ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, Dobromierz NIP: REGON: Podmioty objęte ubezpieczeniem: 1. Urząd Gminy Dobromierz Pl. Wolności 24, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 49 Dodatkowe lokalizacje: Ul. Cmentarna 14, Dobromierz 2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Pl. Wolności 19, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 10 - PKD: 9004Z Dodatkowe lokalizacje: - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu, ul. Podgórna 2 - Biblioteka Wiejska w Roztoce, Ul. Jana Pawła II 7/9 - Biblioteka Wiejska w Gniewkowie, Gniewków 3 - Biblioteka Wiejska w Czernicy, Czernica 6 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu Ul. Cmentarna 14, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 9 - PKD: 8899Z 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu Ul. Ogrodowa 4, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 18 - PKD: 8425Z 1

2 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce Ul. 3 Maja 53, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 12 - PKD: 8425Z 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie Gniewków 44A, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 10 - PKD: 8425Z 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie Kłaczyna 100B, Roztoka - NIP: - REGON: liczba pracowników: 6 - PKD: 8425Z 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowej Jugowa, Jugowa - NIP: - REGON: - liczba pracowników: - PKD: 8425Z 9. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Ul. Podgórna 2, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 20 - PKD: 8520Z 10. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Gniewków 3, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 20 PKD: 8520Z 11. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Ul. Jana Pawła II 7/9, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 36 2

3 3. Opis przedmiotu zamówienia W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: ZADANIE I: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), ZADANIE II: ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW), ZADANIE III: ubezpieczenie NNW dla członków OSP. Wszelkie informacje niezbędne zakładom ubezpieczeń do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w rozdziale 2 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, dane dotyczące szkodowości, warunki szczególne). 4. Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia konieczności ubezpieczenia nowych obiektów, mienia itp. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 5. Okres ubezpieczenia 5.1. Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwuletni od dnia do dnia , chyba, że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach Dla ubezpieczeń komunikacyjnych, okresy ubezpieczeń podane będą przy wykazie pojazdów. Polisy dla wszystkich pojazdów zostaną wystawione od razu po rozstrzygnięciu przetargu Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) - sprzętu elektronicznego (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) - OC/AC/NW komunikacyjne, - ubezpieczenie NNW dla członków OSP. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne, za wyjątkiem polis, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. Polisy ubezpieczeniowe w powyższych ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki. Brak składek minimalnych w polisach krótkoterminowych i przy doubezpieczaniu. Dodatkowo, w ramach powyższych ubezpieczeń, zostaną wystawione odrębne polisy zgodnie z podziałem, jaki wskaże Ubezpieczający. Odrębne polisy będą sformułowane dla spełnienia celów budżetowych oraz dla spełnienia wymogów związanych z naniesieniem cesji Ustalenia odnośnie ubezpieczeń wspólnych: - mienia od kradzieży z dewastacją - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) 3

4 - ubezpieczenie OC - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne, za wyjątkiem polis, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. Polisy ubezpieczeniowe w powyższych ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. Każda jednostka będzie mogła uzyskać certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach polisy wspólnej. W przypadku OC na każdym certyfikacie znajdzie się zakres ubezpieczenia oznaczony w SIWZ. Na każdym certyfikacie znajdzie się informacja o składce cząstkowej, jaką jednostka zapłaci za dane ryzyko. Składka cząstkowa zostanie ustalona w porozumieniu z zamawiającym w oparciu o budżet, jaki zamawiający przygotował dla poszczególnych jednostek. Certyfikaty zostaną wystawione wyłącznie w celach budżetowych Gminy niewystawienie certyfikatu dla jakiejkolwiek z jednostek, nie świadczy o braku ochrony ubezpieczeniowej ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich jednostek i wszystkich lokalizacji zapewniają polisy wspólne wystawione na podstawie niniejszego przetargu. Dodatkowo w ramach powyższych wspólnych ubezpieczeń - zostaną wystawione odrębne certyfikaty zgodnie z podziałem, jaki wskaże Ubezpieczający przy wystawianiu polis. Odrębne certyfikaty będą sformułowane dla spełnienia celów budżetowych oraz dla spełnienia wymogów związanych z naniesieniem cesji. 6. Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarci umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 4

5 Rozdział 2 Opis warunków zamówienia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie Gminy Dobromierz i jej jednostek organizacyjnych na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie ubezpieczeniowym. 1. Założenia wspólne 1. Okresy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy w odniesieniu do wszystkich ryzyk obejmuje dwuletni okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 2. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 3. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. Składka dodatkowa płatna w systemie pro rata temporis. W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku) składna za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych. 4. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek ubezpieczeniowych będzie odmienna od zawartej w SIWZ lub gdy uaktualnieniu ulegną inne informacje odnośnie jednostek np. liczby zatrudnionych osób, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. 5. Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). Brak składek minimalnych. 6. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie cesja wystawiane będą odrębne polisy. 7. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie dzierżawa wystawiane będą odrębne polisy na każde ryzyko. 8. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 5

6 9. Szkodowość: 2010: majątek: Zakład Obsługi Komunalnej 1 szkoda z ryzyka OC, wypłacono 980,21 PLN Zakład Obsługi Komunalnej 1 szkoda z ryzyka OC, wypłacono 1 572,60 PLN komunikacja: brak 2011: majątek: brak komunikacja: Gmina Dobromierz, pojazd DSW05880, polisa AC, wypłacono 913,03 PLN Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 1 szkoda majątkowa, wypłacono 140,00 PLN 2012: majątek: brak komunikacja: brak 10.Informacje uzupełniające: Gmina posiada oczyszczalnię ścieków. Gmina nie zarządza wysypiskiem odpadów. 2. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu ZADANIE I: 2.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia P (podstawowy) - pożar, uderzenie pioruna, eksplozja ( rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ (pozostałe żywioły) trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie z definicją), huragan ( zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia, co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. 6

7 PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych, opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu). Limit odpowiedzialności: ,00 PLN. Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową limit odpowiedzialności: ,00 PLN. WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych. PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (zgodnie ze SIWZ oraz OWU) limit odpowiedzialności ,00 PLN. DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje również dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, wiaty przystankowe na terenie Gminy Dobromierz, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, progi zwalniające, place zabaw, osprzęt znajdujący się na placach zabaw i na placach rekreacyjnych, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp.) - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni oświetlenia drogowego, oznakowania dróg, ławek, reklam - należących do Gminy Dobromierz itp. - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN graffiti limit ,00 PLN Powyższe rozszerzenie obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych żywiołów. Powyższe rozszerzenie może być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku O ile w OWU danego wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego Zadania nie mają one zastosowania: 1) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych lub co, 2) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar, 3) ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone powodzią), jak również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym terenie), 4) ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, bramy, budynki i budowle, 5) obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni. 7

8 2.1.3 Przedmiot ubezpieczenia: - Budynki - przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak rynny, odgromniki, przyłącza i urządzenia instalacyjne z uwzględnieniem dźwigów osobowych (w szczególności wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, telefoniczną, TV-kablową, odgromową itp.) wraz z ich wyposażeniem, za które uważa się umywalki, zlewy, wanny, brodziki, muszle ustępowe, bidety, piece, podgrzewacze ciepłej wody, hydrofory itp.- o ile nie należą do osób trzecich Ponadto w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń udziela ochrony na pozostałe elementy budynku takie jak powłoki malarskie, wszelkie wykładziny trwale przymocowane do ścian i podłóg w tym boazerie, posadzki itp. oraz wbudowane meble. o ile nie należą do osób trzecich - Budowle (w szczególności: pojemniki na śmieci, parkometry, bramy, balustrady, włazy studni kanalizacyjnych, wpusty deszczowe, słupy przystankowe, kompozycje przestrzenne, pomniki, rzeźby, ogrodzenia, fontanny i inne obiekty małej architektury, wiaty, bramy, balustrady, ogrodzenia, szalety miejskie) - Nakłady inwestycyjne (w obcych środkach trwałych lub zwiększenie wartości własnych) - Rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne, sieci energetyczne - Sygnalizacja świetlna z infrastruktura towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz szafki zasilające w systemie na I ryzyko a) system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej - jeśli nie zaznaczono inaczej c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy i udziały własne zniesione Przedmiot ubezpieczenia: - Środki trwałe wg grup (w tym elektroniczne) - Środkami trwałe niskiej wartości (w tym elektroniczne) - Zbiory biblioteczne - Płytoteki - Maszyny i urządzenia - Instrumenty muzyczne - Kostiumy teatralne, rekwizyty, sprzęt nagłaśniający a) system ubezpieczenia: sumy stałe, b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej początkowej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Środki obrotowe (materiały biurowe, środki czystości, zawartość magazynów itp.) a) system ubezpieczenia: wartość nabycia b) rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, 8

9 2.1.5.d) zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy zniesione Jednostka Sumy ubezpieczenia dla części indywidualnej Budynki, budowle Środki trwałe i niskocenne Środki obrotowe Gmina Dobromierz , ,29 0,00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , , ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu 0, ,84 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu ,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce ,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie ,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie ,49 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowej ,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu , ,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie , ,57 0,00 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce , ,00 0,00 Razem , , ,00 Sumy ubezpieczenia część ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Mienie pracownicze i uczniowskie a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) odszkodowanie płatne w wartości rzeczywistej, c) mienie osobiste są to odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, d) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, e) suma ubezpieczenia: ,00 PLN f) franszyzy zniesione 9

10 2.1.8.Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne (również w obce środki trwałe) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, c) suma ubezpieczenia: ,00 PLN d) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Budowle (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, parkingi, boiska, wiaty przystankowe i turystyczne na terenie Gminy Dobromierz itp.) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne (siłowniki bram, hydranty, progi zwalniające, bariery mostowe i ochronne itp.) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Wyposażenie placów zabaw, parków, obiektów sportowo- rekreacyjnych a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa * c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa * c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Słupy oświetleniowe, oprawy lamp i lampy a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa * c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione * przez szacunkową wartość odtworzeniową należy rozumieć wartość zastąpienia uszkodzonego lub zniszczonego mienia przez nowy o zbliżonych parametrach technicznych dostępnych na rynku bez uwzględnienia ulepszenia 10

11 2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji związanej z kradzieżą system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.) limit ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości): a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, b) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona c) suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości) od ryzyka kradzieży zwykłej: Kradzież zwykła: rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, produkty spożywcze itp.), których posiadanie można udokumentować a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, b) Franszyza integralna 50,00 EUR, franszyza redukcyjna brak c) suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki obrotowe: a) rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, b) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona d) suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 4 000,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne: a) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, b) przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe, w tym również gotówka zbierana przez inkasentów (inkasenci, najczęściej są to sołtysi, zbierają podatki i przechowują zebraną gotówkę w 11

12 swoich prywatnych domach/lokalach mieszkalnych; najczęściej cztery razy w roku, każdy z inkasentów dostarcza osobiście zebraną gotówkę do banku) c) transport gotówki na terenie RP, d) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona e) suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: Suma ubezpieczenia ,00 PLN f) suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: Suma ubezpieczenia ,00 PLN g) suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas załadunku i wyładunku wartości pieniężnych) Suma ubezpieczenia ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: mienie pracownicze i uczniowskie: a) odszkodowanie płatne w wartości rzeczywistej, b) mienie osobiste są to odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, c) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona d) suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: Suma ubezpieczenia ,00 PLN 2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować także wszelkie szkody powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, system ubezpieczenia: sumy stałe, rodzaj wartości: księgowa brutto, sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (także od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty również sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach samochodowych, Franszyza integralna brak, udział własny dla sprzętu o wartości do 3 000,00 PLN 100,00 PLN, 12

13 dla sprzętu o wartości powyżej 3 000,00 PLN 300,00 PLN, sumy ubezpieczenia indywidualne szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ: Jednostka Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny Monitoring Gmina Dobromierz , , ,00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , , ,44 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu 5 125, ,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowej 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce , ,48 0, , ,22 0, , , ,00 RAZEM , , , sumy ubezpieczenia: część ubezpieczeń wspólnych - suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ubezpieczenie oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, - oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi komputerami, - franszyza redukcyjna 500,00 PLN - sumy ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia dla oprogramowania ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla nośników danych ,00 PLN Postanowienia dodatkowe: 13

14 A. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny. B. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 5.1. Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, reklam świetlnych, witraży niezabytkowych 5.2. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 5.3. Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontażu, transportu, osadzenie i montażu, 5.4. Przedmiot ubezpieczenia oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym oszklenie w budynkach wspólnot, również w częściach wspólnych 5.5. Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona 5.6. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia ,00 PLN 2.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 7.1. Suma gwarancyjna: ,00 PLN dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy 7.2. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia,* Ryzyka: związane z całą prowadzoną działalnością oraz posiadanym, używanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i używanym na podstawie umów użyczenia, dzierżawy, najmu, leasingu i innych) i administrowanym mieniem z rozszerzeniem o następstwa szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. Franszyzy i udziały własne zniesione. Suma gwarancyjna ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 14

15 * pod pojęciem prowadzonej działalności rozumie się w szczególności: prowadzenie jednostek Gminy Dobromierz (działalność oświatowodydaktyczna, funkcjonowanie sal gimnastycznych, basenów kąpielowych, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, obiektów sportoworekreacyjnych, stołówek szkolnych, organizacja wycieczek szkolnych itd.), działalność Straży OSP, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych; pod pojęciem osoby trzeciej należy rozumieć również pracowników Gminy i jej jednostek organizacyjnych, uczniów korzystających z jednostek Gminy Dobromierz, jak też pensjonariuszy GOPS) * pod pojęciem prowadzenia działalności rozumie się również wykonywanie zadań zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia ( DZ.U. Nr 123, poz. 779 z 1997 r.). Strażnicy biorą udział w akcjach, są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, w trakcie interwencji korzystają z pojazdów służbowych Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podmioty, z których pomocą ubezpieczający wykonuje czynności, jak również przez podmioty, którym wykonanie tych czynności powierza. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (dotyczy zakresu podstawowego oraz wszystkich rozszerzeń odpowiedzialności, w tym OC kontrakt). Zakres ubezpieczenia pokrywa również następujące koszty dodatkowe: - koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, - koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, - koszty obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia dodatkowe uważa się piwnice, wózkowanie, schowki, garaże, suszarnie nie służące do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; na parkingach znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej, a przeznaczonych do użytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia oraz gości (umowa ubezpieczenia nie obejmuje ewentualnej odpowiedzialności za kradzież pojazdów lub innych przedmiotów znajdujących się na terenie parkingów); na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku, a spowodowane: - przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposażony jest budynek lub budynki, - przez urządzenia rekreacyjne i inne usytuowane na terenie dziedzińców i ogrodów i przeznaczone do użytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia, - przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów wokół budynku, - przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im prac w ogrodzie i przy utrzymaniu budynku lub budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 1. OC z tytułu zarządzania, posiadania i używania mienia ruchomego i nieruchomości, w tym dróg wewnętrznych i parkingów włącznie ze: a) szkodami wynikającymi ze zmian poziomu napięcia roboczego prądu elektrycznego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci. b) Szkodami elektrycznymi - co oznacza: uszkodzenia odbiorników w mieszkaniach spowodowanych awarią uszkodzeniem wewnętrznej linii zasilającej zainstalowanej od złącza kablowego do obwodów w mieszkaniach lokatorów oraz awarią instalacji gazowej c) Uszkodzenia mienia najemców lokali w stałych elementach mieszkania, malowanie ścian, sufitów na skutek zalania przez nieszczelne dachy, budynek lub okna, bez względu na stan techniczny dachów w dniu zawarcia ubezpieczenia i przyczyny ewentualnych rozszczelnień, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie naprawy lub remontu dachu wykonywanego przez podwykonawcę. Szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną a w szczególności szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach; d) Uszkodzenia mienia najemców lokalu, stałych elementów mieszkania na skutek zalania w cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych ( w tym w wyniku wybicia studzienek kanalizacyjnych) e) Uszkodzenia stałych elementów mieszkania lokatorów, najemców lokali, malowanie ścian, sufitów, uszkodzenia mienia lokatorów, najemców lokali powstałych w następstwie awarii wodociągowej( zgodnie z definicją) i c.o. odpowiedzialność cywilna wynikająca z pkt.c,d,e) 2. Odpowiedzialność cywilna obejmuje również szkody powstałe w częściach wspólnych 3. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzęta: Podlimit ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 15

16 Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - w tym powstałych na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) - szkód powstałych na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) Franszyzy i udziały zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych przez zalanie przez dach, - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną wzajemną, obejmującą szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczeniową (przez osoby trzecie rozumie się również pracowników Gminy i jednostek podległych), Franszyzy i udziały zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy, niezależnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Gminę i jej podwykonawców Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników, Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Franszyzy i udziały zniesione 16

17 Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (zakażeń pokarmowych itp.) związanych w szczególności z prowadzeniem stołówek szkolnych, pod pojęciem chorób zakaźnych należy rozumieć w szczególności: - wywoływane przez bakterie - angina, płonica (szkarlatyna), dur brzuszny, dury rzekome (choroba brudnych rąk), czerwonka, cholera, błonnica (dyfteryt), tężec, wąglik, dżuma, ksztusiec (koklusz), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, - wywoływane przez wirusy - różyczka, świnka, grypa, porażenie dziecięce (Heinego-Medine), papuzica, pryszczyca, wścieklizna, żółta febra, zapalenie wątroby, - wywoływane przez krętki - dur, żółtaczka, - inne - gruźlica, choroby wywoływane przez pierwotniaki i robaki, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o wynikającą z przepisów prawa (ustawa o drogach publicznych, kodeks cywilny) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu szkód powstałych w związku z zarządzaniem drogami, ulicami i chodnikami (pas drogowy), obejmująca w szczególności szkody spowodowane następującymi zdarzeniami, przyczynami ich powstania: - złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, garbów, przełomów, kolein, odkształceń a także zapadanie się nawierzchni i podłoża, - zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem), - przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym, - leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, - uszkodzeniem wskutek silnych wiatrów oraz intensywnych opadów, - w związku z rozrastającym się systemem korzennym drzew, - śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów i olei, - stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - oznakowaniem lub brakiem oznakowania, w tym również oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, - naniesienie na obszar pasa drogowego elementów urządzeń związanych z wyposażeniem ulicy min: tablic reklamowych, informacyjnych, elementów oznakowania pionowego powstałych wskutek silnych wiatrów, - awaria sygnalizacji świetlnej, wadliwe działanie sygnalizacji świetlnej, 17

18 - urządzeniami w nawierzchni drogi, w szczególności brakiem elementów infrastruktury technicznej, zasuw, skrzynek gazowych, pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu, - w związku z uszkodzeniem lub dewastacją wiat przystankowych i lamp oświetlenia ulicznego oraz elementów sygnalizacji świetlnej (m.in. na skutek wybicia szyby lub uszkodzenia konstrukcji, w tym również uszkodzenia konstrukcji na skutek złych warunków atmosferycznych) w wyniku których, szkody doznały osoby trzecie, - powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego), - w związku z istnieniem w pasie drogowym wbudowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego pozostających poza zarządem drogi, powstałych wskutek ich nienależytego stanu technicznego, - zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również powstałe w czasie intensywnych opadów deszczu i śniegu, - robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, - w związku z ryzykiem używania maszyn drogowych i transportu drogowego, - pojedynczymi wyrwami w poboczu, - nie normatywną skrajnią poziomą, spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 72 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 3 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Długość dróg: 42 km Franszyza redukcyjna - 300,00 PLN Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu szkód powstałych w związku z zarządzaniem parkami, placami zabaw, małą architekturą, zbiornikiem wodnym, oczyszczalnią ścieków, cmentarzem - obejmująca w szczególności szkody spowodowane następującymi zdarzeniami, przyczynami ich powstania: - złym stanem technicznym ścieżek, placów zabaw, cmentarza wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, - zimowym utrzymaniem placów zabaw, ścieżek w parkach oraz ścieżek na cmentarzu (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości placów zabaw, ścieżek w parkach (stanem powierzchni spowodowanych zaśmieceniem), - złym stanem technicznym i brakiem zabezpieczenia zbiornika wodnego, oczyszczalni ścieków, cieków wodnych w parkach, mostków, kładek itp., - przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą przy placach zabaw oraz w parkach i na cmentarzu, - leżące na ścieżkach, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, 18

19 - stanem technicznym mostów i wiaduktów w parkach (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - oznakowaniem lub brakiem oznakowania placów zabaw uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, - powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę placów zabaw usług lub robót (konserwacja, modernizacja), - robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w środowisku naturalnym Franszyza redukcyjna 10% w szkodach rzeczowych Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportoworekreacyjnych masowych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy, Rozszerzenie: - włączenie szkód spowodowanych przez wykonawców (zawodników, sędziów) biorących udział w imprezie - włączenie szkód spowodowanych wykonawcom (zawodnikom, sędziom), - włączenie odpowiedzialności za nieodpłatny pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy. Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/ pensjonariuszom Domów Opieki Społecznej w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych; Franszyzy i udziały - zniesione 19

20 Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby kierowane do wykonywanie prac społecznie użytecznych; Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym.: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 2) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 3) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 4) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 20

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego) 2 I. NAZWA ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo