Infonnujemy, e w trakcie przeprowadzonej w dniu 25 i 281istopada br. wizji lokalnej obiektu, zadano Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce pytania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infonnujemy, e w trakcie przeprowadzonej w dniu 25 i 281istopada br. wizji lokalnej obiektu, zadano Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce pytania:"

Transkrypt

1 URZ D MIASTA Wydzia³ Informatyki uj. M³YñSka KATOWICE '.1.2'9.32,.3. ta ZP/316/I/08 I.I /08 Katowice, dnia 5 grudnia 2008 r. Uczestnicy postêpowania o zamówienie publiczne na Wykonanie systemu teleinformat}'cznego i sieci telewizji kablowej w Spodku w Katowicach Infonnujemy, e w trakcie przeprowadzonej w dniu 25 i 281istopada br. wizji lokalnej obiektu, zadano Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce pytania: Pyta.1a i odpowiedzi po op lokal_ej w Spodk. 25.³³.1008r., na które dotychczas nie zosta³y udzielone odpowiedzi: I. Czy by³by mo liwy swobodny dostêp w trakcie trwania imprezy do instalacji elektrycznych i sieciowych w kanale wentylacyjnym na poziomie sektora wysuwanego wokó³ p³yty w hali g³ównej Spodka? Odp. Nie ma motjiwoœci montowania jakiejkolwiek instalacji w kanale wentylacyjnym na poziomie wokó³ p³yty hali g³ównej. 2. Kiedy przedstawiony zostanie projekt na przebudowê lo y praso~'ej i pomieszczeñ FIBA?. Odp. Aktualnie nie przewiduje siê wykonania projektu przebudowy loty prasowej i pomieszczeñ FI BA. 3. Kiedy bêdzje przedstawiony projekt przebudowy tablicy z zegarem Odp. Nie bêdzie takiego projektu. 4. Czy po przebudowie w pomieszczeniu pod serwerowni¹ (pomieszczenie FIBA)~ wykonana zostanie œciana, czy okno? Odp.PozostaDie okno. 5. Czy jest przewidziana wentylacja I klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni? Odp. Hala g³ówna obiektu jest klimatyzowana; pomieszczenie serwerowni nie bêdzie odgrodzone œcian¹ od bali glównej. 6. W jakiej technologii ma zostaæ wykonana tablica œwietlna i jak¹ bêdzie ona wytwarzaæ temperatur~? Odp.Zak³adamy, e tablica bêdzie wykonana jako tablica diodowa SMD o rozdzielczoœci rzeczywistej 18mm, pobór pr~du calego ekranu o powierzchni 80 m2 - œrednio 43 kw, maksymalnie 74 kw. 7. Jaka jest obci¹ alnoœæ stropu w pomieszczeniu serwerowni? Odp. DU A, poniewa z tego pomieszczenia zosta³o zdemontowane kilkaset kilogramów urz¹dzeñ steruj¹cych i zasilaj.cych tablicê wynikó~'. Obci¹ alnoœæ pod³o a wynosi 500 kg/m2. 8. Czy jest mo liwoœæ rozbudowy aktualnej centrali dla potrzeb pod³¹czenia gniazd koñcowych traktu ISDN30? Odp. Istnieje mo liwoœæ rozbudowy aktualnej centrali Da potreby pod³.cunia gniazd koñcowych tnktu ISDN Prosimy o specyfikacjê techniczn¹ centrali telefonicznej aktualnie wykorzystywanej w Spodku. -(specyfikacja w za³¹czniku) ~

2 Pytania i odlmjwiedzi po wizji loka³dej w Spodku T. 1. Które pomieszczenia mo na zagospodarowaæ UPS? Odp. Serwerownia (pomieszczenie za tablic. œwiedn¹) oraz pomieszczenie na szafê logiczn¹ majduj¹ce siê nad zewnêtrznym wejœciem g³ównym na halê lodowiska. 2. Czy UPS-y maj¹ pracowaæ: równolegle, pojedynczo, dwutorowo czy redundantnie? Odp. Ups-y powjnny pncowaæ pojedynczo. 3. Proszê o podanie obci¹ alnoœci pod³o a w pomieszczeniach dedykowanych dla UPS? Odp. Obci¹ alnoœæ pod³o a wynosi 500 kg/m2. 4. Czy nale y przewidzieæ mo liwoœæ postawienia agregatu pr¹dotwórczego? Odp. Nie wymaga siê agregatu pr¹dotwórczego. 5. Czy pomieszczenie 302 mo e byæ zagospodarowane na potrzeby serwerowni? Odp. Pomieszczenie 302 nie nadaje siê na serwerowniê. Serwerownia pqwinna by usytulowana w pomieszczeniu za tablic¹ œwiet³n.; do celów umieszczenia dodatkowej szafy logicmej w miejsce proponowanego pomieszczenia 302 mo na wykorzystaæ pomieszczenie 90 znajduj¹ce siê na parterze pod serwerowni¹. 6. Czy zamawiaj¹cy gwarantuje, temperaturê C w pomieszczeniach z UPS? Odp. Nie jesteœmy w stanie zagwarantowaæ takiej temperatury. 7. Proszê o wytycme dotycz¹ce instalacji elektrycmych, wymaczenie pomieszczenia dla rozdzielnicy g³ównej. Odp. Rozdzielnicê g³ówn. mo na zainstalowaæ w pomieszczeniu ewentualnej serwerowni (pomieszczenie za tablicê œwietln~, mo na zainstalowaæ urz¹dzenia o mocy do 80 kw. 8. Czy istnieje mo liwoœæ udostêpnienia dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej? Odp. Dokumentacja powykonawcza bêdzie dostêpna do wgl¹du po wykonaniu modernizacji instalacji. Zakoóczenie modernizacji instalacji elektrycmej przewiduje siê na koniec br. Prace zwi¹zane z modernizacj¹ sieci elektrycznej bêd. bieg³y równolegle z realizacj¹ niniejszego projektu. 9. Czy zamawiaj¹cy przewiduje rozbudowê tabeli kalkulacji cenowej? Odp. Zamawiaj¹cy nie przewiduje rozbudowy tabeli. W cenie instalacji w poszczególnych punktach tabeli maj. byæ ujête wszystkie materia³y dodatkowe i robocizna niezbêdne do zrealizowania danej pozycji w tabeli. 10. Jak wygl¹da kwestia Internetu celem podpisania umowy? Odp. Wykonawca jest zobowi¹zany wykonaæ sieæ do rutera i skonfigurowaæ u~dzenia dostêpowe w sposób, jaki opisano w SIWZ. 11. W za³¹czniku I w punktach i jest zapis o odnoœnikach do punktów i 1.1.5, których brak w specyfikacji technicznej. Odp. Do SIWZ wkrad³ siê b³.d redaktonki - w miejsce zapisów,,1.1.3" i,,1.1.5" powinny byæ zapisy,,2.1.3" i,,2.1.5" odpowiednio. 12. Czy po³¹czenie fizyczne kablowe do operatora internetowego wchodzi w zakres projektu. Odp. Po³¹czenie fizyczne kablowe do operatora internetowego wchodzi w zakres projektu, tylko w zakresie okreœlonym w pkt Czy zamawiaj¹cy przewiduje wyznaczenie pomieszczeñ na potrzeby poœrednich punktów dystrybucyjnych. Czy pomieszczenia te podlegaj¹ zasilaniu z UPS. Odp. Wyznaczenie pomieszczeñ powinno byæ zrealizowane w etapie I "wykonanie dokumentacji projektowej"; wszystkie urzêdzenia logiczne podlegaj¹ zasilaniu zups. ~~

3 14. Czy jest droma kanalizacja teletechniczna pomiêdzy budynkiem Spodka a zewnêtrznymi budynkami Spodka? Odp. NIe. 15. Czy okablowanie elektryczne do komputerów na lodowisku zamawiaj¹cy przewiduje puszczenie gór¹ czy do³em? Odp. OkablowaBie elektryczbe do komputerów na lodowisku przewidziane zosta³o przez spuszczenie okablowania elektrycmego z mocowañ oœwietlebia przy suficie Bad lodowiskiem. 16. Ile nale y przewid2ieæ gniazd zasilaj¹cych na jedn¹ RJ45? Odp. Nale y przewidzieæ dwa gbiuda zasilaj¹ce Ba jedn. RJ W której pozycji w tabeli ofertowej nale y uj¹æ gniazda zasilaj¹ce? Odp. Nale y uj¹t w punktach "Instalacje pubktów dost,powych typu I (pojedybcze)" oraz "Instalacja punktów dost~powycb typu II (podwójne)" tabeli Kalkulacja cerowa. 18. Co oznacza nazwa "punktów dostêpowych typu I", "typu II", "pojedyncz)'ch". Ile powinno posiadaæ gniazd RJ i zasilaj¹cych w punkcie. Odp. Punkt dost,powy typu I (pojedync2e) - Zamawiaj¹cy rozumie gniazdo z jednym z³¹czem typu RJ45 i dwoma gniazdami zasilaj~cymi 230 V, punkt dost~powy typu II (podwójne)- Zamawiaj.cy rozumie gniazdo z dwoma z³.czami typu RJ45 RJ45 i czterema gniazdami zasuaj.cymi 230 V 19. Jaki powinien byæ obszar pokrycia bezprzewodowego przed Spodkiem i w jakim standardzie. Jeœli oka e siê zasiêg za niskim, czy jest motliwoœæ instalacji na terenie placu (lampy, stela e)? Odp. Obszar sieci przed Spodkiem pozostaje nledoprecyzowany. Standardy w jakim powinien byt propagowany sygna³ bezprzewodowy to 802.llb i 8O2.ltg na czêstotliwoœci 2,4GHz. 20. Czy okablowanie z wozu transmisyjnego ma byæ zabezpieczone przed dostêpem dla osób postronnych? Czy bêdzie zagwarantowana ochrona tego miejsca? Odp. Miejsce, pomi~ wozem transmisyjnym a wejœciem g³ównym na osi A-A Ble bêdzie dost,pne dla osób postronnych. Nie prl.ewiduje si~ pe³nej ochrony na ca³ej d³ugoœci drogi. 21. Jaki jest aktualny i przewidywany przydzia³ mocy? Jaka jest rezerwa mocy? Odp. Moc zostanie zabezpieczona wed³ug potneb projektu. Projekt powinien przewidzieæ doprowadzenie ¹danej mocy z rozdzielni g³ównej do rozdzielnicy 22. Jakie s¹ oczekiwania i wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa zwi¹zanego z organizacj¹ imprez masowych w odniesieniu do przedmiotowego projektu? Odp. Wymagania okreœla Ustawa z ZZ sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (tekst jednouty - Dz. u. z ZOO5 r. nr 108 pozo 909) 23. W punkcie za³¹cznika l proszê doprecyzowaæ pojêcie redundancji po³¹czeñ miêdzy serwerami a punktami dystrybucyjnymi. Odp. Po³.czenia pomiêdzy serwerami, punktami dystrybucyjnymi i bram¹ do IBternetu powinny byæ wykonane tak, aby pnesyl danych pomi~dzy urz¹dzeniami móg³ odbywaæ siê ró nymi trasami. Powinno istnie~ zapasowe po³¹czenie, które w razie uszkodzenia podstawowego pol¹czenia automatycznie zapewni³oby bezawaryjny pnesyl danych. 24. Czy po³¹czenia redundantne maj¹ byæ u³o one osobnymi trasami. Odp. Po³¹czenia redundantne powinny byæ u³o one ró nymi trasami. 25. Czy w punktach w budynku zewnêtrznym nale y przewidzieæ podtrzymanie UPS. Odp. W budynkach zewn~trzdych nie nalety zapewniaæ podtnymania z UPS. 26. Czy zamawiaj¹cy mo2.e okreœliæ, które urz¹dzenia maj¹ byæ zasilane z UPS.

4 Odp. Urz¹dzenia podtrzymywane z UPSów powinny to byæ wszystkie urz¹dzenia logiczne (tj. prze³¹czniki, routery, mosty, punkty dostêpu bezprzewodowego) oraz serwery. 27. Czy serwery maj¹ byæ wy³¹czone automatycznie po zaniku zasilania '? Odp. Serwery maj¹ byæ wy³¹czone automatycznie po zaniku zasilania tylko po okreœlonym, zdefiniowanym w systemie. czasie pracy. 28. Gdzie maj¹ byæ zlokalizowane wy³¹czniki awaryjne p-po. do UPS? Odp. W pomieszczeniu portierni glównej 29. Czy dostosowanie pomieszczeñ serwerowni do standardów budowy serwerowni jest przedmiotem zamówienia? Odp. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomjeszczenia serwerowni umieszczonego za tablic¹ wyników do wymogów dotycz¹cych korzystania z u~dzeñ komputerowych w zakresie zapewnienia wymaganej temparatury oraz bezpieaeñstwa - bez systemu monitorujêcego. 30. Proszê o przedstawienie harmonogramu prac na terenie S}X)dka, które pokrywaj¹ siê czasowo z tenninami okreœlonymi w zamówieniu. Odp. W okresie od stycznia do czerwca 2009 prowadzone bêd¹ równolegle prace remontowe w zakresie: o Modernizacja oœwietlenia i zasilania elektroenerget}'cznego o Monitoring wizyjny o System p-po o Malowanie i bie ¹cy remont szatni o Wymiana wykladzin w ciêgach korytarzowych o Wymiana zewnêtrznej stolarki okiennej i drzwiowej o Wymiana i monta nowych siedzisk na widowni o Wymiana p³yty lodowiska o Modernizacja widowni lodowiska Prace bêdê koordynowane przez Zamawiaj¹cego na bie ¹co w za1dnoœci od kolejnoœci wykonywania. 31. Czy zamawiaj¹cy zapewnia dla wykonawcy }X)mieszczenia i media }X)dczas realizacji przedmiotu zamówienia? Odp. Tak 32. Czy jest mozliwoœæ zagospodarowania pomieszczenia dla celów instalacji punktów dystrybucyjnych w obejœciu Odp. Do celów instalacji pnnktów dystrybucyjnych w obejœciu mo na wykorzystaæ dwa pomieszczenia; lokalizacja tych pomieszczeñ zostanie przedstawiona na etapie projektowania. 33. Czy UPS maj¹ byæ "" serwero",ru, czy mog¹ byæ poza. Proszê o ""skazanie pomieszczeñ do instalacji UPS. Odp. Pomieszczenia do monta u UPSów to 5en\lerowoia umieszczona za tablic¹ wyników i pomieszczenie nad zewoêtrl.nym wejœciem g³ównym na halê lodowiska. UPSy w wydaniu rack powiooy byæ zamontowane w szafach logicznych. 34, Jakim przewodem maj¹ zosta³ po³¹czone punkty dystrybucyjne (1, czy 2-modowe, miedziane lub œwiat³owodowe, OM2 lub OM3) lub jaka ma byæ transmisja miêdzy punktami dystrybucyjnymi? Odp. Punkty dystrybucyjne powinoy zostaæ ~czone przewodem okreœlonym w projekcie sieci teleinformatycznej. ~

5 35. Najakiej podstawie zamawiaj¹cy przewiduje zap³atê za materia³y instalacyjne b¹dÿ inne elementy i prace nie umieszczone w kalkulacji cenowej (za³¹cznik 6)? Czy istnieje mo liwoœæ do³o enia pozycji w kalkulacji cenowej (za³¹cmik nr.6) Odp. Wszystkie materia³y i elementy oraz prace musz¹ zostaæ uwzglêdnione w kalkulacji cenowej wg za³.cmika Jak ma wygl¹daæ pod³¹czenie do Internetu i jak wygl¹da podpisanie umowy? Odp. Internet nie jest przedmiotem zamówienia SIWZ. Pod³¹czenie ma zostaæ zrealizowane jak opisano w pytaniu nr 10 niniejszych odpowiedzi. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 37. W jaki sposób wykonawca ma œwiadczyæ us³ugi dostarczania Internetu? (do wyjaœnienia) Odp. Œwiadczenie us³ugi dostarczania Internetu nie Jest przedmiotem zamówienia SIWZ. Pod³¹czenie ma zostaæ zrealizowane jak opisano w pytaniu nr 10 niniejszych odpowiedzi. 38. Czy w zakres projektu wchodz¹telebimy, monitory, odbiorniki TV lub tablica wyników? Odp. W zakres projektu nie wchodz¹ telebimy, monitory, odbiorniki TV i tablica wyników. 39. Do czego ma s³u yæ sieæ telewizji kablowej w Spodku? Odp. Sieæ telewizji kablowej w spodku ma s³u yæ rozprowadzaniu sygna³u VIDEO i AUDIO z wozu transm³syjdego TV do odbiord³ków AUDIO/VIDEO oraz pomiêdzy komputerem okreœlodym na str. 30 na rys. l jako "graphics generator" i wozem tradsmisyjnym. 40. Czy dostawa telebimów jest w zakresie projektu? Je eli tak to co rozumiemy pod pojêciem telebimu? Proszê podaæ specyfikacjê technicm¹. Odp. Dostawa Telebimów me wchodzi w zakres projektu. 41. Proszê wyznaczyæ pomieszczenie pod rozdzielnicê g³ówn¹. Odp. Miejsce na rozdzielnicê g³ówn¹ - to miejsce za tabtic¹ wyników. 42. Czy po³¹czenie fizyczne od operatora wchodzi w zakres projektu? Odp. Po³¹czenie flzyczde od operatora nie wchodzi w zakres projektu. 43. Czy przewidziane s¹ pomieszczenia na lokalne punkty dystrybucyjne? Czy je trzeba zasilaæ z centralnego UPS? Odp. Tak. Wszystkie pudkty musz¹ mieæ zasileme z UPSa. 44. Czy w rejonie lodowiska znajduje siê rozdzielnica elektrycma? Odp. Tak - po jeddej z ka dej strony lodowiska 45. Czy w zakres oferty wchodzi kontrola dostêpu do pomieszczeñ wydzielonych na, urz¹dzenia postêpowania przetargowego? Odp. Nie. KoDtrola dost~pu do pomieszczea me wchodzi w zakres oferty. 46. Czy przewidziany jest monitoring pomieszczeñ CCTV? Odp. Nie. 47. Czy doprowadzenie sygna³u TV ze Spodka do wozów transmisyjnych le y po stronie wykonawcy? Odp. Doprowadzenie sygna³u TV ze Spodka do wozów transmisyjnych nie le y po stronie Wykonawcy. 48. Czy doprowadzenie sygna³u TV z wozów transmisyjnych do Spodka le y po stronie wykonawcy? Odp. Doprowadzenie sygna³u TV z wozów transmisyjnych do Spodka w zakresie okreœlonym w pkt. 39 le y po stronie Wykonawcy. 49. Czy zasilanie telebim6w le y zakresie projektu? Odp. Tak. Telebimy maj¹ mi~ zapewnione zasilanie. Zasilanie to, nie ma byæ podtrzymywane bateryjnfe. ~~

6 50. Zamawiaj¹cy w siwz w pkt 11 tttermin i miejsce realizacji zamówienia" oczekuje wykonania projektu w temrinie 30 dni od daty podpisania umowy oraz wykonania instalacji w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia projektu. Bior¹c pod uwagê zakres i skalê Inwestycjit W oparciu o nasze doœwiadczenie i dobre praktyki w realizacji tego typu przedsiêwdêæ zwracamy siê z proœb¹ o zmianê tenninów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia. odpowiednio: a. Etap 1-60 dni od daty podpisania umowy. b. Etap n dni od zatwierdzenia projektu systemu przez Zamawiaj¹cego. Odp. Bior¹c pod uwagê bardzo aapiêty termin do fiaalów Mistrzostw Europy w Koszykówce Mpczyzn 2009, zamawiaj¹cy nie wyra a zgody n8 przed³u³;eaie terminów okreœlodycb w pkt. 11 SIWZ 51. Zamawiaj¹cy w pkt 26.1 siwz okreœli³ termin z³ot.enia oferty na 15 grudnia Ze wzgl¹du na faktt it w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 28 listopada 2008 r. zosta³y przedstawione Zamawiaj¹cemu pytania merytorycme dotycz¹ce technicmych aspektów przedsiê~êcia, a maj¹ce istotny wp³yw na zakres i przedmiot oferty. zwracamy siê z proœb¹ o przesuniêcie terminu sk³adania ofert przynajmniej do dnia 22 grudnia Odp. Zamawiaj¹cy niniejszym zmienia termin sk³adania ofert okreœlony w pkt Da dzieó 22 grudnia 2009 r. godz. 9: Zamawiaj¹cy w za³¹cmiku nr 1 do siwz w pkt wymaga m.in. wykonania projektu sieci w budynku MOSiR. Podk³ady b\ld()wlane tego obiektu nie zosta³y za³¹czone do mateña³ów w siwz. Prosimy o udostêpnienie aktualnych podk³adów budowlanych w formacie..dwg. Odp. Podk³ady budowlane budynku MOSiRu ¹ dostêpne do wgl¹du w siedzibie MOSiRu w Dziale Technicznym. 53. Dotyczy Hali Lodowiska: Czy Zamawiaj¹cy zezwala na wykonanie instalacji zasilaj¹cej i telefonicznej w taki sposób. aby by³a ona poprowadzona w korytach kablowych, zamocowanych do konstrukcji wsporczej dachu (dÿwigarów) i poszczególne wi¹zki Unii zasilaj¹cych - pogrupowane wed³ug, wytycznych zawartych w siwz, za³¹cznik nr I ppkt: bieg³y od góry do poszczególnych sto³ów. Odp.Tak. P~~a,~*,NYdT~ "ET"'" Utyki "T1gr Ina..".,ay Boya

7 ~ ~A³-..~- NR 1 DO UW1IIV SPECYfMACJA M TERW.OWA SY~ TELEKOM.JNlKACY JNEGO L³PIdI 3UO V ,.- 81n "-tf³ruryd\ ~, c~ ~~~.-~WJd'" c-{wr1w:jq'i 16H~.~~ ~.-- rozn8.~~ I ~ mmm~oi ~ 5

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 1. INFORMACJE OGÓLNE OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 Ostrowiec w., dnia 23/04/2014 1.1 Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim,

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo