyborów sanitarnych usytuowanych na poziomach I i II piętra zostaną poprowadzone pod stropami tych kondygnacji (w przestrzeniach międzystropowych). Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na uszczelki gumowe. 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE główna tablica elektryczna budynku z wewnętrzną linią zasilającą tablice bezpiecznikowe z wewnętrznymi liniami zasilającymi instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych i trójfazowych instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji instalacja sieci teleinformatycznej 5.1. Zasilanie energetyczne - Przebudowywany budynek podłączony jest do sieci elektrycznej poprzez złącze kablowe typu ZK-3a, które wbudowane jest w ścianę szczytową budynku od strony ul. Mikulicza-Radeckiego. Istniejące złącze należy pozostawić bez zmian, natomiast całą czynną instalację elektryczną wraz ze wszystkimi tablicami należy zlikwidować. Zaprojektowane instalacje elektryczne i teleinformatyczne podłączone zostaną do nowych tablic elektrycznych i komputerowych TK wnękowych. Na parterze zostanie umieszczona główna tablica TG, a na piętrach kondygnacyjne tablice TE. Elektryczna tablica główna z pomiarem półpośrednim energii elektrycznej wyposażona zostanie w wyłącznik główny p-poż. zasilania, który będzie sterowany za pomocą dwóch przycisków p-poż. Jeden z nich zabudowany zostanie na drzwiach tablicy TG, a drugi zostanie umieszczony w wiatrołapie. Będą one służyły do awaryjnego wyłączania zasilania w całym budynku. Ponowne załączenie napięcia w całym budynku musi nastąpić ręcznie po usunięciu awarii. Tablicę TG zasilić ze złącza kablowego, tablice kondygnacyjne będą podłączone do tablicy TG. Wewnętrzne linie zasilające do projektowanych tablic elektrycznych układać w rurach pod tynkiem Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować osprzęt szczelny natynkowy, gniazda wtykowe natynkowe instalowane m nad posadzką. Do oświetlenia 5

7 zastosowano wyłączniki o obciążalności 10A. W większości pomieszczeń wydzielona część opraw posiada funkcję oświetlenia awaryjnego, zaświeca się po zaniku napięcia w sieci elektrycznej, umożliwiając opuszczenie pomieszczeń Oświetlenie ewakuacyjne W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej trasy komunikacyjne wskazujące kierunek opuszczania budynku zostaną oświetlone samoczynnie oprawami oświetleniowymi na prąd stały. Posiadają one wbudowane zasilacze prądu stałego z własnymi akumulatorami. W obwodach tej instalacji nie można stosować żadnych wyłączników Wentylacja i klimatyzacja Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych wszystkie pomieszczenia budynku będą posiadały wentylację nawiewno-wywiewną, realizowaną przy pomocy centrali wentylacyjno nawiewnej. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowany będzie klimatyzator. W dokumentacji elektrycznej zaprojektowano rozdzielnię wentylatorową RW, którą należy umieścić na dachu. Klimatyzator zostanie podłączony do tablicy kondygnacyjnej elektrycznej. Rozprowadzenie przewodów wraz z podłączeniem do nich wszystkich urządzeń siłowych i aparatury sterowniczej oraz uruchomienie firmowej szafy centrali wentylacyjnej wykona serwis dostawcy, co należy zlecić w trakcie prac montażowych. Projekt automatyki pracy centrali należy zamówić u dostawcy urządzeń jako odrębne opracowanie Sieć teleinformatyczna Sieć internetowa i stanowiska komputerów będą znajdowały się w salach w miejscach wskazanych przez Inwestora. W tych miejscach zaprojektowano zestawy przyłączeniowe gniazda internetowe, telefoniczne i komputerowe. Sieć teleinformatyczna doprowadzona zostanie z pomieszczenia serwerowni, która jest zaprojektowana na Ip. Sieć prowadzona będzie zgodnie z dostarczonymi przez Inwestora wytycznymi Specyfikacji Technicznej Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Na dachu układać przewody poziome odprowadzające na wspornikach mocowanych w odstępach maksymalnie co 1,5 m i w odległości co najmniej 2 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe muszą być układane w rurach pod tynkiem. Na wysokości 1,5 m ponad terenem należy zamontować skrzynki na złącza kontrolne. Takie prowadzenie zwodów pionowych nie narazi elewacji budynku na uszkodzenia. Poziome zwody instalacji odgromowej układane na dachu oraz naprężane zwody pionowe prowadzone po ścianach wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy min. 6 mm. Do pomieszczeń sanitarnych doprowadzić przewód YDY 4mm2 o barwie ochronnej i połączyć nim rury instalacji wody, gazu itp. Podłączyć ją do zacisku PE tablicy elektrycznej TE. Żyłę ochronną PE łączyć z zaciskiem N przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Nie wolno jej zabezpieczać ani przerywać. W trakcie robót budowlanych należy ułożyć na parterze instalację połączeń wyrównawczych, wyprowadzić ją na zewnątrz i uziemić co najmniej w dwóch miejscach Ochrona przeciwporażeniowa Instalacja elektryczna projektowanego budynku będzie posiadała sieci wykonane w ukladzie TN - S. Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym zaprojektowano szybkie wyłączanie. W przypadku wystąpienia zwarcia w sieci lub obniżenia stanu izolacji obwodów elektrycznych zabezpieczenia muszą wyłączyć napięcie w uszkodzonej sieci w ciągu 5 sekund. Po wykonaniu instalacji ochronnej należy wykonać pomiary zgodnie z normą PN-IEC i uzyskać protokóły. Pozytywne wyniki pomiarów stanowią niezbędny warunek dopuszczenia do pracy instalacji elektrycznej budynku. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Zgodnie z zapisem 11, ust.2, pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 6

8 zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120), OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych istotnych z punktu widzenia strat ciepła PRZEGRODY lp. nazwa U [W/m2 K] 1 Okno 1,8 2 Drzwi zewnętrzne 2,6 4 Strop pod piętrem ( t i < 8 C) 0,89 5 Ściana zewnętrzna 0,30 6 Stropodach 0,24 7 Podłoga na gruncie 0,45 8 Ściana wewn. ( t i < 8 C) 1,65 Podane powyżej wartości współczynnika przenikania ciepła U spełniają obowiązujące wymagania określone w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U. Nr 201, poz. 1238). Parametry sprawności energetycznej instalacji ( oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 ( Dz. U. Nr 201, poz ). Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej w H = 1,1 (paliwo stałe) w w = 1,1 (paliwo stałe) w el = 3,0 Średnie sezonowe sprawności instalacji: η H,tot = η H,g η H,s η H,d η H,e = 0,82 1,0 0,96 0,93 = 0,73 η W,tot = η W,g η W,s η W,d η W,e = 0,86 0,83 0,7 1,0 = 0,50 Inne parametry dotyczące oszczędności energii Moc właściwa wentylatorów Moc właściwa zaprojektowanych wentylatorów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1238). Dla wentylatorów nawiewnych przyjęto SFP max=1,25 natomiast dla wentylatorów wywiewnych przyjęto SFP max=1,00. Izolacja cieplna przewodów Izolację cieplną przewodów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 201, poz Warunek powierzchni okien Budynek zakwalifikowano jako dydaktyczno-naukowy, trzykondygnacyjny. Łączna powierzchnia okien i ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie przekracza 30%. Podsumowanie Wymaganie energooszczędności określone w par. 328 ust. 1 Ministra Infrastruktury z 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1238) uznaje się za spełnione, ponieważ przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 7. DANE LICZBOWE powierzchnia użytkowa przebudowy - 858,40 m2, w tym: parter - 300,40 m2, I piętro - 270,10 m2, II piętro - 287,90 m2 kubatura m3 7

9 8. WARUNKI P.POŻ Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; powierzchnia zabudowy 361,2 m 2 powierzchnia wewnętrzna 858,4 m 2 wysokość 11,15 m - niski liczba kondygnacji: - nadziemnych 3; 8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących; do najbliższych budynków: 10 m do budynku dydaktycznego, 5 m do budynku portierni do granicy działki 7,0 m od strony południowej 8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; w budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo. W budynku znajdują się tylko stałe materiały palne jak np.: palne elementy wyposażenia, meble i artykuły biurowe, sprzęt elektroniczny, itp Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji: wszystkie kondygnacje: max 50 osób, Ogółem całym budynku może przebywać ~ 150 osób. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 8.5. Podział obiektu na strefy pożarowe Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową - ZL III 8.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; Wymagana klasa odporności ogniowej: dla całego budynku: C Wymagania ( minimalne ) dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych: konstrukcja nośna w klasie R 60 ściany wewnętrzne EI 15 ściana zewnętrzna EI 30 konstrukcja dachu R 15 przekrycie dachu RE 15 Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane w tym przekrycie dachu muszą być elementami nie rozprzestrzeniającymi ognia (NRO) 8.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; ewakuacja ludzi odbywa się wyjściem bezpośrednio na zewnątrz budynku. na korytarzu na parterze zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne 8.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych zaprojektowano: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację odgromową, 8.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie hydrant wewnętrzny HP 25 projektuje się samoczynną oddymiajacą klatkę schodową klapa dymowa Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy; kondygnację parteru należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup ABC o zawartości proszku 4 kg w ilości 2 gaśnica / na każdej kondygnacji Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru; istnieją hydranty zewnętrzne D nn80 w odległości 35 i 44 m od budynku Drogi pożarowe: do budynku zapewniono od ul. Mikulicza-Radeckiego 9.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W/w zakres robót wymaga opracowania Planu BIOZ 8

10 W związku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego: zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania odpowiednich atestów zmianę umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem norm użytkowych zmianę rodzaju materiału stolarki drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów zmianę trasy instalacji wod.kan. oraz umiejscowienia i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości podłączenia urządzeń zmianę trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju, typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich mocy źródeł światła oraz posiadania odpowiednich atestów zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu 9

11

12

13

14

15

16

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 appmat@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej. PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo