OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław"

Transkrypt

1

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Remont i przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Adres Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb Plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) Inwestor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25, Wrocław Podstawa opracowania - zlecenie inwestora; - Prawo Budowlane Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z późn. zm.); - mapa zasadnicza w skali 1:500; - inwentaryzacja budowlana wykonana dla własnych potrzeb; - uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż. i san-epid. Biuro projektowe Zakład Ogólnobudowlany, ul. Św. Wincentego 35, Wrocław 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Stan istniejący Usytuowanie i ogólna charakterystyka Budynek przylega do budynków kompleksu klinicznego. Teren wokół budynku uporządkowany, wymaga jedynie wykonania pochylni z jednej strony wejścia. Ukształtowanie terenu Przewiduje się wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Przewiduje się następującą konstrukcję nawierzchni: - kostka betonowa gr. 8 cm; - podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm na podłożu G1. Wszystkie obrzeża betonowe ułożone na podsypce cementowo-wapiennej. Spadki podłużne 0,5%, poprzeczne 2,0%. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych przewidziano na istniejący teren. Prace związane z budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem warunków BHP. 1

3 3. CZĘŚĆ ARCHITEKONICZNO- BUDOWLANA Opis budynku Budynek biurowy wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku, w kompleksie zabudowy akademickiej kilku uczelni, w centralnej części Wrocławia. Stanowi typ zabudowy korytarzowej. Nie znajduje się w "Wykazie zabytków architektury i zabytków miasta Wrocławia" oraz ewidencji gminnej. Budynek posiadający trzy kondygnacje naziemne, niepodpiwniczony, dach płaski. Użytkowany jako budynek administracyjny. Posiada węzeł cieplny, serwerownię i sanitariaty na każdej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną,, telefoniczną, wentylacyjną i odgromową. Projektowany remont i przebudowa Projektuje się dostosowanie budynku do nowych potrzeb użytkowych: sześć sal wykładowych, pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych, szatnia i pomieszczenia techniczne. Cały budynek zostanie dostosowany do właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego. Ocena stanu technicznego budynku- Dokonano przeglądu ścian zewnętrznych budynku. Nie stwierdzono korozji tynku i powłok malarskich. Elementy budynku nie wykazują zarysowań, odkształceń lub innych cech mogących świadczyć o naruszeniu stateczności całego obiektu lub jakiegoś jego elementu. Obiekt nadaje się do przebudowy w przedmiotowym zakresie. Konstrukcja schodów- skuć, oczyścić i wyrównać powierzchnię schodów; murować nowe schody z dociętych bloczków gazobetonowych odmiana 0,35; po związaniu wykonać warstwę wykończeniową. Szacunkowe maksymalne obciążenie dodane na biegu schodowym 54kg/m2 Zabezpieczenie robót instalacyjnych By dostosować budynek do projektowanych instalacji konieczne jest wykonanie przejść przez stropy i ściany oraz wykonanie podpór dla urządzeń na dachu. Przejścia w ścianach wykonywać bezpośrednio pod dolną krawędzią wieńca. Przejścia przez strop kanałów instalacyjnych: Przejścia w stropach w miarę możliwości wykonać w pustakach i nadbetonie, bez naruszania żeber stropu. odsłonić konstrukcji stropu w okolicy planowanych przebić; lokalizację otworów należy dopasować do układu żeber, tak by nie rozkuwać i ucinać żeber stropu. Roboty budowlane na dachu odsłonić, usunąć płyty korytkowe w rejonie wykonywanych robót; wykonać nowe podpory z pustaków Max pod płytami korytkowymi w miejscu projektowanego włazu dachowego i ustawić stelaże urządzeń; płyty dociąć (nie kuć) do wymiaru włazu dachowego, mniejsze otwory wywiercić w płytach korytkowych nie naruszając ich krawędzi i podpór; krawędzie cięcia zabezpieczyć zaprawą cementową; przygotować podparcie dla włazu zgodnie z zaleceniami producentów; przy włazie zainstalować drabinkę; naprawić pokrycie dachu, przygotować dojścia do urządzeń. Urządzenia instalacyjne na dachu Urządzenia opierać za pomocą stelaży na stropie najwyższej kondygnacji lub na ścianach nośnych budynku. 2

4 Stelaże, pod urządzenia, ustawiane bezpośrednio na płytach korytkowych mocować w spoinach między płytami. ŚCIANKI DZIAŁOWE Zaprojektowano ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm, na cienkiej spoinie lub z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną mineralną o grubości 7 cm. SUFITY PODWIESZANE Przewiduje się rozwiązanie systemowe dla osłon instalacji podwieszanych. Roboty wykończeniowe posadzki płytki ceramiczne, tarket i panele; obudowa przewodów instalacyjnych; tynki gipsowe; malowanie emulsją lateksowo-akrylową w kolorach jasnych, w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne na pełną wysokość; drzwi aluminiowe, białe, wypełniane szkłem matowym wzmocnionym, w wc drewniane pełne, typowe. 4. INSTALACJE SANITARNE Zakres opracowania obejmuje: wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną sal wykładowych; instalację c.o.; instalację zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji; instalację kanalizacji sanitarnej; Projekt węzła cieplnego dla instalacji c.o. i c.t.w.m. oraz przygotowania c.w.u. stanowi przedmiot odrębnego opracowania. Stan istniejący: W istniejącym budynku biurowym występują n/w instalacje sanitarne: instalacja c.o. z grzejnikami z ogniw żeliwnych, stalowymi płytowymi i stalowymi ożebrowanymi; instalacja zimnej wody zasilająca wszystkie punkty czerpalne oraz wewnętrzne hydranty p. poż.; instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki bytowe od wszystkich istniejących przyborów sanitarnych; jednofunkcyjny węzeł cieplny zasilający instalację c.o. Projektowane instalacje: 4.1. Wentylacja mechaniczna Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i całorocznym normowaniem temperatury, realizowaną przez układ nawiewno - wywiewny N1 - W1. Do przygotowania i wymiany powietrza wentylującego zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną o skokowo zmiennej wydajności L n / L w = / m 3 /h. Centrala będzie zbudowana z sekcji: czerpni przepustnicy na wlocie świeżego powietrza filtra świeżego powietrza wymiennika rotacyjnego wentylatora nawiewnego trzyobwodowego wymiennika freon powietrze współpracującego z trzema agregatami sprężająco- skraplającymi posadowionymi na dachu budynku 3

5 nagrzewnicy wodnej zasilanej z projektowanego węzła cieplnego czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 o C płyty końcowej - nawiew płyty końcowej - wywiew filtra zużytego powietrza w/w wymienionego wymiennika rotacyjnego wentylatora wywiewnego przepustnicy na wylocie zużytego powietrza płyty końcowej - wyrzutnia Ponadto w celu zredukowania poziomu hałasu do wartości normatywnych na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony wentylowanych pomieszczeń należy zamontować tłumiki kanałowe. Centralę należy wyposażyć w kompletną automatykę umożliwiającą wymianę powietrza i całoroczne normowanie temperatury w sześciu salach wykładowych użytkowanych w dowolnych konfiguracjach. Założono, że centrala będzie przygotowywać przez cały rok powietrze nawiewane o temperaturze ok 20 o C w ilości adekwatnej do ilości użytkowanych sal wykładowych. Wentylacja będzie uruchamiana ręcznie przez osoby prowadzące zajęcia w salach wykładowych. Świeże powietrze będzie kierowane do funkcjonujących sal przy otwartych przepustnicach zamontowanych na kanałach nawiewnych do tych sal, równocześnie zużyte powietrze z w/w sal będzie usuwane przez dwa kanały wywiewne przy otwartych przepustnicach zamontowanych na tych kanałach. Jednocześnie przepustnice nawiewne i wywiewne zamontowane na kanałach do sal nieczynnych powinny być szczelnie zamknięte. Niezależnie od automatycznej pracy projektowanej wentylacji Inwestor zaleca stałe automatyczne monitorowanie temperatur panujących w wentylowanych pomieszczeniach. Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały nawiewne prowadzone wewnątrz budynku należy izolować termicznie a przewody prowadzone na dachu izolować termicznie i zabezpieczyć od zewnątrz blachą stalową ocynkowaną Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania remontowanego i przebudowywanego budynku określone wg normy PN-EN 12831/2006 wynosi ok. 76. kw. Projektuje się instalację c.o. wodną, pompową systemu zamkniętego, o parametrach 80/60 o C. Jako elementy grzejne przykładowo zastosowano stalowe grzejniki płytowe. Do regulacji temperatury przewiduje się zastosowanie zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi. Na odgałęzieniach do poszczególnych pętli przewiduje się zainstalowanie zaworów stabilizacyjnych. Istniejące grzejniki z ogniw żeliwnych i stalowe ożebrowane po zdemontowaniu należy przekazać do złomowania. Natomiast grzejniki stalowe płytowe po przepłukaniu i wykonaniu prób ciśnieniowych należy przeznaczyć do dalszego wykorzystania lub złomowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru. Źródłem energii cieplnej będzie projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny przygotowujący czynnik grzejny dla instalacji c.o. i c.t.w.m. o parametrach 80/60 o C. Pompa obiegowa dla instalacji c.o. będzie zlokalizowana w magazynie gospodarczym (2a/1) pod klatką schodową. Wstępnie założono, że instalacja c.o. zostanie wykonana z rur stalowych "czarnych" prasowanych lub z rur PP stabilizowanych. W pomieszczeniu w/w magazynu przewiduje się wykonanie studzienki schładzającej z umieszczoną w niej pompą zatapialną Instalacja c.t.w.m. Należy zapewnić całoroczne funkcjonowanie instalacji c.t.w.m. Jedynym odbiornikiem c.t.w.m. będzie nagrzewnica wodna o wydajności ok. 16 kw zamontowana w centrali wentylacyjnej dachowej układu nawiewnego N1. Projektuje się instalację c.t.w.m. wodną, pompową systemu zamkniętego, o parametrach 4

6 80/60 o C. Pompa obiegowa dla instalacji c.t.w.m. będzie zlokalizowana w magazynie gospodarczym (2a/1) pod klatką schodową. Wstępnie założono, że instalacja c.o. zostanie wykonana z rur stalowych "czarnych " prasowanych lub z rur PP stabilizowanych Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. i cyrkulacji. Projektowana instalacja zimnej wody zostanie zasilona z istniejącego pionu oznaczonego jako Wi. Zimną wodę należy doprowadzić do wszystkich baterii umywalkowych, płuczek zbiornikowych, zaworów pisuarowych, zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz wewnętrznych hydrantów p. poż., natomiast c.w.u. należy doprowadzić do baterii umywalkowych i zaworów czerpalnych ze złączką do węża. Końcówkę pionu hydrantowego należy spiąć z najbliższą płuczką zbiornikową. Podejścia wodociągowe do punktów czerpalnych należy zakończyć zaworami kątowymi. Przewiduje się zastosowanie baterii stojących łączonych z projektowaną instalacją przy pomocy węży elastycznych. Zakłada się wykonanie instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych a instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur stalowych podwójnie ocynkowanych Kanalizacja sanitarna Ścieki bytowe ze wszystkich projektowanych przyborów sanitarnych zostaną odprowadzone do istniejącego pionu kanalizacyjnego oznaczonego jako K1. Ponadto do w/w pionu będą przepompowywane ścieki ze studzienki schładzającej usytuowanej w magazynie gospodarczym (2a/1). Zakłada się, że podejścia do przyborów sanitarnych usytuowanych na poziomach I i II piętra zostaną poprowadzone pod stropami tych kondygnacji (w przestrzeniach międzystropowych). Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na uszczelki gumowe. 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE główna tablica elektryczna budynku z wewnętrzną linią zasilającą tablice bezpiecznikowe z wewnętrznymi liniami zasilającymi instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych i trójfazowych instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji instalacja sieci teleinformatycznej 5.1. Zasilanie energetyczne - Przebudowywany budynek podłączony jest do sieci elektrycznej poprzez złącze kablowe typu ZK-3a, które wbudowane jest w ścianę szczytową budynku od strony ul. Mikulicza-Radeckiego. Istniejące złącze należy pozostawić bez zmian, natomiast całą czynną instalację elektryczną wraz ze wszystkimi tablicami należy zlikwidować. Zaprojektowane instalacje elektryczne i teleinformatyczne podłączone zostaną do nowych tablic elektrycznych i komputerowych TK wnękowych. Na parterze zostanie umieszczona główna tablica TG, a na piętrach kondygnacyjne tablice TE. Elektryczna tablica główna z pomiarem półpośrednim energii elektrycznej wyposażona zostanie w wyłącznik główny p-poż. zasilania, który będzie sterowany za pomocą dwóch przycisków p-poż. Jeden z nich zabudowany zostanie na drzwiach tablicy TG, a drugi zostanie umieszczony w wiatrołapie. Będą one służyły do awaryjnego wyłączania zasilania w całym budynku. Ponowne załączenie napięcia w całym budynku musi nastąpić ręcznie po usunięciu awarii. Tablicę TG zasilić ze złącza kablowego, tablice kondygnacyjne będą podłączone do tablicy TG. Wewnętrzne linie zasilające do projektowanych tablic elektrycznych układać w rurach pod tynkiem Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować osprzęt szczelny natynkowy, gniazda wtykowe natynkowe instalowane m nad posadzką. Do oświetlenia 5

7 zastosowano wyłączniki o obciążalności 10A. W większości pomieszczeń wydzielona część opraw posiada funkcję oświetlenia awaryjnego, zaświeca się po zaniku napięcia w sieci elektrycznej, umożliwiając opuszczenie pomieszczeń Oświetlenie ewakuacyjne W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej trasy komunikacyjne wskazujące kierunek opuszczania budynku zostaną oświetlone samoczynnie oprawami oświetleniowymi na prąd stały. Posiadają one wbudowane zasilacze prądu stałego z własnymi akumulatorami. W obwodach tej instalacji nie można stosować żadnych wyłączników Wentylacja i klimatyzacja Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych wszystkie pomieszczenia budynku będą posiadały wentylację nawiewno-wywiewną, realizowaną przy pomocy centrali wentylacyjno nawiewnej. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowany będzie klimatyzator. W dokumentacji elektrycznej zaprojektowano rozdzielnię wentylatorową RW, którą należy umieścić na dachu. Klimatyzator zostanie podłączony do tablicy kondygnacyjnej elektrycznej. Rozprowadzenie przewodów wraz z podłączeniem do nich wszystkich urządzeń siłowych i aparatury sterowniczej oraz uruchomienie firmowej szafy centrali wentylacyjnej wykona serwis dostawcy, co należy zlecić w trakcie prac montażowych. Projekt automatyki pracy centrali należy zamówić u dostawcy urządzeń jako odrębne opracowanie Sieć teleinformatyczna Sieć internetowa i stanowiska komputerów będą znajdowały się w salach w miejscach wskazanych przez Inwestora. W tych miejscach zaprojektowano zestawy przyłączeniowe gniazda internetowe, telefoniczne i komputerowe. Sieć teleinformatyczna doprowadzona zostanie z pomieszczenia serwerowni, która jest zaprojektowana na Ip. Sieć prowadzona będzie zgodnie z dostarczonymi przez Inwestora wytycznymi Specyfikacji Technicznej Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Na dachu układać przewody poziome odprowadzające na wspornikach mocowanych w odstępach maksymalnie co 1,5 m i w odległości co najmniej 2 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe muszą być układane w rurach pod tynkiem. Na wysokości 1,5 m ponad terenem należy zamontować skrzynki na złącza kontrolne. Takie prowadzenie zwodów pionowych nie narazi elewacji budynku na uszkodzenia. Poziome zwody instalacji odgromowej układane na dachu oraz naprężane zwody pionowe prowadzone po ścianach wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy min. 6 mm. Do pomieszczeń sanitarnych doprowadzić przewód YDY 4mm2 o barwie ochronnej i połączyć nim rury instalacji wody, gazu itp. Podłączyć ją do zacisku PE tablicy elektrycznej TE. Żyłę ochronną PE łączyć z zaciskiem N przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Nie wolno jej zabezpieczać ani przerywać. W trakcie robót budowlanych należy ułożyć na parterze instalację połączeń wyrównawczych, wyprowadzić ją na zewnątrz i uziemić co najmniej w dwóch miejscach Ochrona przeciwporażeniowa Instalacja elektryczna projektowanego budynku będzie posiadała sieci wykonane w ukladzie TN - S. Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym zaprojektowano szybkie wyłączanie. W przypadku wystąpienia zwarcia w sieci lub obniżenia stanu izolacji obwodów elektrycznych zabezpieczenia muszą wyłączyć napięcie w uszkodzonej sieci w ciągu 5 sekund. Po wykonaniu instalacji ochronnej należy wykonać pomiary zgodnie z normą PN-IEC i uzyskać protokóły. Pozytywne wyniki pomiarów stanowią niezbędny warunek dopuszczenia do pracy instalacji elektrycznej budynku. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Zgodnie z zapisem 11, ust.2, pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 6

8 zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120), OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych istotnych z punktu widzenia strat ciepła PRZEGRODY lp. nazwa U [W/m2 K] 1 Okno 1,8 2 Drzwi zewnętrzne 2,6 4 Strop pod piętrem ( t i < 8 C) 0,89 5 Ściana zewnętrzna 0,30 6 Stropodach 0,24 7 Podłoga na gruncie 0,45 8 Ściana wewn. ( t i < 8 C) 1,65 Podane powyżej wartości współczynnika przenikania ciepła U spełniają obowiązujące wymagania określone w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U. Nr 201, poz. 1238). Parametry sprawności energetycznej instalacji ( oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 ( Dz. U. Nr 201, poz ). Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii końcowej w H = 1,1 (paliwo stałe) w w = 1,1 (paliwo stałe) w el = 3,0 Średnie sezonowe sprawności instalacji: η H,tot = η H,g η H,s η H,d η H,e = 0,82 1,0 0,96 0,93 = 0,73 η W,tot = η W,g η W,s η W,d η W,e = 0,86 0,83 0,7 1,0 = 0,50 Inne parametry dotyczące oszczędności energii Moc właściwa wentylatorów Moc właściwa zaprojektowanych wentylatorów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1238). Dla wentylatorów nawiewnych przyjęto SFP max=1,25 natomiast dla wentylatorów wywiewnych przyjęto SFP max=1,00. Izolacja cieplna przewodów Izolację cieplną przewodów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 201, poz Warunek powierzchni okien Budynek zakwalifikowano jako dydaktyczno-naukowy, trzykondygnacyjny. Łączna powierzchnia okien i ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie przekracza 30%. Podsumowanie Wymaganie energooszczędności określone w par. 328 ust. 1 Ministra Infrastruktury z 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1238) uznaje się za spełnione, ponieważ przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 7. DANE LICZBOWE powierzchnia użytkowa przebudowy - 858,40 m2, w tym: parter - 300,40 m2, I piętro - 270,10 m2, II piętro - 287,90 m2 kubatura m3 7

9 8. WARUNKI P.POŻ Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; powierzchnia zabudowy 361,2 m 2 powierzchnia wewnętrzna 858,4 m 2 wysokość 11,15 m - niski liczba kondygnacji: - nadziemnych 3; 8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących; do najbliższych budynków: 10 m do budynku dydaktycznego, 5 m do budynku portierni do granicy działki 7,0 m od strony południowej 8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; w budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo. W budynku znajdują się tylko stałe materiały palne jak np.: palne elementy wyposażenia, meble i artykuły biurowe, sprzęt elektroniczny, itp Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji: wszystkie kondygnacje: max 50 osób, Ogółem całym budynku może przebywać ~ 150 osób. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 8.5. Podział obiektu na strefy pożarowe Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową - ZL III 8.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; Wymagana klasa odporności ogniowej: dla całego budynku: C Wymagania ( minimalne ) dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych: konstrukcja nośna w klasie R 60 ściany wewnętrzne EI 15 ściana zewnętrzna EI 30 konstrukcja dachu R 15 przekrycie dachu RE 15 Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane w tym przekrycie dachu muszą być elementami nie rozprzestrzeniającymi ognia (NRO) 8.7. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; ewakuacja ludzi odbywa się wyjściem bezpośrednio na zewnątrz budynku. na korytarzu na parterze zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne 8.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych zaprojektowano: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację odgromową, 8.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie hydrant wewnętrzny HP 25 projektuje się samoczynną oddymiajacą klatkę schodową klapa dymowa Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy; kondygnację parteru należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grup ABC o zawartości proszku 4 kg w ilości 2 gaśnica / na każdej kondygnacji Zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru; istnieją hydranty zewnętrzne D nn80 w odległości 35 i 44 m od budynku Drogi pożarowe: do budynku zapewniono od ul. Mikulicza-Radeckiego 9.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W/w zakres robót wymaga opracowania Planu BIOZ 8

10 W związku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego: zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów i posiadania odpowiednich atestów zmianę umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem norm użytkowych zmianę rodzaju materiału stolarki drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów zmianę trasy instalacji wod.kan. oraz umiejscowienia i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia możliwości podłączenia urządzeń zmianę trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju, typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich mocy źródeł światła oraz posiadania odpowiednich atestów zamiany urządzeń zastosowanych w projekcie za wiedzą Inwestora i projektanta pod warunkiem zachowania przewidzianego standardu 9

11

12

13

14

15

16

Zawartość opracowania Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby projektanta - str. 2-3 Opis - str. 4-10 Projekt zagospodarowania terenu - rys. A1 Rzut parteru - rys. A2 Rzut I piętra - rys. A3 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis Str. 2-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis Str. 2-6 Elewacje rzut parteru rzut poddasza rzut dachu przekrój zestawienie drzwi i okien rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 rys.6 1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 3. Opis projektowanych instalacji elektrycznych

Opis techniczny. 3. Opis projektowanych instalacji elektrycznych Opis techniczny 1.Podstawa opracowania - zawarta umowa z Inwestorem - wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno budowlany i instalacji sanitarnych - obowiązujące przepisy i normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a Obiekt BAZA OLEJOWA Adres Wrocław, ul. Legnicka 60a, dz. nr 5/3 k.m. 16 obręb Popowice Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ A BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZY UL. HALLERA W OPOLU *ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA* 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Umowa z Inwestorem;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyr

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyr ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA opis str. 2-8 sytuacja rys. 1 Rzut I-go piętra rys. 2 Rzut II-go piętra rys. 3 Przekrój A-A, B-B rys. 4 Izometria gazu rys. 1/S Schemat ideowy instalacji elektrycznych rys. 1/E 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy opracowano w ramach posiadanych rzutów remontowanych i przebudowywanych pomieszczeni biurowych

Projekt wykonawczy opracowano w ramach posiadanych rzutów remontowanych i przebudowywanych pomieszczeni biurowych - 1 - Spis treści 1 Umowa z ENEA S.A. 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki nr 1 Rzut parteru instalacja elektryczna nr 2 Rzut piętra instalacje elektryczne nr 3 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo