WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in."

Transkrypt

1 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) , KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU KOMPLEKSU SPORTOWEGO ZAWISZA PRZY UL. GDASKIEJ 163 W BYDGOSZCZY ZAWARTO TECZKI PROJEKT ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163 (dz. nr 4/12, 4/3, obrb 122 Bydgoszcz) INWESTOR Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 NR ZLECENIA 04/2014 STADIUM BRANA PROJEKTANT Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót teletechniczna mgr in. Wojciech Szlachcic SPRAWDZAJCY in. Tomasz Tłumak Bydgoszcz, r.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW ZEZWOLENIA OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NORMY, PRZEPISY I STANDARDY WARUNKI OTOCZENIA SZKOLENIE PERSONELU SERWIS WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW WSTĘP TRASY KABLOWE KABLE, PRZEWODY I OSPRZĘT SPRZĘT TRANSPORT WYKONYWANIE ROBÓT WSTĘP ROBOTY ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA MONITORINGU WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ MONITORINGU INSTALACJA SSWIN OZNAKOWANIE I OZNACZENIA DOKUMENTACJA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE... 23

3 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest instalacja telewizji dozorowej dla Rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163. Telewizja dozorowa obejmuje swoim zakresem cały obiekt w zakresie niezbędnym określonym przez przepisy. System telewizji dozorowej uwzględnia istniejącą infrastrukturę oraz zabudowane urządzenia. System współpracuje (wizja) z instalacją sprzedaży biletów. Zakłada się w rozbudowywanym systemie możliwość podglądu online monitoringu stadionowego w Komendzie Policji oraz Straży Miejskiej. Przyłącze do stadionu oraz infrastruktura w Policji i SM poza zakresem opracowania. 1.2 Zakres opracowania Prace przedstawione w niniejszej dokumentacji obejmują kompletną instalację i uruchomienie: Instalacja telewizji dozorowej z urządzeniami do rejestracji obrazu i dźwięku - instalacja kamer i mikrofonów nadzorujących teren imprezy - instalacja skrzynek teletechnicznych dla układów telemetrii, wzmacniaczy wizji i dźwięku. - instalacja urządzeń i centrum dozoru w budynku zaplecza trybuny A - instalacja urządzeń w pomieszczeniu technicznym 3/3 w budynku zaplecza pod trybuną B. - instalacja przewodów dla telewizji i mikrofonów w kanalizacji teletechnicznej - zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni kontrolą dostępu. Wykonanie instalacji obejmuje dostawę oraz wszystkie czynności montażowe, pomiarowe, oprogramowanie, narzędzia, urządzenia, rusztowania, itp., jakie są potrzebne do wykonania prawidłowo działającej instalacji. W dokumentacji określone są podstawowe informacje o instalacjach i parametry urządzeń. Wykonawca we własnym zakresie powinien określić niezbędne ilości materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania kompletnej instalacji będącej przedmiotem umowy. W skład materiałów jakie ma dostarczyć wykonawca wchodzą wszelkiego rodzaju materiały i elementy pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inwestora oraz innych odnośnych władz: Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty 2 kpl. (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopia) Wykonawca we własnym zakresie uzyska akceptację Inwestora oraz innych odnośnych władz: Projekt organizacji ruchu na czas budowy /jeżeli będzie wymagany/ Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 1.4 Zabezpieczenie Placu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 2

4 obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową 1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 1.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 1.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 3

5 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty Zezwolenia Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy Normy, przepisy i standardy Instalacje, wyposażenie i materiały powinny być zgodne ze standardami niżej wymienionymi: polskie normy i przepisy inne mające zastosowanie przepisy przepisy lokalnych władz 1.15 Warunki otoczenia Przy wyborze wyposażenia, osprzętu i metod montażu należy uwzględnić warunki otoczenia. Warunki temperaturowe są następujące: warunki zewnętrzne: letnie/zimowe jak dla m Bydgoszcz pomieszczenia wewnątrz budynku od +0 do +40 o C 1.16 Szkolenie personelu Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników wykonywanych instalacji i urządzeń. Po wykonaniu prac Wykonawca przekaże Użytkownikowi szczegółowe instrukcje obsługi i eksploatacji. Instrukcje powinny być opracowane w oparciu o przekazane Zamawiającemu DTR-ki urządzeń i zawierać wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest obsługa, konserwacja, czyszczenie, naprawy itp Serwis Serwis powinien obejmować utrzymanie sprawnie działającej instalacji wraz z niezbędną regulacją i przeprogramowaniem sposobu działania systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Propozycja umowy serwisowej powinna być napisana i przedłożona Zamawiającemu przed odbiorem końcowym. 4

6 2 WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 2.1 Wstęp Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszą posiadać atest i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce. Urządzenia powinny spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie emisyjności i odporności na narażenia elektromagnetyczne. Wykonawca powinien dołączyć stosowne świadectwa i certyfikaty. Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, sprawne, zgodne z parametrami zawartymi w opisie technicznym, łatwo dostępne. Będą brane pod uwagę możliwości Wykonawcy w zakresie: obsługi serwisowej instalacji i utrzymania w ruchu systemu, czasu reakcji, czasu usunięcia usterki. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez Wykonawcę. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczną wszystkich urządzeń, które zamierza zainstalować. 2.2 Trasy kablowe Uwagi ogólne. Powinny być wykonane trasy kablowe, dla ułożenia okablowania teletechnicznego w obiektach i w kanalizacji, w sposób zapewniający możliwość rozbudowy sieci. System tras kablowych powinien składać się z: rur osłonowych korytek kablowych kanalizacji teletechnicznej Trasy kablowe należy skoordynować z innymi instalacjami wewnętrznymi. Rury osłonowe Rury osłonowe z PCV powinny być zastosowane do prowadzenia kabli w przepustach, przestrzeniach międzysufitowych i przy wykonaniu podejść do gniazd i urządzeń. System rur osłonowych powinien składać się z typowych elementów tj. rur, złączek, uchwytów, puszek instalacyjnych itp. Średnica rur powinna być tak dobrana, aby przeciąganie kabli nie wymagało użycia siły. Rury osłonowe powinny być mocowane do podłoża sztywno za pomocą uchwytów stalowych lub z tworzywa sztucznego. Rury osłonowe muszą być sztywne i nie ulegać deformacji. Kable prowadzone na zewnątrz pomieszczeń muszą być zabezpieczone rurą do zastosowań zewnętrznych odporną na promieniowanie UV i niską oraz wysoką temperaturę. Kable prowadzone na zewnątrz do wysokości 3 m należy zabezpieczyć rurą stalową malowaną w kolorze elewacji, lub prowadzić podtynkowo. Korytka kablowe Korytka kablowe powinny być stosowane w przypadku prowadzenia grupy kabli na tej samej trasie. System powinien być kompletny i składać się z typowych elementów takich jak odcinki proste korytek, złącza, łuki, trójniki, wsporniki ścienne i sufitowe. Części systemu powinny być wykonane z PCV lub ze stali i ocynkowane na gorąco po wyprodukowaniu. Szerokość korytek kablowych powinna być dobrana z min. 30 % rezerwą. Uszczelnienia przejść kablowych Uszczelnienia powinny być stosowane: przy przejściach przez ściany i stropy, które tworzą oddzielenie pożarowe przy przejściach przez ściany zewnętrzne - wodoszczelne i gazoszczelne Wykonawca powinien zastosować uszczelnienie, które zagwarantuje te same właściwości ściany lub stropu jak przed wykonaniem przejścia kablowego. W przypadku przejść kablowych przez ściany i stropy, które tworzą oddzielenia pożarowe, przejścia powinny być uszczelniane przez Wykonawcę w sposób zapewniający taką samą odporność ogniową jak oddzielenie pożarowe. Uszczelnione przejścia należy trwale opisać (sposób zabezpieczenia, trwałość itp.) 5

7 2.3 Kable, przewody i osprzęt Uwagi ogólne Wszystkie kable powinny być wykonane zgodnie z normami PNE i IEC. Kable i przewody powinny być układane zgodnie z polską normą PN-76/E i PN-EN Kable niskonapięciowe powinny być układane oddzielnie od kabli elektrycznych. Izolacja kabli z PVC powinna być samogasnąca i niepodtrzymująca palenia. Należy stosować typy kabli odpowiednie dla budowanego systemu. Należy zachowywać określone przez producenta kabli dopuszczalne promienie gięcia. Należy zachowywać określone przez producenta systemu dopuszczalne zbliżenia okablowania do innych instalacji budynku. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: Kable elektroenergetyczne Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kv. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Przewody kabelkowe Przewody kabelkowe typu OWY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Osprzęt rozdzielczy Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kv winna być przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności IP 65, Iikl izolacji, wandaloodporne. Osprzęt instalacyjny Osprzęt instalacyjny tj wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być w stopniu szczelności IP 54. Gniazda wtykowe dla instalacji o napięciu obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na napięcie 220 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Kontrola Wszystkie kable powinny być sprawdzone w sposób właściwy dla danego typu kabla i podłączonych urządzeń. 3 SPRZĘT Wykonawca robót powinien używać własnego sprzętu (jak rusztowania, drabiny, wiertarki, itp.). Sprzęt pomiarowy powinien posiadać ustawowo wymagane aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: Żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton. Podnośnik hydrauliczny z platformą Samochód dostawczy o nośności do 0,9 t Elektronarzędzia ręczne Przyrządy pomiarowe do prób i badań po montażowych Uwaga: y sprzętu podane są orientacyjnie Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 4 TRANSPORT Urządzenia i materiały powinny być dostarczone na budowę transportem Wykonawcy lub Dostawcy. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od 15 C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 6

8 5 WYKONYWANIE ROBÓT 5.1 Wstęp Wykonywanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową, z Polskimi Normami i przepisami (wykaz norm w załączeniu) i poleceniami Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. 5.2 Roboty elektryczne Wstęp Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, przejścia przez ściany i stropy, montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu, łączenie przewodów, podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej, ochrona antykorozyjna. Instalacja zasilania, sygnałowa i sterowania. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi typu YKY, YDY, FTPzewn, światłowodowymi wielodomowymi zewnętrzymi układanymi w rurach osłonowych, korytkach instalacyjnych oraz pod tynkiem. 5.3 Urządzenia Monitoringu Wstęp Projektowany system monitoringu składa się z: 135 kamer, w tym: 4 kamer szybkoobrotowych IP/HD istniejących (trybuna A) 24 kamer kopułowych analogowych istniejących (bramki przed trybuną C) 20 kamer kopułowych analogowych projektowanych (bramki przed trybuną A, B, E) 6 kamer HD/IP na głowicach obrotowych projektowanych (słupki ogrodzenia przy bieżni przed trybunami) 32 kamery szybkoobrotowe HD/IP projektowane (maszty 6m, budynki, zadaszenie trybun) 25 kamer kopułowych HD/IP projektowane (trybuny, budynki) 24 kamery stacjonarne HD/IP projektowane (trybuny, maszty 6m, zadaszenie trybun budynki) urządzeń i mediów zapewniających transmisję sygnałów wizyjnych, sygnałów sterowania oraz sygnału audio pomiędzy Centrum Dozoru a kamerami; medium transmisyjne stanowi skrętka teletechniczna i przewód światłowodowy; urządzeń sterowania oraz wizualizacji obrazu z kamer; urządzeń rejestrujących informacje wizyjne; urządzeń do archiwizacji i obróbki materiału wizyjnego. Kamery instalowane będą na sześciokątnych słupach oświetlenia terenu /o zwiększonej sztywności/, na budynkach, na konstrukcji trybuny, na zadaszeniu trybuny, na ramie przy bramkach wejściowych i na słupach dedykowanych dla kamer. Kamery montować do słupów przy użyciu uchwytów słupowych, bez nawiercania ścianki słupa. Otwory dla przepustów kablowych należy wykonać na etapie produkcji słupa, przed zabezpieczeniem antykorozyjnym. Celem rozmieszczenia kamer jest uzyskanie wymaganego pokrycia terenu obserwacji i zachowania odpowiednich kątów obserwacji. Dobrano sposoby zainstalowania kamer przy ogrodzeniach, w strefie kas, wejścia, dojścia do sektorów i samej trybuny oraz budynku B. Zarejestrowany materiał ma umożliwić późniejszą identyfikację osób i zdarzeń. Skrzynki kamer umieszczone w studniach kablowych lub na słupie przy kamerze. Część punktów kamerowych instalowana w miejscu istniejących kamer. Dla uzyskania założonych parametrów obrazu dobrano następujące rodzaje kamer: Kamery do obserwacji trybun z płyty boiska (kat I i II) Kamera HD pracująca w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli o wysokiej dynamice (WDR) Sprzężona z obiektywem megapikselowym motor-zoom o maksymalnej ogniskowej 120mm Wbudowana w głowicę obrotową 360 st umożliwiającą obserwację w w górę 7

9 Wyposażone w zamontowany na stałe mikrofon zbierający dźwięk z sektora Kamera do obserwacji trybun i płyty zwieszana z konstrukcji dachu lub montaż na słupie (kat I i II) Kamera szybkoobrotowa HD pracująca w rozdzielczości 1920 x 1080 Posiadająca zintegrowany obiektyw 4,7-94 mm z autofocusem (20x) Zabudowana w obudowie kopułowej IP66 Zwieszana z konstrukcji dachu lub montaż na słupie Część kamer wyposażona w zamontowany na stałe mikrofon zbierający dźwięk z sektora Kamera do ciągłej obserwacji przeciwległych trybun i płyty boiska (kat IV) Kamera stałopozycyjna kompaktowa HD pracująca w rozdzielczości 1920 x 1080 Wyposażona w obiektyw 3,8-13 mm regulowany ręcznie Zabudowana w obudowie klimatyzowanej IP66 Zwieszana z konstrukcji dachu lub montaż na słupie Kamera do podglądu terenu wokół stadionu, ciągów komunikacyjnych - szybkoobrotowa (kat III) Kamera szybkoobrotowa HD pracująca w rozdzielczości 1920 x 1080 Posiadająca zintegrowany obiektyw 4,7-94 mm z autofocusem (20x) Zabudowana w obudowie kopułowej IP66 Montowana na uchwycie przymocowanym do elewacji lub na słupie Kamera do ciągłej obserwacji terenu stadionu, ciągów komunikacyjnych (kat III) Kamera stałopozycyjna kompaktowa HD pracująca w rozdzielczości 1920 x 1080 Wyposażona w obiektyw 3,8-13 mm regulowany ręcznie Zabudowana w obudowie klimatyzowanej IP66 Zwieszana z konstrukcji dachu lub montaż na słupie Kamera wandaloodporna do obserwacji ciągów komunikacyjnych i kas (kat III) Kamera stałopozycyjna kopułkowa HD pracująca w rozdzielczości 1280 x 720 Wyposażona w zintegrowany obiektyw 3-9 mm regulowany ręcznie Zabudowana w obudowie kopułkowej wandaloodpornej IP66 Montowana do stropu/ściany Kamera do obserwacji bramofurt (kat III) Kamera kopułowa wandaloodporna analogowa pracująca w rozdzielczości 960H, PAL Wyposażona w obiektyw 2,8-10 mm regulowany ręcznie, oświetlacz podczerwieni IR=20m Zabudowana w obudowie klimatyzowanej IP66 Wszystkie proponowane kamery to kamery dualne dzień-noc, bądź kamery kolor/monochromatyczne pracujące w trybie kolorowym przy dobrych warunkach oświetleniowych i przechodzące w tryb czarno-biały w trudnych warunkach oświetleniowych (w nocy). Przejście kamery do tryby czarno-białego wiązać się będzie również ze zwiększeniem czułości kamery a tym samym z poprawą wyrazistości obrazu. Przełączanie między trybami kamer będzie następowało automatycznie. Kamery szybkoobrotowe będą posiadały 20-krotne zbliżenie optyczne oraz szybkoobrotowe głowice dające możliwość pełnego obrotu w ciąg 1s przy wybieraniu zaprogramowanego położenia. W związku ze sposobem montażu kamer, część pola widzenia kamer będzie zajęta przez elementy mocujące (uchwyt, maszt). Kamery stacjonarne zostaną wyposażone w obiektywy z automatyczną przysłoną stałoprądową oraz ręcznie regulowaną wartością ogniskowej. Zmienna ogniskowa pozwoli na dokładne wyregulowanie pola widzenia kamery na etapie uruchamiania systemu oraz pozwoli na ewentualną jego późniejsze korektę. Do sterowania systemem wykorzystywane będą pulpity sterujące istniejące + projektowane, natomiast do prezentacji obrazu z kamer 8 monitorów LCD 20 istniejących oraz monitory LCD 30 wysokorozdzielcze. System rejestracji dźwięku oparto o zewnętrzny mikrofon pojemnościowy wraz z jednokanałowym nadajnikiem audio włączony w wejście audio kamery. Rejestracją dźwięku objęto sektory kibiców. Założono, że zarejestrowany dźwięk umożliwi rozpoznanie okrzyków grup osób. Mikrofony i urządzenia rejestrujące nie umożliwiają selektywnego nagrywania dźwięku z pominięciem tła akustycznego. Dobrane mikrofony i wzmacniacze zapewniają minimalne wymagane parametry, tj. pasmo Hz przy dynamice 50dB. 8

10 5.4 Wymagania dla urządzeń monitoringu Kamera szybkoobrotowa Budowa Kamera szybkoobrotowa kopułowa Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/ 2,8" Zoom optyczny 20x (4,7-94mm) Zoom cyfrowy 10x Czułość Nie gorsza niż 0,8 lux w trybie dziennym i 0,15 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/30 s Stosunek sygnał/szum Minimum 50dB (ARW wyłączone) Kompresja H.264, M-JPEG Obrót 360, ciągły Pochylenie Do 18 ponad poziom Prędkość obrotu Zmienna 0,1 /s 400 /s, przy zmianie prepozycji 400 /s RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, Obsługiwane protokoły IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iscsi, DDNS, UPnP Łącze sieciowe RJ Base-TX Ethernet Strumienie wideo Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo Wbudowana w kamerę Programowana niezależnie dla co najmniej 8 prepozycji kamery Analizowane algorytmy: Inteligentna analiza przekroczenie linii obrazu kierunkowość ruchu klasyfikacja obiektu porzucenie obiektu Możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie metadanych Wejście alarmowe 6 Wyjście przekaźnikowe 1 Wejście audio 1 ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Zgodność Z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Programowalne prepozycje 99 Trasy dozorowe 2 Maski prywatności 10 Kopułka Przeźroczysta Obudowa zewnętrzna IP66 Temperatura pracy st C Zasilanie Sieciowe lub PoE Gwarancja 3 lata 9

11 Zestaw kamerowy na głowicy obrotowej Kamera kompaktowa Budowa Rozdzielczość Obiektyw Głowica Kamera kompaktowa 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/ 3" Czułość Kompresja Obsługiwane protokoły Łącze sieciowe Zapis lokalny Strumienie wideo Migawka Zakres dynamiki Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,1 lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, reflektancji sceny 89%, F1.2 H.264, M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP, 802.1x, iscsi, DDNS, UPnP RJ Base-TX Ethernet Slot karty SD/microSD Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie. 90 db ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Zgodność Z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Wejście alarmowe 2 Wyjście przekaźnikowe 1 Wejście audio 1 Port komunikacji RS-232/485 z możliwością generowania protokołu sterującego zgodnego z proponowaną głowicą Zasilanie Sieciowe Gwarancja 3 lata Budowa Obiektyw motor-zoom Format ½ Zdolność rozdzielcza optyki co najmniej 3 Mpix Ogniskowa mm Budowa Zakres obrotu Zakres pochylenia Prędkość obrotu Prędkość nachylania Dokładność pozycjonowania Gabaryty i nośność Sterowanie Temperatura pracy Głowica obrotowa 359 stopni -90 do + 40 stopni 100 stopni/s 40 stopni/s 0,1 stopnia Adekwatne do pomieszczenia proponowanego zestawu kamera i obiektyw Poprzez port RS st C 10

12 Zestaw kamerowy dalekiego zasięgu na głowicy obrotowej Kamera kompaktowa Budowa Kamera kompaktowa Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/ 3" Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,1 lux w Czułość trybie nocnym dla obrazu 30IRE, reflektancji sceny 89%, F1.2 Kompresja H.264, M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, Obsługiwane protokoły DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP, 802.1x, iscsi, DDNS, UPnP Łącze sieciowe RJ Base-TX Ethernet Zapis lokalny Slot karty SD/microSD Strumienie wideo Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie. Zakres dynamiki 90 db ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Zgodność Z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Wejście alarmowe 2 Wyjście przekaźnikowe 1 Wejście audio 1 Port komunikacji RS-232/485 z możliwością generowania protokołu sterującego zgodnego z proponowaną głowicą Zasilanie Sieciowe Gwarancja 3 lata Obiektyw Budowa Obiektyw motor-zoom Format ½ Zdolność rozdzielcza optyki co najmniej 3 Mpix Ogniskowa mm Głowica Obudowa Budowa Zakres obrotu Zakres pochylenia Prędkość obrotu Prędkość nachylania Dokładność pozycjonowania Gabaryty i nośność Sterowanie Temperatura pracy Głowica obrotowa 359 stopni -90 do + 40 stopni 100 stopni/s 40 stopni/s 0,2 stopnia Adekwatne do pomieszczenia proponowanego zestawu kamera i obiektyw Poprzez port RS st C 11

13 Budowa Gabaryty Stopień ochrony Temperatura pracy Obudowa dla dużych zestawów kamerowych Adekwatne do pomieszczenia proponowanego zestawu kamera i obiektyw IP st C Kamera kopułkowa Budowa Kamera stała kopułowa Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS HD 1/ 2,7" Obiektyw Megapikselowy 3-9 mm Nie gorsza niż 0,25 lux w trybie dziennym i 0,06 lux Czułość w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/30 s, reflektancji sceny 89% Kompresja H.264, M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, Obsługiwane protokoły DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP, 802.1x, iscsi, DDNS, UPnP Łącze sieciowe RJ Base-TX Ethernet Zapis lokalny Slot karty SD/microSD Strumienie wideo Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie. Zakres dynamiki Inteligentna analiza obrazu 75 db Wbudowany mechanizm zaawansowanej analizy obrazu Analizowane algorytmy: przekroczenie linii kierunkowość ruchu klasyfikacja obiektu porzucenie obiektu Możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie metadanych ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Zgodność Z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Wejście alarmowe 2 Wyjście przekaźnikowe 1 Wejście audio 1 Kopułka Przeźroczysta Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy st C Zasilanie Sieciowe lub PoE Gwarancja 3 lata Kamera kompaktowa w obudowie 12

14 Budowa Zestaw kamery kompaktowej z obiektywem w obudowie zewnętrznej Rozdzielczość 1920 x 1080p30 Przetwornik CMOS 1/ 2,7" Obiektyw Megapikselowy 4-12 mm Nie gorsza niż 0,3 lux w trybie dziennym i 0,06 lux Czułość w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, reflektancji sceny 89%, F1.2 Kompresja H.264, M-JPEG RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, Obsługiwane protokoły DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP, 802.1x, iscsi, DDNS, UPnP Łącze sieciowe RJ Base-TX Ethernet Zapis lokalny Slot karty SD/microSD Strumienie wideo Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie. Zakres dynamiki Inteligentna analiza obrazu 75 db Wbudowany mechanizm zaawansowanej analizy obrazu Analizowane algorytmy: przekroczenie linii kierunkowość ruchu klasyfikacja obiektu porzucenie obiektu Możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie metadanych ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Zgodność Z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Wejście alarmowe 2 Wyjście przekaźnikowe 1 Wejście audio 1 Obudowa IP66 Temperatura pracy st C Zasilanie Sieciowe Gwarancja 3 lata Enkoder 16-to kanałowy Funkcja Wejście wizyjne Kompresja Rozdzielczość strumienia wideo Poklatkowość strumienia wideo Wielostrumieniowość Port sterowania kamerami PTZ Enkoder do zamiany analogowego sygnału wizyjnego na strumień do transmisji w sieci IP 16 x PAL (BNC) H.264, M-JPEG CIF, 4 CIF Do 25 IPS Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo dla każdego z kanałów wideo RS232/485 13

15 Wejście alarmowe 4 Wyjście przekaźnikowe 1 Wejście audio 2 Łącze sieciowe 10/100/1000 BaseT RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, Obsługiwane protokoły IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, RTSP, 802.1x, iscsi, DynDNS, UPnP ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Zgodność Z zaproponowanym oprogramowaniem do zarządzania i rejestracji obrazu Gwarancja Serwer zarządzający 3 lata Funkcja Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Napęd Karta graficzna Interfejsy Zasilacz System operacyjny Gwarancja Serwer zarządzający Rack Serwerowa Intel XEON z serii E5, 6-cio rdzeniowy o częstotliwości co najmniej 2GHz 8 GB DDR-3 (1333 MHz), 2 x 146 GB, skonfigurowane w RAID-1 DVD Zintegrowana na płycie głównej 4 x Gigabit Ethernet 2 x 460W Microsoft Windows Server 2008 R2 64Bit, 3 lata Oprogramowanie zarządzające Podstawowe funkcje Rejestracja w systemie Konfiguracja Obsługa urządzeń sieciowych proponowanych w ofercie. Możliwość rozbudowy systemu do 500 kamer/nadajników/odbiorników i kamer sieciowych oraz do 50 stacji operatorskich Możliwość integracji z innymi systemami monitoringu w architekturze satelitarnej. Zapis strumieni wideo z kamer bezpośrednio na macierzach i-scsi. Możliwość tworzenia logicznych podsystemów rejestracji obsługujących od jednej do czterech macierzy Możliwość konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach podsystemów, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii pojedynczych macierzy Możliwość zdefiniowania czasu przechowywania nagrań Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, Funkcja wstępnie zdefiniowanych sekwencji kamer, Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybór wielu obrazów i przeniesienie ich techniką przeciągnij i upuść do okien obrazów, Konfiguracja podglądu delta wyświetlanie tego, co zostało zmienione, informacji, kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana, Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. 14

16 Interfejs użytkownika Funkcje harmonogramu Obsługa zdarzeń Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami i skryptami poleceń, Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej lub nadajnika IP, Każde z okien obrazu można przełączyć na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, Okna obrazu umożliwiają wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, Możliwość indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla każdego użytkownika, Funkcja drzewa Ulubionych z możliwością skonfigurowania kompleksowych widoków ze zdefiniowaniem układu okien obrazu i przydzielania poszczególnych kamer, Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub techniką przeciągnij i upuść z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych, Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu stacji klienckiej Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych nagrań z prezentacją graficzną, Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania znaczników (linii) na osi czasu, Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe lub do zewnętrznej pamięci USB, Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmująca wszystkie rejestratory, także sieciowe, dołączone do systemu, Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie zmian w wybranych fragmentach obrazu, Wyszukiwanie dochodzeniowe umożliwia użycie na zapisanych obrazach algorytmów Inteligentnej Analizy Obrazów Dwie opcje odsłuchu dźwięku tylko w wybranym kanale lub w wielu kanałach równocześnie, Opcjonalny interkom foniczny Możliwość zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych i wyłączonych z harmonogramu, Nieograniczona ilość harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych, dni wyłączonych i powtórzeń harmonogramu, Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer, Możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania i jakości obrazu osobno dla każdej kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. Funkcja listy zdarzeń dla urządzeń (np. zanik sygnału wizyjnego), zdarzeń systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzeń w sieci komputerowej (np. duży ruch w sieci), zdarzeń w systemach współpracujących, zdarzeń dotyczących użytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. każdy wtorek o 10:15), itp., Funkcja zdarzeń złożonych (łączenie zdarzeń za pomocą wyrażeń boolowskich), Funkcja powielania zdarzeń umożliwiająca ich oddzielną obsługę, Funkcja przypisywania zdarzenia grupom użytkowników, Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, 15

17 Obsługa alarmów Zarządzanie użytkownikami Monitorowanie stanu systemu Funkcje dostosowania systemu i interfejsów Wdrażanie systemu Logowanie zdarzeń w zależności od harmonogramu, Wywoływanie skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, uzależnione od harmonogramu. Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu alarmu, 100 priorytetów alarmu, Możliwość wyświetlania automatycznego wyskakującego okienka przy wystąpieniu alarmu, Wyświetlanie alarmów w osobnym oknie, Możliwość wyświetlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w określonej kolejności, począwszy od alarmów o najwyższym priorytecie, Możliwość odtwarzania pliku dźwiękowego dla każdego z alarmów, Praca z instrukcjami dla użytkowników i komentarzami, Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS, Wyświetlanie alarmu na ścianach monitorów Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależności od czasu lub statusu. Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z korporacyjnymi systemami zarządzania użytkownikami, w rodzaju Microsoft Active Directory, Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp, Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, Możliwość definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru, Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania kamerą PTZ, Logowanie z podwójną autoryzacją przyznawanie specjalnych przywilejów i priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników jednocześnie. Funkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, oprogramowanie i urządzenia sieciowe, Możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP, Możliwość sterowania całością funkcji systemu za pomocą niestandardowych skryptów poleceń (Custom Command Scripts), Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic.Net, Możliwość wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne oprogramowanie za pomocą funkcji "Wirtualnych Wejść" Funkcja wejść wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania platformy.net (C#, JScript, itp.) lub języki programowania typu COM (C++, Visual Basic, itd.), Możliwość sterowania wirtualną krosownicą przez inne systemy poprzez polecenia które mogą być przesyłane łączem RS-232 Kompatybilność z cyfrowymi modułami we / wy Aktualizacje klienta-stacji operatorskiej systemu muszą być wdrażane automatycznie z poziomu serwera centralnego, Macierz dyskowa wizyjna 16

18 Funkcja Uniwersalna platforma rejestracji strumieni IP wideo/audio/meta dane Zgodność Z oprogramowaniem zarządzającym potwierdzona przez jego producenta Dedykowane oprogramowanie zarządzające rejestracją z Komponent zarządzania możliwością obsługi większej ilości macierzy i łączenia ich w logiczną całość Przestrzeń dyskowa 12 dysków po 2TB każdy typu hot swap Bezpieczeństwo danych RAID-5 z możliwością konfiguracji RAID-6 Konfiguracja przestrzeni dyskowej Jako target iscsi dla strumieni z kamer Ilość sesji Przepustowość Interfejs Monitorowanie pracy systemu Zasilacz Gwarancja: Nie mniej niż 400 równoczesnych sesji i-scsi Co najmniej 500 Mb/s 2 x Gigabit Ethernet z możliwością konfiguracji 10 Gigabit Ethernet poprzez aplikację dostarczoną przez producenta macierzy umożliwiającą zarządzanie i monitorowanie stanem pracy macierzy 2 zasilacze redundantne z możliwością wymiany hot swap 3 lata Komputer stacji operatorskiej Funkcja Stacja operatorska Procesor Czterordzeniowy Intel Xeon o częstotliwości co najmniej 3,7 GHz, pamięć podręczna 10 MB Pamięć RAM DDR3, co najmniej 8 GB 1600 MHz Dysk twardy 500 GB Napęd DVD RW +- z aplikacją do nagrywania płyt CD i DVD Karta dźwiękowa Zintegrowana Komunikacja Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 Porty 4 USB 2.0, wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe, mikrofon, 2 gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232, Inne Klawiatura, mysz optyczna Zasilacz 600W Obudowa Miniwieża System operacyjny Microsoft Windows 7 Ultimate PL 64-bit Gwarancja 3 lata Karta graficzna stacji operatorskiej Funkcja Karta graficzna Pamięć 3GB Magistrala graficzna PCI Express

19 Złącza wyświetlaczy Gwarancja 1 x DVI-I, 2 x Display Port 3 lata Pulpit sterujący PTZ Interfejs MANIPULATOR Obsługa Gwarancja Szeregowy do podpięcia do stacji roboczej Drążkowy do sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem kamer Wyświetlanie obrazów na monitorach stacji roboczych Wyświetlanie obrazów na monitorach wielkoformatowych Możliwość przywoływania map terenu 3 lata 18

20 Monitor 30 LCD: Rozmiar wyświetlacza (przekątna) - 76,2 cm (30") Kąt podglądu w poziomie; 178 w pionie Jasność cd/m² Współczynnik kontrastu :1 statyczny; :1 dynamiczny Poziom reakcji - 8 ms (od szarości do szarości) Rozdzielczość własna x1600 Współczynnik kształtu - Szeroki ekran (16:10) Funkcje wyświetlacza - Plug-and-Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe Sygnał wejściowy - 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort (z obsługą HDCP); 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP); 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP) Moc wyjściowa - Napięcie wejściowe: Od 100 do 250 V pr. zm. Pobór mocy W (maks.), 85 W (typowy), 0,5 W (tryb gotowości) Wymiary - Z podstawą: 69,03 x 26,64 x 60,1 cm, Z podstawą: 69,03 x 6,63 x 44,98 cm Waga - 9,96 kg Ergonomia - Nachylenie: Od -5 do +20 ; Obrót: ±45 Ochrona środowiska - Temperatura pracy: Od 5 do 35 C Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl % Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej - Zgodność z normą Energy Star Gwarancja 3-letnia gwarancja Wymagania do przełącznik sieciowy (HP G J9279A lub równoważny) Porty typu 10/100 i 10/100/1000: umożliwiają klientom wybór szybkości komunikacji sieciowej, która najlepiej zaspokaja ich potrzeby, zapewniając jednolitą obsługę użytkowników. Trunking LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad), obsługa maksymalnie 2 zagregowanych łączy 10/100, każde po maksymalnie 4 porty, i jednego zagregowanego łącza gigabitowego. Obsługa i znakowanie (tagging) sieci VLAN: obsługa maksymalnie 64 sieci VLAN opartych na portach i dynamiczna konfiguracja znakowania (tagging) VLAN 802.1Q zapewniają bezpieczeństwo komunikacji między zespołami. Porty chronione: zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki możliwości odizolowania określonych portów od pozostałych portów przełącznika; porty chronione mogą się komunikować tylko z łączami nadrzędnymi (uplink) Konwerter światłowodowy Port uniwersalny MM/SM 1x Fast Ethernet z PoE, ochrona przeciwprzepięciowa do 1kA, Wsparcie PoE (wersja z PoE) Ochrona przeciwprzepięciowa do 1kA Temperatura pracy 40 C do +70 C Miniaturowa konstrukcja Możliwość montażu w ramie RACK 5.5 Instalacja SSWiN Podstawowe wymagania dla rozbudowy systemu zabezpieczającego systemy telewizji i nagłośnienia: rozbudowa istniejącego systemu firmy Satel zbudowanego na bazie centrali CA-64 o dwustronną kontrolę dostępu do pomieszczeń serwerowni z szafami CCTV w budynku A i B umieszczenie ekspandera kontroli dostępu wraz z zasilaczem i akumulatorem w serwerowni sygnalizacja sabotażu systemu zasilanie awaryjne całe go systemu montaż w drzwiach do serwerowni elektrozaczepu oraz kontaktronu montaż przy drzwiach do serwerowni czytników oraz przycisku ewakuacyjnego typu zbij szybkę system z oprogramowaniem do wizualizacji pracy systemu oraz generowania raportów zdarzeń, centrale alarmowe podłączone do sieci ethernet 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT WYKONANIE INSTALACJI TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 3/5 Lp. Podstawa Opis Jedn.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR)

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Utworzono 25-01-2017 Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Cena : 922,50 zł Nr katalogowy : K17366 Producent : Hikvision Dostępność : Dostępność - 3

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Wykonania instalacji monitoringu CCTV budynku Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Podłużnej nr 3 w Krakowie Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania : BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Obiekt: Lodowisko Ul. De Gaulle a w Tychach Inwestor: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 Siqura HSD820H1-EP jest zewnętrzną kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo