KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek Bruksela, dnia KOM(2006) 655 wersja ostateczna 2006/0218 (COD) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylaj ące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (przedstawiony przez Komisję) PL PL

2 UZASADNIENIE 1) Kontekst wniosku 110 Podstawa i cele wniosku Klasyfikacja statystyczna produktów według działalności znana pod skrótem CPA została ustanowiona w 1993 r. w celu zharmonizowania statystyk gospodarczych. Klasyfikacja ta jest ściśle powiązana z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej NACE. We wniosku przedstawiono zmienioną wersję CPA, w której uwzględniono rozwój gospodarki w ciągu ostatnich 15 lat, zmiany w NACE, a także w innych międzynarodowych klasyfikacjach produktów. 120 Kontekst ogólny Od czasu przyjęcia klasyfikacji CPA w 1993 r. wprowadzono w niej drobne zmiany. Przyczyną wydania zmienionej wersji są znaczące zmiany w gospodarce od czasu przyj ęcia CPA oraz istotne zmiany w międzynarodowych klasyfikacjach działalności i produktów: w związku z tym proponowana zmieniona wersja CPA lepiej odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą i jest bardziej porównywalna z innymi mi ędzynarodowymi klasyfikacjami. 130 Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek Rozporządzeniem (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 141 Spójność z polityką i celami Unii w innych dziedzinach Nie dotyczy. 2) Konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz ocena wpływu Konsultacje z zainteresowanymi stronami 211 Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów Od 2002 r. prowadzono serię konsultacji z krajowymi instytutami statystycznymi oraz z europejskimi stowarzyszeniami przedsiębiorców i handlowców, podczas których poproszono o przedstawienie wniosków i zmian do CPA Streszczenie odpowiedzi oraz sposób, w jaki były one uwzględniane Wszystkie propozycje zostały uwzględnione i przeanalizowane przez grupy ekspertów technicznych. Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej PL 3 PL

3 229 Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. 230 Ocena wpływu Eurostat wziął pod uwagę trzy możliwości. Pierwszą możliwością było niewprowadzanie zmian do klasyfikacji. W ten sposób przestałoby istnieć powiązanie z klasyfikacją działalności UE NACE która została niedawno zmieniona; w związku z tym niemożliwe byłoby porównanie statystyk z innymi gospodarkami i dane statystyczne nie byłyby dostosowane do bieżących potrzeb. Drugą możliwością było zaproponowanie nowego rozporządzenia Parlamentu/Rady ustanawiającego nową klasyfikację CPA, zmienioną zgodnie z zasadami dostosowania do rzeczywistości gospodarczej, porównywalności z innymi klasyfikacjami mi ędzynarodowymi i ciągłości względem poprzedniej klasyfikacji. Trzecią możliwością było zaproponowanie nowego rozporządzenia Parlamentu/Rady ustanawiającego zmienioną klasyfikację CPA i obejmujące szczegółowo wszystkie powiązane działania wdrożeniowe. Stanowiłoby to zagrożenie dla równoczesnego stosowania zmienionych klasyfikacji NACE i CPA. 3) Aspekty prawne wniosku 305 Krótki opis proponowanych działań Ustanowienie zmienionej klasyfikacji produktów według działalności. 310 Podstawa prawna Artykuł 285 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi podstawę prawną tworzenia statystyk Wspólnoty. Rada, działając zgodnie z procedurą wspó łdecyzji, przyjmuje środki w celu tworzenia statystyk, jeżeli jest to konieczne do wykonywania działań Wspólnoty. Wspomniany artykuł określa wymogi odnoszące się do tworzenia statystyk Wspólnoty oraz wymaga zgodności z normami bezstronności, rzetelności, obiektywizmu, niezależności naukowej, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych. 329 Zasada pomocniczości Ze względu na to, że cele proponowanego działania, czyli ustanowienie wspólnej klasyfikacji produktów według działalności w celu tworzenia porównywalnych statystyk, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez poszczególne pa ństwa członkowskie, konieczne jest przyjęcie wymaganych środków na szczeblu wspólnotowym zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 traktatu. Zasada proporcjonalności Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów: PL 4 PL

4 331 Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zawiera przepis, który umożliwia pa ństwom członkowskim ustanowienie krajowej klasyfikacji statystycznej zgodnej z CPA, pozwalając im na uwzględnienie specyficznych potrzeb gospodarki krajowej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie ogranicza się do minimum koniecznego do osiągnięcia celu stworzenia zmienionej klasyfikacji produktów według działalności i nie wychodzi poza to, co jest konieczne do realizacji tego celu. 332 Wybór instrumentów Proponowane instrumenty: rozporządzenie. Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów: Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, uchyla obowiązujące rozporządzenie. 4) Wpływ na budżet 409 Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Wspólnoty. 5) Informacje dodatkowe Klauzula przeglądu/weryfikacji/wygaśnięcia 532 Wniosek nie zawiera klauzuli przeglądu/weryfikacji/wygaśnięcia. 60 Europejski Obszar Gospodarczy Akt prawny, którego dotyczy wniosek, ma wpływ na EOG i z tego względu powinien obejmować swoim zakresem również Europejski Obszar Gospodarczy. E-1992 PL 5 PL

5 2006/0218 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylaj ące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji 1, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 traktatu, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) we Wspólnocie Europejskiej 2 ; (2) Należy ustanowić aktualną klasyfikację produktów w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i zmian strukturalnych w gospodarce; (3) Struktura klasyfikacji produktów zgodna z odpowiadającą im działalnością produkcyjn ą pozwala uniknąć niepowiązanych ze sobą systemów kodowania oraz ułatwia identyfikację według producentów działających na odnośnych rynkach; (4) Istnieje potrzeba stworzenia struktury wyjściowej, w ramach której dane statystyczne dotyczące produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego i transportu mogłyby być porównywane; (5) Zaktualizowana klasyfikacja produktów według działalności jest ważnym elementem działań Komisji mających na celu ulepszenie statystyk wspólnotowych; celem jest poprawa ładu gospodarczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym dzięki bardziej porównywalnym i odpowiednim danym. (6) W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga norm statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne 1 Dz.U. C, str. 2 Dz.U. L 342 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z , str. 1). PL 6 PL

6 podmioty na jednolitym rynku mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. W związku z tym różne kategorie w ramach klasyfikacji produktów we Wspólnocie Europejskiej powinny być interpretowane jednolicie we wszystkich pa ństwach członkowskich; (7) Wiarygodne i porównywalne statystyki są konieczne w celu umożliwienia przedsi ębiorstwom dokonania oceny swojej konkurencyjności i są przydatne dla instytucji wspólnotowych w zapobieganiu zakłóceniom konkurencji; (8) Ustanowienie wspólnej klasyfikacji statystycznej produktów według działalności gospodarczej samo w sobie nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania ani dostarczania danych. Uzyskanie zbiorczych danych w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości koniecznym do zarządzania rynkiem wewnętrznym jest możliwe pod warunkiem, że państwa członkowskie korzystają z klasyfikacji produktów bezpośrednio powiązanych z klasyfikacją wspólnotową; (9) Należy wprowadzić przepis, dzięki któremu państwa członkowskie będą mogły, w celu spełnienia wymogów krajowych, dodawać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o wspólnotową klasyfikację statystyczną produktów; (10) Porównywalność statystyk gospodarczych w skali międzynarodowej wymaga, aby pa ństwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe stosowały klasyfikacje produktów, które są bezpośrednio powiązane z Centralną Klasyfikacją Produktów (CKP) w wersji 2, przyjętą przez Komisję Statystyczną ONZ 3 ; (11) W związku ze stosowaniem we Wspólnocie klasyfikacji produktów według działalności konieczne jest, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom 4 wspomagał Komisję, w szczególności w zakresie badania problemów wynikających z wdrożenia klasyfikacji CPA, jak również wprowadzania zmian do klasyfikacji CPA; (12) Ustanowienie nowej klasyfikacji statystycznej produktów oznacza konieczność zmiany odesłań do klasyfikacji CPA. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93. (13) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 5 W szczególno ści konieczne jest odwołanie się do procedury regulacyjnej połączonej z prawem kontroli w przypadku środków o zasięgu ogólnym, mających na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, polegających między innymi na wykre śleniu takich elementów lub uzupełnieniu rozporządzenia o nowe elementy tego rodzaju; o środkach tych mowa jest w art. 6 ust. 2 rozporządzenia. (14) Ponieważ cele rozporządzenia, do których należy ustanowienie nowej klasyfikacji 3 4 Dz.U. L 181 z , str Dz. U. L 184 z , str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z , str. 11). PL 7 PL

7 statystycznej produktów według działalności (CPA), nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i mogą być lepiej zrealizowane na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, jak okre ślono w art. 5 traktatu. Stosownie do zapisanej w tym samym artykule zasady proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do realizacji tych celów; (15) Skonsultowano się z Komitetem ds. Programów Statystycznych. PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia nową wspólną klasyfikację statystyczną produktów według działalności w obrębie Wspólnoty, zwaną dalej CPA, w celu zapewnienia powiązania z rzeczywistością gospodarczą i porównywalności między klasyfikacjami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi, a tym samym statystykami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi. 2. Pojęcie produkt oznacza towary przewoźne, towary nieprzewoźne oraz usługi. 3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do korzystania z klasyfikacji wyłącznie dla celów statystycznych. Artykuł 2 1. CPA obejmuje: Poziomy i struktura CPA (a) (b) (c) (d) (e) (f) pierwszy poziom składający się z pozycji oznaczonych alfabetycznie (sekcje), drugi poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem dwucyfrowym (dzia ły), trzeci poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem trzycyfrowym (grupy), czwarty poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem czterocyfrowym (klasy), piąty poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem pięciocyfrowym (kategorie), szósty poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem sześciocyfrowym (podkategorie). PL 8 PL

8 2. Klasyfikacja CPA jest zawarta w Załączniku. Artykuł 3 Stosowanie CPA Komisja stosuje CPA do wszystkich statystyk klasyfikujących produkty według działalności. Artykuł 4 Krajowe klasyfikacje produktów według działalności gospodarczej 1. Państwa członkowskie mogą wykorzystać CPA do stworzenia zagregowanych lub szczegółowych dostosowań krajowych, dla specyficznych potrzeb lub ze względów funkcjonalnych, w oparciu o podkategorie CPA. 2. Klasyfikacje te są powiązane z CPA zgodnie z następującymi zasadami: (a) (b) (c) klasyfikacje, które są bardziej zagregowane niż CPA, składają się z dok ładnych agregacji podkategorii CPA, klasyfikacje, które są bardziej szczegółowe niż CPA, składają się z pozycji, które w całości zawierają się w podkategoriach CPA, klasyfikacje, które ustalono w taki sposób, mogą mieć inne kody. 3. Państwa członkowskie mogą korzystać z krajowej klasyfikacji produktów według działalności ustalonej na podstawie CPA. W takim przypadku przekazują one Komisji projekty definiujące klasyfikację krajową. Komisja sprawdza zgodność klasyfikacji krajowej z ust. 2 i przekazuje klasyfikację krajową do wiadomości innych państw cz łonkowskich. Krajowe klasyfikacje państw członkowskich zawierają tabelę zgodności między klasyfikacjami krajowymi a CPA. Artykuł 5 Działania Komisji 1. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia upowszechnianie, utrzymanie i promowanie CPA, w szczególności poprzez: a) redagowanie, uaktualnianie i publikowanie not wyjaśniających do CPA; b) sporządzanie i publikowanie wytycznych stosowania CPA; c) publikowanie tabel zgodności pomiędzy: nową wersją CPA a poprzednią wersją CPA; poprzednią wersją CPA a nową wersją CPA; CPA i Nomenklaturą Scalon PL 9 PL

9 ą (CN) 6 ; d) prace nad poprawą zgodności z innymi klasyfikacjami. Artykuł 6 Środki wdrożenia 1. Przyjmuje się następujące środki wdrożenia i aktualizacji niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2: (a) decyzje konieczne w przypadku problemów wynikających z wdrożenia CPA, w tym przypisania działalności gospodarczej do konkretnej klasy oraz b) środki techniczne zapewniające w pełni skoordynowane przejście z poprzedniej wersji CPA. 2. Przyjmuje się następujące środki zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z prawem kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 3: zmiany CPA mające na celu: a) uwzględnienie rozwoju technologicznego lub gospodarczego; b) dostosowanie do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych. 3. Należy uwzględnić zasadę stanowiącą, że korzyści z aktualizacji muszą przewyższać jej koszty, oraz zasadę stanowiącą, że dodatkowe koszty i obciążenia muszą mieścić się w rozsądnych granicach. Artykuł 7 Komitet 1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Programów Statystycznych, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej Komitetem. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną ustanowioną w art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną poł ączoną z prawem kontroli ustanowioną w art. 5a ust. 1 i 4 oraz art. 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. 6 Dz.U. L 256 z , str ; PL 10 PL

10 4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 8 Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 3696/93. Artykuł 9 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 11 PL

11 ZAŁĄCZNIK Klasyfikacja produktów wg działalności CPA 2008 (g.i.n.: gdzie indziej niesklasyfikowane; *: częściowo) Kod Pozycja CPC wersja 2 A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA 01 Produkty rolnictwa, łowiectwa i usługi pokrewne 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie Zboża (z wyjątkiem ryżu), rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste Pszenica Pszenica durum 0111* Pszenica, z wyjątkiem pszenicy durum 0111* Kukurydza Kukurydza Jęczmień, żyto i owies Jęczmień Żyto Owies Sorgo, proso zwyczajne i pozostałe zboża Sorgo Proso zwyczajne Pozostałe zboża Słoma i plewy zbóż Słoma i plewy zbóż Warzywa strączkowe, świeże Fasola, świeża Groch, świeży Pozostałe warzywa strączkowe, świeże PL 12 PL

12 Warzywa strączkowe, suszone Fasola, suszona Bób, suszony Ciecierzyca, suszona Soczewica, suszona Groch, suszony Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny Nasiona soi Orzeszki ziemne, niełuskane Orzeszki ziemne, łuskane Nasiona bawełny Pozostałe nasiona oleiste Nasiona lnu Nasiona gorczycy Nasiona rzepaku i rzepiku Nasiona sezamu Nasiona słonecznika Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane Ryż, niełuskany Ryż, niełuskany PL 13 PL Ryż, niełuskany Warzywa i melony, korzenie i bulwy Warzywa liściowe i łodygowe Szparagi Kapusta 01212

13 Kalafiory i brokuły Sałata 01214* Cykoria 01214* Szpinak Karczochy Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe Melony Arbuzy Pozostałe melony Pozostałe warzywa owocowe Papryka chili i papryka, świeże (tylko z rodzaju capsicum) Ogórki i korniszony Bakłażany (oberżyny) Pomidory Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste Marchew i rzepa Czosnek Cebula Pory i pozostałe warzywa cebulowe Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste (bez dużej zawartości skrobi lub inuliny) Jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny Ziemniaki Ziemniaki słodkie Maniok (cassava) Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny Nasiona warzyw, z wyjątkiem nasion buraków PL 14 PL

14 Nasiona warzyw, z wyjątkiem nasion buraków Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych Buraki cukrowe Nasiona buraków cukrowych Grzyby i trufle Grzyby i trufle Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane Trzcina cukrowa Trzcina cukrowa Trzcina cukrowa Tytoń nieprzetworzony Tytoń nieprzetworzony Tytoń nieprzetworzony Rośliny włókniste Rośliny włókniste Bawełna, również odziarniona Juta, kenaf i pozostałe tekstylne włókna łykowe, surowe lub roszone, z wyjątkiem lnu, konopi i ramii Len, konopie oraz surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe rośliny inne niż wieloletnie Rośliny pastewne Rośliny pastewne Kwiaty cięte i pąki kwiatowe; nasiona kwiatów Kwiaty cięte i pąki kwiatowe Nasiona kwiatów Nasiona buraków, nasiona roślin pastewnych; pozostałe surowe materiały ro ślinne PL 15 PL

15 Nasiona buraków (z wyjątkiem nasion buraków cukrowych) oraz nasiona roślin pastewnych Surowe materiały roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane Rośliny wieloletnie Kukurydza Winogrona Winogrona Winogrona stołowe 01330* Pozostałe winogrona, świeże 01330* Owoce tropikalne i subtropikalne Owoce tropikalne i subtropikalne Awokado Banany, plantany itp Daktyle Figi Pozostałe owoce tropikalne i subtropikalne Owoce cytrusowe Owoce cytrusowe Pompele i grejpfruty Cytryny i limy Pomarańcze Tangeryny, mandarynki, klementynki Pozostałe owoce cytrusowe Owoce ziarnkowe i pestkowe Jabłka Jabłka Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe PL 16 PL

16 Gruszki 01352* Pigwy 01352* Morele Wiśnie i czereśnie Brzoskwinie 01355* Nektaryny 01355* Śliwki 01356* Owoce tarniny 01356* Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe owoce i orzechy z drzew i krzewów Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium Owoc kiwi Maliny Truskawki i poziomki Pozostałe jagody, owoce z rodzaju Vaccinium, gdzie indziej niesklasyfikowane Nasiona owoców Nasiona owoców Orzechy (z wyjątkiem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych) Migdały Kasztany Orzechy laskowe Orzeszki pistacjowe Orzechy włoskie Pozostałe orzechy (z wyjątkiem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych) Pozostałe owoce drzew i krzewów, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe owoce drzew i krzewów, gdzie indziej niesklasyfikowane * * * * PL 17 PL

17 01.26 Owoce oleiste Oliwki Oliwki stołowe 01450* Oliwki do produkcji oliwy 01450* Orzechy kokosowe Orzechy kokosowe Pozostałe owoce oleiste Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów * Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy, niepalone Liście herbaty Liście maté (herbaty paragwajskiej) Ziarna kakao Przyprawy, rośliny używane w produkcji aromatów, leków i produktów farmaceutycznych Przyprawy, nieprzetworzone Pieprz (piper spp.), surowy Papryka chili i papryka (z rodzaju capsicum), suszone, surowe Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony, surowe Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe Cynamon, surowy Goździki (całe szypułki), surowe Imbir, suszony, surowy Wanilia, surowa Pozostałe przyprawy, nieprzetworzone Szyszki chmielowe Szyszki chmielowe PL 18 PL

18 Rośliny stosowane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych Rośliny stosowane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych 01930* Pozostałe rośliny wieloletnie Kauczuk naturalny Kauczuk naturalny Choinki gwiazdkowe, cięte Choinki gwiazdkowe, cięte Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania, lub w farbowaniu lub garbowaniu Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania, lub w farbowaniu lub garbowaniu Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia 01961* 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego Bydło mleczne, żywe oraz surowe mleko od bydła mlecznego Bydło mleczne, żywe Bydło mleczne, żywe 0211* Surowe mleko od bydła mlecznego Surowe mleko od bydła mlecznego Pozostałe bydło i bawoły, żywe, oraz ich nasienie Pozostałe bydło i bawoły, żywe Pozostałe bydło i bawoły, z wyjątkiem cieląt, żywe 0211* Cielęta bydła i bawołów, żywe 0211* Nasienie bydła i bawołów Nasienie bydła i bawołów PL 19 PL

19 01.43 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe Wielbłądy i wielbłądowate, żywe Wielbłądy i wielbłądowate, żywe Wielbłądy i wielbłądowate, żywe Owce i kozy, żywe; surowe mleko i wełna strzyżona od owiec i kóz Owce i kozy, żywe Owce, żywe Kozy, żywe Surowe mleko od owiec i kóz Surowe mleko od owiec Surowe mleko od kóz Wełna strzyżona od owiec i kóz, wełna potna, łącznie z wełną praną z drugiej strzyży Wełna strzyżona od owiec i kóz, wełna potna, łącznie z wełną praną z drugiej strzyży Trzoda chlewna, żywa Trzoda chlewna, żywa Trzoda chlewna, żywa Drób, żywy, oraz jaja Drób, żywy Kurczęta, żywe Indyki, żywe Gęsi, żywe Kaczki i perliczki, żywe Jaja w skorupkach, świeże Jaja kurze w skorupkach, świeże Jaja pozostałych gatunków drobiu, w skorupkach, świeże PL 20 PL

20 Jaja wylęgowe Pozostałe zwierzęta hodowlane i produkty pochodzenia zwierzęcego Pozostałe zwierzęta hodowlane, żywe Króliki domowe, żywe Ptaki hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, żywe Gady hodowlane (łącznie z wężami i żółwiami), żywe Pozostałe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, żywe Pozostałe produkty pochodzące od zwierząt hodowlanych Miód naturalny Mleko, surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Ślimaki, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone, w solance, z wyjątkiem ślimaków morskich Produkty jadalne pochodzące od zwierząt hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kokony jedwabników nadające się do motania Woski owadzie i spermacet, również rafinowane lub barwione Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych Produkty niejadalne pochodzące od zwierząt hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane Skóry futerkowe surowe oraz różne inne skóry i skórki surowe Skóry futerkowe surowe, z wyjątkiem skór jagnięcych 02955* Skóry futerkowe surowe, z wyjątkiem skór jagnięcych 02955* Skóry surowe zwierzęce, gdzie indziej niesklasyfikowane (świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetwarzane) Usługi związane z rolnictwem, chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) Usługi wspomagające produkcję roślinną PL 21 PL

21 Usługi wspomagające produkcję roślinną Usługi wspomagające produkcję roślinną Usługi wspomagające produkcję zwierzęcą Usługi wspomagające produkcję zwierzęcą Usługi wspomagające produkcję zwierzęcą Usługi po zbiorze upraw Usługi po zbiorze upraw Usługi po zbiorze upraw Przetwarzanie materiału siewnego na cele rozmnażania Przetwarzanie materiału siewnego na cele rozmnażania Przetwarzanie materiału siewnego na cele rozmnażania Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Produkty gospodarki leśnej i usługi pokrewne 02.1 Drzewa leśne i usługi związane ze szkółkami leśnymi Drzewa leśne i usługi związane ze szkółkami leśnymi Drzewa leśne żywe; nasiona drzew leśnych Drzewa leśne żywe 01961* Nasiona drzew leśnych Usługi związane ze szkółkami leśnymi Usługi związane ze szkółkami leśnymi 86140* Drzewa stojące Drzewa stojące Drewno surowe Drewno surowe Drewno surowe PL 22 PL

22 Drewno okrągłe z drzew iglastych Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyjątkiem drzew tropikalnych 03120* Drewno okrągłe z drzew tropikalnych 03120* Drewno opałowe 03130* 02.3 Dziko rosnące produkty, inne niż drewno Dziko rosnące produkty, inne niż drewno Gumy naturalne Balata, gutaperka, guayula, chicle i podobne gumy naturalne Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów ozdobnych Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów ozdobnych Dziko rosnące produkty jadalne Dziko rosnące produkty jadalne Usługi wspomagające leśnictwo Usługi wspomagające leśnictwo Usługi wspomagające leśnictwo Usługi wspomagające leśnictwo 86140* 03 Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa; produkty akwakultury; us ługi wspomagające rybołówstwo i rybactwo 03.0 Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa; produkty akwakultury; us ługi wspomagające rybołówstwo i rybactwo Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa; produkty akwakultury; us ługi wspomagające rybołówstwo i rybactwo Ryby, żywe Ryby ozdobne, żywe Ryby morskie, żywe, niehodowlane 04119* Ryby słodkowodne, żywe, niehodowlane 04119* Ryby morskie, żywe, hodowlane 04119* PL 23 PL

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015 SEKCJA A Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,

Bardziej szczegółowo

Stawka VAT od 1 stycznia 2011 r. Nazwa grupowania

Stawka VAT od 1 stycznia 2011 r. Nazwa grupowania 01.11.1 Dział 01 - PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA Pszenica 01.11.2 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i 5 % pastewnej 01.11.31 Jęczmień 01.11.32 Żyto 01.11.33.0 8 % Owies 01.11.41.0 Sorgo 01.11.42.0

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI Dziennik Ustaw 15 Poz. 1676 SCHEMAT KLASYFIKACJI Dziennik Ustaw 16 Poz. 1676 Sekcja A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE Sekcja ta obejmuje: rośliny uprawne i

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKWiU 2008 PKWiU 2015 i PKWiU 2015 PKWiU 2008

KLUCZE POWIĄZAŃ PKWiU 2008 PKWiU 2015 i PKWiU 2015 PKWiU 2008 Głównego Urzędu Statystycznego 2 Poz. 43 Załącznik do zarządzenia nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 listopada 2015 r. KLUCZE POWIĄZAŃ PKWiU 2008 PKWiU 2015 i PKWiU 2015 PKWiU 2008 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 30.8. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 224/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) NR 830/ z dnia 27 lipca r. ustanawiające na r. wykaz rodcom listę produktów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 5.10. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 262/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) NR 860/ z dnia 10 września r. ustanawiające na r. wykaz rodcom listę produktów

Bardziej szczegółowo

4.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/1. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

4.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/1. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 4.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) NR 163/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające na r. listę rodcom

Bardziej szczegółowo

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 2008 SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE Sekcja ta obejmuje: rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 stycznia 2008 r. (OR. en) 2006/0218 (COD) PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Uwaga: pełna grupa zawiera kilkadziesiąt pozycji ex 01.1. 01.13.1 Winogrona 01.13.1 Winogrona ex 01.21

Uwaga: pełna grupa zawiera kilkadziesiąt pozycji ex 01.1. 01.13.1 Winogrona 01.13.1 Winogrona ex 01.21 Tabela przedstawia listę towarów i usług objętych podatkiem VAT 3% w roku 2010 i odpowiadające jej pozycje objęte stawką 5% w ustawie na 2011. Jednocześnie została uwzględniona zmiana klasyfikacji statystycznej

Bardziej szczegółowo

Współczynniki akceptacji dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., Nr 227, poz.

Współczynniki akceptacji dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., Nr 227, poz. i dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., 227, poz. 1898) Kod PCN towar 094020 040900000 miód naturalny 34,69 094021 05040001 żołądki drobiowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 1 ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/333 ZAŁĄCZNIK I LISTA O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 38 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII

Bardziej szczegółowo

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis POMOC DE MINIMIS LP. KOD PKD OPIS SEKTORY WYKLUCZONE RYBOŁÓWSTWO 1 03.11.Z Rybołówstwo w wodach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 19.12.2015 L 333/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 10.10. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) NR 907/ z dnia 20 sierpnia r. ustanawiające na r. wykaz rodcom listę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej Dz.U.2011.272.1612 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKWiU 2004 PKWiU 2008

Klucz powiązań PKWiU 2004 PKWiU 2008 SEKCJA A SEKCJE: A, C*, N*, S* 01.1 PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA, WŁĄCZAJĄC PRODUKTY WARZYWNICTWA 01.11.11 Pszenica durum 01.64.10.0* Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 11.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) NR 936/2013 z dnia 12 września 2013 r. ustanawiające na 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 26.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 86/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 286/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie środków przejściowych przyjmowanych w odniesieniu do handlu produktami

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

NACE 13.10 : Kopalnictwo rud żelaza. NACE 13.20 : Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru PRODCOM LISTA 2006

NACE 13.10 : Kopalnictwo rud żelaza. NACE 13.20 : Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru PRODCOM LISTA 2006 NACE 13.10 : Kopalnictwo rud żelaza LITA 2006 Zagranicznego dla roku 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Kopalnictwo rud żelaza CPA 13.10.10 : Rudy żelaza 13.10.10.30 Rudy i koncentraty żelaza niespiekane, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1676. Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 4 września 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1676. Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 4 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług () Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2004 PKWiU 2008 Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania

PKWiU 2004 PKWiU 2008 Symbol Nazwa grupowania Symbol Nazwa grupowania SEKCJA A SEKCJE: A, C*, N*, S* 01.1 PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA, WŁĄCZAJĄC PRODUKTY WARZYWNICTWA 01.11.11 Pszenica durum 01.64.10.0* Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT PKWiU 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 Jak w praktyce stosować zmienione przepisy podatkowe? ZAPEWNIJ SOBIE UNIKALNE KOMPENDIUM

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WYMIANY WEWNĄTRZGAŁĘZIOWEJ W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM TOWARAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

ZNACZENIE WYMIANY WEWNĄTRZGAŁĘZIOWEJ W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM TOWARAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 315 2013 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie ISSN

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 174 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 174 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 174 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 30.9.2015 Dziennik Urzęwy Unii Europejskiej L 254/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) 2015/1711 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające na 2015 r. wykaz

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 lutego 2011 r. AC 141 Certyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 14.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 DYREKTYWA KOMISJI 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Skonsolidowany tekst legislacyjny 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Marianna Żak, Maria Kundzicz. 11 kwietnia 2014 r.

Opracowanie: Marianna Żak, Maria Kundzicz. 11 kwietnia 2014 r. Opracowanie: Marianna Żak, Maria Kundzicz 11 kwietnia 2014 r. Towary rolne Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego działy 1 5 Produkty pochodzenia roślinnego działy 6 14 Tłuszcze i oleje pochodzenia

Bardziej szczegółowo

MENU PONIEDZIAŁEK r.

MENU PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. Kanapka z polędwicą z indyka Pomidor Kakao Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105 g mięsa użyto do przygotowania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.10.2016 L L 290/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (UE) 2016/1872 z dnia 6 października 2016 r. ustanawiające na 2016 r. wykaz rodcom listę produktów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1029

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1029 Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1029 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z

Bardziej szczegółowo

poziomy pozostałości dikwatu.

poziomy pozostałości dikwatu. L 22/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.1.2006 DYREKTYWA KOMISJI 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r. Kasza manna na mleku Parówka Pomidor Herbata z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Parówka: mięso

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Pomoc publiczna w ramach Działania 8.1.2. stanowi pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE. z dnia 20 lutego 2007 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE. z dnia 20 lutego 2007 r. 1.3.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/17 DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 17.07.2017r. Owsianka na mleku i szynką Pomidor Herbata z cytryną Owsianka: płatki owsiane, mleko 70% Pieczywo: Mąka pszenna, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia. Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. (PKWiU) Warszawa 2015 r.

Załącznik do rozporządzenia. Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. (PKWiU) Warszawa 2015 r. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.11.2005 DYREKTYWA KOMISJI 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej Dz.U.2011.272.1612 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/41

DYREKTYWY Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/41 18.9.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/41 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Projekt z dnia 26 lutego 2008 r. USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 31.10.2014 L 313/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1150/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI IMPORTU OKREŚLONYCH TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO KANADY

ZAŁĄCZNIK NR 5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI IMPORTU OKREŚLONYCH TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO KANADY ZAŁĄCZNIK NR 5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI IMPORTU OKREŚLONYCH TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO KANADY CN Nazwa towaru Charakterystyka dostaw 2402 Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy 0207 Mięso

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 18 final - Załącznik 5.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 18 final - Załącznik 5. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0005 (NLE) 5571/16 ADD 17 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 22 stycznia 2016 r. Do: ACP 13 WTO 7

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Import produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (4)

Import produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (4) Import produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (4) Import produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (4) Autor: dr Bożena Nosecka Współpraca: mgr Anna Bugała Alicja Capiga mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. PAKIET NR I DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 1 Ziemniaki 1kg kg 6300 2 Cebula 1kg kg 300 3 Fasola biała 1kg kg 80 4

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną MENU PONIEDZIAŁEK 14.11.2016r. Lane kluski: mąka pszenna, jajko, mleko 70% Mleko Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze

Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze Owoce Świeże owoce oprócz podstawowych Świeże soki owocowe Owoce suszone niesiarkowane morele rodzynki figi, śliwki itp. Zboża, ziarna, orzechy, strączkowe

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 08.05.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Herbatka z cytryną Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo razowe: Mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90. z dnia 22 marca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90. z dnia 22 marca 1990 r. Dz.U.UE.L.90.82.1 Dz.U.UE-sp.11-17-78 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie

Bardziej szczegółowo

Ale czy wśród tych pytań było pytanie o to, co jesz na co dzień, z czego się składa twoje menu?

Ale czy wśród tych pytań było pytanie o to, co jesz na co dzień, z czego się składa twoje menu? 80/20 - klucz do zdrowia oraz cztery cytryny Nie wiem czy pamiętasz swoją ostatnią wizytę u lekarza? Lekarz przebadał cię, przeprowadził wywiad. Zadał w tym czasie parę pytań. Ale czy wśród tych pytań

Bardziej szczegółowo

Croissant migdałowy 11_1723. Croissant morelowy 11_1740. Croissant classic czekoladowy rogalik. Ślimak cynamonowy 11_5735

Croissant migdałowy 11_1723. Croissant morelowy 11_1740. Croissant classic czekoladowy rogalik. Ślimak cynamonowy 11_5735 KATALOG PRODUKTÓW DLA RYNKU HORECA 2010 Croissant czekoladowy 11_1720 95g 4560g Mąka pszenna, wypełnienie 19% (cukier, tłuszcz roślinny, mleko w proszku, kakao w proszku 0,7%, emulgator (lecytyna sojowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 września 2015 r. AC 080 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/1

ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/1 30.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 733/2008 z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 327/44 2.12.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2106 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014 poprzez nałożenie specjalnych warunków dotyczących przywozu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1165/2007

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1165/2007 12.10. L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) nr 1165/ z dnia 3 września

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 13.02.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. 27.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/69 DYREKTYWA KOMISJI 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 294/2007. z dnia 20 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 294/2007. z dnia 20 lutego 2007 r. 23.3.2007 L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 83/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) NR 294/2007 z dnia 20

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAKIET I : RYBY CPV 152

PAKIET I : RYBY CPV 152 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I : RYBY CPV 152 za 1kg za 1 kg cena netto za kg. brutto jedn. 1 Panga filet kg 442 2 Dorsz filet kg 158 3 Mintaj filet kostka kg 142 4 Ryba wędzona Makrela

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 06.03.2017r. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa Pieczywo razowe: mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas Parówka: mięso z piersi kurczaka 64%, skórki z kurczaka,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do

Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku. 1 ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r.

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r. Kasza manna Kanapka z szynką Pomidor świeży Herbatka z cytryną Krupnik ryżowy Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym Kasza Surówka Herbatka Ice Tea Owoce: marchewka, jabłko, gruszka Domowe Obiadki MENU PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo