OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław"

Transkrypt

1

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Remont i przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Adres Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Podstawa opracowania - zlecenie inwestora; - Prawo Budowlane Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z późn. zm.); - mapa zasadnicza w skali 1:500; - inwentaryzacja budowlana wykonana dla własnych potrzeb; - uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż. i san-epid. Biuro projektowe Zakład Ogólnobudowlany, ul. Św. Wincentego 35, Wrocław 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Stan istniejący Usytuowanie i ogólna charakterystyka Budynek przylega do budynków kompleksu klinicznego. Teren wokół budynku uporządkowany, wymaga jedynie wykonania pochylni z jednej strony wejścia. Ukształtowanie terenu Przewiduje się wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Przewiduje się następującą konstrukcję nawierzchni: - kostka betonowa gr. 8 cm; - podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm na podłożu G1. Wszystkie obrzeża betonowe ułożone na podsypce cementowo-wapiennej. Spadki podłużne 0,5%, poprzeczne 2,0%. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych przewidziano na istniejący teren. Prace związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem warunków BHP. 1

3 3. CZĘŚĆ ARCHITEKONICZNO- BUDOWLANA Opis budynku Budynek biurowy wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku, w kompleksie zabudowy akademickiej kilku uczelni, w centralnej części Wrocławia. Stanowi typ zabudowy korytarzowej. Nie znajduje się w "Wykazie zabytków architektury i zabytków miasta Wrocławia" oraz ewidencji gminnej. Budynek posiadający trzy kondygnacje naziemne, niepodpiwniczony, dach płaski. Użytkowany jako budynek administracyjny. Posiada węzeł cieplny, serwerownię i sanitariaty na każdej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną,, telefoniczną, wentylacyjną i odgromową. Projektowany remont i przebudowa Projektuje się dostosowanie budynku do nowych potrzeb użytkowych: sześć sal wykładowych, pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych, szatnia i pomieszczenia techniczne. Cały budynek zostanie dostosowany do właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego. Ocena stanu technicznego budynku- Dokonano przeglądu ścian zewnętrznych budynku. Nie stwierdzono korozji tynku i powłok malarskich. Elementy budynku nie wykazują zarysowań, odkształceń lub innych cech mogących świadczyć o naruszeniu stateczności całego obiektu lub jakiegoś jego elementu. Obiekt nadaje się do przebudowy w przedmiotowym zakresie. Konstrukcja schodów- skuć, oczyścić i wyrównać powierzchnię schodów; murować nowe schody z dociętych bloczków gazobetonowych odmiana 0,35; po związaniu wykonać warstwę wykończeniową. Szacunkowe maksymalne obciążenie dodane na biegu schodowym 54kg/m2 Zabezpieczenie robót instalacyjnych By dostosować budynek do projektowanych instalacji konieczne jest wykonanie przejść przez stropy i ściany oraz wykonanie podpór dla urządzeń na dachu. Przejścia w ścianach wykonywać bezpośrednio pod dolną krawędzią wieńca. Przejścia przez strop kanałów instalacyjnych: Przejścia w stropach w miarę możliwości wykonać w pustakach i nadbetonie, bez naruszania żeber stropu. odsłonić konstrukcji stropu w okolicy planowanych przebić; lokalizację otworów należy dopasować do układu żeber, tak by nie rozkuwać i ucinać żeber stropu. Roboty budowlane na dachu odsłonić, usunąć płyty korytkowe w rejonie wykonywanych robót; wykonać nowe podpory z pustaków Max pod płytami korytkowymi w miejscu projektowanego włazu dachowego i ustawić stelaże urządzeń; płyty dociąć (nie kuć) do wymiaru włazu dachowego, mniejsze otwory wywiercić w płytach korytkowych nie naruszając ich krawędzi i podpór; krawędzie cięcia zabezpieczyć zaprawą cementową; przygotować podparcie dla włazu zgodnie z zaleceniami producentów; przy włazie zainstalować drabinkę; naprawić pokrycie dachu, przygotować dojścia do urządzeń. Urządzenia instalacyjne na dachu Urządzenia opierać za pomocą stelaży na stropie najwyższej kondygnacji lub na ścianach nośnych budynku. 2

4 Stelaże, pod urządzenia, ustawiane bezpośrednio na płytach korytkowych mocować w spoinach między płytami. ŚCIANKI DZIAŁOWE Zaprojektowano ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm, na cienkiej spoinie lub z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną mineralną o grubości 7 cm. SUFITY PODWIESZANE Przewiduje się rozwiązanie systemowe dla osłon instalacji podwieszanych. Roboty wykończeniowe posadzki płytki ceramiczne, tarket i panele; obudowa przewodów instalacyjnych; tynki gipsowe; malowanie emulsją lateksowo-akrylową w kolorach jasnych, w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne na pełną wysokość; drzwi aluminiowe, białe, wypełniane szkłem matowym wzmocnionym, w wc drewniane pełne, typowe. 4. INSTALACJE SANITARNE Zakres opracowania obejmuje: wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną sal wykładowych; instalację c.o.; instalację zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji; instalację kanalizacji sanitarnej; Projekt węzła cieplnego dla instalacji c.o. i c.t.w.m. oraz przygotowania c.w.u. stanowi przedmiot odrębnego opracowania. Stan istniejący: W istniejącym budynku biurowym występują n/w instalacje sanitarne: instalacja c.o. z grzejnikami z ogniw żeliwnych, stalowymi płytowymi i stalowymi ożebrowanymi; instalacja zimnej wody zasilająca wszystkie punkty czerpalne oraz wewnętrzne hydranty p. poż.; instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki bytowe od wszystkich istniejących przyborów sanitarnych; jednofunkcyjny węzeł cieplny zasilający instalację c.o. Projektowane instalacje: 4.1. Wentylacja mechaniczna Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: czerpni przepustnicy na wlocie świeżego powietrza filtra świeżego powietrza wymiennika rotacyjnego wentylatora nawiewnego trzyobwodowego wymiennika freon powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająco- skraplającymi posadowionymi na dachu budynku 3

5 nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C płyty końcowej - nawiew płyty końcowej - wywiew filtra zużytego powietrza w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego wentylatora wywiewnego przepustnicy na wylocie zużytego powietrza płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach. Założono, że centrala będzie przygotowywać przez cały rok powietrze nawiewane o temperaturze ok 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Niezależnie od automatycznej pracy projektowanej wentylacji Inwestor zaleca stałe automatyczne monitorowanie temperatur panujących w wentylowanych pomieszczeniach. Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały nawiewne prowadzone wewnątrz budynku należy izolować termicznie a przewody prowadzone na dachu izolować termicznie i zabezpieczyć od zewnątrz blachą stalową ocynkowaną Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania remontowanego i przebudowywanego budynku określone wg normy PN-EN 12831/2006 wynosi ok. 76. kw. Projektuje się instalację c.o. wodną, pompową systemu zamkniętego, o parametrach 80/60 o C. Jako elementy grzejne przykładowo zastosowano stalowe grzejniki płytowe. Do regulacji temperatury przewiduje się zastosowanie zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi. Na odgałęzieniach do poszczególnych pętli przewiduje się zainstalowanie zaworów stabilizacyjnych. Istniejące grzejniki z ogniw żeliwnych i stalowe ożebrowane po zdemontowaniu należy przekazać do złomowania. Natomiast grzejniki stalowe płytowe po przepłukaniu i wykonaniu prób ciśnieniowych należy przeznaczyć do dalszego wykorzystania lub złomowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru. Źródłem energii cieplnej będzie projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny przygotowujący czynnik grzejny dla instalacji c.o. i c.t.w.m. o parametrach 80/60 o C. Pompa obiegowa dla instalacji c.o. będzie zlokalizowana w magazynie gospodarczym (2a/1) pod klatką schodową. Wstępnie założono, że instalacja c.o. zostanie wykonana z rur stalowych "czarnych" prasowanych lub z rur PP stabilizowanych. W pomieszczeniu w/w magazynu przewiduje się wykonanie studzienki schładzającej z umieszczoną w niej pompą zatapialną Instalacja c.t.w.m. Należy zapewnić całoroczne funkcjonowanie instalacji c.t.w.m. Jedynym odbiornikiem c.t.w.m. będzie nagrzewnica wodna o wydajności ok. 16 kw zamontowana w centrali wentylacyjnej dachowej układu nawiewnego N1. Projektuje się instalację c.t.w.m. wodną, pompową systemu zamkniętego, o parametrach 4

6 80/60 o C. Pompa obiegowa dla instalacji c.t.w.m. będzie zlokalizowana w magazynie gospodarczym (2a/1) pod klatką schodową. Wstępnie założono, że instalacja c.o. zostanie wykonana z rur stalowych "czarnych " prasowanych lub z rur PP stabilizowanych Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji. Projektowana instalacja zimnej wody zostanie zasilona z istniejącego pionu oznaczonego jako Wi. Zimną wodę należy doprowadzić do wszystkich baterii umywalkowych, płuczek zbiornikowych, zaworów pisuarowych, zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz wewnętrznych hydrantów p. poż., natomiast c.w.u. należy doprowadzić do baterii umywalkowych i zaworów czerpalnych ze złączką do węża. Końcówkę pionu hydrantowego należy spiąć z najbliższą płuczką zbiornikową. Podejścia wodociągowe do punktów czerpalnych należy zakończyć zaworami kątowymi. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Zakłada się wykonanie instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych a instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur stalowych podwójnie ocynkowanych Kanalizacja sanitarna Ścieki bytowe ze wszystkich projektowanych przyborów sanitarnych zostaną odprowadzone do istniejącego pionu kanalizacyjnego oznaczonego jako K1. Ponadto do w/w pionu będą przepompowywane ścieki ze studzienki schładzającej usytuowanej w magazynie gospodarczym (2a/1). Zakłada się, że podejścia do przyborów sanitarnych usytuowanych na poziomach I i II piętra zostaną poprowadzone pod stropami tych kondygnacji (w przestrzeniach międzystropowych). Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na uszczelki gumowe. 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE główna tablica elektryczna budynku z wewnętrzną linią zasilającą tablice bezpiecznikowe z wewnętrznymi liniami zasilającymi instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych i trójfazowych instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji instalacja sieci teleinformatycznej 5.1. Zasilanie energetyczne - Przebudowywany budynek podłączony jest do sieci elektrycznej poprzez złącze kablowe typu ZK-3a, które wbudowane jest w ścianę szczytową budynku od strony ul. Mikulicza-Radeckiego. Istniejące złącze należy pozostawić bez zmian, natomiast całą czynną instalację elektryczną wraz ze wszystkimi tablicami należy zlikwidować. Zaprojektowane instalacje elektryczne i teleinformatyczne podłączone zostaną do nowych tablic elektrycznych i komputerowych TK wnękowych. Na parterze zostanie umieszczona główna tablica TG, a na piętrach kondygnacyjne tablice TE. Elektryczna tablica główna z pomiarem półpośrednim energii elektrycznej wyposażona zostanie w wyłącznik główny p-poż. zasilania, który będzie sterowany za pomocą dwóch przycisków p-poż. Jeden z nich zabudowany zostanie na drzwiach tablicy TG, a drugi zostanie umieszczony w wiatrołapie. Będą one służyły do awaryjnego wyłączania zasilania w całym budynku. Ponowne załączenie napięcia w całym budynku musi nastąpić ręcznie po usunięciu awarii. Tablicę TG zasilić ze złącza kablowego, tablice kondygnacyjne będą podłączone do tablicy TG. Wewnętrzne linie zasilające do projektowanych tablic elektrycznych układać w rurach pod tynkiem Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować osprzęt szczelny natynkowy, gniazda wtykowe natynkowe instalowane m nad posadzką. Do oświetlenia 5

7 zastosowano wyłączniki o obciążalności 10A. W większości pomieszczeń wydzielona część opraw posiada funkcję oświetlenia awaryjnego, zaświeca się po zaniku napięcia w sieci elektrycznej, umożliwiając opuszczenie pomieszczeń Oświetlenie ewakuacyjne W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej trasy komunikacyjne wskazujące kierunek opuszczania budynku zostaną oświetlone samoczynnie oprawami oświetleniowymi na prąd stały. Posiadają one wbudowane zasilacze prądu stałego z własnymi akumulatorami. W obwodach tej instalacji nie można stosować żadnych wyłączników Wentylacja i klimatyzacja Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych wszystkie pomieszczenia budynku będą posiadały wentylację nawiewno-wywiewną, realizowaną przy pomocy centrali wentylacyjno nawiewnej. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowany będzie klimatyzator. W dokumentacji elektrycznej zaprojektowano rozdzielnię wentylatorową RW, którą należy umieścić na dachu. Klimatyzator zostanie podłączony do tablicy kondygnacyjnej elektrycznej. Rozprowadzenie przewodów wraz z podłączeniem do nich wszystkich urządzeń siłowych i aparatury sterowniczej oraz uruchomienie firmowej szafy centrali wentylacyjnej wykona serwis dostawcy, co należy zlecić w trakcie prac montażowych. Projekt automatyki pracy centrali należy zamówić u dostawcy urządzeń jako odrębne opracowanie Sieć teleinformatyczna Sieć internetowa i stanowiska komputerów będą znajdowały się w salach w miejscach wskazanych przez Inwestora. W tych miejscach zaprojektowano zestawy przyłączeniowe gniazda internetowe, telefoniczne i komputerowe. Sieć teleinformatyczna doprowadzona zostanie z pomieszczenia serwerowni, która jest zaprojektowana na Ip. Sieć prowadzona będzie zgodnie z dostarczonymi przez Inwestora wytycznymi Specyfikacji Technicznej Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Na dachu układać przewody poziome odprowadzające na wspornikach mocowanych w odstępach maksymalnie co 1,5 m i w odległości co najmniej 2 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe muszą być układane w rurach pod tynkiem. Na wysokości 1,5 m ponad terenem należy zamontować skrzynki na złącza kontrolne. Takie prowadzenie zwodów pionowych nie narazi elewacji budynku na uszkodzenia. Poziome zwody instalacji odgromowej układane na dachu oraz naprężane zwody pionowe prowadzone po ścianach wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy min. 6 mm. Do pomieszczeń sanitarnych doprowadzić przewód YDY 4mm2 o barwie ochronnej i połączyć nim rury instalacji wody, gazu itp. Podłączyć ją do zacisku PE tablicy elektrycznej TE. Żyłę ochronną PE łączyć z zaciskiem N przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Nie wolno jej zabezpieczać ani przerywać. W trakcie robót budowlanych należy ułożyć na parterze instalację połączeń wyrównawczych, wyprowadzić ją na zewnątrz i uziemić co najmniej w dwóch miejscach Ochrona przeciwporażeniowa Instalacja elektryczna projektowanego budynku będzie posiadała sieci wykonane w ukladzie TN - S. Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym zaprojektowano szybkie wyłączanie. W przypadku wystąpienia zwarcia w sieci lub obniżenia stanu izolacji obwodów elektrycznych zabezpieczenia muszą wyłączyć napięcie w uszkodzonej sieci w ciągu 5 sekund. Po wykonaniu instalacji ochronnej należy wykonać pomiary zgodnie z normą PN-IEC i uzyskać protokóły. Pozytywne wyniki pomiarów stanowią niezbędny warunek dopuszczenia do pracy instalacji elektrycznej budynku. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Zgodnie z zapisem 11, ust.2, pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 6

8 zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120), OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych istotnych z punktu widzenia strat ciepła PRZEGRODY lp. nazwa U [W/m2 K] 1 Okno 1,8 2 Drzwi zewnętrzne 2,6 4 Strop pod piętrem ( t i < 8 C) 0,89 5 Ściana zewnętrzna 0,30 6 Stropodach 0,24 7 Podłoga na gruncie 0,45 8 Ściana wewn. ( t i < 8 C) 1,65 Podane powyżej wartości współczynnika przenikania ciepła U spełniają obowiązujące wymagania określone w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U. Nr 201, poz. 1238). Parametry sprawności energetycznej instalacji ( oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 ( Dz. U. Nr 201, poz ). Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej w H = 1,1 (paliwo stałe) w w = 1,1 (paliwo stałe) w el = 3,0 Średnie sezonowe sprawności instalacji: η H,tot = η H,g η H,s η H,d η H,e = 0,82 1,0 0,96 0,93 = 0,73 η W,tot = η W,g η W,s η W,d η W,e = 0,86 0,83 0,7 1,0 = 0,50 Inne parametry dotyczące oszczędności energii Moc właściwa wentylatorów Moc właściwa zaprojektowanych wentylatorów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1238). Dla wentylatorów nawiewnych przyjęto SFP max=1,25 natomiast dla wentylatorów wywiewnych przyjęto SFP max=1,00. Izolacja cieplna przewodów Izolację cieplną przewodów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 201, poz Warunek powierzchni okien Budynek zakwalifikowano jako dydaktyczno-naukowy, trzykondygnacyjny. Łączna powierzchnia okien i ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie przekracza 30%. Podsumowanie Wymaganie energooszczędności określone w par. 328 ust. 1 Ministra Infrastruktury z 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1238) uznaje się za spełnione, ponieważ przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 7. DANE LICZBOWE powierzchnia użytkowa przebudowy - 858,40 m2, w tym: parter - 300,40 m2, I piętro - 270,10 m2, II piętro - 287,90 m2 kubatura m3 7

9 8. WARUNKI P.POŻ Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; powierzchnia zabudowy 361,2 m 2 powierzchnia wewnętrzna 858,4 m 2 wysokość 11,15 m - niski liczba kondygnacji: - nadziemnych 3; 8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących; do najbliższych budynków: 10 m do budynku dydaktycznego, 5 m do budynku portierni do granicy działki 7,0 m od strony południowej 8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; w budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo. W budynku znajdują się tylko stałe materiały palne jak np.: palne elementy wyposażenia, meble i artykuły biurowe, sprzęt elektroniczny, itp Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji: wszystkie kondygnacje: max 50 osób, Ogółem całym budynku może przebywać ~ 150 osób. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 8.5. Podział obiektu na strefy pożarowe Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową - ZL III 8.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; Wymagana klasa odporności ogniowej: dla całego budynku: C Wymagania ( minimalne ) dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych: konstrukcja nośna w klasie R 60 ściany wewnętrzne EI 15 ściana zewnętrzna EI 30 konstrukcja dachu R 15 przekrycie dachu RE 15 Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane w tym przekrycie dachu muszą być elementami nie rozprzestrzeniającymi ognia (NRO) 8.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; ewakuacja ludzi odbywa się wyjściem bezpośrednio na zewnątrz budynku. na korytarzu na parterze zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne 8.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych zaprojektowano: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację odgromową, 8.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie hydrant wewnętrzny HP 25 projektuje się samoczynną oddymiajacą klatkę schodową klapa dymowa Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy; kondygnację parteru należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup ABC o zawartości proszku 4 kg w ilości 2 gaśnica / na każdej kondygnacji Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru; istnieją hydranty zewnętrzne D nn80 w odległości 35 i 44 m od budynku Drogi pożarowe: do budynku zapewniono od ul. Mikulicza-Radeckiego 9.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W/w zakres robót wymaga opracowania Planu BIOZ 8

10 W związku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego: zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania odpowiednich atestów zmianę umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem norm użytkowych zmianę rodzaju materiału stolarki drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów zmianę trasy instalacji wod.kan. oraz umiejscowienia i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości podłączenia urządzeń zmianę trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju, typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich mocy źródeł światła oraz posiadania odpowiednich atestów zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu 9

11

12

13

14

15

16

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis Str. 2-6 Elewacje rzut parteru rzut poddasza rzut dachu przekrój zestawienie drzwi i okien rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 rys.6 1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. HALLERA W OPOLU *ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA* 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa z Inwestorem;

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Stan istniejący. 2.1 Istniejąca tablica główna 2.2 Instalacja odgromowa na dachu

OPIS TECHNICZNY. 2. Stan istniejący. 2.1 Istniejąca tablica główna 2.2 Instalacja odgromowa na dachu OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA I. STRONA TYTUŁOWA II. OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne. 1.1. podstawa formalna opracowania projektu 1.2. przedmiot i zakres opracowania 1.3. podstawa techniczna projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo