CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CLAUDIO NARDI ARCHITETTO ul. Karmelicka 14/6, Kraków tel fax PROJEKTY BRANśOWE: NIRAS Polska Sp. z.o.o. ul. Lublańska 38, Kraków tel fax TOM II/7 32PL/KW-TT PROJEKTANT: mgr inŝ. Marcin Urbanik SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Stanisław Malczyński KONCEPCJA WIELOBRANśOWA Projekt instalacji teletechnicznych i BMS NR UPR.: MAP/0379/POOE/08 NR UPR.: GP-IV-63/220/76 LISTOPAD 2009

2 SPIS TREŚCI 1 Opis rozwiązań projektowych Wstęp Zakres proponowanych rozwiązań Rozwiązania techniczne Instalacja telefoniczna Sieć kablowa Instalacja sygnalizacji przeciwpoŝarowej Budowa projektowanego systemu SSP Detektory poŝarowe Urządzenia centralowe Projektowana topologia systemu Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi Sterowanie i monitoring klap oddymiających i poŝarowych DSO Telewizja dozorowa System gaszenia gazem System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu Centralne stanowisko systemów zintegrowanych Okablowanie strukturalne Topologia okablowania strukturalnego Okablowanie pionowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi Okablowanie poziome okablowanie do gniazd abonenckich Gniazda przyłączeniowe Punkty dystrybucyjne Instalacja detekcji zawartości CO i LPG TVSAT Instalacja widedomofonów System parkingowy System sterowania przepływem klientów System AV System tłumaczeń synchronicznych BMS Informacje ogólne Elementy składowe systemu Opis funkcjonalny systemów i funkcje BMS... 21

3 1 Opis rozwiązań projektowych 1.1 Wstęp Zakresem opracowania objęto koncepcję instalacji słaboprądowych dla Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie 1.2 Zakres proponowanych rozwiązań Zakres opracowania obejmuje następujące rodzaje instalacji: - Instalacja telefoniczna - Instalacje okablowania strukturalnego - Instalacja kontroli dostępu - Instalacje sygnalizacji przeciwpoŝarowej - Instalacje detekcji zawartości CO i LPG dla garaŝy - Instalacja sygnalizacji włamania - Instalacja nagłośnienia - Instalacja telewizji dozorowej - Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej - system parkingowy - sieć kablowa telefoniczna zewnętrzna - BMS

4 2 Rozwiązania techniczne 2.1 Instalacja telefoniczna Dla niniejszego obiektu przewiduje się zainstalowanie centrali telefonicznej wyposaŝonej w: trakty cyfrowe ISDN linii wewnętrzne analogowe linii wewnętrzne cyfrowe taryfikację rozmów zasilanie awaryjne 2h aparaty cyfrowe aparaty analogowe Okablowanie telekomunikacyjne wprowadzone zostanie do wydzielonego pomieszczenia o wymiarach co najmniej 3m x 3m i zakończone przełącznicą główną naścienną wykonaną w standardzie KRONE. Obok przełącznicy głównej zainstalowana będzie przełącznica telefoniczna i centrala telefoniczna. Pomieszczenie telekomunikacyjne będzie klimatyzowane i wentylowane tak, aby temperatura powietrza nie przekraczała 25 C. W celu prowadzenia kabli w pionie, naleŝy przewidzieć szachty telefoniczne z zabudowanymi korytkami do których mocowane będą kable instalacji słaboprądowych. Centrale telefoniczną przewiduje się na około 600 abonamentów. 2.2 Sieć kablowa Dla wykonania połączeń pomiędzy przełącznicą telefoniczną przewidzianymi do zainstalowania w COI a siecią TP S.A, przewiduje się wybudowanie kanalizacji kablowej 2-otworowej wykonanej z rur PCV 100 mm. Do projektowanej kanalizacji wciągnięty będzie kabel telefoniczny o odpowiedniej pojemności i podłączony do najbliŝszej szafy kablowej TP S.A. lokalizacja przy ulicy Centralnej. Oprócz kabla telefonicznego w przyszłości doprowadzony będzie kabel KR (światłowodowy TP S.A. lokalizacja przy ulicy Nowohuckiej 3 Na terenie działki znajdują się równieŝ istniejące trasy TT. Trasy te zostaną przełoŝone w obrębie działki tak, aby ominąć nowo powstały obiekt.

5 2.3 Instalacja sygnalizacji przeciwpoŝarowej. W celu wczesnego powiadomienia o zagroŝeniu poŝarowym, przewiduje się zainstalowanie systemu sygnalizacji przeciwpoŝarowej. Proponuje się zainstalowanie systemu adresowalnego pętlicowego, który współpracował będzie z automatycznymi czujkami i ręcznymi przyciskami. Przyjęto instalację systemu na całym obszarze obiektu oparty o elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji o poŝarze. Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji poŝaru pełni w systemie SSP wyjątkową rolę polegającą na automatycznym, niezaleŝnym od człowieka: zidentyfikowaniu poŝaru w początkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich słuŝb i ludzi będących w zasięgu potencjalnego zagroŝenia, automatycznym uruchomieniu urządzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia i dymu (zamykanie drzwi poŝarowych, klap dymowych, itp.) uruchomienie układów wentylacyjnych, zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracą urządzeń technicznych budynku, w szczególności systemami grzewczymi, wentylacyjnymi oraz windami. Automatyczne czujki poŝarowe słuŝą do monitorowania chronionych obszarów reagując na obecność dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu poŝarowego pozwalają w razie potrzeby na natychmiastowe (ręczne) wszczęcie alarmu. Centrala sygnalizacji poŝaru analizuje i przetwarza sygnały przychodzące ze wszystkich zainstalowanych czujników. Powiadomienie o poŝarze będzie zawierać dokładną lokalizację poŝaru poprzez wydruk i wyświetlenie adresu pomieszczenia. Jednocześnie poprzez urządzenie monitoringu powiadomienie o poŝarze musi być przesłane do stosownego CMA (Centrum Monitorowania Alarmów).

6 2.3.1 Budowa projektowanego systemu SSP W skład systemu wchodzić będą: automatyczne, mikroprocesorowe czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach, automatyczne, mikroprocesorowe czujki dymu na sufitach naturalnych z wyprowadzeniem wskaźników zadziałania czujek niewidocznych, w pomieszczeniach w których nie ma moŝliwości zamontowania detektorów dymu zostaną zamontowane czujki nadmiarowo-róŝniczkowe temperatury, czujki dymu w osłonach przeciwwietrznych w zbiorczych kanałach wentylacji wyciągowej bytowej i nawiewu w centralach, ręczne ostrzegacze poŝarowe wzdłuŝ ciągów komunikacyjnych oraz przed wejściami na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, centrala główna sygnalizacji alarmu poŝaru wraz z kartami sterującymi, polami obsługi, komunikacyjnymi, wskaźnikami diodowymi stanów urządzeń, przyciskami sterującymi, baterią akumulatorów na 72 h pracy systemu oraz wyświetlaczem, podcentrale sygnalizacji alarmu poŝaru wraz z kartami komunikacyjnymi, baterią akumulatorów na 72 h pracy systemu, wraz z karami sieciowymi do pracy central w sieci, moduły sterujące i monitorujące słuŝące do sterowania urządzeniami zasilającymi klapy przeciwpoŝarowe i dymowe, karty sterujące umieszczone w centralach SSP do sterowania urządzeniami wyjściowymi np. instalacją nagłaśniania na czas poŝaru, lub moŝliwość integracji z centralą dźwiękowego systemu ostrzegawczego przez sieć central.

7 2.3.2 Detektory poŝarowe Projekt przewiduje ochronę całkowitą budynku przy zastosowaniu czujek automatycznych, ręcznych ostrzegaczy poŝaru, oraz modułów monitorujących. Jako podstawowe detektory dymu załoŝono mikroprocesorowe optyczno-termiczne i termiczne róŝniczkowo-nadmiarowe detektory dymu. KaŜdy detektor posiada własną pamięć, rejestrującą m.in. numer fabryczny, datę produkcji, datę ostatniego alarmu i przeglądu. Detektor prowadzi nieprzerwanie analizę otoczenia, porównując zebrane dane w funkcji czasu z wzorcami zapisanymi w pamięci, z uwzględnieniem zaprogramowanej czułości oraz stopnia zabrudzenia. Dzięki temu detektor moŝe podjąć decyzję, Ŝe wykryte zjawisko ma charakter poŝaru. Zastosowano następujące zasady dozorowania dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni budynku: Drogi ewakuacyjne, korytarze oraz przejścia ewakuacyjne objęte instalacją oddymiania mechanicznego lub grawitacyjnego monitorowane czujkami dymu optyczno-termiczne i ręczne ostrzegacze poŝarowe Klatki schodowe wraz z przedsionkami, monitorowane czujkami dymu i ręczne ostrzegacze poŝarowe na kaŝdej kondygnacji dostępne szachty kablowe i pomieszczenia elektryczne monitorowane czujkami dymu optyczno-termiczne przewody wentylacyjne wentylacji bytowej monitorowanie czujkami dymu optyczno-termiczne sanitariaty nie dozorowane przedsionki do sanitariatów optyczno-termiczne czujki dymu pomieszczenia usługowe i biurowe optyczne czujki dymu lub optyczno-termiczne na stropie gdy brak sufitów podwieszanych, oraz optyczne lub optycznotermiczne na sufitach podwieszanych z wyprowadzeniem wskaźników zadziałania na suficie podwieszanym pomieszczenia wydzielone poŝarowo takie jak maszynownie wentylacyjne i dźwigowe, rozdzielnie elektryczne, pompownie itp. czujki dymu optycznotermicznev i ręczne ostrzegacze poŝarowe przestrzenie nad sufitem podwieszonym w strefie korytarzowej w których prowadzone są zbiorcze ciągi instalacji elektrycznych i teletechnicznych, czujki dymu optyczno-termiczne na stropie naturalnym ze zdalnym wskaźnikiem zadziałania umieszczonym bezpośrednio pod czujką

8 2.3.3 Urządzenia centralowe Centrala systemu sygnalizacji poŝarowej powinna zapewniać: wczesne wykrycie źródła potencjalnego poŝaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do czujki w komputerowym systemie wizualizacji, kompensację czułości czujek zamienionych miejscami, dwustopniowe alarmowanie po detekcji poŝaru, automatyczne powiadomienie Jednostki PSP, automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpoŝarowej budynku np. klapami p-poŝ., bramami przeciwpoŝarowymi, centralkami oddymiającymi, uruchomienie sygnalizacji akustyczno optycznej automatyczne uruchomienie nadawania komunikatów cyfrowych z dźwiękowego systemu ostrzegawczego w kaŝdej strefie objętej poŝarem, wyłączanie wentylacji, klimatyzacji i włączanie wentylacji oddymiającej zarówno mechanicznej jak i grawitacyjnej ( w zaleŝności od miejsca poŝaru) poprzez podanie bezpotencjałowych styków do szaf automatyki poŝarowej, zamknięcie/otworzenie klap na kanałach wentylacji bytowej i poŝarowej sterowanie zwalnianiem/ otwieraniem drzwi dymoszczelnych w strefie objętej poŝarem, monitorowanie klap p-poŝ. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, monitorowanie centralek sterujących zamknięciami przeciwpoŝarowymi, oddymiających oraz sterujących instalacjami napowietrzania grawitacyjnego i mechanicznego ręczne wysterowanie klap p-poŝ. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, przez przyciski wbudowane w centrali ręczne wysterowanie wentylacji oddymiającej przez przyciski wbudowane w centrali moŝliwość odwzorowania stanu monitorowanych urządzeń na wskaźnikach diodowych wbudowanych w centrali obsługę do 10 pętli dozorowych w jednej centrali dopuszczenie do obsługi 250 urządzeń adresowalnych na pętli swobodną konfigurację panelu operatora / wyposaŝenie w przyciski i diody wskazujące do 120 przycisków i 240 LED moŝliwość stosowania czujek róŝnych technologii w obrębie jednej centrali praca w światłowodowej sieci central detekcję i lokalizację doziemień z dokładnością do urządzenia

9 2.3.4 Projektowana topologia systemu Przewiduje się wyposaŝenie budynku w sieć central systemu sygnalizacji poŝaru. Centralki połączone będą ze sobą z pomocą światłowodu, oraz z komputerową stacją z monitorem kolorowym 19 i stosownym oprogramowaniem do wizualizacji wszystkich elementów czynnych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych w tym czujek, zlokalizowaną w pomieszczeniu Centrum Dowodzenia budynku. KaŜda z central będzie mogła obsłuŝyć 10 pętli dozorowych, przy czym ze względu na technologię wykonania czujników oraz samych central jedno urządzenie będzie obsługiwać powyŝej 512 elementów adresowalnych KaŜda kondygnacja wyposaŝona zostanie w pętlę adresowalną obsługującą do 125 czujników i 125 elementów adresowalnych. Przy centrali poŝarowej przewiduje się komputer z ekranem LCD 25 słuŝący wizualizacji całego systemu SSP (czujki, połoŝenie klap, uruchomienie wentylatorów oddymiania itd.) Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi System wyposaŝony zostanie w szereg modułów kontrolno-sterujących instalowanych na pętlach dozorowych. Ze względu na powyŝsze wszystkie pętle wykonane zostaną przy uŝyciu kabla HDGs 2x1(PH90). Ze względu na wykorzystany kabel centrala powinna mieć moŝliwość pracy z kablem nieekranowanym. Algorytm sterowania opracowany zostanie na etapie projektu wykonawczego. 2.4 Sterowanie i monitoring klap oddymiających i poŝarowych. W projektowanym obiekcie na podstawie wytycznych opracowanych przez specjalistę ds. poŝarowych zainstalowane będą klapy oddymiające i poŝarowe. Klapy słuŝące oddymianiu będą zabudowane w dachu Sterowane klap odbywać się będzie elektrycznie. Zastosowany system spełniać będzie rolę systemu oddymiania w razie poŝaru oraz przewietrzania dla utrzymania właściwych warunków środowiskowych wewnątrz marketu. Alarmowe uruchomienie instalacji moŝliwe będzie poprzez centralę sygnalizacji poŝaru jak równieŝ poprzez przyciski ręcznego oddymiania zabudowane w pomieszczeniu ochrony. Siłowniki klap oddymiających sterowane będą poprzez centralki oddymiające zabudowane w pomieszczeniu ochrony. Centralki współpracować będą z centralą sygnalizacji poŝaru. KaŜda strefa oddymiania będzie posiadać będzie własną centralę oddymiającą.

10 Na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane klapy oddzielenia poŝarowego. Klapy te będą wysterowywane poprzez moduły umieszczane na pętlach dozorowych. Ze względu na powyŝsze wszystkie pętle wykonane zostaną przy uŝyciu kabla HDGs 2x1(PH90).

11 2.5 DSO Dźwiękowy system ostrzegawczy słuŝy do przekazywania informacji słownych w sytuacji zagroŝenia poŝarem lub innych sytuacji wymagających szybkiej ewakuacji osób. System bazuje na standardowym systemie nagłośnienia, jednak musi spełnić nie tylko normy akustyczne, lecz takŝe surowe normy dotyczące niezawodności pracy systemu w cięŝkich warunkach takich jak np. poŝar. Owe specyficzne i bardzo wysokie wymagania określone są przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej CNBOP. Odpowiednie elementy DSO takie jak np.: linie głośnikowe, urządzenia wzmacniające sygnał powinny być zdublowane. Awaria jednego z dublowanych elementów nie powoduje odcięcia komunikacji z daną strefą. Istotne i konieczne jest, aby DSO posiadał własne zasilanie rezerwowe, gdyŝ podczas akcji gaszenia poŝaru zasilanie sieciowe budynku zostaje odłączone. Zadaniem systemu jest nadawanie róŝnego rodzaju sygnałów alarmu, komunikatów i informacji w trybie sterowania ręcznego, a takŝe we współpracy z Centralą SSP. Parametry oraz zastosowane wyposaŝenie systemu dodatkowo umoŝliwiają wykorzystanie systemu do nadawania tła muzycznego tzn. muzyki z niskim poziomem Centrala systemu w postaci jednej szafy instalacyjnej 19 z umieszczona będzie w pomieszczeniu kontrolnym. W tym samym pomieszczeniu będzie zainstalowana takŝe stacja mikrofonowa. ZałaŜenia systemu: Podział całego obszaru na strefy rozgłaszania alarmowego. Strefa rozgłaszania, zwana takŝe w innych opracowaniach fachowych, jako strefa nagłośnienia jest najmniejszym obszarem nagłaśnianym przez znajdujące się w nim głośniki, do którego moŝna skierować komunikat słowny, nie angaŝując głośników w innych strefach. System pozwala na dowolne grupowanie stref i rozgłaszanie w wielu strefach tego samego lub róŝnych komunikatów w tym samym czasie. Przewiduje się umieszczenie na kaŝdym piętrze w pomieszczeniu sekretariatu umieszczenie mikrofonów w celu nadawania komunikatów na danym piętrze (funkcja radiowęzła) Nadawanie komunikatów słownych ze stacji przez operatora mówiącego do mikrofonu, automatyczne uruchamianie komunikatów nagranych i przechowywanych w pamięci komunikatów cyfrowych do dowolnie wybranej strefy lub grupy stref przy sterowaniu z centrali SSP. Programowanie systemu odbywa się przy pomocy komputera PC z oprogramowaniem firmowym poprzez sieć Ethernet..

12 2.6 Telewizja dozorowa Dla monitorowania określonych obiektów oraz stref, przewiduje się zainstalowanie systemu monitoringu wyposaŝonego w odpowiednią ilość kamer, krosownicy wizyjnej oraz multiplexerów i stacji operatorskiej wyposaŝonej w dyskowe macierze pamięci do rejestracji zdarzeń. Wersja ta umoŝliwiać będzie równoczesną realizację dwóch zadań. Nagrywając moŝna obserwować kamery na podzielonym ekranie lub odtwarzać nagrania z drugiego magnetowidu. Za pomocą kamer telewizyjnych i monitorów kontrolnych osoby funkcyjne mają przegląd aktualnej sytuacji na terenie obiektu lub strefy. Obrazy z kamer będą rejestrowane i obserwowane na monitorach. Punkt monitorowania umieszczony będzie w pomieszczeniu ochrony lub innym miejscu na podstawie ustaleń z UŜytkownikiem. Przewidywany jest system oparty o transmisje światłowodową. 2.7 System gaszenia gazem Dla pomieszczeń archiwum danych elektronicznych i archiwum dokumentów przewiduje się system generatorów aerozolu gaśniczego. System ten jest systemem bezpiecznym dla ludzi i sprzętu. 2.8 System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu Projektowany system umoŝliwia swobodne poruszanie się uprawnionych pracowników (wyposaŝonych w odpowiednie karty) po strefach objętych systemem kontroli dostępu oraz ochronę pomieszczeń przed niepoŝądanym wtargnięciem osób trzecich. Zakłada się zastosowanie zintegrowany systemu łączącego kontrole dostępu i system sygnalizacji i napadu w jedną całość. Pozwoli to zastosować tylko jedną centralę dla spełnienia obydwóch tych funkcji a dodatkowo za pomocą kart KD będzie moŝna równieŝ zazbrajać i rozbrajać system SSWiN. System składa się z central kontroli dostępu obsługującej czytniki kart zbliŝeniowych, czujniki kontroli otwarcia drzwi (kontaktrony) i przycisków wyjścia. Na obiekcie istnieją przejścia kontrolowane jednostronnie-z jednej strony drzwi znajduje się czytnik, z drugiej zaś przycisk wyjścia Całość obszaru kontrolowanego podzielona jest na strefy oddzielone od siebie nadzorowanymi przejściami. Przejścia kontrolowane jednostronnie rejestrują wejścia do danej strefy. Jedno kontrolowane przejście zbudowane jest z następujących elementów: rygiel elektromagnetyczny-rodzaj zamka sterowanego z centrali kontroli dostępu

13 jeden czytnik i jeden przycisk wyjścia lub dwa czytniki- przeciągnięcie kartą lub naciśnięcie przycisku wyjścia daje informację do centrali o Ŝądaniu odblokowania rygla, odblokowanie następuje natychmiast po wciśnięciu przycisku wyjścia, lub po przeciągnięciu kartą przez czytnik i weryfikacji numeru karty z bazą danych zawartą w pamięci centrali kontaktron - czujnik magnetyczny informujący centralę o stanie przejścia (zamknięte/otwarte) samozamykacz drzwiowy System zbudowany zostanie w sposób modułowy pozwalający na rozproszenie kontrolerów danych typów po obiekcie. Ograniczy to w znaczny sposób długości kabli do elementów wykonawczych. Przewiduje się zastosowanie kontrolerów 4 drzwiowych z moŝliwością podpięcia 8 linii wejściowych systemu sygnalizacji włamania i napadu. W czasie, gdy obszar będzie zazbrojony funkcje detektorów sygnalizacji włamania obejmą równieŝ czujniki otwarcia drzwi. MoŜliwe będzie pełne sterowanie systemem ACC i SSWiN za pomocą wydanych kart kontroli dostępu oraz czytników kart. Ponadto w części gdzie występuje większe zagęszczenie czujników zainstalowane zostaną ekspandery wejść SSWiN. Aby zwiększyć niezawodność systemu magistrala lokalna pomiędzy centralą a ekspanderami musi tworzyć pętlę tak, aby w przypadku uszkodzenia jednej gałęzi zapewnić komunikację pomiędzy urządzeniami. Kabel komunikacyjny musi przebiegać dwiema niezaleŝnymi drogami. Jako interfejs uŝytkownika zastosowana zostanie aplikacja zarządzająca, charakteryzująca się takimi cechami jak: Aplikacja wielostanowiskowa pracująca w topologii klient-srewer UmoŜliwia jednoczesną pracę operatorów na wszystkich stanowiskach klienckich Zarządzanie systemem kontroli dostępu i SSWiN Obsługa do 64 central z wykorzystaniem RS232, PSTN lub IP Pełna weryfikacja wideo kaŝdego zdarzenia i alarmu Szerokie kryteria raportowania zarówno raporty predefiniowane jak i zewnętrzne Zdarzenia i alarmy zapisywane w czasie rzeczywistym Wielopoziomowe mapy graficzne do łatwiejszego lokalizowania miejsca alarmów Pełna kontrola elementów systemu z poziomu map graficznych Moduł zarządzania zdjęciami uŝytkowników MoŜliwość programowania i wydawania kart uŝytkowników Jako centrala zastosowana zostanie urządzenie, charakteryzująca się takimi cechami jak:

14 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem telefonicznym, zintegrowany system alarmowy i kontroli dostępu dla maksymalnie 256 linii i 48 drzwi w obrębie jednej centrali, magistrala danych RS485,umoŜliwiająca podłączenie 16 manipulatorów i 15 podcentral, magistrala RS485 pracująca w pętli min. 16 wejść linii dozorowych na płycie głównej centrali, min uŝytkowników, moŝliwość połączenia systemowego z rejestratorem cyfrowym, pamięć min zdarzeń dla systemu alarmowego i 1000 dla systemu kontroli dostępu, współpraca z modułem portów szeregowych i modułem TCP/IP, moŝliwość pracy w sieci do min. 64 central, zasilacz o wydajności min. 2.2A, miejsce na akumulator od 7 do 18Ah, temperatura pracy: 0 do 50st.C, Urządzenie w klasie S urządzenia alarmowego zarówno jako system SSWN jak i KD, Centralne stanowisko systemów zintegrowanych Stanowisko komputerowe, będzie składać się z komputera klasy PC wyposaŝanego w min. dwa procesory min. 3 GHz, pamięć operacyjną 2 GB, 2x100 GB RPM (dyski pracujące w układzie macierzy dyskowej RAID, Hot-Swap, sterowane za pośrednictwem dedykowanego kontrolera), nagrywarkę DVD, monitor LCD 19 o wysokim kontraście. Komputer przystosowany do zabudowie w szafie rack 19. Komputer wyposaŝony w oprogramowanie systemowe klasy Windows Server 2003 i zarządzające. Wraz z komputerem będzie dostarczona drukarka laserowa kolorową A4 (wyposaŝona w moduł komunikacji sieciowej) 2.9 Okablowanie strukturalne System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy Ea według PN-EN 50173:2004. Dla zapewnienia elastyczności, system musi umoŝliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Pasywne elementy połączeniowe sieci muszą posiadać świadectwa niezaleŝnego laboratorium badawczego, np. Laboratorium GHMT.

15 System okablowania strukturalnego będzie zapewniać modularną budowę gwarantującą: zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd róŝnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, RJ12), moduł RJ45 powinien zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach, Topologia okablowania strukturalnego Projekt okablowania strukturalnego przewiduje strukturę sieci w układzie gwiazdy. W projektowanym budynku przewiduje się budowę Głównego Punktu Dystrybucyjnego (pomieszczenie serwerowni) Na poszczególnych poziomach budynku przewiduje się budowę Piętrowych Punktów Dystrybucyjnych. Przełącznica przyłącza telekomunikacyjnego przewidziana jest w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym Okablowanie pionowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi Okablowanie pionowe stanowi połączenia pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) usytuowanym w głównej serwerowni a Piętrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Okablowanie pionowe sieci będzie wykonać przy wykorzystaniu kabli światłowodowych uniwersalnych wielodomowych (MM) 12-włóknowych OM3 50/125. Połączenia telekomunikacyjne między GPD a poszczególnymi Piętrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD) naleŝy wykonać za pośrednictwem kabla telekomunikacyjnego typu YTKSY C&C Voice 53x2x0,5 kat Okablowanie poziome okablowanie do gniazd abonenckich Okablowanie poziome jest to część okablowania pomiędzy gniazdem uŝytkownika i Piętrowym Punktem Dystrybucyjnym (PPD). Do połączeń okablowania poziomego przewiduje się zastosowanie kabla instalacyjnego S/FTP kat.7 w powłoce LSOH (do 600 MHz). Wszystkie kable instalacyjne tworzące gwiazdę okablowania piętrowego sprowadzone są do poszczególnych Punktów Dystrybucyjnych w obrębie danej kondygnacji i rozszyte na panelach modularnych 32 (na wys. 1U) portowych kat 6A STP. Okablowanie poziome stanowi strukturę dla transmisji sygnałów logicznych oraz telekomunikacyjnych uniwersalność sieci po stronie liniowej. W celu uzyskania odpowiednich parametrów sieci do przesyłania sygnałów z prędkością transmisji danych 1Gbps oraz 10Gbps przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych 4-parowych S/FTP kat.7 (do 600MHz).

16 2.9.4 Gniazda przyłączeniowe W projekcie przewidziano zastosowanie pojedynczych oraz podwójnych gniazd RJ45 w zaleŝności od zagęszczenia stanowisk roboczych. Średnio przewiduje się jedno gniazdo podwójne na kaŝde 10m2. Odporność mechaniczna gniazda powinna być zgodna z normą IEC /-4/-5/-6/-8. Wszystkie złącza RJ 45 muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6A (klasa połączeniowa F) Punkty dystrybucyjne Przewiduje się wykonanie Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) w pomieszczeniu serwerowni projektowanego obiektu w postaci zestawu dwunastu szaf połączonych ze sobą. Szafy w GPD będą mieć wysokość montaŝową 42U i wymiary 800x1000x1980mm, ustawione na cokole o wysokości 100mm z drzwiami z blachy perforowanej KaŜda szafa będzie wyposaŝona w: panel wentylacyjny z 4 wentylatorami umieszczony w otworze dachowym szafy, panel zasilający 9 gniazd 230V, panele porządkujące. panele okablowania światłowodowego panele okablowania miedzianego kat 6A STP panele okablowania telekomunikacyjnego elementy aktywne Przewiduje się wykonanie Piętrowych Punktów Dystrybucyjnych (PD) w pomieszczeniach technicznych. Wysokość szaf i ich ilość PPD ma być uzaleŝniona od ilości obsługiwanych przez daną szafę gniazd. Wstępnie przewiduje się po dwie na piętrze KaŜda szafa będzie wyposaŝona w: panel wentylacyjny panel zasilający 5 lub 9 gniazd 230V, panele porządkujące. panele okablowania światłowodowego panele okablowania miedzianego kat 6A panele okablowania telekomunikacyjnego elementy aktywne

17 2.10 Instalacja detekcji zawartości CO i LPG Dla zabezpieczenia uŝytkowników garaŝu przed niebezpiecznym przekroczeniem dopuszczalnego stęŝenia zawartości CO i LPG oraz dla sterowania wentylacją, przewiduje się zainstalowanie czujników zawartości CO i LPG. Czujniki te w wypadku przekroczenia dopuszczalnego stęŝenia sterować będą systemem wentylacyjnym w garaŝu oraz załączać tablice ostrzegawcze zainstalowane przy wjazdach do garaŝy oraz wejściach do klatek schodowych TVSAT System RTV i SAT będzie obejmował swoim zasięgiem obszar wskazany przez Inwestora np. miejsca publiczne, do których goście mają dostęp np., kawiarnie, sale konferencyjne itp. System będzie w sobie łączył wszystkie media tzn. radio FM i AM, sygnał telewizji naziemnej i satelitarnej 2.12 Instalacja widedomofonów Dla umoŝliwienia komunikacji pomiędzy pomieszczeniem ochrony a drzwiami wejściowymi w czasie zamknięcia obiektu, przewiduje się zainstalowanie systemu wideodomofonowego. Przy drzwiach zewnętrznych zainstalowane będą kasety zewnętrzne oraz zamki elektromagnetyczne do odmykania drzwi System parkingowy Na obiekcie przewidziano dwa poziomy parkingów. W jazd do garaŝu odbywać się będzie przy pomocy karty KD (pracownicy) lub poprzez pobranie płatnego biletu. Przed wjazdem i wyjazdem do garaŝu będzie podnoszony szlaban, czytnik kart oraz punkt dystrybucji biletów. Pracownicy będą podnosić szlaban poprzez przyłoŝenie karty identyfikacyjnej do czytnika. W jazd dla interesantów będzie moŝliwy tylko po pobraniu biletu przy wjeździe. Po opłaceniu w kasie biletowej systemu parkingowego będzie moŝliwy wyjazd z obiektu. System będzie równieŝ zliczał ilość pojazdów i odmówi wjazdu na parking w przypadku braku miejsc. Przewiduje się dwie kasy biletowe na kaŝdym piętrze obiektu. Przy wjeździe na parking będzie znajdował się domofon do połączenie z ochroną obiektu.

18 2.14 System sterowania przepływem klientów W celu ułatwienia obsługi interesantów proponuje się na obiekcie zastosować system sterowania przepływem klientów zwanym potocznie systemem kolejkowy. System ten umoŝliwi kierowanie efektowne kierowanie klienta do odpowiedniego stanowiska obsługi. Systemem będą objęte pomieszczenia wskazane przez inwestora. Punk pobrania biletów znajdować się będzie na parterze. Na obiekcie rozmieszczone będą tablice informacyjne kierujące klientów we wskazanym kierunku System AV Dla sal konferencyjnych przewiduje się montaŝ systemu AV z uwzględnieniem nagłośnienia, mikrofonu bezprzewodowego, projektora oraz monitora LCD. Systemy te będą podłączone do okablowania strukturalnego w celu przeprowadzania wideo konferencji System tłumaczeń synchronicznych Dla duŝej sali konferencyjnej przewiduje się system tłumaczenia synchronicznego. System ten będzie składać się z mikrofonów zamontowanych w trzech kabinach. W kabinach tych będą znajdować się równieŝ nadajniki FM. KaŜda kabina będzie miała przypisaną częstotliwość. KaŜdy uczestnik konferencji otrzyma przenośny odbiornik, na którym będzie moŝliwość wyboru częstotliwość (np. języka)

19 2.17 BMS Informacje ogólne System BMS będzie zbudowany na bazie centralnego systemu komputerowego i będzie przystosowany do takich funkcji budynku, jak monitorowanie zuŝycia mediów (ciepła, chłodu, wody uŝytkowej), sterowanie systemem ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją, instalacją elektryczną itp. Obsługa systemów będzie zapewniona z centralnej sterowni (pomieszczenie monitoringu), gdzie będą się znajdować dwa komputery systemu. Główna jednostka centralna jest połączona z poszczególnymi szafami automatyki znajdującymi się na obiekcie za pomocą magistrali kablowej. Szafy te będą zawierać sterownik DDC lub moduły wejść / wyjść łącznie z oprogramowaniem stosownym do danego celu działania. System musi zapewnić najbardziej optymalne sterowanie urządzeniami na obiekcie w celu zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych Elementy składowe systemu Komunikacja pomiędzy sterownikami i główna stacja roboczą musi odbywać się za pomocą otwartego protokołu LON lub BACnet Oprogramowanie Całe oprogramowanie będzie w języku polskim. Oprogramowanie jednostki głównej będzie zawierać co najmniej jak następuje: automatyczny restart, ograniczenie dostępu na 3 poziomach, komunikację, definiowanie punktów, komunikaty alarmowe, statystykę alarmów, programy czasowe, sterowanie przerwami, programy optymalnego włączania / wyłączania, program ekonomiczny, zobrazowanie systemu, logowanie danych, historię,

20 raporty, kopię zapasową, wewnętrzne funkcje pomocy, przewodnik pomocy systemu (wewnętrzny po polsku). System musi zawierać standardowe procedury tworzenia kopii zapasowych zarówno na dyskietkach. Musi istnieć moŝliwość tworzenia kopii zapasowych on-line, to znaczy bez interweniowania w pracę systemu. Oprogramowanie będzie mieć równieŝ następujące funkcje: system wizualizacji pozwalający na przeglądanie zobrazowań, schematów systemu i wykresów z dynamicznym wyświetlaniem stanów peryferyjnych z wartościami, zmianami kolorów i/lub zmianami symboli, zobrazowanie systemu dające obraz wzajemnej lokalizacji kaŝdej instalacji i elementu; zobrazowania systemów, które są powiązane z odnośnymi funkcjami i zasileniami, naleŝy wyposaŝyć w przewijanie (do przodu i w tył); wszystkie alarmy z elementów powinny być wyświetlane na monitorze, podobnie jak wszystkie punkty pomiarowe instalacji, statystykę alarmów z moŝliwością potwierdzania alarmów; alarmy będę prezentowane i sortowane zgodnie z priorytetem i adresem uŝytkownika, logowanie i prezentowanie danych, zapis stanu. Poza wyŝej wymienionymi programami system będzie zawierać: Programy czasowe Musi istnieć moŝliwość przypisywania wszelkich punktów włączania / wyłączania do kaŝdego indywidualnego programu czasowego. Musi istnieć moŝliwość róŝnego programowania wszystkich 7 dni tygodnia. Musi istnieć moŝliwość wprowadzania świąt państwowych i dni wolnych. Program musi automatycznie przełączać się pomiędzy czasem letnim i zimowym. Musi równieŝ istnieć moŝliwość przypisywania rozszerzonych operacji dla wszystkich systemów. Program optymalnego włączania / wyłączania System BMS musi zawierać program, który wybiera optymalne czasy uruchamiania i wyłączania w sensie energetycznym, bazując na wartościach zmierzonych dla temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz stałych obiektu. Program musi mieć funkcję obniŝania wartości nocnych, co zapewnia, Ŝe temperatura nie spada poniŝej wymaganej. Obsługujący musi mieć moŝliwość tworzenia i zmiany programu optymalnego uruchamiania / wyłączania.

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR TOM XIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul Stefana śeromskiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012 A-TL1 Numer umowy : PSSE/2678 TEMAT / OBIEKT / : Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III, Budynek A dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, OPRACOWANIE : NAZWA I KOD GRUP ROBÓT : dz. Nr 693, 692 i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo