Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej warto jest mniejsza ni kwoty okrelone w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., nr 282, poz. 1649) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21

2 SPIS TRECI Rozdział A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiajcy. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia, tryb udzielania zamówienia oraz inne informacje dotyczce postpowania. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom. 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Rozdział B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacje wstpne. 2. Termin wykonania umowy. 3. Warunki udziału w postpowaniu. 4. Wymagane owiadczenia i dokumenty. 5. Wymagane dokumenty od oferentów zagranicznych. 6. Wykonawcy składajcy ofert wspóln. 7. Sposób porozumiewania si z wykonawcami. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami oraz udzielania wyjanie. 8. Termin zwizania ofert. 9. Opis sposobu przygotowania oferty (wymagania ogólne, wprowadzanie zmian i wycofanie oferty, opis sposobu opakowania i oznakowania oferty, składanie ofert. otwarcie ofert). 10. Opis sposobu obliczenia ceny. 11. Kryteria i ocena ofert. 12. Umowa. 13. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 14. Wykluczenie z postpowania. 15. Odrzucanie ofert. 16. Uniewanienie postpowania. 17. rodki ochrony prawnej. Rozdział C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO 1. Nazwa, adres. NIP, REGON, PKD Zamawiajcego. 2. Forma prawna, podstawa działalnoci. 3. Przedmiot i zakres działalnoci. 4. Wykaz lokalizacji oddziałów terenowych. 5. Informacje o przedmiocie zamówienia. 3. Rodzaj ubezpiecze Cz I Zamówienia Ubezpieczenie mienia. 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych. 2.Ubezpieczenie sprztu elektronicznego i medycznego. 3.Ubezpieczenie mienia od kradziey z włamaniem i rabunku. 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie na terenie RP. 2

3 Cz II Zamówienia Ubezpieczenie Odpowiedzialnoci Cywilnej 5. Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu wykonujcego działalno lecznicz, 6. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej w zwizku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami. Cz III Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne 7. Ubezpieczenia komunikacyjne OC,NNW,AC(KR),ASS 4. Klauzule brokerskie oraz dodatkowe zapisy regulujce warunki ubezpieczenia. 5. Płatno składki ZAŁCZNIKI DO OFERTY 1) Formularz oferty do I czci zamówienia - Załcznik nr 1A, 2) Formularz oferty do II czci zamówienia - Załcznik nr 1B, 3) Formularz oferty do III czci zamówienia - Załcznik nr 1C, 4) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załcznik nr 2, 5) Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie publicznych - Załcznik nr 3, 6) Owiadczenie dotyczce sytuacji finansowej wykonawcy Załcznik nr 4, 7) Formularz cenowy Załcznik Nr 5A, 8) Formularz cenowy Załcznik Nr 5B, 9) Formularz cenowy Załcznik Nr 5C, 10) Owiadczenie o powierzeniu wykonywania czci zamówienia podwykonawcom - Załcznik Nr 6, 11) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7A, 12) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7B,. 13) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7C, 14) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załcznik Nr 8. ZAŁCZNIKI do SIWZ 1. Wykaz mienia 2. Wykaz pojazdów Specyfikacja zawiera 73 ponumerowane strony. 3

4 CZ A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiajcy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21 NIP: REGON: PKD 8690E Postpowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiajcego jako jego Pełnomocnik: Akma-Brokers Sp. z o.o. Ul. Poleska Katowice Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kociuszki 108a/30, Wrocław 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, obejmujce 3 czci : Cz 1 zamówienia: ubezpieczenie od ognia i innych zdarze losowych mienia stanowicego własno lub znajdujcego si w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): (CPV): , ubezpieczenie od kradziey z włamaniem i rabunku mienia stanowicego własno lub znajdujcego si w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprztu elektronicznego i medycznego stanowicego własno lub znajdujcego si w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej. kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): Cz 2 zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, w zwizku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu wykonujcego działalno lecznicz, wymienione w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej (Dz. U. 4

5 Nr 112, poz. 654, z pón. zm.) i okrelone szczegółowo w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy tej ustawy. kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , Cz 3 zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne: Odpowiedzialnoci Cywilnej posiadaczy pojazdów, Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków, Auto Casco wraz z ryzykiem Kradziey, ubezpieczenie auto assistance; kody wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): (OC), (AC), (NNW), (assistance). Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia okrelono w czci C Opis przedmiotu zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia oraz inne informacje dotyczce postpowania. 1) Ilekro niej zastosowane jest pojcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejsz specyfikacj istotnych warunków zamówienia. 2) Ilekro w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojcie Ustawa, bez bliszego okrelenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do niniejszego postpowania maj równie zastosowanie obowizujce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówie publicznych. 3) Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad okrelonych Ustaw, którego warto jest mniejsza ni kwoty okrelone w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz.U.z 2011r., nr 282, poz.1649). 4) Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówienia lub zamówie uzupełniajcych w trybie zamówienia z wolnej rki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zakładowi ubezpiecze, zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy. 5) Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6) Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. 7) Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8) Zamawiajcy nie przewiduje wymaga o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 9) Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. 10) Zamawiajcy przewiduje moliwo, przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego przez Wykonawc na jego wniosek przed terminem składania ofert. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajcy nie zamierza zawiera umowy ramowej. Zamawiajcy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 5

6 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom. Zamawiajcy zastrzega, i ze wzgldu na specyfik przedmiotu zamówienia, zamówienie moe by powierzone podwykonawcom jedynie w zakresie dozwolonym zgodnie z ustaw z dnia 22 maja 2003r. o działalnoci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U z 2010r Nr 11.poz.66 z pón. zmianami). Wykonawca ma obowizek wskaza w ofercie cz zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy, jeeli bdzie realizował umow przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do tego celu Wykonawca moe wykorzysta załcznik nr 6 do SIWZ. 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia, obejmujca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i bdzie wykonywana za jego porednictwem: AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, Katowice, nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kociuszki 108a/ Wrocław CZ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTPNE. 1.1 Numer postpowania. Postpowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem;11/p/2012. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajcym powinni powoływa si na ten znak. 1.2 Informacje dodatkowe. a) Zamówienie powinno by realizowane wg wymaga zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale C Opis przedmiotu zamówienia wymagania zamawiajcego. b) Ilekro w SIWZ uyte jest pojcie Zamawiajcego naley to pojcie odnie równie do pełnomocnika (brokera) w zakresie powierzonych mu czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postpowania. c) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zamieszczone wyłcznie w celu przygotowania oferty. d) Wykonawca zobowizany jest zapozna si z całoci niniejszej dokumentacji. e) Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez wzgldu na wynik postpowania, z zastrzeeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Cz 1 zamówienia ubezpieczenie Mienia Cz 2 zamówienia ubezpieczenie OC Cz 3 zamówienia ubezpieczenia Komunikacyjne 12 miesicy dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna si midzy r a (pocztek i koniec okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów podane w SIWZ). 6

7 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj nastpujce warunki: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 2) spełniaj wymagania okrelone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczce: a) posiadania uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i dowiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Do oceny spełnienia warunków okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykaza, i: 1) w zakresie okrelonym powyej w pkt 3.1 ppkt 2a) posiada uprawnienia do wykonywania działalnoci ubezpieczeniowej, zgodnie z ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.); 2) w zakresie okrelonym powyej w pkt 3.1 ppkt 2d): zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.) posiada na dzie r. pokrycie marginesu wypłacalnoci rodkami własnymi co najmniej 100%, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.) posiada na dzie r. rodki własne w wysokoci co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalnoci lub nie ma ustanowionego zarzdu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.). Ocena spełniania powyszych wymaga nastpi poprzez szczegółow analiz dokumentów i owiadcze złoonych przez wykonawców, zgodnie z formuł spełnia/ nie spełnia. 4. WYMAGANE OWIADCZENIA I DOKUMENTY Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załcznikiem nr 2 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania oferty, 3) aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 7

8 4) aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musz by złoone w/w dokumenty dla kadego z nich. Jeeli wykonawca ma siedzib poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej moe złoy w miejsce w/w dokumenty, o których mowa w obowizujcym w tym zakresie rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych zgodnie z załcznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego składania oferty owiadczenie składa pełnomocnik do reprezentowania wykonawców w postepowaniu albo wszyscy wykonawcy wspólnie), 2) zezwolenia na wykonywanie działalnoci ubezpieczeniowej w zakresie objtym zamówieniem lub innego dokumentu potwierdzajcego posiadanie uprawnie do prowadzenia działalnoci ubezpieczeniowej, jeeli przepisy prawa nie przewiduj koniecznoci posiadania zezwolenia. (W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musi by złoony w/w dokument dla kadego z nich). 3) Owiadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu okrelonego w art.22 ust 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówie publicznych(owiadczenie w sprawie sytuacji finansowej wykonawcy) zgodnie z załcznikiem nr 4 do SIWZ ( w przypadku składania oferty wspólnej owiadczenie składa pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców w postpowaniu albo wszyscy wykonawcy wspólnie) 4.3. Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Ustawy) Jeeli wykonawca, wykazujc spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okrelonych powyej w pkt. 4.3., a podmioty te bd brały udział w realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4) W przypadku podmiotów wymienionych powyej w pkt 4.4. przekładane przez Wykonawc kopie dokumentów dotyczcych kadego z tych podmiotów musz by powiadczone za zgodno z oryginałem przez te podmioty Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), naley złoy w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. 8

9 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Czci B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca moe zastpi je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje si odpowiednio. 6. WYKONAWCY SKŁADAJCY OFERT WSPÓLN. 1 Od kadego z wykonawców składajcych ofert wspóln wymagane jest ponadto przedstawienie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy). 2 W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wystpujcych wspólnie, Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac wykonawców. Z umowy tej w szczególnoci powinno wynika: a) ustalenie zasad współpracy pomidzy wykonawcami wystpujcymi wspólnie w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, c) wskazanie koasekuratora wiodcego w konsorcjum, d) uprawnienie koasekuratora wiodcego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji szkód do kwoty ,00 zł, e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialnoci solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie z art. 141 ustawy), f) czas obowizywania umowy, który nie moe by krótszy ni okres obejmujcy realizacj zamówienia, g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiajcego. 9

10 3 Kady z wykonawców składajcych ofert wspóln musi spełnia warunki udziału w postepowaniu niezbdne dla wykonawców indywidualnych okrelone w pkt3.1 ppkt1 oraz w pkt.3.1 ppkt 2a0- Warunków Udziału w postpowaniu.warunki okrelone w pkt 3,1 ppkt2b)-2d)mog by spełnione łcznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia. 4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bd wyłcznie z koasekuratorem wiodcym (liderem) konsorcjum. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJANIE. Zamawiajcy z wykonawcami porozumiewa si bdzie w niniejszym postpowaniu w nastpujcy sposób: a) Postpowanie bdzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawca przekazuj pisemnie, z zastrzeeniem punktu c). b) Pytania dotyczce SIWZ składane mog by na pimie w terminach okrelonych ustaw. c) Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu lub poczty elektronicznej przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: pytania i wyjanienia dotyczce SIWZ, zmiany treci SIWZ, wniosek o wyjanienie treci oferty, wniosek o wyjanienie i wyjanienia dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, a take innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, nie powodujcych istotnych zmian w treci oferty, owiadczenie wykonawcy w kwestii wyraenia braku zgody na poprawienie innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujcych istotnych zmian w treci oferty, wniosek zamawiajcego o wyraenie zgody na przedłuenie terminu zwizania ofert oraz odpowied wykonawcy, kopi wniesionego odwołania przez wykonawc, zawiadomienie Wykonawców o wniesionym odwołaniu wraz z jego kopi, przekazanie informacji prze wykonawc o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez zamawiajcego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest zamawiajcy zobowizany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Ustawy przekazanie informacji przez zamawiajcego wykonawcom, w przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji okrelonej w pkt powyej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. 10

11 d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub poczt elektroniczn kada ze stron na danie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzi fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy). e) Korespondencja przesłana za pomoc faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzdowania zostanie zarejestrowana w nastpnym dniu pracy zamawiajcego i uznana za wniesion z dat zarejestrowania. f) Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. g) Tre zapyta wraz z wyjanieniami zamawiajcy przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania ródła zapytania oraz udostpnia na swojej stronie internetowej h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj, a take zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została udostpniona (art. 38 ust. 4 Ustawy). i) Jeeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, oraz zamieci informacj na stronie internetowej. Zamawiajcy urzduje od poniedziałku do pitku w godzinach od 8.00 do Wyjanienia dotyczce zamówienia publicznego udzielane bd przez Brokera, jako Pełnomocnika Zamawiajcego. Przedstawicielami Brokera uprawnionymi do bezporedniego kontaktowania si z wykonawcami s pracownicy Brokera: IZABELA KRECI SKA, fax. (71) Adres: Akma-Brokers Sp. z o.o. Ul. Poleska Katowice Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kociuszki 108a/30, Wrocław. 8. TERMIN ZWIZANIA OFERT. Składajcy ofert pozostaje ni zwizany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9.1 Wymagania ogólne. 1) Oferta powinna by sporzdzona z wykorzystaniem stosownych formularzy ofertowych stanowicych załcznik nr 1A do SIWZ (do czci I zamówienia), załcznik nr 1B do SIWZ (do czci II zamówienia), załcznik nr 1C do SIWZ (do czci III zamówienia), 2) Na poszczególne zadanie Wykonawca moe złoy tylko jedna ofert. 11

12 3) Do oferty dołczone powinny by załczniki (w tym owiadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 4) Do oferty zaleca si dołczy teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowizujcych u wykonawcy dla ubezpiecze bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeeli wystpuj). Nie jest wymagane dołczanie warunków ubezpieczenia wynikajcych z obowizujcych przepisów prawa. 5) Ofert naley sporzdzi w jzyku polskim, pismem maszynowym lub inn trwał technik, w sposób czytelny. 6) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi piecztkami. Wymaga si, aby nie zapisane strony oferty były parafowane. Dopuszcza si parafowanie przez jedn z osób podpisujcych ofert. 7) Wykonawca zobowizany jest dołczy do oferty pełnomocnictwo (cig pełnomocnictw) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawc za zgodno z oryginałem - do reprezentowania Wykonawcy dla osób podpisujcych ofert, chyba e umocowanie do reprezentowania wykonawcy wynika z załczonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego. 8) Zaleca si, aby wszystkie strony oferty, zawierajce jakkolwiek tre, były ponumerowane. 9) Wymaga si, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone paraf osoby podpisujcej ofert. 10) Oferta musi by w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 11) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki zostały wypełnione przez wykonawc bez wyjtku i cile według warunków i postanowie zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek cz powyszych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje si nie dotyczy. Wykonawca moe złoy ofert na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, e ich tre bdzie zgodna z drukami i formularzami załczonymi do SIWZ. 12) Oferta oraz wszelkie owiadczenia i dokumenty składane w trakcie postpowania s jawne, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z pón. zm.), jeli wykonawca składajc ofert zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, e nie mog by udostpnione innym uczestnikom postpowania. Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa powinny by wyodrbnione (np. zamieszczone w dołczonej do oferty odrbnej kopercie opisanej jako Informacje stanowice tajemnice przedsibiorstwa ). Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy. 9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty. 1) Wykonawca moe wprowadzi zmiany w złoonej ofercie lub j wycofa, pod warunkiem, e uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczce treci oferty powinny by przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naley dodatkowo opatrzy napisem: ZMIANA. 2) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naley dodatkowo opatrzy napisem: WYCOFANIE. Wykonawca nie moe wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 12

13 9.3 Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. 3) Wykonawca winien umieci ofert w wewntrznej i zewntrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które bd zaadresowane do Zamawiajcego w nastpujcy sposób: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21 oraz bd posiadały oznaczenia: Znak sprawy: 11/P/2012 Oferta na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej nie otwiera przed godz Zaleca si, by koperta wewntrzna poza oznaczeniami podanymi powyej posiadała nazw i adres wykonawcy, aby ofert mona było odesła w przypadku stwierdzenia złoenia jej po terminie składania ofert. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialnoci za wczeniejsze otwarcie lub zaginicie ofert nieoznaczonych wyranie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 9.4 Składanie ofert. 1) Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego - nie póniej ni do dnia r do godziny ) Ofert przesłan poczt uwaa si za złoon w terminie, jeli znajduje si w siedzibie Zamawiajcego do daty i godziny składania ofert. 3) Złoenie oferty zostanie potwierdzone pieczci wpływu do Zamawiajcego z zaznaczeniem daty i godziny złoenia. 4) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajcego (pełnomocnika) po terminie podanym powyej zostan zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert i zmian do ofert nastpi w dniu r godz w siedzibie Zamawiajcego. Otwarcie ofert jest jawne. Bezporednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert zostan ogłoszone: a) stan otwieranych ofert (koperty wewntrzne winny by nienaruszone do chwili otwarcia), b) nazwy i adresy wykonawców, c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, d) warunki płatnoci zawarte w ofertach. Oferty oznaczone wycofanie zostan otwarte i odczytane w pierwszej kolejnoci. Koperty wewntrzne nie bd otwierane. 13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/ 370/68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na GLOBALNE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. !!" #$%"&'( )*"+*&,,--(#.%)*"+*&,,-- Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. Do; Wykonawcy biorcy udział w postpowaniu udzielenie zamówienia publicznego PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo