OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY"

Transkrypt

1

2 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne Słowniczek Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa Stosowanie OWW... 2 Rozdział II Podstawowe obowiązki Stron Umowy Obowiązki Współpracownika Obowiązki Agenta Druki i wnioski Kontrola Współpracownika... 3 Rozdział III - Wynagrodzenie, potrącenia i terminy zapłaty Wynagrodzenie Współpracownika Potrącenia Terminy zapłaty i dokumenty płatnicze... 3 Rozdział IV - Renoma zawodowa i kariera Współpracownika Rozwój kariery i renoma Dziedziczność uprawnień i pozycji zawodowej Współpracownika... 3 Rozdział V - Zakaz konkurencji i klauzula lojalności Zakaz konkurencji Klauzula lojalności... 4 Rozdział VI - Tajemnica oraz ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji niejawnych Sposób przetwarzania danych osobowych Zakres tajemnicy zawodowej Tajemnica informacji o Kliencie Rozpoznawanie nielegalnego pochodzenia środków pieniężnych Klienta Następstwa naruszenia postanowień dotyczących tajemnicy oraz ochrony danych osobowych... 4 Rozdział VII - Odpowiedzialność Współpracownika Zakres odpowiedzialności Współpracownika Następstwa odpowiedzialności kontraktowej Kary umowne... 5 Rozdział VIII - Obowiązywanie Umowy Okres Umowy Rozwiązanie Umowy Cofnięcie lub wygaśniecie Upoważnienia Skutki rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy... 5 Rozdział IX - Zmiany w Umowie i komunikacja Stron Zmiany Umowy Doręczanie oświadczeń woli... 5 DZIAŁ II - POŚREDNICTWO UMÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE... 6 Rozdział X Przedmiot współpracy w zakresie ubezpieczeń na życie Wykonywanie czynności agencyjnych przy ubezpieczeniach na życie Rodzaje czynności agencyjnych wyłączonych z Umowy współpracy Rozwiązanie części Umowy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeń na życie... 6 Rozdział XI Upoważnienia do ubezpieczeń na życie Zakres Upoważnienia Ograniczenie zakresu Upoważnienia... 6 Rozdział XII Wynagrodzenie za pośrednictwo w ubezpieczeniach na życie Sposób wynagradzania Współpracownika... 6 DZIAŁ III - POŚREDNICTWO UMÓW UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH... 6 Rozdział XIII - Przedmiot współpracy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Wykonywanie czynności agencyjnych przy ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych Obowiązki szczegółowe Współpracownika przy zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych... 6 Rozdział XIV Upoważnienie do ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Zakres Upoważnienia Wniosek o rozszerzenie Upoważnienia... 7 Rozdział XV Wynagrodzenie z ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Sposób wynagradzania Współpracownika... 7 DZIAŁ IV - POŚREDNICTWO UMÓW UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH... 7 Rozdział XVI - Przedmiot współpracy w zakresie Funduszy Inwestycyjnych Promocja i pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Obowiązki szczegółowe Współpracownika w zakresie promocji i pośrednictwa w zbywaniu jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Ograniczenia czynności Współpracownika Uzupełnienie postanowień o odpowiedzialności kontraktowej... 7 Rozdział XVII - Upoważnienia do pośrednictwa Upoważnienie do pośrednictwa przy zbywaniu jednostek Funduszy Inwestycyjnych.. 7 Rozdział XVIII- Postanowienia wspólne dla pośrednictwa dotyczącego Funduszy Inwestycyjnych Dodatkowe obowiązki Współpracownika GLS Sp. z o. o.

3 Rozdział I Postanowienia wstępne 1.1 Słowniczek 1. Instytucja Finansowa Zakład Ubezpieczeń, Zakład Ubezpieczeń na Życie, Fundusz Inwestycyjny, wymienione w Akcie Umowy Współpracy. 2. Klient Konsument usług finansowych, potencjalny lub aktualny, wobec którego Współpracownik pośredniczy. 3. Umowa z Klientem umowa ubezpieczenia, umowa uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym, które zostały zawarte pomiędzy Klientem, a Instytucyjną Finansową za pośrednictwem Współpracownika. 4. Pośrednictwo - czynności wykonywane w imieniu i na rzecz Instytucji Finansowych obejmujące jedno lub więcej z wymienionych rodzajów usług: a) pośrednictwo ubezpieczeniowe wykonywane na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. nr 124. poz. 1154); b) pośrednictwo dystrybucyjne jednostek uczestnictwa wykonywane na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546). 5. Czynności agencyjne czynności faktyczne lub prawne wykonywane przez Współpracownika, na podstawie udzielonego Upoważnienia, zmierzające do zawarcia Umowy z Klientem albo skutkujące zawarciem Umowy z Klientem lub jej zmianą. 6. OWW niniejsze Ogólne Warunki Współpracy z Agentem. 7. Umowa umowa zawierana pomiędzy Agentem a Współpracownikiem, na podstawie podpisywanego Aktu Umowy Współpracy, Załączników do Aktu Umowy Współpracy oraz OWW przyjmowane wraz ze złożeniem podpisu pod Aktem Umowy Współpracy. 8. Załączniki do Aktu Umowy Współpracy Regulaminy wynagradzania, Upoważnienia, wraz z Regulaminami Kompetencyjnymi i inne Porozumienia zawierane ze Współpracownikiem przy podpisaniu Umowy. 9. Prawa własności intelektualnej w tym autorskie do niniejszej Umowy należą do Agenta i podmiotów opracowujących ją na zlecenie Agenta i nie są przenoszone na osoby trzecie, a w tym również na Współpracownika. 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa 1. Czynności agencyjne Współpracownik wykonuje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami i procedurami wprowadzonymi przez Agenta lub Instytucję Finansową, w tym statutami Instytucji Finansowej, regulaminami, zaleceniami Instytucji Finansowej oraz postanowieniami Umowy. Do obowiązujących przepisów prawa zalicza się przepisy prawa wymienione w 1.1. ust. 4 oraz przepisy Dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego lub każde inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego wydane w okresie późniejszym, a dotyczące przedmiotu Umowy. 2. Współpracownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926), jak również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) lub każdych innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego wydanych w okresie późniejszym, a dotyczących danych osobowych oraz przepisów dotyczących działalności Agenta i Instytucji Finansowych. 3. Współpracownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o własności intelektualnej a w tym Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 90 poz. 631) i Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 119 poz. 1117) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), a w tym w szczególności w zakresie posługiwania się znakami towarowymi, nazwami Instytucji Finansowych i Agenta, w sposób zgodny z celem i zakresem Umowy i Upoważnienia. 4. Współpracownik oświadcza, że w ciągu 12 ostatnich miesięcy przed dniem zawarcia Umowy nie podejmował bezpośrednio (jako agent) ani pośrednio (jako osoba fizyczna wykonująca Czynności agencyjne) współpracy z żadną Instytucją Finansową na rzecz której będzie wykonywał Czynności agencyjne zgodnie z niniejszą Umową. W razie gdyby niniejsze oświadczenie nie odpowiadało prawdzie Współpracownik poinformuje Agenta o tym fakcie i przedłoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez daną Instytucję Finansową na podjęcie współpracy z Agentem, chyba że Agent takiego oświadczenia nie będzie wymagał. 5. Współpracownik kontaktuje się z Klientem, informując o posiadanym Upoważnieniu wskazującym, na rzecz której Instytucji Finansowej działa i w ramach jakiego rodzaju pośrednictwa. 6. Wykonywanie Czynności agencyjnych na rzecz każdej Insytucji Finansowej wymaga odrębnego Upoważnienia. W przypadku udzielenia Współpracownikowi bezpośrednio przez Instytucję Finansową Pełnomocnictwa lub Upoważnienia na dany rodzaj pośrednictwa, Agent nie jest zobowiązany do udzielenia odrębnego Upoważnienia. Ilekroć w OWW używa się sformułowania Upoważnienie, to należy pod nim rozumieć również Upoważnienie lub Pełnomocnictwo udzielone przez Instytucję Finansową. 7. Współpracownik wykonuje Czynności agencyjne przestrzegając limitów sum ubezpieczeń określonych w Regulaminie Kompetencyjnym i wykonuje zawarte w tym Regulaminie postanowienia dotyczące poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Instytucje Finansowe. 8. Czynności, o których mowa w ust. 1 Współpracownik wykonuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu Upoważnienia w zakresie poszczególnych Instytucji Finansowych. 9. Upoważnienie udzielone Współpracownikowi przez Agenta nie może być pod jakimkolwiek tytułem przenoszone na osoby trzecie, w drodze dalszych Pełnomocnictw lub Upoważnień udzielanych przez Współpracownika. 10. Czynność, dokonana przez Współpracownika z przekroczeniem udzielonego Współpracownikowi Upoważnienia nie wywołuje skutków prawnych, chyba że Agent lub Instytucja Finansowa niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o dokonaniu takiej czynności prawnej złoży oświadczenie, że czynność tą potwierdza. 1.3 Stosowanie OWW 1. Wraz z podpisaniem Aktu Umowy Współpracy Strony akceptują w całości OWW, które stanowią integralną część Umowy, podobnie jak Załączniki do Aktu Umowy Dział I - Postanowienia ogólne Współpracy. 2. W każdym z Działów OWW określono szczegółowe obowiązki w zakresie wykonywania poszczególnych rodzajów pośrednictwa. 3. Strony Umowy współpracy stosują przepisy Działu I (Postanowienia Ogólne) oraz te działy OWW, których przedmiot został wskazany w Umowie oraz Upoważnieniach, które określają Instytucje Finansowe, na rzecz których wykonywane jest Pośrednictwo. 4. W kwestiach nieuregulowanych w poszczególnych Działach odpowiednio stosuje się postanowienia z Działu I. 5. Realizacja praw i obowiązków określonych w danym Dziale nie wyczerpuje obowiązków Stron, jeżeli zostały one dodatkowo określone w innych postanowieniach Umowy, jej Załącznikach lub aneksach albo obowiązujących przepisach prawa. Rozdział II Podstawowe obowiązki Stron Umowy 2.1 Obowiązki Współpracownika 1. Współpracownik zobowiązuje się do wykonywania czynności wchodzących w zakres Umowy, z zachowaniem należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz z zachowaniem dobrych obyczajów i zasad uczciwego obrotu oraz w sposób lojalny wobec Agenta oraz Instytucji Finansowych. 2. Współpracownik zobowiązuje się do: a) udzielania rzetelnej i pełnej informacji Klientom, z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a w tym co do wielkości kapitału akcyjnego Instytucji Finansowych na rzez których działa, akcjonariuszy, wartości jednostek rozrachunkowych, opłat pobieranych przez Instytucję Finansową; b) niezwłocznego udzielania Agentowi informacji oraz okazywania dokumentacji związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, umowy z Klientem, mających znaczenie dla Agenta lub Instytucji Finansowych; c) przeciwdziałania próbom zatajania przez Klientów prawdy lub podawania nieprawdy we wnioskach o ubezpieczenie lub o uczestnictwo w Funduszach oraz oświadczeniach składanych w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umów z Klientem zawartych oraz informowania Agenta o podejmowanych próbach tego typu zachowań; d) posługiwania się drukami, informacjami o ogólnych warunkach ubezpieczenia i innymi dokumentami dostarczonymi wyłącznie przez Agenta lub Instytucję Finansową; e) należytego przechowywania i rozliczania otrzymanych dokumentów, materiałów i druków ścisłego zarachowania; f) Współpracownik zobowiązany jest przekazywać na rachunek bankowy Towarzystwa na bieżąco, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu zawarcia umowy z Klientem, pobraną przez siebie od Klienta składkę jednorazową lub ratę składki ubezpieczeniowej, chyba że uprawnienie do ich pobierania zostało wyłączone lub ograniczone w treści Upoważnienia lub niniejszego OWW; g) niezwłocznego przekazywania do Agenta wszelkich informacji i dokumentów otrzymanych od Klienta a dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej obowiązywania; h) niezwłocznego powiadomienia Agenta o utracie (braku) druków ścisłego zarachowania, w tym zwłaszcza polis lub innych dokumentów, najpóźniej następnego dnia po stwierdzeniu ich utraty (braku) i postępowania zgodnie z wytycznymi Agenta; i) wykonywania innych powierzonych czynności określonych przez Agenta w Upoważnieniu niezbędnego dla prawidłowej obsługi Klientów lub wynikających z istotnych potrzeb Agenta; j) doskonalenia umiejętności zawodowych i udziału w szkoleniach, spotkaniach, zebraniach i naradach organizowanych i współorganizowanych przez Agenta lub Instytucję Finansową; k) wręczania Klientom przed zawarciem umowy ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia lub innych dokumentów określanych przez Instytucje Finansowe w zakresie pozostałych Umów z Klientem; l) niezwłocznego poinformowania Agenta o żądaniach i wnioskach kierowanych przez uprawnione organy, jeżeli mają one związek z działalnością Agenta i Instytucji Finansowych; m) informowania Agenta o wszelkich zmianach danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów nie później niż w dniu następnym po zaistnieniu tej zmiany. W szczególności obowiązek ten dotyczy informowania Agenta o każdym prawomocnym wyroku skazującym Współpracownika za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; n) powiadamiania Klienta czy Agent działa na rzecz jednego czy wielu Instytucji Finansowych i na żądanie Klienta informowanie go o nazwach Instytucji Finansowych, na rzecz których działa oraz ich adresach i siedzibach; o) stosowania właściwych kodów ubezpieczeń w przypadku wystawiania polisy ubezpieczeniowej. 3. Współpracownik zobowiązany jest do występowania w odpowiednim stroju oraz okazywania Upoważnienia do wykonywania Pośrednictwa. 4. Współpracownik nie jest uprawniony do bezpośrednich kontaktów z Instytucjami Finansowymi, w przedmiocie wykonania Umowy, chyba że otrzyma w tym zakresie stosowne Upoważnienie od Agenta. 5. Współpracownik zobowiązuje się do bieżącego regulowania należności publicznoprawnych, w tym podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, w ramach której wykonuje Umowę. 6. Agent nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Współpracownika umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdyby właściwe organy lub instytucje publiczne stwierdziły taki obowiązek odnośnie Współpracownika. 7. Współpracownik ma obowiązek poprawy usterek, usunięcia wadliwości, uzupełnienia dokumentacji przedłożonej Agentowi lub Instytucji Finansowej, a dotyczącej nawiązania przez Klienta umowy z Instytucją Finansową w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania go o wadliwościach lub brakach. 8. Współpracownik zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z dokonywaniem przez Agenta wpisów i wykreśleń Współpracownika we właściwych rejestrach dotyczących prowadzenia działalności pośrednictwa, zgodnie ze stawkami stosowanymi przez organy prowadzące rejestry. 9. Współpracownik, który osiągnie, co najmniej trzecią pozycję w rozwoju kariery zawodowej (Kierownik Przedstawicielstwa) zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkoleń w których brał udział od momentu osiągnięcia tej pozycji, o ile wypowie niniejszą Umowę w ciągu dwóch lat od dnia jej podpisania albo Umowa zostanie rozwiązana przez Agenta w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia). Agent 2 GLS Sp. z o. o.

4 przedstawi Współpracownikowi, kalkulację kosztów szkoleń w jakich uczestniczył Współpracownik, która będzie podstawą żądania zwrotu. 2.2 Obowiązki Agenta 1. W ramach niniejszej Umowy Agent zobowiązany jest do: a) przekazywania Współpracownikowi dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego zawierania i wykonania Umów z Klientem. Informacje i komunikaty przekazywane będą przez Agenta do Współpracownika lub do biura, do którego przynależy, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ), publikacji na stronie internetowej Agenta albo pisemnie; b) zapewnienia Współpracownikowi dokumentów, druków i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności objętej Umową, z wyjątkiem materiałów biurowych; c) przekazywania obowiązujących taryf, ogólnych warunków umów ubezpieczenia, zarządzeń, regulaminów poprzez ich publikację na stronie internetowej Agenta, poprzez udostępnienie ich do odbioru w siedzibie Agenta albo w inny sposób ustalony ze Współpracownikiem; d) wypłacania Współpracownikowi należnych prowizji i wynagrodzeń; e) przekazywania informacji o należnym wynagrodzeniu i wynagrodzeniu wypłaconym; f) organizowania szkoleń dla Współpracownika na zasadach wynikających z odrębnych uzgodnień. 2.3 Druki i wnioski 1. Współpracownik zaopatruje się w polisy, dowody wpłaty, ogólne warunki ubezpieczenia oraz pozostałe druki ubezpieczeniowe w siedzibie Agenta lub u wyznaczonych przez Agenta osób fizycznych (w biurach regionalnych i terenowych). 2. Pobrane przez Współpracownika druki dowodów ubezpieczenia takie jak polisy czy dowody wpłat są drukami ścisłego zarachowania i nie mogą być przekazywane innym osobom z zastrzeżeniem ust Współpracownik zobowiązany jest, w zakresie rozliczeń druków ścisłego zarachowania, do rozliczania się z Agentem na każde jego wezwanie. Wezwanie może obejmować także obowiązek dostarczania wykazów polis, wraz z kopiami zawartych polis, wniosków i dowodów wpłat składek pobranych przez Współpracownika od ubezpieczających. W tym zakresie Współpracownik zobowiązany jest do udostępnienia Agentowi druków w sposób określony w wezwaniu. Nieudostępnienie druków w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wezwania może być potraktowane przez Agenta jako odmowa udostępnienia druków. 4. Współpracownik zobowiązany jest prowadzić we własnym zakresie ewidencję pobranych od Agenta druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów wskazanych przez Agenta. Ponadto Współpracownik zobowiązany jest prowadzić ewidencję zawartych umów ubezpieczenia, pobranych od ubezpieczających składek oraz innych należności. Współpracownik na wezwanie Agenta sporządza spis z natury pobranych druków ścisłego zarachowania. 5. Wykonując obowiązek powiadomienia o utracie druków ścisłego zarachowania określony w 2.1 ust. 2 lit.h OWW, Współpracownik zobowiązany jest do wskazania ilości, rodzajów i numerów utraconych druków, wraz ze zwięzłym wyjaśnieniem okoliczności utraty lub zaginięcia. 2.4 Kontrola Współpracownika 1. Agent w trakcie realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu ma prawo do kontroli Współpracownika w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków. 2. Kontrola dotyczy w szczególności czynności pośrednictwa, oraz realizacji postanowień niniejszej Umowy. 3. W ramach prowadzonej kontroli Agentowi przysługuje prawo żądania od Współpracownika aktualnego wypisu z krajowego rejestru karnego potwierdzającego, istnienie uprawnienia do wykonywana czynności pośrednictwa. Współpracownik zobowiązany jest dostarczyć przedmiotowy wypis w ciągu 3 dni roboczych od złożenia żądania przez Agenta. Koszty wypisu ponosi Współpracownik. Rozdział III - Wynagrodzenie, potrącenia i terminy zapłaty 3.1 Wynagrodzenie Współpracownika 1. Agent jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Współpracownika pośrednictwa na zasadach określonych w Regulaminie Prowizyjnym stanowiącym Załącznik do Aktu Umowy Współpracy. 2. Prowizje wylicza się na podstawie wpłaconych przez Klienta sum pieniężnych, osobno dla każdej Instytucji Finansowej. Otrzymana prowizja wyczerpuje w całości roszczenia Współpracownika w stosunku do Agenta z tytułu wynagrodzenia za całość realizacji usługi, w szczególności Współpracownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. 3. Agent może dokonać zwrotu na rzecz Współpracownika poniesionych przez niego kosztów wpłat składki pobranej od Klienta, jeżeli taki zwrot został przewidziany w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Agentem i Instytucją Finansową. W takim przypadku do dokonania zwrotu niezbędne jest przekazanie Agentowi przez Współpracownika oryginału dowodu wpłaty, z którego wynika poniesiony koszt. 4. Współpracownik nie może domagać się żadnego wynagrodzenia od Klientów lub bezpośrednio od Instytucji Finansowych w związku z wykonywaniem pośrednictwa. 5. Agent zastrzega sobie możliwość zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, w szczególności w przypadkach związanych ze zmianami w przepisach prawa albo w przypadku zmiany umowy z Instytucją Finansową. 6. Współpracownikowi nie przysługuje prowizja: a) od Umów z Klientem zawartych po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy lub umowy Agencyjnej zawartej przez Agenta z Instytucją Finansową. b) od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy lub umowy Agenta z Instytucją Finansowa, co do Umów z Klientem zawartych w czasie ich obowiązywania; c) od umów zawartych za pośrednictwem Współpracownika, jeżeli należna Instytucji Finansowej składka ubezpieczeniowa nie została wpłacona w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy zawartej oraz jeżeli Instytucja Finansowa nie otrzyma w tym terminie Umowy zawartej oraz dokumentów towarzyszących jej podpisaniu. 6. W przypadku Współpracowników nie wykonujących niniejszej Umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należne Wynagrodzenie wyliczone na podstawie Regulaminu Prowizyjnego jest pomniejszane przez Agenta o zaliczki na podatek, składkę zdrowotną oraz składki na ubezpieczenie społeczne, nawet gdyby Współpracownik posiadał inny obowiązkowy tytuł ubezpieczenia społecznego uprawniający do uznania niniejszej Umowy za tytuł dobrowolny. Wyliczone składki i zaliczki Agent przekazuje na rzecz właściwego dla Współpracownika Urzędu Skarbowego oraz na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składek na ubezpieczenia społeczne nie potrąca się od Współpracowników będących studentami do ukończenia 26 roku życia, którzy udowodnią fakt pobierania nauki odpowiednimi dokumentami. 7. Agent z należnej Współpracownikowi prowizji może potrącić koszty związane z obsługą administracyjną zeznań podatkowych Współpracownika, a w tym zwłaszcza koszty korespondencji. 3.2 Potrącenia 1. Z wynagrodzeń nie dokonuje się żadnych potrąceń za wyjątkiem tych, które wynikają z przepisów prawa, jak również wyraźnych zapisów Umowy, lub pisemnych porozumień pomiędzy Agentem a Współpracownikiem. 2. W przypadku wypłacenia Współpracownikowi przez Agenta nienależnego wynagrodzenia, w szczególności w razie jego błędnego obliczenia, Agent może potrącić jego kwotę z następnego wynagrodzenia należnego Współpracownikowi. Natomiast gdy Współpracownikowi nie przysługuje takie wynagrodzenie, zgodnie z niniejszą Umową, jest zobowiązany zwrócić Agentowi nienależną kwotę w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania. 3. Potrąceniom podlegają niezaspokojone roszczenia odszkodowawcze oraz wszelkie inne należności przysługujące Agentowi od Współpracownika zgodnie z Umową, a w szczególności należności z tytułu: a) wyrównania szkody powstałej ze względu na przekroczenie uprawnień w zakresie reprezentacji Instytucji Finansowej; b) kar umownych z tytułu nierozliczenia się z powierzonego Współpracownikowi mienia i druków; c) przekazanych Współpracownikowi przez Klienta składek ubezpieczeniowych, których Współpracownik nie wpłacił do kasy Instytucji Finansowej; d) innych kar umownych, o których mowa w niniejszej Umowie; 4. Agent potrąci Współpracownikowi z należnej mu prowizji także różnicę pomiędzy należną składką określoną w taryfie, a składką zainkasowaną w kwocie niższej niż należna, na skutek błędnego jej wyliczenia i pobrania przez Współpracownika. 5. Agent może potrącać z należnego Współpracownikowi wynagrodzenia do pełnej wysokości przysługującej mu wierzytelności po uprzednim poinformowaniu Współpracownika. 3.3 Terminy zapłaty i dokumenty płatnicze 1. Płatność prowizji następuje po doręczeniu przez Współpracownika poprawnie wystawionego rachunku bądź faktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia po spełnieniu warunków określonych Regulaminem Prowizyjnym. Prowizje są naliczane osobno dla każdego rodzaju pośrednictwa, natomiast mogą być kumulowane do wypłaty. 2. Prowizja jest płatna przez Agenta na rachunek bankowy wskazany przez Współpracownika. 3. W trakcie wykonywania Umowy, oraz po jej rozwiązaniu albo wygaśnięciu Agent może wstrzymać Współpracownikowi wypłatę należnej mu prowizji, do wysokości wyrządzonej przez niego szkody lub do dokonania rozliczeń pozostałych należności. Wstrzymanie poprzedzone zostanie pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach wraz z wezwaniem do ich usunięcia. Agentowi przysługuje prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w szczególności: a) do czasu przedłożenia dokumentów, aneksów do umowy lub oświadczeń, których Agent zażąda pisemnie od Współpracownika w trakcie trwania niniejszej Umowy. b) w razie nie wykonania obowiązku, do którego wykonania jest wzywany Współpracownik, aż do momentu jego wykonania lub uzasadnienia braku możliwości jego wykonania. Rozdział IV - Renoma zawodowa i kariera Współpracownika. 4.1 Rozwój kariery i renoma 1. Agent stwarza Współpracownikowi możliwość rozwoju kariery zawodowej, oferując nagrody i premie za zaawansowane wyniki produkcyjne oraz międzyprowizje, jako dodatkowe wynagrodzenie dla tych, którzy osiągają kolejne etapy rozwoju kariery. 2. Osiągnięcie danego etapu (poziomu) kariery oraz uzyskanie prawa do nagrody lub premii zależy od uzyskanych przez Współpracownika punktów kariery, które naliczane są w zależności od sumy wpłaconych przez Klienta składek ubezpieczeniowych (suma inkasa) w danym okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że osiągnięcie przez Współpracownika VI etapu (poziomu) kariery zawodowej jest możliwe dopiero po podpisaniu Umowy Dyrektorskiej określającej szczegółowe zasady wykonywania funkcji dyrektorskiej. 3. Agent, ustalając prawo do nagrody lub premii może uwzględnić także renomę zawodową Współpracownika uzależnioną od jego doświadczenia zawodowego i osobistego wkładu w rozwój przedsiębiorstwa Agenta. 4. Podwyższanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy oraz udział w szkoleniach organizowanych przez Agenta są warunkiem osiągania kolejnych etapów rozwoju kariery. 5. Szczegółowe określenie etapów kariery, sposobu obliczania punktów kariery oraz wynagrodzeń (korzyści) z tym związanych jest określone Regulaminem Prowizyjnym z możliwością zwiększania tychże wynagrodzeń (korzyści) w miarę środków posiadanych przez Agenta. 4.2 Dziedziczność uprawnień i pozycji zawodowej Współpracownika 1. Na wypadek zgonu Współpracownika zajmującego, co najmniej IV poziom kariery zawodowej określonej w Regulaminie Prowizyjnym, Współpracownik ten uprawniony jest do pisemnego wskazania osoby, która może zająć jego pozycję w karierze i wykonywać czynności pośrednictwa, pod warunkiem, że w terminie miesiąca od śmierci Współpracownika osoba wskazana pisemnie poinformuje o zamiarze podjęcia współpracy z Agentem na prawach zmarłego Współpracownika oraz złoży wymagane dokumenty niezbędne do wykonywania pośrednictwa i uzyskania uprawnień określonych przepisami prawa. Rozdział V - Zakaz konkurencji i klauzula lojalności 5.1 Zakaz konkurencji 1. W czasie trwania niniejszej Umowy i przez 12 miesięcy od jej ustania, Współpracownik może świadczyć czynności z zakresu pośrednictwa na rzecz Instytucji Finansowych, samodzielnie, za pomocą pracowników albo we współpracy z 3 GLS Sp. z o. o.

5 innymi podmiotami, wyłącznie za pisemną zgodą Agenta. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 wiąże Współpracownika niezależnie od przyczyn i trybu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 3. Wynagrodzenie z tytułu ograniczenia działalności określonej w ust. 1 jest zawarte w ramach wypłacanych prowizji. 4. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, po uprzednim wskazaniu przez Agenta na piśmie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1, Współpracownikowi wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego, celem zabezpieczenia przyszłych roszczeń. 5.2 Klauzula lojalności 1. Współpracownik zobowiązuje się do działania w interesie Agenta i Instytucji Finansowych, powstrzymując się w szczególności od wszelkich działań, które mogą skutkować rezygnacją przez Klienta z zawarcia Umowy lub rozwiązaniem już zawartej Umowy z Klientem albo rezygnacji z jakiejkolwiek jej części. 2. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy ani po jej rozwiązaniu Współpracownik nie będzie podejmował działań, które mogą skutkować rozwiązaniem Umowy z Klientem zawartej przy udziale Współpracownika lub bez jego udziału, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie ,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 3. W sytuacji, gdy po rozwiązaniu Umowy będą miały miejsce udowodnione Współpracownikowi, przypadki nakłaniania do rozwiązania Umowy z Klientem, Agent zastrzega sobie także prawo do wstrzymania wypłat jakichkolwiek świadczeń na rzecz Współpracownika. Rozdział VI - Tajemnica oraz ochrona danych osobowych 6.1 Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji niejawnych 1. Współpracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, które pozyskał w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w czasie jej obowiązywania, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 2. Współpracownik może udzielać informacji dotyczących poszczególnych Umów z Klientem jedynie na żądanie podmiotów wymienionych jako uprawnione do uzyskiwania takiej informacji. Przed udzieleniem takich informacji, Współpracownik zobowiązany jest powiadomić Agenta o żądaniu ich udzielenia, skierowanym przez uprawniony podmiot. 3. Współpracownik uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych przez Agenta w oparciu o stosowne postanowienie Upoważnienia. 4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, Współpracownik jest bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1-2 i usunięcia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji oraz przekazania ich do Agenta, a w razie żądania Agenta dokonać tego w obecności jego przedstawiciela. 6.2 Sposób przetwarzania danych osobowych 1. Współpracownik zobowiązuje się korzystać z udzielonego mu zgodnie z 6.1 ust. 3 Upoważnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu podejmowania czynności pośrednictwa. 2. W ramach udzielonego Upoważnienia Współpracownik jest uprawniony do: zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania i przekazywania Agentowi danych osobowych objętych porozumieniem. 3. Zakres informacji objętych przetwarzaniem danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i adres do korespondencji (kod pocztowy, miasto, ulicę, nr domu, nr mieszkania), numer telefonu, adres , inne otrzymane informacje. 4. Współpracownik zobowiązany jest do korzystania ze wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabieraniem, uszkodzeniem albo zniszczeniem. W szczególności Współpracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ewidencji osób upoważnionych do korzystania ze zbioru danych osobowych oraz zasad obsługi systemu informatycznego i urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych. 5. Agent może w każdym czasie cofnąć udzielone upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od cofnięcia Upoważnienia, Współpracownik zobowiązany jest usunąć wszystkie posiadane przez siebie dane osobowe zebrane w trakcie wykonywania Umowy współpracy, a w razie żądania Agenta dokonać tego w obecności jego przedstawiciela. W przypadku nieuprawnionego posiadania danych po terminie 5 dni od cofnięcia Upoważnienia Współpracownik zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w kwocie ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 6.3 Zakres tajemnicy zawodowej 1. Współpracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Agenta i Instytucji Finansowych ( tajemnica przedsiębiorstwa ), o których dowiedział się podczas i w związku z wykonywaniem Umowy oraz w związku z wykonywaniem pośrednictwa. 2. Strony ustalają, iż tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje natury marketingowej, handlowej, technologicznej i organizacyjnej pozwalające ustalić sposób i specyfikę organizacji prowadzonej działalności gospodarczej przez Agenta lub Instytucję Finansową, a także informacje pozwalające na identyfikację podmiotów z kręgu Klientów i Współpracowników oraz system marketingowy stosowany wobec Klientów i system prowizyjny stosowany wobec Współpracowników. 3. Ujawnienie informacji znanych Współpracownikowi, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami prawa lub za pisemną zgodą Agenta. 4. Współpracownik nie może godzić w dobre imię Agenta, Instytucji Finansowej, Klienta, i kwestionować ich działalności, ani formułować jakichkolwiek ocen, porównań, opinii, mogących skłonić ubezpieczających do zaniechania zawarcia Umowy z Agentem, Instytucją Finansową wymienioną w Umowie lub OWW lub rozwiązania z nimi Umowy. 6.4 Tajemnica informacji o Kliencie 1. Podstawowym obowiązkiem Współpracownika jest zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących Klienta i jego spraw. Współpracownik zobowiązuje się do traktowania, jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących majątku osobistego, rachunków prowadzonych dla Klienta przez Instytucję Finansową, a w tym rozporządzeń Klienta na wypadek śmierci oraz składanych przez niego oświadczeń o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w pkt.1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie, ujawnionych w inny sposób aniżeli przez naruszenie postanowień Umowy lub w przypadku, gdy ujawnienia informacji poufnych wymagają przepisy prawa. Klauzula poufności nie obowiązuje również wówczas, gdy Klient występuje o ujawnienie dotyczących go danych. 6.5 Rozpoznawanie nielegalnego pochodzenia środków pieniężnych Klienta 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych Klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, Współpracownika nie obowiązują postanowienia dotyczące tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy informacji o Kliencie. Współpracownik dołoży wszelkiej staranności w zakresie identyfikacji Klientów składających zlecenia i dyspozycje oraz osób działających w ich imieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003, nr 153, poz ze zm.). O takich przypadkach Współpracownik niezwłocznie informuje Agenta. 6.6 Następstwa naruszenia postanowień dotyczących tajemnicy oraz ochrony danych osobowych 1. Naruszenie postanowień niniejszego Rozdziału OWW stanowi istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy i może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem jej przez Agenta bez zachowania okresu wypowiedzenia. 2. Po ustaniu stosunku współpracy Współpracownika obowiązuje zakaz ujawniania osobom trzecim informacji - stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - udostępnionych mu przez Agenta oraz Instytucje Finansowe wymienione w Umowie lub OWW, a także tych, które w inny sposób stały mu się znane w czasie trwania współpracy, również bez wiedzy i zgody w/w podmiotów. 3. W przypadku naruszenia obowiązków zachowania tajemnicy zawodowej, Agent może żądać od Współpracownika także zapłaty kary umownej w kwocie ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). W przypadku, gdy uchybienia następują w dalszym ciągu po wezwaniu do uiszczenia kary, Agent może nałożyć karę po raz drugi. Rozdział VII - Odpowiedzialność Współpracownika 7.1 Zakres odpowiedzialności Współpracownika 1. Współpracownik ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za szkody wyrządzone Agentowi, Instytucjom Finansowym lub osobom trzecim, gdy powstały one w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonywania niniejszej Umowy oraz niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z podstaw prawnych wykonywania pośrednictwa wskazanych w 1.2 OWW. W szczególności Współpracownik ponosi odpowiedzialność w razie: a) wydania ubezpieczającemu nieprawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczenia lub uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, wadliwie zawartych umów ubezpieczenia uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, tj. z naruszaniem ogólnych warunków umów, taryf składek, instrukcji, regulaminów i zarządzeń Instytucji Finansowej lub Agenta; b) zawarcia umowy ubezpieczenia po wystąpieniu szkody lub w trakcie jej powstawania; c) przekroczenia Upoważnienia do zawierania Umów zleconych; d) niewłaściwego ustalenia należnej składki lub niewłaściwą taryfikację polisy; e) doprowadzenia do zawarcia Umowy niezgodnej z OWW; f) wykorzystania przez osoby nieupoważnione druków ścisłego zarachowania (w tym polis, dokumentów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych); g) pobrania składki bez stosownego Upoważnienia i nie przekazania Instytucji Finansowej lub Agentowi w terminie składki odebranej od Klienta zgodnie z Upoważnieniem; h) naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 2. Współpracownik odpowiada za szkody wyrządzone Agentowi wskutek udzielenia Klientowi błędnych lub niepełnych informacji dotyczących Umów z Klientem. 3. Współpracownik nie odpowiada za zatajenie lub nieprawdziwość danych udostępnionych przez Klientów chyba, że o tych faktach wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć. 7.2 Następstwa odpowiedzialności kontraktowej 1. W przypadku powstania szkody u Agenta lub Instytucji Finansowej w skutek nieprawidłowego wykonywania pośrednictwa Współpracownik jest zobowiązany do wyrównania powstałych strat. Strony Umowy ustalają sposób naprawienia szkody w drodze polubownej z uwzględnieniem możliwości spłaty w czasie. W razie nie rozwiązania sprawy na drodze polubownej w okresie 14 dni, Strony poddają spory pod rozstrzygnięcie Sądów właściwych dla siedziby Agenta. 2. Współpracownik zobowiązany jest do pokrycia strat poniesionych przez Agenta, lub Instytucję Finansową w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Agent zaspokoi swoje roszczenia z wynagrodzenia prowizyjnego Współpracownika w drodze potrącenia (art. 498 kodeksu cywilnego). 3. Agentowi przysługuje roszczenie regresowe wobec Współpracownika wynikające z naprawienia przez Agenta lub Instytucję Finansową szkody wyrządzonej z winy Współpracownika Klientowi lub osobom trzecim wskutek wykonywania przez niego pośrednictwa. 4. Współpracownik może zostać w szczególności obciążony kosztami wypłaconego odszkodowania lub świadczenia wraz z kosztami likwidacji szkód w przypadkach określonych w Dziale I, Rozdziale V i VI OWW. 5. Jeżeli Agent zostanie zobowiązany przez Towarzystwo do zapłaty składki ubezpieczeniowej, którą Współpracownik pobrał od Klienta i nie przekazał w terminach wynikających z Umowy, Agentowi przysługuje roszczenie regresowe względem Współpracownika odpowiadające wysokości pokrytej przez niego składki oraz kosztów operacyjnych związanych z zapłatą a także odsetek za zwłokę. 6. Współpracownik pokrywa koszty ogłoszeń w środkach masowego przekazu dotyczących unieważnienia z jego winy druków ścisłego zarachowania. 7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Współpracownika zobowiązań wynikających z Umowy, a zwłaszcza gdy na skutek naruszenia przez niego warunków Umowy Agent poniesie szkodę lub będzie odpowiedzialny materialnie wobec Klienta, Instytucji Finansowych lub osób trzecich, a także w przypadkach określonej powyżej odpowiedzialności regresowej Współpracownika i 4 GLS Sp. z o. o.

6 odpowiedzialności z tytułu kar umownych, o którym mowa w OWW, Agent uprawniony będzie do realizacji weksla in blanco złożonego przez Współpracownika dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. 8. Weksel, o którym mowa w ust. 7 powyżej w raz z Deklaracją Wekslową Współpracownik zobowiązany jest złożyć nie później niż z chwilą udzielenia mu upoważnienia do wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego umów ubezpieczeń majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych). Złożony w ten sposób weksel in blanco zabezpiecza realizację wszystkich roszczeń wynikających z Umowy, a więc dotyczących zarówno pośrednictwa umów ubezpieczeń majątkowych, jak i umów ubezpieczeń na życie oraz umów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, zarówno w odniesieniu do czynności agencyjnych, już wykonanych jak i tych które zostaną wykonane w przyszłości. Weksel wypełniony zgodnie z Deklaracją Wekslową stanowią Załącznik do Umowy. W przypadku zrealizowania weksla przez Agenta i decyzji Stron o dalszym trwaniu Umowy, Współpracownik zobowiązany jest do przedłożenia kolejnego egzemplarza weksla i deklaracji wekslowej w terminie 2 dni od daty wezwania. Nie złożenie weksla i deklaracji w tym terminie jest podstawą rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 7.3 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek postanowień Umowy w zakresie prowadzenia działalności w którymkolwiek z Działów pośrednictwa OWW Agent ma prawo żądać od Współpracownika zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), chyba że w odniesieniu do konkretnego naruszenia przewidziano karę umowną w innej wysokości. Jeżeli uchybienia następują w dalszym ciągu po wezwaniu do uiszczenia kary umownej, Współpracownik może być zobowiązany do zapłaty kolejnej kary umownej za niezaprzestanie naruszeń w podwójnej wysokości względem wskazanej w zdaniu poprzednim lub w paragrafie OWW określającym wysokość kary. Kara umowna ulega ograniczeniu lub podwyższeniu jeżeli przewidziano to za poszczególne rodzaje naruszeń przewidziane Umową. 2. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w 5.1 Agent może zażądać od Współpracownika zapłaty kary umownej w kwocie ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Jeżeli uchybienia następują w dalszym ciągu po wezwaniu do uiszczenia kary umownej, Współpracownik może być zobowiązany do zapłaty kolejnej kary umownej za niezaprzestanie naruszeń w podwójnej wysokości względem wskazanej w zdaniu poprzednim. 3. W razie odmowy udostępnienia dokumentów i druków wymaganych w ramach czynności kontrolnych, Agent może nałożyć względem Współpracownika karę umowną w kwocie ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 4. W przypadku nie zwrócenia Upoważnienia udzielonego przez Agenta po rozwiązaniu Umowy choćby w części, Agent będzie uprawniony do nałożenia na Współpracownika kary umownej w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia. 5. Współpracownik jest zobowiązany do zapłacenia Agentowi kary umownej za każdy utracony druk ścisłego zarachowania w wysokości średniego przypisu składki ubezpieczeniowej pozyskanego przez Agenta w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin w jakim Współpracownik nie rozliczył się z zagubionego druku. Agent może zmniejszyć karę do 100 zł lub 50 zł w zależności od tego jaką karą zostanie obciążony przez Instytucję Finansową za zagubiony druk. 6. Współpracownik zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Agenta kary umownej w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złoty) za każdy dzień opóźnienia w zwrocie druku ścisłego zarachowania. Termin naliczany jest od dnia wskazanego w wezwaniu do dnia zwrotu lub złożenia oświadczenia o utracie druku ścisłego zarachowania. 7. W przypadku, gdy poniesiona przez Agenta szkoda w sytuacjach opisanych w pkt. 1-6 przewyższa wysokość jakiejkolwiek z zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić od Współpracownika ponadto odszkodowania na zasadach ogólnych. Współpracownik odpowiada za wszelkie szkody, jakie powstaną u Agenta lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z przepisami prawa i Umową przetwarzania przez Współpracownika danych osobowych. Rozdział VIII - Obowiązywanie Umowy 8.1 Okres Umowy 1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony. 2. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wygaśnięciem Upoważnienia udzielonego Współpracownikowi. 8.2 Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy wzajemnego porozumienia Stron, na warunkach określonych w porozumieniu lub wypowiedzeniu. Rozwiązanie może dotyczyć całości Umowy, bądź tylko jej części związanej z danym rodzajem pośrednictwa. 2. Wypowiedzenie może zostać dokonane przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca. Wypowiedzenie następuje wyłącznie w formie pisemnej. 3. Umowa podlega rozwiązaniu na skutek oświadczenia woli Agenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) rażącego naruszenia przez Współpracownika postanowień niniejszej Umowy; b) podjęcia przez Współpracownika jakichkolwiek działań na szkodę Agenta, Instytucji Finansowej albo Klienta, bądź wyrządzenia szkody ww. podmiotom; c) wystawienia przez Współpracownika dokumentów umożliwiających wyłudzenie od Agenta, Instytucji Finansowej albo Klienta nienależnych korzyści; d) niewykonania obowiązku niezwłocznego przekazania przez Współpracownika zawartych za jego pośrednictwem umów, polis, dokumentów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych i innych istotnych dokumentów; e) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy; f) w przypadku wydania przez organ nadzoru decyzji zakazującej korzystania z usług Agenta albo Współpracownika; g) naruszenia przez Współpracownika przepisów prawa, postanowień niniejszej Umowy, regulaminów, instrukcji i zarządzeń Agenta, Towarzystwa lub Funduszu Inwestycyjnego wymienionego w Umowie, OWW lub Załącznikach do OWW; h) dopuszczenia się przez Współpracownika czynów godzących w dobre imię Agenta, Instytucji Finansowej wymienionych w Umowie, OWW lub Załącznikach do OWW lub ich Klientów, albo działań na szkodę ww. podmiotów, chociażby szkoda nie nastąpiła. i) Instytucja Finansowa rozwiąże z Agentem zawartą z nim umowę, j) przez okres 12 miesięcy Współpracownik nie wykona żadnych czynności agencyjnych na rzecz Instytucji Finansowej, a w tym nie zawrze żadnej Umowy z Klientem; k) w przypadku dokonania czynności z przekroczeniem granic Upoważnienia; l) stwierdzenia szkodowości umów zawieranych przez Współpracownika na poziomie przekraczającym progi ustanawiane przez Instytucje Finansowe. 4. Umowa wygasa z chwilą: a) zgonu Współpracownika; b) utraty przez Współpracownika pełnej zdolności do czynności prawnych; c) skazania Współpracownika prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającym wykonywanie zawodu Agenta Ubezpieczeniowego. 5. W przypadku zgonu Współpracownika Agent wypłaci spadkobiercom Współpracownika naliczoną do dnia śmierci i niewypłaconą prowizję. Wypłata wynagrodzenia następuje po przedstawieniu przez spadkobierców dokumentów potwierdzających nabycie spadku. 6. Pomimo rozwiązania umowy Strony obowiązują dalej te zapisy umowne, które dotyczą odpowiedzialności Współpracownika wobec Agenta za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków umownych w okresie trwania Umowy, a w tym dotyczące zapłaty kar umownych, odszkodowań, realizacji weksla in blanco, odpowiedzialności regresowej, klauzul lojalności i tajemnicy oraz ochrony danych osobowych. 8.3 Cofnięcie lub wygaśniecie Upoważnienia 1. Z dniem cofnięcia lub wygaśnięcia Upoważnienia Współpracownik nie może wykonywać żadnych czynności pośrednictwa na rzecz wskazanej w Upoważnieniu Instytucji Finansowej. 2. Cofnięcie Upoważnienia w całości może być dokonane w każdym czasie przez Agenta i jest równoznaczne z zawieszeniem wszystkich uprawnień Współpracownika w zakresie pośrednictwa wykonywanego na rzecz danej Instytucji Finansowej. 3. Upoważnienie wygasa na skutek upływu czasu, na który zostało udzielone z możliwością przedłużenia lub z dniem rozwiązania Umowy. 4. Współpracownik zobowiązany jest do zwrotu Upoważnienia, które wygasło lub zostało cofnięte w całości lub części niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni po dniu powzięcia informacji o tym fakcie. Termin powyższy może ulec prolongacji jedynie za zgodą Agenta. 5. Podejmowanie przez Współpracownika działań względem Klientów z wykorzystaniem Upoważnienia po jego wygaśnięciu uznaje się za działanie nieuprawnione. Nie wyłącza to odpowiedzialności cywilnej Współpracownika na zasadach umownych i ogólnych kodeksu cywilnego. 8.4 Skutki rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy wygasają wszystkie Upoważnienia, natomiast w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia części Umowy wygasa tylko to Upoważnienie, którego dotyczy to rozwiązanie lub zmiana Umowy. 2. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub jej wygaśnięciu, Współpracownik zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia wypowiedzenia Umowy, a najdalej w dniu rozwiązania niniejszej Umowy do rozliczenia się z przedmiotów stanowiących własność Agenta lub Instytucji Finansowej, wszelkich druków, polis, dokumentów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych lub innych dokumentów. 3. Odrębne porozumienie Stron, może odmiennie ustalić termin określony w pkt. 2. Rozdział IX - Zmiany w Umowie i komunikacja Stron 9.1 Zmiany Umowy 1. Jakiekolwiek zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności (Aneks), chyba że strony co innego ustaliły co do poszczególnych elementów Umowy. 2. Do zmiany niniejszych OWW dokonywanej z inicjatywy Agenta wystarczające jest przekazanie zmienionej treści OWW do Współpracownika, któremu przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu do zaproponowanych zmian. Niewyrażenie w formie pisemnej sprzeciwu w ciągu 4 dni roboczych (liczy się data złożenia w siedzibie Agenta lub data nadania go listem poleconym na adres siedziby Agenta) od dnia otrzymania zmienionych postanowień OWW traktowane będzie jako akceptacja zmiany. W przypadku skutecznego sprzeciwu, na który nie wyrazi zgody Agent, Umowa ulega rozwiązaniu. 3. Do zmiany Umowy wymagającej zachowania trybu rozwiązania lub porozumienia oraz formy określonej w ust. 1 powyżej nie dochodzi w zakresie zmian dokonywanych z inicjatywy Agenta w następujących Załącznikach: a) Upoważnienia wraz z Regulaminami Kompetencyjnymi; b) Regulamin prowizyjny; Zmiana treści wskazanych w lit. a) i b) Załączników następuje po przedstawieniu ich do wglądu i odbioru w siedzibie Agenta po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu o fakcie wprowadzenia zmiany na adres wskazany w Umowie współpracy lub za pomocą innych form bezpośredniej komunikacji (telefon, fax, sms). Agent może również doręczyć zmienioną treść wskazanych Załączników za pośrednictwem przesyłki poleconej. Zmiana następuje od dnia wskazanego w Załączniku. 9.2 Doręczanie oświadczeń woli 1. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie adresu siedziby albo innego miejsca, do którego przekazywana jest wzajemna korespondencja. Obowiązek ten dotyczy również zmiany adresu oraz nr telefonów. 2. W przypadku, gdy Współpracownik zmieni adres siedziby albo miejsce zamieszkania i nie powiadomi o tym fakcie Agenta, przyjmuje się, że oświadczenie albo zawiadomienie skierowane wobec niego pod ostatni wskazany adres siedziby albo miejsca zamieszkania wywierają skutki prawne po upływie 15 dni od dnia ich wysłania. Pisma kierowane na wskazany przez Współpracownika adres awizowane i nieodebrane przez Współpracownika uważa się za skutecznie doręczone. 3. Zawiadomienia oraz oświadczenia jakie w związku z niniejszą Umową składają sobie Strony Umowy powinny być dokonywane pod rygorem nieważności na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym lub na adres podany w Umowie współpracy, chyba że w Umowie wyraźnie przewidziano inny sposób komunikacji Stron. 5 GLS Sp. z o. o.

7 Rozdział X Przedmiot współpracy w zakresie ubezpieczeń na życie 10.1 Wykonywanie czynności agencyjnych przy ubezpieczeniach na życie 1. Agent zleca, a Współpracownik zobowiązuje się do odpłatnego pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczeń na rzecz Zakładów Ubezpieczeń na Życie wskazanych w Umowie współpracy w zakresie określonym w Upoważnieniu, a w szczególności do wykonywania następujących czynności: a) pozyskiwania Klientów zainteresowanych zawarciem umów ubezpieczenia z Zakładami Ubezpieczeń na Życie; b) wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie w tym udostępniania formularzy wniosków ubezpieczeniowych oraz innych potrzebnych dokumentów i pomoc przy ich wypełnieniu; c) informowania osób zainteresowanych zawarciem umowy z Zakładami Ubezpieczeń na Życie o rodzajach oferowanych ubezpieczeń oraz o treści ogólnych warunków ubezpieczeń, a ponadto doręczania ogólnych warunków ubezpieczenia przy podpisywaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w razie potrzeby wyjaśniania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wskazywania i wyjaśniania obowiązków stron umowy ubezpieczenia; d) oferowania ubezpieczającym, zgodnie z najlepszą wiedzą Współpracownika najkorzystniejszego dla Klientów wariantu ubezpieczenia; e) dostarczania ubezpieczającemu polisy oraz innych wymaganych dokumentów w terminie 24 godzin od momentu otrzymania ich od Agenta lub Zakładu Ubezpieczeń na Życie; f) przyjmowania wypełnionych w sposób prawidłowy formularzy wniosków ubezpieczeniowych, a także przekazywania ich Agentowi w terminie 48 godzin od momentu ich przyjęcia od Klienta, w razie potrzeby pomoc Klientowi w ich prawidłowym wypełnieniu oraz przyjmowanie potwierdzeń odbioru polisy ubezpieczeniowej i dostarczanie ich w sposób określony w Umowie, do siedziby Agenta; g) stałej obsługi osób ubezpieczonych przez Zakład Ubezpieczeń na Życie, w szczególności poprzez utrzymywanie z nimi systematycznego kontaktu, w tym pośredniczenie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń na Życie i Klientami w przekazywaniu informacji związanych ze zmianami wprowadzonymi do umowy ubezpieczenia, w szczególności dotyczącymi: aktualizacji danych osobowych i zmiany uposażonych, zmiany wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, zmiany częstotliwości opłaty składki, przypominanie o terminowym obowiązku zapłaty składek; h) zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz wykorzystywanych druków; i) wykonywania innych czynności ustalonych przez Agenta, w szczególności związanych z dodatkowymi obowiązkami nałożonymi przepisami prawa; j) wskazania Agentowi pracodawców zainteresowanych utworzeniem pracowniczych programów emerytalnych w oparciu o wnoszenie składek do Zakładu Ubezpieczeń na Życie. 2. Współpracownik działa wspólnie z Agentem realizując wymagania Zakładu Ubezpieczeń na Życie w zakresie osiągania określonej liczby przyjętych wniosków o ubezpieczenie, wskaźnika utrzymania oraz odpowiedniego poziomu składek regularnych. 3. W wykonaniu czynności określonych w pkt. 1 lit. j) Współpracownik zobowiązuje się w szczególności do przedstawienia pracodawcom oferty w zakresie prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych w oparciu o wpłacenie składek do Zakładów Ubezpieczeń na Życie Rodzaje czynności agencyjnych wyłączonych z Umowy współpracy 1. Wykonywanie czynności agencyjnych w rozumieniu Umowy nie obejmuje pod rygorem zapłaty kar umownych określonych w Dziale I OWW - m.in.: a) zawierania umów ubezpieczeń, chyba że wynika to z treści udzielonego Upoważnienia; b) dokonywania zmian w ogólnych warunkach ubezpieczeń; c) dokonywania uzupełnień treści umowy ubezpieczenia na życie; d) udzielania rabatów przy opłacaniu składek na ubezpieczenie; e) wystawiania oryginałów i duplikatów polis ubezpieczeniowych; Dział II - Pośrednictwo umów ubezpieczeń na życie f) odbioru jakiejkolwiek innej korespondencji kierowanej przez ubezpieczającego do Zakładu Ubezpieczeń na Życie, doradztwa związanego z decyzjami inwestycyjnymi ubezpieczających. 2. Klienci pozyskani przez Współpracownika dokonują wpłaty składek ubezpieczeniowych bezpośrednio na rachunek Zakładu Ubezpieczeń na Życie, chyba że co innego wynika z uzgodnień z Agentem potwierdzonych treścią Upoważnienia Rozwiązanie części Umowy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeń na życie 1. Agentowi przysługuje także prawo rozwiązania części Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli: a) Instytucja Finansowa, o którym mowa powyżej utraci zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, wydane przez Ministra Finansów; b) Współpracownik utraci uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych, a w szczególności gdy niespełnienia warunków określonych w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zmianami); Rozdział XI Upoważnienia do ubezpieczeń na życie 11.1 Zakres Upoważnienia 1. Współpracownik prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń na życie na podstawie Upoważnienia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń na Życie. 2. Upoważnienie do wykonywania czynności ujętych w Dziale II jest ustalane przez Agenta na podstawie porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń na Życie. Nie uprawnia ono do zawierania umów ubezpieczeń na życie, chyba że co innego wynika z treści Upoważnienia Ograniczenie zakresu Upoważnienia 1. Zakres Upoważnienia nie obejmuje czynności wyłączonych z Umowy lub sprzecznych z celem prawnym Umowy oraz zakazanych przez prawo, a w szczególności: a) składania oświadczeń woli w imieniu Instytucji Finansowej, w tym wystawiania polis lub ich duplikatów, chyba że co innego wynika z zakresu udzielonego Upoważnienia; b) samodzielnego przedłużania lub zmiany terminu płatności lub wysokości składek ubezpieczeniowych; c) dokonywania jakichkolwiek zmian treści polisy ubezpieczeniowej; d) zmiany warunków ubezpieczenia; e) obiecywania Klientom innych uprawnień lub korzyści poza określonymi w umowie ubezpieczenia; f) potwierdzania rozpoczęcia tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej; h) ujawniania osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach o ubezpieczenie, polisach ubezpieczeniowych oraz innych dokumentach związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia; i) przyznawania Klientom rabatów przy płaceniu składek za ubezpieczenie innych niż ustalone przez Zakład Ubezpieczeń na Życie; j) składania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Rozdział XII Wynagrodzenie za pośrednictwo w ubezpieczeniach na życie 12.1 Sposób wynagradzania Współpracownika 1. Wynagrodzeniem Współpracownika z tytułu zawierania umów ubezpieczenia, jest prowizja od sumy wpłaconych przez klienta składek w danym okresie rozliczeniowym, z prawidłowo wypełnionych, zawartych, rozliczonych i zarejestrowanych w systemie komputerowym Zakładu Ubezpieczeń na Życie umów, w wysokości określonej w Regulaminie prowizyjnym. 2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Współpracownika, wiążącego się z obowiązkiem zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń na Życie Klientowi całości lub części składki ubezpieczeniowej, prowizja wypłacona Współpracownikowi podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do wysokości składki ubezpieczeniowej zwróconej klientowi. 3. Współpracownikowi nie przysługuje prowizja w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia lub jakichkolwiek innych zmian w umowie ubezpieczenia dokonywanych po rozwiązaniu Umowy lub jej wygaśnięciu. Dział III - Pośrednictwo umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Rozdział XIII - Przedmiot współpracy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 13.1 Wykonywanie czynności agencyjnych przy ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych 1. Agent zleca, a Współpracownik zobowiązuje się do odpłatnego, stałego zawierania umów ubezpieczeń majątkowych na rzecz Zakładów Ubezpieczeń lub pośredniczenia przy zawieraniu takich umów w zakresie określonym w Upoważnieniu, a w szczególności do wykonywania następujących czynności agencyjnych: a) pozyskiwania Klientów poprzez przedstawianie oferty produktów ubezpieczeniowych Zakładów Ubezpieczeń zgodnie ze swoją wiedzą; b) wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, w tym udzielania pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia i innych dokumentów wymaganych w procedurach obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń; c) pośredniczenia w zawieraniu na rzecz Zakładów Ubezpieczeń umów ubezpieczenia Obowiązki szczegółowe Współpracownika przy zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 1. Współpracownik w toku realizacji Umowy ma obowiązek: a) udzielania pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków; b) przyjmowania od ubezpieczających i ubezpieczonych wniosków ubezpieczeniowych oraz innych dokumentów związanych z zawarciem umów ubezpieczenia; c) przekazywania Agentowi na bieżąco, nie później jednak niż 48 godzin od momentu zawarcia umowy z Klientem, lub przyjęcia wniosku o zwarcie umowy z Klientem wszystkich dokumentów jakie towarzyszyły zawarciu umowy lub wypisaniu wniosku, a w szczególności: kopii wystawionych polis ubezpieczeniowych i/lub zawartych Umów z Klientem wraz z pełną dokumentacją ubezpieczeniową, oryginałów i kopii druków polis anulowanych, oryginałów przyjętych wniosków o zawarcie umowy z Klientem, potwierdzeń wpłaty na konto towarzystwa składki jednorazowej lub raty składki pobranej od Klienta, przy czym dokumenty dotyczące umów zawartych w dniach 30 i 31 grudnia danego roku winny być doręczone najpóźniej do 2 stycznia roku następnego, a w przypadku gdy dzień ten wypada w dniu wolnym od pracy to wówczas w pierwszym dniu pracującym, po tym dniu; d) dokonywania prawidłowej kwalifikacji ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia; e) dołożenia starań mających na celu doprowadzenie do wznowienia zawartych przez siebie umów ubezpieczenia poprzez informowanie ubezpieczających o możliwości kontynuacji ubezpieczenia, przed wygaśnięciem ww. umów 6 GLS Sp. z o. o.

8 ubezpieczenia; f) korygowania błędów w wadliwie zawartych umowach ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi Agenta i Zakładu Ubezpieczeń; g) informowania ubezpieczającego o numerze konta bankowego Zakładu Ubezpieczeń, na które należy dokonywać wpłat składek ubezpieczeniowych, h) informowania ubezpieczających o zbliżaniu się terminu płatności raty składki ubezpieczeniowej za wyjątkiem ubezpieczeń, dla których Zakład Ubezpieczeń informuje drogą pocztową o terminie zapłaty raty składki - lista tych ubezpieczeń jest dostępna w siedzibie Agenta; i) informowania ubezpieczających o zbliżaniu się terminu ekspiracji umowy ubezpieczenia oraz pomocy ubezpieczającym w przestrzeganiu terminowości wpłacania przez nich składek ubezpieczeniowych. 2. Jeżeli nie wynika to z treści udzielonego Współpracownikowi Upoważnienia, to Współpracownik nie może: a) być stroną umowy ubezpieczenia, którą zawiera na rzecz Zakładu Ubezpieczeń; b) zawierać umów ubezpieczenia z osobami będącymi członkami jego najbliższej rodziny; c) wystawiać Klientom zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia, w tym o bezszkodowości lub szkodowości; d) składać ubezpieczonym lub uprawnionym do odszkodowania oświadczeń woli związanych z akceptacją lub odmową akceptacji roszczeń (co do zasadności lub wysokości) wynikających z umowy ubezpieczenia; e) przekazywać innym podmiotom lub osobom bez zgody Agenta druków, materiałów i innych dokumentów niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy, które są własnością Zakładu Ubezpieczeń; f) pobierać żadnych opłat od ubezpieczających za wykonywanie czynności, których dotyczy niniejsza Umowa lub tytułem zwrotu poniesionych kosztów. Rozdział XIV Upoważnienie do ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 14.1 Zakres Upoważnienia 1. Współpracownik prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń na podstawie Upoważnienia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. 2. Upoważnienie do wykonywania czynności ujętych w Dziale III jest ustalane przez Agenta na podstawie porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń i uprawnia do zawierania umów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń, chyba że co innego wynika z treści Upoważnienia Wniosek o rozszerzenie Upoważnienia 1. Współpracownik zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku do Agenta o wyrażenie zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia przekraczającej zakres jego Upoważnienia, w ciągu 2 dni od daty otrzymania oferty od ubezpieczającego. 2. Wniosek powinien zawierać pełną informację dotyczącą przedmiotu ubezpieczenia i warunków zawarcia umowy, a w przypadku, gdy w ocenie Agenta wymaga uzupełnień lub wyjaśnień, Współpracownik zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Agenta do uzupełnienia wniosku. Rozdział XV Wynagrodzenie z ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 15.1 Sposób wynagradzania Współpracownika 1. Wynagrodzenie Współpracownika z tytułu zawierania umów ubezpieczenia jest prowizją od sumy wpłaconych przez Klienta składek w danym okresie rozliczeniowym, z prawidłowo wypełnionych, zawartych, rozliczonych i zarejestrowanych w systemie komputerowym Zakładu Ubezpieczeń polis, w wysokości określonej w Regulaminie wynagradzania. 2. Składkę uważa się za zapłaconą w dniu, w którym wpłynęła na rachunek Zakładu Ubezpieczeń w wysokości równej wysokości określonej w polisie oraz jeżeli po uprzednim zarejestrowaniu w systemie komputerowym Zakładu Ubezpieczeń została ona zaksięgowana w sposób umożliwiający rozliczenie składek należnych z poszczególnych umów ubezpieczenia. Dział IV - Pośrednictwo umów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Rozdział XVI - Przedmiot współpracy w zakresie Funduszy Inwestycyjnych dyspozycji, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b), według zaleceń Dystrybutora albo Funduszy. 4. Współpracownik ma obowiązek usunięcia wadliwości złożonego zlecenia/dyspozycji w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania go o wadliwości Promocja i pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych. 1. Agent, jako Dystrybutor jednostek Otwartych Funduszy Inwestycyjnych (zwany w tym dziale również Dystrybutor ) zleca za wynagrodzeniem, a Współpracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia czynności promocji i pośrednictwa w zbywaniu jednostek Funduszu Inwestycyjnego (zwanego dalej Funduszem ). 2. Współpracownik wykonuje czynności opisane w ust. 1 na rzecz Funduszu, na podstawie udzielonego Upoważnienia Obowiązki szczegółowe Współpracownika w zakresie promocji i pośrednictwa w zbywaniu jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych 1. W ramach świadczenia usług, o których mowa w 16.1 Współpracownik zobowiązany jest do: a) przyjmowania zleceń otwarcia rejestrów i zleceń nabycia jednostek w Funduszach, w tym przyjmowania zleceń otwarcia rejestrów w ramach programów oszczędnościowych oferowanych w związku z uczestnictwem w Funduszach oraz przyjmowania zleceń konwersji jednostek uczestnictwa w ramach oferowanych Funduszy; b) przyjmowania dyspozycji udzielenia pełnomocnictwa dokonania blokady jednostek lub składania zleceń telefonicznych i internetowych, związanych z przyjętymi w imieniu Klienta zleceniami; c) przekazywania przyjętych zleceń lub dyspozycji wskazanych w pkt. 1 i 2 do Dystrybutora celem ich rejestracji i dalszego przekazania do agenta transferowego Funduszy; d) uczestniczenia i organizowania promocji Funduszy, reklamy Funduszy, w tym proponowania Klientom nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy i uczestnictwa w planach systematycznego oszczędzania oferowanych przez te Fundusze; e) wskazania Dystrybutorowi pracodawców zainteresowanych utworzeniem pracowniczych programów emerytalnych w oparciu o wnoszenie składek do Funduszy; f) informowania osób zamierzających nabyć jednostki uczestnictwa Funduszy o zasadach nabywania jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszach; g) sprawdzenia wiarygodności dokumentów dołączonych do przyjmowanych zleceń i dyspozycji, sporządzania kopii i ich uwierzytelniania. 2. W wykonaniu czynności określonych w pkt. 1 lit. e) Współpracownik zobowiązuje się w szczególności do przedstawienia pracodawcom oferty Funduszy w zakresie prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych w oparciu o wpłacenie składek do Funduszy. 3. Współpracownik zobowiązany jest do korygowania wadliwie złożonych zleceń i 16.3 Ograniczenia czynności Współpracownika 1. Współpracownik nie ma prawa przyjmować jakichkolwiek środków pieniężnych od Klientów w związku ze złożeniem zlecenia otwarcia rejestru lub zlecenia nabycia jednostek. 2. Dystrybutor ma prawo ograniczyć zakres działalności Współpracownika, w każdym czasie obowiązywania Umowy, w drodze doręczenia Współpracownikowi pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. Współpracownik niniejszym wyraża zgodę na ograniczenie zakresu jego działalności wykonywanej na podstawie Umowy i oświadczenia, iż nie przysługują mu w związku z tym żadne roszczenia Uzupełnienie postanowień o odpowiedzialności kontraktowej 1. Agent może żądać zapłaty kary umownej od Współpracownika w przypadku prowadzenia działalności akwizycyjnej niezgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie Działu IV albo nałożenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd kary na Fundusz lub Agenta w związku z działalnością Współpracownika niezgodną z postanowieniami Umowy w zakresie Działu IV. 2. Wysokość kary umownej określa się w sposób odpowiadający karom umownym sankcjonującym odpowiedzialność Agenta wobec Funduszu. Rozdział XVII - Upoważnienia do pośrednictwa 17.1 Upoważnienie do pośrednictwa przy zbywaniu jednostek Funduszy Inwestycyjnych 1. W związku z powierzeniem Współpracownikowi wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym Dziale, Dystrybutor udziela Współpracownikowi pisemnego Upoważnienia do wykonywania czynności polegających na promocji i pośrednictwie w zbywaniu jednostek uczestnictwa w Funduszach. Rozdział XVIII- Postanowienia wspólne dla pośrednictwa dotyczącego Funduszy Inwestycyjnych 18.1 Dodatkowe obowiązki Współpracownika 1. Wszystkie czynności podejmowane przez Współpracownika na podstawie niniejszej Umowy mogą być wykonywane wyłącznie przy wykorzystaniu dokumentów, w tym wzorów umów, druków, formularzy oraz materiałów reklamowych i informacyjnych dostarczonych lub zaakceptowanych przez Agenta. 2. Przy wykonywaniu wszelkich czynności pośrednictwa w zakresie Funduszy Inwestycyjnych, Współpracownik zobowiązany jest również do posługiwania się znakiem firmowym Instytucji Finansowej. 7 GLS Sp. z o. o.

9 8 GLS Sp. z o. o. NOTATKI

10 AKT UMOWY WSPÓŁPRACY NR.../... z dnia GLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 68B, Częstochowa, Krajowy Rejestr Sądowy XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie, nr KRS , kapitał zakładowy ,00 zł w całości opłacony, Regon , NIP , reprezentowana przez: Adama Musiała Prezesa Zarządu - zwana dalej Agentem, lub Dystrybutorem 2. Panią/Panem... zamieszkałym... prowadzącym(ą) działalność gospodarczą pod firmą... adres... zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej w, nr... adres do korespondencji... posiadającym zezwolenie KNUiFE (KNF) nr z dnia... oraz NIP/PESEL REGON - zwany dalej Współpracownikiem. 1. Agent oświadcza, iż prowadzi działalności w zakresie pośrednictwa na rzecz następujących Instytucji Finansowych: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; GE- NERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Współpracy z Agentem (zwanych dalej OWW), Strony nawiązują współpracę zawierając niniejszą Umowę w celu wspólnego wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa, na rzecz tych z wymienionych w 1 ust. 1 Instytucji Finansowych, co do których Współpracownik : a) odbył szkolenie dotyczące wykonywania pośrednictwa finansowego na rzecz danej instytucji finansowej; 1. Postanowienia obowiązujące Strony Umowy określone zostały w: a) Akcie Umowy Współpracy; b) Ogólnych Warunkach Współpracy z Agentem (OWW); c) Załącznikach w postaci: 1) Upoważnień 1A, 1B wraz Regulaminami Kompetencyjnymi jeśli są przewidziane w treści Upoważnienia; 2) Regulaminu Prowizyjnego wraz zał. A, B; 3) Formularza - Dane Osobowe Współpracownika; 4) Deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem małżonka 5) Innych załączników i aneksów do dokumentów określonych w lit. a i b jeżeli będą wymagane. 1. Akt Umowy Współpracy, OWW i pozostałe części Umowy wchodzą w życie z dniem podpisania Aktu Umowy Współpracy. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych między Stronami Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Agenta. 3. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie 1 [Oświadczenia stron] 2 [Przedmiot pośrednictwa] 3 [Zakres stosowania postanowień Umowy] 4 [Postanowienia końcowe] 2. Współpracownik oświadcza, iż posiada należytą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia współpracy z Agentem w wykonywaniu pośrednictwa finansowego. b) uzyskał wpis do odpowiedniego rejestru pośredników; c) otrzymał od Agenta odpowiednie Upoważnienie uprawniające do wykonywania pośrednictwa na rzecz danej instytucji finansowej. 2. Współpracownik może wykonywać czynności pośrednictwa tylko na rzecz tych Instytucji Finansowych, co do których udzielone mu zostało Upoważnienie. 2. Określone w 3 ust 1 elementy stanowią integralną część Umowy. Współpracownik wszystkie je akceptuje i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, ponadto składa oświadczenie określone treścią 1.2 ust. 4 OWW. 3. Dla zabezpieczenia roszczeń Agenta jakie mogą wyniknąć z Umowy, Współpracownik najpóźniej w chwili otrzymaniu Upoważnienia do wykonywania pośrednictwa umów ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych) składa weksel in blanco wraz z Deklaracją wekslową i oświadczeniem małżonka. Weksel zabezpiecza roszczenia Agenta jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy, zgodnie z postanowieniami Deklaracji wekslowej oraz w Dziale I, Rozdziale VII, 7.2 ust. 7 i 8 OWW przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 4. Akt Umowy Współpracy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym, dla każdej ze Stron. Pozostałe integralne części Umowy zostały doręczone Współpracownikowi, co ten potwierdza składając poniżej podpis. (Prezes Zarządu GLS) (Współpracownik)

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny)

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) zawarta w Kołobrzegu, dnia... pomiędzy: firmą... z siedzibą... NIP... w imieniu której działa... zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą a firmą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ POROZUMIENIE O WYKONYWANIU POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ Zawarte w dniu... we Wrocławiu pomiędzy EPAL S.A., z siedzibą przy ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo