GMINA OSTROWIEC. ŚWIĘTOKRZYSKI Ostrowiec Świętokrzyski, r. (II cz.) Or.V.271.WIM.6/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA OSTROWIEC. ŚWIĘTOKRZYSKI Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Or.V.271.WIM.6/2012"

Transkrypt

1 Or.V.271.WIM.6/2012 GMINA Ostrowiec Świętokrzyski, r. (II cz.) Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr w dniu r.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim zadanie realizowane w ramach projektu E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zmianami) odpowiada na kolejne zapytania nadesłane przez wykonawców. Ad.1 W Rozdziale V SIWZ, pkt 1 lit. B Zamawiający wskazał osoby, jakimi musi dysponować Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazując, jakie uprawnienia budowlane muszą posiadać poszczególne z tych osób. Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii oraz w ślad za tym stosowne zmodyfikowanie treści ogłoszenia oraz SIWZ: a) Czy uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie wymienione w lit a) mają dotyczyć projektowania czy kierowania robotami. b) Czy uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wymienione w lit b) mają dotyczyć projektowania czy kierowania robotami. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że w przypadku uprawnień budowlane wymienionych w Rozdziale V SIWZ, pkt 1 lit. B pod lit. a) oraz d) chodzi o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, analogicznie do uprawnień wymienionych w lit b) oraz c). Pragniemy również wskazać, że Zamawiający opisując uprawnienia budowlane w lit c) posłużył się opisem uprawnień pochodzącym z Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym, które to rozporządzenie rozgraniczało uprawnienia budowlane w telekomunikacji na: uprawnienia w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, i uprawnienia w telekomunikacji radiowej. Dodatkowo uprawnienia te wydawane były w zakresie: ograniczonym do projektowania lub kierowania robotami, lub w zakresie nieograniczonym łącznie do projektowania i kierowania. Tymczasem zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

2 budownictwie uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej rozgraniczone są na: uprawnienia bez ograniczeń obejmujące uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi łącznie w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, i uprawnienia w ograniczonym zakresie - obejmujące uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje. Zatem wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane nie mają bezpośredniego odpowiednika w uprawnieniach budowlanych wydawanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odnoszącymi się do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prosimy zatem o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający uzna spełnienie postawionego przez siebie warunku, jeżeli wskazana przez Wykonawcę osoba posiadająca uprawnienia wydane na podstawie obowiązującego aktualnie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. będzie dysponowała tylko i wyłącznie uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej. Zamawiający modyfikuje i uszczegóławia pkt V.1.b RIIJST C SIWZ v.1-7, który otrzymuje brzmienie: Wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz ze zm.) czy odpowiednich wcześniejszych przepisów lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia r. oraz posiadające doświadczenie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. minimum 3 letni staż zawodowy: a. minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania, b. minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń projektowania i kierowania, c. minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń projektowania i kierowania. Zmianie ulega również dokument RIIJST C Zał nr 06 Wykaz osób v.1-6. Ad.2 W Rozdziale V PFU, pkt lit. o) Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane systemy spełniały wymagania ogólne i szczególne zawarte w PN-93/E dla systemów klasy SA4, a urządzenia klas C i S.

3 Powyższy wymóg wskazuje jasno, że systemy nadzoru i monitoringu powinny również zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dla systemów klasy SA4. Tymczasem Zamawiający definiując warunki udziału w postępowaniu nie postawił wymogu dysponowania osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje w zakresie uprawnień projektowych dla systemów klasy SA4. Brak wymagań w tym zakresie stanowi poważne zagrożenie dla Zamawiającego, gdyż nie ma on żadnej pewności, że systemy te zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami stawianymi takim rozwiązaniom. Prosimy zatem o rozważenie możliwości zmodyfikowania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, poprzez postawienie wymogu dysponowania osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia projektowe dla systemów klasy SA4. Wymagania Zamawiającego co do kadry są minimalne, zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca musi posiadać wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami umożliwiającymi realizację umowy. Za realizację i zgodność przedmiotu z wymaganiami określonymi w SIWZ odpowiada Wykonawca, zaś Zamawiający nie odbierze protokołem źle wykonanego systemu. Ad.3 W Rozdziale XII SIWZ, pkt 3 Zamawiający wskazał, że cena oferty powinna zostać wyliczona w oparciu o formularz cenowy sporządzony na formularzach, których wzór załączono nr 8 do SIWZ i dalej w pkt 4: Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzach cenowych. Załącznik nr 8 do SIWZ ( Formularz cenowy ) stanowi jeden formularz zawierający tabelę, w której widnieją wyłącznie dwie pozycje/elementy: Kompletna dokumentacja techniczna oraz Roboty budowlane, ponadto tabela nie posiada kolumny, w której można by podać cenę jednostkową netto, a jedynie wartość netto poszczególnych pozycji oraz wartość łączną netto, podatek VAT i wartość łączną brutto. Prosimy zatem o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyłącznie załącznika nr 8 do SIWZ w formie w jakiej został on załączony do specyfikacji, nie wymaga natomiast składania dodatkowych formularzy (opracowywanych przez Wykonawcę) wskazujących ceny jednostkowe netto, ani też nie wymaga określania cen jednostkowych i wartości dla pozycji innych niż wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą załącznika nr 8 do SIWZ w formie w jakiej został on załączony do specyfikacji. Ponadto zgodnie z pkt 5.8 RIIJST C Zał nr 01 Program Funkcjonalno-Użytkowy v.1-9 oraz m.in. zapisów 11 RIIJST C Zał nr 09 Projekt umowy v.1-6 wykonawca ma m.in. przygotować dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót i przedłożyć sprawozdanie techniczne. Zamawiający będzie oczekiwał zatem od Wykonawcy po sporządzeniu dokumentów określonych w pkt 5.8 RIIJST C Zał nr 01 Program Funkcjonalno-Użytkowy v.1-9 wyceny na podstawie opracowanego przedmiaru robót.

4 Ad.4 Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wykonanie zabezpieczenia serwerowni jakim jest ekranowanie pomieszczenia serwerowni (klatka Faraday a), czy nie? Uzasadnienie: Pomieszczenie serwerowni jest kluczowym punktem całego systemu informatycznego. Zazwyczaj jest głównym punktem dystrybucyjnym, do którego doprowadzone są: sieć WAN, Internet, sieć LAN, etc. Jest również głównym centrum przetwarzania danych, w tym danych osobowych, danych wrażliwych etc. Z tego powodu niezawodność zastosowanych w niej rozwiązań ma znaczenie krytyczne. Z doświadczeń rynkowych wynika, że jednym z zazwyczaj stosowanych elementów zabezpieczających jest zastosowanie ekranowania pomieszczenia serwerowni (klatki Faraday a). Nie. Ad. 5 Zamawiający ustalił 60 miesięczny okres gwarancji na roboty, prosimy o wskazanie okresu gwarancji na zainstalowane urządzenia? Czy będzie obowiązywać tylko gwarancja producenta na urządzenia? Zgodnie z pkt III.4 SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na całość zakresu prac w tym także na zainstalowane urządzenia, której bieg rozpocznie się od dnia wykonania zamówienia, tzn. bezusterkowego protokolarnego przyjęcia wykonania całości zamówienia ( protokół końcowy ) bez uwag. Ad. 6 Czy przeglądy gwarancyjne zamontowanych urządzeń czy są po stronie Wykonawcy? Proszę zapoznać się z odpowiedzią z dnia (Tak. Zamawiający zakłada wykonywanie przeglądów i usług serwisowych w trakcie trwania okresu gwarancji (SIWZ, pkt. III. 4) zaproponowanym przez Wykonawcę. Przeglądy i usługi serwisowe po zakończonym okresie gwarancji będą wykonywane na pisemne żądanie Zamawiającego na podstawie odrębnych umów/zleceń.) Ad. 7 Zamawiający pisze iż UPS-y powinny posiadać możliwość zaprogramowania modułów do sekwencyjnego załączania czy mogą być zaproponowane zasilacze UPS bez funkcji sekwencyjnego załączania modułów? Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń opisanych w RIIJST C Zał nr 01 Program Funkcjonalno-Użytkowy v.1-9. Ad. 8 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilaczy UPS bez miękkiego startu? Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń opisanych w RIIJST C Zał nr 01 Program Funkcjonalno-Użytkowy v.1-9. Ad. 9 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że zasilacze docelowo powinny być o mocy 100kVA + 1moduł nadmiarowy? Natomiast na stracie UPS y mają mieć moc 60kVA+1 moduł nadmiarowy?

5 Tak. GMINA Ad. 10 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilaczy UPS typu monoblock? Nie. Ad. 11 Jaki rodzaj obudowy jest preferowany przez Zamawiającego odnośnie agregatu prądotwórczego: obudowa dźwiękochłonna czy zabudowa kontenerowa wyciszona? Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń opisanych w RIIJST C Zał nr 01 Program Funkcjonalno-Użytkowy v.1-9. Ad. 12 Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy zasilanie gwarantowane (z agregatu, ups-ów) ma obsługiwać tylko pomieszczenie serwerowni i towarzyszących jej pomieszczeń technicznych czy w/w i wybranych systemów lub całego 7 piętra? Zasilanie gwarantowane powinno obsługiwać pomieszczenia serwerowni, towarzyszące jej pomieszczenia techniczne oraz systemy techniczne pracujące dla potrzeb serwerowni, w tym także systemy KD, SSWiN, które obejmują także VII piętro. Ad. 13 Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy zasilanie gwarantowane (z agregatu, ups-ów) ma obsługiwać istniejące już systemy ogólno-budynkowe (SAP, SKD, monitoring, SSWiN)? Tak. Ad. 14 Zamawiający w załączniku nr 3 HRF w pozycji drugiej wprowadził opis 2- Faktura- roboty budowlane z terminem dostarczenia do co sugeruje iż ma być tylko jedna faktura, natomiast w umowie w &9 pkt 3 Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych na podstawie odbiorów częściowych. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. Zamawiający przewiduje płatności oraz faktury zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. Zamawiający za odbiór częściowy uznaje lp. 1 tego załącznika. Ad. 15 Jakim modelem rejestratora dysponuje Zamawiający i ile jest wolnych miejsc na dodatkowe kamery? System monitoringu jest systemem dedykowanym wykonanym przez firmę FORESTEL i nie ma możliwości podłączenia dodatkowych kamer z uwagi na wydajność całego systemu. Oferent, zgodnie z SIWZ, ma możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Ad. 16 Czy Inwestor przewiduje przebudowę istniejącej rozdzielni przyłączowo pomiarowej ze względu na zapewnianie gwarancji prawidłowego działania zasilania podstawowego? Jeżeli Wykonawca wykaże konieczność przebudowy istniejącej rozdzielni przyłączeniowo pomiarowej ze względu na zachowanie prawidłowego działania zasilania podstawowego, Zamawiający ustosunkuje się pozytywnie do takiej propozycji. Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie. z up. Zamawiającego: Stanisław Kuziemka,

6

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poznań: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Nysa: Wykonanie dodatkowych 2 punktów odpylania linii do produkcji paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Czerwiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Budowa biogazowni rolniczej w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: pn: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK.02.02.00-18-105/09 przetarg nr 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa biogazowni rolniczej w formule

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: ZP-2/2012 Gliwice, 25-07-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: ZP-1/2012 Gliwice, 09-07-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl Poznań: Prace naprawcze instalacji oświetlenia awaryjnego oraz sieci teleinformatycznej na INEA Stadionie w Poznaniu ul. Bułgarska 17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Numer ogłoszenia 39393

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo