Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej warto jest mniejsza ni kwoty okrelone w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., nr 282, poz. 1649) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21

2 SPIS TRECI Rozdział A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiajcy. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia, tryb udzielania zamówienia oraz inne informacje dotyczce postpowania. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom. 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Rozdział B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacje wstpne. 2. Termin wykonania umowy. 3. Warunki udziału w postpowaniu. 4. Wymagane owiadczenia i dokumenty. 5. Wymagane dokumenty od oferentów zagranicznych. 6. Wykonawcy składajcy ofert wspóln. 7. Sposób porozumiewania si z wykonawcami. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami oraz udzielania wyjanie. 8. Termin zwizania ofert. 9. Opis sposobu przygotowania oferty (wymagania ogólne, wprowadzanie zmian i wycofanie oferty, opis sposobu opakowania i oznakowania oferty, składanie ofert. otwarcie ofert). 10. Opis sposobu obliczenia ceny. 11. Kryteria i ocena ofert. 12. Umowa. 13. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 14. Wykluczenie z postpowania. 15. Odrzucanie ofert. 16. Uniewanienie postpowania. 17. rodki ochrony prawnej. Rozdział C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO 1. Nazwa, adres. NIP, REGON, PKD Zamawiajcego. 2. Forma prawna, podstawa działalnoci. 3. Przedmiot i zakres działalnoci. 4. Wykaz lokalizacji oddziałów terenowych. 5. Informacje o przedmiocie zamówienia. 3. Rodzaj ubezpiecze Cz I Zamówienia Ubezpieczenie mienia. 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych. 2.Ubezpieczenie sprztu elektronicznego i medycznego. 3.Ubezpieczenie mienia od kradziey z włamaniem i rabunku. 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie na terenie RP. 2

3 Cz II Zamówienia Ubezpieczenie Odpowiedzialnoci Cywilnej 5. Ubezpieczenie obowizkowe odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu wykonujcego działalno lecznicz, 6. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej w zwizku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami. Cz III Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne 7. Ubezpieczenia komunikacyjne OC,NNW,AC(KR),ASS 4. Klauzule brokerskie oraz dodatkowe zapisy regulujce warunki ubezpieczenia. 5. Płatno składki ZAŁCZNIKI DO OFERTY 1) Formularz oferty do I czci zamówienia - Załcznik nr 1A, 2) Formularz oferty do II czci zamówienia - Załcznik nr 1B, 3) Formularz oferty do III czci zamówienia - Załcznik nr 1C, 4) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załcznik nr 2, 5) Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie publicznych - Załcznik nr 3, 6) Owiadczenie dotyczce sytuacji finansowej wykonawcy Załcznik nr 4, 7) Formularz cenowy Załcznik Nr 5A, 8) Formularz cenowy Załcznik Nr 5B, 9) Formularz cenowy Załcznik Nr 5C, 10) Owiadczenie o powierzeniu wykonywania czci zamówienia podwykonawcom - Załcznik Nr 6, 11) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7A, 12) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7B,. 13) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia Załcznik nr 7C, 14) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załcznik Nr 8. ZAŁCZNIKI do SIWZ 1. Wykaz mienia 2. Wykaz pojazdów Specyfikacja zawiera 73 ponumerowane strony. 3

4 CZ A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiajcy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21 NIP: REGON: PKD 8690E Postpowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiajcego jako jego Pełnomocnik: Akma-Brokers Sp. z o.o. Ul. Poleska Katowice Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kociuszki 108a/30, Wrocław 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, obejmujce 3 czci : Cz 1 zamówienia: ubezpieczenie od ognia i innych zdarze losowych mienia stanowicego własno lub znajdujcego si w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): (CPV): , ubezpieczenie od kradziey z włamaniem i rabunku mienia stanowicego własno lub znajdujcego si w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprztu elektronicznego i medycznego stanowicego własno lub znajdujcego si w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej. kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): Cz 2 zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej, w zwizku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami, kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu wykonujcego działalno lecznicz, wymienione w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej (Dz. U. 4

5 Nr 112, poz. 654, z pón. zm.) i okrelone szczegółowo w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy tej ustawy. kod wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): , Cz 3 zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne: Odpowiedzialnoci Cywilnej posiadaczy pojazdów, Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków, Auto Casco wraz z ryzykiem Kradziey, ubezpieczenie auto assistance; kody wg Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): (OC), (AC), (NNW), (assistance). Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia okrelono w czci C Opis przedmiotu zamówienia. 3. Podstawa prawna postpowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia oraz inne informacje dotyczce postpowania. 1) Ilekro niej zastosowane jest pojcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejsz specyfikacj istotnych warunków zamówienia. 2) Ilekro w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojcie Ustawa, bez bliszego okrelenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do niniejszego postpowania maj równie zastosowanie obowizujce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówie publicznych. 3) Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad okrelonych Ustaw, którego warto jest mniejsza ni kwoty okrelone w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz.U.z 2011r., nr 282, poz.1649). 4) Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówienia lub zamówie uzupełniajcych w trybie zamówienia z wolnej rki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zakładowi ubezpiecze, zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy. 5) Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6) Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. 7) Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8) Zamawiajcy nie przewiduje wymaga o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 9) Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. 10) Zamawiajcy przewiduje moliwo, przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego przez Wykonawc na jego wniosek przed terminem składania ofert. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajcy nie zamierza zawiera umowy ramowej. Zamawiajcy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 5

6 5. Informacja na temat wskazania przez wykonawc czci zamówienia, któr zamierza powierzy podwykonawcom. Zamawiajcy zastrzega, i ze wzgldu na specyfik przedmiotu zamówienia, zamówienie moe by powierzone podwykonawcom jedynie w zakresie dozwolonym zgodnie z ustaw z dnia 22 maja 2003r. o działalnoci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U z 2010r Nr 11.poz.66 z pón. zmianami). Wykonawca ma obowizek wskaza w ofercie cz zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy, jeeli bdzie realizował umow przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do tego celu Wykonawca moe wykorzysta załcznik nr 6 do SIWZ. 6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia, obejmujca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i bdzie wykonywana za jego porednictwem: AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, Katowice, nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kociuszki 108a/ Wrocław CZ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTPNE. 1.1 Numer postpowania. Postpowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem;11/p/2012. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajcym powinni powoływa si na ten znak. 1.2 Informacje dodatkowe. a) Zamówienie powinno by realizowane wg wymaga zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale C Opis przedmiotu zamówienia wymagania zamawiajcego. b) Ilekro w SIWZ uyte jest pojcie Zamawiajcego naley to pojcie odnie równie do pełnomocnika (brokera) w zakresie powierzonych mu czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postpowania. c) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zamieszczone wyłcznie w celu przygotowania oferty. d) Wykonawca zobowizany jest zapozna si z całoci niniejszej dokumentacji. e) Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez wzgldu na wynik postpowania, z zastrzeeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Cz 1 zamówienia ubezpieczenie Mienia Cz 2 zamówienia ubezpieczenie OC Cz 3 zamówienia ubezpieczenia Komunikacyjne 12 miesicy dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna si midzy r a (pocztek i koniec okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów podane w SIWZ). 6

7 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj nastpujce warunki: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 2) spełniaj wymagania okrelone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczce: a) posiadania uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i dowiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Do oceny spełnienia warunków okrelonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykaza, i: 1) w zakresie okrelonym powyej w pkt 3.1 ppkt 2a) posiada uprawnienia do wykonywania działalnoci ubezpieczeniowej, zgodnie z ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.); 2) w zakresie okrelonym powyej w pkt 3.1 ppkt 2d): zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.) posiada na dzie r. pokrycie marginesu wypłacalnoci rodkami własnymi co najmniej 100%, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.) posiada na dzie r. rodki własne w wysokoci co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalnoci lub nie ma ustanowionego zarzdu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z pón. zm.). Ocena spełniania powyszych wymaga nastpi poprzez szczegółow analiz dokumentów i owiadcze złoonych przez wykonawców, zgodnie z formuł spełnia/ nie spełnia. 4. WYMAGANE OWIADCZENIA I DOKUMENTY Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załcznikiem nr 2 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania oferty, 3) aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 7

8 4) aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musz by złoone w/w dokumenty dla kadego z nich. Jeeli wykonawca ma siedzib poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej moe złoy w miejsce w/w dokumenty, o których mowa w obowizujcym w tym zakresie rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Wykonawca przystpujcy do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowizany jest do załczenia do oferty: 1) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych zgodnie z załcznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego składania oferty owiadczenie składa pełnomocnik do reprezentowania wykonawców w postepowaniu albo wszyscy wykonawcy wspólnie), 2) zezwolenia na wykonywanie działalnoci ubezpieczeniowej w zakresie objtym zamówieniem lub innego dokumentu potwierdzajcego posiadanie uprawnie do prowadzenia działalnoci ubezpieczeniowej, jeeli przepisy prawa nie przewiduj koniecznoci posiadania zezwolenia. (W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców w ofercie musi by złoony w/w dokument dla kadego z nich). 3) Owiadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu okrelonego w art.22 ust 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówie publicznych(owiadczenie w sprawie sytuacji finansowej wykonawcy) zgodnie z załcznikiem nr 4 do SIWZ ( w przypadku składania oferty wspólnej owiadczenie składa pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców w postpowaniu albo wszyscy wykonawcy wspólnie) 4.3. Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Ustawy) Jeeli wykonawca, wykazujc spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okrelonych powyej w pkt. 4.3., a podmioty te bd brały udział w realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4) W przypadku podmiotów wymienionych powyej w pkt 4.4. przekładane przez Wykonawc kopie dokumentów dotyczcych kadego z tych podmiotów musz by powiadczone za zgodno z oryginałem przez te podmioty Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), naley złoy w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. 8

9 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Czci B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca moe zastpi je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje si odpowiednio. 6. WYKONAWCY SKŁADAJCY OFERT WSPÓLN. 1 Od kadego z wykonawców składajcych ofert wspóln wymagane jest ponadto przedstawienie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy). 2 W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wystpujcych wspólnie, Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac wykonawców. Z umowy tej w szczególnoci powinno wynika: a) ustalenie zasad współpracy pomidzy wykonawcami wystpujcymi wspólnie w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, c) wskazanie koasekuratora wiodcego w konsorcjum, d) uprawnienie koasekuratora wiodcego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji szkód do kwoty ,00 zł, e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialnoci solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie z art. 141 ustawy), f) czas obowizywania umowy, który nie moe by krótszy ni okres obejmujcy realizacj zamówienia, g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiajcego. 9

10 3 Kady z wykonawców składajcych ofert wspóln musi spełnia warunki udziału w postepowaniu niezbdne dla wykonawców indywidualnych okrelone w pkt3.1 ppkt1 oraz w pkt.3.1 ppkt 2a0- Warunków Udziału w postpowaniu.warunki okrelone w pkt 3,1 ppkt2b)-2d)mog by spełnione łcznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia. 4 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bd wyłcznie z koasekuratorem wiodcym (liderem) konsorcjum. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJANIE. Zamawiajcy z wykonawcami porozumiewa si bdzie w niniejszym postpowaniu w nastpujcy sposób: a) Postpowanie bdzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajcy i wykonawca przekazuj pisemnie, z zastrzeeniem punktu c). b) Pytania dotyczce SIWZ składane mog by na pimie w terminach okrelonych ustaw. c) Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu lub poczty elektronicznej przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: pytania i wyjanienia dotyczce SIWZ, zmiany treci SIWZ, wniosek o wyjanienie treci oferty, wniosek o wyjanienie i wyjanienia dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, a take innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, nie powodujcych istotnych zmian w treci oferty, owiadczenie wykonawcy w kwestii wyraenia braku zgody na poprawienie innych omyłek polegajcych na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujcych istotnych zmian w treci oferty, wniosek zamawiajcego o wyraenie zgody na przedłuenie terminu zwizania ofert oraz odpowied wykonawcy, kopi wniesionego odwołania przez wykonawc, zawiadomienie Wykonawców o wniesionym odwołaniu wraz z jego kopi, przekazanie informacji prze wykonawc o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez zamawiajcego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest zamawiajcy zobowizany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Ustawy przekazanie informacji przez zamawiajcego wykonawcom, w przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji okrelonej w pkt powyej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. 10

11 d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub poczt elektroniczn kada ze stron na danie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzi fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy). e) Korespondencja przesłana za pomoc faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzdowania zostanie zarejestrowana w nastpnym dniu pracy zamawiajcego i uznana za wniesion z dat zarejestrowania. f) Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. g) Tre zapyta wraz z wyjanieniami zamawiajcy przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania ródła zapytania oraz udostpnia na swojej stronie internetowej h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj, a take zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została udostpniona (art. 38 ust. 4 Ustawy). i) Jeeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, oraz zamieci informacj na stronie internetowej. Zamawiajcy urzduje od poniedziałku do pitku w godzinach od 8.00 do Wyjanienia dotyczce zamówienia publicznego udzielane bd przez Brokera, jako Pełnomocnika Zamawiajcego. Przedstawicielami Brokera uprawnionymi do bezporedniego kontaktowania si z wykonawcami s pracownicy Brokera: IZABELA KRECI SKA, fax. (71) Adres: Akma-Brokers Sp. z o.o. Ul. Poleska Katowice Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kociuszki 108a/30, Wrocław. 8. TERMIN ZWIZANIA OFERT. Składajcy ofert pozostaje ni zwizany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9.1 Wymagania ogólne. 1) Oferta powinna by sporzdzona z wykorzystaniem stosownych formularzy ofertowych stanowicych załcznik nr 1A do SIWZ (do czci I zamówienia), załcznik nr 1B do SIWZ (do czci II zamówienia), załcznik nr 1C do SIWZ (do czci III zamówienia), 2) Na poszczególne zadanie Wykonawca moe złoy tylko jedna ofert. 11

12 3) Do oferty dołczone powinny by załczniki (w tym owiadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 4) Do oferty zaleca si dołczy teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowizujcych u wykonawcy dla ubezpiecze bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeeli wystpuj). Nie jest wymagane dołczanie warunków ubezpieczenia wynikajcych z obowizujcych przepisów prawa. 5) Ofert naley sporzdzi w jzyku polskim, pismem maszynowym lub inn trwał technik, w sposób czytelny. 6) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi piecztkami. Wymaga si, aby nie zapisane strony oferty były parafowane. Dopuszcza si parafowanie przez jedn z osób podpisujcych ofert. 7) Wykonawca zobowizany jest dołczy do oferty pełnomocnictwo (cig pełnomocnictw) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawc za zgodno z oryginałem - do reprezentowania Wykonawcy dla osób podpisujcych ofert, chyba e umocowanie do reprezentowania wykonawcy wynika z załczonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego. 8) Zaleca si, aby wszystkie strony oferty, zawierajce jakkolwiek tre, były ponumerowane. 9) Wymaga si, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone paraf osoby podpisujcej ofert. 10) Oferta musi by w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 11) Wymaga si, aby formularz oferty i załczniki zostały wypełnione przez wykonawc bez wyjtku i cile według warunków i postanowie zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek cz powyszych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje si nie dotyczy. Wykonawca moe złoy ofert na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, e ich tre bdzie zgodna z drukami i formularzami załczonymi do SIWZ. 12) Oferta oraz wszelkie owiadczenia i dokumenty składane w trakcie postpowania s jawne, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z pón. zm.), jeli wykonawca składajc ofert zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, e nie mog by udostpnione innym uczestnikom postpowania. Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa powinny by wyodrbnione (np. zamieszczone w dołczonej do oferty odrbnej kopercie opisanej jako Informacje stanowice tajemnice przedsibiorstwa ). Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy. 9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty. 1) Wykonawca moe wprowadzi zmiany w złoonej ofercie lub j wycofa, pod warunkiem, e uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczce treci oferty powinny by przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naley dodatkowo opatrzy napisem: ZMIANA. 2) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naley dodatkowo opatrzy napisem: WYCOFANIE. Wykonawca nie moe wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 12

13 9.3 Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. 3) Wykonawca winien umieci ofert w wewntrznej i zewntrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które bd zaadresowane do Zamawiajcego w nastpujcy sposób: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21 oraz bd posiadały oznaczenia: Znak sprawy: 11/P/2012 Oferta na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej nie otwiera przed godz Zaleca si, by koperta wewntrzna poza oznaczeniami podanymi powyej posiadała nazw i adres wykonawcy, aby ofert mona było odesła w przypadku stwierdzenia złoenia jej po terminie składania ofert. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialnoci za wczeniejsze otwarcie lub zaginicie ofert nieoznaczonych wyranie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 9.4 Składanie ofert. 1) Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego - nie póniej ni do dnia r do godziny ) Ofert przesłan poczt uwaa si za złoon w terminie, jeli znajduje si w siedzibie Zamawiajcego do daty i godziny składania ofert. 3) Złoenie oferty zostanie potwierdzone pieczci wpływu do Zamawiajcego z zaznaczeniem daty i godziny złoenia. 4) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajcego (pełnomocnika) po terminie podanym powyej zostan zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert i zmian do ofert nastpi w dniu r godz w siedzibie Zamawiajcego. Otwarcie ofert jest jawne. Bezporednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert zostan ogłoszone: a) stan otwieranych ofert (koperty wewntrzne winny by nienaruszone do chwili otwarcia), b) nazwy i adresy wykonawców, c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, d) warunki płatnoci zawarte w ofertach. Oferty oznaczone wycofanie zostan otwarte i odczytane w pierwszej kolejnoci. Koperty wewntrzne nie bd otwierane. 13

14 W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiajcy przele mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4). 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wymagane jest podanie w ofercie składek na 12-miesiczny okres ubezpieczenia dla kadego z ubezpiecze bdcych przedmiotem zamówienia. 2. Cen w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpiecze, jest składka obliczona przez Wykonawc dla danego ubezpieczenia. 3. Wykonawca zobowizany jest do podania stawki procentowej oraz ceny kadej pozycji formularza cenowego, którego wzór stanowi załcznik nr 5A i 5C. 4. Dopuszcza si okrelanie sum gwarancyjnych w euro ( ), z jednoczesnym podaniem sposobu przeliczenia na złote polskie. 5. Wymaga si, aby ceny były zaokrglone do pełnych złotych. 6. W cenie kadej pozycji Wykonawca zobowizany jest uj wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga si, aby cena kadej pozycji zawierała w sobie ewentualne upusty, rabaty, zwyki lub zniki oferowane przez Wykonawc. 7. Cen oferty przyjmowan do oceny ofert jest zsumowana warto poszczególnych pozycji dla formularza cenowego z kolumny Cena ubezpieczenia (tj. CENA ŁCZNA ). 11. KRYTERIA I OCENA OFERT). 1. Przy ocenie ofert zastosowane zostan nastpujce kryteria: 11.1 Cz I ubezpieczenie mienia: CENA OFERTY - Waga kryterium 100pkt (100%) Ocena kryterium bdzie obliczana według nastpujcego wzoru: C=Cn/Co*100%*100 pkt gdzie Cn cena łczna oferty najtaszej, Co cena łczna z formularza oceny ofert rozpatrywanej oferty. 1.2 Cz II ubezpieczenie OC CENA OFERTY - Waga kryterium 100pkt (100%) Ocena kryterium bdzie obliczana według nastpujcego wzoru: C=Cn/Co*100%*100 pkt gdzie Cn cena łczna oferty najtaszej, Co cena łczna z formularza oceny ofert rozpatrywanej oferty. 1.3 Cz III ubezpieczenia komunikacyjne CENA OFERTY - Waga kryterium 100pkt (100%) 14

15 Ocena kryterium bdzie obliczana według nastpujcego wzoru: C=Cn/Co*100%*100 pkt gdzie Cn cena łczna oferty najtaszej, Co cena łczna z formularza oceny ofert rozpatrywanej oferty. 2. Za ofert najkorzystniejsz bdzie uwaana ta oferta, która uzyska najwysz liczb punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 3. W toku badania ofert zamawiajcy dokona badania wanoci ofert oceni spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postpowaniu i oceni oferty zgodnie z wyej wymienionymi kryteriami. 4. Oceniane bd tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacj. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zmiany w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia (w wymaganiach minimalnych), w szczególnoci: a. zmiany treci klauzul obligatoryjnych, b. wprowadzanie limitów dla klauzul niszych ni przewidziane w SIWZ, c. wprowadzanie dodatkowych ogranicze odpowiedzialnoci, d. ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyszych ni przewidziane w specyfikacji. 5. W toku badania i oceny ofert zamawiajcy moe da od wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert. 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy zamawiajcym a wykonawc negocjacji dotyczcych złoonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treci, z zastrzeeniem pkt 7). 7. Zamawiajcy poprawia w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, a take inne omyłki polegajce na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujce istotnych zmian w treci oferty niezwłocznie zawiadamiajc o tym wykonawc, którego oferta została poprawiona. 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm) i adres wykonawcy, którego ofert wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty, a take punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, okrelonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta. 9. Zamawiajcy zamieci te informacje take na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie. 10.Zamawiajcy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 Ustawy. 15

16 12. UMOWA Zamawiajcy wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowicego załcznik nr: - 7A do SIWZ (dla czci I zamówienia),. - 7B do SIWZ (dla czci II zamówienia), - 7C do SIWZ (dla czci III zamówienia), 1. Zamawiajcy przewiduje moliwo zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeeli: a) wystpi zmiany przepisów prawa, które powodowa bd konieczno rozszerzenia danego ubezpieczenia okrelonego w niniejszym SIWZ lub spowoduj niezasadno danego ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, b) wystpi zmiany stanu faktycznego, które powodowa bd konieczno rozszerzenia danego ubezpieczenia okrelonego w niniejszym SIWZ lub spowoduj niezasadno danego ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalnoci, sprzeda lub zakup pojazdu mechanicznego), c) nastpi zmiany w mieniu Zamawiajcego, które skutkowa bd koniecznoci skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 2. Procentowa stawka ubezpieczeniowa okrelona w formularzu cenowym (załcznik nr 5A i 5C) bdzie miała zastosowanie w przypadku wystpienia zmian o których mowa wyej w umowie ubezpieczenia oraz do wszelkich rozlicze zwizanych z zawart umow ubezpieczenia, wynikajcych np. ze zmian w sumach ubezpieczenia. Rozliczenie nalenej składki odbywa si wg algorytmu : stawka procentowa x ilo dni faktycznej ochrony ubezpieczeniowej = cena ubezpieczenia. Według tej samej formuły odbywa si bdzie zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Przyjmuj si, e kady rok kalendarzowy liczy 365 dni. 13. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZENIA NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY Przy podpisaniu Zamawiajcy nie bdzie da od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy 14. WYKLUCZENIE Z POSTPOWANIA Z postpowania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególnoci w art. 24 PZP. 15. ODRZUCANIE OFERT Zamawiajcy odrzuca ofert w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególnoci w art. 89 PZP. 16. UNIEWANIENIE POSTPOWANIA Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w Ustawie. 17. RODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, a take innym podmiotom, jeeli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieli lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów Ustawy przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane dziale VI Ustawy (art g Ustawy). rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuj równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 16

17 17.1 Odwołania Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on zobowizany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. W przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji zamawiajcy powtarza czynno albo dokonuje czynnoci zaniechanej, informujc o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynnoci. Na czynnoci te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeeniem art. 180 ust. 2 Ustawy. W postpowaniach o wartoci mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłcznie wobec czynnoci: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej rki lub zapytania o cen; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postpowaniu; 3) wykluczenia odwołujcego z postpowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołujcego Skarga do sdu Na orzeczenie Izby wydane w postpowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postpowania odwoławczego przysługuje skarga do sdu. Skarg wnosi si do sdu okrgowego właciwego dla siedziby Zamawiajcego. CZ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJCEGO Informacje o Zamawiajcym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Zielona Góra, ul Zyty 21 NIP: REGON: PKD 8690E (pozostała działalno w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana) Informacje dotyczce zamawiajcego- w tym statutu i organizacji dostpne na stronie internetowej 1. Forma prawna, podstawa działalnoci Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej jest podmiotem leczniczym działajcym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstaw działalnoci Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej jest statut oraz ustawa o publicznej słubie krwi. 2. Przedmiot i zakres działalnoci Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej. Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególnoci organizowanie i prowadzenie działalnoci w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a take w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze. W szczególnoci do zada Zamawiajcego naley zgodnie ze statutem: 17

18 1. wykonywanie zada okrelonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słubie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z pózn. zm.1); 2. oddzielanie składników krwi; 3. wytwarzanie odczynników diagnostycznych; 4. dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanychw krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych; 5. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narzdów; 6. prowadzenie działalnoci naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie; 7. realizacja zada na potrzeby obronne pastwa, w tym wynikajcych z przepisów dotyczcych warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej słuby zdrowia na potrzeby obronne pastwa; 8. zawieranie umów na wykonywanie wiadcze zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie wiadcze zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty; 9. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujcych zawód medyczny. Zamawiajcy posiada wdroony System Zarzdzania Jakoci, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 9001 : Raz w roku dokonywany jest audyt przez firm zewntrzn dokonujc ocen Systemu Zarzdzania Jakoci. Zatrudnienie 95 osób Wskaniki działalnoci za 2011r. Liczba zarejestrowanych dawców: Przychód za mln złotych Planowany za mln złotych Dodatkowe o przedmiocie ubezpieczenia: Siedziba Zamawiajcego zlokalizowana jest w Zielonej przy ulicy Zyty 21. Dodatkowo Zamawiajcy posiada pi terenowych oddziałów w nastpujcych lokalizacjach: 1. Gorzów Wlkp -ul. Jana Dekerta 1, 2. Midzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 24, 3. Sulcin - ul. Dudka 15, 4. ary ul. Boh. Getta aga, ul. Szprotawska 45a. Pomieszczenia s oddane do bezpłatnego uytkowania przez Skarb Pastwa. Znaczca cz majtku Zamawiajcego znajduje si w lokalizacji przy ul. Zyty 21 w Zielonej, gdzie mieci si siedziba RCKiK. Warto ksigowa mienia (rodki trwałe i obrotowe) w tej lokalizacji to ok.12mln co stanowi ok. 90% wartoci całego majtku RCKiK zgłoszonego do ubezpieczenia (pozostałe lokalizacje: Gorzów Wlkp. Ok zł, w pozostałych lokalizacjach zł (na lokalizacj) Opis obiektów Zamawiajcego zlokalizowanych w Zielonej przy ul. Zyty 21. Obiekty budowlane składaj si z trzech budynków (A - budynek główny, B budynek administracyjny, połczony łcznikiem z budynkiem A, C budynek Działu Czynników Zakanych Wirusologii ), zlokalizowanych na działce wydzielonej ogrodzeniem. Ostatnia okresowa picioletnia kontrola stanu technicznego i przydatnoci do uytkowania budynków została przeprowadzona w maju 2012r. Budynki w ocenie uytkowej spełniaj podstawowe wymogi pod wzgldem: uytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bezpieczestwa konstrukcji, bezpieczestwa poarowego, bezpieczestwa uytkowania, warunków higieny i zdrowia, ochrony czystoci powietrza, ochrony przed: zawilgoceniem, korozj biologiczna, hałasem i drganiami, Budynki (z wyjtkiem łcznika pomidzy budynkami A i B stanowicego skrzydło północne budynku B aktualnie wyłczonego z uytkowania) posiadaj aktualne pozwolenie na uytkowanie i odbiór techniczny. 18

19 Uytkowane budynki posiadaj aktualne przegldy stanu technicznego, przewodów kominowych, sprztu ppo. Budynki maj jedn kondygnacj nadziemna i jedna podziemn. 1.Budynek główny A: Budynek A data budowy 1955, ostatnio przeprowadzone remonty: remont pomieszcze (2006r), remont elewacji i pokrycia dachowego (2007r), wymiana instalacji co (2009r). Budynek murowany, elewacja tynk cementowo-wapienny, strop nad piwnica prefabrykowany, konstrukcja dachu elbetowa prefabrykowana kryta pap ognioochronn. 2. Budynek administracyjny B: rok budowy 1985, ostatnio przeprowadzone remonty: remont pomieszcze (2007), remont elewacji i pokrycia dachowego (2007), wymiana instalacji co (2009). Budynek konstrukcji drewnianej, ciany zewntrzne obmurowane. Elewacja budynku z cegły klinkierowej. Budynek podzielony jest murowanymi przegrodami przeciwpoarowymi na trzy segmenty. Segment północny stanowicy łcznik miedzy budynkiem A i B jest wyłczony z uytkowania. Strop nad piwnica wykonany jest z elementów elbetowych prefabrykowanych. Dach konstrukcja wiby z dwigarów trapezowych drewnianych, pokrycie dachu z płyt trapezowych drewnianych obłoonych płyt płyta wiórow elbetow kryt pap ognioochronn. 3. Budynek wirusologii C: rok budowy 1955, ostatnio przeprowadzone remonty: remont pomieszcze (2006r), remont elewacji i pokrycia dachowego (2007r), wymiana instalacji co (2009r), Budynek o konstrukcji murowanej, elewacja tynk cienkowarstwowy, strop nad piwnic prefabrykowany belkowo-pustakowy. Konstrukcja dachu elbetowa kryta pap. Zabezpieczenia przeciwpoarowe: Wszystkie jednostki wyposaone s w podstawowy sprzt ppo. zgodnie z obowizujcymi przepisami (ganice, koce ppo,). Raz w roku na podstawie umowy odbywa si przegld sprztu p.po sprawdzajcy jego sprawno, jako. Z ww. czynnoci sporzdzany jest protokół. W siedzibie Zamawiajcego znajduje si hydrant budynek B, automatyczna detekcja p.po (serwerownia). W obiekcie w Zielonej pracownik Zamawiajcego pełni całodobowy dyur. Zabezpieczenia przeciwkradzieowe w poszczególnych lokalizacjach: 1) Zielona Góra: Obiekt jest ogrodzony, zamykany bram elektryczn. Przez cał dob czynny jest dział ekspedycji. Lokal jest zamykany, posiada 2 zamki oraz domofon. We wszystkich budynkach obiektu jest instalacja alarmowa. Obiekt chroniony przez monitoring. Pozostałe lokalizacje 2) ary: pomieszczenia znajduj si na pitrze kamienicy wolnostojcej, wyposaonej w domofon, budynek naley do Starostwa Powiatowego. 3) Gorzów Wlkp.: budynek znajduj si na terenie SP ZOZ w Gorzowie Wlkp., teren ogrodzony, wjazd na teren monitorowany przez słuby ochrony, budynek parterowy, posiada instalacje alarmow oraz monitoring. 4) Midzyrzecz: pomieszczenia znajduj si na pitrze kamienicy wolnostojcej, budynek naley do SP ZOZ w Midzyrzeczu. 5) Sulcin; pomieszczenia znajduj si na parterze, posiada instalacje alarmow oraz monitoring 6) aga, pomieszczenia znajduj si na parterze, posiada instalacje alarmow oraz monitoring 19

20 Przechowywanie gotówki: We lokalizacjach, w których jest przechowywana gotówka znajduje si w kasie pancernej lub w kasecie na stałe przymocowanej do podłoa. rodki obrotowe to głównie: Krew i jej składniki. czynniki krzepnicia, laboratoryjne, opakowania, leki i rodki medyczne, odczynniki, rodki pomocnicze, opatrunkowe, odzie, ywno, materiały biurowe, czystociowe, gospodarcze, Sposób przechowywania zamroonego mienia (krew i jej składniki). Zamawiajcy dysponuje dwiema mroniami (w kadej po dwa agregaty), w jednej z nich jest agregat zastpczy, który naley rcznie włczy w razie awarii, natomiast w drugiej zasilanie awaryjne włcza si automatycznie. Firma serwisowa zgodnie z umow ma 4 godziny na reakcj w razie awarii. W razie przerwy w dopływie prdu w cigu ½ - 1 godziny wzywany jest elektryk, który włcza agregat prdotwórczy. 1.Termin wykonania umowy. Wymagany termin wykonania umowy ubezpieczenia: 12 miesicy od r do r. Dla ubezpiecze komunikacyjnych poczwszy od r. na 12 miesicy w zalenoci od daty rozpoczcia okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia przed r. 2.Wykaz lokalizacji: Lp. Wyszczególnienie Adres 1 Siedziba, jednostki pomocnicze, magazyny; ul. Zyty 21; Zielona Góra 2 Terenowy Oddział w aganiu aga, Szprotawska 45A 3 Terenowy Oddział w arach ary, Bohaterów Getta 22 4 Terenowy Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., Dekerta 1 5 Terenowy Oddział w Miedzyrzeczu Midzyrzecz, Konst. 3-go Maja 35 6 Terenowy Oddział Sulcinie Sulcin, Dudka 15 7 magazyny główne, zaplecza Przy siedzibie i oddziałach. 3.Rodzaje ubezpiecze Cz I zamówienia 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (załoenia do ubezpieczenia): /A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalnoci i połoenia mienia. /B/ Okres ubezpieczenia: r r. /C/ Zakres ubezpieczenia: Zakres pełny, tj. (o ile powołane w ofercie Ogólne Warunki Ubezpiecze nie stanowi korzystniej dla ubezpieczajcego) zawierajcy minimum: - poar - działanie ognia, który wydostał si poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił si o własnej sile, 20

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej 65-046 Zielona Góra, ul Zyty 21 Nr postpowania 15/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W Warszawa: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W SYSTEMIE PARKUJ I JED W MIEJSCOWOCI TERESIN Numer ogłoszenia: 38804-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON Numer ogłoszenia: 64119-2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrum pediatrii.com.pl Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. !!" #$%"&'( )*"+*&,,--(#.%)*"+*&,,-- Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. Do; Wykonawcy biorcy udział w postpowaniu udzielenie zamówienia publicznego PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Remont laboratorium nr 212, magazynu odczynników oraz pomieszczenia 213 w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Norwida 25 27 RAP 31 2009 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo