KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek Bruksela, dnia KOM(2006) 655 wersja ostateczna 2006/0218 (COD) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylaj ące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (przedstawiony przez Komisję) PL PL

2 UZASADNIENIE 1) Kontekst wniosku 110 Podstawa i cele wniosku Klasyfikacja statystyczna produktów według działalności znana pod skrótem CPA została ustanowiona w 1993 r. w celu zharmonizowania statystyk gospodarczych. Klasyfikacja ta jest ściśle powiązana z klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej NACE. We wniosku przedstawiono zmienioną wersję CPA, w której uwzględniono rozwój gospodarki w ciągu ostatnich 15 lat, zmiany w NACE, a także w innych międzynarodowych klasyfikacjach produktów. 120 Kontekst ogólny Od czasu przyjęcia klasyfikacji CPA w 1993 r. wprowadzono w niej drobne zmiany. Przyczyną wydania zmienionej wersji są znaczące zmiany w gospodarce od czasu przyj ęcia CPA oraz istotne zmiany w międzynarodowych klasyfikacjach działalności i produktów: w związku z tym proponowana zmieniona wersja CPA lepiej odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą i jest bardziej porównywalna z innymi mi ędzynarodowymi klasyfikacjami. 130 Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek Rozporządzeniem (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 141 Spójność z polityką i celami Unii w innych dziedzinach Nie dotyczy. 2) Konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz ocena wpływu Konsultacje z zainteresowanymi stronami 211 Metody konsultacji, główne sektory objęte konsultacjami i ogólny profil respondentów Od 2002 r. prowadzono serię konsultacji z krajowymi instytutami statystycznymi oraz z europejskimi stowarzyszeniami przedsiębiorców i handlowców, podczas których poproszono o przedstawienie wniosków i zmian do CPA Streszczenie odpowiedzi oraz sposób, w jaki były one uwzględniane Wszystkie propozycje zostały uwzględnione i przeanalizowane przez grupy ekspertów technicznych. Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej PL 3 PL

3 229 Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. 230 Ocena wpływu Eurostat wziął pod uwagę trzy możliwości. Pierwszą możliwością było niewprowadzanie zmian do klasyfikacji. W ten sposób przestałoby istnieć powiązanie z klasyfikacją działalności UE NACE która została niedawno zmieniona; w związku z tym niemożliwe byłoby porównanie statystyk z innymi gospodarkami i dane statystyczne nie byłyby dostosowane do bieżących potrzeb. Drugą możliwością było zaproponowanie nowego rozporządzenia Parlamentu/Rady ustanawiającego nową klasyfikację CPA, zmienioną zgodnie z zasadami dostosowania do rzeczywistości gospodarczej, porównywalności z innymi klasyfikacjami mi ędzynarodowymi i ciągłości względem poprzedniej klasyfikacji. Trzecią możliwością było zaproponowanie nowego rozporządzenia Parlamentu/Rady ustanawiającego zmienioną klasyfikację CPA i obejmujące szczegółowo wszystkie powiązane działania wdrożeniowe. Stanowiłoby to zagrożenie dla równoczesnego stosowania zmienionych klasyfikacji NACE i CPA. 3) Aspekty prawne wniosku 305 Krótki opis proponowanych działań Ustanowienie zmienionej klasyfikacji produktów według działalności. 310 Podstawa prawna Artykuł 285 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi podstawę prawną tworzenia statystyk Wspólnoty. Rada, działając zgodnie z procedurą wspó łdecyzji, przyjmuje środki w celu tworzenia statystyk, jeżeli jest to konieczne do wykonywania działań Wspólnoty. Wspomniany artykuł określa wymogi odnoszące się do tworzenia statystyk Wspólnoty oraz wymaga zgodności z normami bezstronności, rzetelności, obiektywizmu, niezależności naukowej, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych. 329 Zasada pomocniczości Ze względu na to, że cele proponowanego działania, czyli ustanowienie wspólnej klasyfikacji produktów według działalności w celu tworzenia porównywalnych statystyk, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez poszczególne pa ństwa członkowskie, konieczne jest przyjęcie wymaganych środków na szczeblu wspólnotowym zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 traktatu. Zasada proporcjonalności Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów: PL 4 PL

4 331 Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zawiera przepis, który umożliwia pa ństwom członkowskim ustanowienie krajowej klasyfikacji statystycznej zgodnej z CPA, pozwalając im na uwzględnienie specyficznych potrzeb gospodarki krajowej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie ogranicza się do minimum koniecznego do osiągnięcia celu stworzenia zmienionej klasyfikacji produktów według działalności i nie wychodzi poza to, co jest konieczne do realizacji tego celu. 332 Wybór instrumentów Proponowane instrumenty: rozporządzenie. Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów: Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, uchyla obowiązujące rozporządzenie. 4) Wpływ na budżet 409 Wniosek nie ma wpływu finansowego na budżet Wspólnoty. 5) Informacje dodatkowe Klauzula przeglądu/weryfikacji/wygaśnięcia 532 Wniosek nie zawiera klauzuli przeglądu/weryfikacji/wygaśnięcia. 60 Europejski Obszar Gospodarczy Akt prawny, którego dotyczy wniosek, ma wpływ na EOG i z tego względu powinien obejmować swoim zakresem również Europejski Obszar Gospodarczy. E-1992 PL 5 PL

5 2006/0218 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylaj ące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji 1, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 traktatu, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) we Wspólnocie Europejskiej 2 ; (2) Należy ustanowić aktualną klasyfikację produktów w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i zmian strukturalnych w gospodarce; (3) Struktura klasyfikacji produktów zgodna z odpowiadającą im działalnością produkcyjn ą pozwala uniknąć niepowiązanych ze sobą systemów kodowania oraz ułatwia identyfikację według producentów działających na odnośnych rynkach; (4) Istnieje potrzeba stworzenia struktury wyjściowej, w ramach której dane statystyczne dotyczące produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego i transportu mogłyby być porównywane; (5) Zaktualizowana klasyfikacja produktów według działalności jest ważnym elementem działań Komisji mających na celu ulepszenie statystyk wspólnotowych; celem jest poprawa ładu gospodarczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym dzięki bardziej porównywalnym i odpowiednim danym. (6) W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga norm statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne 1 Dz.U. C, str. 2 Dz.U. L 342 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z , str. 1). PL 6 PL

6 podmioty na jednolitym rynku mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. W związku z tym różne kategorie w ramach klasyfikacji produktów we Wspólnocie Europejskiej powinny być interpretowane jednolicie we wszystkich pa ństwach członkowskich; (7) Wiarygodne i porównywalne statystyki są konieczne w celu umożliwienia przedsi ębiorstwom dokonania oceny swojej konkurencyjności i są przydatne dla instytucji wspólnotowych w zapobieganiu zakłóceniom konkurencji; (8) Ustanowienie wspólnej klasyfikacji statystycznej produktów według działalności gospodarczej samo w sobie nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania ani dostarczania danych. Uzyskanie zbiorczych danych w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości koniecznym do zarządzania rynkiem wewnętrznym jest możliwe pod warunkiem, że państwa członkowskie korzystają z klasyfikacji produktów bezpośrednio powiązanych z klasyfikacją wspólnotową; (9) Należy wprowadzić przepis, dzięki któremu państwa członkowskie będą mogły, w celu spełnienia wymogów krajowych, dodawać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o wspólnotową klasyfikację statystyczną produktów; (10) Porównywalność statystyk gospodarczych w skali międzynarodowej wymaga, aby pa ństwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe stosowały klasyfikacje produktów, które są bezpośrednio powiązane z Centralną Klasyfikacją Produktów (CKP) w wersji 2, przyjętą przez Komisję Statystyczną ONZ 3 ; (11) W związku ze stosowaniem we Wspólnocie klasyfikacji produktów według działalności konieczne jest, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom 4 wspomagał Komisję, w szczególności w zakresie badania problemów wynikających z wdrożenia klasyfikacji CPA, jak również wprowadzania zmian do klasyfikacji CPA; (12) Ustanowienie nowej klasyfikacji statystycznej produktów oznacza konieczność zmiany odesłań do klasyfikacji CPA. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93. (13) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 5 W szczególno ści konieczne jest odwołanie się do procedury regulacyjnej połączonej z prawem kontroli w przypadku środków o zasięgu ogólnym, mających na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, polegających między innymi na wykre śleniu takich elementów lub uzupełnieniu rozporządzenia o nowe elementy tego rodzaju; o środkach tych mowa jest w art. 6 ust. 2 rozporządzenia. (14) Ponieważ cele rozporządzenia, do których należy ustanowienie nowej klasyfikacji 3 4 Dz.U. L 181 z , str Dz. U. L 184 z , str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z , str. 11). PL 7 PL

7 statystycznej produktów według działalności (CPA), nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i mogą być lepiej zrealizowane na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, jak okre ślono w art. 5 traktatu. Stosownie do zapisanej w tym samym artykule zasady proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do realizacji tych celów; (15) Skonsultowano się z Komitetem ds. Programów Statystycznych. PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia nową wspólną klasyfikację statystyczną produktów według działalności w obrębie Wspólnoty, zwaną dalej CPA, w celu zapewnienia powiązania z rzeczywistością gospodarczą i porównywalności między klasyfikacjami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi, a tym samym statystykami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi. 2. Pojęcie produkt oznacza towary przewoźne, towary nieprzewoźne oraz usługi. 3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do korzystania z klasyfikacji wyłącznie dla celów statystycznych. Artykuł 2 1. CPA obejmuje: Poziomy i struktura CPA (a) (b) (c) (d) (e) (f) pierwszy poziom składający się z pozycji oznaczonych alfabetycznie (sekcje), drugi poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem dwucyfrowym (dzia ły), trzeci poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem trzycyfrowym (grupy), czwarty poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem czterocyfrowym (klasy), piąty poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem pięciocyfrowym (kategorie), szósty poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem sześciocyfrowym (podkategorie). PL 8 PL

8 2. Klasyfikacja CPA jest zawarta w Załączniku. Artykuł 3 Stosowanie CPA Komisja stosuje CPA do wszystkich statystyk klasyfikujących produkty według działalności. Artykuł 4 Krajowe klasyfikacje produktów według działalności gospodarczej 1. Państwa członkowskie mogą wykorzystać CPA do stworzenia zagregowanych lub szczegółowych dostosowań krajowych, dla specyficznych potrzeb lub ze względów funkcjonalnych, w oparciu o podkategorie CPA. 2. Klasyfikacje te są powiązane z CPA zgodnie z następującymi zasadami: (a) (b) (c) klasyfikacje, które są bardziej zagregowane niż CPA, składają się z dok ładnych agregacji podkategorii CPA, klasyfikacje, które są bardziej szczegółowe niż CPA, składają się z pozycji, które w całości zawierają się w podkategoriach CPA, klasyfikacje, które ustalono w taki sposób, mogą mieć inne kody. 3. Państwa członkowskie mogą korzystać z krajowej klasyfikacji produktów według działalności ustalonej na podstawie CPA. W takim przypadku przekazują one Komisji projekty definiujące klasyfikację krajową. Komisja sprawdza zgodność klasyfikacji krajowej z ust. 2 i przekazuje klasyfikację krajową do wiadomości innych państw cz łonkowskich. Krajowe klasyfikacje państw członkowskich zawierają tabelę zgodności między klasyfikacjami krajowymi a CPA. Artykuł 5 Działania Komisji 1. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia upowszechnianie, utrzymanie i promowanie CPA, w szczególności poprzez: a) redagowanie, uaktualnianie i publikowanie not wyjaśniających do CPA; b) sporządzanie i publikowanie wytycznych stosowania CPA; c) publikowanie tabel zgodności pomiędzy: nową wersją CPA a poprzednią wersją CPA; poprzednią wersją CPA a nową wersją CPA; CPA i Nomenklaturą Scalon PL 9 PL

9 ą (CN) 6 ; d) prace nad poprawą zgodności z innymi klasyfikacjami. Artykuł 6 Środki wdrożenia 1. Przyjmuje się następujące środki wdrożenia i aktualizacji niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2: (a) decyzje konieczne w przypadku problemów wynikających z wdrożenia CPA, w tym przypisania działalności gospodarczej do konkretnej klasy oraz b) środki techniczne zapewniające w pełni skoordynowane przejście z poprzedniej wersji CPA. 2. Przyjmuje się następujące środki zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z prawem kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 3: zmiany CPA mające na celu: a) uwzględnienie rozwoju technologicznego lub gospodarczego; b) dostosowanie do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych. 3. Należy uwzględnić zasadę stanowiącą, że korzyści z aktualizacji muszą przewyższać jej koszty, oraz zasadę stanowiącą, że dodatkowe koszty i obciążenia muszą mieścić się w rozsądnych granicach. Artykuł 7 Komitet 1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Programów Statystycznych, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej Komitetem. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną ustanowioną w art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się procedurę regulacyjną poł ączoną z prawem kontroli ustanowioną w art. 5a ust. 1 i 4 oraz art. 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. 6 Dz.U. L 256 z , str ; PL 10 PL

10 4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 8 Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 3696/93. Artykuł 9 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 11 PL

11 ZAŁĄCZNIK Klasyfikacja produktów wg działalności CPA 2008 (g.i.n.: gdzie indziej niesklasyfikowane; *: częściowo) Kod Pozycja CPC wersja 2 A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA 01 Produkty rolnictwa, łowiectwa i usługi pokrewne 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie Zboża (z wyjątkiem ryżu), rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste Pszenica Pszenica durum 0111* Pszenica, z wyjątkiem pszenicy durum 0111* Kukurydza Kukurydza Jęczmień, żyto i owies Jęczmień Żyto Owies Sorgo, proso zwyczajne i pozostałe zboża Sorgo Proso zwyczajne Pozostałe zboża Słoma i plewy zbóż Słoma i plewy zbóż Warzywa strączkowe, świeże Fasola, świeża Groch, świeży Pozostałe warzywa strączkowe, świeże PL 12 PL

12 Warzywa strączkowe, suszone Fasola, suszona Bób, suszony Ciecierzyca, suszona Soczewica, suszona Groch, suszony Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny Nasiona soi Orzeszki ziemne, niełuskane Orzeszki ziemne, łuskane Nasiona bawełny Pozostałe nasiona oleiste Nasiona lnu Nasiona gorczycy Nasiona rzepaku i rzepiku Nasiona sezamu Nasiona słonecznika Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane Ryż, niełuskany Ryż, niełuskany PL 13 PL Ryż, niełuskany Warzywa i melony, korzenie i bulwy Warzywa liściowe i łodygowe Szparagi Kapusta 01212

13 Kalafiory i brokuły Sałata 01214* Cykoria 01214* Szpinak Karczochy Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe Melony Arbuzy Pozostałe melony Pozostałe warzywa owocowe Papryka chili i papryka, świeże (tylko z rodzaju capsicum) Ogórki i korniszony Bakłażany (oberżyny) Pomidory Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste Marchew i rzepa Czosnek Cebula Pory i pozostałe warzywa cebulowe Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste (bez dużej zawartości skrobi lub inuliny) Jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny Ziemniaki Ziemniaki słodkie Maniok (cassava) Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny Nasiona warzyw, z wyjątkiem nasion buraków PL 14 PL

14 Nasiona warzyw, z wyjątkiem nasion buraków Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych Buraki cukrowe Nasiona buraków cukrowych Grzyby i trufle Grzyby i trufle Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane Trzcina cukrowa Trzcina cukrowa Trzcina cukrowa Tytoń nieprzetworzony Tytoń nieprzetworzony Tytoń nieprzetworzony Rośliny włókniste Rośliny włókniste Bawełna, również odziarniona Juta, kenaf i pozostałe tekstylne włókna łykowe, surowe lub roszone, z wyjątkiem lnu, konopi i ramii Len, konopie oraz surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe rośliny inne niż wieloletnie Rośliny pastewne Rośliny pastewne Kwiaty cięte i pąki kwiatowe; nasiona kwiatów Kwiaty cięte i pąki kwiatowe Nasiona kwiatów Nasiona buraków, nasiona roślin pastewnych; pozostałe surowe materiały ro ślinne PL 15 PL

15 Nasiona buraków (z wyjątkiem nasion buraków cukrowych) oraz nasiona roślin pastewnych Surowe materiały roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane Rośliny wieloletnie Kukurydza Winogrona Winogrona Winogrona stołowe 01330* Pozostałe winogrona, świeże 01330* Owoce tropikalne i subtropikalne Owoce tropikalne i subtropikalne Awokado Banany, plantany itp Daktyle Figi Pozostałe owoce tropikalne i subtropikalne Owoce cytrusowe Owoce cytrusowe Pompele i grejpfruty Cytryny i limy Pomarańcze Tangeryny, mandarynki, klementynki Pozostałe owoce cytrusowe Owoce ziarnkowe i pestkowe Jabłka Jabłka Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe PL 16 PL

16 Gruszki 01352* Pigwy 01352* Morele Wiśnie i czereśnie Brzoskwinie 01355* Nektaryny 01355* Śliwki 01356* Owoce tarniny 01356* Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe owoce i orzechy z drzew i krzewów Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium Owoc kiwi Maliny Truskawki i poziomki Pozostałe jagody, owoce z rodzaju Vaccinium, gdzie indziej niesklasyfikowane Nasiona owoców Nasiona owoców Orzechy (z wyjątkiem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych) Migdały Kasztany Orzechy laskowe Orzeszki pistacjowe Orzechy włoskie Pozostałe orzechy (z wyjątkiem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych) Pozostałe owoce drzew i krzewów, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe owoce drzew i krzewów, gdzie indziej niesklasyfikowane * * * * PL 17 PL

17 01.26 Owoce oleiste Oliwki Oliwki stołowe 01450* Oliwki do produkcji oliwy 01450* Orzechy kokosowe Orzechy kokosowe Pozostałe owoce oleiste Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów * Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy, niepalone Liście herbaty Liście maté (herbaty paragwajskiej) Ziarna kakao Przyprawy, rośliny używane w produkcji aromatów, leków i produktów farmaceutycznych Przyprawy, nieprzetworzone Pieprz (piper spp.), surowy Papryka chili i papryka (z rodzaju capsicum), suszone, surowe Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony, surowe Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe Cynamon, surowy Goździki (całe szypułki), surowe Imbir, suszony, surowy Wanilia, surowa Pozostałe przyprawy, nieprzetworzone Szyszki chmielowe Szyszki chmielowe PL 18 PL

18 Rośliny stosowane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych Rośliny stosowane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych 01930* Pozostałe rośliny wieloletnie Kauczuk naturalny Kauczuk naturalny Choinki gwiazdkowe, cięte Choinki gwiazdkowe, cięte Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania, lub w farbowaniu lub garbowaniu Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania, lub w farbowaniu lub garbowaniu Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i pędy; grzybnia 01961* 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego Bydło mleczne, żywe oraz surowe mleko od bydła mlecznego Bydło mleczne, żywe Bydło mleczne, żywe 0211* Surowe mleko od bydła mlecznego Surowe mleko od bydła mlecznego Pozostałe bydło i bawoły, żywe, oraz ich nasienie Pozostałe bydło i bawoły, żywe Pozostałe bydło i bawoły, z wyjątkiem cieląt, żywe 0211* Cielęta bydła i bawołów, żywe 0211* Nasienie bydła i bawołów Nasienie bydła i bawołów PL 19 PL

19 01.43 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe Wielbłądy i wielbłądowate, żywe Wielbłądy i wielbłądowate, żywe Wielbłądy i wielbłądowate, żywe Owce i kozy, żywe; surowe mleko i wełna strzyżona od owiec i kóz Owce i kozy, żywe Owce, żywe Kozy, żywe Surowe mleko od owiec i kóz Surowe mleko od owiec Surowe mleko od kóz Wełna strzyżona od owiec i kóz, wełna potna, łącznie z wełną praną z drugiej strzyży Wełna strzyżona od owiec i kóz, wełna potna, łącznie z wełną praną z drugiej strzyży Trzoda chlewna, żywa Trzoda chlewna, żywa Trzoda chlewna, żywa Drób, żywy, oraz jaja Drób, żywy Kurczęta, żywe Indyki, żywe Gęsi, żywe Kaczki i perliczki, żywe Jaja w skorupkach, świeże Jaja kurze w skorupkach, świeże Jaja pozostałych gatunków drobiu, w skorupkach, świeże PL 20 PL

20 Jaja wylęgowe Pozostałe zwierzęta hodowlane i produkty pochodzenia zwierzęcego Pozostałe zwierzęta hodowlane, żywe Króliki domowe, żywe Ptaki hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, żywe Gady hodowlane (łącznie z wężami i żółwiami), żywe Pozostałe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, żywe Pozostałe produkty pochodzące od zwierząt hodowlanych Miód naturalny Mleko, surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Ślimaki, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone, w solance, z wyjątkiem ślimaków morskich Produkty jadalne pochodzące od zwierząt hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kokony jedwabników nadające się do motania Woski owadzie i spermacet, również rafinowane lub barwione Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych Produkty niejadalne pochodzące od zwierząt hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane Skóry futerkowe surowe oraz różne inne skóry i skórki surowe Skóry futerkowe surowe, z wyjątkiem skór jagnięcych 02955* Skóry futerkowe surowe, z wyjątkiem skór jagnięcych 02955* Skóry surowe zwierzęce, gdzie indziej niesklasyfikowane (świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetwarzane) Usługi związane z rolnictwem, chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) Usługi wspomagające produkcję roślinną PL 21 PL

21 Usługi wspomagające produkcję roślinną Usługi wspomagające produkcję roślinną Usługi wspomagające produkcję zwierzęcą Usługi wspomagające produkcję zwierzęcą Usługi wspomagające produkcję zwierzęcą Usługi po zbiorze upraw Usługi po zbiorze upraw Usługi po zbiorze upraw Przetwarzanie materiału siewnego na cele rozmnażania Przetwarzanie materiału siewnego na cele rozmnażania Przetwarzanie materiału siewnego na cele rozmnażania Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Łowiectwo i chwytanie zwierząt w pułapki oraz usługi pokrewne Produkty gospodarki leśnej i usługi pokrewne 02.1 Drzewa leśne i usługi związane ze szkółkami leśnymi Drzewa leśne i usługi związane ze szkółkami leśnymi Drzewa leśne żywe; nasiona drzew leśnych Drzewa leśne żywe 01961* Nasiona drzew leśnych Usługi związane ze szkółkami leśnymi Usługi związane ze szkółkami leśnymi 86140* Drzewa stojące Drzewa stojące Drewno surowe Drewno surowe Drewno surowe PL 22 PL

22 Drewno okrągłe z drzew iglastych Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyjątkiem drzew tropikalnych 03120* Drewno okrągłe z drzew tropikalnych 03120* Drewno opałowe 03130* 02.3 Dziko rosnące produkty, inne niż drewno Dziko rosnące produkty, inne niż drewno Gumy naturalne Balata, gutaperka, guayula, chicle i podobne gumy naturalne Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów ozdobnych Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów ozdobnych Dziko rosnące produkty jadalne Dziko rosnące produkty jadalne Usługi wspomagające leśnictwo Usługi wspomagające leśnictwo Usługi wspomagające leśnictwo Usługi wspomagające leśnictwo 86140* 03 Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa; produkty akwakultury; us ługi wspomagające rybołówstwo i rybactwo 03.0 Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa; produkty akwakultury; us ługi wspomagające rybołówstwo i rybactwo Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa; produkty akwakultury; us ługi wspomagające rybołówstwo i rybactwo Ryby, żywe Ryby ozdobne, żywe Ryby morskie, żywe, niehodowlane 04119* Ryby słodkowodne, żywe, niehodowlane 04119* Ryby morskie, żywe, hodowlane 04119* PL 23 PL

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015 SEKCJA A Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r. 22.1.2009 L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.: uprawę roślin,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r. 15.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie: - uprawy i hodowli roślin, równieŝ upraw leśnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA 26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 1 z 486 2013-09-21 21:18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI ZASADY BUDOWY KLASYFIKACJI. Przedmowa ZAŁĄCZNIK POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPIS TREŚCI 1. Zasady Budowy Klasyfikacji 2. Schemat klasyfikacji 3. Wyjaśnienia PKD 2007 4. Klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004 ZASADY

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

7 01.26 Owoce oleiste

7 01.26 Owoce oleiste STAWKA 8% Lp. 2008 Towar (grupa towarów) 1 ex 01.1 2 ex 01.21 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego ( ex 01.16.1) Winogrona,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ... Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa...

Spis treści. ... Zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa... załącznik Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego,

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2008 Towar (grupa towarów)

PKWiU 2008 Towar (grupa towarów) 8% Lp. 2008 Towar (grupa towarów) 1 ex 01.1 2 ex 01.21 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego ( ex 01.16.1) Winogrona, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5

20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5 20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach

Bardziej szczegółowo

II. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM VAT I ZASADY JEGO ROZLICZANIA

II. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM VAT I ZASADY JEGO ROZLICZANIA Niniejsze opracowanie nie ma charakteru źródła prawa i nie zwalnia z zapoznania się z przepisami podatkowymi. Zawiera ono podstawowe informacje uznane przez autora za najbardziej istotne. I. WSTĘP Podatek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie nt. sektora rolno spożywczego we Włoszech oraz preferencji konsumentów włoskich

Opracowanie nt. sektora rolno spożywczego we Włoszech oraz preferencji konsumentów włoskich WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RZYMIE Rzym, 21 maja 2014 r. Opracowanie nt. sektora rolno spożywczego we Włoszech oraz preferencji konsumentów włoskich 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Towar jako przedmiot handlu

Towar jako przedmiot handlu Marta Misiarz Katarzyna Kocierz Katarzyna Kocierz Marta Misiarz Towar jako przedmiot handlu Prowadzenie sprzedaży. Tom I Towar jako przedmiot handlu Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca,

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Zmiany wwymaganiach dotyczących znakowania środków spożywczych wynikające zrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 wsprawie

Zmiany wwymaganiach dotyczących znakowania środków spożywczych wynikające zrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 wsprawie Zmiany wwymaganiach dotyczących znakowania środków spożywczych wynikające zrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 wsprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo