ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, Dobromierz NIP: REGON: Podmioty objęte ubezpieczeniem: 1. Urząd Gminy Dobromierz Pl. Wolności 24, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 49 Dodatkowe lokalizacje: Ul. Cmentarna 14, Dobromierz 2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Pl. Wolności 19, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 10 - PKD: 9004Z Dodatkowe lokalizacje: - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu, ul. Podgórna 2 - Biblioteka Wiejska w Roztoce, Ul. Jana Pawła II 7/9 - Biblioteka Wiejska w Gniewkowie, Gniewków 3 - Biblioteka Wiejska w Czernicy, Czernica 6 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu Ul. Cmentarna 14, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 9 - PKD: 8899Z 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu Ul. Ogrodowa 4, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 18 - PKD: 8425Z 1

2 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce Ul. 3 Maja 53, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 12 - PKD: 8425Z 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie Gniewków 44A, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 10 - PKD: 8425Z 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie Kłaczyna 100B, Roztoka - NIP: - REGON: liczba pracowników: 6 - PKD: 8425Z 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowej Jugowa, Jugowa - NIP: - REGON: - liczba pracowników: - PKD: 8425Z 9. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Ul. Podgórna 2, Dobromierz - NIP: REGON: liczba pracowników: 20 - PKD: 8520Z 10. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Gniewków 3, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 20 PKD: 8520Z 11. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Ul. Jana Pawła II 7/9, Roztoka - NIP: REGON: liczba pracowników: 36 2

3 3. Opis przedmiotu zamówienia W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: ZADANIE I: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), ZADANIE II: ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW), ZADANIE III: ubezpieczenie NNW dla członków OSP. Wszelkie informacje niezbędne zakładom ubezpieczeń do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w rozdziale 2 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, dane dotyczące szkodowości, warunki szczególne). 4. Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia konieczności ubezpieczenia nowych obiektów, mienia itp. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 5. Okres ubezpieczenia 5.1. Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwuletni od dnia do dnia , chyba, że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach Dla ubezpieczeń komunikacyjnych, okresy ubezpieczeń podane będą przy wykazie pojazdów. Polisy dla wszystkich pojazdów zostaną wystawione od razu po rozstrzygnięciu przetargu Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) - sprzętu elektronicznego (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) - OC/AC/NW komunikacyjne, - ubezpieczenie NNW dla członków OSP. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne, za wyjątkiem polis, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. Polisy ubezpieczeniowe w powyższych ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki. Brak składek minimalnych w polisach krótkoterminowych i przy doubezpieczaniu. Dodatkowo, w ramach powyższych ubezpieczeń, zostaną wystawione odrębne polisy zgodnie z podziałem, jaki wskaże Ubezpieczający. Odrębne polisy będą sformułowane dla spełnienia celów budżetowych oraz dla spełnienia wymogów związanych z naniesieniem cesji Ustalenia odnośnie ubezpieczeń wspólnych: - mienia od kradzieży z dewastacją - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) 3

4 - ubezpieczenie OC - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne, za wyjątkiem polis, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. Polisy ubezpieczeniowe w powyższych ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. Każda jednostka będzie mogła uzyskać certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach polisy wspólnej. W przypadku OC na każdym certyfikacie znajdzie się zakres ubezpieczenia oznaczony w SIWZ. Na każdym certyfikacie znajdzie się informacja o składce cząstkowej, jaką jednostka zapłaci za dane ryzyko. Składka cząstkowa zostanie ustalona w porozumieniu z zamawiającym w oparciu o budżet, jaki zamawiający przygotował dla poszczególnych jednostek. Certyfikaty zostaną wystawione wyłącznie w celach budżetowych Gminy niewystawienie certyfikatu dla jakiejkolwiek z jednostek, nie świadczy o braku ochrony ubezpieczeniowej ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich jednostek i wszystkich lokalizacji zapewniają polisy wspólne wystawione na podstawie niniejszego przetargu. Dodatkowo w ramach powyższych wspólnych ubezpieczeń - zostaną wystawione odrębne certyfikaty zgodnie z podziałem, jaki wskaże Ubezpieczający przy wystawianiu polis. Odrębne certyfikaty będą sformułowane dla spełnienia celów budżetowych oraz dla spełnienia wymogów związanych z naniesieniem cesji. 6. Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarci umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 4

5 Rozdział 2 Opis warunków zamówienia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie Gminy Dobromierz i jej jednostek organizacyjnych na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie ubezpieczeniowym. 1. Założenia wspólne 1. Okresy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy w odniesieniu do wszystkich ryzyk obejmuje dwuletni okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 2. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 3. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. Składka dodatkowa płatna w systemie pro rata temporis. W przypadku zbycia mienia (sprzedaży, oddania w dzierżawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku) składna za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych. 4. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek ubezpieczeniowych będzie odmienna od zawartej w SIWZ lub gdy uaktualnieniu ulegną inne informacje odnośnie jednostek np. liczby zatrudnionych osób, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. 5. Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). Brak składek minimalnych. 6. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie cesja wystawiane będą odrębne polisy. 7. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie dzierżawa wystawiane będą odrębne polisy na każde ryzyko. 8. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 5

6 9. Szkodowość: 2010: majątek: Zakład Obsługi Komunalnej 1 szkoda z ryzyka OC, wypłacono 980,21 PLN Zakład Obsługi Komunalnej 1 szkoda z ryzyka OC, wypłacono 1 572,60 PLN komunikacja: brak 2011: majątek: brak komunikacja: Gmina Dobromierz, pojazd DSW05880, polisa AC, wypłacono 913,03 PLN Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 1 szkoda majątkowa, wypłacono 140,00 PLN 2012: majątek: brak komunikacja: brak 10.Informacje uzupełniające: Gmina posiada oczyszczalnię ścieków. Gmina nie zarządza wysypiskiem odpadów. 2. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu ZADANIE I: 2.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia P (podstawowy) - pożar, uderzenie pioruna, eksplozja ( rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ (pozostałe żywioły) trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie z definicją), huragan ( zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia, co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. 6

7 PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych, opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu). Limit odpowiedzialności: ,00 PLN. Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową limit odpowiedzialności: ,00 PLN. WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych. PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (zgodnie ze SIWZ oraz OWU) limit odpowiedzialności ,00 PLN. DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje również dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, wiaty przystankowe na terenie Gminy Dobromierz, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, progi zwalniające, place zabaw, osprzęt znajdujący się na placach zabaw i na placach rekreacyjnych, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp.) - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni oświetlenia drogowego, oznakowania dróg, ławek, reklam - należących do Gminy Dobromierz itp. - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN graffiti limit ,00 PLN Powyższe rozszerzenie obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych żywiołów. Powyższe rozszerzenie może być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku O ile w OWU danego wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego Zadania nie mają one zastosowania: 1) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych lub co, 2) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar, 3) ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone powodzią), jak również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym terenie), 4) ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, bramy, budynki i budowle, 5) obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni. 7

8 2.1.3 Przedmiot ubezpieczenia: - Budynki - przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak rynny, odgromniki, przyłącza i urządzenia instalacyjne z uwzględnieniem dźwigów osobowych (w szczególności wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, telefoniczną, TV-kablową, odgromową itp.) wraz z ich wyposażeniem, za które uważa się umywalki, zlewy, wanny, brodziki, muszle ustępowe, bidety, piece, podgrzewacze ciepłej wody, hydrofory itp.- o ile nie należą do osób trzecich Ponadto w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń udziela ochrony na pozostałe elementy budynku takie jak powłoki malarskie, wszelkie wykładziny trwale przymocowane do ścian i podłóg w tym boazerie, posadzki itp. oraz wbudowane meble. o ile nie należą do osób trzecich - Budowle (w szczególności: pojemniki na śmieci, parkometry, bramy, balustrady, włazy studni kanalizacyjnych, wpusty deszczowe, słupy przystankowe, kompozycje przestrzenne, pomniki, rzeźby, ogrodzenia, fontanny i inne obiekty małej architektury, wiaty, bramy, balustrady, ogrodzenia, szalety miejskie) - Nakłady inwestycyjne (w obcych środkach trwałych lub zwiększenie wartości własnych) - Rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne, sieci energetyczne - Sygnalizacja świetlna z infrastruktura towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz szafki zasilające w systemie na I ryzyko a) system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej - jeśli nie zaznaczono inaczej c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy i udziały własne zniesione Przedmiot ubezpieczenia: - Środki trwałe wg grup (w tym elektroniczne) - Środkami trwałe niskiej wartości (w tym elektroniczne) - Zbiory biblioteczne - Płytoteki - Maszyny i urządzenia - Instrumenty muzyczne - Kostiumy teatralne, rekwizyty, sprzęt nagłaśniający a) system ubezpieczenia: sumy stałe, b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej początkowej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Środki obrotowe (materiały biurowe, środki czystości, zawartość magazynów itp.) a) system ubezpieczenia: wartość nabycia b) rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, 8

9 2.1.5.d) zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy zniesione Jednostka Sumy ubezpieczenia dla części indywidualnej Budynki, budowle Środki trwałe i niskocenne Środki obrotowe Gmina Dobromierz , ,29 0,00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , , ,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu 0, ,84 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu ,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce ,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie ,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie ,49 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowej ,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu , ,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie , ,57 0,00 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce , ,00 0,00 Razem , , ,00 Sumy ubezpieczenia część ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Mienie pracownicze i uczniowskie a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) odszkodowanie płatne w wartości rzeczywistej, c) mienie osobiste są to odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, d) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, e) suma ubezpieczenia: ,00 PLN f) franszyzy zniesione 9

10 2.1.8.Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne (również w obce środki trwałe) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, c) suma ubezpieczenia: ,00 PLN d) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Budowle (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, parkingi, boiska, wiaty przystankowe i turystyczne na terenie Gminy Dobromierz itp.) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne (siłowniki bram, hydranty, progi zwalniające, bariery mostowe i ochronne itp.) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Wyposażenie placów zabaw, parków, obiektów sportowo- rekreacyjnych a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa * c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa * c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Słupy oświetleniowe, oprawy lamp i lampy a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa * c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: ,00 PLN e) franszyzy zniesione * przez szacunkową wartość odtworzeniową należy rozumieć wartość zastąpienia uszkodzonego lub zniszczonego mienia przez nowy o zbliżonych parametrach technicznych dostępnych na rynku bez uwzględnienia ulepszenia 10

11 2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji związanej z kradzieżą system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.) limit ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości): a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, b) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona c) suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości) od ryzyka kradzieży zwykłej: Kradzież zwykła: rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, produkty spożywcze itp.), których posiadanie można udokumentować a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, b) Franszyza integralna 50,00 EUR, franszyza redukcyjna brak c) suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki obrotowe: a) rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, b) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona d) suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 4 000,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne: a) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, b) przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe, w tym również gotówka zbierana przez inkasentów (inkasenci, najczęściej są to sołtysi, zbierają podatki i przechowują zebraną gotówkę w 11

12 swoich prywatnych domach/lokalach mieszkalnych; najczęściej cztery razy w roku, każdy z inkasentów dostarcza osobiście zebraną gotówkę do banku) c) transport gotówki na terenie RP, d) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona e) suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: Suma ubezpieczenia ,00 PLN f) suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: Suma ubezpieczenia ,00 PLN g) suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas załadunku i wyładunku wartości pieniężnych) Suma ubezpieczenia ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: mienie pracownicze i uczniowskie: a) odszkodowanie płatne w wartości rzeczywistej, b) mienie osobiste są to odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, c) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona d) suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: Suma ubezpieczenia ,00 PLN 2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować także wszelkie szkody powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, system ubezpieczenia: sumy stałe, rodzaj wartości: księgowa brutto, sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (także od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty również sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach samochodowych, Franszyza integralna brak, udział własny dla sprzętu o wartości do 3 000,00 PLN 100,00 PLN, 12

13 dla sprzętu o wartości powyżej 3 000,00 PLN 300,00 PLN, sumy ubezpieczenia indywidualne szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ: Jednostka Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny Monitoring Gmina Dobromierz , , ,00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , , ,44 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu 5 125, ,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie 0,00 0,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowej 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce , ,48 0, , ,22 0, , , ,00 RAZEM , , , sumy ubezpieczenia: część ubezpieczeń wspólnych - suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ubezpieczenie oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, - oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi komputerami, - franszyza redukcyjna 500,00 PLN - sumy ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia dla oprogramowania ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla nośników danych ,00 PLN Postanowienia dodatkowe: 13

14 A. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny. B. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 5.1. Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, reklam świetlnych, witraży niezabytkowych 5.2. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 5.3. Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontażu, transportu, osadzenie i montażu, 5.4. Przedmiot ubezpieczenia oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym oszklenie w budynkach wspólnot, również w częściach wspólnych 5.5. Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona 5.6. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia ,00 PLN 2.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 7.1. Suma gwarancyjna: ,00 PLN dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy 7.2. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia,* Ryzyka: związane z całą prowadzoną działalnością oraz posiadanym, używanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i używanym na podstawie umów użyczenia, dzierżawy, najmu, leasingu i innych) i administrowanym mieniem z rozszerzeniem o następstwa szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. Franszyzy i udziały własne zniesione. Suma gwarancyjna ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 14

15 * pod pojęciem prowadzonej działalności rozumie się w szczególności: prowadzenie jednostek Gminy Dobromierz (działalność oświatowodydaktyczna, funkcjonowanie sal gimnastycznych, basenów kąpielowych, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, obiektów sportoworekreacyjnych, stołówek szkolnych, organizacja wycieczek szkolnych itd.), działalność Straży OSP, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych; pod pojęciem osoby trzeciej należy rozumieć również pracowników Gminy i jej jednostek organizacyjnych, uczniów korzystających z jednostek Gminy Dobromierz, jak też pensjonariuszy GOPS) * pod pojęciem prowadzenia działalności rozumie się również wykonywanie zadań zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia ( DZ.U. Nr 123, poz. 779 z 1997 r.). Strażnicy biorą udział w akcjach, są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, w trakcie interwencji korzystają z pojazdów służbowych Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podmioty, z których pomocą ubezpieczający wykonuje czynności, jak również przez podmioty, którym wykonanie tych czynności powierza. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (dotyczy zakresu podstawowego oraz wszystkich rozszerzeń odpowiedzialności, w tym OC kontrakt). Zakres ubezpieczenia pokrywa również następujące koszty dodatkowe: - koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, - koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, - koszty obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia dodatkowe uważa się piwnice, wózkowanie, schowki, garaże, suszarnie nie służące do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; na parkingach znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej, a przeznaczonych do użytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia oraz gości (umowa ubezpieczenia nie obejmuje ewentualnej odpowiedzialności za kradzież pojazdów lub innych przedmiotów znajdujących się na terenie parkingów); na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku, a spowodowane: - przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposażony jest budynek lub budynki, - przez urządzenia rekreacyjne i inne usytuowane na terenie dziedzińców i ogrodów i przeznaczone do użytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia, - przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów wokół budynku, - przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im prac w ogrodzie i przy utrzymaniu budynku lub budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 1. OC z tytułu zarządzania, posiadania i używania mienia ruchomego i nieruchomości, w tym dróg wewnętrznych i parkingów włącznie ze: a) szkodami wynikającymi ze zmian poziomu napięcia roboczego prądu elektrycznego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci. b) Szkodami elektrycznymi - co oznacza: uszkodzenia odbiorników w mieszkaniach spowodowanych awarią uszkodzeniem wewnętrznej linii zasilającej zainstalowanej od złącza kablowego do obwodów w mieszkaniach lokatorów oraz awarią instalacji gazowej c) Uszkodzenia mienia najemców lokali w stałych elementach mieszkania, malowanie ścian, sufitów na skutek zalania przez nieszczelne dachy, budynek lub okna, bez względu na stan techniczny dachów w dniu zawarcia ubezpieczenia i przyczyny ewentualnych rozszczelnień, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie naprawy lub remontu dachu wykonywanego przez podwykonawcę. Szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną a w szczególności szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach; d) Uszkodzenia mienia najemców lokalu, stałych elementów mieszkania na skutek zalania w cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych ( w tym w wyniku wybicia studzienek kanalizacyjnych) e) Uszkodzenia stałych elementów mieszkania lokatorów, najemców lokali, malowanie ścian, sufitów, uszkodzenia mienia lokatorów, najemców lokali powstałych w następstwie awarii wodociągowej( zgodnie z definicją) i c.o. odpowiedzialność cywilna wynikająca z pkt.c,d,e) 2. Odpowiedzialność cywilna obejmuje również szkody powstałe w częściach wspólnych 3. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzęta: Podlimit ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 15

16 Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - w tym powstałych na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) - szkód powstałych na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) Franszyzy i udziały zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych przez zalanie przez dach, - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną wzajemną, obejmującą szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczeniową (przez osoby trzecie rozumie się również pracowników Gminy i jednostek podległych), Franszyzy i udziały zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy, niezależnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Gminę i jej podwykonawców Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników, Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Franszyzy i udziały zniesione 16

17 Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (zakażeń pokarmowych itp.) związanych w szczególności z prowadzeniem stołówek szkolnych, pod pojęciem chorób zakaźnych należy rozumieć w szczególności: - wywoływane przez bakterie - angina, płonica (szkarlatyna), dur brzuszny, dury rzekome (choroba brudnych rąk), czerwonka, cholera, błonnica (dyfteryt), tężec, wąglik, dżuma, ksztusiec (koklusz), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, - wywoływane przez wirusy - różyczka, świnka, grypa, porażenie dziecięce (Heinego-Medine), papuzica, pryszczyca, wścieklizna, żółta febra, zapalenie wątroby, - wywoływane przez krętki - dur, żółtaczka, - inne - gruźlica, choroby wywoływane przez pierwotniaki i robaki, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o wynikającą z przepisów prawa (ustawa o drogach publicznych, kodeks cywilny) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu szkód powstałych w związku z zarządzaniem drogami, ulicami i chodnikami (pas drogowy), obejmująca w szczególności szkody spowodowane następującymi zdarzeniami, przyczynami ich powstania: - złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, garbów, przełomów, kolein, odkształceń a także zapadanie się nawierzchni i podłoża, - zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem), - przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym, - leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, - uszkodzeniem wskutek silnych wiatrów oraz intensywnych opadów, - w związku z rozrastającym się systemem korzennym drzew, - śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów i olei, - stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - oznakowaniem lub brakiem oznakowania, w tym również oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, - naniesienie na obszar pasa drogowego elementów urządzeń związanych z wyposażeniem ulicy min: tablic reklamowych, informacyjnych, elementów oznakowania pionowego powstałych wskutek silnych wiatrów, - awaria sygnalizacji świetlnej, wadliwe działanie sygnalizacji świetlnej, 17

18 - urządzeniami w nawierzchni drogi, w szczególności brakiem elementów infrastruktury technicznej, zasuw, skrzynek gazowych, pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu, - w związku z uszkodzeniem lub dewastacją wiat przystankowych i lamp oświetlenia ulicznego oraz elementów sygnalizacji świetlnej (m.in. na skutek wybicia szyby lub uszkodzenia konstrukcji, w tym również uszkodzenia konstrukcji na skutek złych warunków atmosferycznych) w wyniku których, szkody doznały osoby trzecie, - powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego), - w związku z istnieniem w pasie drogowym wbudowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego pozostających poza zarządem drogi, powstałych wskutek ich nienależytego stanu technicznego, - zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również powstałe w czasie intensywnych opadów deszczu i śniegu, - robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, - w związku z ryzykiem używania maszyn drogowych i transportu drogowego, - pojedynczymi wyrwami w poboczu, - nie normatywną skrajnią poziomą, spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 72 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 3 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Długość dróg: 42 km Franszyza redukcyjna - 300,00 PLN Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu szkód powstałych w związku z zarządzaniem parkami, placami zabaw, małą architekturą, zbiornikiem wodnym, oczyszczalnią ścieków, cmentarzem - obejmująca w szczególności szkody spowodowane następującymi zdarzeniami, przyczynami ich powstania: - złym stanem technicznym ścieżek, placów zabaw, cmentarza wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, - zimowym utrzymaniem placów zabaw, ścieżek w parkach oraz ścieżek na cmentarzu (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości placów zabaw, ścieżek w parkach (stanem powierzchni spowodowanych zaśmieceniem), - złym stanem technicznym i brakiem zabezpieczenia zbiornika wodnego, oczyszczalni ścieków, cieków wodnych w parkach, mostków, kładek itp., - przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą przy placach zabaw oraz w parkach i na cmentarzu, - leżące na ścieżkach, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, 18

19 - stanem technicznym mostów i wiaduktów w parkach (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - oznakowaniem lub brakiem oznakowania placów zabaw uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, - powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę placów zabaw usług lub robót (konserwacja, modernizacja), - robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w środowisku naturalnym Franszyza redukcyjna 10% w szkodach rzeczowych Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportoworekreacyjnych masowych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy, Rozszerzenie: - włączenie szkód spowodowanych przez wykonawców (zawodników, sędziów) biorących udział w imprezie - włączenie szkód spowodowanych wykonawcom (zawodnikom, sędziom), - włączenie odpowiedzialności za nieodpłatny pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy. Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/ pensjonariuszom Domów Opieki Społecznej w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych; Franszyzy i udziały - zniesione 19

20 Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby kierowane do wykonywanie prac społecznie użytecznych; Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym.: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 2) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 3) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 4) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 20

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 07-03-2014r. INFORMACJA NR 5 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia POWIATU LEGNICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA ZADANIA I i II

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia POWIATU LEGNICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA ZADANIA I i II ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia POWIATU LEGNICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA ZADANIA I i II Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Powiat Legnicki Pl.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo