SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku

2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKIE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. mam przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący wyniki osiągnięte przez spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Grupę WDB w drugim kwartale 2015 roku. Kolejny kwartał upłynął pod znakiem rozszerzenia działalności w zakresie usług dla branży transportowej. Grupa WDB wspólnie z Logintrans Sp. z o.o. przygotowało ofertę skierowaną do firm produkcyjnych i handlowych dotyczącą optymalizacji kosztów transportu przy wykorzystaniu klastrów transportowych tworzonych za pośrednictwem Systemu Trans.eu. Oferta skorzystania z klastrów transportowych połączona jest z oferta aranżacji ochrony ubezpieczeniowej dla firm produkcyjnych i handlowych w zakresie ubezpieczenia majątkowego oraz grupowego ubezpieczenia na życie przez WDB. Natomiast dla firm transportowych uczestniczących w klastrach oferowana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OCP oraz ubezpieczeń komunikacyjnych przez Transbrokers.eu. Jest to kolejne wspólnie realizowane przedsięwzięcie w ramach kooperacji miedzy WDB i Transbrokers.eu. W zakresie działalności Transbrokers.eu, II kwartał b.r. przyniósł kolejny wzrost liczby polis zawieranych przy współudziale Transbrokers.eu. zarówno w ubezpieczeniach OCP jak również ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prowadzone działania sprzedażowe oraz rozszerzenie oferty prezentowanej bezpośrednio za pośrednictwem kalkulatora dostępnego w Systemie Trans.eu pozwala nam zakładać, że dynamika ta zostanie utrzymana w kolejnych okresach. Obecnie jesteśmy także na półmetku realizacji projekty ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej w bieżącym roku szkolnym. W tym roku, ze względu na zmiany legislacyjne nastąpiła duża zmiana w zakresie sposobu aranżacji ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Pierwsze wyniki sprzedażowe, pokazują że przyjęte rozwiązanie znajduje pozytywny odbiór wśród szkół i rodziców. Ostateczne wyniki sprzedażowe będą znane po zakończeniu III kwartału, tj. po rozpoczęciu roku szkolnego. Dużą wagę przykładamy także do obsługi Zarządców Nieruchomości, których udział w naszym portfelu systematycznie rośnie. Bazując na kilkuletnim doświadczeniu w obsłudze tej grupy klientów jesteśmy w stanie zapewnić bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wspólnot mieszkaniowych przy zachowaniu niskich kosztów ubezpieczenia. W następnym kwartale organizujemy I Konferencje dla Zarządców Nieruchomości, na której poruszone będą główne kwestie związane z ochroną ubezpieczeniową, jak również z wykorzystanie systemu e-portal, którego twórcą jest spółka z Grupy WDB, do bieżącego prowadzenia działalności. W II kwartale 2015r. spółka Netins nabyła udziały multiagencji ubezpieczeniowej EKU Partner Sp. z o.o., przez co Grupa Kapitałowa WDB powiększyła się do 6 podmiotów. EKU Partner koncentruje się na prowadzeniu obsługi ubezpieczeń na życie, w szczególności dedykowanych służbom mundurowym. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu usług dedykowanych funkcjonariuszom służb mundurowych, w szczególności znajdujących się już w obsłudze spółek EKU i KBB. Ponadto nadal prowadzimy aktywne działania zmierzające do pozyskiwania nowych klientów, jak również rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla dotychczasowych klientów. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 3 Mariusz Muszyński

4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Forma prawna Siedziba Adres WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna ( WDB ; Spółka ) Spółka Akcyjna Wrocław ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej NIP REGON KRS Oznaczenie sądu Podstawowy zakres działalności Kapitał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Broker ubezpieczeniowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z 3 statutu Spółki. ZARZĄD EMITENTA Dane na dzień r. Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Mariusz Muszyński Prezes Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. Bartłomiej Krzus Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. 4

5 Natalia Jackowiak Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. Elżbieta Boryń Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. RADA NADZORCZA EMITENTA Dane na dzień r. Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Jacek Strzelecki Członek Rady Nadzorczej 4 października 2012r. 4 października 2017r. Sebastian Przeniosło Członek Rady Nadzorczej 1 czerwca 2011r. 1 czerwca 2016r. Joanna Urbańska - Łopatka Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Romuald Holly Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Sylwester Gardocki Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI W dniu 1 czerwca 2015 roku Pan Krzysztof Cichecki złożył rezygnacje z członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze skutkiem na koniec dnia 1 czerwca 2015 r. W dniu 1 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pani Elżbiety Boryń ze skutkiem od 2 czerwca 2015 r. W związku z upływem terminu kadencji na jaką został powołany Zarząd Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która działając na podstawie 20 ust. 3 lit. d) w związku z 13 ust. 1 Statutu Spółki pojęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu na kolejną kadencję: - Pani Natalii Jackowiak Członek Zarządu, - Pana Bartłomieja Krzusa Członek Zarządu, - Pani Elżbiety Boryń Członek Zarządu. W dniu 30 czerwca 2015 roku Pan Mariusz Muszyński na podstawie uprawnień osobistych określonych w 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołał siebie do składu Zarządu Spółki oraz powierzył pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję. OBSŁUGA BROKERSKA WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. W ramach szerokiej obsługi brokerskiej Spółka zapewnia: audyt ubezpieczeniowy, udział w procesie tworzenia dedykowanego dla każdego klienta pakietu ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia pracowników i majątku klienta, analizę i ocenę uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacjami, 5

6 prowadzenie negocjacji w zakresie warunków odpowiadających potrzebom klienta, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, pomoc w prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy, usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników klienta w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej. 6

7 STRUKTURA AKCJONARIATU Dane na dzień r.(stan zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz z informacją o uczestnikach na ZWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku) Akcjonariusz Mariusz Muszyński * bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotem zależnym Pretium Investments Sp. z o.o. oraz PRS sp. z o.o. ska w tym bezpośrednio : Udział w kapitale Udział w ogólnej Liczba akcji Liczba głosów na WZ zakładowym liczbie głosów na WZ ,91% ,91% Mariusz Muszyński ,04% ,04% Pretium Investments sp. z o.o ,61% ,61% PRS sp. z o.o. SKA ,26% ,26% Ewa Cichecka ** ,17% ,17% Krzysztof Cichecki** bezpośrednio oraz pośrednio ,31% ,31% z podmiotem zależnym ERKW Polska sp. z o.o. ska w tym Krzysztof Cichecki** ,39% ,39% ERKW Polska sp. z o.o. ska ,91% ,91% łącznie MF i RH ,77% ,77% Mateusz Holly ,89% ,89% Romuald Holly ,88% ,88% Piotr Kumięga ,83% ,83% LOGINTRANS Sp. z o.o ,32% ,32% PZU ,58% ,58% Pozostali ,11% ,11% RAZEM % % 3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS JEDNOSTKOWY Wyszczególnienie r r r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Kosztyzakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a ) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje

8 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW Wyszczególnienie r r. A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

9 VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa odroczony podatek dochodowy Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 558 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 558 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe SUMA PASYWÓW RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY WYSZCZEGÓLNIENIE od r. od r do r. do r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , od jednostek powiązanych , , I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie ( - ) 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , I. Amortyzacja , , II. Zużycie materiałów i energii , , III. Usługi obce , , IV. Podatki i opłaty, w tym , , podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , ,

10 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , D. Pozostałe przychody operacyjne , , I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , E. Pozostałe koszty operacyjne , , I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 222,50 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , G. Przychody finansowe , , I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , , od jednostek powiązanych , , II. Odsetki, w tym: 4 288, , od jednostek powiązanych 1 487,67 747, III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe , , I. Odsetki, w tym: , , dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 1 520, , I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWY Wyszczególnienie od r. od r do r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty , , III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym:

11 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 2777, ,15 - inne wpływy z aktywów finansowych 96500,93 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 031 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 96500,93 0 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki , Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKOWE Wyszczególnienie r r r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Zmiany przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytyłu) emisji akcji b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

12 a) zwiększenie (z tytyłu) nie opłaconea emisja akcji serii G b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, a) zwiększenie (z tytyłu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytyłu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytyłu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytyłu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy wypłata dla akcjonariuszy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytyłu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia z kapitału zapasowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

13 4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS SKONSOLIDOWANY AKTYWA r r r r. A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy - jednostki zależne Wartość firmy - jednostki współzależne - 3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone - III. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - IV. Należności długoterminowe - 1. Od jednostek powiązanych - 2. Od pozostałych jednostek - V. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości - 2. Wartości niematerialne i prawne - 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednost.zależnych i niebędących spółk.handl.i jednostkach współzal.niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporc. - udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - 4. Inne inwestycje długoterminowe - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy Materiały - 2. Półprodukty i produkty w toku - 3. Produkty gotowe - 13

14 4. Towary - 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - - powyżej 12 miesięcy - b) inne - 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ.i zdrow.oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej - III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach zależ.i niebędących spółk.handl.i jednostkach współzal. - - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - b) w jednostkach stowarz.i będących spółk.handl.i jednostkach współzal udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - d) środki pieniężne i inne aktywa finansowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA r r r r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia - VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych IX. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - B. Kapitał mniejszości C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone - D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podateku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15 - długoterminowa - - krótkoterminowa - 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe - - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych - 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne - III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne - 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy - f) zobowiązania wekslowe - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY od r. od r. od r. od r. do r. do r. do r. do r. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów - - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - - jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)

16 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - Inne koszty operacyjne Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych - - Odsetki, w tym od jednostek powiązanych - - Zysk ze zbycia inwestycji - - Aktualizacja wartości inwestycji - - Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji - - Inne Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów - - jednostek podporz. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I-K.II) Zyski nadzwyczajne - - Straty nadzwyczajne - - Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy - jednostki zależne Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządzkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk/strata brutto (J+/-K-L+M) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) Zysk/Strata netto ogółem Zyski/straty mniejszości Zysk/strata netto (N-O-P+/-Q+R) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- SKONSOLIDOWANY od od od od Treść do r do do r do A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: a Amortyzacja b Odpisy wartości firmy inne niż z konsolidacji c Odpisy wartości firmy z konsolidacji Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

17 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Korekta zysków (strat) mniejszości Korekty przychodów/kosztów finansowych 12. Zyski (straty) z udziałów w spółkach rozliczanych metodą praw 13. Inne korekty z działalności operacyjnej III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0 0 wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach stowarzysz.i będących 0 0 spółk.handl.i jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek 0 0 długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzysz.i będących spółk.handl.i jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych, udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 0 0 udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 8. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne wydatki finansowe

18 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/ BIII+/-CIII) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - SKONSOLIDOWANE od r. od r. od r. od r. Treść do r. do r. do r. do r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego: a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) - eliminacja udziałów - udział kapitału mniejszościowego 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego: a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - aktualizacji majątku - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - aktualizacji wartości finansowego majatku trwałego udział kapitału mniejszościowego 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych: a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku za...r.) 18

19 b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie (z tytułu) korekta udział kapitału mniejszościowego - aktualizacji wartości udziałów 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) realizacja marży zawartej w zapasach podziału zysku 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie (z tytułu) - aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego - udział kapitału mniejszościowego b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - udział kapitału mniejszościowego 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto: a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

20 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Dane finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Dane finansowe na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009r. nr 152) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy, w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Dane ujęte w księgach i wykazane w sprawozdaniu finansowym obrazują zdarzenia i operacje gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jednostki zależne, których dane objęte są skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym raporcie, stosują zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania danych finansowych. Spółka posiada pełną kontrolę nad podmiotami zależnymi, stąd dane finansowe podlegają konsolidacji pełnej. Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących skład Grupy Kapitałowej WDB nie jest ograniczony. Dane finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres co dane finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Przy sporządzaniu danych finansowych przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Zasady sporządzania danych finansowych, zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyników finansowych, nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu poprzedniego raportu kwartalnego, jak również raportu rocznego za 2014 rok. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI Okres i waluta, w jakiej zostały sporządzone dane finansowe Dane finansowe zostały sporządzone za okres II kwartał 2015 roku wraz z danymi porównawczymi za okres I kwartału 2014 roku. Dane finansowe zostały sporządzono w walucie polskiej. Środki trwałe Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zasady ustalania amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. 20

21 Środki trwałe o wartości do zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą następujących stawek: - dla grupy 1 KŚT 10 % - dla grupy 6 KŚT 10 % - dla grupy 7 KŚT 20% - dla grupy 8 KŚT 20 % Inwestycje w jednostki zależne/podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Inne inwestycje długoterminowe jednostek pozostałych w przypadku istnienia aktywnego rynku aktywów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej (jeśli jest możliwa do ustalenia) zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Aktywa finansowe Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Leasing W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty 21

22 finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Należności krótko- i długoterminowe Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna. Bankowe lokaty krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 Ustawy. W tym celu zalicza się do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcje własne. Kapitał podstawowy jednostek zależnych niepodlegający wyłączeniu w procesie konsolidacji przypadający na udziały mniejszościowe wykazuje się w pozycji kapitały mniejszości. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy tworzony jest z części czystego zysku Spółki, na pokrycie ewentualnych przyszłych strat. Kapitały mniejszości Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych mogą należeć do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazuje się je w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych, jako Kapitały mniejszości. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości odpowiadającej im wartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 22

23 środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Odroczony podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto Spółki składają się: wynik działalności operacyjnej z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń a kosztami operacyjnymi oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi działalności. Zyski (straty) mniejszości Przypadające na inne osoby lub jednostki nieobjęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji Wynik finansowy netto jako Zyski (straty) mniejszości, z uwzględnieniem korekty wyniku z tytułu określonego w art. 60 ust. 6 pkt 4 Ustawy, tzn. dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. Podatek dochodowy Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują: bieżący podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, 23

24 zmianę stanu odroczonego podatku dochodowego netto dotyczącą pozycji różnic przejściowych między bilansową i podatkową wartością aktywów i zobowiązań, ujmowanych w rachunku zysków i strat. Wartość firmy powstała w wyniku przekształcenia lub aportu Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości. Jednostka podjęła decyzję aby wartość firmy, która wynikła z przejęcia innego podmiotu, amortyzować przez okres 20 lat. 24

25 6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Na dzień 30 czerwca 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej WDB wchodziły następujące podmioty: Nazwa spółki Siedziba Dane rejestrowe Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Udział w kapitale zakładowym Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) Warszawa Broker ubezpieczeniowy zł 100 % Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. (EKU) Warszawa Broker ubezpieczeniowy zł 100 % Netins sp. z o.o. (NETINS) Wrocław Multiagencja ubezpieczeniowa zł 51 % Transbrokers.eu sp. z o.o. (Transbrokers.eu) Wrocław Broker ubezpieczeniowy zł 40 % EKU Partner Sp. z o.o. (EKU PARTNER) Warszawa Multiagencja ubezpieczeniowa zł Spółka zależna w 100% od Spółki Netins Wykres 1 Struktura Grupy kapitałowej WDB 100% 100% 40% 51% 100% KONSOLIDACJA Spółki zależne Krajowe Biuro Brokerskie S.A. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Netins sp. z o.o. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; 25

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r. Data raportu: 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. III KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 14 listopada 2014 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2015 roku

Raport kwartalny. spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2015 roku Raport kwartalny spółki PartnerNieruchomości S.A. za II kwartał 2015 roku Warszawa, 11 sierpnia 2015 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3 2. BILANS... 4 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 7 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2017 roku

Raport kwartalny. spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2017 roku Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2017 roku Warszawa, 26 lipca 2017 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3 2. BILANS... 4 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 7 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans aktywa Jednostkowy bilans pasywa... 10

SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans aktywa Jednostkowy bilans pasywa... 10 SPIS TREŚCI 1. Informacje o korekcie... 3 2. Opis istotnych zastosowanych zasad rachunkowości... 3 3. Informacje o organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji...

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Data raportu: 14 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI. 2 1.

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo