WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015"

Transkrypt

1 Opole, 14 kwietnia 2015 r. IM-ZP WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP Dot. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek w zakresie: "Przebudowy sieci teleinformatycznej na pierwszym i drugim piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 w Opolu" Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Działając na podstawie art. 38 ust. l 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące SIWZ: l. Odnośnie zapisu opisu przedmiotu zamówienia: czy wymogi Zamawiającego należy rozumieć, że wszystkie elementy (klimatyzacja precyzyjna, UPS, szafy serwerowe, system monitoringu środowiska) ma pochodzić od jednego producenta? Zamawiający nie wymaga by klimatyzacja precyzyjna, UPS, szafy serwerowe, system monitoringu środowiska pochodziły od jednego producenta. W opisie przedmiotu zamówienia brak zapisu sugerującego, by wszystkie wymienione elementy miały pochodzić od jednego producenta. 2. Zamawiający wymaga aby wykonana sieć okablowania strukturalnego objęta była 25 letnią gwarancją. Czy zamawiający dopuszcza aby gwarancji tej udzielił wykonawca lub dystrybutor oferowanego rozwiązania? Zamawiający wymaga, aby system okablowania strukturalnego pionowego poziomego był certyfikowany przez producenta systemu (25-letnia gwarancja). 3. Czy zaślepienie otworu drzwiowego i okiennego musi spełniać wymagania odporności REI60? Czy wystarczy spełnić wymogi odporności E160? Wystarczy spełnić wymogi odporności EI60. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Zamawiąjący określa spełnienie wymogu odporności EI60 jako wystarczający dla pomieszczeń serwerowni." 4. Czy podłoga w pomieszczeniu 127 dostosowana jest montażu podłogi technicznej i obciążenia urządzeniami które będą zainstalowane w tym pomieszczeniu? Czy inwestor przeprowadził wyliczenia konstrukcyjne nośności podłogi pomieszczenia l27?

2 Podłoga w pomieszczeniu 127 umożliwia montaż podłogi technicznej, ponadto wykonana została odpowiednia ekspertyza stropów stanowiących podłogę pomieszczenia Czy szafy zastosowane jako MDF mogą być wykonane z profili stalowych a nie aluminiowych? Szafy mogą być wykonane z profili stalowych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,.zamawiający dopuszcza zastosowanie w punktach dystrybucyjnych szaf zbudowanych z profili innych niż aluminiowe oraz drzwi przednich i tylnych o stopniu perforacji powyżej 70%." 6. Czy perforacja drzwi tylnych i przednich może być na poziomie 82%? Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Zamawiający dopuszcza zastosowanie w punktach dystrybucyjnych szaf zbudowanych z profili innych niż aluminiowe oraz drzwi przednich i tylnych o stopniu perforacji powyżej 70%." 7. Projekt wykonawczy przewiduje zamontowanie 5 rozdzielni elektrycznych: RS, RKN, RK, RG2- I I RG2-1 N natomiast w Projekcie Wykonawczym Tabela 5 Zestawieniu materiałów zawiera dodatkowe rozdzielnie elektryczne. Czy są one zakresem niniejszego postępowania? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie SIWZ o schematy tych rozdzielnic Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Zamawiający wymaga wykonania rozdzielnie: RKN, RK, RS, RG2-IN, RG2-1 R. Pozostałe rozdzielnice ujęte w Projekcie Wykonawczym Tabela 5 nie są ujęte w tym etapie." 8. Czy w ramach niniejszego postępowanie Jest również naprawa ubytków powstałych w trakcie demontaży i ewentualnie w jakim zakresie? Tak, w pełnym zakresie. 9. Czy zamawiający dopuszcza aby podkładem aplikacji zarządzającej była bmp powstałą z pliku dwg? Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie wykonawczym miedzy innymi w zakresie "importowania do aplikacji zarządzającej podkładów w formacie AutoCAD lub innym formacie powstałym z pliku dwg." 1O. Naszym zdaniem interfejs XML do wymiany danych z zewnętrznymi systemami zarządzania nie ma uzasadnienia w opisanym w PW rozwiązaniu w związku z czym proszę o wykreślenie wymagania. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie wykonawczym miedzy innymi w zakresie "braku interfejsu XML do wymiany danych z zewnętrznymi systemami zarzadzania." II. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego na stronie 32 projektu wykonawczego jest 12 modułów kontroli szaf? Ilość ta jest większa niż ilość szaf w serwerowni. Ilości w danym zestawieniu wynikają z rozwiązania konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, które zapewni minimalne parametry: Możliwość zdalnego monitorowania parametrów serwerowni poprzez sieć Dwa czujniki otwarcia drzwi do każdej szafy Dwa czujniki temperatury do każdej szafy Dwa czujniki zalania w pomieszczeniu serwerowni Dwa czujniki dymu w pomieszczeniu serwerowni IM-ZP Strona 2 z 7

3 12. Ze względu na szeroki zakres prac stanowiących zamówienie podlegających wycenie oraz wskazany krótki termin na ich realizację prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zadania z 90 dni do 150 dni. Analizując harmonogram prac oraz kwestie proceduralne związane z przedstawieniem i akceptacją umów o pod wykonawstwo warunkujące rozpoczęcie robót z wykorzystaniem podwykonawcy -tj. 14 dni, procedurą odbiorową tj. 7 dni na potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót po zgłoszeniu + 7 dni na odbiór co daje w rezultacie kolejnych 28 dni zostaje w rezultacie 62 dni kalendarzowych na wykonanie zadania. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. 13. W celu zoptymalizowania realizacji zamówienia Wykonawca wnioskuje o skrócenie terminu wskazanego w par. 5 pkt. 2 na akceptację projektu umowy z 14 dni na 5 dni. Brak wskazanego zapisu w par. 5 pkt. 2. Zamawiający zakłada, że chodzi o zapis par. 4 pkt. 2 Umowy "Zamawiający w ciągu 14 dni wyraża zgodę na zawarcie umowy lub zgłasza sprzeciw". Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu. 14. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie przez Zamawiającego wartości umowy powyżej której Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy na roboty/dostawy/usługi do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy na roboty/dostawy/usługi do akceptacj i Zamawiającego dla umów o wartości powyżej zł zawartych jednorazowo z danym podwykonawcą. 15. Wykonawca zwraca się z zapytaniem o wyjaśnienie kwestii rozbieżności pomiędzy pkt. 2 c) a pkt. 3 par. 14 odnośnie wysokości katy za odstąpienie od umowy. W wskazanym zapisie brak jest rozbieżności, prosimy o uważne zapoznanie się z ww. paragrafem...2. Wykonawca zaplaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwlokę \-\ oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0, I% wynagrodzenia określonego w 7 ust.l. za każdy dzień zwłoki, b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 7 ust.l, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w 7ust.l. 3. Strona umowy. która ponosi odpowiedzialność za odstapienie od umowy przez druga stronc. zobowiązana jest. z zastrzeżeniem ust. 4. do zapłaty Stronie odstępującej od umowy. kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 7 ust. I :. 16. W Punkcie 3. Projektu Wykonawczego" Wymagania dla systemu okablowania strukturalnego Zamawiający zakłada użycie systemu nieekranowanego: "Proponowany system okablowania strukturalnego kat.6a w wersji nieekranowanej UTP powinien spełniać najnowocześniejsze wymogi transmisyjne i być gotowym do migracji w przyszłości do systemu zarzqdzalnego, pozwalajqcego na monitorowanie zmian w sieci w czasie rzeczywistym" w Punkcie 2. Struktura i standard okablowania Zamawiający zakłada użycie systemu ekranowanego: "Projektuje się okablowanie strukturalne poziome S/FTP kategorii 6A". Schemat blokowy z wykorzystaniem paneli FTP kat.6a. w Punkcie 8. Okablowanie strukturalne poziome/piętrowe zakłada użycie systemu ekranowanego: "Okablowanie poziome miedziane S/FTP kat 6A składa się z dwóch stref - każda przyłqczona do najbliższej piętrowej szafy dystrybucyjnej". IM-ZP Strona 3 z 7

4 w Punkcie 12. Zestawienie materiałowe używa komponentów ekranowanych. 1 Kabel S/FTP kat 6A 3500 mb 2 Panel krosowy kat 6A niewyposażony 7 szt. 3 Moduł RJ45 FTP kat 6A - do panela 159 szt. 4 Moduł RJ45 FTP kat 6A - do gniazda 159 mb Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie jakiego rodzaju systemu kat.óx/klasy E A wymaga Zamawiający: ekranowanego czy nieekranowanego? Zamawiający wymaga zastosowania nieekranowanego okablowania strukturalnego kat. 6A. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Wykonanie systemu okablowania strukturalnego poziomego UTP kat 6A.", "Wykonanie systemu okablowania strukturalnego pionowego UTP kat 6A.", "Okablowanie pionowe należy wykonać w oparciu o ośmio-włóknowy kabel światłowodowy jednomodowy oraz kabel ethernetowy UTP kat. 6A." 17. Wykonawca zwraca uwagę iż w Projekcie technicznym Zamawiający zawiera błędne technicznie zapisy:,,proponowany system okablowania strukturalnego kat 6A w wersji nieekranowanej UTP powinien spełniać najnowocześniejsze wymogi transmisyjne i być gotowym do migracji w przyszłości do systemu zarzqdzalnego, pozwalajqcego na monitorowanie zmian w sieci w czasie rzeczywistym. Producent okablowania powinien mieć w swojej ofercie panele zarzqdzajqce okablowaniem i odpowiedniq aplikację klienckq w języku polskim oraz świadczyć bez podmiotów pośrednich usługi HelpDesk. W celu zagwarantowania Użytkownikowi bezpieczeństwa sieci ijej nieprzerwanej pracy podczas migracji do systemu inteligentnego okablowania oraz uniknięcia zmian w konfiguracji wyposażenia szaf proponowane rozwiqzanie powinno opierać się na technologii pozwalajqcej na bezprzerwowq implementację funkcji zarzqdzania bez konieczności rozłqczania patchcordów miedzianych i światłowodowych. Dodatkowo ze względów użytkowych i bezpieczeństwa Użytkownika cały system okablowania ma się opierać na standardowych, typowych, patcheordach ze złqczem RJ45 bez żadnych dodatkowych styków miedzianych lub żył światłowodowych. Podobnie patcheordy światłowodowe muszq być typowej konstrukcji beż żadnych dodatkowych elementów. Takie rozwiqzanie zapewni Użytkownikowi wyższe bezpieczeństwo i pozwoli na optymalizację kosztów całego systemu. Urządzenia monitorujące muszą posiadać opcję montażu "OU" tak by ich montaż w szafach nie narażał Użytkownika na dodatkowe prace i trudności oraz redundantne zasilanie na wypadek awarii. " Wykonawca zwraca uwagę iż że opcja "OU" technicznie oznacza montaż analizatora w przestrzeni między ramą rack 19" szafy krosowej ajej ścianą boczną. Obrazuje to poniższy rysunek: IM-ZP Strona 4 z 7

5 Montaż takowy wymaga jednak użycia szaf o szerokości rmmmum 800 mm a projekt wykonawczy zakłada szafy IDF i MDF o szerokości 600 mm co skutecznie eliminuje ww. opcję. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie migracji do systemu zarządzainego, pozwalającego na monitorowanie zmian w sieci w czasie rzeczywistym z użyciem rozwiązań producenta zapewniającego klasyczny montaż analizatora w ramę rack 19" (montażu analizatora można dokonać na tylnych rack'ach szaty krosowej), opartego o technologię RFID i pozwalającego użyć standardowych kabli krosowych zarówno miedzianych jak i światłowodowych? Zamawiający dopuszcza rozwiązanie migracji do systemu zarządzainego z użyciem rozwiązań producenta zapewniającego klasyczny montaż analizatora w ramę rack 19", pozwalającego użyć standardowych kabli krosowych miedzianych i światłowodowych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie wykonawczym dotyczące wymagań dla systemu okablowania strukturalnego w zakresie migracji do systemu inteligentnego (... ) w szczególności: a. zastosowania pasywnych patchpaneli. b. możliwości migracji do systemu inteligentnego (zarządzainego) wymagającej wymiany paneli i rozłączenia patchcordów c. importowania do aplikacji zarządzającej podkładów w formacie AutoCAD lub mnym formacie powstałym z pliku dwg. d. braku interfejsu XML do wymiany danych z zewnętrznymi systemami zarzadzania" 18. W związku z zauważonymi rozbieżnościami pomiędzy OPZ-em, SIWZ- em, obmiarem projektem prosimy o określenie,które dane sąjedynie słuszne i wiążące. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia była zgodna z projektem wykonawczym "Przebudowa sieci teleinformatycznej na pierwszym i drugim piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 w Opolu" oraz Projektem Budowlanym." Wszelkie dopuszczalne odstępstwa od projektu wykonawczego i budzące wątpliwości zapisy zostały ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Obmiar jest dokumentem pomocniczym. IM-ZP Strona 5 z 7

6 19. Jak należy interpretować zapis w projekcie wykonawczym w punkcie "Dobór UPS" ( str. 38)- jako zakup i montaż nowego UPS czy też jako przeniesienie istniejącego zasilacza UPS jak ujęto to w obmiarze pod pozycją LP 129 d.6. Pozycja ta istotny wpływ na wycenę. Wskazany zapis należy interpretować jako zakup i montaż nowego UPS, projekt wykonawczy nie przewiduje przeniesienia UPS posiadanego przez Zamawiającego. 20. Czy ilość podana w obmiarze pod pozycją: a. LP nr 61 d jest prawidłowa ( w obmiarze m natomiast w zestawieniu materiałów 3500m) Prawidłowa wartość to 3500m b. LP nr 121 d.5 jest prawidłowa ( zarówno w zestawieniu materiałów jak i obmiarze występuje 395m jednakże według realizowanego wydaję się wysoko zawyżona) Ilość jest prawidłowa. c. LP nr 120 d.5 jest prawidłowa (w obmiarze -1040m natomiast w zestawieniu materiałów 3167m) Prawidłowa wartość to 1040m d. LP nr 29 d.3.1 oraz LP 33 d jest prawidłowa (w obmiarze -7 szt. - natomiast w zestawieniu materiałów 15 szt. ) Prawidłowe wartości podane są w obmiarze (łącznie 7 szt.) 21. Czy w związku z rozbieżnościami zestawień materiałowych oraz obmiarem i projektem należy zakupić materiał wg. zestawień materiałowych pod następne etapy budowy? Prosimy o doprowadzenie do zgodności dokumentacji rysunkowej z zestawieniami materiałowymi i obmiarem. W ramach prowadzonego przetargu nie jest przewidywany zakup pod kolejne etapy budowy. Zakupić należy materiał potrzebny do realizacji obecnego etapu. Wszelkie budzące wątpliwość zapisy wyjaśniane są w odpowiedzi na zapytania. 22. Niniejszym zwracamy się o udostępnienie kosztorysu ślepego, który zawierałby przyporządkowany materiał do poszczególnych pozycji kosztorysowych. Zamieszczony w dokumentach przetargowych kosztorys ślepy jest tak naprawdę obmiarem bez wskazania ilości materiałowych. Jeśli to możliwe prosimy o przesłanie wersji edytowalnej kosztorysu. Z góry dziękujemy. Zamawiający nie posiada kosztorysu w innej formie niż został on opublikowany, w związku z czym nie możemy zrealizować Państwa prośby. 23. Prosimy o odpowiedz na pytanie jakiego typu kable mają być zastosowane w systemie okablowania strukturalnego: UTP kat 6A czy też S/FTP kat. 6A. W opisie Przedmiotu Zamówienia już na początku jest mowa o UTP kat. 6A. Następnie informacja ta jest powtórzona w punkcie IV.2. Projekt wykonawczy również powiela tą informację, np. w punkcie 3. Wymagania dla systemu okablowania strukturalnego. Ale już w części D. Opis projektowanego rozwiązania okablowania w punkcie 2 pojawia się informacja o S/FTP kat. 6A. Jest to z kolei potwierdzone w części D punkcie 8. Okablowanie strukturalne poziome/pionowe. Ostatnia wzmianka o S/FTP pojawia się w zestawieniu materiałowym w punkcie 12. IM-ZP Strona 6 z 7

7 Zamawiający wymaga zastosowania nieekranowanego okablowania strukturalnego kat. 6A. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Wykonanie systemu okablowania strukturalnego poziomego UTP kat 6A.", "Wykonanie systemu okablowania strukturalnego pionowego UTP kat 6A.", "Okablowanie pionowe należy wykonać w oparciu o ośmio-włóknowy kabel światłowodowy jednomodowy oraz kabel ethemetowy UTP kat. 6A." Przewodu czący KO[l"S,1 Przelsrqcwej IM-ZP Strona 7 z 7

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 3 października 2013 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 3 października 2013 r. BAF-VI-2374-1-46/2013 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na hosting dedykowany oraz łącze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo