Zaproszenie do składania oferty cenowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania oferty cenowej"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza euro. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego serwerowni dla Urzędu Miasta Oświęcim CPV , Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkcie 2 obejmuje: a) System zasilania awaryjnego serwerowni - 1 szt. zasilacz awaryjny, wolno stojący (dopuszczalna wersja rack lub w obudowie producenta) z możliwością ustawienia w piwnicy (patrz opis lokalizacji); zasilanie 3 fazowe, odbiór 3 fazowy, praca w trybie on-line; wielkość baterii wystarczająca do uzyskania czasu podtrzymania minimum 60 minut przy stałym obciążeniu 10kW (minimalna moc zasilacza: czynna 16kW, pozorna 20kVA); baterie zewnętrzne na stojaku z możliwością ich samodzielnej wymiany, z możliwością ustawienia w piwnicy (patrz opis lokalizacji) o żywotności minimum 8 lat; filtry wejściowe ograniczające zawartość harmonicznych w prądzie wejściowym THDI do poziomu <4% - brak wnoszenia zakłóceń do sieci energetycznej; współczynnik mocy wejściowej cos φ minimum 0,99; ssprawność AC-AC minimum 92%; wentylacja wymuszona; możliwość pracy równoległej (zwiększenie mocy lub redundancja); By - PASS statyczny (przeciążeniowo-zwarciowy); By - PASS serwisowy ręczny wewnętrzny; ciekłokrystaliczny panel LCD wyświetlający minimum: a) aktualny tryb pracy, wartości napięć wejściowych i ich częstotliwość, b) wartości napięć wyjściowych i ich częstotliwość, wartości obciążenia, c) moc czynna i pozorna, prąd obciążenia, poziom naładowania akumulatorów; d) napięcie akumulatorów, czas podtrzymania. porty szeregowy RS232 oraz USB umożliwiające monitorowanie pracy zasilacza; 1

2 adapter SNMP + oprogramowanie umożliwiające monitoring UPS przez sieć komputerową LAN z możliwością zdalnego zamknięcia systemów Linux, MS Windows (XP, Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008); dostawy kabli sterowniczych i siłowych, koniecznych do podłączenia i uruchomienia urządzenia w lokalizacji opisanej przez Zamawiającego (patrz opis lokalizacji); w zakres zamówienia wchodzą również następujące prace dodatkowe: a) wykonanie z materiałów własnych niezbędnej instalacji elektrycznej koniecznej do uruchomienia urządzenia u Zamawiającego (sugerujemy przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego); b) dostawa, rozładunek, montaż oraz uruchomienie wszystkich elementów składowych urządzenia w lokalizacji opisanej przez Zamawiającego (patrz opis lokalizacji), w terminie nie kolidującym z pracą urzędu ustalonym wcześniej z Zamawiającym (piątek od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 22:00). certyfikat zgodności CE sporządzony na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej; dostawca urządzenia musi posiadać wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; gwarancja: 12 miesięcy świadczona w siedzibie UM; czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 7 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM należy dostarczyć sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 48h roboczych. lub system nie gorszy niż UPS ASTID INFINITY o mocy 20kVA / 16kW on-line (VFI-SS-111) o podanych wyżej parametrach. b) Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. zasilacz awaryjny, wolno stojący (do komputerów typu desktop) z możliwością startu bez zasilania sieciowego (z baterii); zasilanie 1 fazowe, odbiór 1 fazowy; czas przełączania maksymalnie 5 ms (wliczając czas wykrycia); kształt napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatora schodkowa aproksymacja sinusoidy lub pełna sinusoida; wielkość baterii i moc zasilacza wystarczająca do uzyskania czasu podtrzymania minimum 60 minut przy stałym obciążeniu na poziomie 500W (jedno stanowisko komputerowe + drukarka laserowa); porty szeregowy RS232 i/lub USB umożliwiające monitorowanie pracy zasilacza oraz zdalne wyłączenie systemu w chwili gdy baterie ulegają rozładowaniu (system Linux i systemy operacyjne z rodziny MS Windows (XP, Vista); gniazda zasilające: minimum 4 sztuki (w przypadku gniazd nietypowych - różniących się od standardowej wtyczki sieciowej, dołączone kable do zasilania urządzeń komputerowych: 3x zwykle, 1x "kończynka"); gniazdo umożliwiające filtrowanie zakłóceń na kablu sieciowym LAN RJ-45. 2

3 deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: EN , znak CE (oznaczenia CE) sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej; gwarancja: 12 miesięcy świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 48h roboczych. lub zasilacz nie gorszy niż UPS POWERCOM KIN 3000AP RS/RJ/AVR (KIN-3000AP) o podanych wyżej parametrach. 4) Opis lokalizacji: Urządzenie wraz z bateriami i sprzętem towarzyszącym zostanie zainstalowane przez Dostawcę w pomieszczeniu o rozmiarach 200x200 cm, o wysokości 180 cm. Pomieszczenie ma drewniane drzwi z otworami wentylacyjnymi. Posadzka jest sucha, równa, nie pyląca. W pomieszczeniach utrzymuje się stała temperatura na poziomie stopni Celsjusza. Do pomieszczeń prowadzą schody w korytarzu o szerokości 80 cm i wysokości 160 cm, jednakże ich umiejscowienie zawęża możliwość wniesienia urządzeń do około 60 cm. Różnica poziomów dolnych i górnych krawędzi schodów to około 5 metrów. Ze schodów pod kątem 90 stopni biegnie korytarz wprost do pomieszczenia przeznaczonego na system zasilania awaryjnego. Nie ma możliwości zainstalowania UPSa, baterii i osprzętu za pomocą dźwigu lub innych tego typu urządzeń wspomagających, dlatego preferowane byłoby rozwiązanie modułowe, umożliwiające transport urządzeń w częściach i ich montaż finalny w pomieszczeniu docelowym. Istnieje możliwość dojazdu do samego budynku ciężkim samochodem i rozładunek urządzeń za pomocą dźwigu. Serwerownia zasilana jest za pomocą kabla biegnącego w piwnicy. Instalacja elektryczna powinna (w ocenie Zamawiającego) sprowadzać się do wykonania podwójnej linii elektrycznej do zasilania ("tam" i "z powrotem") - długość jednego odcinka nie powinna przekroczyć ok. 50 metrów. Kabel można zamontować w uchwytach naściennych (nie ma konieczności wykonywania prac murarsko-tynkarskich); Zamawiający zaleca wizję lokalną jeżeli oferowany sprzęt ma wymiary zbliżone do podanych powyżej, gdyż skomplikowanie korytarza i dojścia do pomieszczenia docelowego instalacji jest trudne do opisania (stary budynek). 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2008 r. 6. Okres gwarancji 12 miesięcy na zasadach i warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 7 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM należy dostarczyć sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 48h roboczych. Okres rękojmi wynosi 36 m-ce na warunkach i zasadach określonych przepisami K.c. i odnosi się do całości przedmiotu zamówienia.. 3

4 7. Warunki odbioru i rozliczenie zadania O terminie dostawy i montażu sprzętu należy zawiadomić Urząd Miasta Oświęcim Wydział Organizacyjny na 2 dni przed terminem dostawy (tel lub -08). Protokół odbioru będzie podstawą do złożenia faktury za wykonany przedmiot zamówienia. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pełny zakres zamówieni nie podlegające waloryzacji. Należność z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia płatna w terminie do 31 grudnia 2008 r. Faktura winna być złożona do Zamawiającego najpóźniej do dnia 22 grudnia 2008 r. 8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W wypadku, o którym mowa w pkcie 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość została ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień opóźnienia, od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w rozdz. od 2 do 8. 4

5 9. Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia). Cena ofertowa winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie prace i roboty konieczne do jego należytego wykonania. 3) oświadczenie, że Wykonawca posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia), 4) certyfikat zgodności CE dla w/w sprzętu sporządzony na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej, 5) w dniu dostawy sprzętu Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna) określający szczegółowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialność gwaranta. 10. Kryteria oceny oferty: a) Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę. Cena ofertowa wskazana przez Wykonawcę winna obejmować rozwiązania w postaci zsumowanych kosztów dostawy, instalacji, montaży i uruchomienia finalnego urządzeń wymienionych w niniejszym zaproszeniu. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wyłącznie cenę oferty, o której mowa w pkcie 5 formularza ofertowego. b) Ponadto Zamawiający żąda podania kosztu wymiany akumulatorów i obowiązkowych prac serwisowych (przeglądy, okresowe wymiany podzespołów itp. - bez kosztów serwisu pogwarancyjnego związanego z awariami) w okresie 10 lat od chwili uruchomienia systemu (przykład: jeżeli w/g zaleceń producenta akumulatory należy wymieniać co 7 lat to należy doliczyć kwotę jednej pełnej i 3/7 kosztu wymiany kompletu akumulatorów). Koszty te nie podlegają ocenie i nie zostaną ujęte w umowie za wykonanie przedmiotu zamówienia, a służyć będą Zamawiającemu wyłącznie jako materiał informacyjny do wyszacowania wartości zamówienia w latach następnych. 11. Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia formularza ofertowego. 12. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20 października 2008 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, pok Załączniki: 1) Formularz ofertowy 2) Oświadczenie o wdrożeniu ISO 5... (podpis naczelnika

6 Wydziału Zamówień Publicznych) 6

7 pieczątka FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 1. Nazwa, Adres, Telefon Fax Wykonawcy 2. Nazwa, Adres, Telefon, Fax a) podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) b) pełnomocnika występującego jako pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie (lider) 3. Wykonawca posiada status zakładu pracy chronionej 4. Przedmiot oferty 5. Cena ofertowa brutto (z podatkiem od towarów i usług) - zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej (wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotu nie występującego wspólnie -nie dot. konsorcjów, spółek itp.) (wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotów występujących wspólnie) Należy wpisać TAK lub NIE -... Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego serwerowni dla Urzędu Miasta Oświęcim zgodnie z treścią zaproszenia. cyfrowo... słownie... w tym podatek VAT 22% cyfrowo Cena ofertowa netto 7. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia cyfrowo... od 15 grudnia 2008 r 8. Okres gwarancji 12 miesięcy świadczona w siedzibie UM 9. Okres rękojmi 36 m-cy na warunkach i zasadach określonych przepisami K.c. 10 Koszt wymiany akumulatorów i prac serwisowych w okresie 10 lat... zgodnie z treścią rozdz. 10 lit. b zaproszenia 11. Warunki płatności do 31 grudnia 2008 r. 12. Nazwa i numer konta wykonawcy 13. NIP 14. REGON 15. Data sporządzenia oferty Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy... 7

8 załącznik Nr 2... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE (nazwa podmiotu posiadającego wdrożony system ISO 9001) Niniejszym oświadczam, iż posiadam wdrożony System Zarządzania Jakością ISO (podpis osoby upoważnionej ) 8

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO NA DOSTAWĘ 9 SZTUK KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 Znak postępowania: BAF 2311 816/2013 Warszawa dn. 08.11.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo