Infonnujemy, e w trakcie przeprowadzonej w dniu 25 i 281istopada br. wizji lokalnej obiektu, zadano Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce pytania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infonnujemy, e w trakcie przeprowadzonej w dniu 25 i 281istopada br. wizji lokalnej obiektu, zadano Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce pytania:"

Transkrypt

1 URZ D MIASTA Wydzia³ Informatyki uj. M³YñSka KATOWICE '.1.2'9.32,.3. ta ZP/316/I/08 I.I /08 Katowice, dnia 5 grudnia 2008 r. Uczestnicy postêpowania o zamówienie publiczne na Wykonanie systemu teleinformat}'cznego i sieci telewizji kablowej w Spodku w Katowicach Infonnujemy, e w trakcie przeprowadzonej w dniu 25 i 281istopada br. wizji lokalnej obiektu, zadano Zamawiaj¹cemu nastêpuj¹ce pytania: Pyta.1a i odpowiedzi po op lokal_ej w Spodk. 25.³³.1008r., na które dotychczas nie zosta³y udzielone odpowiedzi: I. Czy by³by mo liwy swobodny dostêp w trakcie trwania imprezy do instalacji elektrycznych i sieciowych w kanale wentylacyjnym na poziomie sektora wysuwanego wokó³ p³yty w hali g³ównej Spodka? Odp. Nie ma motjiwoœci montowania jakiejkolwiek instalacji w kanale wentylacyjnym na poziomie wokó³ p³yty hali g³ównej. 2. Kiedy przedstawiony zostanie projekt na przebudowê lo y praso~'ej i pomieszczeñ FIBA?. Odp. Aktualnie nie przewiduje siê wykonania projektu przebudowy loty prasowej i pomieszczeñ FI BA. 3. Kiedy bêdzje przedstawiony projekt przebudowy tablicy z zegarem Odp. Nie bêdzie takiego projektu. 4. Czy po przebudowie w pomieszczeniu pod serwerowni¹ (pomieszczenie FIBA)~ wykonana zostanie œciana, czy okno? Odp.PozostaDie okno. 5. Czy jest przewidziana wentylacja I klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni? Odp. Hala g³ówna obiektu jest klimatyzowana; pomieszczenie serwerowni nie bêdzie odgrodzone œcian¹ od bali glównej. 6. W jakiej technologii ma zostaæ wykonana tablica œwietlna i jak¹ bêdzie ona wytwarzaæ temperatur~? Odp.Zak³adamy, e tablica bêdzie wykonana jako tablica diodowa SMD o rozdzielczoœci rzeczywistej 18mm, pobór pr~du calego ekranu o powierzchni 80 m2 - œrednio 43 kw, maksymalnie 74 kw. 7. Jaka jest obci¹ alnoœæ stropu w pomieszczeniu serwerowni? Odp. DU A, poniewa z tego pomieszczenia zosta³o zdemontowane kilkaset kilogramów urz¹dzeñ steruj¹cych i zasilaj.cych tablicê wynikó~'. Obci¹ alnoœæ pod³o a wynosi 500 kg/m2. 8. Czy jest mo liwoœæ rozbudowy aktualnej centrali dla potrzeb pod³¹czenia gniazd koñcowych traktu ISDN30? Odp. Istnieje mo liwoœæ rozbudowy aktualnej centrali Da potreby pod³.cunia gniazd koñcowych tnktu ISDN Prosimy o specyfikacjê techniczn¹ centrali telefonicznej aktualnie wykorzystywanej w Spodku. -(specyfikacja w za³¹czniku) ~

2 Pytania i odlmjwiedzi po wizji loka³dej w Spodku T. 1. Które pomieszczenia mo na zagospodarowaæ UPS? Odp. Serwerownia (pomieszczenie za tablic. œwiedn¹) oraz pomieszczenie na szafê logiczn¹ majduj¹ce siê nad zewnêtrznym wejœciem g³ównym na halê lodowiska. 2. Czy UPS-y maj¹ pracowaæ: równolegle, pojedynczo, dwutorowo czy redundantnie? Odp. Ups-y powjnny pncowaæ pojedynczo. 3. Proszê o podanie obci¹ alnoœci pod³o a w pomieszczeniach dedykowanych dla UPS? Odp. Obci¹ alnoœæ pod³o a wynosi 500 kg/m2. 4. Czy nale y przewidzieæ mo liwoœæ postawienia agregatu pr¹dotwórczego? Odp. Nie wymaga siê agregatu pr¹dotwórczego. 5. Czy pomieszczenie 302 mo e byæ zagospodarowane na potrzeby serwerowni? Odp. Pomieszczenie 302 nie nadaje siê na serwerowniê. Serwerownia pqwinna by usytulowana w pomieszczeniu za tablic¹ œwiet³n.; do celów umieszczenia dodatkowej szafy logicmej w miejsce proponowanego pomieszczenia 302 mo na wykorzystaæ pomieszczenie 90 znajduj¹ce siê na parterze pod serwerowni¹. 6. Czy zamawiaj¹cy gwarantuje, temperaturê C w pomieszczeniach z UPS? Odp. Nie jesteœmy w stanie zagwarantowaæ takiej temperatury. 7. Proszê o wytycme dotycz¹ce instalacji elektrycmych, wymaczenie pomieszczenia dla rozdzielnicy g³ównej. Odp. Rozdzielnicê g³ówn. mo na zainstalowaæ w pomieszczeniu ewentualnej serwerowni (pomieszczenie za tablicê œwietln~, mo na zainstalowaæ urz¹dzenia o mocy do 80 kw. 8. Czy istnieje mo liwoœæ udostêpnienia dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej? Odp. Dokumentacja powykonawcza bêdzie dostêpna do wgl¹du po wykonaniu modernizacji instalacji. Zakoóczenie modernizacji instalacji elektrycmej przewiduje siê na koniec br. Prace zwi¹zane z modernizacj¹ sieci elektrycznej bêd. bieg³y równolegle z realizacj¹ niniejszego projektu. 9. Czy zamawiaj¹cy przewiduje rozbudowê tabeli kalkulacji cenowej? Odp. Zamawiaj¹cy nie przewiduje rozbudowy tabeli. W cenie instalacji w poszczególnych punktach tabeli maj. byæ ujête wszystkie materia³y dodatkowe i robocizna niezbêdne do zrealizowania danej pozycji w tabeli. 10. Jak wygl¹da kwestia Internetu celem podpisania umowy? Odp. Wykonawca jest zobowi¹zany wykonaæ sieæ do rutera i skonfigurowaæ u~dzenia dostêpowe w sposób, jaki opisano w SIWZ. 11. W za³¹czniku I w punktach i jest zapis o odnoœnikach do punktów i 1.1.5, których brak w specyfikacji technicznej. Odp. Do SIWZ wkrad³ siê b³.d redaktonki - w miejsce zapisów,,1.1.3" i,,1.1.5" powinny byæ zapisy,,2.1.3" i,,2.1.5" odpowiednio. 12. Czy po³¹czenie fizyczne kablowe do operatora internetowego wchodzi w zakres projektu. Odp. Po³¹czenie fizyczne kablowe do operatora internetowego wchodzi w zakres projektu, tylko w zakresie okreœlonym w pkt Czy zamawiaj¹cy przewiduje wyznaczenie pomieszczeñ na potrzeby poœrednich punktów dystrybucyjnych. Czy pomieszczenia te podlegaj¹ zasilaniu z UPS. Odp. Wyznaczenie pomieszczeñ powinno byæ zrealizowane w etapie I "wykonanie dokumentacji projektowej"; wszystkie urzêdzenia logiczne podlegaj¹ zasilaniu zups. ~~

3 14. Czy jest droma kanalizacja teletechniczna pomiêdzy budynkiem Spodka a zewnêtrznymi budynkami Spodka? Odp. NIe. 15. Czy okablowanie elektryczne do komputerów na lodowisku zamawiaj¹cy przewiduje puszczenie gór¹ czy do³em? Odp. OkablowaBie elektryczbe do komputerów na lodowisku przewidziane zosta³o przez spuszczenie okablowania elektrycmego z mocowañ oœwietlebia przy suficie Bad lodowiskiem. 16. Ile nale y przewid2ieæ gniazd zasilaj¹cych na jedn¹ RJ45? Odp. Nale y przewidzieæ dwa gbiuda zasilaj¹ce Ba jedn. RJ W której pozycji w tabeli ofertowej nale y uj¹æ gniazda zasilaj¹ce? Odp. Nale y uj¹t w punktach "Instalacje pubktów dost,powych typu I (pojedybcze)" oraz "Instalacja punktów dost~powycb typu II (podwójne)" tabeli Kalkulacja cerowa. 18. Co oznacza nazwa "punktów dostêpowych typu I", "typu II", "pojedyncz)'ch". Ile powinno posiadaæ gniazd RJ i zasilaj¹cych w punkcie. Odp. Punkt dost,powy typu I (pojedync2e) - Zamawiaj¹cy rozumie gniazdo z jednym z³¹czem typu RJ45 i dwoma gniazdami zasilaj~cymi 230 V, punkt dost~powy typu II (podwójne)- Zamawiaj.cy rozumie gniazdo z dwoma z³.czami typu RJ45 RJ45 i czterema gniazdami zasuaj.cymi 230 V 19. Jaki powinien byæ obszar pokrycia bezprzewodowego przed Spodkiem i w jakim standardzie. Jeœli oka e siê zasiêg za niskim, czy jest motliwoœæ instalacji na terenie placu (lampy, stela e)? Odp. Obszar sieci przed Spodkiem pozostaje nledoprecyzowany. Standardy w jakim powinien byt propagowany sygna³ bezprzewodowy to 802.llb i 8O2.ltg na czêstotliwoœci 2,4GHz. 20. Czy okablowanie z wozu transmisyjnego ma byæ zabezpieczone przed dostêpem dla osób postronnych? Czy bêdzie zagwarantowana ochrona tego miejsca? Odp. Miejsce, pomi~ wozem transmisyjnym a wejœciem g³ównym na osi A-A Ble bêdzie dost,pne dla osób postronnych. Nie prl.ewiduje si~ pe³nej ochrony na ca³ej d³ugoœci drogi. 21. Jaki jest aktualny i przewidywany przydzia³ mocy? Jaka jest rezerwa mocy? Odp. Moc zostanie zabezpieczona wed³ug potneb projektu. Projekt powinien przewidzieæ doprowadzenie ¹danej mocy z rozdzielni g³ównej do rozdzielnicy 22. Jakie s¹ oczekiwania i wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa zwi¹zanego z organizacj¹ imprez masowych w odniesieniu do przedmiotowego projektu? Odp. Wymagania okreœla Ustawa z ZZ sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (tekst jednouty - Dz. u. z ZOO5 r. nr 108 pozo 909) 23. W punkcie za³¹cznika l proszê doprecyzowaæ pojêcie redundancji po³¹czeñ miêdzy serwerami a punktami dystrybucyjnymi. Odp. Po³.czenia pomiêdzy serwerami, punktami dystrybucyjnymi i bram¹ do IBternetu powinny byæ wykonane tak, aby pnesyl danych pomi~dzy urz¹dzeniami móg³ odbywaæ siê ró nymi trasami. Powinno istnie~ zapasowe po³¹czenie, które w razie uszkodzenia podstawowego pol¹czenia automatycznie zapewni³oby bezawaryjny pnesyl danych. 24. Czy po³¹czenia redundantne maj¹ byæ u³o one osobnymi trasami. Odp. Po³¹czenia redundantne powinny byæ u³o one ró nymi trasami. 25. Czy w punktach w budynku zewnêtrznym nale y przewidzieæ podtrzymanie UPS. Odp. W budynkach zewn~trzdych nie nalety zapewniaæ podtnymania z UPS. 26. Czy zamawiaj¹cy mo2.e okreœliæ, które urz¹dzenia maj¹ byæ zasilane z UPS.

4 Odp. Urz¹dzenia podtrzymywane z UPSów powinny to byæ wszystkie urz¹dzenia logiczne (tj. prze³¹czniki, routery, mosty, punkty dostêpu bezprzewodowego) oraz serwery. 27. Czy serwery maj¹ byæ wy³¹czone automatycznie po zaniku zasilania '? Odp. Serwery maj¹ byæ wy³¹czone automatycznie po zaniku zasilania tylko po okreœlonym, zdefiniowanym w systemie. czasie pracy. 28. Gdzie maj¹ byæ zlokalizowane wy³¹czniki awaryjne p-po. do UPS? Odp. W pomieszczeniu portierni glównej 29. Czy dostosowanie pomieszczeñ serwerowni do standardów budowy serwerowni jest przedmiotem zamówienia? Odp. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomjeszczenia serwerowni umieszczonego za tablic¹ wyników do wymogów dotycz¹cych korzystania z u~dzeñ komputerowych w zakresie zapewnienia wymaganej temparatury oraz bezpieaeñstwa - bez systemu monitorujêcego. 30. Proszê o przedstawienie harmonogramu prac na terenie S}X)dka, które pokrywaj¹ siê czasowo z tenninami okreœlonymi w zamówieniu. Odp. W okresie od stycznia do czerwca 2009 prowadzone bêd¹ równolegle prace remontowe w zakresie: o Modernizacja oœwietlenia i zasilania elektroenerget}'cznego o Monitoring wizyjny o System p-po o Malowanie i bie ¹cy remont szatni o Wymiana wykladzin w ciêgach korytarzowych o Wymiana zewnêtrznej stolarki okiennej i drzwiowej o Wymiana i monta nowych siedzisk na widowni o Wymiana p³yty lodowiska o Modernizacja widowni lodowiska Prace bêdê koordynowane przez Zamawiaj¹cego na bie ¹co w za1dnoœci od kolejnoœci wykonywania. 31. Czy zamawiaj¹cy zapewnia dla wykonawcy }X)mieszczenia i media }X)dczas realizacji przedmiotu zamówienia? Odp. Tak 32. Czy jest mozliwoœæ zagospodarowania pomieszczenia dla celów instalacji punktów dystrybucyjnych w obejœciu Odp. Do celów instalacji pnnktów dystrybucyjnych w obejœciu mo na wykorzystaæ dwa pomieszczenia; lokalizacja tych pomieszczeñ zostanie przedstawiona na etapie projektowania. 33. Czy UPS maj¹ byæ "" serwero",ru, czy mog¹ byæ poza. Proszê o ""skazanie pomieszczeñ do instalacji UPS. Odp. Pomieszczenia do monta u UPSów to 5en\lerowoia umieszczona za tablic¹ wyników i pomieszczenie nad zewoêtrl.nym wejœciem g³ównym na halê lodowiska. UPSy w wydaniu rack powiooy byæ zamontowane w szafach logicznych. 34, Jakim przewodem maj¹ zosta³ po³¹czone punkty dystrybucyjne (1, czy 2-modowe, miedziane lub œwiat³owodowe, OM2 lub OM3) lub jaka ma byæ transmisja miêdzy punktami dystrybucyjnymi? Odp. Punkty dystrybucyjne powinoy zostaæ ~czone przewodem okreœlonym w projekcie sieci teleinformatycznej. ~

5 35. Najakiej podstawie zamawiaj¹cy przewiduje zap³atê za materia³y instalacyjne b¹dÿ inne elementy i prace nie umieszczone w kalkulacji cenowej (za³¹cznik 6)? Czy istnieje mo liwoœæ do³o enia pozycji w kalkulacji cenowej (za³¹cmik nr.6) Odp. Wszystkie materia³y i elementy oraz prace musz¹ zostaæ uwzglêdnione w kalkulacji cenowej wg za³.cmika Jak ma wygl¹daæ pod³¹czenie do Internetu i jak wygl¹da podpisanie umowy? Odp. Internet nie jest przedmiotem zamówienia SIWZ. Pod³¹czenie ma zostaæ zrealizowane jak opisano w pytaniu nr 10 niniejszych odpowiedzi. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 37. W jaki sposób wykonawca ma œwiadczyæ us³ugi dostarczania Internetu? (do wyjaœnienia) Odp. Œwiadczenie us³ugi dostarczania Internetu nie Jest przedmiotem zamówienia SIWZ. Pod³¹czenie ma zostaæ zrealizowane jak opisano w pytaniu nr 10 niniejszych odpowiedzi. 38. Czy w zakres projektu wchodz¹telebimy, monitory, odbiorniki TV lub tablica wyników? Odp. W zakres projektu nie wchodz¹ telebimy, monitory, odbiorniki TV i tablica wyników. 39. Do czego ma s³u yæ sieæ telewizji kablowej w Spodku? Odp. Sieæ telewizji kablowej w spodku ma s³u yæ rozprowadzaniu sygna³u VIDEO i AUDIO z wozu transm³syjdego TV do odbiord³ków AUDIO/VIDEO oraz pomiêdzy komputerem okreœlodym na str. 30 na rys. l jako "graphics generator" i wozem tradsmisyjnym. 40. Czy dostawa telebimów jest w zakresie projektu? Je eli tak to co rozumiemy pod pojêciem telebimu? Proszê podaæ specyfikacjê technicm¹. Odp. Dostawa Telebimów me wchodzi w zakres projektu. 41. Proszê wyznaczyæ pomieszczenie pod rozdzielnicê g³ówn¹. Odp. Miejsce na rozdzielnicê g³ówn¹ - to miejsce za tabtic¹ wyników. 42. Czy po³¹czenie fizyczne od operatora wchodzi w zakres projektu? Odp. Po³¹czenie flzyczde od operatora nie wchodzi w zakres projektu. 43. Czy przewidziane s¹ pomieszczenia na lokalne punkty dystrybucyjne? Czy je trzeba zasilaæ z centralnego UPS? Odp. Tak. Wszystkie pudkty musz¹ mieæ zasileme z UPSa. 44. Czy w rejonie lodowiska znajduje siê rozdzielnica elektrycma? Odp. Tak - po jeddej z ka dej strony lodowiska 45. Czy w zakres oferty wchodzi kontrola dostêpu do pomieszczeñ wydzielonych na, urz¹dzenia postêpowania przetargowego? Odp. Nie. KoDtrola dost~pu do pomieszczea me wchodzi w zakres oferty. 46. Czy przewidziany jest monitoring pomieszczeñ CCTV? Odp. Nie. 47. Czy doprowadzenie sygna³u TV ze Spodka do wozów transmisyjnych le y po stronie wykonawcy? Odp. Doprowadzenie sygna³u TV ze Spodka do wozów transmisyjnych nie le y po stronie Wykonawcy. 48. Czy doprowadzenie sygna³u TV z wozów transmisyjnych do Spodka le y po stronie wykonawcy? Odp. Doprowadzenie sygna³u TV z wozów transmisyjnych do Spodka w zakresie okreœlonym w pkt. 39 le y po stronie Wykonawcy. 49. Czy zasilanie telebim6w le y zakresie projektu? Odp. Tak. Telebimy maj¹ mi~ zapewnione zasilanie. Zasilanie to, nie ma byæ podtrzymywane bateryjnfe. ~~

6 50. Zamawiaj¹cy w siwz w pkt 11 tttermin i miejsce realizacji zamówienia" oczekuje wykonania projektu w temrinie 30 dni od daty podpisania umowy oraz wykonania instalacji w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia projektu. Bior¹c pod uwagê zakres i skalê Inwestycjit W oparciu o nasze doœwiadczenie i dobre praktyki w realizacji tego typu przedsiêwdêæ zwracamy siê z proœb¹ o zmianê tenninów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia. odpowiednio: a. Etap 1-60 dni od daty podpisania umowy. b. Etap n dni od zatwierdzenia projektu systemu przez Zamawiaj¹cego. Odp. Bior¹c pod uwagê bardzo aapiêty termin do fiaalów Mistrzostw Europy w Koszykówce Mpczyzn 2009, zamawiaj¹cy nie wyra a zgody n8 przed³u³;eaie terminów okreœlodycb w pkt. 11 SIWZ 51. Zamawiaj¹cy w pkt 26.1 siwz okreœli³ termin z³ot.enia oferty na 15 grudnia Ze wzgl¹du na faktt it w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 28 listopada 2008 r. zosta³y przedstawione Zamawiaj¹cemu pytania merytorycme dotycz¹ce technicmych aspektów przedsiê~êcia, a maj¹ce istotny wp³yw na zakres i przedmiot oferty. zwracamy siê z proœb¹ o przesuniêcie terminu sk³adania ofert przynajmniej do dnia 22 grudnia Odp. Zamawiaj¹cy niniejszym zmienia termin sk³adania ofert okreœlony w pkt Da dzieó 22 grudnia 2009 r. godz. 9: Zamawiaj¹cy w za³¹cmiku nr 1 do siwz w pkt wymaga m.in. wykonania projektu sieci w budynku MOSiR. Podk³ady b\ld()wlane tego obiektu nie zosta³y za³¹czone do mateña³ów w siwz. Prosimy o udostêpnienie aktualnych podk³adów budowlanych w formacie..dwg. Odp. Podk³ady budowlane budynku MOSiRu ¹ dostêpne do wgl¹du w siedzibie MOSiRu w Dziale Technicznym. 53. Dotyczy Hali Lodowiska: Czy Zamawiaj¹cy zezwala na wykonanie instalacji zasilaj¹cej i telefonicznej w taki sposób. aby by³a ona poprowadzona w korytach kablowych, zamocowanych do konstrukcji wsporczej dachu (dÿwigarów) i poszczególne wi¹zki Unii zasilaj¹cych - pogrupowane wed³ug, wytycznych zawartych w siwz, za³¹cznik nr I ppkt: bieg³y od góry do poszczególnych sto³ów. Odp.Tak. P~~a,~*,NYdT~ "ET"'" Utyki "T1gr Ina..".,ay Boya

7 ~ ~A³-..~- NR 1 DO UW1IIV SPECYfMACJA M TERW.OWA SY~ TELEKOM.JNlKACY JNEGO L³PIdI 3UO V ,.- 81n "-tf³ruryd\ ~, c~ ~~~.-~WJd'" c-{wr1w:jq'i 16H~.~~ ~.-- rozn8.~~ I ~ mmm~oi ~ 5

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Inwestor Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec

Inwestor Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb zasilenia nowej linii technologicznej T&G tongue and groove dla Zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich Inwestor Kronospan OSB Sp. z

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku 2016-05-02 Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku Lębork, 6 maja 2015 Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 15 00 fax.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl 1 z 6 2014-10-31 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa monitorów LCD, tabletów, komputera

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO PRZYZYWOWEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO PRZYZYWOWEJ. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Znak sprawy: ZSiPM.9.2016 Oświęcim, dnia 20.04.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r.

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.4.2015.20.JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Położenie dedykowanej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 3 E-3 Plan owietlenia pitro

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. ZWARTŚĆ OPRACOWANIA 3. CZĘŚĆ PRAWNA 3.1. Odpis uprawnień do projektowania 3.2. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB 3.3. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OLSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. DOBRZAŃSKIEGO 3, 20-262 LUBLIN

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OLSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. DOBRZAŃSKIEGO 3, 20-262 LUBLIN CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OLSS 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA DOMOFONOWA INSTALACJA DOMOFONOWA Wykonuje się instalacje przywoławczo domofonową. 1) Na parterze instaluje się panel przywoławczy zewnętrzny składający się z domofonu oraz wideokamery, 2) W każdym mieszkaniu montuje

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku DO-0133/7/2011 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Dostawa i montaŝ kontenerowego zaplecza dla obsługi jazu, wraz z robotami związanymi

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE ogłasza przetarg na najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98 m 2 oraz sauny o powierzchni 16,66 m 2 znajdujących się w części budynku przy ul. Łąkowej 59,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz 1/7 - Kanalizacja

Kwestionariusz 1/7 - Kanalizacja Kwestionariusz 1/7 - Kanalizacja Proszę przedstawić listę typów kanalizacji własnej stosowanej poiędzy budynkie, w który znajduje się punkt styku a najbliższą studnią kablową na teranie nienależący do

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzierżoniów, dnia 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo