SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku

2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKIE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. mam przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący wyniki osiągnięte przez spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Grupę WDB w drugim kwartale 2015 roku. Kolejny kwartał upłynął pod znakiem rozszerzenia działalności w zakresie usług dla branży transportowej. Grupa WDB wspólnie z Logintrans Sp. z o.o. przygotowało ofertę skierowaną do firm produkcyjnych i handlowych dotyczącą optymalizacji kosztów transportu przy wykorzystaniu klastrów transportowych tworzonych za pośrednictwem Systemu Trans.eu. Oferta skorzystania z klastrów transportowych połączona jest z oferta aranżacji ochrony ubezpieczeniowej dla firm produkcyjnych i handlowych w zakresie ubezpieczenia majątkowego oraz grupowego ubezpieczenia na życie przez WDB. Natomiast dla firm transportowych uczestniczących w klastrach oferowana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OCP oraz ubezpieczeń komunikacyjnych przez Transbrokers.eu. Jest to kolejne wspólnie realizowane przedsięwzięcie w ramach kooperacji miedzy WDB i Transbrokers.eu. W zakresie działalności Transbrokers.eu, II kwartał b.r. przyniósł kolejny wzrost liczby polis zawieranych przy współudziale Transbrokers.eu. zarówno w ubezpieczeniach OCP jak również ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prowadzone działania sprzedażowe oraz rozszerzenie oferty prezentowanej bezpośrednio za pośrednictwem kalkulatora dostępnego w Systemie Trans.eu pozwala nam zakładać, że dynamika ta zostanie utrzymana w kolejnych okresach. Obecnie jesteśmy także na półmetku realizacji projekty ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej w bieżącym roku szkolnym. W tym roku, ze względu na zmiany legislacyjne nastąpiła duża zmiana w zakresie sposobu aranżacji ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Pierwsze wyniki sprzedażowe, pokazują że przyjęte rozwiązanie znajduje pozytywny odbiór wśród szkół i rodziców. Ostateczne wyniki sprzedażowe będą znane po zakończeniu III kwartału, tj. po rozpoczęciu roku szkolnego. Dużą wagę przykładamy także do obsługi Zarządców Nieruchomości, których udział w naszym portfelu systematycznie rośnie. Bazując na kilkuletnim doświadczeniu w obsłudze tej grupy klientów jesteśmy w stanie zapewnić bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wspólnot mieszkaniowych przy zachowaniu niskich kosztów ubezpieczenia. W następnym kwartale organizujemy I Konferencje dla Zarządców Nieruchomości, na której poruszone będą główne kwestie związane z ochroną ubezpieczeniową, jak również z wykorzystanie systemu e-portal, którego twórcą jest spółka z Grupy WDB, do bieżącego prowadzenia działalności. W II kwartale 2015r. spółka Netins nabyła udziały multiagencji ubezpieczeniowej EKU Partner Sp. z o.o., przez co Grupa Kapitałowa WDB powiększyła się do 6 podmiotów. EKU Partner koncentruje się na prowadzeniu obsługi ubezpieczeń na życie, w szczególności dedykowanych służbom mundurowym. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu usług dedykowanych funkcjonariuszom służb mundurowych, w szczególności znajdujących się już w obsłudze spółek EKU i KBB. Ponadto nadal prowadzimy aktywne działania zmierzające do pozyskiwania nowych klientów, jak również rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla dotychczasowych klientów. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 3 Mariusz Muszyński

4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Forma prawna Siedziba Adres WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna ( WDB ; Spółka ) Spółka Akcyjna Wrocław ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej NIP REGON KRS Oznaczenie sądu Podstawowy zakres działalności Kapitał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Broker ubezpieczeniowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z 3 statutu Spółki. ZARZĄD EMITENTA Dane na dzień r. Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Mariusz Muszyński Prezes Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. Bartłomiej Krzus Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. 4

5 Natalia Jackowiak Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. Elżbieta Boryń Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. RADA NADZORCZA EMITENTA Dane na dzień r. Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Jacek Strzelecki Członek Rady Nadzorczej 4 października 2012r. 4 października 2017r. Sebastian Przeniosło Członek Rady Nadzorczej 1 czerwca 2011r. 1 czerwca 2016r. Joanna Urbańska - Łopatka Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Romuald Holly Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Sylwester Gardocki Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI W dniu 1 czerwca 2015 roku Pan Krzysztof Cichecki złożył rezygnacje z członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze skutkiem na koniec dnia 1 czerwca 2015 r. W dniu 1 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pani Elżbiety Boryń ze skutkiem od 2 czerwca 2015 r. W związku z upływem terminu kadencji na jaką został powołany Zarząd Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która działając na podstawie 20 ust. 3 lit. d) w związku z 13 ust. 1 Statutu Spółki pojęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu na kolejną kadencję: - Pani Natalii Jackowiak Członek Zarządu, - Pana Bartłomieja Krzusa Członek Zarządu, - Pani Elżbiety Boryń Członek Zarządu. W dniu 30 czerwca 2015 roku Pan Mariusz Muszyński na podstawie uprawnień osobistych określonych w 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołał siebie do składu Zarządu Spółki oraz powierzył pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję. OBSŁUGA BROKERSKA WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. W ramach szerokiej obsługi brokerskiej Spółka zapewnia: audyt ubezpieczeniowy, udział w procesie tworzenia dedykowanego dla każdego klienta pakietu ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia pracowników i majątku klienta, analizę i ocenę uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacjami, 5

6 prowadzenie negocjacji w zakresie warunków odpowiadających potrzebom klienta, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, pomoc w prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy, usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników klienta w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej. 6

7 STRUKTURA AKCJONARIATU Dane na dzień r.(stan zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz z informacją o uczestnikach na ZWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku) Akcjonariusz Mariusz Muszyński * bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotem zależnym Pretium Investments Sp. z o.o. oraz PRS sp. z o.o. ska w tym bezpośrednio : Udział w kapitale Udział w ogólnej Liczba akcji Liczba głosów na WZ zakładowym liczbie głosów na WZ ,91% ,91% Mariusz Muszyński ,04% ,04% Pretium Investments sp. z o.o ,61% ,61% PRS sp. z o.o. SKA ,26% ,26% Ewa Cichecka ** ,17% ,17% Krzysztof Cichecki** bezpośrednio oraz pośrednio ,31% ,31% z podmiotem zależnym ERKW Polska sp. z o.o. ska w tym Krzysztof Cichecki** ,39% ,39% ERKW Polska sp. z o.o. ska ,91% ,91% łącznie MF i RH ,77% ,77% Mateusz Holly ,89% ,89% Romuald Holly ,88% ,88% Piotr Kumięga ,83% ,83% LOGINTRANS Sp. z o.o ,32% ,32% PZU ,58% ,58% Pozostali ,11% ,11% RAZEM % % 3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS JEDNOSTKOWY Wyszczególnienie r r r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Kosztyzakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a ) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje

8 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW Wyszczególnienie r r. A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

9 VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa odroczony podatek dochodowy Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 558 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 558 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe SUMA PASYWÓW RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY WYSZCZEGÓLNIENIE od r. od r do r. do r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , od jednostek powiązanych , , I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie ( - ) 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , I. Amortyzacja , , II. Zużycie materiałów i energii , , III. Usługi obce , , IV. Podatki i opłaty, w tym , , podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , ,

10 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , D. Pozostałe przychody operacyjne , , I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , E. Pozostałe koszty operacyjne , , I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 222,50 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , G. Przychody finansowe , , I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , , od jednostek powiązanych , , II. Odsetki, w tym: 4 288, , od jednostek powiązanych 1 487,67 747, III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe , , I. Odsetki, w tym: , , dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 1 520, , I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWY Wyszczególnienie od r. od r do r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty , , III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym:

11 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 2777, ,15 - inne wpływy z aktywów finansowych 96500,93 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 031 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 96500,93 0 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki , Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKOWE Wyszczególnienie r r r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Zmiany przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytyłu) emisji akcji b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

12 a) zwiększenie (z tytyłu) nie opłaconea emisja akcji serii G b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, a) zwiększenie (z tytyłu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytyłu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytyłu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytyłu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy wypłata dla akcjonariuszy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytyłu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia z kapitału zapasowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

13 4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS SKONSOLIDOWANY AKTYWA r r r r. A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy - jednostki zależne Wartość firmy - jednostki współzależne - 3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone - III. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - IV. Należności długoterminowe - 1. Od jednostek powiązanych - 2. Od pozostałych jednostek - V. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości - 2. Wartości niematerialne i prawne - 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednost.zależnych i niebędących spółk.handl.i jednostkach współzal.niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporc. - udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - 4. Inne inwestycje długoterminowe - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy Materiały - 2. Półprodukty i produkty w toku - 3. Produkty gotowe - 13

14 4. Towary - 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - - powyżej 12 miesięcy - b) inne - 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ.i zdrow.oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej - III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach zależ.i niebędących spółk.handl.i jednostkach współzal. - - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - b) w jednostkach stowarz.i będących spółk.handl.i jednostkach współzal udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - d) środki pieniężne i inne aktywa finansowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA r r r r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia - VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych IX. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - B. Kapitał mniejszości C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone - D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podateku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15 - długoterminowa - - krótkoterminowa - 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe - - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych - 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne - III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne - 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy - f) zobowiązania wekslowe - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY od r. od r. od r. od r. do r. do r. do r. do r. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów - - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - - jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)

16 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - Inne koszty operacyjne Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych - - Odsetki, w tym od jednostek powiązanych - - Zysk ze zbycia inwestycji - - Aktualizacja wartości inwestycji - - Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji - - Inne Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów - - jednostek podporz. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I-K.II) Zyski nadzwyczajne - - Straty nadzwyczajne - - Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy - jednostki zależne Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządzkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk/strata brutto (J+/-K-L+M) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) Zysk/Strata netto ogółem Zyski/straty mniejszości Zysk/strata netto (N-O-P+/-Q+R) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- SKONSOLIDOWANY od od od od Treść do r do do r do A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: a Amortyzacja b Odpisy wartości firmy inne niż z konsolidacji c Odpisy wartości firmy z konsolidacji Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

17 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Korekta zysków (strat) mniejszości Korekty przychodów/kosztów finansowych 12. Zyski (straty) z udziałów w spółkach rozliczanych metodą praw 13. Inne korekty z działalności operacyjnej III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0 0 wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach stowarzysz.i będących 0 0 spółk.handl.i jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek 0 0 długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzysz.i będących spółk.handl.i jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych, udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 0 0 udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 8. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne wydatki finansowe

18 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/ BIII+/-CIII) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - SKONSOLIDOWANE od r. od r. od r. od r. Treść do r. do r. do r. do r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego: a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) - eliminacja udziałów - udział kapitału mniejszościowego 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego: a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - aktualizacji majątku - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - aktualizacji wartości finansowego majatku trwałego udział kapitału mniejszościowego 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych: a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku za...r.) 18

19 b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie (z tytułu) korekta udział kapitału mniejszościowego - aktualizacji wartości udziałów 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) realizacja marży zawartej w zapasach podziału zysku 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie (z tytułu) - aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego - udział kapitału mniejszościowego b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - udział kapitału mniejszościowego 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto: a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

20 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Dane finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Dane finansowe na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009r. nr 152) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy, w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Dane ujęte w księgach i wykazane w sprawozdaniu finansowym obrazują zdarzenia i operacje gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jednostki zależne, których dane objęte są skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym raporcie, stosują zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania danych finansowych. Spółka posiada pełną kontrolę nad podmiotami zależnymi, stąd dane finansowe podlegają konsolidacji pełnej. Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących skład Grupy Kapitałowej WDB nie jest ograniczony. Dane finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres co dane finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Przy sporządzaniu danych finansowych przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Zasady sporządzania danych finansowych, zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyników finansowych, nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu poprzedniego raportu kwartalnego, jak również raportu rocznego za 2014 rok. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI Okres i waluta, w jakiej zostały sporządzone dane finansowe Dane finansowe zostały sporządzone za okres II kwartał 2015 roku wraz z danymi porównawczymi za okres I kwartału 2014 roku. Dane finansowe zostały sporządzono w walucie polskiej. Środki trwałe Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zasady ustalania amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. 20

21 Środki trwałe o wartości do zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą następujących stawek: - dla grupy 1 KŚT 10 % - dla grupy 6 KŚT 10 % - dla grupy 7 KŚT 20% - dla grupy 8 KŚT 20 % Inwestycje w jednostki zależne/podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Inne inwestycje długoterminowe jednostek pozostałych w przypadku istnienia aktywnego rynku aktywów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej (jeśli jest możliwa do ustalenia) zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Aktywa finansowe Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Leasing W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty 21

22 finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Należności krótko- i długoterminowe Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna. Bankowe lokaty krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 Ustawy. W tym celu zalicza się do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcje własne. Kapitał podstawowy jednostek zależnych niepodlegający wyłączeniu w procesie konsolidacji przypadający na udziały mniejszościowe wykazuje się w pozycji kapitały mniejszości. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy tworzony jest z części czystego zysku Spółki, na pokrycie ewentualnych przyszłych strat. Kapitały mniejszości Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych mogą należeć do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazuje się je w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych, jako Kapitały mniejszości. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości odpowiadającej im wartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 22

23 środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Odroczony podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto Spółki składają się: wynik działalności operacyjnej z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń a kosztami operacyjnymi oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi działalności. Zyski (straty) mniejszości Przypadające na inne osoby lub jednostki nieobjęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji Wynik finansowy netto jako Zyski (straty) mniejszości, z uwzględnieniem korekty wyniku z tytułu określonego w art. 60 ust. 6 pkt 4 Ustawy, tzn. dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. Podatek dochodowy Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują: bieżący podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, 23

24 zmianę stanu odroczonego podatku dochodowego netto dotyczącą pozycji różnic przejściowych między bilansową i podatkową wartością aktywów i zobowiązań, ujmowanych w rachunku zysków i strat. Wartość firmy powstała w wyniku przekształcenia lub aportu Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości. Jednostka podjęła decyzję aby wartość firmy, która wynikła z przejęcia innego podmiotu, amortyzować przez okres 20 lat. 24

25 6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Na dzień 30 czerwca 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej WDB wchodziły następujące podmioty: Nazwa spółki Siedziba Dane rejestrowe Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Udział w kapitale zakładowym Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) Warszawa Broker ubezpieczeniowy zł 100 % Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. (EKU) Warszawa Broker ubezpieczeniowy zł 100 % Netins sp. z o.o. (NETINS) Wrocław Multiagencja ubezpieczeniowa zł 51 % Transbrokers.eu sp. z o.o. (Transbrokers.eu) Wrocław Broker ubezpieczeniowy zł 40 % EKU Partner Sp. z o.o. (EKU PARTNER) Warszawa Multiagencja ubezpieczeniowa zł Spółka zależna w 100% od Spółki Netins Wykres 1 Struktura Grupy kapitałowej WDB 100% 100% 40% 51% 100% KONSOLIDACJA Spółki zależne Krajowe Biuro Brokerskie S.A. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Netins sp. z o.o. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; 25

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo