Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000"

Transkrypt

1 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008)

2 COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione w instrukcji marki są zastrzeŝonymi nazwami handlowymi naleŝącymi do ich prawych właścicieli. Producent urządzenia oraz jego Dystrybutor nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za nieumiejętne wykorzystanie produktu lub teŝ uŝycie, które nie jest zgodne z jego przeznaczeniem, a takŝe za powstałe z tego skutki. Niniejsza instrukcja oraz Ŝadna jej cześć nie moŝe być kopiowana, reprodukowana czy teŝ w inny sposób powielana bez uzyskania pisemnej zgody firmy, autora tłumaczenia z orginalnej wersji angielskiej. Dystrybucja w Polsce: VOLTA Sp. z o.o. Ul. Jutrzenki 94, Warszawa, tel. (22) , fax. (22)

3 SPIS TREŚCI 3 1 WSTĘP Właściwości systemu Typowe zastosowania 7 2. Instalacja systemu DVR Skład zestawu Instalacja karty przechwytywania Instalacja programu Serwer Główny (Site Server) Instalacja Programu Zdalny Klient (Remote Viewer) 9 3. Serwer Główny Uruchomienie Site Server (Serwer Główny) Opis ogólny Podziały ekranu Przyciski panelu głównego Panel obsługi kamer Panel kontroli kamer szybkoobrotowych PTZ Sterowanie bezpośrednie kamer PTZ Śledzenie PTZ (Auto-tracking) Monitoring jednostki przy pomocy Mapy Graficznej Konfiguracja Site Server (Serwer Główny) Ogólne Ustawienia Definiowanie dysku i katalogu nagrań Konfiguracja wyświetlania obrazu Ustawienia daty i czasu Definiowanie raportów Ustawienia obrazu z kamery Wykrywanie zdarzeń alarmowych Wideo-detekcja ruchu Reakcja na czujkę ruchu Uruchomienie ręczne (Enter) Detekcja pozostawionego lub brakującego obiektu Wirtualna bariera Detekcja w strefie ochrony Licznik przejść Detekcja poŝaru Reakcja na zdarzenia alarmowe Poprawa dynamiki obrazu Nagrywanie Ustawienia trybu podziału ekranu Ustawienia modułu Wejść / Wyjść Ustawienia czasowego schematu pracy Ustawienia urządzeń audio Ustawienia sieciowe Konta uŝytkowników Informacje o parametrach dysku HDD oraz listy zdarzeń alarmowych Przeglądarka Nagrań (Record Viewer) Uruchomienie programu Właściwości programu Przeglądanie Backup Przeglądanie plików nagrań Przeglądanie nagrań według zdarzeń Przegląd nagranych zdarzeń Ustawienia preferencji wyświetlania Panel Nawigacji Wykrywanie ruchu w nagranych obrazach 83 3

4 5.10. Praca z profilami wyszukiwania Wyszukiwanie według detekcji ruchu Zapisywanie nagrań Wykonywanie ujęć Terminarz Backup Uruchomienie Terminarza Backup Właściwości programu Manualne tworzenie Backup-ów Automatyczne tworzenie Backup-ów Backup na płyty CD / DVD Weryfikacja autentyczności obrazów Zdalny Klient (Remote Viewer) Dostęp poprzez Internet Dostęp poprzez modem Ogólne ustawienia połączeń przez modem Obsługa programu Zdalny Klient Połączenie do wielu kamer z innego rejestratora Zdalna kontrola nagraniami Głównego Serwera Przeglądanie nagranych obrazów Zdalna Przeglądarka Nagrań (Remote Record Player) Ściąganie i Odtwarzanie Nagrań ze Zdalnego Głównego Serwera Problemy techniczne (pytania i odpowiedzi) 120 4

5 1. WSTĘP Karty wizyjne Optiva serii LTR 4000 stanowią idealne rozwiązanie do rejestracji obrazów z kamer w warunkach m. in. gospodarstw domowych, biur, szkół, fabryk oraz innych jednostek, gdzie istotne jest przeprowadzanie monitoringu za pomocą telewizji dozorowej. Poprzez zainstalowanie karty lub kart wizyjnych w komputerze klasy PC, a następnie podłączenie do niej kamer, opcjonalnie czujek alarmowych oraz innych urządzeń systemów alarmowych, moŝna w prosty i wygodny sposób rejestrować na dysku twardym (HDD), a następnie odtwarzać obrazy z kamer zainstalowanych wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Oprogramowanie oferowane z kartą wizyjną składa się z 4 głównych części: Serwer Główny (Site Server) Serwer Główny pozwala na bieŝący podgląd obrazów z maksymalnie 16 kamer telewizji dozorowej (tradycyjnych oraz szybkoobrotowych PTZ) oraz obsługę do 16 urządzeń alarmowych, zapewniających, np. wykrywanie zdarzeń alarmowych. Zdarzenia takie mogą być aktywowane za pomocą wideo-detekcji ruchu lub teŝ czujek ruchu. Program ten umoŝliwia równieŝ automatyczne zapisywanie zdarzeń alarmowych na dysku twardym oraz wysyłanie powiadomienia na adresy poczty lub teŝ łączenie się z telefonem (funkcja dialera telefonicznego). Istnieje moŝliwość identycznych ustawień dla wszystkich kamer czy czujek alarmowych, jak teŝ dokonywanie ustawień indywidualnie dla kaŝdej z kamer/czujek. Przeglądarka Nagrań (Record Viewer) Program ten pozwala na przegląd i odtwarzanie wcześniej nagranych obrazów z kamer. Tutaj są zapisywane wszystkie nagrania, a specjalne opcje pozwalają na wyszukanie danego nagrania według daty/czasu lub zaistniałego zdarzenia alarmowego. Program pozwala na jednoczesny podgląd z maksymalnie 16. Terminarz Backup (Backup scheduler) Program słuŝy do wykonywania archiwizacji (kopii zapasowych) nagranych wcześniej obrazów z kamer. Proces taki moŝe być wykonywany manualnie (ręcznie) lub automatycznie po wskazaniu docelowego katalogu nagrań. Zdalny Klient (Remote Viewer) Program umoŝliwia za pomocą przeglądarki internetowej, na zdalny podgląd oraz nagrywanie obrazów z kamer z odległych jednostek dozoru. Uprawnieni uŝytkownicy, po podaniu wcześniej zdefiniowanego hasła, mogą konfigurować parametry kamer, obsługiwać zintegrowane kamery szybkoobrotowe (PTZ), nagrywać obrazy z kamer, a takŝe przeglądać i odtwarzać zdarzenia alarmowe. Zdalna Przeglądarka Nagrań (Remote Record Player) Program umoŝliwia za pomocą przeglądarki internetowej, na zdalny podgląd oraz nagrywanie obrazów z kamer z odległych jednostek dozoru. Uprawnieni uŝytkownicy, po podaniu wcześniej zdefiniowanego hasła, mogą konfigurować parametry kamer, obsługiwać zintegrowane kamery szybkoobrotowe (PTZ), nagrywać obrazy z kamer, a takŝe przeglądać i odtwarzać zdarzenia alarmowe. 5

6 1.1. Właściwości systemu Zaawansowane funkcje analizy wideo Funkcja poprawy dynamiki obrazu, regulacja ostrości obrazu i cyfrowej redukcji szumów Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy wideo standardowa detekcja ruchu, detekcja pozostawionych lub zabranych obiektów, wirtualna bariera, detekcja w srefach ochrony, zliczanie obiektów i detekcję poŝaru. Śledzenie PTZ automatyczne sterowanie kamery szybkoobrotowej, sterowanie kamery PTZ za pomocą myszki, centrowanie i zbliŝenie do wskazanego na obrazie obszaru. Szybkie i proste wyszukiwanie Przeszukiwanie według czasu nagrania oraz typu zdarzenia alarmowego (system wyróŝnia 3 typy zdarzeń alarmowych: wideo detekcja ruchu, reakcja na czujkę ruchu, manualne aktywowanie alarmu) Identyfikacja obiektu (intruza) w strefie wideo - detekcji ruchu Praca sieciowa Zapewnia wielopoziomową kontrolę uŝytkowników (hasła dostępu) UmoŜliwia zdalny podgląd obrazów z kamer, nagrań oraz zaawansowaną kontrolę pracy kamer szybkoobrotowych poprzez sieci komputerowe (np. Internet) UmoŜliwia konwersację z innym uŝytkownikiem oprogramowania korzystającego z aplikacji w innej lokalizacji (w przyszłości) Podczas podglądu obrazu poprzez sieć komputerową następuje natychmiastowy zapis obrazów na dysku lokalnym Metody kompresji obrazu UmoŜliwia kompresję obrazu w standardzie M-JPEG, HM (optymalizowany MPEG-4) lub H.264 Zapewnia automatyczne dostosowanie wskaźnika kompresji do panujących warunków na obrazie oraz archiwizację optymalnej jakości i wysokiego wskaźnika kompresji Zaawansowane funkcje cyfrowej rejestracji obrazów Rozdzielczość obrazu dostępna jest w trybach 320x240, 640x240, 640x480, 640x480 HD, 720x288, 720x576, 720x576 HD RoŜne podziały wyświetlanego obrazu w trybach 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13 i 16 kamer Zapis strumienia audio wraz ze strumieniem video Graficzna mapa obrazująca lokalizacje zainstalowanych i podłączonych kamer oraz urządzeń alarmowych Integracja z typowymi czujkami ruchu oraz innymi urządzeniami alarmowymi Kontrola pracy kamer szybkoobrotowych (PTZ) Automatyczne powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach poprzez , telefon, fax oraz migającą wiadomość Zaawansowane schematy pracy słuŝący ustawienu nagrywania, wideo - detekcji ruchu oraz powiadamiania alarmowego RóŜne tryby nagrywania obrazów z kamer: nagrywanie ciągle, ciągle w sposób inteligentny, według ustawionego schematu pracy, nagrywanie poklatkowe, manualne Jednoczesne odtwarzanie obrazów z maksymalnie 16 kamer Tworzenie kopii zapasowej (Backup) manualne lub automatyczne Nadpisywanie starych nagrań (rejestracja w pętli) 1.2. Typowe zastosowania Monitoring sklepów oraz supermarketów, domów handlowych: zapewnia rejestrację przepływu i kontroli dostępu autoryzowanych osób 24 godziny na dobę przez długi okres czasu (w zaleŝności od wielkości dysku twardego), Biura i miejsca pracy: nadzór odpowiednich wejść i wyjść do budynków, 6

7 Podgląd jednostek prywatnych oraz instytucji społecznych w celu ewentualnego powiadamiania poprzez m. in. lub telefon o zaistniałych zdarzeniach alarmowych, Bankomaty oraz oddziały banków, Wielkie domy i sieci handlowe: obserwacja klientow oraz głównych pasaŝy handlowych, Zdalny monitoring róŝnych poziomów w budynkach, na placach budowy. Bezpieczne nagrywanie obrazów oraz archiwizacja kopii nagrań w sieci LAN, Monitorowanie serwerowni, linii produkcyjnych w celu obserwacji i szybkiej reakcji na zaistniałe sytuacje alarmowe. 7

8 2. Instalacja systemu OPTIVA LTR Skład zestawu W momencie zakupu prosimy sprawdzić zawartość produktów wchodzących w skład zestawu do rejestracji serii LTR 4000 firmy OPTIVA. W razie uszkodzenia lub braku jakiejkolwiek jego części naleŝy natychmiast powiadomić o tym fakcie dystrybutora. W skład zestawu wchodzą: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem w języku polskim, Karta wizyjna (lub zestaw kart wizyjnych) Instrukcja UŜytkownika. Oprogramowanie w języku polskim Akcesoria Karta wizyjna 8

9 2.2. Instalacja karty przechwytywania Odłącz zasilanie od komputera, WłóŜ kartę lub karty do kolejnych, wolnych gniazd PCI na płycie głównej. Upewnij się, Ŝe karta/karty są prawidłowo zamontowane, Podłącz sygnały z danych kamer do kolejnych wejść BNC znajdujących się na kartcie/kartach, Podłącz ewentaulne inne urządzenia alarmowe, Włącz zasilanie komputera. System operacyjny Windows, przy uruchomieniu, automatycznie wykryje nowe urządzenie w komputerze. System zapyta czy zainstalować sterowniki do nowego sprzętu. Na tym etapie naleŝy kliknąć przycisk Anuluj, WłóŜ płytę CD-ROM z oprogramowaniem (płyta uruchamia się automatycznie), Zainstaluj program Site Server (Serwer Główny) (sterowniki zostaną w tym samym czasie automatycznie zainstalowane), Jeśli w zestawie jest więcej niŝ jedna karta, naleŝy powtórzyć ostatni krok Instalacja programu Serwer Główny (Site Server) Po włączeniu komputera i uruchomieniu systemu Windows, włóŝ płytę CD-ROM z oprogramowaniem, Płyta powinna uruchomić się automatycznie. Jeśli wystąpiły problemy z uruchomieniem się płyty, naleŝy kliknąć odpowiednie polecenia na pasku narzędzi systemu Windows: Start Run (Uruchom). Następnie naleŝy wpisać D:\autorun.exe i kliknąć OK (w przypadku, gdy napęd CD jest zdefiniowany jako dysk D), Zainstaluj sterowniki DirectX 9.0C lub nowsze, Zainstaluj program Serwer Główny, Po zakończonej instalacji dokonaj restartu (przeładowania) systemu, System Windows powinien automatycznie uruchomić program Site Server (Serwer Główny). Jeśli wystąpiły problemy, aby uruchomić program, uŝyj następujących poleceń: Start / Programy / HuperVision 1.5 / Site Server (Serwer Główny) 2.4. Instalacja programu Zdalny Klient (Remote Viewer) Po włączeniu komputera i uruchomieniu systemu Windows, włóŝ płytę CD-ROM z oprogramowaniem, Płyta powinna uruchomić się automatycznie. Jeśli wystąpiły problemy z uruchomieniem się płyty, naleŝy kliknąć odpowiednie polecenia na pasku narzędzi systemu Windows: Start Run (Uruchom). Następnie naleŝy wpisać D:\autorun.exe i kliknąć OK (w przypadku, gdy napęd CD jest zdefinioany jako dysk D), Zainstaluj program Zdalny Klient, Po instalacji, uŝyj następujących poleceń: Start / Programy / huperremote / huperremote. Aby uzyskać połączenie ze zdalną jednostką, naleŝy podać numer IP programu Site Server (Serwer Główny), nazwę uŝytkownika oraz odpowiednie hasło. Aby uzyskać połączenie poprzez modem, naleŝy podać odpowiedni numer telefonu oraz nazwę uŝytkownika i właściwe hasło dostępu.

10 3. Serwer Główny Serwer Główny (Site Server) jest programem słuŝącym do bieŝącego podglądu oraz nagrywania obrazów z podłączonych kamer telewizji dozorowej. Program umoŝliwia jednoczesną obsługę maksymalnie 16 kamer oraz 16 czujek ruchu. Ponadto dla kaŝdej kamery moŝliwe jest ustawienie zaawansowanych opcji wideo - detekcji ruchu tak, aby poźniej moŝliwa była rejestracja obrazów alarmowych. Program pozwala takŝe na takie ustawienia, które zapewniają ciaglą rejestrację obrazów z kamer 24 godziny na dobę, bez zbędnych przerw. Z poziomu głównego administratora całego systemu moŝliwe jest stworzenie osobistych kont i praw dostępu m. in. do podglądu, nagrań oraz zarządzania innymi opcjami dostępnymi w poszczególnych programach systemu Uruchomienie programu Serwer Główny Przy pierwszej instalacji i uruchomieniu Site Server (Serwer Główny) nie ma zdefiniowanych uŝytkowników oraz haseł dostępu, dlatego teŝ kaŝdy uŝytkownik ma prawo dostępu do programu. Aby ograniczyć dostęp tylko do wybranych, określonych uŝytkowników naleŝy kliknąć przycisk aby otworzyć okno Preferencje, a następnie kliknąć zakładkę UŜytkownik oraz wybrać opcję Aktywuj Kontrolę Dostępu. Po wybraniu tej opcji, program Site Server (Serwer Główny), podczas kaŝdego uruchamiania programu będzie wyświetlać okno logowania, prosząc o podanie nazwy uŝytkownika oraz przypisanego do niego odpowiedniego hasła. Aby wejść do programu z poziomu administratora, naleŝy w polu Nazwa UŜytkownika wpisać Administrator, natomiast pole Hasło naleŝy zostawić puste. PowyŜsza opcja jest ustawiona w programie jako domyślna. Dla bezpieczeństwa całego systemu, zaleca się zmianę hasła administratora, aby w przyszlości ograniczyć dostęp do główych ustawień i konfiguracji systemu tylko dla osób uprawnionych. W tym celu naleŝy wybrać opcję Administrator w oknie Preferencje - zakładka UŜytkownik, następnie naleŝy kliknąć opcję Zmień, aby wprowadzić nowe hasło (szczegóły, patrz rozdział Konta UŜytkowników strona 71). 10

11 3.2. Opis ogólny Po wejściu do programu Serwer Główny, automatycznie zostaje aktywowany bieŝący podglad z wszystkich podłączonych kamer. Program umoŝliwia podgląd z maksymalnie 16 kamer oraz 16 urządzeń alarmowych, np. czujek ruchu. Wieloformatowy podział ekranu umozliwiający podgląd z 16 kamer (m in. Podział 4x4) Wyświetlanie bieŝącej daty oraz godziny Kliknij ten przycisk aby zminimalizować okno Serwera Głównego do paska narzędzi systemu Windows Ikony statusu: R status nagrywania V status źródła wizji E status zdarzeń. Jeśli do danej kamery jest przypisany urządzenie do rejestracji dźwięku, ikona zostanie wyświetlona obok źródła obrazu video Panel obsługi dla danej kamery Przyciski wyboru podziału ekranu Włączenie / wyłączenie trybu e-map Przyciski do wyboru wyświetlanego kanału Zmiana trybu wyświetlania Kamery <-> we / wy alarmowe Przycisk wyjścia z programu Serwera Głównego Włączenie / wyłączenie trybu sterowania bezpośredniego PTZ 11

12 3.3. Podziału ekranu Tryby podziału ekranu przedstawiają obrazy z kamer zainstalowanych na monitorowanej jednostce dozoru. W oknie danej kamery wyświetlane są informacje na temat numeru kamery, aktualnej daty oraz czasu. W przypadku wyzwolonego nagrywania z danej kamery, w odpowiednim oknie, w prawym dolnym rogu, pojawi się równieŝ napis REC, sygnalizujący proces nagrywania. Wybierz typ informacji, jaki ma być wyświetlany w oknie danej kamery - szczegóły patrz, Ustawienia wyświetlanych napisów, strona 36. W oknie Preferencje, zakładka:podgląd moŝna ustawić kilka kamer, które będą wyświetlane w trybie pełnoekranowym funkcja przełącznika sekwencyjnego. KaŜda kamera jest wyświetlana przez zdefiniowany wcześniej okres czasu, zanim nastąpi przełączenie na kolejną kamerę. Uwaga! W danym trybie wyświetlania, napis REC będzie aktywny tylko wtedy, gdy funkcja pokazywania napisu jest uaktywniona w oknie Preferencje, zakładka Kamera oraz kiedy odpowiednie kamery są aktualnie w trybie nagrywania (szczegóły patrz strona 36). Podział ekranowy Podział ekranowy umoŝliwia jednoczesny podgląd obrazów ze wszytkich kamer na ekranie jednego monitora. Na kaŝdym obrazie z kaŝdej kamery widnieją dane dotyczące np.: numeru kamery, nazwy kamery, bieŝącej daty i czasu, etc. Jeśli w danym momencie z danego kanału dokonuje się zapis na dysku w prawym dolnym rogu pojawi się napis REC. Zmiana kolejności wyświetlanych obrazów obrazów Aby zmienić aktualną kolejność wyświetlania, naleŝy przeciągnąć okno obrazu w miejsce, gdzie znajduje się inny obraz wyświetlany, tak aby zamieniły się one miejscami. Powiększanie trybu podziału Jeśli wyświetlany jest aktualnie tryb podziału na 1, 4, 9 lub 16 kamer, naleŝy podwójnie kliknąć myszką na wybrany obraz z kamery tak, aby tymczasowo przysłonić obrazy z pozostalych kamer i wyświetlić pełnoekranowo obraz z danej kamery. Aby wrócić do pierwotnego trybu wyświetlania, naleŝy ponownie podwójnie kliknąć na powiększony obraz. Sposób, w jaki zostaną wyświetlone pełnoekranowo obrazy z Ŝądanych kamer, zaleŝy od całkowitej liczby akutalnie otwartych okien wszystkich kamer w rejestratorze (Serwerze Głównym). 12

13 Przyciski zmiany podziału Istnieją trzy przyciski powodujące zmianę trybu wyświetlania obrazów z kamer: Przełącznik trybu wyświetlania: pełnoekranowy/ normalny. Tryb pełnoekranowy danej kamery. Tryb w podziale na 16 kamer (4x4). Tryb w podziale na 9 kamer (3x3). Tryb w podziale na 4 kamery (2x2). 13

14 3.4. Przyciski panelu głównego Przycisk Mapa graficzna Aby przełączyć się z Głównego Rejestratora w tryb Mapy graficznej, naleŝy kliknąć odpowiedni przycisk mapy. Zostanie wyświetlony graficzny układ jednostki dozoru z zaznaczonymi miejscami, w których znajdują się i są podłączone kamery oraz urządzenia alarmowe, np. czujki (szczegóły patrz rozdział Monitoring jednostki przy pomocy Mapy Graficznej, strona 26). Panel wyboru danej kamery Przyciski wyboru obrazu z danej kamery, zostały domyślnie umieszczone w prawym dolnym rogu Głównego Rejestratora. Przyciski te umoŝliwiają pełnoekranowe wyświetlanie obrazów z Ŝądanej kamery. W przypadku podłączonych i aktywnych urzadzeń alarmowych, np. czujek ruchu, moŝna w szybki i prosty sposób przełączać się między obrazami z danych kamer a monitorowaniem jednostek podłączonych do modułu wejść/wyjść alarmowych. Panel przycisków kamer Panel przycisków kamer przedstawia kamery ułoŝone w odpowiedniej, rosnącej kolejności oraz przycisk panelu kontroli wejść/wyjść alarmowych. Aby obserwować pełnoekranowy obraz z Ŝądanej kamery, naleŝy wybrać przycisk z odpowiednim numerem kamery. Następuje przejście z aktualnego trybu wyświetlania do podglądu, z maksymalną prędkością, obrazu z wybranej kamery. Kliknij przycisk przełącznika, aby przejść do panelu kontroli wejść/wyjść urządzeń Panel wejść / wyjść urządzeń alarmowych Panel wejść/wyjść urządzeń alarmowych wyświetla stan podłączonych, np. czujek ruchu do głównego rejestratora. 14

15 Pierwszy rząd wskaźników pokazuje stan podłączeń do modułu wejściowego, np. czujek ruchu. Zielone podświetlenie oznacza, Ŝe urządzenie jest podłączone, natomiast czerowny kolor oznacza, Ŝe urządzenie wysyła sygnał do rejestratora Kliknij przycisk przełącznika, aby przejść do Panelu Obsługi Kamer. Dolny rząd wskaźników wyświetla stan podłączeń do modułu wyjściowego, np. sterowanie oświetleniem. Zielone podświetlenie oznacza, Ŝe urządzenie jest podłączone, natomiast czerwony kolor oznacza, Ŝe rejestrator komunikuje się z urządzeniem. Panel statusu Panel statusu informuje o trzech typach informacji: nagrywaniu, sygnale wizyjnym oraz sygnale zdarzeń alarmowych. Sygnał wyzyjny Nagrywanie Zdarzenie (alarmowe) Identyfikacja podłączenia audio Nagrywanie R oznacza proces nagrywania. Kiedy ikona będzie wyświetlana w kolorze zielonym oznacza to, Ŝe proces nagrywania jest realizowany dla odpowiedniej kamery. Sygnał wizyjny "V oznacza stan podłączenia kamer do karty wizyjnej. Zielony kolor odpowiedniej kamery oznacza, Ŝe jest ona podłączona i widziana przez kartę wizyjną. Kiedy natomiast kolor zmieni się na czerwony, oznacza to brak sygnału wizyjnego z danej kamery. 15

16 Zdarzenia alarmowe E oznacza zdarzenie alarmowe, które moŝe być aktywowane poprzez ustalony wcześniej Terminarz (schemat) pracy, wideodetekcję, uruchomienie manualne lub teŝ poprzez, np. czujkę ruchu. Czerwony kolor sygnalizuje wykrycie zdarzenia alarmowego. Uwaga! Funkcje nagrywania, podłączeń sygnałów wizyjnych z kamer oraz wejść alarmowych mogą być aktywowane lub dezaktywowane w oknie Preferencje. 16

17 3.5. Panel obsługi kamer Panel obsługi kamer pozwala na przełączanie między trzema róŝnymi panelami kontroli kamer: Panel Wideo - detekcji, Panel Ustawień Kamer, Panel Kontroli PTZ. MoŜliwość obsługi ww. paneli jest dostępna tylko wtedy, gdy aktualnie ustawiony jest pełnoekranowy tryb wyświetlania obrazu. Kliknij tutaj, aby przejść do Panelu Wideo - Detekcji Kliknij tutaj, aby przejść do Panelu Ustawień Kamer Kliknij tutaj, aby przejść do Panelu Kontroli PTZ Panel wideo detekcji ruchu Panel wideo - detekcji pozwala ręcznie /manualnie/ rozpocząć lub zakonczyć proces wideo - detekcji. Przyciski startu oraz zakończenia tego precesu są aktywne tylko wtedy, gdy tryb ustawień wideo - detekcji dla danej kamery nie zostal jeszcze uruchomiony w harmomogramie pracy. Kliknij tutaj, aby ręcznie włączyć wideo - detekcję dla danej kamery. Kliknij tutaj, aby ręcznie wyłączyć wideo - detekcję dla danej kamery. Kliknij tutaj, aby ustalić aktywny obszar wideo detekcji. Panel ustawień kamer Kliknij tutaj, aby powrocić do głównego Panelu obsługi kamer. Panel ustawień kamer pozwala na indywidualną konfigurację dla aktualnie wyświetlanego obrazu z danej kamery. 17

18 Kliknij tutaj by przejść do ustawień odcienia i nasycenia obrazu Kliknij tutaj aby przywrócić poziom jasności do ustawień fabrycznych Przytrzymaj lewym przyciskiem myszy i ściągnij w dół by przyciemnić, pociągnij w górę by rozjaśnić Kliknij tutaj by przywrócić poziom kontrastu do ustawień fabrycznych Przytrzymaj lewym przyciskiem myszy i ściągnij w dół by przyciemnić, pociągnij w górę by rozjaśnić Kliknij tutaj aby powrócić do Panelu Obsługi Kamer Kliknij tutaj by przejść do ustawień jasności i kontrastu obrazu Kliknij tutaj aby przywrócić poziom odcienia do wartości fabrycznych Zmień ustawienia poziomu odcienia Kliknij tutaj aby powrócić do Panelu Obsługi Kamer Kliknij tutaj by przywrócić poziom nasycenia do ustawień fabrycznych Przytrzymaj lewym przyciskiem myszy i ściągnij w dół by zmniejszyć wartość nasycenia, pociągnij w górę by zwiększyć wartość nasycenia 3.6. Panel kontroli kamer szybkoobrotowych PTZ Jeśli do systemu jest podłączona kamera szybkoobrotowa, w Panelu kontroli PTZ (Pan/Tilt/Zoom) moŝliwa jest regulacja obrotu w poziomie (Pan), kątu pochylenia (Tilt) oraz zbliŝenia (Zoom in) lub oddalenia (Zoom out) zakresu ogniskowej dla obserwowanego obszaru. 18

19 Kliknij tutaj by zamknąć panel Kliknij tutaj by wybrać inny protokół Kliknij tutaj by wybrać kamerę Panel kontroli obrotu, pochyłu, x zatrzymanie ruchu kamery Przyciski presetów Przyciski do ZOOM dal/bliŝ Pokazuje listę dostępnych prestów Kliknij tutaj by otworzyć okno preferencji Pokazuje kolejne / poprzednie grupy presetów 19

20 Panel zaawansowanej kontroli kamer PTZ Panel wyboru kamery Kontrola przesłony. Przyciski od lewej: zmienjszenie otworu przesłony, zwiększenie otworu przesłony, przesłona automatyczna Kontrola ostrości. Przyciski od lewej: ostrośc na bliŝ, ostrość na dal, ostrość automatyczna Prędkość obrotu. Przyciski od lewej: zmniejszenie prędkości, zwiększenie prędkości, prędkość standardowa Prędkość pochyłu. Przyciski od lewej: zmniejszenie prędkości, zwiększenie prędkości, prędkość standardowa Pole wyboru kamery Włączenie/wyłączenie automatycznej trasy Definiowanie sekwencji presetów, po których odbywać będzie się trasa Definiowanie czasu postoju na kaŝdym presecie trasy Włączenie/wyłączenie auto-obrotu Defioniowanie pozycji dla obrotu. Przyciski od lewej: zdefiniuj lewą pozycję, przełącz pozycje, zdefiniuj prawą pozycję Kliknij by przywrócić ustawienia fabryczne Prędkości obrotu. Przyciski od lewej: zmniejsz prędkość obrotu, zwiększ prędkość obrotu, ustaw standardową prędkość obrotu 20

21 Naciśnij aby wykonać polecenie zdefiniowane przez uŝytkownika. Funkcja jest zdefiniowana w Preferencjach Zaawansowany panel kontrolny PTZ umozliwia nie tylko sterowanie głowicami obrotowymi na boki, czy teŝ mozliwość zmieny ogniskowej, ale takŝe umozliwia kontrolę o\prędkości np. obrotu, wilekości otrwarcia migawki, ustawienia ostrości, oraz wiele innych. UŜytkownicy mogą sterować głowicami za pomocą joysticka oraz klawiatury. Zaawansowana kontrola PTZ posiada 4 panele do wyboru: Podstawowa, Zaawansowana, Automatyczna oraz UŜytkownika. Moduł podstawowy: Przeznaczony do obrotów oraz pochyleń kopuły a takŝe do zmiany ogniskowej (zoom) Moduł zaawansowany Przeznaczony do obrotów oraz pochyleń kopuły a takŝe do zmiany ogniskowej (zoom) Moduł automatyczny Przeznaczony do automatycznych obrotów kopuły a takŝe do prowadzenia tras. Ustaw port COM oraz protokół komunikacyjny do komunikacji z urządzeniem PTZ. Wybierz prawidłowy kanał na karcie przechwytującej, do którego urządzenie PTZ jest podpięte. Jeśli takich urządzeń jest więcej niŝ jeden podłączonych do tego samego portu COM, upenij się, Ŝe kaŝde urządzenie PTZ posiada swój własny unikalny adres ID (adres ID jest zdefiniowany w urządzeniu PTZ)` 21

22 Preferencje/Ustawienia kamer PTZ 3.7. Sterowanie bezpośrednie kamer PTZ Sterowanie bezpośrednie pozwala na kontrolę kamery PTZ poprzez wskazanie kierunku ruchu lub obszaru do zliŝenia na obrazie wideo. Włączenie i wyłączenie trybu sterowania bezpośredniego następuje po kliknięciu w przycisk dostępny na pasku programu Serwera Głównego. 22

23 Kursor na górnej krawędzi obrazu powoduje przemieszczenie kamery w górę. Kursor na lewej krawędzi obrazu powoduje przemieszczenie kamery w lewo. Kursor na prawej krawędzi obrazu powoduje przemieszczenie kamery w prawo. Kursor na dolnej krawędzi obrazu powoduje przemieszczenie kamery w dół. Za pomocą kółka myszki moŝemy kontrolować zbliŝenie (zoom) kamery. Dodatkowo po kliknięciu w wybrany punkt na obrazie, kamera dobiera w taki sposób zoom i przesunięcie aby wycentrować obraz na wskazanym punkcie. Opcja ta jest dostępna dla kompatybilnych kamer PTZ (zalecane modele kamer to Pelco Spectra III i Spectra III SE, Dynacolor D7725 i Messoa SDS620-X, SDS660-X, SDS680-X) i protokołów PTZ. Protokoły PTZ umoŝliwiające sterowanie w trybie bezpośrednim oznaczone są ikoną 3.8. Śledzenie PTZ (Auto-tracking) Funkcja śledzenie PTZ polega na automatycznym kontrolowaniu ruchu kamery szybkoobrotowej tak aby stale pokazywać znajdujące się w polu widzeni kamery obiekty poruszające się. Opcja ta jest dostępna tylko dla kamer, które mogą być sterowane w trybie bezpośrednim. Włączenie śledzenia PTZ wymaga skonfigurowania standardowych ustawień kamery PTZ. Po kliknięciu prawym klawiszem myszki w obraz z kamery wyświetlana jest opcja wyboru śledzenia PTZ. 23

24 Wyświetlony zostanie panel konfiguracji śledzenia PTZ. Dostępny auto-tracking Włączenie funkcji śledzenia PTZ (auto-tracking). Włączenie funkcji śledzenia PTZ (auto-tracking) skutkuje wyłączeniem sterowania PTZ z poziomu aplikacji Serwer Główny. Maksymalny czas obrotu kamery Ustawienie czasu ruchu kamery (od 1000 do 2000 ms). W czasie ruchu kamery wyłączana jest detekcja ruchu, po zakończeniu ruchu detekcja jest ponownie włączana. Maksymalny czas przejścia do presetu Ustaweienie czasu ruchu kamery do presetu startowego (od 1000 do 2000 ms). Jest to maksymalny czas po którym kamera powraca do presetu początkowego. Ustawienie zbyt krótkiego czasu powrotu do presetu początkowego moŝe wpływać na niedokładność pracy kamery w trybie śledzenia. Preset bazowy po zakończeniu trackingu Wybierz preset startowy do którego kamera powraca po zakończeniu śledzenia. Jeśli nie zostanie wybrany preset kamera zostanie w miejscu zakończenia śledzenia. Margines klatki wideo dla rozpoczęcia ruchu Kamera nie rozpocznie śledzenie dopóki obiekt nie znajdzie się w obszarze definiowanym przez ustawienia marginesu w zakresie 1% do 25 % wielkości obrazu wideo. Ustawienia kamery PTZ Ustawienia portu szeregowego numer portu COM, ustawienia prędkości, adresu i protokołu sterowanej kamery. Czułość Ustawienie poziomu czułości detekcji ruchu w zakresie od 1 do 10. Tolerancja szumów Ustawienie poziomu tolerancji szumów w zakresie od Odstęp między zdarzeniami 1 do 4. Minimalny odstęp czasu między powtarzającymi się zdarzeniami. Po upływie tego czasu jeśli kamera nie wykryje ruchu powróci do presetu startowego (jeśli został ustawiony) lub pozostanie w miejscu (nie ustawiony preset bazowy). Ignoruj mniejsze/większe obiekty Definiowanie wielkości obiektów które będą ignorowane w czasie detekcji ruchu i śledzenia. 24

25 Przycisk rozmowy (komunikacji głosowej) Program Główny Serwer umoŝliwia komunikację dźwiękową dwukierunkową z programem Zdalny Klient. Po naciśnięciu przycisku nastąpi otwarcie okna dialogowego, gdzie naleŝy skonfigurować ustawienia umoŝliwiające dwukierunkową komunikację głosową. 1. Komunikacja głosowa Zaznacz tą opcję, aby aktywować funkcje głosową programu Główny Serwer. 2. Wejście dźwięku Wyświetla urządzenia audio obsługiwane przez wejście dźwięku (np. mikrofon). MoŜliwe jest tutaj równieŝ regulacja poziomem głośności dźwięku. Jeśli zainstalowane jest więcej niŝ jedno urządzenie audio, wybierz urządzenie, które chcesz uŝywać z podanej rozwijalnej listy. 3. Odtwarzanie dźwięku Wyświetla urządzenia audio wykorzystywane przez wyjście dźwięku (np. głośniki). MoŜliwe jest równieŝ regulacja poziomem głośności dźwięku głośników. Jeśli zainstalowane jest więcej niŝ jedno urządzenie audio obsługujące dane wyjście, wybierz urządzenie, które chcesz uŝywać z podanej rozwijalnej listy. Urządzenia audio zainstalowane na danych wejściach dźwięku i odtwarzaniu dźwięku, nie mogą być jednocześnie uŝywane przez Ŝadne inne urządzenia. Proszę sprawdzić zakładkę Audio w Preferencjach, aby dowiedzieć się, które urządzenia audio są obecnie wykorzystywane. 25

26 3.9. Monitoring jednostki przy pomocy Mapy Graficznej Aby stworzyć graficzny uklad jednostki dozoru, która ma być monitorowana, naleŝy przejść do funkcji/opcji/okna Mapa Graficzna. Funkcja ta pozwala przedstawić cały obszar monitorowania oraz nanieść odpowiednie ikony oznaczające kamery, czujki alarmowe lub inne urządzenia zainstalowane oraz podłączone do systemu. Opcja ta ma ułatwić szybkie zlokalizowanie zdarzenia alarmowego i podjęcie odpowiedniego dzialania zapobiegawczego (szczególnie przydatna w duŝych i rozproszonych budunkach/jednostkach dozorowych). Aby przejść do opcji Mapy Graficznej, naleŝy kliknąć Następnie naleŝy kliknąć przycisk aby przejść do edycji mapy monitoringu oraz rozpocząć tworzenie graficznego układu całej jednostki. Tworzenie mapy jednostki Aby stworzyć graficzny układ jednostki w opcji Edycja Mapy naleŝy umieścić w odpowiednich miejscach (według faktycznej lokalizacji) ikony oznaczające kamery, czujki oraz pozostale urządzenia podłączone do systemu (patrz objaśnienia na kolejnej stronie, jak krok po kroku umieścić ikony na mapie jednostki dozoru). Po umieszczeniu ikon w odpowiednich miejscach, moŝliwe jest usunięcie zbędnych ikon z mapy poprzez zaznaczenie i przeciągnięcie danej ikony poza całą mapę jednostki. Po naciśnięciu ikony następuje skasowanie wszystkich umieszczonych wcześniej ikon na mapie jednostki. Proces dodawania ikon moŝna w takim wypadku powtórzyć według wcześniej opisanej procedury. 26

27 8. Potwierdzenie zakończenia umieszczania ikon na mapie jednostki oraz powrót do funkcji tworzenia mapy. 3. Ikony oznaczające kamery. Aby umieścić je na mapie, naleŝy zaznaczyć je i przeciagnąć myszką na wybrane miejsce według faktycznego miejsca zainstalowania kamery. 1. Kliknij, aby zapisać daną mapę w formacie bit - mapy (BMP). 2. Wprowadź nazwę danej mapy. 4. Ikony czujek ruchu. Aby umieścić je na mapie, naleŝy zaznaczyć je i przeciagnąć myszką na wybrane miejsce według faktycznego miejsca zainstalowania czujnika. 5. Kliknij, aby przejść do ikon urządzeń podłączonych do modułu wyjść alarmowych. 6. Aby umieścić na mapie urządzenia podłączone do modułu wyjść, naleŝy zaznaczyć odpowiednie ikony i przeciągnąć je myszką w wybrane miejsce według faktycznego zainstalowania. 7. Kliknij, aby przejść do ikon podłączonych czujek alarmowych. 1. Naciśnij przycisk aby wczytać obrazek 2. We wskazanym polu wpisz nazwę mapy 3. Ikonę oznaczającą kamerę naleŝy przeciągnąć trzymając lewy przycisk myszy wciśnięty, na wybrane miejsce według faktycznego miejsca zainstalowania kamery 4. Ikonę oznaczającą czujkę ruchu naleŝy przeciągnąć trzymając lewy przycisk myszy wciśnięty, na wybrane miejsce według faktycznego miejsca zainstalowania czujki 5. kliknięcie na przycisk wywoła przejście do ikon podłączonych czujek alarmowych lub ikon urządzeń podłączonych do modułu wyjść alarmowych 6. Aby umieścić na mapie urządzenia podłączone do modułu wyjść, naleŝy zaznaczyć odpowiednie ikony i przeciągnąć je myszką w wybrane miejsce według faktycznego zainstalowania. 7. Przejście do widoku urządzeń podłączonych do modułu wyjść alarmowych 8. Kliknij aby potwierdzić dokonane zmiany oraz powrócić do funkcji tworzenia mapy. Wszystkie ikony kamer, po umieszczeniu ich na mapie jednostki, mogą przybierać trzy kolory: Kolor szary oznacza brak podłączenia kamery do danego wejścia. Kolor błękitny sygnalizuje, Ŝe kamera jest podłączona do danego wejścia, jednak jej ikona nie została jeszcze umieszczona na mapie jednostki. Kolor granatowy oznacza, Ŝe kamera nie jest podłączona do danego wejścia, mimo, Ŝe odpowiadająca jej ikona została umieszczona na mapie jednostki. 27

28 Obserwacja mapy jednostki W momencie, gdy proces tworzenia mapy został zakończony, moŝliwe będzie, w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego, szybkie zlokalizowanie miejsca wystąpienia danego zdarzenia (w postaci migającej ikony zaalarmowanej kamery). NiezaleŜnie od zaalarmowanego urządzenia (kamery, czujki, itp.) przypisana do niego ikona zacznie migać. Jeśli kamera została pobudzona poprzez zdarzenie alarmowe, moŝliwe jest szybkie przełączenie się na pełnoekranowy podgląd z danej kamery, przez naciśnięcie migającej ikony danej kamery. Kliknij migającą ikonę danej kamery, aby przejść bezpośrednio do podglądu obrazu z tej kamery. Kliknij ten przycisk, aby wrócić do trybu Edycja Mapy. 4. Konfiguracja Serwera Głównego Kliknij ikonę w programie Serwer Główny, aby przejść do okna Preferencje, a następnie wybrać Ŝądane kamery, czujki ruchu oraz urządzenia podłączone do wyjść alarmowych, które mają być monitorowane. Tutaj równieŝ aktywujemy wideo - detekcję ruchu, nagrywanie obrazów z kamer, Terminarz (harmonogram) pracy oraz inne funkcje. 28

29 4.1. Ogólne ustawienia - zakładka Ogólne Kliknij zakładkę Ogólne w oknie Preferencje, aby skonfigurować następujące funkcje: 1. Nazwa lokalizacji Wprowadź nazwę monitorowanej jednostki dozoru, w celu łatwej jej identyfikacji, np. nazwa lokalizacji, Biuro Aktywuj zdalny podgląd Zaznacz tą opcję, jeśli zamierzasz udostępnić innym uŝytkownikom łączenie się ze zdalnymi jednostkami dozoru poprzez np. Internet, Intranet lub modem. 3. Pamięć dla nagrań wideo (Docelowy katalog nagrań) Zdefiniuj dysk oraz folder, w którym zapisywane będą wszystkie pliki nagrań z podłączonych kamer. 4. Wyświetlaj zawsze z oryginalną rozdzielczością Opcje pozwalają ustawić Ŝądany tryb wyświetlania obrazu zawsze z wybraną do rejestracji rozdzielczością (szczegóły, strona 33). 5. Włączenie WEB - serwera Zaznacz tą opcję, aby skonfigurować główny rejestrator jako zdalny serwer. W takim wypadku moŝliwy będzie zdalny dostęp do zasobów nagranych plików. UpowaŜnieni uŝytkownicy, poprzez wybranie odpowiedniego numeru IP (w przeglądarce Internet Explorer), będą mogli zdalnie obserwować obrazy z kamer. W przypadku zaznaczenia tej opcji, naleŝy równieŝ podać odpowiednie ustawienia dla portu protokółutcp. 29

30 Opcje te pozwalają ustawić Ŝądany tryb wyświetlania obrazu. 6. Włączenie WEB - serwera Zaznacz tą opcję, aby skonfigurować główny rejestrator jako zdalny serwer. W takim wypadku moŝliwy będzie zdalny dostęp do zasobów nagranych plików. UpowaŜnieni uŝytkownicy, poprzez wybranie odpowiedniego numeru IP (w przeglądarce Internet Explorer), będą mogli zdalnie obserwować obrazy z kamer. W przypadku zaznaczenia tej opcji, naleŝy równieŝ podać odpowiednie ustawienia dla portu protokółutcp. 7. Auto restart po dniach Zaznacz tą opcję, aby umoŝliwić automatyczny restart (przeładowanie) głównego rejestratora po określonej ilości dni. 8. Raporty Zaznacz tą opcję, aby umoŝliwić automatyczne wysyłanie powiadomień na temat zaistniałych zdarzeń alarmowych. Raporty będą wysyłane na wskazane adresy poczty w cyklach: dziennym, tygodniowym lub miesięcznym (szczegóły, strona 34). 9. Data i czas Ustawienia aktualnej daty i czasu. 10. Aktywuj dynamiczne IP Zaznacz tą opcję, aby umoŝliwić programowi Główny Serwer podczas połączenia z internetem na korzystanie z dynamicznych numerów IP zamiast stałych numerów IP. Aby dokonać szczegółowej konfiguracji, naleŝy kliknąć opcję Ustawienia Definiowanie dysku i katalogu nagrań Wszystkie pliki nagrań z kamer, zapisywane są w postaci cyfrowej w uprzednio zdefiniowanym katalogu nagrań. MoŜliwe jest określenie kilku dysków twardych, w których będą przechowywane pliki nagrań z wcześniej ustalonych kamer. Aby zdefiniować katalogi nagrań naleŝy kliknąć przycisk Dodaj w zakładce Ogólne. 1. Lokalizacja 30

31 Wybierz odpowiedni katalog (folder) w danej lokalizacji. W tym celu naciśnij przycisk Przeglądaj. 2. Maksymalna wielkość do uŝycia Zdefiniuj odpowiednią wielkość katalogu, w którym będą przechowywane pliki nagrań. 3. Kamery Zaznacz odpowiednie kamery, jeśli chcesz, aby pliki z ich nagrań były przechowywane we wskazanym folderze. Wybierz przycisk Zaznacz wszystkie, aby wybrać wszystkie kamery. Wybierz przycisk Wyczyść wszystkie, aby odznaczyć wcześniej wybrane kamery i przystąpić do ponownego wyboru odpowiednich kamer. Szczegóły na temat alokowanej (zdefiniowanej) wielkości dysku twardego, a takŝe pozostałej wielkości dysku oraz przypisaniu poszczególnych kamer do danych folderów nagrań, wyświetlane są w liście Katalog nagranych plików w zakładce Ogólne. Aby zmienić ustawienia folderu, kliknij przycisk Zmień, a następnie wprowadź zmiany. 1. Lokalizacja Zdefiniowany folder z lokalizacją nie moŝe być zmieniony. Jedynym sposobem zmiany lokalizacji folderu jest skasowanie juŝ istniejacego, a następnie stworzenie kolejnego folderu w wybranej lokalizacji. 2. Maksymalna wielkość do uŝycia Wielkość alokowanej (przeznaczonej) pod zapis wielkosci dysku moŝe być zwiekszona lub zmiejszona. 3. Kamery Przyporządkowanie określonych kamer do danego folderu moŝe być zmienione przez odpowiednie zaznaczenie lub odznaczenie znacznika dla danej kamery. 31

32 Inteligentne zarządzanie katalogiem nagrań Istnieją dwie opcje w zakładce Ogólne umoŝliwiające efektywne zarządzanie wielkością dysku przeznaczonego do rejestracji obrazów z kamer. Inteligentne zarządzanie plikami Aby uniknąć defragmentacji dysku, wybierz opcję Inteligentna alokacja pliku. Proces taki umoŝliwi programowi Serwer Główny intuicyjne zarządzanie wolnym miejscem na dysku podczas operacji nagrywania i kasowania nagranych plików. Nagrywanie w pętli Po zdefiniowaniu Ŝądanej wielkości dysku na nagrania obrazów z kamer, naleŝy pamietać, Ŝe pliki z nagraniami mają duŝą pojemność i szybko zajmują pozostające miejsce na dysku w stworzonym katalogu. Zaznaczenie opcji Nagrywanie w pętli pozwoli na automatyczne wykasowywanie starych i nieuŝywanych juŝ plików nagrań, a tym samym na udostępnienie miejsca na nowe, kolejne nagrania. W tym celu naleŝy kliknąć przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno Ustawienia Nagrywania w pętli, a następnie zdefiniować przeznaczenie starych nagrań. 1. Zachowaj ostatnie dni Określ ilość dni, z których pliki nagrań mają być dostępne zanim zostaną usunięte. Zakres ustawień jest definiowany między 1 a 365 dniami. 2. UŜyj maksymalnej dostępnej objętości Zaznacz tą opcję, aby program automatycznie, po wykorzystaniu całego określonego wcześniej miejsca na dysku, zaczynał nagrywanie nowych plików od początku, nadpisując stare nagrania (proces zapętlania nagrań). 32

33 4.3. Konfiguracja wyświetlania obrazu W zakładce Ogólne istnieją dwie opcje determinujące, w jaki sposób podgląd i odtwarzanie obrazu będą pokazywane na ekranie monitora. Wyświetlaj zawsze z orginalną rozdzielczością W pewnych wyświetlanych układach podziału ekranu, obrazy z kamer mogą nie pojawiać się w pierwotnych wymiarach i przez to mogą być dopasowane do obecnie aktualnego trybu wyświetlania podziału ekranu. Generalnie proces skalowania jest realizowany przez kartę graficzną VGA. Jeśli dana karta VGA nie obsługuje procesu skalowania, wówczas system Windows dopasowuje orginalny obraz tak, aby był on wyświetlany poprawnie. Jednak skalowanie stosowane przez Windows moŝe powodować większe wykorzystanie mocy procesora niŝ ma to miejsce w przypadku skalowania przez kartę graficzną. Aby zwiększyć prędkość, z jaką wyświetlane są obrazy poprzez kartę VGA, nie posiadającej opcji skalowania, naleŝy wyłączyć skalowanie przez wybranie opcji Wyświetlaj... Dostępne wówczas będą następujące opcje: Podczas wyświetlania obrazu z kamery w trybie pełnoekranowym, rozdzielczość obrazu zostanie automatycznie zmieniona na 640x480 Podczas wyświetlania obrazów w podziale na 4 kamery w trybie pełnoekranowym, rozdzielczość całego ekranu zostanie zmieniona na 640x480, natomiast rozdzielczość kaŝdej z 4 kamer będzie wynosić 320x240 Podczas wyświetlania obrazów w podziale na 9 kamery w trybie pełnoekranowym, rozdzielczość całego ekranu będzie zachowana w trybie 1024x768, natomiast rozdzielczość kaŝdej z 9 kamer będzie wynosić 320x240. Ustawienia takie spowodują, Ŝe obrazy kaŝdej z kamer będą oddzielone od siebie czarną linią. Tryb podziału na 9 kamer zachowuje rozdzielczość 960x720 w centralnej części ekranu. Szybki podgląd Wybierz tą opcję, aby zmienić sygnał transmisji YUV na sygnał karty graficznej VGA. Odznacz tą opcję, aby zmienić najpierw sygnał transmisji YUV na sygnał RGB, a następnie na ten wyświetlany przez kartę VGA. 33

34 4.4. Ustawienia daty i czasu Jeśli aktualnie wyświetlana data oraz czas nie są poprawnie ustawione, kliknij przycisk Data i Czas, aby dokonać właściwych ustawień. Ustawienia te mają istotne znaczenie przede wszystkim dla Głównego Rejestratora, który powinien dokładnie rejestrować nagrania według ustawionego Terminarza Pracy Definiowanie raportów Główny Rejestrator umoŝliwia cykliczne wysyłanie na adresy poczty raportów informujących o zaistniałych zdarzeniach alarmowych. Kliknij przycisk Raporty, aby ustalić rodzaje zdarzeń, które mają być zawarte w raporcie, a takŝe adresy, pod które mają być wysyłane raporty. 1. Raporty Codzienny/Tygodniowy/Miesięczny Wybierz cykl, w którym będą wysyłane raporty: co dzień, co tydzień lub co miesiąc. 2. Zdarzenie spowodowało Wybierz, które zdarzenia mają być zawarte w raporcie (dostępne zdarzenia: według wideodetekcji ruchu, czujek ruchu, ręcznego ustawienia lub teŝ wszystkich wymienionych opcji). 3. SMTP server Wprowadź dokładną nazwę serwera SMTP (odpowiedzialnego za obslugę i dostarczanie poczty elektronicznej ). 4. od: Wprowadź adres nadawcy raportów. 5. do: Wprowadź adres odbiorcy raportów. Istnieje mozliwość wprowadzenia wielu adresów odbiorców (poszczególne adresy muszą być oddzielone od siebie średnikami). 34

35 4.6. Ustawienia obrazu kamery - zakładka Kamera Kliknij zakładkę Kamera w oknie Preferencje, aby ustawić parametry kamer podłączonych do systemu. KaŜda kamera jest identyfikowana przez odpowiedni numer kamery (od C1 do C16). Wybierz Ŝądany numer, aby wejść w opcje ustawień obrazu z danej kamery. Dla kaŝdej kamery mogą być ustawione następujce parametry: 1. Numer kamery KaŜdy przycisk z numerem odpowiada kamerze podłączonej do danego wejścia na karcie. Kliknij przycisk z Ŝądanym numerem kamery, aby dokonać ustawień jej parametrów. 2. Niepodłączona Wybierz tą opcję, aby przerwać komunikację z daną kamerą oraz anulować wszystkie zadania aktualnie przez nią wykonywane. Ponowne wybranie tej opcji spowoduje połączenie z daną kamerą. 3. Nazwa kamery Wprowadź nazwę dla wybranej kamery (np. nazwa odpowiadająca miejscu instalacji - Wejście 1). 4. Poziom Dostępu Wprowadź prawa dostępu dla kaŝdej kamery, aby ograniczyć moŝliwość podglądu obrazu tylko do uprawnionych uŝytkowników (szczegóły ustawień róŝnych poziomów dostępu, strona 71 rozdział Konta UŜytkowników). 5. Priorytet Poziom priorytetu określa, które obrazy z kamer będą w pierwszej kolejności wyświetlone w przypadku wystąpienia zdarzeń alarmowych jednocześnie z kilku kamer. Zakres poziomu priorytetu jest definiowany między 1 a 16, gdzie wartość 1 oznacza najwyŝszy priorytet (pierszeństwo przed innymi). 35

36 6. Nastawy wideo Aby obraz z danej kamery byk poprawnie wyświetlany, wybierz jedną z moŝliwych rozdzielczości obrazu (320x240, 640x240, 640x480, 640x480 HD, 720x288, 720x576, 720x576 HD, HD oznacza wybór wysokiej jakości filtr suwający zjawisko przeplotu (zniekształcenia grzebieniowe)) oraz format sygnału (NTSC lub PAL). Zdecyduj równieŝ czy w oknie danej kamery mają być wyświetlane informacje dotyczące nazwy, numeru kamery, itp.). Filtr przeplotu w wersji podstawowej jest domyślnie ustawiany po wyborze rozdzielczości 640x480 i 720x576 natomiast w wersji rozszerzonej włączany jest dla rozdzielczości 640x480 HD i 720x576 HD. Wersja rozszerzona daje lepsze efekty dla scen wymagających duŝej wierności szczegółów niemniej jednak absorbuje większe zasoby procesora. 7. Nagrywanie Aktywowanie rejestracji i wybór trybu nagrywania wybranej kamery. Dodatkowo moŝliwy jest wybór kompresji (MJPEG, HM (MPEG-4) lub H.264) i ilości rejestrowanych klatek. MoŜliwe jest takŝe ustawienie mniejszej rozdzielczości dla rejestracji wideo niŝ dla podglądu na Ŝywo. 8. Wykrycie zdarzenia przez Ustal odpowiednią metodę wykrywania zdarzenia alarmowego. W zaleŝności od typu karty dostępne są moŝliwości: reakcja na czujkę ruchu, wideo-detekcję, ręczne wyzwolenie, detekcja brakującego i pozostawionego obiektu, wirtualna bariera, detekcja w strefie ochrony, licznik przejść, detekcja płomienia, zlicznie ludzi. 9. Reakcja na zdarzenie Ustaw sposób, w jaki program Serwer Główny zareaguje na wystąpienie zdarzenia alarmowego. 10. Poprawa dynamiki obrazu Funkcje cyfrowej obróbki obrazu pozwalające na poprawę dynamiki obrazu wideo: wzmocnienie, ostrość i cyfrowa redukcja szumów. 11. Informuj o zniku obrazu O zaniku sygnału wideo uŝytkownik moŝe zostać powiadomiony poprzez wiadomość , oddzwonienie na podany numer telefonu, alarm dźwiękowy lub skierowanie kamery PTZ w wybrany preset. 12. Zastosuj dla wszystkich Kliknij na ten przycisk, aby dokonać identycznych ustawień dla wszystkich kamer. Ustawienia wyświetlanych napisów Aby wyświetlać informacje (takie jak nazwa kamery, jej numer, itp.) w czasie wyświetlania w róŝnych trybach podziału, wybierz opcję Wyświetlaj napisy, a następnie kliknij Ustawienia. W oknie Napisy Ekranowe, wybierz wartości, które mają być wyświetlane. 36

37 1. Znaczniki rodzajów napisów Wybierz rodzaj informacji, które później będą wyświetlane w danym trybie podziału ekranu. 2. Czcionka Kliknij ten przycisk, aby wybrać rodzaj czcionki, który ma być uŝyty do pokazywania informacji. Wybrana czcionka będzie wyświetlana w aktualnej wielkości tylko wtedy, gdy rozdzielczość obrazu jest ustawiona na 640x480. Dla przykładu, jeśli wybrano wielkość czcionki na poziomie 16, a rozdzielczość obrazu wynosi 320x240, wówczas wyświetalna czcionka będzie miała wartość 8. Kiedy opcja Wyświetlaj napisy jest zaznaczona, napis REC będzie równieŝ wyświetlany na ekranie w trybie podziału, kiedy odpowiednie kamery będą realizowały nagrywanie Wykrywanie zdarzeń alarmowych Wybierz odpowiednie opcje wykrywania zdarzeń alarmowych. W zelŝności od wersji karty dostępne są sposoby: Wideo - detekcja ruchu Wideo-detekcja pozwala na wykrycie ruchu w obserwowanym obrazie. Detekcja ruchu następuje poprzez porównanie pod kątem zmian w treści obrazu następujących po sobie klatek wideo. Włączenie funkcji wideo-detekcji następuje po zaznaczeniu opcji Wideo-detekcja w zakładce Kamera okna Preferencje. Po kliknięciu przycisku Ustawienia wyświetlony zostanie panel ustawień wideo-detekcji, gdzie skonfigurować moŝna strefy detekcji, czułość detekcji, tolerancję na szumy itp. W panelu kamer równieŝ mamy moŝliwość ustawienia wideo-detekcji po wybraniu opcji wideo-detekcja ikona a następnie konfiguracja - ikona Zaznaczanie obszarów wyłączonych z wideo-detekcji W pierwszej kolejności zaznaczone zostaną obszary wyłączone z wideo-detekcji. Kliknięcie w przycisk powoduje rozwinięcie panelu zaznaczania obszaru wyłączonego z wideo-detekcji. 37

38 Panel zaznaczania obszaru wyłączonego z wideo-detekcji 1 PokaŜ maskę Po wybraniu tej opcji na obraz wideo nałoŝona jest maska obszarów wyłączonych z analizy wideo-detekcji. 2 PokaŜ blok śledzenia Prostokątne zaznaczenia obszarów w których wykryta zostanie detekcja. 3 Dodaj maskę Opcja uaktywnia dodawanie maski obszarów wyłączonych z wideo-detekcji. Dodawanie maski odbywa się za pomocą narzędzi zaznaczania. 4 Odejmij maskę Opcja uaktywnia usuwanie zaznaczonych obszarów maski wyłączonych z wideo-detekcji. Usuwanie maski odbywa się za pomocą narzędzi zaznaczania. 5 Narzędzia zaznaczania Maska prostokątna Przedstawione poniŝej narzędzia pozwalają zaznaczyć lub odznaczyć obszar wyłączony z wideo-detekcji Zaznaczanie maski o kształcie prostokątnym. Maska eliptyczna Zaznaczanie maski o kształcie eliptycznym. Pędzel Zaznaczenie dowolnego kształtu korzystając z pędzla o konfigurowanej grubości kreski. 6 Cały obszar Zaznaczenie całego obrazu z kamery jako obszaru wykluczonego z analizy wideo-detekcji. Następnie obszar wideo-detekcji naleŝy wyznaczyć korzystając z funkcji odejmowania maski i narzędzi zaznaczania. 38

39 7 8 Usuń maski ZamraŜanie wideo Zaznaczanie całego obrazu z kamery jako obszaru analizy wideo - detekcji. Obszar wykluczony zaznaczamy korzystając z funkcji dodawani maski i narzędzi zaznaczania. ZamroŜenie obrazu wideo w celu zaznaczenia 7 obszaru maski lub wielkości wykrytego obiektu Zamknięcie panelu Zamknięcie panelu zaznaczania maski wideodetekcji. Ustawienia wideo-detekcji Panel ustawień wideo-detekcji Czułość Ustawienie poziomu czułości wideo-detekcji Niski poziom czułości oznacza reakcję tylko na duŝe zmiany w treści obrazu zwiększa jednakŝe ryzyko przeoczenia waŝnego zdarzenia. WyŜsza czułość oznacza detekcję mniejszych zmian w treści obrazu jednakŝe wzrasta ryzyko wykrycia fałszywego alarmu. Zalecane jest indywidualne dobranie poziomu detekcji do danej sceny i warunków obserwacji. 2 Tolerancja na szumy Ustawienie poziomu tolerancji na szumy Odpowiednie ustawienie poziomu tolerancji na szumy pozwala zredukować liczbę fałszywych alarmów wywołanych przez szumy widoczne na obrazie wideo. Szumy widocznymi są zwłaszcza w słabych warunkach oświetleniowych i mogą być rozpoznane jako detekcja ruchu. 3 Minimalny czas zdarzenia Ustawienie minimalnego czasu trwania zdarzenia. Jeśli czas wystąpienie zdarzenia będzie krótszy niŝ zdefiniowany czas minimalny zdarzenia wówczas nie będzie ono traktowane jako detekcja ruchu. 39

40 4 Odstęp między zdarzeniami Ustawienie minimalnego odstępu czasu pomiędzy powtarzającymi się zdarzeniami. 5 Ignoruj mniejsze obiekty Zaznaczenie obiektów jak zbyt małych aby powodowały wykrycie detekcję ruchu. Wybór rozmiaru obiektów odbywa się po wybraniu przycisku i zaznaczeniu prostokąta obejmującego wybrany obiekt. Rozmiar prostokątnego zaznaczenia automatycznie zostanie wprowadzony w polach Sz (szerokość) i W (wysokość). 6 Ignoruj większe obiekty Zaznaczenie obiektów zbyt duŝych aby powodowały wykrycie detekcję ruchu (np.: przejeŝdŝające blisko samochody itp). Wybór rozmiaru obiektów odbywa się po wybraniu przycisku i zaznaczeniu prostokąta obejmującego wybrany obiekt. Rozmiar prostokątnego zaznaczenia automatycznie zostanie wprowadzony w polach Sz (szerokość) i W (wysokość). To measure a large object to be used as the basis, Reakcja na czujkę ruchu Opcja ta pozwala na wykrycie ruchu przez czujki ruchu zainstalowane na danej jednostce dozoru oraz podłączone do systemu. Uwaga! Nazwy czujek nie mogą być modyfikowane (zmienione) Uruchomienie ręczne (Enter) Opcja ta pozwala ręcznie śledzić zmiany na obserwowanej jednostce dozoru. Naciśnięcie przycisku Enter pozwala zalogować się i/lub rozpocząć nagrywanie interesujących zdarzeń. Uwaga! Opcja ręcznego wykrywania zdarzeń jest mierzona w sekundach. 40

41 Detekcja pozostawionego lub brakującego obiektu Funkcje detekcji pozostawionego lub brakującego obiektu znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku scen o duŝym natęŝeniu ruchu gdzie nie sprawdzi się standardowa wideo-detekcja. Detekcja pozostawionego obiektu sprawdza się w przypadku wykrycia obiektu który zbyt długo pozostaje w strefie chronionej (np.: pozostawiony bagaŝ na lotnisku). Detekcja brakującego obiektu przydatna moŝe okazać się w przypadku obiektów które znajdują się w strefie chronionej a następnie zostają z niej usunięte i przez określony czas nie wracają na swoje miejsce (np.: w przypadku kradzieŝy dzieł sztuki lub artykułów z wystawy itp). Aktywacja funkcji następuje po wybraniu opcji Detekcja pozostawionego lub brakującego obiektu w polu Wykrycie zdarzenia przez w zakładce Kamera panelu Preferencje. Po wybraniu przycisku Ustawienia wyświetlony zostanie panel konfiguracji stref detekcji pozostawionych lub brakujących obiektów. Zaznaczanie stref wykluczonych z detekcji Podobnie jak w przypadku wideo-detekcji w pierwszej kolejności naleŝy zaznaczyć obszary obrazu wykluczone z procesu analizy. Kliknięcie w przycisk powoduje rozwinięcie panelu zaznaczania obszaru wyłączonego z detekcji. Panel zaznaczania obszaru jest wizualnie i funkcjonalnie bardzo zbliŝony do standardowego panelu wideo-detekcji. Ustawienia detekcji obiektów Panel sterujący pozwalający na konfigurację detekcji pozostawionych lub brakujących obiektów znajduje się pod obrazem wideo Czas zapisu po Maksymalny czas przez jaki obiekt moŝe przebywać zakończeniu zdarzenia w strefie chronionej. Jeśli obiekt znajduje się w strefie dłuŝej niŝ określony czas jest wtedy traktowany jako obiekt podejrzany. Jeśli obiekt zniknie ze strefy chronionej przed zdefiniowanym czasem zdarzanie jest traktowane jako kradzieŝ obiektu. 41

42 2 Czułość Ustawienie poziomu czułości wykrywania pozostawionych lub brakujących obiektów. 3 Ignoruj mniejsze obiekty Zaznaczenie obiektów jak zbyt małych aby powodowały detekcję pozostawionego lub brakującego obiektu. Zaznaczenie odbywa się analogicznie jak w przypadku standardowej wideo detekcji. 4 Ignoruj większe obiekty Zaznaczenie obiektów jak zbyt duŝych aby powodowały detekcję pozostawionego lub brakującego obiektu. Zaznaczenie odbywa się analogicznie jak w przypadku standardowej wideo detekcji. Poprawna praca funkcji detekcji pozostawionych lub brakujących obiektów wymaga ustawienia poziomu Ostrości poniŝej Wirtualna bariera Detekcja na strefie ochrony pozwala zdefiniować do 5 linii granicznych które pozwalają wykryć przejście do strefy chronionej. Funkcja ta moŝe być takŝe wykorzystana do wykrycia obiektów poruszających się w złym kierunku. Dodawanie i konfiguracja linii granicznych: 1. Otwórz panel Preferencje i wybierz zakładkę Kamera 2. Wybierz kamerę (klikając w jej numer) dla której funkcja detekcji na strefie ochrony będzie aktywowana. 3. W oknie Wykrycie zdarzenia przez: zaznacz Wirtualna bariera a następnie wybierz przycisk Ustawienia. Wyświetlony zostanie panel konfiguracji detekcji na strefie ochrony. 4. Kliknij ikonę aby rozwinąć panel zaznaczania linii granicznych. 5. Kliknij ikonę aby chwilowo zamrozić obraz wideo i skonfigurować linie graniczne. 6. Wybierz punkt początkowy dla rysowanej linii, wciśnij prawy klawisz myszki i przeciąg aŝ do punktu końcowego linii granicznej. Po zwolnieniu przycisku myszki w punkcie końcowym linia zostanie dodana. 7. Aby skorygować połoŝenie linii granicznej naleŝy chwycić myszką punkt końcowy (Ŝółty) i dopasować połoŝenie linii według wymagań. Punkt początkowy (czerwony) Linia graniczna po rysowana jest w kolorze biały, pomarańczowy kolor linii wskazuje, Ŝe jest ona wybrana w celu zmiany parametrów (połoŝenie, kierunek itp.). Punkt końcowy (Ŝółty) Strzałka widoczna w połowie linii wskazuje kierunek ruchu wykrywany jako zdarzenia alarmowe. 42

43 8. UŜyj panelu Ustawień aby wprowadzić nazwę dla linii granicznej lub skorygować kierunek wykrywanego ruchu itp. 9. Postępując według procedury opisanej w krokach 6 ~ 8 naleŝy dodać kolejne linie graniczne. System pozwala na zdefiniowanie do 5 linii granicznych indywidualnie dla kaŝdej kamery. 10. Kliknij przycisk aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia dla konfigurowanej kamery. 11. Aby ustawienia zastosować takŝe dla innych kamer kliknij przycisk Zastosuj do i wybierz odpowiednie kamery. Funkcja detekcji obiektu na strefie ochrony jest aktywowana po 6 ~ 7 sekund po zapisaniu ustawień. Konfiguracja funkcji wirtualnej bariery Wyświetl linie Linie graniczne będą widoczne na obrazie z kamery. 2 PokaŜ blok śledzenia Wyświetla na obrazie wideo prostokątne zaznaczenie obiektów przekraczających linię graniczną. 3 Nazwa linii Wyświetla domyślną nazwę linii nadawaną przy jej tworzeniu. KaŜda linia otrzymuje identyfikator w postaci dodatkowej cyfry. Nazwę linii moŝna dowolnie zmieniać. 43

44 4 Kierunek detekcji Po wybraniu linii granicznej moŝna ustawić kierunek detekcji poruszającego się obiektu. MoŜliwe są trzy ustawienia detekcji kierunku: z lewej strony na prawą z prawej strony na lewą 5 Usuń linię Usuwa zaznaczoną linię graniczną. w obie strony 6 Usuń wszystkie linie Usuwa wszystkie uprzednio zaznaczone linie graniczne 7 Zamróź wideo ZamraŜa (zatrzymuje odświeŝanie) obrazu wideo. 8 Zamknij panel Zamyka panel narzędzi zaznaczania. 9 Czułość Ustawienie czułości detekcji poruszających się obiektów. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie, natomiast w prawo zwiększenie czułości. Większa czułość powoduje wykrywanie mniejszych zmian w obrazie ale jednocześnie zwiększa ilość fałszywych alarmów. Zalecane jest staranne dobranie poziomu czułości w zaleŝności od specyfiki obiektu. 10 Czas zdarzenia Po przekroczeniu przez obiekt linii granicznej w odpowiednim kierunku linia jest podświetlona na czerwono. Czas sygnalizacji przekroczenia linii moŝe ustawiany za pomocą opcji czas zdarzenia. Ustawienie odpowiada takŝe za operacje związane z wykryciem zdarzenia jak np.: czas rejestracji w trybie alarmowym. 11 Ignoruj mniejsze/większe obiekty Opcja odpowiedzialna za filtrowanie obiektów według wielkości. Ustawienia są identyczne jak dla standardowej wideo-detekcji. 12 Reset Powrót do ustawień domyślnych. 13 Zatwierdź Zapisanie zmodyfikowanych ustawień. 14 Anuluj Cofnięcie wprowadzonych zmian i powrót do poprzednich zapisanych ustawień. 44

45 Detekcja w strefie ochrony Detekcja w strefie ochrony pozwala zdefiniować do 5 stref zabronionych. Funkcja moŝe być wykorzystana do nadzoru wykorzystania stref zabronionych np.: parkowania pojazdów w niedozwolonych miejscach. PoniŜsza procedura prezentuje sposób ustawienia detekcji w strefie ochrony: 1. Otwórz panel Preferencje i wybierz zakładkę Kamera 2. Wybierz kamerę (klikając w jej numer) dla której funkcja detekcji w strefie ochrony będzie aktywowana. 3. W oknie Wykrycie zdarzenia przez: zaznacz Detekcja w strefie ochrony a następnie wybierz przycisk Ustawienia. Wyświetlony zostanie panel konfiguracji detekcji w strefie ochrony. 4. Kliknij ikonę aby rozwinąć panel zaznaczania stref chronionych. 5. Kliknij ikonę aby chwilowo zamrozić obraz wideo i skonfigurować strefy chronione. 6. Wybierz punkt początkowy dla rysowanej strefy, wciśnij prawy klawisz myszki i zaznacz prostokątny strefy ochrony. Po zwolnieniu przycisku myszki strefa ochrony zostanie dodana. Pomarańczowe podświetlenie strefy oznacz, Ŝe została ona wybrana, niewybrana strefa wyświetlana jest w kolorze białym. Aby wybrać strefę naleŝy kliknąć na jej granicy lub przytrzymując klawisz ALT kliknąć w pole wewnątrz strefy. 8. UŜyj panelu Ustawień aby wprowadzić nazwę dla strefy chronionej lub skasować strefę itp. 9. Postępując według procedury opisanej w krokach 6 ~ 8 naleŝy dodać kolejne strefy chronione. System pozwala na zdefiniowanie do 5 stref indywidualnie dla kaŝdej kamery. 10.Kliknij przycisk aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia dla konfigurowanej kamery. 11. Aby ustawienia zastosować takŝe dla innych kamer kliknij przycisk Zastosuj do i wybierz odpowiednie kamery. Konfiguracja funkcji detekcji obiektu w strefie ochrony 1 Wyświetl strefy Wyświetla na obrazie wideo strefy chronione. 2 PokaŜ blok śledzenia Wyświetla na obrazie wideo prostokątne zaznaczenie obiektów znajdujących się w strefie chronionej. 3 Nazwa strefy Wyświetla domyślną nazwę strefy nadawaną przy jej tworzeniu. KaŜda strefa otrzymuje identyfikator w postaci dodatkowej cyfry. Nazwę strefy moŝna dowolnie zmieniać. 45

46 4 Usuń strefę Usuwa zaznaczoną strefę ochrony. 5 Usuń wszystkie strefy Usuwa wszystkie uprzednio zaznaczone strefy chronione. 6 Zamróź wideo ZamraŜa (zatrzymuje odświeŝanie) obrazu wideo. 7 Zamknij panel Zamyka panel narzędzi zaznaczania Czułość i czas zdarzenia Ustawienie czułości detekcji poruszających się obiektów i czasu sygnalizacji naruszenia strefy. 9 Ignoruj mniejsze/większe obiekty Opcja odpowiedzialna za filtrowanie obiektów według wielkości. Ustawienia są identyczne jak dla standardowej wideo-detekcji. 10 Reset Powrót do ustawień domyślnych. 11 Zatwierdź Zapisanie zmodyfikowanych ustawień. 12 Anuluj Cofnięcie wprowadzonych zmian i powrót do poprzednich zapisanych ustawień. 46

47 Licznik przejść Podobnie jak funkcja detekcji na strefie ochrony licznik przejść pozwala definiować linie graniczne i monitorować obiekty je przekraczające. Jedyna róŝnica jest taka, Ŝe licznik przejść dodatkowo umoŝliwia zliczanie obiektów przekraczających linie graniczne. Dla kaŝdej linii granicznej moŝliwe jest ustawienie kierunku ruchu detekowanych obiektów. Funkcja licznika przejść moŝe być tylko uŝyta dla kamer, które rejestrowane są w trybie rejestracji ciągłej (Nagrywanie Non-stop lub Nagrywanie Non-stop z zarządzaniem plikami). PoniŜsza procedura prezentuje sposób ustawienia licznika przejść: 1. Otwórz panel Preferencje i wybierz zakładkę Kamera 2. Wybierz kamerę (klikając w jej numer) dla której funkcja licznika zdarzeń będzie aktywowana. 3. W oknie Wykrycie zdarzenia przez: zaznacz Licznik przejść a następnie wybierz przycisk Ustawienia. Wyświetlony zostanie panel konfiguracji detekcji w strefie ochrony. 4. Kliknij ikonę aby rozwinąć panel zaznaczania linii granicznych licznika przejść. 5. Kliknij ikonę aby chwilowo zamrozić obraz wideo i skonfigurować linie graniczne dla licznika przejść. 6. Wybierz punkt początkowy dla rysowanej linii, wciśnij prawy klawisz myszki i przeciąg aŝ do punktu końcowego linii granicznej. Po zwolnieniu przycisku myszki w punkcie końcowym linia zostanie dodana. 7. Wprowadź nazwę dla definiowanej linii granicznej. 8. Po wybraniu linii granicznej kierunek zliczania dla poruszających się obiektów licznika zdarzeń moŝna ustawić za pomocą przycisku. MoŜliwe są trzy ustawienia detekcji kierunku: Czerwona strzałka zliczanie wejść do strefy Niebieski strzałka zliczanie wyjść ze strefy Obie strzałki oznaczają zliczanie zarówno do jak i ze strefy. 9. UŜyj panelu Ustawień aby wprowadzić nazwę dla linii granicznej lub skasować linię itp. 10. Postępując według procedury opisanej w krokach 6 ~ 9 naleŝy dodać kolejne linie graniczne. System pozwala na zdefiniowanie do 2 linii dla kaŝdej kamery. 11. Aby dopasować połoŝenie linii granicznej naleŝy ją wybrać i odpowiednio przesunąć. Wybierz linię poprzez kliknięcie, linia wybrana oznaczona jest kolorem pomarańczowy, linia niewybrana wyświetlana jest w kolorze białym. 47

48 12. Aby przetestować funkcję zliczania obiektów naleŝy w pierwszej kolejności wyłączyć zamroŝenie obrazu. Obiekty przekraczające linię graniczną będą zliczane a aktualna liczba będzie wyświetlana w polu Linia1 i Linia Kliknij przycisk aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia dla konfigurowanej kamery. 14. Aby ustawienia zastosować takŝe dla innych kamer kliknij przycisk Zastosuj do i wybierz odpowiednie kamery. Ustawienia funkcji zliczania obiektów 1 Wyświetl linie Linie graniczne na których zliczane są obiekty będą widoczne na obrazie z kamery. 2 PokaŜ blok śledzenia Wyświetla na obrazie wideo prostokątne zaznaczenie obiektów przekraczających linię graniczną. 3 Nazwa linii Wyświetla domyślną nazwę linii nadawaną przy jej tworzeniu. KaŜda linia otrzymuje identyfikator w postaci dodatkowej cyfry. Nazwę linii moŝna dowolnie zmieniać. 4 Kierunek detekcji Po wybraniu linii granicznej moŝna ustawić kierunek detekcji poruszającego się obiektu. MoŜliwe są trzy ustawienia detekcji kierunku: zliczanie wejść do strefy, wyjść ze strefy oraz dwukierunkowe. 5 Usuń linię Usuwa zaznaczoną linię graniczną. 6 Usuń wszystkie linie Usuwa wszystkie uprzednio zaznaczone linie graniczne 7 Zamróź wideo ZamraŜa (zatrzymuje odświeŝanie) obrazu wideo. 8 Zamknij panel Zamyka panel narzędzi zaznaczania. 48

49 Linia 1 (wej. vs. wyj.) Linia 2 (wej. vs. wyj.) Pokazuje ilość zliczanych obiektów dla wejść (pole po lewej stronie i wyjść) ze strefy (pole po prawej stronie) dla pierwszej linii granicznej. Pokazuje ilość zliczanych obiektów dla wejść (pole po lewej stronie i wyjść) ze strefy (pole po prawej stronie) dla drugiej linii granicznej. 11 Czas zliczania Ustawienia czasu po jakim licznik obiektów jest zerowany. Czas zliczania 60 minut oznacza, Ŝe po upływie godziny licznik jest automatycznie zerowany mamy do czynienia ze zliczaniem obiektów na godzinę. 12 Czułość Ustawienie czułości detekcji poruszających się obiektów. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje zmniejszenie, natomiast w prawo zwiększenie czułości. Większa czułość powoduje wykrywanie mniejszych zmian w obrazie ale jednocześnie zwiększa ilość fałszywych alarmów. Zalecane jest staranne dobranie poziomu czułości w zaleŝności od specyfiki obiektu. 13 Ignoruj mniejsze/większe obiekty Opcja odpowiedzialna za filtrowanie obiektów według wielkości. Ustawienia są identyczne jak dla standardowej wideodetekcji. 49

50 14 Wyzeruj licznik Wyzerowanie licznika obiektów. 15 Reset Powrót do ustawień domyślnych. 16 Zatwierdź Zapisanie zmodyfikowanych ustawień. 17 Anuluj Cofnięcie wprowadzonych zmian i powrót do poprzednich zapisanych ustawień. Licznik obiektów moŝe być takŝe wyzerowany z poziomu panelu głównego aplikacji, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki w menu w obraz z kamery i wybrać opcję Zeruj licznik przejść Detekcja poŝaru Detekcja poŝaru (płomienia) pozwala wykryć płomienie lub rozbłyski światła przypominające płomienie w polu widzenia kamery. Początkowo obszar obrazu w którym zaobserwowane zostaną płomienie lub światła przypominające płomienie będzie oznaczony Ŝółtą ramką (tak jak na obrazie poniŝej). Jeśli po dokładniejszej analizie obrazu detekcja płomienia zostanie potwierdzona, obszar zostanie oznaczony kolorem czerwonym. Wstępne rozpoznanie płomienia Potwierdzona detekcja poŝaru 50

51 Aby zwiększyć dokładność rozpoznania płomienia i zminimalizować ilość fałszywych alarmów zalecane jest dobranie prostego planu obserwacyjnego kamery z małą ilością zmian w treści obrazu. Dodatkowo zalecane jest zmniejszenie poziomu napięcia sterującego przysłony (DC Level) aby zmniejszyć jasność obrazu z kamery. Po zmniejszeniu poziomu napięcia przysłony rozpoznawalność standardowych obiektów moŝe spaść. Aby włączyć funkcję detekcji poŝaru w oknie Wykrycie zdarzenia przez: zaznacz opcję Detekcja poŝaru a następnie wybierz przycisk Ustawienia. Wyświetlony zostanie panel konfiguracji detekcji poŝaru PokaŜ blok wstępnej analizy Włączenie wyświetlania bloku wstępnego rozpoznania płomienia (Ŝółta ramka). 2 PokaŜ detekcję poŝaru Włączenie wyświetlania bloku detekcji poŝaru (czerwona ramka). 3 Kliknij ikonę aby rozwinąć panel zaznaczania stref wyłączonych z procesu analizy poŝaru. Panel zaznaczania obszaru jest wizualnie i funkcjonalnie bardzo zbliŝony do standardowego panelu wideo-detekcji. 4 Minimalny czas zdarzenia Ustawienie minimalnego czasu trwania zdarzenia po którym będzie ono traktowane jako zdarzenie alarmowe. 5 Czas pomiędzy zdarzeniami Minimalny czas pomiędzy powtarzającymi się zdarzeniami po którym traktowane są jako dwa zdarzenia. 51

52 6 Poziom tolerancji na szumy Ustawienie poziomu tolerancji na szumy pozwala wyeliminować fałszywe alarmy spowodowane detekcją szumów wideo jako zdarzenia alarmowego. WyŜszy poziom tolerancji na szumy pozwala zredukować wpływ szumów jednakŝe obniŝa jednocześnie poziom czułości detekcji. 7 Czułość Ustawienie poziomu czułości funkcji detekcji płomienia. WyŜsza czułość powoduje szybsze wykrycie podejrzanego obiektu moŝe jednak zwiększyć poziom fałszywych alarmów Reakcja na zdarzenia alarmowe Główny Rejestrator moŝe być tak skonfigurowany, aby automatycznie lub ręcznie reagować na wykryte zdarzenia. Dostępne są opcje: 1. Powiadomienie Wybierz tą opcję, aby umoŝliwić programowi Serwer Główny na wysłanie powiadomienia w przypadku wystąpienia zdarzeń alarmowych. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać odpowiedni rodzaj powiadomienia, które ma być wysłane. 2. Zewnętrzne urządzenia Wybierz tą opcję, aby umoŝliwić Serwer Główny na wysłanie sygnału do urządzenia zewnętrznego (np. otwarcie drzwi) w przypadku wystąpienia zdarzeń alarmowych. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać odpowiedni typ urządzenia, do którego ma być wysłany sygnał. 52

53 Uwaga! Nazwy urzadzeń zewnętrznych nie mogą być modyfikowane. 3. Obraz zdarzenia przesyłany na serwer FTP Obraz zdarzenia alarmowego moŝe być przesłany na serwer FTP w zdefiniowanej rozdzielczości. 4. Preset Skierowanie kamery PTZ w wybrany preset w wyniku detekcji zdarerznia alarmowego. Rodzaje powiadomień W oknie powiadomień naleŝy wybrać kilka lub wszystkie rodzaje spośród dostępnych powiadomień. Dla kaŝdego wybranego typu, kliknij odpowiadający mu przycisk Ustawienia, aby dokonać jego konfiguracji. Program wysyła wiadomość na adres . Aby umoŝliwić wysyłanie powiadomienia na adres , naleŝy dokonać następujących ustawień: 1. SMTP serwer Podaj nazwę serwera obsługującego zarządzanie wiadomościami poczty elektronicznej ( ). 53

54 2. Nadawca Podaj adres nadawcy. 3. Adres (odbiorcy) Podaj adres lub adresy , na które będą wysyłane powiadomienia. Aby skasować lub zmienić istniejący adres , naleŝy go kliknąć. 4. Dodaj Kliknij ten przycisk, aby dodać nowy adres Kasuj Kliknij ten przycisk, aby usunąć zaznaczony adres z listy. 6. Zmień Aby zmienić dany adres , naleŝy najpierw go zaznaczyć na liście adresów, a następnie dokonać niezbędnej zmiany w polu edycji poniŝej listy. Kliknij przycisk Zmień, aby dokonać aktualizacji danego adresu Fax Program wysyła powiadomienie na numer faxu. Aby umoŝliwić wysyłanie wiadomości na fax, naleŝy dokonać następujących ustawień: 1. Nr Com Wybierz jeden z aktywnych portów Com, aby podłączyć modem. 2. Numer faxu Podaj numery urządzeń typu fax, na jakie zostaną wysłane powiadomienia. Aby skasować lub zmienić istniejący numer faxu, naleŝy go kliknąć. 3. Dodaj Kliknij ten przycisk, aby dodać nowy numer faxu. 4. Skasuj Kliknij ten przycisk, aby usunąć zaznaczony numer faxu z listy. 5. Zmień Aby zmienić dany numer faxu, naleŝy najpierw go zaznaczyć na liście numerów, a następnie dokonać niezbędnej zmiany w polu edycji poniŝej listy. Kliknij przycisk Zmień, aby dokonać aktualizacji danego numeru faxu. 54

55 Telefon Program wysyła powiadomienie glosowe na dany numer telefonu (Uwaga! Usługa dostępna tylko dla telefonów z wybieraniem tonowym). Aby umoŝliwić wysyłanie wiadomości głosowej na telefon, naleŝy dokonać następujących ustawień: 1. Nr Com Wybierz jeden z dostępnych sterowników modemu, który obsługuje wiadomości głosowe. 2. Zapowiedź Podaj odpowiedni plik w formacie wave lub kliknij przycisk Nagraj, aby dokonać rejestracji wiadomości typu Powitanie. 3. Wiadomość Podaj odpowiedni plik w formacie wave lub kliknij przycisk Nagraj, aby dokonać nagrania wiadomości typu OstrzeŜenie. 4. Dodaj Kliknij ten przycisk, aby dodać nowy numer telefonu. 5. Kasuj Kliknij ten przycisk, aby usunąć zaznaczony numer telefonu z listy. 6. Zmień Aby zmienić dany numer telefonu, naleŝy najpierw go zaznaczyć na liście numerów, a następnie dokonać niezbędnej zmiany w polu edycji poniŝej listy. Kliknij przycisk Zmień, aby dokonać aktualizacji danego numeru telefonu. Lokalna Wiadomość migająca (na Serwerze Głównym) Program umoŝliwia wysyłanie wiadomości w postaci migającego napisu Event (Zdarzenie). Powiadomienie takie będzie wyświetlane na Głównym Rejestratorze, po wystąpieniu zdarzenia alarmowego w prawym dolnym rogu ekranu w trybie podziału. Aby aktywować migającą wiadomość, naleŝy w oknie Powiadomienie, zaznaczyć opcję Informacja wyświetlana na ekranie. 55

56 Zdalna Wiadomość migająca (na Zdalnym Kliencie) Program umoŝliwia wysyłanie zdalnej wiadomości w postaci migającego napisu Event (Zdarzenie), jeśli tylko uprawnieni uŝytkownicy przeglądają aktualnie obrazy z kamer poprzez przegladarkę internetową. Powiadomienie takie będzie wyświetlane na programie Zdalny Klient (Remote Viewer), po wystąpieniu zdarzenia alarmowego, centralnie na ekranie będącego w trybie podziału. Przejdź w tryb pełnoekranowy i wyświetlaj jeszcze przez sekund W przypadku zaistnienia zdarzenia alarmowego, opcja ta powoduje natychmiastowe przełączenie się w tryb pełnoekranowy i pogląd obrazu z zaalarmowanej kamery. Program pozwala równieŝ okreslić czas opóźnienia (w sekundach) w czasie, którego będzie jeszcze moŝna obserwować obraz z danej kamery, zanim Główny Rejestrator powróci do trybu wyświetlania przez wystąpieniem alarmu. Alarm (Sygnał alarmowy) Opcja ta umoŝliwia odtwarzanie sygnału alarmowego. Z podanej listy, naleŝy wybrać jeden z dostępnych dźwięków lub teŝ, po wybraniu opcji Własny oraz kliknięciu przycisku Nagraj, naleŝy dokonać nagrania własnego sygnału alarmowego. Aby odsłuchać jakość nagrania, naleŝy kliknąć przycisk Odtwarzaj. MoŜna równieŝ wybrać opcję Pętla, powodującą odtwarzanie dźwięku alarmu, aŝ do czasu zaniku zdarzenia alarmowego. Uwaga! Do kaŝdej kamery moŝna przypisać inny sygnał alarmowy. Obraz ze zdarzenia przesyłany na serwer FTP Serwer FTP adres IP adres serwera FTP Serwer FTP port TCP port na którym pracuje serwer FTP Lokalizacja ścieŝka do katalogu gdzie sapisywane bąda obrazy ze zdarzeń alarmowych UŜytkownik nazwa uŝytkownika z prawem do zapisu na serwerze FTP Hasło hasło uŝytkownika Rozmiar Rozmiar zapisywanego pliku Numer Ilość klatek zapisywanych dla kaŝdego zdarzenia lalrmowego (1 do 6) Interwał czas pomiędzy kolejnymi zdarzeniami Preset Dodaj Dodawanie definiowanego presetu - wybór kamery, presetu podczas zdarzenia i presetu po zdarzeniu. Kasuj Kasowanie wybranego presetu Zmień Zmiana konfiguracji presetu Okres zdarzenia kamera pozostanie we wskazanym presecie przez cały czas trwania zdarzenia alarmowego Stały okres Stały czas zdarzenia postoju kamery w wybranym presecie (5 do 300 sekund). 56

57 4.9. Poprawa dynamiki obrazu Poszerzenie zakresu dynamiki obrazu ma szczególnie znaczenie w słabych warunkach oświetleniowych. Pozwala na poprawę jakości obrazu wideo i zwiększa rozpoznawalność szczegółów wydobywając z obrazu wideo szczegóły niewidoczne bez dodatkowej obróbki cyfrowej. Aktywacja funkcji następuje po wybraniu opcji Poprawa dynamiki obrazu w zakładce Kamera panelu Preferencje. Po wybraniu przycisku Ustawienia wyświetlony zostanie panel konfiguracji pozwalający na wybór stref i dopasować ustawienia wideo. Wybór stref maskowania Przyciski konfiguracji stref maskowania dostępne są na pasku ulokowanym w prawym górnym rogu okna Ustawienia Dodaj maskę Usuń maskę Poprawa dynamiki obrazu moŝe nastąpić tylko w określonych strefach. Dodawanie masek pozwala na zamaskowanie obszarów obrazu, które nie będą obrabiane. Po kliknięciu w przycisk naleŝy zaznaczyć przy pomocy myszki maskowane obszary. Usuwanie maskowania z obszarów, które mają być poddane poprawie dynamiki obrazu Maskuj cały obraz Wyczyść wszystko Pauza Wideo Cały obraz z kamery będzie maskowany (nieobjęty działaniem funkcji poprawy dynamiki obrazu). Usuwa wszystkie poprzednio zaznaczone maski. Zatrzymuje odświeŝanie (zamraŝa) obrazu wideo. Włącza odświeŝanie obrazu wideo (1 kl/s). 57

58 Wzmocnienie obrazu Wzmocnienie poziomu sygnału powoduje rozjaśnienie obrazu wideo i znajduje zastosowanie głównie w przypadku obserwacji scen nocnych lub słabo oświetlonych. Zastosowanie funkcji poprawy dynamiki obrazu wymaga kamer o czułości 0.1 lux lub lepszej. Ostrość Korekcja ostrości rejestrowanego obrazu pozwala na dokładniejsze odwzorowanie krawędzi lub niwyraźnego tła (np.: powstałego w wyniku zmiany ustawień obiektywu). Regulacja poziomu wyostrzenia odbywa się za pomocą suwaka Ostrość. Przesunięcie w prawo skutkuje maksymalnym wyostrzeniem obrazu. Redukcja szumów Funkcja redukcji szumów powoduje zmniejszenie poziomu szumów generowanych przez kamerę szczególnie widocznych w słabych warunkach oświetleniowych. W przypadku uŝycia funkcji poprawy dynamiki obrazu równieŝ mogą zostać wygenerowane dodatkowe szumy i zalecane jest uŝycie funkcji redukcji szumów. Regulacja działania funkcji odbywa się za pomocą suwaka Redukcja szumów. Prawe skrajne połoŝenie odpowiada za maksymalne działanie funkcji redukcji szumów. 58

59 Wykorzystanie funkcji redukcji szumów powoduje zmniejszenie rozmiaru rejestrowanej klatki i w konsekwencji wydłuŝenie okresu zapisu na dyskach. Informuj o zaniku obrazu Dla utraty sygnału wideo moŝemy zdefiniować dokładnie takie same akcje alarmowe jak dla innych zdarzeń alarmowych w opcji Powiadomienie Nagrywanie Wybierz opcję Nagrywanie, aby umoŝliwić programowi rejestrować obraz z kamer wideo. Następnie wybierz Ŝądaną metodę z dostępnych opcji. Istnieją cztery tryby rejestracji: Nagrywanie Non-Stop Nagrywanie odbywa się w pętli bez Ŝadnych przerw. Nagrywanie Non-Stop z zarządzaniem pasmem Nagrywane są tylko zmiany w obrazie. Jeśli Ŝadne zdarzenie nie zostało wykryte, wówczas prędkość nagrywania wynosić będzie 1 klatka na 5 sekund. W przypadku zaistnienia zdarzenia alarmowego, prędkość nagrywania wynosić będzie tyle, ile zaznaczono w oknie Ustawienia. Nagrywanie alarmowe Nagrywanie odbywa się według zaistniałych zdarzeń alarmowych. Nagrywanie poklatkowe Nagrywanie realizowane jest z prędkością poniŝej 1 klatki/sekundę. W przypadku gdy wybierzemy opcję nagrywania Nagrywanie alarmowe, u dołu pojawi się opcja Nagrywanie Pre-alarmowe. Opcja ta umoŝliwia nagrywanie obrazów do 10 sekund przed wykrytym zdarzeniem. Konfiguracja ustawień nagrywania Kliknij przycisk Ustawienia, aby zdefiniować ustawietnia nagrywania. 59

60 1. Prędkość nagrywania Parametr ten określa ilość nagrywanych klatek na sekundę (fps frames per second). Niska wartość nagrywanych klatek sprawia, Ŝe obraz podczas odtwarzania nie jest płynny. Aby odtwarzany obraz był bardziej naturalny, wybierz wartość co najmniej 15 fps (klatek/sekundę). Jednak naleŝy pamiętać, Ŝe im więcej klatek jest nagrywanych, tym więcej nagranie zajmuje miejsca na dysku twardym. 2. Format kompresji Zastosowana metoda kompresji wyznacza jakość zarejestrowanego obrazu oraz wielkość pliku nagrań. MoŜliwe jest wybranie jednego z dwóch metod kompresji: H Istnieje pięć poziomów kompresji, które moŝna wybrać szybka, kompakt, dobra, lepsza i najlepsza jakość. HM (MPEG-4) - Format opracowany i stworzony w oparciu o MPEG-4. Istnieją trzy poziomy kompresji, które moŝna wybrać niska, dobra i najlepsza jakość. M-JPEG (Motion JPEG) obrazy z kamer nagrywane sa w formacie Motion-JPEG. Jakość obrazu jest regulowana w zakresie od 1 do 100. Czym wybrana wartość jest wyŝsza, tym jakość obrazu jest lepsza Ustawienia trybu podziału ekranu - zakładka Widok W oknie dialogowym Preferencje kliknij zakładkę Widok, aby przypisać wybrane kamery do danego trybu podziału ekranu. Wybrane kamery będą następnie wyświetlane w Ŝądanym miejscu w określonym czasie. 1. Tryb podziału ekranu Wybierz jeden z dostępnych trybów podziału ekranu, w których kamery będą wyświetlane. Dostępne opcje to: tryb pełnoekranowy, podział na 4 kamery (2x2), na 9 kamer (3x3) lub na 16 kamer (4x4). 2. Wzór podziałów ekranu Opcja ta powoduje wyświetlenie dostępnych trybów podziałów ekranu w danym ukladzie. 60

61 3. Przypisanie kamer Po wybraniu Ŝądanego trybu podziału na liście po lewej stronie, na prawej stronie zostaną pokazane kamery aktualnie przyporządkowane do tego trybu podziału. Przypisanie danej kamery do konkretnego trybu jest sygnalizowane poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika przy danej kamerze. Aby zmienić przypisanie kamery do danego trybu, naleŝy zaznaczyć lub odznaczyć znacznik przy odpowiednim numerze kamery. 4. Czas przełączania kamer W wybranym trybie podziału ekranu, naleŝy ustalić Ŝądany czas wyświetlania danej kamery. Czas ten moŝe być ustawiony w zakresie od 5 do 360 sekund Ustawienia modułu wejść/wyjść - zakładka Urządzenia System umoŝliwia podłączenie modułu wejść / wyjść dodakowych urzadzeń zewnętrznych, np. czujkek ruchu. Kliknij zakładkę Urządzenia w oknie Preferencje, a następnie zakładkę Wejście, aby skonfigurować typ czujek ruchu lub zakładkę Wyjście, aby skonfigurować pozostałe urządzenia. Konfiguracja wejść alarmowych - zakładka Wejście Do modułu wejściowego moŝliwe jest podłączenie i określenie do 16 czujek alarmowych. Mogą być ustawione następujące parametry: 61

62 1. Karta Wybierz Ŝądany moduł wejść / wyjść (I/O) spośród podanych typów. RóŜne moduły wejść/wyjść mają inne numery analogowego wejścia portu. 2. Aktywuj / Dazaktywuj znaczniki Zaznacz odpowiedni znacznik tych czujek, które będą podłączone do wejścia analogowego lub teŝ analogicznie wyczyść znacznik, aby odłączyć odpowiednią czujkę ruchu. 3. Sprawdzanie Wybierz długość przerwy (w sekundach), aby sprawdzać stan podłączenia danej czujki w określonym czasie. 4. Nazwa Podaj nazwę danej czujki, np. miejsce jej zainstalowania, Wejście Typ czujki Wybierz typ czujki: NC (Normalnie Zamknięta) lub NO (Normalnie Otwarta). 6. Wzmocnienie Wybierz zakres napięcia wejściowego czujki. 7. Od / Do Wybierz czas, w jakim czujka ma być aktywna. 8. Test Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno Sensor Test (Test czujki), w którym moŝna sprawdzić aktualną wartość napięcia wejściowego. Okno Test pozwala w szybki sposób sprawdzić stan urządzeń podłączonych do wejścia alarmowego. Wyświetlane są informacje dotyczące typu czujki oraz aktualnej wartości napięcia wejściowego. Istnieje moŝliwość sprawdzenia właściwego stanu podłączenia wszystkich czujek do Głównego Rejestratora. 62

63 Konfiguracja wyjść alarmowych - zakładka Wyjście 1. Karta Wybierz Ŝądany moduł wejść / wyjść (I/O) spośród podanych typów. RóŜne karty wejść/wyjść mają inne numery analogowego wyjścia portu. 2. Aktywuj / Dezaktywuj znaczniki Zaznacz odpowiedni znacznik tych urządzeń, które będą podłączone do wyjścia analogowego lub teŝ analogicznie wyczyść znacznik, aby odłączyć odpowiednie urządzenie. 3. Nazwa Podaj nazwę danego urządzenia, np. Przekaźnik Typ urządzenia Wybierz typ urządzenia: NC (Normalnie Zamknięty) lub NO (Normalnie Otwarty). 5. Wzmocnienie Wybierz wartość napięcia wyjściowego urządzenia. 6. Przerwa Wybierz wartość przerwy, w jakiej będzie wysyłane napięcie wyjściowe do danego urządzenia. 7. Od / Do Wybierz wartość czasu, w jakim urządzenie ma być aktywne. 8. Test Kliknij ten przycisk, aby nadać określone napięcie wyjściowe dla urządzenia pracującego w trybie NO (Normalnie Otwarty) oraz wartość 0 napięcia wyjściowego, w danych przerwach czasowych, dla urządzeń pracujących w trybie NC (Normalnie Zamknięty). 63

64 4.13. Ustawienia czasowego schematu pracy - zakładka Terminarz Kliknij zakładkę Terminarz w oknie Preferencje, aby ustawić Terminarz pracy dla kaŝdej kamery. Dostępne są trzy tryby ustawienia Terminarzu: dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Tryb Dzienny Aby ustawić dzienny sposób nagrywania obrazów z kamer: 1. Wybierz Ŝądaną kamerę przez kliknięcie odpowiedającego jej numeru (C1 C16). 2. Wybierz opcję Uruchomienie Terminarza. 3. Z dostępnej listy Typ wybierz pozycję Dzienny. 4. Aby dodać nowy Terminarz, kliknij przycisk Dodaj. 5. W aktualnie otwartym oknie, podaj czas trwania nagrywania z danej kamery oraz zaznacz typy zadań, które mają być realizowane. 6. Aby dodać więcej Terminarzów pracy, powtórz kroki Wszystkie stworzone schematy pracy będą dodane do ogólnej listy w zakladce Terminarz. Aby wybrać dany schemat pracy oraz przejrzeć jego aktualne ustawienia, kliknij opcję Początek. Aby usunąć dany schemat pracy, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Kasuj. Aby zmienić dany schemat pracy, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Zmień. 8. Powtórz kroki 1 7, aby stworzyć dzienny schemat pracy dla pozostałych kamer. Ustawienia Terminarzu dziennego 64

65 1. Czas Startu / Końca Podaj odpowiedni przedział czasu, w którym ustawienia będą aktywne. 2. Niepodłączone Wybierz tą opcję, aby przerwać połączenie danej kamery, w czasie okresu ustawionego w opcji Czas Startu / Końca. 3. Uprawnienie Nagrywania Wybierz tą opcję, aby umoŝliwić nagrywanie zdarzeń alarmowych z danej kamery w ustawionym czasie. Wybierz jeden z dostępnych sposobów nagrywania podanych w danej liście (szczegóły na temat sposobów nagrywania cyfrowego, patrz strona 35). 4. Wykrycie zdarzenia przez Wybierz metodę wykrywania zdarzenia alarmowego - szczegóły na temat metod wykrywania zdarzeń alarmowych, patrz strona Reakcja na zdarzenie Wybierz odpowiednią metodę reakcji na wystąpienie zdarzenia alarmowego - szczegóły na temat metod reakcji, patrz strona 52. Tryb Tygodniowy Aby ustawić tygodniowy sposób nagrywania obrazów z kamer: 1. Wybierz Ŝądaną kamerę przez kliknięcie odpowiadającego jej numeru (C1 C16). 2. Wybierz opcję Uruchomienie Terminarza. 3. Z dostępnej listy Typ wybierz pozycję Tygodniowy. 4. Program domyślnie zaznacza soboty oraz niedziele jako dni wolne, natomiast pozostałe dni (poniedziałek piątek) jako dni zwykłe. Istnieje moŝliwość zmiany domyślnych ustawień, np. aby ustawić niedzielę jako dzień świąteczny (specjalny), naleŝy kliknąć Niedziela, a następnie wybrać opcję Dzień Świąteczny. 5. MoŜliwe jest stworzenie wielu Terminarzów pracy według tygodnia, dni wolnych oraz świątecznych. Kliknij przycisk Ustawienia przed kaŝdą z trzech dostępnych opcji, aby ustawić Ŝądany schemat pracy. 6. Powtórz kroki 1-5, aby stworzyć tygodniowy schemat pracy dla pozostałych kamer. 65

66 Tryb Miesięczny Aby ustawić miesięczny sposób nagrywania obrazów z kamer: 1. Wybierz Ŝądaną kamerę przez kliknięcie odpowiadającego jej numeru (C1 C16). 2. Wybierz opcję Uruchomienie Terminarza. 3. Z dostępnej listy Typ wybierz pozycję Miesięczny. 4. Kalendarz pokazuje bieŝący miesiąc z zaznaczonym aktualnym dniem. Domyślnie, program podaje soboty oraz niedziele jako dni wolne, natomiast pozostale dni (poniedziałek piątek) jako dni zwykle. Istnieje moŝliwość zmiany domyślnych ustawień. NaleŜy kliknąć wybrany dzień w podanym miesiącu, a następnie z prawej strony wybrać rodzaj dnia, który chcemy ustawić (Dzień Zwykły, Dzień Wolny, Dzień Świąteczny). 5. Aby zmienić rodzaj dnia w innych miesiącach, przejdź do wybranych miesięcy poprzez kliknięcie specjalnych pasków w górnej części kalendarza. Następnie zmień rodzaj dnia według procedury opisanej w punkcie Procedura ustawień dla Terminarzu pracy podanego miesiąca jest idenetyczna, jak procedura ustawiania codziennego schematu pracy Ustawienia urządzeń audio - zakładka Audio W oknie dialogowym Preferencje kliknij zakładkę Audio, aby przypisać wybrane kamery do danego urządzenia dźwiękowego (istnieje moŝliwość ustawienia do 16 urządzeń audio). Proszę się upewnić czy odpowiednie kamery są przypisane do odpowiednich urządzeń audio tak, aby mogły poprawnie pracować. 1. Przyciski Audio KaŜdy przycisk koresponduje z danym wejściowym urządzeniem audio. Kliknij odpowiedni przycisk, aby ustawić urządzenia tak, aby mogły rejestrować dźwięk. 2. Urządzenie Wyświetla nazwę wejściowego urządzenia audio. 3. Nazwa Audio Wprowadź nazwę, aby odróŝnić nagrywanie audio od nazwy urządzenia (np. nazwa lokalizacji, gdzie urządzenie nagrywające jest zainstalowane). 4. Rozłącz 66

67 Wybierz ww. opcję, aby zatrzymać proces nagrywania dźwięku realizowanego przez dane urządzenie audio. Ponowne wybranie tej opcji spowoduje wznowienie procesu nagrywania dźwięku. 5. Kompresja Wybrana metoda kompresji określa jakość nagranego dźwięku oraz wielkość pliku nagrań audio. Obecnie moŝliwe jest zastosowanie kompresji ADPCM. 6. Głośność Określa z jakim poziomem głośności ma być realizowane nagranie dźwięku. W celu ustalenia Ŝądanej głośności naleŝy uŝyć danego suwaka. 7. Przypisana kamera KaŜdy przycisk jest przypisany do odpowiedniej kamery. Wybierz daną kamerą, aby przypisać ją do danego wejsciwego urządzenia audio (A1 ~ A16). MoŜna przypisać tylko kamerę do danego urządzenia audio. 8. Dźwięk live KaŜdy przycisk jest przypisany do odpowiedniego urządzenia audio. Klinij przycisk odpowiedniej kamery, aby odtworzyć nagranie dźwiękowe podczas przeglądania obrazów z danej kamery. 9. Odtwarzanie dźwięku Wyświetla urządzenie audio uŝywane przez twój komputer, aby odtworzyć dźwięk zarejestrowany przez odpowiednie urządzenie audio. MoŜliwe jest równieŝ ustawienie Ŝądanej głośności. JeŜeli zainstalowanych jest więcej wejściowych urządzeń audio, naleŝy wybrać odpowiednie urządzenie z dostepnej listy. 67

68 4.15. Ustawienia sieciowe - zakładka Sieć Oprogramowanie LTR 4000 pozwala na pracę w sieci komputerowej w trybie serwera wideo (połączenia przez klienta sieciowego lub CMS), Web serwera (połączenie przez przeglądarkę IE) lub serwera wideo dla telefonów komórkowych. 1 Włączenie WEB serwera Włączenie trybu pracy web serwera. W trybie tym uŝytkownicy zdalni mogą łączyć się z rejestratorem za pomocą przeglądarki Internet Explorer. 2 Stały adres IP 3 Aktywuj dynamiczne IP Włączenie funkcji obsługi dynamiczne IP jeśli komputer posiada zmienny adres IP. 4 MoŜliwy podgląd Włączenie serwera wideo dla telefonów komórkowych. Wspierane na telefonie komórkowym telefony to Docomo imode, J-Phone i AU-phone. MoŜliwe jest ustawienie rozdzielczości obrazu wideo oraz czasu odświeŝania obrazka. 5 Nr portu TCP Wybór portu dla serwera web (domyślnie 80). Port musi być nieuŝywane przez inne aplikacje. Serwer wideo Jeśli komputer wyposaŝony jest w wiecęj niŝ jedną kartę sieciową naleŝy wybrać adres IP na którym działał będzie serwer web Rozmiar wideo Kompresja wideo Odtworzenie Port wideo Wybór rozdzielczości transmisji wideo (domyślnie 320x240). Poziom kompresji transmitowanego strumienia wideo Poziom zasobów komputera dla obsługi połączeń sieciowych Porty TCP na których odbywa się transmisja wideo. 68

69 Porty przeznaczone do transmisji wideo mogą być zmienione za pomocą przycisku Zmień. Tolerancja błędu Ustawienie tolerancji na błędy transmisji poziom Niski odpowiada 50 próbom połączenia, Średni 100 a Wysoki 200. Ilość klatek Ustawienie maksymalnej ilości klatek która moŝe być transmitowana do kleintów sieciowych. Port TCP Ustawienie portów do transmisji wideo domyślnie i Konfiguracja ustawień dynamicznego numeru IP Jeśli komputer łączy się z internetem uŝywając dynamicznego numeru IP, a uŝytkownik chce równieŝ, aby jego komputer był widziany i rozpoznawalny w sieci, naleŝy dokonać konfiguracji dynamicznego numeru IP. W tym celu naleŝy kliknąć przycisk Ustawienia. Opcja Aktywuj dynamiczne IP powinna być zaznaczona tylko w przypadku, gdy chcemy, aby inne osoby mogły połączyć się z naszym komputerem z innych zdalnych lokalizacji. W przeciwnym razie ww. opcję naleŝy zostawić bez zaznaczenia. 1. Adres IP serwera Wybierz Ŝądany adres IP spośród dostępnych. 2. Port TCP Wybierz Ŝądany numer portu. 3. UŜytkownik Wprowadź nazwę uŝytkownika, który będzie miał dostęp do twojego komputera. 4. Hasło Wprowadź odpowiednie hasło dla danego uŝytkownika. 69

70 Uwaga! Zaleca się, aby po wybraniu opcji Aktywuj dynamiczne IP, wprowadzić nazwę i hasło dla danego uŝytkownika. Takie działanie spowoduje zmniejszenie niebezpieczeństwa nieuprawnionego połaczenia się z twoim komputerem. Do komputera dostęp poprzez internet będą miały tylko osoby mające zdefiniowaną nazwę uŝytkownika oraz odpowiednie hasło. Dostęp do serwera dynamicznego numeru IP Po dokonaniu konfiguracji dynamicznego numeru IP, program Główny Serwer automatycznie aktywuje wybrany numer IP, nazwę uŝytkownika oraz hasło. Aby przeglądać obrazy ze zdalnych kamer za pomocą serwera dynamicznego numeru IP naleŝy: 1. Otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie w odpowiednim polu wpisać Ŝądany numer IP. 2. Podać odpowienią nazwę uzytkownika oraz hasło. Jeśli w ustawieniach dynamicznego numeru IP nie zdefiniowano Ŝadnych uŝytkowników, kliknij przycisk Submit (Zarejestruj). 3. Kliknij przycisk, który otwiera podstronę, w której wyszczególnione są wszystkie zdalne kamery. Na przykład kliknij przycisk Web Cam List (Lista Zdalnych Kamer). 4. Kliknij przycisk przypisany do odpowiedniej kamery, aby moŝliwe było przeglądanie obrazów z tej kamery. 70

71 4.16. Konta uŝytkowników - zakładka UŜytkownik Aby stworzyć konto danego uŝytkownika oraz nadać mu Ŝądane prawa dostępu do obsługi systemu, naleŝy wybrać zakładkę UŜytkownik w oknie Preferencje Tabela uŝytkowników Dodaj/Usuń/Zmień Lista uŝytkowników systemu rejestracji. Domyślnie dodane jest tylko konto Administratora. Tworzenie, usuwanie i edycja kont uŝytkowników 3 Ustawienia priorytetów Tworzenie i edycja profili praw dostępu innych niŝ standardowe Administrator, Kierownik, Operator, Klient zdalny Włącz kontrolę dostępu Sterownie lokalne / centralne Autologowanie Po wybraniu tej opcji, program Site Server (Serwer Główny) podczas kaŝdorazowego włączenia będzie prosił o podanie nazwy uŝytkownika oraz hasła dostępu. Stwerownie lokalne powoduje, Ŝe zarządzanie uŝytkownikami następuje przy pomocy programu Serwer Główny. W przypadku sterowania centralnego uŝytkownikami zarządza specjalne dedykowany serwer (oprogramowanie List Server). Autoimatyczne logowanie wybranego uŝytkownika programu Serwer Główny przy starcie aplikacji. Aby utworzyć nowe konto uŝytkownika systemu naleŝy: 1. W zakładce UŜytkownik, kliknij przycisk Dodaj. Pojawi się okno Dodawania uŝytkownika. 71

72 2. Podaj Nazwę UŜytkownika, a następnie dwa razy wprowadź odpowiednie hasło we wskazanych miejscach, tzn. Hasło oraz Potwierdzenie Hasła. 3. Wybierz odpowiednią opcję Poziom dostępu, która ma być przypisana do danego konta. Główny Serwer wyróŝnia cztery moŝliwe poziomu prawa dostępu. UŜytkownik Uprawnienia Administrator Posiada najwyŝszy stopień uprawnień. UŜytkownik mający prawa dostępu, jako Administrator, uprawniony jest do podglądu obrazów z kamer, wszelkich ustawień parametrów Preferencji, a takŝe dodawania, zmiany lub usuwania kont danych uŝytkowników. Kierownik UŜytkownik mający prawa dostępu jako Kierownik, ma moŝliwość podglądu kamer według praw Kierownika, Operatora oraz Zdalnego Klienta. Nie moŝe natomiast zmieniać ustawień kont uŝytkowników. Operator UŜytkownik mający prawa dostępu jako Operator moŝe: Obserwować obrazy z kamer według praw Operatora oraz Zdalnego Klienta, Nie ma prawa dostępu do zakładki UŜytkownicy w oknie Preferencje, Nie ma prawa dostępu do ustawień parametrów kamer, które naleŝą tylko do Administratora oraz Kierownika. Zdalny Klient UŜytkownik mający prawa dostępu jako Zdalny Klient moŝe jedynie zdalnie przeglądać obrazy z kamer oraz obsługiwać wyświetlany w przeglądarce internetowej pasek obsługi kamer. 4. Wybierz opcję Opis, aby wprowadzić komentarz do stworzonego konta uŝytkownika. 5. W zakładce Kamera wybierz kamery do których uŝytkownik będzie miał dostęp 6. W zakładce uprawnienia wybierz operacje, które uŝytkownik będzie mogł wykonywać. W zaleŝności od poziomu uprawnień część operacji będzie nieaktywna. 72

73 4.17. Informacje o parametrach dysku twardego oraz listy zdarzeń alarmowych Aby sprawdzić informacje na temat zaistniałych zdarzeń alarmowych oraz procent wykorzystania miejsca w głównym katalogu nagrań, naleŝy uŝyć następujących przycisków. Lista zdarzeń Opcja ta pokazuje liczbę wykrytych ostatnio zdarzeń alarmowych. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno Nowe zdarzenia i przejrzeć szczegóły wykrytych zdarzeń alarmowych Typ Lista zdarzeń Kamera Wyczyść wszystko Wybór typu przeglądanych logów np.: tylko logów z detekcji Lista prezentuje szczegóły kaŝdego zdarzenia takie jak: początek i koniec zdarzenia, numer kamery itp. Wybór zdarzeń związanych z konkretną kamerą Usunięcie zdarzeń z listy, nie powoduje wykasowania zdarzeń z bazy danych zdarzeń alarmowych. 5 Przeglądaj Podgląd nagrania wideo skojarzonego z wybranymi zdarzeniem alarmowym. Nie wszystkie typy zdarzeń powiązane są z nagraniami wideo. Logi zliczania obiektów umieszczone są w osobnym katalogu FlowCounterData w katalogu gdzie zainstalowany został program Serwer Główny. Pliki w formacie *.CSV(mogą być otwarte za pomocą Microsoft Excel) nazwane są CameraNN gdzie NN oznacza numer kamery. Parametry katalogu nagrań Opcja ta pokazuje stan wolnego miejsca na dysku, przeznaczonego na nagrywanie obrazów z kamer. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno Informacje o pamięci i przejrzeć szczegóły zdefiniowanego katalogu. 73

74 Logi zmian Główny Rejestrator nagrywa wszystkie procesy logowania do systemu, dokładną datę i czas zmiany ustawień oraz ilości logowań do zdalnych jednostek dozoru. Aby przejrzeć powyŝsze operacje, kliknij przycisk Szczegóły na ekranie programu Serwer Główny, później okno Szczegóły, a następnie przycisk Logowanie. Zostanie otwarte okno pokazujące szczegóły procesu logowania. Lista logowań przedstawia datę i czas logowania, nazwę uŝytkownika oraz wykonaną czynność. Aby usunąć listę zarejestrowanych logowań, kliknij przycisk Kasuj. Opcję tą moŝe obsługiwać jedynie uŝytkownik mający prawa dostępu jako Administrator. Aby zachować listę procesów logowań jako plik tekstowy, kliknij przycisk Zachowaj jako Zaznacz tą opcję oraz określ ilość dni, w ciągu których lista logowań ma być przechowywana w pamięci. Program Serwer Główny po upływie określonej ilości dni automatycznie usunie stare procesy logowań i udostępni dodatkowe miejsce na dysku. 74

75 5. Przeglądarka Nagrań (Record Viewer) Program Przeglądarka Nagrań pozwala przejrzeć i odtwarzać obrazy z kamer zarejestrowane przez Główny Rejestrator. Wyświetlane są informacje według czasu rejestracji nagrania lub według zdarzeń alarmowych. Program umoŝliwia nagrywanie lub odtwarzanie obrazów z maksymalnie 16 kamer Uruchomienie programu Aby uruchomić program Przeglądarka Nagrań, kliknij na ekranie programu Główny Rejestrator. Innym sposobem jest kliknięcie przycisku w Menu Start według następującej kolejności: Start Programy hupervision Record Viewer. Jeśli włączona jest funkcja Kontrola dostępu wymagane jest podanie hasło administratora lub innego uprawnionego uŝytkownika Właściwości programu Aby przejrzeć starsze nagrania oraz odtworzyć obrazy z danych kamer, naleŝy: Z podanych list wyboru naleŝy wybrać sposób wyszukiwania nagrań: według czasu nagrania lub według (typu) zdarzenia alarmowego, kamerę i dodatkowo nazwę linii (wirtualna bariera) lub nazwę strefy (detecja w strefie ochrony). Aby uzyskać dostęp do nagrań w danym dniu, określ datę, a następnie wybierz określone nagranie. Pasek Nawigacji. Przyciski dostępnych kamer będą zmieniać kolor w zaleŝnosci od wyświetlanego zdarzenia Preferencje odtwarzania, wyszukiwanie inteligentne 75

76 Rodzaje archiwum Istnieją dwa główne rodzaje archiwum, z których bieŝące oraz starsze nagrania mogą być odtworzone w programie Przeglądarka Nagrań: Główny Katalog Nagrań Jest to archiwum, które jest domyślnie dostępne w programie Przeglądarka Nagrań oraz sluŝące programowi Site Server (Serwer Główny) jako główny katalog nagrań. Pliki nagrań, ustawione w zakładce Ogólne okna Preferencje w programie Site Server (Serwer Główny), zawierają całość Głównego Katalogu Nagrań. Kopia zapasowa (Backup) Kopie nagrań moŝna tworzyć według schematu codziennego lub tygodniowego. Specjalny program Terminarz Backup, pozwala na tworzenie kaŝdego dnia odrębnego pliku z kopią zapasową nagrań (szczegóły, patrz strona 89) Przeglądanie Backup (Kopii Zapasowej) Aby przejrzeć Backup: 1. Kliknij przycisk i wybierz Lokalizacja 2. Po otwarciu okna Lokalizacja, ścieŝki dostępu do wcześniej utworzonych kopii danych będą podane w dostępnej liście. Wybierz jedną z moŝliwych kopii lub teŝ kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć dany Backup. 3. Aby powrócić do głównego katalogu nagrań, po zlokalizowaniu i wgraniu danej kopii, w oknie Lokalizacja wybierz opcję Główne Katalog Nagrań. 76

77 5.4. Przeglądanie plików nagrań Aby przejrzeć pliki nagrań z danych kamer, naleŝy najpierw je znaleźć, wybierając odpowiednią datę, a po udostępnieniu ich, następnie otworzyć Ŝądane pliki. W dalszej części naleŝy uŝyć Panelu Nawigacji odtwarzania plików nagrań. Wybór daty nagrania Istnieją dwa sposoby wyszukiwania nagrania według danej daty rejestracji: Wybierz datę nagrania w oknie tekstowym umieszczonym poniŝej listy nagrań, a następnie kliknij przycisk Lub, aby uzyskać dostęp do danego nagrania. Kliknij przycisk, aby otworzyć okno Kalendarz z wyświetlonym aktualnie miesiącem. Dzień zakreślony na czerwono odpowiada aktualnej dacie, dni zaznaczone na Ŝółto pokazują zakres nagrań w bazie danych wideo. Aby wybrać Ŝądaną datę: 1. Kliknij lewy lub prawy przycisk, aby uzyskać dostęp do poprzedniego / następnego miesiąca. 2. Kliknij Ŝądany dzień w danym miesiącu, aby go zaznaczyć. 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Kalendarz. 4. Pilki nagrań z danego dnia zostaną automatycznie udostępnione. Pliki nagrań z wybranego dnia są wyświetlone w liście Historia nagrań. Aby szybko znaleźć, a następnie odtworzyć Ŝądane pliki nagrań, moŝna ograniczyć sposób poszukiwań tylko do danej daty lub rodzaju zdarzenia alarmowego. Wyszukiwanie nagrań według daty Aby przejrzeć pliki nagrań według daty: 1. Wybierz opcję Wszystkie Nagrania z dostępnej listy Rodzaj nagrywania. 2. Lista Historia nagrań domyślnie pokazuje czas w przedziałach godzinnych. Aby zmienić przedział czasowy, kliknij przycisk czasowy, jaki będzie wyświetlany, np. 15 min.. W oknie Preferencje wybierz Ŝądany przedział 77

78 3. Kliknij Ŝądany przedział czasowy w liście Historia nagrań. 4. W Panelu Wyboru Kamery kliknij przyciski tych kamer, których nagrania mają być następnie wyświetlane w określonym przedziale czasowym. Jeśli wybierzesz więcej niŝ jedną kamerę, pojawi się odpowiedni tryb podziału ekranu (szczegóły, rozdział poniŝej Wybór obrazu z kamer ). Uwaga! Aby zachować kaŝdą z wybranych kombinacji kamer, naleŝy uŝyć przycisków pamięci (szczegóły, patrz roddział Przyciski Pamięci). 5. Kiedy klikniesz przycisk odtwarzania na Panelu Nawigacji, pliki nagrań wybranych kamer będą jednocześnie odtwarzane. Wybór obrazu z kamer Przyciski znajdujące się na panelu wyboru kamer, są domyślnie tak skonstruowane, Ŝe mogą aktywować proces odtwarzania/nagrywania oraz wyświetlać obrazy z kamer. Aby przegladać pliki nagrań z danych kamer, wybierz odpowiedni przycisk dla danej kamery. Aby przerwać odtwarzanie, naleŝy ponownie nacisnąć przycisk wybranej kamery. Liczba wybranych przycisków kamer określa, jaki będzie tryb podziału ekranu programu Przeglądarka Nagrań według poniŝszego schematu. Liczba wybranych kamer Tryb podziału ekranu 1 kamera Pełnoekranowy 2 4 kamery Podział 2x2 5 9 kamer Podział 3x kamer Podział 4x4 Przyciski Pamięci W celu ułatwienia obsługi ciągłego wybierania przycisków odpowiednich kamer, zostały stworzone tzw. Przyciski Pamięci. Opcja ta pozwala na zapamiętanie trzech odpowiednich kombinacji z określonym czasem wyświetlania obrazu z danych kamer. Aby stworzyć i zapamiętać kombinacje wyboru kamer jako Przyciski Pamięci naleŝy: 1. Wybrać daną kamerę (lub odznaczyć znacznik niepotrzebnej kamery) poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na Panelu wyboru kamery. 2. Kliknąć oraz przytrzymać myszkę nad danym Przyciskiem Pamięci przez 2 sekundy. Wybrany przycisk, po zaprogramowaniu, zacznie wolno migać. Następnie zwolnij przycisk myszki, jeśli Przycisk Pamięci zacznie szybko migać. 3. Powtórz powyŝsze czynności, aby zaprogramować pozostałe dwa Przyciski Pamięci. Po zaprogramowaniu, kaŝde naciśnięcie danego Przycisku Pamięci, spowoduje automatyczne wyświetlenie zapamiętanej kombinacji. 78

79 5.5. Przeglądanie nagrań według zdarzeń Aby wyszukać nagrane zdarzenie alarmowe, wybierz jedną z dostępnych opcji na liście Rodzaj nagrania: Wszystkie Zdarzenia Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista Historia nagrań pokazuje trzy typy nagranych zdarzeń alarmowych: według wideo-detekcji, reakcji na czujkę ruchu, ręcznego wyzwolenia, itd. Lista ta zawiera następujące informacje: czas nagrania, numer kamery oraz typ zdarzenia. Dany rodzaj zdarzenia jest sygnalizowany w następujący sposób: (Mo) (S n ) (Ma) (Fl) (Mi) (Vf) (Sz) Wideo-detekcja ruchu Reakcja na czujkę, gdzie n to dany numer podłączonej czujki ruchu Ręcznie wyzwolone zdarzenie Detekcja poŝaru Detekcja pozostawionego lub brakującego obiektu Wirtualna bariera Detekcja w strefie ochrony Wideo-detekcja ruchu Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według wideo-detekcji, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista ta zawierać będzie następujące informacje: aktualny czas nagrania oraz numer kamery, z której wyzwolone było nagrywanie. Czujka ruchu Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według reakcji danej czujki ruchu, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista ta zawierać będzie następujace informacje: aktualny czas nagrania oraz numer czujki, która wykryła obiekt. Manualny Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według ręcznego trybu wyzwolenia zdarzenia, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista ta zawierać będzie następujące informacje: aktualny czas nagrania oraz numer kamery, z której wyzwolone było nagrywanie. Detekcja poŝaru Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według zdarzenia detekcja poŝaru, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista ta zawierać będzie następujące informacje: aktualny czas nagrania oraz numer kamery, z której wyzwolone było nagrywanie. Detekcja pozostawionego i brakującego obiektu Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według zdarzenia detekcja brakującego lub pozostawionego obiektu, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. 79

80 Lista ta zawierać będzie następujące informacje: aktualny czas nagrania oraz numer kamery, z której wyzwolone było nagrywanie. Wirtualna bariera Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według zdarzenia przekroczenia wirtualnej bariery we wskazanym kierunku, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista ta zawierać będzie następujące informacje: aktualny czas nagrania, numer kamery, z której wyzwolone było nagrywanie oraz numer naruszonej bariery. Detekcja w strefie ochrony Po wybraniu tej opcji, program wyszuka wszystkie zdarzenia zarejestrowane w określonym czasie według zdarzenia detekcji w strefie ochrony, a następnie wyświetli je w liście Historia nagrań. Lista ta zawierać będzie następujące informacje: aktualny czas nagrania, numer kamery, z której wyzwolone było nagrywanie oraz numer naruszonej strefy Przeglądanie nagranych zdarzeń W czasie wyświetlania nagranych plików według zdarzeń alarmowych, program Przeglądarka Nagrań wyświetli następujące przyciski umoŝliwiające ustawienia trybu podziału ekranu oraz poruszania się po plikach w liście Historia nagrań. Przyciski trybu podziału ekranu Wybierz jeden z moŝliwych trybów podziału, w którym będą odtwarzane zdarzenia (moŝliwe jest ustawienie podziału maksymalnie z 16 kamer, tj. 4x4). Przyciski Nagrań Podczas odtwarzania zdarzeń w trybie pełnoekranowym, kliknij te przyciski, aby przejść do kolejnego nagrania na liście Historia Nagrań - odpowiednio powyŝej lub poniŝej aktualnie odtwarzanego. W momencie odtwarzania jednocześnie kilku zdarzeń w odpowiednim trybie podziału, wybranie na liście Historia Nagrań jednego zdarzenia, bedzie realizowane w trybie pełnoekranowym, a pozostałe zdarzenia na liście będą odtwarzane jednocześnie w innym trybie podziału. Kliknięcie Przycisków Nagrań, pozwoli na przejście do innych zdarzeń, które będą odtwarzane w wybranym wcześniej trybie podziału ekranu, tzn. 2x2, 3x3 lub 4x4. Ustawienia preferencji wyświetlania W celu umieszczenia na odtwarzanych obrazach z kamer takich informacji jak, np. data i czas nagrywania, odtwarzanie w pętli naleŝy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach. W tym celu, kliknij przycisk aby otworzyć okno Preferencje i dokonać niezbędnej konfiguracji. 80

81 1. Przedział czasowy Ustaw odpowiednie odstępy między wyświetlanymi wartościami w liście Historia Nagrań. 2. Napisy Wybierz tą opcję, aby wyświetlać napisy informacyjne w trybie podziału. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno Napisy ekranowe i wybrać rodzaj informacji, która ma być widoczna na ekranie w trybie podziału. Aby podczas odtwarzania plików nagrań w określonych przedziałach czasu były pokazywane napisy, wybierz odpowiednie znaczniki w górnej części okna Napisy. Aby podczas odtwarzania nagrań zdarzeń alarmowych równieŝ były pokazywane napisy, wybierz analogicznie odpowiednie znaczniki w dolnej części okna Napisy. Kliknięcie przycisku Czcionka umoŝliwi wybranie odpowiedniej wielkości i stylu czcionki uŝywanej jako napis. 3. Szybki podgląd Opcja ta określa długość przerw przedziałów czasu, którye wyświetlane są w liście Historia Nagrań 4. Odtwarzanie w pętli Opcja ta powoduje ciągłe odtwarzanie plików nagranych obrazów z kamer. 5. Dźwięk Live Wyświetla urządzenia audio uŝywane w danym komputerze do odtwarzania dźwięku zarejestrowanego razem z nagranym obrazem. MoŜliwa jest równieŝ regulacja głośności odtwarzanego dźwięku. wzpcja ta powoduje ciągłe odtwarzanie plików nagranych obrazów z kamer. JeŜeli zainstalowanych jest więcej wejściowych urządzeń audio, naleŝy wybrać odpowiednie urządzenie z dostępnej listy. 81

82 5.8. Panel Nawigacji Odtwarzanie nagranych obrazów obsługiwane jest przez przyciski znajdujące się na Panelu Nawigacji. 1. Początek nagrania Po wybraniu odpowiedniego nagrania z listy Wszystkie Nagrania, wyświetlona zostaje informacja na temat czasu rozpoczęcia nagrania. Podczas odtwarzania zdarzeń alarmowych, w oknie tym będzie wyświetlana wartość 00:00: BieŜący czas Opcja ta pokazuje aktualny czas nagrania. 3. Prędkość odtwarzania Pokazuje prędkość z jaką aktualnie odtwarzany jest materiał wideo (domyślnie x1) 4. Koniec nagrania Po wybraniu odpowiedniego nagrania z listy Wszystkie Nagrania, wyświetlona zostaje informacja na temat czasu zakończenia nagrania. Podczas odtwarzania zdarzeń alarmowych, w oknie tym będzie wyświetlana maksymalna długość czasu między zdarzeniami. 5. Pasek Nawigacji Opcja ta pozwala w szybki sposób przejść do dowolnej części danego pliku nagrania. W tym celu naleŝy przeciągnąć wskaźnik w Ŝądane miejsce, które ma być odtworzone. 6. Wyciszenie Wyciszenie dźwięku podczas odtwarzania (o ile został zarejestrowany). 7. Odtwarzaj / Pauza Przycisk ten powoduje uruchomienie odtwarzania nagrania lub zamroŝenie obrazu (funkcja Pauzy). 8. Stop (Zatrzymaj) Przycisk ten powoduje zatrzymanie odtwarzania i powrót do początku nagrania. 82

83 9. Poprzednia / Następna Klatka Opcja ta powoduje przejście do poprzedniej lub następnej klatki (funkcja jest dostępna wyłącznie podczas wyświetlania obrazu w trybie pełnoekranowym). 10. Cofnij / Naprzód Opcja ta pozwala na przesunięcie się klika klatek do tyłu lub w przód nagrania. 11. Powolne odtwarzanie Przycisk ten powoduje odtwarzanie w zwolnionym tempie. Aby odtworzyć nagranie dwa razy wolniej w porównaniu do normalnej prędkości, kliknij ten przycisk tylko raz. Kolejne naciśnięcie spowoduje odtwarzanie nagrania cztery razy wolniej niŝ normalnie. Istnieje moŝliwość ustawienia odtwarzania z prędkością 8 razy wolniejszą niŝ normalnie. 12. Normalna Prędkość Opcja ta pozwala na odtwarzanie nagrania w trybie, w jakim zostało one zarejestrowane. 13. Przyspieszone odtwarzanie Przycisk ten powoduje odtwarzanie w przyspieszonym tempie. Aby odtworzyć nagranie w dwa razy szybciej niŝ w normalnej prędkości, kliknij ten przycisk tylko raz. Kolejne naciśnięcie spowoduje odtwarzanie nagrania cztery razy szybciej niŝ normalnie. Istnieje moŝliwość ustawienia odtwarzania z prędkością 8 razy szybszą niŝ normalnie. Cyfrowy zoom podczas odtwarzania Podczas odtwarzania obrazu z kamery w trybie pełnoekranowym, program pozwala w szybki i prosty sposób wykonać cyfrowy zoom (zbliŝenie lub oddalenie). Klikając odpowiednią ilość razy przycisk, program będzie pracował w pętli między trybami wyświetlania: 320x240, 640x480 lub Dopasuj do Ekranu Wykrywanie ruchu w nagranych obrazach Podczas odtwarzania nagranych wcześniej obrazów z kamer, istnieje moŝliwość powiązania wideodetekcji ruchu z tymi nagraniami. Opcja ta pozwala na wykrywanie ruchu w odtwarzanych obrazach. RównieŜ funkcja detekcji brakujących i pozostawionych obiektów moŝe być wykorzystywana w czasie przeszukiwania archiwum. Aby skorygować ustawienia detecji przeszukiwania nagrań kliknij przycisk umoŝliwiający równieŝ maskowanie obszarów, w których wykryty ruch nie będzie traktowany jako zdarzenie. Uwaga: Wideo-detekcja moŝe być ustawiona podczas odtwarzania nagrań, wyłącznie podczas wyświetlania w trybie pełnoekranowym. 83

84 Panel kryteriów wyszukiwania 1. Rodzaj nagrania - wybór nagrań według typu Wszystkie nagrania, wideo-detekcja, Czujka ruchu, Manualny, Płomień, itd. 2. Wybór kamery pozwala wybrać z listy dowolną kamerę lub Wszystkie kamery. Przeszukiwanie według zdarzeń alarmowych moŝliwe jest tylko w przypadku gdy wybrano opcję Wszystkie. 3. Nagrania wideo domyślnie wyświetlane są nagrania z bieŝącego dnia. Po kliknięciu w wybrany przediał czasowy nagrania zostaną wybrane do przeszukiwania. Dostęp do starszych nagrań wideo moŝliwy jest po kliknięciu w przycisk, który wyświetla kalendarz z zaznaczonymi dniami z których dostępnę są nagrania wideo. 4. Wybór kryterium przesukiwania moŝliwe jest przeszukiwanie archiwum według wideodetekcji lub detekcji brakującego i pozostawionego obiektu. 5. Otwórz / zamknij panel zaznaczania przycisk otwiera panel zaznaczania maski obszarów wykluczonych z detekcji. 6. Wybór profilu wyszukiwania wyszukiwanie według zdefiniowanych profili wyszukiwania - więcej o profilach wyszukiwania na stronie Sterowanie przeszukiwaniem - w wybranym nagraniu moŝemy ograniczyć przeszukiwanie według detekcji w podanym okresie czasu i dodatkowo zmienić sposób wyświetlania wyników wyszukiwania. Sposób ustawienia maskowania stref jest dokładnie taki sam jak dla standardowej wideo-detekcji Praca z profilami wyszukiwania Profile wyszukiwania zawierają ustawienia wideo-detekcji lub ustawienia detekcji pozostawionego i brakującego obiektu. Ustawienia profili własnych mogą być dowolnie zmieniane natomiast profile domyślne nie mogą być zmieniane. Dostępne profile wyszukiwania pokazane są w panelu pod obrazem wideo. Wybranie profilu następuje przez kliknięcie w odpowiednią ikonę. 84

85 Kasowanie profili wyszukiwania Profile wyszukiwania Konfiguracja profili wyszukiwania Konfiguracja profili Ustawienia wideo-detekcji Konfiguracja profili polega na zapisie własnych ustawień wyszukiwania jako profilu, który poźniej moŝe być wykorzystywany przy kolejnych wyszukiwaniach. Ustawienie wideo-detekcji dla profilu są identyczne jak dla standardowej wideo-detekcji (strona 37). 1. Utwórz nowy profil zapis aktualnie definiowanych ustawień wideo-detekcji jako profilu wyszukiwania. 2. Czułość wideo-detekcji pozwala określić jak duŝe zmiany w treści obrazu traktowane będą jako wystąpienie zdarzenia. 3. Tolerancja na szumy ustalenie poziomu wielkości zmian w treści obrazu interpetowanych jako szumy. 4. Minimalny czas trwania zdarzenia jeśli wykryta zmiana w treści obrazu trwa krócej niŝ zdefiniowany czas minimalny nie zostanie zakwalifikowana jako zdarzenia alarmowe. 5. Interwał czasowy określa minimalny czas jak musi upłynąć pomiędzy dwoma kolejnymi zdarzeniami. 6. Ignoruj mniejsze obiekty niŝ filtrowanie obiektów aktywujących wideo - detekcję według ich wielkości. 7. Ignoruj większe obiekty niŝ filtrowanie obiektów aktywujących wideo - detekcję według ich wielkości. 8. Ustawienia domyślne powrót do domyślnych ustawień wideo-detekcji. 85

86 9. Zapis ustawień zapis ustawień jako profilu wyszukiwania 10. Zamknij panel zamknięcie panelu definiowania profili wyszukiwania. Ustawienia detekcji brakującego lub pozostawionego obiektu 1. Utwórz nowy profil zapis aktualnie definiowanych ustawień wideo-detekcji jako profilu wyszukiwania. 2. Minimalny czas pozwala określić jaki czas musi upłynąć po zmianie w treści obrazu aby zostałą zakwalifikowana jako pozostawienie lub brak chronionego obiektu. 3. Ignoruj mniejsze obiekty niŝ filtrowanie obiektów aktywujących wideo - detekcję według ich wielkości. 4. Ignoruj większe obiekty niŝ filtrowanie obiektów aktywujących wideo - detekcję według ich wielkości. 5. Ustawienia domyślne powrót do domyślnych ustawień wideo-detekcji. 6. Zapis ustawień zapis ustawień jako profilu wyszukiwania 7. Zamknij panel zamknięcie panelu definiowania profili wyszukiwania. 86

87 5.11. Wyszukiwanie według detekcji ruchu 1. Pełne wyszukiwanie do analizy wideo-detekcji wykorzystane zostaną wszystkie zarejestrowane klatki wideo. 2. Szybkie wyszukiwanie analizowane są tylko pojedyncze klatki zarejestrowane w odstępach co 500 ms. 3. Wyszukiwanie rozpoczęcie wyszukiwania według wybranych ustawień z moŝliwościa ograniczenia czasu analizy. 4. Wyniki wyszukiwania przełączenie do panelu prezentacji wyników wyszukiwania. Czas prezentacji nagarń domyślnie ustawiony jest na 1 godzinę. Aby zmienić czas wyświetlania archiwum naleŝy w Preferncjach ustwić odpowiednią wartość w polu Interwał czasowy. Panel wyników wyszukiwania Lista Wyświetlanie ikon Wyświetlanie ikon w dwóch kolumnach 87

88 Wyświetlanie wyników wyszukiwania w postaci listy Wyświetlanie wyników wyszukiwania jako ikony w jednej kolumnie Wyświetlanie wyników wyszukiwania jako ikony w dwóch kolumnach Powrót do panelu kryteriów wyszukiwania Zapisywanie Nagrań Całość lub wydzielona część zarejestrowanych obrazów moŝe być zapisana w postaci pliku nagrania. Kliknij przycisk aby otworzyć poniŝsze okno, a następnie określ Ŝądany fragment nagrania, który ma być zachowany jako plik. Program domyślnie określa wartości Początek oraz zakończenia Koniec pliku, jako identyczne z początkiem i końcem całego nagrania. Aby zdefiniować Ŝądane wartości początku i końca tworzonego pliku, naleŝy podać odpowiednie wartości. Aby sprawdzić poprawność wybranego przedziału czasowego danego pliku, kliknij przycisk Podgląd. Kiedy wybrany fragment jest zaakceptowany, naciśnij przycisk Nazwa pliku, aby nadać mu odpowiednią nazwę, a następnie kliknij OK. Zaznaczony fragment będzie zachowany jako plik w formacie AVI lub EXE. Jeśli wybrany zostanie format EXE zostanie wyświetlone okno wprowadzania opcjonalnego zabezpieczenia pliku hasłem. Wbudowany odtwarzacz Zachowanie fragmentów nagrań w postaci samo uruchamiającego wbudowanego odtwarzacza zapewnia większe bezpieczeństwo przed nieautoryzowanym dostępem do tych nagrań. Nagrania są zabezpieczone znakiem wodnym oraz hasłem. Aby odtworzyć tak zabezpieczony fragment nagrania uŝytkownik będzie musiał wprowadzić poprawne hasło. Brak zabezpieczenia nagrania hasłem spowoduje automatyczne otwarcie pliku po jego uruchomieniu. Zachowanie fragmentu nagrania w takim formacie uwalnia uŝytkownika od kinieczności posiadania innego odtwarzacza multimedialnego. 88

89 5.13. Zapis klatek Program umoŝliwia wykowywanie pojednyczego zdjęcia z nagranych obrazów, które następnie mogą być przesłane do wskazanych osób jako załącznik wysyłany poprzez pocztę elektroniczną typu . Aby wykonać zdjęcie, naleŝy najpierw włączyć odtwarzanie interesującego nas fragmentu nagrania, a następnie kliknąć odpowiedni przycisk wykonania zdjęcia Po otwarciu okna Zdjęcie, istnieje moŝliwość poprawienia jakości obrazu poprzez ustawinie Ŝądanej jasności, kontrastu, ostrości, barwy i nasycenia zdjęcia. Program pozwala równieŝ zamieścić na danym zdjęciu napisy informacyjne, a takŝe wydrukować, powiększyć i zapisać dany obraz. Aby ustawić właściwości druku, kliknij przycisk Ustawienia druku. Zapisywany obraz moŝe być takŝe zabezpieczony za pomocą cyfrowego znaku wodnego. 6. Terminarz Backup Aby tworzyć regularnie kopie zapasowe zarejestrowanych obrazów z kamer, moŝna uŝyć opcji Terminarz Backup. Opcja ta pozwala na tworzenie kopii nagrań ręcznie lub według ustalonego Terminarzu. Manualny (ręczny) sposób pozwala określić datę i czas zarejestrowanych obrazów, które mają być zachowane jako Backup. Podczas aktywnej opcji terminarzu, program kaŝdego dnia automatycznie będzie tworzył kopie obrazów zarejestrowanych według zdefiniowanej prędkości nagrywania Uruchomienie Terminarza Backup Aby uruchomić terminarz tworzenia kopii zapasowej, naleŝy wybrać Start Programy hupervision Backup Scheduler (Terminarz Backup). Jeśli zostały zdefiniowane konta uŝytkowników (zakładka UŜytkownik w oknie Preferencje), przy wejściu do ustawień Terminarza, program wyświetli komunikat, aby podać odpowiednie hasło dostępu. Ponadto uŝytkownik powienien mieć prawa dostępu do systemu jako Administrator lub Operator. Pozostali uŝytkownicy o przypisanych niŝszych prawach nie mają moŝliwości ustawień Terminarza Backup. 89

90 6.2. Właściwości programu Po wejściu do ustawień Terminarza, na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnich kopii zapasowych. W podanym oknie, moŝna zarządzać utworzonymi juŝ plikami kopii, a takŝe tworzyć kolejne kopie ręcznie lub według ustalonego schematu Lista Backup-ów Tutaj wyświetlane są wszystkie stworzone kopie zapasowe. KaŜdy plik na podanej liście odpowiada aktualnemu plikowi nagrań. Ponadto pokazywane są pozostałe informacje dotyczące Backup-ów, m. in. daty i czasu jej utworzenia, opisu nagrania oraz miejsca ich lokalizacji. 2. Podgląd 3. Przycisk pozwalający odtworzyć wybrane nagranie zachowane jako Backup. W tym celu naleŝy zaznaczyć odpowiedni plik na podanej liście, a następnie kliknąć przycisk Podgląd, aby przejrzeć obrazy z kamer w programie Record Viewer (Przeglądarka Nagrań). 4. Usuń Przycisk pozwalający usunąć jeden lub klika zaznaczonych plików na podanej liście. Usunięcie podanej ścieŝki dostępu spowoduje równieŝ skasowanie odpowiedniej kopii danego nagrania. Aby zaznaczyć więcej niŝ jeden plik, naleŝy najpierw jednocześnie nacisnąć przycisk CTRL oraz wybrane do skasowania pliki, a następnie nacisnąć przycisk Usuń. 5. Backup (Kopia zapasowa) Pozwala manualnie (ręcznie) stworzyć kopię z zarejestrowanych obrazów dostępnych w Główny Katalog Nagrań szczegóły, patrz rozdział poniŝej. 6. Terminarz Backup Opcja umoŝliwiająca automatyczne tworzenie kopii nagrań według ustalonego dziennego harmonogranu (szczegóły, patrz rozdział Automatyczne tworzenie Backup-ów, strona 92). 90

91 6.3. Manualne tworzenie Backup-ów Manualne tworzenie kopii nagrań pozwala na archiwizowanie określonych obrazów z kamer zarejestrowanych przez Główny Rejestrator według wyznaczonej daty oraz czasu. Aby stworzyć kopię zapasową, kliknij przycisk Backup, a po otwarciu poniŝszego okna, skonfiguruj odpowiednie ustawienia: Kamery - wybór kamer z których nagrania zostaną skopiowane 2. Informacje o bazie nagrań - informacja o zakresie nagrań dostępnych w bazie danych wideo. 3. Zakres Backup - opcje tutaj wyświetlane informują o tym, z których nagrań będą tworzone kopie oraz czy po zakończonym procesie ponownej archiwizacji, nagrania takie mają być usunięte z Głównego Archiwum. Dostosuj czas końca analizując wielkość nagrania czas końca nagrania zostanie ustalony automatycznie na podstawie wprowadzonej wielkości pliku wynikowego. Pierwsze / Ostatnie nagranie - wybierz odpowiedni zakres daty i czasu nagrania, które ma być zarchiwizowanie. Tylko Backup - po wybraniu odpowiedniej daty i czasu, program stworzy kopię zapasową, jednak po skończeniu tego procesu nie usunie podstawowego nagrania z Główny Katalog Nagrań. Backup i usunięcie - po wybraniu odpowiedniej daty i czasu, program wykona kopię nagrania, a po skończeniu tego procesu usunie podstawowe nagranie z Głównego Archiwum. Tylko usuń - po wybraniu odpowiedniej daty i czasu, program usunie podstawowe nagranie bez utworzenia wcześniejszej kopii. Przelicz - wybierz ten przycisk, aby wyświetlić całkowitą wielkość wszystkich nagrań, które mają być skopiowane lub usunięte. 91

92 4. Lokalizacja Backup - wybierz odpowiednią lokalizację, w której ma być przechowywany Backup, a następnie wprowadź odpowiednią informację opisującą dany plik. Zapis na dysk zapis kopii nastąpi do wskazanego folderu na dysku twardym. Zapisz na CD/DVD zapis na płycie CD / DVD. Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie Nero (wersja 6.0 lub nowsza) zostanie ono wykorzystane do wypalenia płyty CD / DVD. W przeciwnym wypadku zostanie wykorzystana wbudowan funkcja systemu Windows XP pozwalająca jednakŝe tylko na zapis na płytach CD Automatyczne tworzenie Backup-ów Tworzenie kopii zapasowych moŝe być dokonywane automatycznie według wcześniej ustalonego Terminarzu pracy. Program pozwala stworzyć Terminarz nagrań zarejestrowanych w przeciągu ostatnich 24 godzin. Aby przeprowadzić takie operacje, naleŝy dokonać następujących ustawień: Harmonogram moŝliwy - wybierz tą opcję, aby umoŝliwić tworzenie Terminarza Backup-ów. 2. ŚcieŜka do Backupu - wybierz odpowiednią ścieŝkę dostępu do folderu, w którym będzie przechowywany Backup. KaŜde nagranie dokonane przez Główny Rejestrator z określonego dnia będzie zachowane jako osobny plik. 3. Czas Backupu - wybierz Ŝądany przedział czasu kopii zapasowej. 4. Kamery wybór kamer z których nagrania zostaną skopiowane. 5. Opis dodatkowy opis tekstowy identyfikujący pliki kopii. Uwaga! Proces tworzenia kopii zapasowej ma niŝszy priorytet (waŝność) w porównaniu do procesu bieŝącego rejestrowania obrazów z kamer. Dlatego teŝ w przypadku jednoczesnego wystąpienia tych dwóch zdarzeń będzie realizowane bieŝące nagrywanie. Podczas gdy proces tworzenia Backup-ów nie został jeszcze lub nie mógł być zakończony, zostanie wyświetlona wiadomość ostrzegawcza. 92

93 6.5. Backup na płyty CD / DVD Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie Nero (wersja 6.0 lub nowsza) zostanie ono wykorzystane do wypalenia płyty CD / DVD. W przeciwnym wypadku zostanie wykorzystana wbudowan funkcja systemu Windows XP pozwalająca jednakŝe tylko na zapis na płytach CD. W przypadku korzystania z wbudowanej funkcji rejestracji CD systemu Windows XP konieczne jest wskazanie folderu tymczasowego koniecznego do przygotowania materiału na płytę CD. Na dysku wymagane jest wolne miejsce w ilości równej min. dwukrotnej pojemności nagrywanej płyty. W przypadku korzystania z programu Nero pole folderu tymczasowego jest nieaktywne, naleŝy sprawdzić w dokumentacji programu Nero jaka ilość miejsca powinna pozostać wolna na dysku aby zapis płyt był moŝliwy. 7. Weryfikacja autentyczności obrazów Znak wodny (watermark) pozwala stwierdzić naruszenie oryginalnej zawartości obrazu. Dane znaku wodnego zawarte są w treści obrazu. Potwierdzenie autentyczności obrazu moŝliwe jest z wykorzystaniem aplikacji Watermark Inspector dostępnej w pakiecie oprogramowania do kart LTR4000. Po wskazaniu badanego pliku pojawi się informacja o statusie obrazu Obraz oryginalny lub Obraz zmieniony. Dodatkowo opcja PokaŜ zmienione obszary pozwala uwidocznić obszary, w których dokonano zmiany treści obrazu. 93

94 PoniŜszy obraz pokazuje obie sytuacje: Obraz oryginalny Obraz zmieniony (dwie litery tablicy rejestracyjnej) Obraz wyświetlany jest w oryginalnym rozmiarze, obszar wyświeweltnia obrazu dostosowany jest do rozdzielczości D1 (720x576). 8. Zdalny Klient (Remote Viewer) Program Zdalny Klient pozwala, za pomocą przeglądarki internetowej, uprawnionym uŝytkownikom przeglądać na bieŝąco obrazy z kamer, odtwarzać nagrane pliki, rejestrować obrazy z kamer na dysku lokalnym oraz sterować pracą zintegrowanych kamer szybkoobrotowych (PTZ). Dostęp do ww. opcji mają wszyscy uŝytkownicy, którzy w Głównym Rejestratorze mają prawa dostępu na poziomie co najmniej Zdalny UŜytkownik. Dostęp ten jest realizowany m. in. poprzez Internet lub połączenie modemowe Dostęp poprzez Internet Po uruchomieniu przeglądarki internetowej, powinien wyświetlić się ekran z podziałem oraz z paskiem kontroli. Aby zalogować się do systemu, kliknij odpowiedni przycisk. Po podaniu odpowiedniej nazwy uŝytkownika, właściwego hasła oraz numeru IP Site Server (Serwer Główny), dostępny będzie bieŝący podgląd obrazów z wybranych kamer. 94

95 1. Podaj właściwą nazwę i hasło uŝytkownika. 2. Jeśli program nie umoŝliwia dostępu do systemu, wybierz opcję Guest login (Gość). 3. Wybierz opcję Internet connection (Połączenie Internetowe), aby przeglądać obrazy przez Internet. 4. Wprowadź właściwy numer IP zdalnego rejestratora Site Server (Serwer Główny). 5. Wybierz odpowiednią przepustowość, w zaleŝności od dostępnych warunków. 6. Wybierz historię połączeń, aby automatycznie usunąć informacje na temat połączenia. 7. Aby rozpocząć połączenie, kliknij przycisk OK. Uwaga: 1. Przed uŝyciem programu Zdalny Klient do komunikacji poprzez Internet, naleŝy się upewnić czy rejestrator Site Server (Serwer Główny), w oknie Preferencje i zakładce Ogólne, ma zaznaczoną opcję Pozwól na zdalny dostęp oraz czy skonfigurowany został numer identyfikacyjny IP. Zdalni uŝytkownicy, którzy chcą połączyć się z naszym rejestratorem, równieŝ powinni dokonać odpowiednich ustawień. 2. Przeglądarką internetową pozwalającą na zdalną komunikację z rejestratorem, powinna być Microsoft Internet Explorer, wersja 5.5 lub wyŝsza Dostęp poprzez modem 95

96 Po uruchomieniu się przeglądarki internetowej, powinien wyświetlić się ekran z podziałem 2x2 oraz z paskiem kontrolnym. Aby zalogować się do systemu, kliknij odpowiedni przycisk. Po podaniu odpowiedniej nazwy uŝytkownika, właściwego hasła oraz numeru IP programu Site Server (Serwer Główny), dostępny będzie bieŝący podgląd obrazów z wybranych kamer. 1. Podaj właściwą nazwę i hasło uŝytkownika. 2. Jeśli program nie umoŝliwia dostępu do systemu, wybierz opcję Guest login (Gość). 3. Wybierz opcję Internet connection (Połączenie Internetowe), aby przeglądać obrazy przez Internet. 4. Wprowadź właściwy numer IP zdalnego rejestratora Site Server (Serwer Główny). 5. Wybierz odpowiednią przepustowość, w zaleŝności od dostępnych warunków. 6. Wybierz historię połączeń, aby automatycznie usunąć informacje na temat połączenia. 7. Aby rozpocząć połączenie, kliknij przycisk OK Ogólne ustawienia połączeń poprzez modem Dla systemu Windows XP 1. Podłącz modem do odpowiedniego łącza COM w komputerze, w którym zainstalowany jest rejestrator. 2. Zainstaluj sterowniki obsługujące dany modem. 3. Kliknij przycisk Start na pasku narzędzi systemu Windows, a następnie wybierz menu Panel Sterowania (Control Panel). 96

97 4. Kliknij opcję Połączenia sieciowe w menu Panel Sterowania, aby otworzyć okno Połączenia Sieciowe i telefoniczne. 5. Po uruchomieniu opcji Informacje o lokalizacji, naleŝy podać numer kierunkowy oraz numer linii telefonicznej podłączonej do modemu. 6. Kliknij opcję Create New Connection (Stwórz nowe połączenie), aby otworzyć okno Kreator połączeń sieciowych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. Wybierz opcję Set up an advanced connection (Ustaw zaawansowane połączenie), a następnie kliknij przycisk Dalej. 97

98 8. Wybierz opcję Accept incoming connections (Akceptuj połączenia przychodzące), a następnie kliknij przycisk Dalej. 98

99 9. W podanej liście Connection devices (Urządzenia połączenia), wybierz modem, a następnie kliknij przycisk Dalej. 10. Wybierz jedną z opcji Allow virtual private connections lub Do not allow virtual private connections, a następnie kliknij przycisk Dalej. 99

100 11. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno New User (Nowy uŝytkownik). 12. Podaj odpowiednie dane w polach poniŝej User name (UŜytkownik): HUPERDVR, Full name (Nazwa uŝytkownika), Password (Hasło) oraz Confirm password (Potwierdź hasło). Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej. 100

101 13. W podanej liście Network Software (Oprogramowanie sieciowe), wybierz pozycję Internet Protocol (TCP/IP) - Protokół Internetowy (TCP/IP), a następnie naciśnij przycisk Properities (Właściwości), aby otworzyć okno Incoming TCP/IP Propetities. 14. Wybierz opcję Allow calling computer to specify its own IP address (Uzyskaj adres IP automatycznie), a następnie kliknij przycisk OK., aby zamknąć okno. 101

102 15. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ. Dla systemu Windows Podłącz modem do odpowiedniego łącza COM w komputerze, na którym zainstalowany jest rejestrator. 2. Zainstaluj sterowniki obsługujące dany modem. 3. Kliknij przycisk Start na pasku narzędzi systemu Windows, a następnie wskaŝ polecenia Ustawienia/Połączenia sieciowe i telefoniczne/utwórz nowe połączenie, aby otworzyć okno Kreator nowych połączeń, a następnie kliknij przycisk Dalej. 102

103 4. Po uruchomieniu opcji Informacje o lokalizacji, naleŝy podać numer kierunkowy oraz numer linii telefonicznej podłączonej do modemu. 5. Wybierz opcję Zaakceptuj nadchodzące połączenia, a następnie kliknij przycisk Dalej. 103

104 6. W podanej liście Urządzenia połączenia, wybierz modem, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. Wybierz jedną z opcji Allow virtual private connections lub Do not allow virtual private connections, a następnie kliknij przycisk Dalej. 104

105 8. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby otworzyć okno New user (Nowy uŝytkownik). 9. Podaj odpowiednie dane w polach poniŝej UŜytkownik: HUPERDVR, Nazwa uŝytkownika, Hasło oraz Potwierdź hasło. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej. 105

106 10. W podanej liście Networking components (Składniki sieciowe), wybierz pozycję Internet Protocol (TCP/IP), a następnie naciśnij przycisk Properities (Właściwości), aby otworzyć okno Incoming TCP/IP Properities. 11. Wybierz opcję Allow calling computer to specify its own IP address (Uzyskaj adres IP automatycznie), a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. 106

107 12. Kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ. 107

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K Dziękujemy za zakup klawiatury sterującej. PoniŜsza instrukcja uŝytkownika ma zastosowanie do urządzeń typu TM-102-K, 103-K Proszę o uwaŝne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104S. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104S. Instrukcja instalacji i obsługi v.1.0 marzec 2010 1 SPIS TREŚCI 1 Wymagania sprzętowe... 3 2 Instalacja oprogramowania icms... 3 3 Środowisko pracy w icms... 3 3.1 Lista grup, rejestratorów i zakładka zdarzeń... 4 3.1.1 Rejestratory

Bardziej szczegółowo