CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CLAUDIO NARDI ARCHITETTO ul. Karmelicka 14/6, Kraków tel fax PROJEKTY BRANśOWE: NIRAS Polska Sp. z.o.o. ul. Lublańska 38, Kraków tel fax TOM II/7 32PL/KW-TT PROJEKTANT: mgr inŝ. Marcin Urbanik SPRAWDZAJĄCY: inŝ. Stanisław Malczyński KONCEPCJA WIELOBRANśOWA Projekt instalacji teletechnicznych i BMS NR UPR.: MAP/0379/POOE/08 NR UPR.: GP-IV-63/220/76 LISTOPAD 2009

2 SPIS TREŚCI 1 Opis rozwiązań projektowych Wstęp Zakres proponowanych rozwiązań Rozwiązania techniczne Instalacja telefoniczna Sieć kablowa Instalacja sygnalizacji przeciwpoŝarowej Budowa projektowanego systemu SSP Detektory poŝarowe Urządzenia centralowe Projektowana topologia systemu Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi Sterowanie i monitoring klap oddymiających i poŝarowych DSO Telewizja dozorowa System gaszenia gazem System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu Centralne stanowisko systemów zintegrowanych Okablowanie strukturalne Topologia okablowania strukturalnego Okablowanie pionowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi Okablowanie poziome okablowanie do gniazd abonenckich Gniazda przyłączeniowe Punkty dystrybucyjne Instalacja detekcji zawartości CO i LPG TVSAT Instalacja widedomofonów System parkingowy System sterowania przepływem klientów System AV System tłumaczeń synchronicznych BMS Informacje ogólne Elementy składowe systemu Opis funkcjonalny systemów i funkcje BMS... 21

3 1 Opis rozwiązań projektowych 1.1 Wstęp Zakresem opracowania objęto koncepcję instalacji słaboprądowych dla Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie 1.2 Zakres proponowanych rozwiązań Zakres opracowania obejmuje następujące rodzaje instalacji: - Instalacja telefoniczna - Instalacje okablowania strukturalnego - Instalacja kontroli dostępu - Instalacje sygnalizacji przeciwpoŝarowej - Instalacje detekcji zawartości CO i LPG dla garaŝy - Instalacja sygnalizacji włamania - Instalacja nagłośnienia - Instalacja telewizji dozorowej - Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej - system parkingowy - sieć kablowa telefoniczna zewnętrzna - BMS

4 2 Rozwiązania techniczne 2.1 Instalacja telefoniczna Dla niniejszego obiektu przewiduje się zainstalowanie centrali telefonicznej wyposaŝonej w: trakty cyfrowe ISDN linii wewnętrzne analogowe linii wewnętrzne cyfrowe taryfikację rozmów zasilanie awaryjne 2h aparaty cyfrowe aparaty analogowe Okablowanie telekomunikacyjne wprowadzone zostanie do wydzielonego pomieszczenia o wymiarach co najmniej 3m x 3m i zakończone przełącznicą główną naścienną wykonaną w standardzie KRONE. Obok przełącznicy głównej zainstalowana będzie przełącznica telefoniczna i centrala telefoniczna. Pomieszczenie telekomunikacyjne będzie klimatyzowane i wentylowane tak, aby temperatura powietrza nie przekraczała 25 C. W celu prowadzenia kabli w pionie, naleŝy przewidzieć szachty telefoniczne z zabudowanymi korytkami do których mocowane będą kable instalacji słaboprądowych. Centrale telefoniczną przewiduje się na około 600 abonamentów. 2.2 Sieć kablowa Dla wykonania połączeń pomiędzy przełącznicą telefoniczną przewidzianymi do zainstalowania w COI a siecią TP S.A, przewiduje się wybudowanie kanalizacji kablowej 2-otworowej wykonanej z rur PCV 100 mm. Do projektowanej kanalizacji wciągnięty będzie kabel telefoniczny o odpowiedniej pojemności i podłączony do najbliŝszej szafy kablowej TP S.A. lokalizacja przy ulicy Centralnej. Oprócz kabla telefonicznego w przyszłości doprowadzony będzie kabel KR (światłowodowy TP S.A. lokalizacja przy ulicy Nowohuckiej 3 Na terenie działki znajdują się równieŝ istniejące trasy TT. Trasy te zostaną przełoŝone w obrębie działki tak, aby ominąć nowo powstały obiekt.

5 2.3 Instalacja sygnalizacji przeciwpoŝarowej. W celu wczesnego powiadomienia o zagroŝeniu poŝarowym, przewiduje się zainstalowanie systemu sygnalizacji przeciwpoŝarowej. Proponuje się zainstalowanie systemu adresowalnego pętlicowego, który współpracował będzie z automatycznymi czujkami i ręcznymi przyciskami. Przyjęto instalację systemu na całym obszarze obiektu oparty o elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji o poŝarze. Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji poŝaru pełni w systemie SSP wyjątkową rolę polegającą na automatycznym, niezaleŝnym od człowieka: zidentyfikowaniu poŝaru w początkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich słuŝb i ludzi będących w zasięgu potencjalnego zagroŝenia, automatycznym uruchomieniu urządzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia i dymu (zamykanie drzwi poŝarowych, klap dymowych, itp.) uruchomienie układów wentylacyjnych, zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracą urządzeń technicznych budynku, w szczególności systemami grzewczymi, wentylacyjnymi oraz windami. Automatyczne czujki poŝarowe słuŝą do monitorowania chronionych obszarów reagując na obecność dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu poŝarowego pozwalają w razie potrzeby na natychmiastowe (ręczne) wszczęcie alarmu. Centrala sygnalizacji poŝaru analizuje i przetwarza sygnały przychodzące ze wszystkich zainstalowanych czujników. Powiadomienie o poŝarze będzie zawierać dokładną lokalizację poŝaru poprzez wydruk i wyświetlenie adresu pomieszczenia. Jednocześnie poprzez urządzenie monitoringu powiadomienie o poŝarze musi być przesłane do stosownego CMA (Centrum Monitorowania Alarmów).

6 2.3.1 Budowa projektowanego systemu SSP W skład systemu wchodzić będą: automatyczne, mikroprocesorowe czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach, automatyczne, mikroprocesorowe czujki dymu na sufitach naturalnych z wyprowadzeniem wskaźników zadziałania czujek niewidocznych, w pomieszczeniach w których nie ma moŝliwości zamontowania detektorów dymu zostaną zamontowane czujki nadmiarowo-róŝniczkowe temperatury, czujki dymu w osłonach przeciwwietrznych w zbiorczych kanałach wentylacji wyciągowej bytowej i nawiewu w centralach, ręczne ostrzegacze poŝarowe wzdłuŝ ciągów komunikacyjnych oraz przed wejściami na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, centrala główna sygnalizacji alarmu poŝaru wraz z kartami sterującymi, polami obsługi, komunikacyjnymi, wskaźnikami diodowymi stanów urządzeń, przyciskami sterującymi, baterią akumulatorów na 72 h pracy systemu oraz wyświetlaczem, podcentrale sygnalizacji alarmu poŝaru wraz z kartami komunikacyjnymi, baterią akumulatorów na 72 h pracy systemu, wraz z karami sieciowymi do pracy central w sieci, moduły sterujące i monitorujące słuŝące do sterowania urządzeniami zasilającymi klapy przeciwpoŝarowe i dymowe, karty sterujące umieszczone w centralach SSP do sterowania urządzeniami wyjściowymi np. instalacją nagłaśniania na czas poŝaru, lub moŝliwość integracji z centralą dźwiękowego systemu ostrzegawczego przez sieć central.

7 2.3.2 Detektory poŝarowe Projekt przewiduje ochronę całkowitą budynku przy zastosowaniu czujek automatycznych, ręcznych ostrzegaczy poŝaru, oraz modułów monitorujących. Jako podstawowe detektory dymu załoŝono mikroprocesorowe optyczno-termiczne i termiczne róŝniczkowo-nadmiarowe detektory dymu. KaŜdy detektor posiada własną pamięć, rejestrującą m.in. numer fabryczny, datę produkcji, datę ostatniego alarmu i przeglądu. Detektor prowadzi nieprzerwanie analizę otoczenia, porównując zebrane dane w funkcji czasu z wzorcami zapisanymi w pamięci, z uwzględnieniem zaprogramowanej czułości oraz stopnia zabrudzenia. Dzięki temu detektor moŝe podjąć decyzję, Ŝe wykryte zjawisko ma charakter poŝaru. Zastosowano następujące zasady dozorowania dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni budynku: Drogi ewakuacyjne, korytarze oraz przejścia ewakuacyjne objęte instalacją oddymiania mechanicznego lub grawitacyjnego monitorowane czujkami dymu optyczno-termiczne i ręczne ostrzegacze poŝarowe Klatki schodowe wraz z przedsionkami, monitorowane czujkami dymu i ręczne ostrzegacze poŝarowe na kaŝdej kondygnacji dostępne szachty kablowe i pomieszczenia elektryczne monitorowane czujkami dymu optyczno-termiczne przewody wentylacyjne wentylacji bytowej monitorowanie czujkami dymu optyczno-termiczne sanitariaty nie dozorowane przedsionki do sanitariatów optyczno-termiczne czujki dymu pomieszczenia usługowe i biurowe optyczne czujki dymu lub optyczno-termiczne na stropie gdy brak sufitów podwieszanych, oraz optyczne lub optycznotermiczne na sufitach podwieszanych z wyprowadzeniem wskaźników zadziałania na suficie podwieszanym pomieszczenia wydzielone poŝarowo takie jak maszynownie wentylacyjne i dźwigowe, rozdzielnie elektryczne, pompownie itp. czujki dymu optycznotermicznev i ręczne ostrzegacze poŝarowe przestrzenie nad sufitem podwieszonym w strefie korytarzowej w których prowadzone są zbiorcze ciągi instalacji elektrycznych i teletechnicznych, czujki dymu optyczno-termiczne na stropie naturalnym ze zdalnym wskaźnikiem zadziałania umieszczonym bezpośrednio pod czujką

8 2.3.3 Urządzenia centralowe Centrala systemu sygnalizacji poŝarowej powinna zapewniać: wczesne wykrycie źródła potencjalnego poŝaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do czujki w komputerowym systemie wizualizacji, kompensację czułości czujek zamienionych miejscami, dwustopniowe alarmowanie po detekcji poŝaru, automatyczne powiadomienie Jednostki PSP, automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpoŝarowej budynku np. klapami p-poŝ., bramami przeciwpoŝarowymi, centralkami oddymiającymi, uruchomienie sygnalizacji akustyczno optycznej automatyczne uruchomienie nadawania komunikatów cyfrowych z dźwiękowego systemu ostrzegawczego w kaŝdej strefie objętej poŝarem, wyłączanie wentylacji, klimatyzacji i włączanie wentylacji oddymiającej zarówno mechanicznej jak i grawitacyjnej ( w zaleŝności od miejsca poŝaru) poprzez podanie bezpotencjałowych styków do szaf automatyki poŝarowej, zamknięcie/otworzenie klap na kanałach wentylacji bytowej i poŝarowej sterowanie zwalnianiem/ otwieraniem drzwi dymoszczelnych w strefie objętej poŝarem, monitorowanie klap p-poŝ. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, monitorowanie centralek sterujących zamknięciami przeciwpoŝarowymi, oddymiających oraz sterujących instalacjami napowietrzania grawitacyjnego i mechanicznego ręczne wysterowanie klap p-poŝ. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, przez przyciski wbudowane w centrali ręczne wysterowanie wentylacji oddymiającej przez przyciski wbudowane w centrali moŝliwość odwzorowania stanu monitorowanych urządzeń na wskaźnikach diodowych wbudowanych w centrali obsługę do 10 pętli dozorowych w jednej centrali dopuszczenie do obsługi 250 urządzeń adresowalnych na pętli swobodną konfigurację panelu operatora / wyposaŝenie w przyciski i diody wskazujące do 120 przycisków i 240 LED moŝliwość stosowania czujek róŝnych technologii w obrębie jednej centrali praca w światłowodowej sieci central detekcję i lokalizację doziemień z dokładnością do urządzenia

9 2.3.4 Projektowana topologia systemu Przewiduje się wyposaŝenie budynku w sieć central systemu sygnalizacji poŝaru. Centralki połączone będą ze sobą z pomocą światłowodu, oraz z komputerową stacją z monitorem kolorowym 19 i stosownym oprogramowaniem do wizualizacji wszystkich elementów czynnych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych w tym czujek, zlokalizowaną w pomieszczeniu Centrum Dowodzenia budynku. KaŜda z central będzie mogła obsłuŝyć 10 pętli dozorowych, przy czym ze względu na technologię wykonania czujników oraz samych central jedno urządzenie będzie obsługiwać powyŝej 512 elementów adresowalnych KaŜda kondygnacja wyposaŝona zostanie w pętlę adresowalną obsługującą do 125 czujników i 125 elementów adresowalnych. Przy centrali poŝarowej przewiduje się komputer z ekranem LCD 25 słuŝący wizualizacji całego systemu SSP (czujki, połoŝenie klap, uruchomienie wentylatorów oddymiania itd.) Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi System wyposaŝony zostanie w szereg modułów kontrolno-sterujących instalowanych na pętlach dozorowych. Ze względu na powyŝsze wszystkie pętle wykonane zostaną przy uŝyciu kabla HDGs 2x1(PH90). Ze względu na wykorzystany kabel centrala powinna mieć moŝliwość pracy z kablem nieekranowanym. Algorytm sterowania opracowany zostanie na etapie projektu wykonawczego. 2.4 Sterowanie i monitoring klap oddymiających i poŝarowych. W projektowanym obiekcie na podstawie wytycznych opracowanych przez specjalistę ds. poŝarowych zainstalowane będą klapy oddymiające i poŝarowe. Klapy słuŝące oddymianiu będą zabudowane w dachu Sterowane klap odbywać się będzie elektrycznie. Zastosowany system spełniać będzie rolę systemu oddymiania w razie poŝaru oraz przewietrzania dla utrzymania właściwych warunków środowiskowych wewnątrz marketu. Alarmowe uruchomienie instalacji moŝliwe będzie poprzez centralę sygnalizacji poŝaru jak równieŝ poprzez przyciski ręcznego oddymiania zabudowane w pomieszczeniu ochrony. Siłowniki klap oddymiających sterowane będą poprzez centralki oddymiające zabudowane w pomieszczeniu ochrony. Centralki współpracować będą z centralą sygnalizacji poŝaru. KaŜda strefa oddymiania będzie posiadać będzie własną centralę oddymiającą.

10 Na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane klapy oddzielenia poŝarowego. Klapy te będą wysterowywane poprzez moduły umieszczane na pętlach dozorowych. Ze względu na powyŝsze wszystkie pętle wykonane zostaną przy uŝyciu kabla HDGs 2x1(PH90).

11 2.5 DSO Dźwiękowy system ostrzegawczy słuŝy do przekazywania informacji słownych w sytuacji zagroŝenia poŝarem lub innych sytuacji wymagających szybkiej ewakuacji osób. System bazuje na standardowym systemie nagłośnienia, jednak musi spełnić nie tylko normy akustyczne, lecz takŝe surowe normy dotyczące niezawodności pracy systemu w cięŝkich warunkach takich jak np. poŝar. Owe specyficzne i bardzo wysokie wymagania określone są przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej CNBOP. Odpowiednie elementy DSO takie jak np.: linie głośnikowe, urządzenia wzmacniające sygnał powinny być zdublowane. Awaria jednego z dublowanych elementów nie powoduje odcięcia komunikacji z daną strefą. Istotne i konieczne jest, aby DSO posiadał własne zasilanie rezerwowe, gdyŝ podczas akcji gaszenia poŝaru zasilanie sieciowe budynku zostaje odłączone. Zadaniem systemu jest nadawanie róŝnego rodzaju sygnałów alarmu, komunikatów i informacji w trybie sterowania ręcznego, a takŝe we współpracy z Centralą SSP. Parametry oraz zastosowane wyposaŝenie systemu dodatkowo umoŝliwiają wykorzystanie systemu do nadawania tła muzycznego tzn. muzyki z niskim poziomem Centrala systemu w postaci jednej szafy instalacyjnej 19 z umieszczona będzie w pomieszczeniu kontrolnym. W tym samym pomieszczeniu będzie zainstalowana takŝe stacja mikrofonowa. ZałaŜenia systemu: Podział całego obszaru na strefy rozgłaszania alarmowego. Strefa rozgłaszania, zwana takŝe w innych opracowaniach fachowych, jako strefa nagłośnienia jest najmniejszym obszarem nagłaśnianym przez znajdujące się w nim głośniki, do którego moŝna skierować komunikat słowny, nie angaŝując głośników w innych strefach. System pozwala na dowolne grupowanie stref i rozgłaszanie w wielu strefach tego samego lub róŝnych komunikatów w tym samym czasie. Przewiduje się umieszczenie na kaŝdym piętrze w pomieszczeniu sekretariatu umieszczenie mikrofonów w celu nadawania komunikatów na danym piętrze (funkcja radiowęzła) Nadawanie komunikatów słownych ze stacji przez operatora mówiącego do mikrofonu, automatyczne uruchamianie komunikatów nagranych i przechowywanych w pamięci komunikatów cyfrowych do dowolnie wybranej strefy lub grupy stref przy sterowaniu z centrali SSP. Programowanie systemu odbywa się przy pomocy komputera PC z oprogramowaniem firmowym poprzez sieć Ethernet..

12 2.6 Telewizja dozorowa Dla monitorowania określonych obiektów oraz stref, przewiduje się zainstalowanie systemu monitoringu wyposaŝonego w odpowiednią ilość kamer, krosownicy wizyjnej oraz multiplexerów i stacji operatorskiej wyposaŝonej w dyskowe macierze pamięci do rejestracji zdarzeń. Wersja ta umoŝliwiać będzie równoczesną realizację dwóch zadań. Nagrywając moŝna obserwować kamery na podzielonym ekranie lub odtwarzać nagrania z drugiego magnetowidu. Za pomocą kamer telewizyjnych i monitorów kontrolnych osoby funkcyjne mają przegląd aktualnej sytuacji na terenie obiektu lub strefy. Obrazy z kamer będą rejestrowane i obserwowane na monitorach. Punkt monitorowania umieszczony będzie w pomieszczeniu ochrony lub innym miejscu na podstawie ustaleń z UŜytkownikiem. Przewidywany jest system oparty o transmisje światłowodową. 2.7 System gaszenia gazem Dla pomieszczeń archiwum danych elektronicznych i archiwum dokumentów przewiduje się system generatorów aerozolu gaśniczego. System ten jest systemem bezpiecznym dla ludzi i sprzętu. 2.8 System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu Projektowany system umoŝliwia swobodne poruszanie się uprawnionych pracowników (wyposaŝonych w odpowiednie karty) po strefach objętych systemem kontroli dostępu oraz ochronę pomieszczeń przed niepoŝądanym wtargnięciem osób trzecich. Zakłada się zastosowanie zintegrowany systemu łączącego kontrole dostępu i system sygnalizacji i napadu w jedną całość. Pozwoli to zastosować tylko jedną centralę dla spełnienia obydwóch tych funkcji a dodatkowo za pomocą kart KD będzie moŝna równieŝ zazbrajać i rozbrajać system SSWiN. System składa się z central kontroli dostępu obsługującej czytniki kart zbliŝeniowych, czujniki kontroli otwarcia drzwi (kontaktrony) i przycisków wyjścia. Na obiekcie istnieją przejścia kontrolowane jednostronnie-z jednej strony drzwi znajduje się czytnik, z drugiej zaś przycisk wyjścia Całość obszaru kontrolowanego podzielona jest na strefy oddzielone od siebie nadzorowanymi przejściami. Przejścia kontrolowane jednostronnie rejestrują wejścia do danej strefy. Jedno kontrolowane przejście zbudowane jest z następujących elementów: rygiel elektromagnetyczny-rodzaj zamka sterowanego z centrali kontroli dostępu

13 jeden czytnik i jeden przycisk wyjścia lub dwa czytniki- przeciągnięcie kartą lub naciśnięcie przycisku wyjścia daje informację do centrali o Ŝądaniu odblokowania rygla, odblokowanie następuje natychmiast po wciśnięciu przycisku wyjścia, lub po przeciągnięciu kartą przez czytnik i weryfikacji numeru karty z bazą danych zawartą w pamięci centrali kontaktron - czujnik magnetyczny informujący centralę o stanie przejścia (zamknięte/otwarte) samozamykacz drzwiowy System zbudowany zostanie w sposób modułowy pozwalający na rozproszenie kontrolerów danych typów po obiekcie. Ograniczy to w znaczny sposób długości kabli do elementów wykonawczych. Przewiduje się zastosowanie kontrolerów 4 drzwiowych z moŝliwością podpięcia 8 linii wejściowych systemu sygnalizacji włamania i napadu. W czasie, gdy obszar będzie zazbrojony funkcje detektorów sygnalizacji włamania obejmą równieŝ czujniki otwarcia drzwi. MoŜliwe będzie pełne sterowanie systemem ACC i SSWiN za pomocą wydanych kart kontroli dostępu oraz czytników kart. Ponadto w części gdzie występuje większe zagęszczenie czujników zainstalowane zostaną ekspandery wejść SSWiN. Aby zwiększyć niezawodność systemu magistrala lokalna pomiędzy centralą a ekspanderami musi tworzyć pętlę tak, aby w przypadku uszkodzenia jednej gałęzi zapewnić komunikację pomiędzy urządzeniami. Kabel komunikacyjny musi przebiegać dwiema niezaleŝnymi drogami. Jako interfejs uŝytkownika zastosowana zostanie aplikacja zarządzająca, charakteryzująca się takimi cechami jak: Aplikacja wielostanowiskowa pracująca w topologii klient-srewer UmoŜliwia jednoczesną pracę operatorów na wszystkich stanowiskach klienckich Zarządzanie systemem kontroli dostępu i SSWiN Obsługa do 64 central z wykorzystaniem RS232, PSTN lub IP Pełna weryfikacja wideo kaŝdego zdarzenia i alarmu Szerokie kryteria raportowania zarówno raporty predefiniowane jak i zewnętrzne Zdarzenia i alarmy zapisywane w czasie rzeczywistym Wielopoziomowe mapy graficzne do łatwiejszego lokalizowania miejsca alarmów Pełna kontrola elementów systemu z poziomu map graficznych Moduł zarządzania zdjęciami uŝytkowników MoŜliwość programowania i wydawania kart uŝytkowników Jako centrala zastosowana zostanie urządzenie, charakteryzująca się takimi cechami jak:

14 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem telefonicznym, zintegrowany system alarmowy i kontroli dostępu dla maksymalnie 256 linii i 48 drzwi w obrębie jednej centrali, magistrala danych RS485,umoŜliwiająca podłączenie 16 manipulatorów i 15 podcentral, magistrala RS485 pracująca w pętli min. 16 wejść linii dozorowych na płycie głównej centrali, min uŝytkowników, moŝliwość połączenia systemowego z rejestratorem cyfrowym, pamięć min zdarzeń dla systemu alarmowego i 1000 dla systemu kontroli dostępu, współpraca z modułem portów szeregowych i modułem TCP/IP, moŝliwość pracy w sieci do min. 64 central, zasilacz o wydajności min. 2.2A, miejsce na akumulator od 7 do 18Ah, temperatura pracy: 0 do 50st.C, Urządzenie w klasie S urządzenia alarmowego zarówno jako system SSWN jak i KD, Centralne stanowisko systemów zintegrowanych Stanowisko komputerowe, będzie składać się z komputera klasy PC wyposaŝanego w min. dwa procesory min. 3 GHz, pamięć operacyjną 2 GB, 2x100 GB RPM (dyski pracujące w układzie macierzy dyskowej RAID, Hot-Swap, sterowane za pośrednictwem dedykowanego kontrolera), nagrywarkę DVD, monitor LCD 19 o wysokim kontraście. Komputer przystosowany do zabudowie w szafie rack 19. Komputer wyposaŝony w oprogramowanie systemowe klasy Windows Server 2003 i zarządzające. Wraz z komputerem będzie dostarczona drukarka laserowa kolorową A4 (wyposaŝona w moduł komunikacji sieciowej) 2.9 Okablowanie strukturalne System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy Ea według PN-EN 50173:2004. Dla zapewnienia elastyczności, system musi umoŝliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Pasywne elementy połączeniowe sieci muszą posiadać świadectwa niezaleŝnego laboratorium badawczego, np. Laboratorium GHMT.

15 System okablowania strukturalnego będzie zapewniać modularną budowę gwarantującą: zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd róŝnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, RJ12), moduł RJ45 powinien zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach, Topologia okablowania strukturalnego Projekt okablowania strukturalnego przewiduje strukturę sieci w układzie gwiazdy. W projektowanym budynku przewiduje się budowę Głównego Punktu Dystrybucyjnego (pomieszczenie serwerowni) Na poszczególnych poziomach budynku przewiduje się budowę Piętrowych Punktów Dystrybucyjnych. Przełącznica przyłącza telekomunikacyjnego przewidziana jest w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym Okablowanie pionowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi Okablowanie pionowe stanowi połączenia pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) usytuowanym w głównej serwerowni a Piętrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Okablowanie pionowe sieci będzie wykonać przy wykorzystaniu kabli światłowodowych uniwersalnych wielodomowych (MM) 12-włóknowych OM3 50/125. Połączenia telekomunikacyjne między GPD a poszczególnymi Piętrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD) naleŝy wykonać za pośrednictwem kabla telekomunikacyjnego typu YTKSY C&C Voice 53x2x0,5 kat Okablowanie poziome okablowanie do gniazd abonenckich Okablowanie poziome jest to część okablowania pomiędzy gniazdem uŝytkownika i Piętrowym Punktem Dystrybucyjnym (PPD). Do połączeń okablowania poziomego przewiduje się zastosowanie kabla instalacyjnego S/FTP kat.7 w powłoce LSOH (do 600 MHz). Wszystkie kable instalacyjne tworzące gwiazdę okablowania piętrowego sprowadzone są do poszczególnych Punktów Dystrybucyjnych w obrębie danej kondygnacji i rozszyte na panelach modularnych 32 (na wys. 1U) portowych kat 6A STP. Okablowanie poziome stanowi strukturę dla transmisji sygnałów logicznych oraz telekomunikacyjnych uniwersalność sieci po stronie liniowej. W celu uzyskania odpowiednich parametrów sieci do przesyłania sygnałów z prędkością transmisji danych 1Gbps oraz 10Gbps przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych 4-parowych S/FTP kat.7 (do 600MHz).

16 2.9.4 Gniazda przyłączeniowe W projekcie przewidziano zastosowanie pojedynczych oraz podwójnych gniazd RJ45 w zaleŝności od zagęszczenia stanowisk roboczych. Średnio przewiduje się jedno gniazdo podwójne na kaŝde 10m2. Odporność mechaniczna gniazda powinna być zgodna z normą IEC /-4/-5/-6/-8. Wszystkie złącza RJ 45 muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6A (klasa połączeniowa F) Punkty dystrybucyjne Przewiduje się wykonanie Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) w pomieszczeniu serwerowni projektowanego obiektu w postaci zestawu dwunastu szaf połączonych ze sobą. Szafy w GPD będą mieć wysokość montaŝową 42U i wymiary 800x1000x1980mm, ustawione na cokole o wysokości 100mm z drzwiami z blachy perforowanej KaŜda szafa będzie wyposaŝona w: panel wentylacyjny z 4 wentylatorami umieszczony w otworze dachowym szafy, panel zasilający 9 gniazd 230V, panele porządkujące. panele okablowania światłowodowego panele okablowania miedzianego kat 6A STP panele okablowania telekomunikacyjnego elementy aktywne Przewiduje się wykonanie Piętrowych Punktów Dystrybucyjnych (PD) w pomieszczeniach technicznych. Wysokość szaf i ich ilość PPD ma być uzaleŝniona od ilości obsługiwanych przez daną szafę gniazd. Wstępnie przewiduje się po dwie na piętrze KaŜda szafa będzie wyposaŝona w: panel wentylacyjny panel zasilający 5 lub 9 gniazd 230V, panele porządkujące. panele okablowania światłowodowego panele okablowania miedzianego kat 6A panele okablowania telekomunikacyjnego elementy aktywne

17 2.10 Instalacja detekcji zawartości CO i LPG Dla zabezpieczenia uŝytkowników garaŝu przed niebezpiecznym przekroczeniem dopuszczalnego stęŝenia zawartości CO i LPG oraz dla sterowania wentylacją, przewiduje się zainstalowanie czujników zawartości CO i LPG. Czujniki te w wypadku przekroczenia dopuszczalnego stęŝenia sterować będą systemem wentylacyjnym w garaŝu oraz załączać tablice ostrzegawcze zainstalowane przy wjazdach do garaŝy oraz wejściach do klatek schodowych TVSAT System RTV i SAT będzie obejmował swoim zasięgiem obszar wskazany przez Inwestora np. miejsca publiczne, do których goście mają dostęp np., kawiarnie, sale konferencyjne itp. System będzie w sobie łączył wszystkie media tzn. radio FM i AM, sygnał telewizji naziemnej i satelitarnej 2.12 Instalacja widedomofonów Dla umoŝliwienia komunikacji pomiędzy pomieszczeniem ochrony a drzwiami wejściowymi w czasie zamknięcia obiektu, przewiduje się zainstalowanie systemu wideodomofonowego. Przy drzwiach zewnętrznych zainstalowane będą kasety zewnętrzne oraz zamki elektromagnetyczne do odmykania drzwi System parkingowy Na obiekcie przewidziano dwa poziomy parkingów. W jazd do garaŝu odbywać się będzie przy pomocy karty KD (pracownicy) lub poprzez pobranie płatnego biletu. Przed wjazdem i wyjazdem do garaŝu będzie podnoszony szlaban, czytnik kart oraz punkt dystrybucji biletów. Pracownicy będą podnosić szlaban poprzez przyłoŝenie karty identyfikacyjnej do czytnika. W jazd dla interesantów będzie moŝliwy tylko po pobraniu biletu przy wjeździe. Po opłaceniu w kasie biletowej systemu parkingowego będzie moŝliwy wyjazd z obiektu. System będzie równieŝ zliczał ilość pojazdów i odmówi wjazdu na parking w przypadku braku miejsc. Przewiduje się dwie kasy biletowe na kaŝdym piętrze obiektu. Przy wjeździe na parking będzie znajdował się domofon do połączenie z ochroną obiektu.

18 2.14 System sterowania przepływem klientów W celu ułatwienia obsługi interesantów proponuje się na obiekcie zastosować system sterowania przepływem klientów zwanym potocznie systemem kolejkowy. System ten umoŝliwi kierowanie efektowne kierowanie klienta do odpowiedniego stanowiska obsługi. Systemem będą objęte pomieszczenia wskazane przez inwestora. Punk pobrania biletów znajdować się będzie na parterze. Na obiekcie rozmieszczone będą tablice informacyjne kierujące klientów we wskazanym kierunku System AV Dla sal konferencyjnych przewiduje się montaŝ systemu AV z uwzględnieniem nagłośnienia, mikrofonu bezprzewodowego, projektora oraz monitora LCD. Systemy te będą podłączone do okablowania strukturalnego w celu przeprowadzania wideo konferencji System tłumaczeń synchronicznych Dla duŝej sali konferencyjnej przewiduje się system tłumaczenia synchronicznego. System ten będzie składać się z mikrofonów zamontowanych w trzech kabinach. W kabinach tych będą znajdować się równieŝ nadajniki FM. KaŜda kabina będzie miała przypisaną częstotliwość. KaŜdy uczestnik konferencji otrzyma przenośny odbiornik, na którym będzie moŝliwość wyboru częstotliwość (np. języka)

19 2.17 BMS Informacje ogólne System BMS będzie zbudowany na bazie centralnego systemu komputerowego i będzie przystosowany do takich funkcji budynku, jak monitorowanie zuŝycia mediów (ciepła, chłodu, wody uŝytkowej), sterowanie systemem ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją, instalacją elektryczną itp. Obsługa systemów będzie zapewniona z centralnej sterowni (pomieszczenie monitoringu), gdzie będą się znajdować dwa komputery systemu. Główna jednostka centralna jest połączona z poszczególnymi szafami automatyki znajdującymi się na obiekcie za pomocą magistrali kablowej. Szafy te będą zawierać sterownik DDC lub moduły wejść / wyjść łącznie z oprogramowaniem stosownym do danego celu działania. System musi zapewnić najbardziej optymalne sterowanie urządzeniami na obiekcie w celu zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych Elementy składowe systemu Komunikacja pomiędzy sterownikami i główna stacja roboczą musi odbywać się za pomocą otwartego protokołu LON lub BACnet Oprogramowanie Całe oprogramowanie będzie w języku polskim. Oprogramowanie jednostki głównej będzie zawierać co najmniej jak następuje: automatyczny restart, ograniczenie dostępu na 3 poziomach, komunikację, definiowanie punktów, komunikaty alarmowe, statystykę alarmów, programy czasowe, sterowanie przerwami, programy optymalnego włączania / wyłączania, program ekonomiczny, zobrazowanie systemu, logowanie danych, historię,

20 raporty, kopię zapasową, wewnętrzne funkcje pomocy, przewodnik pomocy systemu (wewnętrzny po polsku). System musi zawierać standardowe procedury tworzenia kopii zapasowych zarówno na dyskietkach. Musi istnieć moŝliwość tworzenia kopii zapasowych on-line, to znaczy bez interweniowania w pracę systemu. Oprogramowanie będzie mieć równieŝ następujące funkcje: system wizualizacji pozwalający na przeglądanie zobrazowań, schematów systemu i wykresów z dynamicznym wyświetlaniem stanów peryferyjnych z wartościami, zmianami kolorów i/lub zmianami symboli, zobrazowanie systemu dające obraz wzajemnej lokalizacji kaŝdej instalacji i elementu; zobrazowania systemów, które są powiązane z odnośnymi funkcjami i zasileniami, naleŝy wyposaŝyć w przewijanie (do przodu i w tył); wszystkie alarmy z elementów powinny być wyświetlane na monitorze, podobnie jak wszystkie punkty pomiarowe instalacji, statystykę alarmów z moŝliwością potwierdzania alarmów; alarmy będę prezentowane i sortowane zgodnie z priorytetem i adresem uŝytkownika, logowanie i prezentowanie danych, zapis stanu. Poza wyŝej wymienionymi programami system będzie zawierać: Programy czasowe Musi istnieć moŝliwość przypisywania wszelkich punktów włączania / wyłączania do kaŝdego indywidualnego programu czasowego. Musi istnieć moŝliwość róŝnego programowania wszystkich 7 dni tygodnia. Musi istnieć moŝliwość wprowadzania świąt państwowych i dni wolnych. Program musi automatycznie przełączać się pomiędzy czasem letnim i zimowym. Musi równieŝ istnieć moŝliwość przypisywania rozszerzonych operacji dla wszystkich systemów. Program optymalnego włączania / wyłączania System BMS musi zawierać program, który wybiera optymalne czasy uruchamiania i wyłączania w sensie energetycznym, bazując na wartościach zmierzonych dla temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz stałych obiektu. Program musi mieć funkcję obniŝania wartości nocnych, co zapewnia, Ŝe temperatura nie spada poniŝej wymaganej. Obsługujący musi mieć moŝliwość tworzenia i zmiany programu optymalnego uruchamiania / wyłączania.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE System gaśniczy OneU dla szaf 19 wykorzystujący środek gaśniczy 3M TM Novec TM 1230 MAŁE Tylko 44 milimetry wysokie (1U) Obecnie stosowane systemy IT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS)

OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS) OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS) I. CEL OPRACOWANIA Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wykonania systemu monitorowania i sterowania infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. BRANśA ELEKTRYCZNA SYSTEM SYGNALIZACJI POśAROWEJ (SSP). INSTALACJA ODDYMIANIA POśAROWEGO. INSTALACJA STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Rozdział I Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów, instalacji,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu Oferta handlowa System monitoringu i kontroli dostępu Opis systemu System monitorowania pomieszczeń pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa chronionego obiektu. Kontrola dostępu może odbywać się przez karty

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE Krótka charakterystyka Optymalizacji ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego Dodawanie i odejmowanie z przepływów w strefie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

HOMS. Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura. Leszno, czerwiec 2015 r.

HOMS. Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura. Leszno, czerwiec 2015 r. HOMS Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura Leszno, czerwiec 2015 r. Agenda: 1. HOMS, czyli BMS u operatora. 2. Centrale i instalacja HOMS. 3. Dostęp online. 4. Logika systemu. 1. HOMS,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung ZN1CL-IRSC Interfejs: KNX

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "INTELIGENTNY" WARTOŚĆ

KOSZTORYS INTELIGENTNY WARTOŚĆ KOSZTORYS "INTELIGENTNY" WARTOŚĆ KONCENTRATOR MULTIMEDIALNY ABIdom ILOŚĆ SZTUK WYBRANYCH URZĄDZEŃ LUB FUNKCJI z wyposażeniem podstawowym 1 2400 ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE CAŁKOWITY KOSZT URZĄDZEŃ 2400

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZARZĄDZANIE RUCHEM NA TERENIE MIASTA GLIWICE Usprawnienie zarządzania ruchem na terenie Miasta Gliwice. Zwiększenie przepustowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO Zawartość SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY.... 2 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania.... 2 3. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP.... 2 3.1 Stan istniejący.... 2 3.2 Stan projektowany....

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE wykonać ogrzewanie kablami grzejnymi instalację wody zimnej, instalację p.poŝ oraz

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo