SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku

2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKIE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. mam przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący wyniki osiągnięte przez spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Grupę WDB w drugim kwartale 2015 roku. Kolejny kwartał upłynął pod znakiem rozszerzenia działalności w zakresie usług dla branży transportowej. Grupa WDB wspólnie z Logintrans Sp. z o.o. przygotowało ofertę skierowaną do firm produkcyjnych i handlowych dotyczącą optymalizacji kosztów transportu przy wykorzystaniu klastrów transportowych tworzonych za pośrednictwem Systemu Trans.eu. Oferta skorzystania z klastrów transportowych połączona jest z oferta aranżacji ochrony ubezpieczeniowej dla firm produkcyjnych i handlowych w zakresie ubezpieczenia majątkowego oraz grupowego ubezpieczenia na życie przez WDB. Natomiast dla firm transportowych uczestniczących w klastrach oferowana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OCP oraz ubezpieczeń komunikacyjnych przez Transbrokers.eu. Jest to kolejne wspólnie realizowane przedsięwzięcie w ramach kooperacji miedzy WDB i Transbrokers.eu. W zakresie działalności Transbrokers.eu, II kwartał b.r. przyniósł kolejny wzrost liczby polis zawieranych przy współudziale Transbrokers.eu. zarówno w ubezpieczeniach OCP jak również ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prowadzone działania sprzedażowe oraz rozszerzenie oferty prezentowanej bezpośrednio za pośrednictwem kalkulatora dostępnego w Systemie Trans.eu pozwala nam zakładać, że dynamika ta zostanie utrzymana w kolejnych okresach. Obecnie jesteśmy także na półmetku realizacji projekty ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej w bieżącym roku szkolnym. W tym roku, ze względu na zmiany legislacyjne nastąpiła duża zmiana w zakresie sposobu aranżacji ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Pierwsze wyniki sprzedażowe, pokazują że przyjęte rozwiązanie znajduje pozytywny odbiór wśród szkół i rodziców. Ostateczne wyniki sprzedażowe będą znane po zakończeniu III kwartału, tj. po rozpoczęciu roku szkolnego. Dużą wagę przykładamy także do obsługi Zarządców Nieruchomości, których udział w naszym portfelu systematycznie rośnie. Bazując na kilkuletnim doświadczeniu w obsłudze tej grupy klientów jesteśmy w stanie zapewnić bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wspólnot mieszkaniowych przy zachowaniu niskich kosztów ubezpieczenia. W następnym kwartale organizujemy I Konferencje dla Zarządców Nieruchomości, na której poruszone będą główne kwestie związane z ochroną ubezpieczeniową, jak również z wykorzystanie systemu e-portal, którego twórcą jest spółka z Grupy WDB, do bieżącego prowadzenia działalności. W II kwartale 2015r. spółka Netins nabyła udziały multiagencji ubezpieczeniowej EKU Partner Sp. z o.o., przez co Grupa Kapitałowa WDB powiększyła się do 6 podmiotów. EKU Partner koncentruje się na prowadzeniu obsługi ubezpieczeń na życie, w szczególności dedykowanych służbom mundurowym. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu usług dedykowanych funkcjonariuszom służb mundurowych, w szczególności znajdujących się już w obsłudze spółek EKU i KBB. Ponadto nadal prowadzimy aktywne działania zmierzające do pozyskiwania nowych klientów, jak również rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla dotychczasowych klientów. Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 3 Mariusz Muszyński

4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Forma prawna Siedziba Adres WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna ( WDB ; Spółka ) Spółka Akcyjna Wrocław ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej NIP REGON KRS Oznaczenie sądu Podstawowy zakres działalności Kapitał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Broker ubezpieczeniowy Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z 3 statutu Spółki. ZARZĄD EMITENTA Dane na dzień r. Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Mariusz Muszyński Prezes Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. Bartłomiej Krzus Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. 4

5 Natalia Jackowiak Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. Elżbieta Boryń Członek Zarządu 11 czerwca 2015r. 11 czerwca 2020r. RADA NADZORCZA EMITENTA Dane na dzień r. Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji Jacek Strzelecki Członek Rady Nadzorczej 4 października 2012r. 4 października 2017r. Sebastian Przeniosło Członek Rady Nadzorczej 1 czerwca 2011r. 1 czerwca 2016r. Joanna Urbańska - Łopatka Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Romuald Holly Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. Sylwester Gardocki Członek Rady Nadzorczej 6 lutego 2015r. 6 lutego 2020r. ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI W dniu 1 czerwca 2015 roku Pan Krzysztof Cichecki złożył rezygnacje z członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze skutkiem na koniec dnia 1 czerwca 2015 r. W dniu 1 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pani Elżbiety Boryń ze skutkiem od 2 czerwca 2015 r. W związku z upływem terminu kadencji na jaką został powołany Zarząd Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która działając na podstawie 20 ust. 3 lit. d) w związku z 13 ust. 1 Statutu Spółki pojęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu na kolejną kadencję: - Pani Natalii Jackowiak Członek Zarządu, - Pana Bartłomieja Krzusa Członek Zarządu, - Pani Elżbiety Boryń Członek Zarządu. W dniu 30 czerwca 2015 roku Pan Mariusz Muszyński na podstawie uprawnień osobistych określonych w 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołał siebie do składu Zarządu Spółki oraz powierzył pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję. OBSŁUGA BROKERSKA WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. W ramach szerokiej obsługi brokerskiej Spółka zapewnia: audyt ubezpieczeniowy, udział w procesie tworzenia dedykowanego dla każdego klienta pakietu ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia pracowników i majątku klienta, analizę i ocenę uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacjami, 5

6 prowadzenie negocjacji w zakresie warunków odpowiadających potrzebom klienta, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, pomoc w prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy, usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników klienta w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej. 6

7 STRUKTURA AKCJONARIATU Dane na dzień r.(stan zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz z informacją o uczestnikach na ZWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku) Akcjonariusz Mariusz Muszyński * bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotem zależnym Pretium Investments Sp. z o.o. oraz PRS sp. z o.o. ska w tym bezpośrednio : Udział w kapitale Udział w ogólnej Liczba akcji Liczba głosów na WZ zakładowym liczbie głosów na WZ ,91% ,91% Mariusz Muszyński ,04% ,04% Pretium Investments sp. z o.o ,61% ,61% PRS sp. z o.o. SKA ,26% ,26% Ewa Cichecka ** ,17% ,17% Krzysztof Cichecki** bezpośrednio oraz pośrednio ,31% ,31% z podmiotem zależnym ERKW Polska sp. z o.o. ska w tym Krzysztof Cichecki** ,39% ,39% ERKW Polska sp. z o.o. ska ,91% ,91% łącznie MF i RH ,77% ,77% Mateusz Holly ,89% ,89% Romuald Holly ,88% ,88% Piotr Kumięga ,83% ,83% LOGINTRANS Sp. z o.o ,32% ,32% PZU ,58% ,58% Pozostali ,11% ,11% RAZEM % % 3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS JEDNOSTKOWY Wyszczególnienie r r r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Kosztyzakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a ) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje

8 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW Wyszczególnienie r r. A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

9 VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa odroczony podatek dochodowy Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 558 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 558 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe SUMA PASYWÓW RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY WYSZCZEGÓLNIENIE od r. od r do r. do r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , od jednostek powiązanych , , I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie ( - ) 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , I. Amortyzacja , , II. Zużycie materiałów i energii , , III. Usługi obce , , IV. Podatki i opłaty, w tym , , podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , ,

10 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , D. Pozostałe przychody operacyjne , , I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , E. Pozostałe koszty operacyjne , , I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 222,50 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , G. Przychody finansowe , , I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , , od jednostek powiązanych , , II. Odsetki, w tym: 4 288, , od jednostek powiązanych 1 487,67 747, III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe , , I. Odsetki, w tym: , , dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 1 520, , I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKOWY Wyszczególnienie od r. od r do r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty , , III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym:

11 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 2777, ,15 - inne wpływy z aktywów finansowych 96500,93 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 031 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 96500,93 0 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki , Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKOWE Wyszczególnienie r r r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Zmiany przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytyłu) emisji akcji b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

12 a) zwiększenie (z tytyłu) nie opłaconea emisja akcji serii G b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, a) zwiększenie (z tytyłu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytyłu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytyłu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytyłu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy wypłata dla akcjonariuszy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytyłu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia z kapitału zapasowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

13 4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS SKONSOLIDOWANY AKTYWA r r r r. A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy - jednostki zależne Wartość firmy - jednostki współzależne - 3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone - III. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - IV. Należności długoterminowe - 1. Od jednostek powiązanych - 2. Od pozostałych jednostek - V. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości - 2. Wartości niematerialne i prawne - 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednost.zależnych i niebędących spółk.handl.i jednostkach współzal.niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporc. - udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne długoterminowe aktywa finansowe - 4. Inne inwestycje długoterminowe - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy Materiały - 2. Półprodukty i produkty w toku - 3. Produkty gotowe - 13

14 4. Towary - 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - - powyżej 12 miesięcy - b) inne - 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ.i zdrow.oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej - III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach zależ.i niebędących spółk.handl.i jednostkach współzal. - - udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - b) w jednostkach stowarz.i będących spółk.handl.i jednostkach współzal udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - - inne papiery wartościowe - - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - d) środki pieniężne i inne aktywa finansowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA r r r r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia - VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych IX. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - B. Kapitał mniejszości C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone - D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podateku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15 - długoterminowa - - krótkoterminowa - 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe - - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych - 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne - III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne - 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy - f) zobowiązania wekslowe - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY od r. od r. od r. od r. do r. do r. do r. do r. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów - - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - - jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)

16 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - Inne koszty operacyjne Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych - - Odsetki, w tym od jednostek powiązanych - - Zysk ze zbycia inwestycji - - Aktualizacja wartości inwestycji - - Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji - - Inne Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów - - jednostek podporz. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I-K.II) Zyski nadzwyczajne - - Straty nadzwyczajne - - Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy - jednostki zależne Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządzkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk/strata brutto (J+/-K-L+M) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) Zysk/Strata netto ogółem Zyski/straty mniejszości Zysk/strata netto (N-O-P+/-Q+R) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- SKONSOLIDOWANY od od od od Treść do r do do r do A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: a Amortyzacja b Odpisy wartości firmy inne niż z konsolidacji c Odpisy wartości firmy z konsolidacji Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

17 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Korekta zysków (strat) mniejszości Korekty przychodów/kosztów finansowych 12. Zyski (straty) z udziałów w spółkach rozliczanych metodą praw 13. Inne korekty z działalności operacyjnej III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0 0 wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach stowarzysz.i będących 0 0 spółk.handl.i jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek 0 0 długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach stowarzysz.i będących spółk.handl.i jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych, udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 0 0 udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 8. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne wydatki finansowe

18 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/ BIII+/-CIII) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - SKONSOLIDOWANE od r. od r. od r. od r. Treść do r. do r. do r. do r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego: a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) - eliminacja udziałów - udział kapitału mniejszościowego 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego: a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - aktualizacji majątku - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - aktualizacji wartości finansowego majatku trwałego udział kapitału mniejszościowego 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny: a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych: a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku za...r.) 18

19 b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie (z tytułu) korekta udział kapitału mniejszościowego - aktualizacji wartości udziałów 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) realizacja marży zawartej w zapasach podziału zysku 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie (z tytułu) - aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego - udział kapitału mniejszościowego b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - udział kapitału mniejszościowego 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto: a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

20 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO, INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Dane finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Dane finansowe na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009r. nr 152) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy, w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Dane ujęte w księgach i wykazane w sprawozdaniu finansowym obrazują zdarzenia i operacje gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jednostki zależne, których dane objęte są skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym raporcie, stosują zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania danych finansowych. Spółka posiada pełną kontrolę nad podmiotami zależnymi, stąd dane finansowe podlegają konsolidacji pełnej. Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących skład Grupy Kapitałowej WDB nie jest ograniczony. Dane finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres co dane finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Przy sporządzaniu danych finansowych przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Zasady sporządzania danych finansowych, zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyników finansowych, nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu poprzedniego raportu kwartalnego, jak również raportu rocznego za 2014 rok. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI Okres i waluta, w jakiej zostały sporządzone dane finansowe Dane finansowe zostały sporządzone za okres II kwartał 2015 roku wraz z danymi porównawczymi za okres I kwartału 2014 roku. Dane finansowe zostały sporządzono w walucie polskiej. Środki trwałe Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zasady ustalania amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. 20

21 Środki trwałe o wartości do zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą następujących stawek: - dla grupy 1 KŚT 10 % - dla grupy 6 KŚT 10 % - dla grupy 7 KŚT 20% - dla grupy 8 KŚT 20 % Inwestycje w jednostki zależne/podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Inne inwestycje długoterminowe jednostek pozostałych w przypadku istnienia aktywnego rynku aktywów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej (jeśli jest możliwa do ustalenia) zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Aktywa finansowe Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Leasing W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty 21

22 finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Należności krótko- i długoterminowe Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna. Bankowe lokaty krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 Ustawy. W tym celu zalicza się do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcje własne. Kapitał podstawowy jednostek zależnych niepodlegający wyłączeniu w procesie konsolidacji przypadający na udziały mniejszościowe wykazuje się w pozycji kapitały mniejszości. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy tworzony jest z części czystego zysku Spółki, na pokrycie ewentualnych przyszłych strat. Kapitały mniejszości Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych mogą należeć do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, wykazuje się je w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych, jako Kapitały mniejszości. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości odpowiadającej im wartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 22

23 środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Odroczony podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto Spółki składają się: wynik działalności operacyjnej z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń a kosztami operacyjnymi oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi działalności. Zyski (straty) mniejszości Przypadające na inne osoby lub jednostki nieobjęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji Wynik finansowy netto jako Zyski (straty) mniejszości, z uwzględnieniem korekty wyniku z tytułu określonego w art. 60 ust. 6 pkt 4 Ustawy, tzn. dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. Podatek dochodowy Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują: bieżący podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, 23

24 zmianę stanu odroczonego podatku dochodowego netto dotyczącą pozycji różnic przejściowych między bilansową i podatkową wartością aktywów i zobowiązań, ujmowanych w rachunku zysków i strat. Wartość firmy powstała w wyniku przekształcenia lub aportu Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości. Jednostka podjęła decyzję aby wartość firmy, która wynikła z przejęcia innego podmiotu, amortyzować przez okres 20 lat. 24

25 6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Na dzień 30 czerwca 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej WDB wchodziły następujące podmioty: Nazwa spółki Siedziba Dane rejestrowe Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Udział w kapitale zakładowym Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (KBB) Warszawa Broker ubezpieczeniowy zł 100 % Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. (EKU) Warszawa Broker ubezpieczeniowy zł 100 % Netins sp. z o.o. (NETINS) Wrocław Multiagencja ubezpieczeniowa zł 51 % Transbrokers.eu sp. z o.o. (Transbrokers.eu) Wrocław Broker ubezpieczeniowy zł 40 % EKU Partner Sp. z o.o. (EKU PARTNER) Warszawa Multiagencja ubezpieczeniowa zł Spółka zależna w 100% od Spółki Netins Wykres 1 Struktura Grupy kapitałowej WDB 100% 100% 40% 51% 100% KONSOLIDACJA Spółki zależne Krajowe Biuro Brokerskie S.A. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Netins sp. z o.o. dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; 25

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. III KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 14 listopada 2014 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY za czwarty kwartał 2013 r. Wrocław, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY za czwarty kwartał 2013 r. Wrocław, 14 lutego 2014 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY za czwarty kwartał r. Wrocław, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 6 4. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Raport Kwartalny Good Idea S.A. IV kwartał 2014/2015 r. (dane 1.04.2015r. 30.06.2015r.) Warszawa 20 sierpnia 2015r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo