STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA WARSZAWA, CZERWIEC 202

2 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Załżenia strategii rzwju... 4 Rezultaty analizy SWOT... 5 Działalnść naukwa... 5 Siły... 5 Szanse:... 5 Słabści:... 5 Zagrżenia:... 6 Działalnść dydaktyczna... 6 Siły:... 6 Szanse:... 6 Słabści:... 7 Zagrżenia... 7 Funkcjnwanie Uczelni (w tym plityka kadrwa)... 7 Siły:... 8 Szanse:... 8 Słabści:... 8 Zagrżenia:... 8 Funkcjnwanie uczelni w relacjach zewnętrznych... 8 Siły:... 8 Szanse:... 9 Słabści:... 9 Strna 2 Kluczwe bszary bjęte strategią rzwju Uczelni i interakcje między nimi... 9 Zadania strategiczne... 9 Działalnść naukwa Analiza SWOT i kluczwe cele strategiczne... 0 Działalnść dydaktyczna prirytety... 3 Funkcjnwanie wewnętrzne... 6 Relacje z tczeniem... 8

3 kademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej w Warszawie jest A publiczną uczelnią kntynuującą tradycje utwrzneg w 922 rku Państwweg Instytutu Pedaggiki Specjalnej, przekształcneg następnie w Wyższą Szkłę Pedaggiki Specjalnej i Akademię Pedaggiki Specjalnej. W swjej działalnści Akademia nawiązuje d najlepszych tradycji swich pprzedników. Patrnem Akademii jest Maria Grzegrzewska, psychlg i pedagg, twórczyni pedaggiki specjalnej w Plsce. A kademia w swich działaniach kieruje się zasadami wlnści nauczania, wlnści badań naukwych raz wlnści twórczści naukwej i artystycznej. D pdstawwych zadań Akademii należy: kształcenie studentów w celu zdbywania i uzupełniania wiedzy raz umiejętnści niezbędnych w pracy zawdwej; wychwywanie studentów w pczuciu dpwiedzialnści za państw plskie, za umacnianie zasad demkracji i pszanwanie praw człwieka; prwadzenie badań naukwych i prac rzwjwych raz świadczenie usług badawczych; kształcenie i prmwanie kadr naukwych; upwszechnianie i pmnażanie siągnięć nauki, kultury nardwej i techniki, w tym pprzez grmadzenie i udstępnianie zbirów biblitecznych i infrmacyjnych; prwadzenie studiów pdyplmwych, kursów i szkleń w celu kształcenia umiejętnści niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie; stwrzenie warunków d rzwju kultury fizycznej studentów; działanie na rzecz spłecznści lkalnych i reginalnych; stwarzanie sbm niepełnsprawnym warunków d pełneg udziału w prcesie kształcenia i w badaniach naukwych. Strna 3 MISJA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ M isją Akademii Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej, zgdnie z przesłaniem patrnki Uczelni nie ma kaleki - jest człwiek, jest przygtwanie specjalistów pracujących na rzecz sób z różnrdnymi rdzajami niepełnsprawnści w duchu pszanwania ich ludzkich i bywatelskich praw, zrzumienia i akceptacji dmiennści. W pdbnym duchu tlerancji i sprzeciwu wbec wszelkich frm dyskryminacji kształceni są wszyscy studenci Uczelni, przygtwujący się d zawdów kreślanych mianem zawdów zaufania spłeczneg. Jak śrdek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbgacania sweg ptencjału badawczeg i dydaktyczneg, rzwijając nurt badań pdstawwych i stswanych raz dsknaląc warsztat dydaktyczny. Uczelnia pełni służebną rlę wbec śrdwiska lkalneg, pszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, ferwanych zarówn przez nauczycieli akademickich, jak i studentów wlntariuszy. WIZJA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ kademia Pedaggiki Specjalnej t uczelnia znaczącej pzycji w zakresie nauk A spłecznych i humanistycznych. W Akademii dąży się d kształcenia specjalistów i prwadzenia badań naukwych na światwym pzimie raz zwiększenia skutecznści przenszenia wyników badań naukwych d praktyki.

4 ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU S trategia rzwju Uczelni przygtwana zstała dla hryzntu czasweg , tj. ma bejmwać swim zasięgiem dwie najbliższe kadencje władz rektrskich ( i ) raz przewidywać i uprzedzać najważniejsze zmiany i trendy charakterze demgraficznym i spłecznym, jakich mżna spdziewać się w tym kresie i na jakie należy dpwiedzieć. Realizacja Strategii pwierzna zstaje Rektrwi i Senatwi raz pdległym rganm, w szczególnści: prrektrm, radm wydziałów, dziekanm, prdziekanm, dyrektrm instytutów raz kierwnikm katedr i zakładów. Strategia pracwana zstała dla czterech kluczwych bszarów, najisttniejszych z punktu widzenia funkcjnwania Akademii, tj.: () działalnści naukwej, (2) dydaktyki, (3) funkcjnwania Uczelni i występujących w niej relacji wewnętrznych raz (4) funkcjnwania Uczelni w relacjach zewnętrznych. W przypadku każdeg z wymieninych bszarów, przygtwanie strategii pprzedzne zstał diagnzą stanu becneg (analiza SWOT). Wśród kluczwych trendów, zarówn charakterze zagrżeń, jak i szans zidentyfikwan: Zmiany demgraficzne współczesnych spłeczeństw, w tym spłeczeństwa plskieg w szczególnści niż demgraficzny raz starzenie się spłeczeństwa. Klimat wkół kierunków spłecznych i humanistycznych. Strna 4 Niż demgraficzny jest faktem, który nie pwinien zaskakiwać, jeg nadejściu wiadm bwiem był d dawna. Wejście na rynek usług edukacyjnych sób urdznych w kresie niżu lat dziewięćdziesiątych sprawia, że liczba ptencjalnych studentów mże się zmniejszyć nawet /3 w stsunku rku 200. Prces ten nie ulegnie słabieniu przynajmniej d rku 2025, a klejne dziesięć lat ( ) rysuje się pd tym względem równie pesymistycznie. Mżna c prawda zakładać, że ten element dtknie przede wszystkim szklnictw niepubliczne już w rku bieżącym głśne są prblemy wielu uczelni niepublicznych, pdczas gdy Akademia utrzymuje stabilną liczbę studentów w stsunku d lat ubiegłych jednak na skutki teg zjawiska należy być przygtwanym. Jeśli przypmnieć, że budżet Uczelni niemal w całści jest pchdną liczby studentów (stanwi g bwiem przede wszystkim dtacja na dydaktykę i płaty z czesneg), każde isttne zmniejszenie się liczby studentów studiów stacjnarnych lub niestacjnarnych jest pważnym zagrżeniem dla stabilneg funkcjnwania Uczelni w przyszłści. Czynnikiem dużym znaczeniu dla funkcjnwania Uczelni jest gólneurpejskie zjawisk starzenia się spłeczeństw. Fakt, że z dekady na dekadę gwałtwnie rśnie dsetek sób starszych nakłada kniecznść kształcenia również w tym kierunku. Pedaggika specjalna, praca scjalna, ale również specjalnści twrzne specjalnie w celu kształcenia kadr przygtwanych d pracy z sbami starszymi (np.: gerntlgia) nabierają tu szczególneg znaczenia. Obecnść specjalistów z zakresu psychlgii i scjlgii sprawia, że Akademia dyspnuje unikalnymi mżliwściami prwadzenia badań i kształcenia również w tym zakresie. Klimat wkół kierunków spłecznych i humanistycznych jest wymiarem znacznie bardziej niedkreślnym niż czynniki mówine wyżej, jednak również szczególnym znaczeniu, szczególnie w interakcyjnym ddziaływaniu z niżem demgraficznym. Od kilku lat bserwwane jest intensywne wspieranie przez władze nauk ścisłych, przy jednczesnym częstym deprecjnwaniu wartści i senswnści studiwania na kierunkach spłeczn-

5 humanistycznych. Dane OECD pkazują, że ile Plska ma mniej więcej dpwiadającą Unii Eurpejskiej strukturę studiujących na kierunkach humanistycznych i związanych ze sztuką, t zdecydwanie przewyższa UE ze względu na udział studiujących na kierunkach spłecznych (wraz z handlem i prawem) i szczególnie na kierunkach związanych z kształceniem. Niska ksztchłnnść tych kierunków sprawiła, że masw pjawiły się ne nie tylk w uczelniach publicznych, ale również niepublicznych, a crcznie dyplmy ukńczenia studiów I i II stpnia na tych kierunkach trzymują dziesiątki tysięcy ludzi, których szanse na zatrudnienie w zawdzie maleją. Pstrzegana łatwść kierunków spłeczn-humanistycznych, ich ppularnść w ubiegłych latach (a więc wynikające stąd wyskie nasycenie abslwentami na rynku) sprawiają, że knkurencyjnść tych kierunków w czach sób wybierających się na studia będzie się bniżać. REZULTATY ANALIZY SWOT Specyficzna dla Akademii analiza SWOT zrealizwana w czterech bszarach zaintereswań strategii przynisła szereg ustaleń, spśród których najisttniejsze zaprezentwane zstały pniżej. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Obecna działalnść Akademii w bszarze nauki skupia się na czterech kluczwych dyscyplinach nauki, którymi są: pedaggika, psychlgia, scjlgia i nauki sztuce. Pgłębina analiza funkcjnwania każdej z tych dyscyplin nauki w brębie Uczelni pwinna być elementem prac zespłów wydziałwych, w tym miejscu skupiamy się na generalnych bserwacjach identyfikujących siły, słabści, szanse i zagrżenia na pzimie całej Uczelni. SIŁY Mcnymi strnami działalnści naukwej Uczelni w becnej pstaci są przede wszystkim:. Pełne uprawnienia akademickie, a więc mżliwść dktryzwania, habilitwania, występwania tytuł naukwy przez Wydział Nauk Pedaggicznych. 2. Studia dktranckie realizwane na Wydziale Nauk Pedaggicznych. 3. Obecnść dwóch czaspism naukwych punktwanych przez MNiSW. 4. Efektywnie funkcjnujące wydawnictw. Strna 5 SZANSE:. Obecnść wybitnych przedstawicieli wszystkich dyscyplin w ramach których realizwane jest kształcenie w Uczelni raz dynamiczne grn młdszych badaczy. 2. Pjawienie się nweg peridyku naukweg na Wydziale Stswanych Nauk Spłecznych. 3. Duże i skuteczne zaangażwanie studentów w działania wewnątrzuczelniane i prmujące Uczelnię na zewnątrz zarówn w przypadku działalnści naukwej (kła naukwe), jak też pzanaukwej. 4. Nawiązanie współpracy z uczelniami zagranicznymi. SŁABO Ś CI:

6 . Niesatysfakcjnująca liczba i jakść publikacji naukwych pracwników Uczelni, w szczególnści w biegu międzynardwym. 2. Niewielkie umiędzynardwienie badań. 3. Niska skutecznść pzyskiwania śrdków na badania ze źródeł zewnętrznych. 4. Brak zidentyfikwanych strategicznych bszarów naukwych działania Uczelni, znaczne rzdrbnienie realizwanych tematów badawczych. 5. Brak zespłów naukwych, w szczególnści interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym charakterze. 6. Niedstateczne włączenie dktrantów w prace badawcze. ZAGRO ŻENI A:. Niepewny ls becnej punktacji bu punktwanych czaspism naukwych. Wymienine wyżej elementy nie wyczerpują wszystkich bszarów kniecznych d uwzględnienia w przyszłych działaniach. Są t jednak kwestie kluczwe, których wykrzystanie (w przypadku sił i szans) raz zapbieżenie im (w przypadku słabści i zagrżeń) pwinn w analizwanym kresie przełżyć się na pprawę efektów działalnści naukwej Akademii. Listę pdstawwych prirytetów z teg bszaru zawart w dalszej części dkumentu. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W chwili becnej Uczelnia kształci na sześciu kierunkach studiów (pedaggika, pedaggika specjalna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, scjlgia, psychlgia, praca scjalna) zarówn na I jak i II stpniu studiów, jak też na studiach jednlitych (psychlgia), w ramach studiów stacjnarnych i niestacjnarnych. Znaczną część aktywnści dydaktycznej Uczelni stanwią studia pdyplmwe raz studia realizwane dzięki śrdkm uzyskiwanym z funduszy EFS. W tym bszarze zidentyfikwane zstały następujące siły, szanse, słabści i zagrżenia. SIŁY:. Wyraźny związek między zaintereswaniami naukwymi i publikacjami pracwników a realizwanymi specjalnściami studiów. Strna 6 2. Bgata ferta specjalnści. 3. Wychdzenie d śrdwiska z bgatą fertą studiów pdyplmwych i kursów. 4. Wyski pzim retencji studentów między studiami I i II stpnia. SZANSE:. Obecnść słuchaczy studiów dktranckich jak prwadzących zajęcia skutkwać mże zarówn zmniejszeniem liczby umów cywiln-prawnych (zajęć realizwanych przez sby z zewnątrz), jak również dciążeniem asystentów i adiunktów raz pjawieniem się interesujących prpzycji zajęć ddatkwych. Musi się t jednak dknywać przy jednczesnej trsce jakść realizwanych zajęć.

7 2. Śrdki EFS pzwalają na kształcenie nie tylk studentów, ale również młdych pracwników naukw-dydaktycznych. Ważne, aby mżliwści te wykrzystać. 3. Na mcy nwej Ustawy PSW istnieje mżliwść uruchamiania nwych, w tym interdyscyplinarnych kierunków studiów. SŁABO Ś CI:. Brak analizy ksztchłnnści kierunków studiów i pszczególnych specjalnści. 2. Brak systemu edukacji na dległść. 3. Brak aktywnej reakcji na trend uczenia się przez całe życie zdecydwana większść studentów t ludzie w wieku 9-25 lat. 4. Częsta pwtarzalnść treści pmiędzy przedmitami brak krelacji na pzimie instytutów, katedr i zakładów. 5. Brak systemu mnitrwania jakści realizacji zajęć pprzez analizę sylabusów, hspitacje zajęć, analizę rzkładów cen uzyskiwanych przez studentów, związek między zaintereswaniami (dknaniami) naukwymi prwadząceg a treściami przedmitu. 6. Brak szkół ćwiczeń i innych placówek trwale pwiązanych z Uczelnią, umżliwiających bardziej efektywne kształcenie studentów. 7. Niewielkie zaintereswanie studiami w zakresie pracy scjalnej raz edukacji artystycznej. 8. Brak studiów międzykierunkwych raz międzywydziałwych. Mał elastyczne mżliwści studiwania, w szczególnści kształtwania przez studentów swjeg planu i prgramu studiów. ZAGRO ŻENI A. Niewystarczające przygtwanie młdych pracwników i dktrantów d prwadzenia zajęć. 2. Utrzymywanie specjalnści, których ptencjał i atrakcyjnść dla studentów wyczerpały się. 3. Craz słabsze merytryczne przygtwanie studentów. Strna 7 4. Utrudnienia w realizacji praktyk studenckich. Pdbnie jak w przypadku działalnści naukwej, także w tym przypadku zaprezentwan jedynie wybrane elementy zdefiniwane jak siły, słabści, szanse i zagrżenia w bszarze dydaktyki. W znacznej mierze elementy te wynikają ze zmian strukturalnych (np.: umaswienie studiów przekłada się na bniżenie się kmpetencji przeciętneg studenta), w innych przypadkach częst mamy d czynienia z kniecznścią dstswywania się d trendów wymuszanych przez zmiany rzwjwe (np.: e-learning). Szanse związane są przede wszystkim ze zmianami prawnymi zaprpnwanymi w nwej ustawie szklnictwie wyższym, gdzie uruchamianie kierunków staje się w większej niż d tej pry mierze kmpetencją Uczelni. FUNKCJONOWANIE UCZELNI (W TYM POLITYKA KADROWA)

8 W edług stanu na kniec grudnia 20 (sprawzdanie Rektra APS) w Uczelni zatrudninych w trybie etatwym był 546 sób, w tym 322 nauczycieli akademickich (59%) i 224 pracwników niebędących nauczycielami akademickimi (4%). W bszarze funkcjnwania Uczelni raz plityki kadrwej wyróżnine zstały następujące siły, szanse, słabści i zagrżenia. SIŁY:. Znaczna liczba samdzielnych pracwników naukwych (77 sób, c daje 24% wszystkich nauczycieli akademickich). 2. Znaczna liczba adiunktów (0 sób 34% nauczycieli akademickich). 3. Rsnąca kumulatywnie liczba słuchaczy studiów III stpnia. SZANSE:. Mżliwść wyprmwania w najbliższym czasie kilku prfesrów tytularnych. 2. Mżliwść wyprmwania w najbliższym czasie kilku dktrów habilitwanych. SŁABO Ś CI:. Wieletatwść nauczycieli akademickich. 2. Znaczny udział zatrudninych w Uczelni na klejnym etacie. 3. Znaczny udział samdzielnych pracwników w wieku emerytalnym. 4. Znaczny i rsnący udział starszych wykładwców wśród całści nauczycieli akademickich (4%). 5. Znaczące rzbieżnści w realizacji pensum akademickieg ( niedpenswanie i przepenswanie na pzimie różnych instytutów, ale również katedr i zakładów). 6. Brak rzwiązań systemwych w zakresie pwiązania plityki kadrwej (premie, ceny negatywne) z działalnścią naukwą i dydaktyczną pracwników. 7. Brak przygtwania pracwników d prwadzenia zajęć w językach bcych. Strna 8 ZAGRO ŻENI A:. Zmniejszanie się liczby studentów Analiza wewnętrzneg funkcjnwania Uczelni uwzględniać musi ciągłą interakcję raz różne ptrzeby studentów, nauczycieli akademickich i pracwników niebędących nauczycielami akademickimi. Ciągła współpraca tych grup czyni czywistym starania takie zmiany i krki, które umżliwiałyby jak najefektywniejsze funkcjnwanie Uczelni. FUNKCJONOWANIE UCZELN I W RELACJACH ZEWNĘT RZNYCH U czelnia aktywnie włącza się w funkcjnwanie na rzecz śrdwiska lkalneg, rzumianeg zarówn jak bszar Ochty, jak też całej Warszawy i kraju. W tym bszarze zidentyfikwan następujące siły, szanse i słabści. Nie dstrzeżn isttnych zagrżeń. SIŁY:

9 . Znaczna aktywnść Samrządu Studentów w działalnści zauważalnej pza Uczelnią. 2. Intensywna współpraca ze szkłami i przedszklami w ramach prjektów EFS. SZANSE:. Marka Uczelni jak nśnik pzytywnych skjarzeń wśród ptencjalnych pracdawców i studentów. SŁABO Ś CI:. Brak prfesjnalnie prwadznych działań marketingwych i Public Relatins (zarządzanie kryzyswe, budwanie świadmści marki); 2. Brak rzecznika prasweg; 3. Brak wypracwanej i zatwierdznej strategii kmunikacyjnej Uczelni; 4. Niesatysfakcjnujący charakter strny internetwej Uczelni; 5. Brak systemwych rzwiązań w zakresie nawiązywania współpracy i pdpisywania przumień z placówkami partnerskimi. Akademia z rku na rk craz lepiej wrasta w rzeczywistść warszawskiej Ochty, craz sprawniej funkcjnuje Samrząd Studencki. Jedncześnie jednak wyzwania związane ze zmniejszającą się liczbą ptencjalnych studentów wymuszają bardziej aktywne działania marketingwe i charakterze Public Relatins. KLUCZOWE OBSZARY OBJĘTE STRATEGIĄ ROZWOJU UCZELNI I INTERAKCJE MIĘDZY NIMI ZADANIA STRATEGICZNE Zadania pdzielne zstały na trzy grupy prirytetwe (P) (przeznaczne d realizacji w pierwszej klejnści), niezbędne (N) (które należy zrealizwać w klejnym krku) i zadania pżądane (Pż). Strna 9 Cele strategiczne i prirytety zdefiniwan w czterech bszarach funkcjnwania (nauka, dydaktyka, funkcjnwanie wewnętrzne, relacje z tczeniem). Każdrazw wskazan rgany dpwiedzialne za realizację klejnych punktów Strategii, nadzór nad jej wyknaniem pwierzając Senatwi i Rektrwi Uczelni. Kluczwe wyzwania w najważniejszych bszarach i zadania. Nauka cel: realizwanie wyskiej jakści badań naukwych, prwadznych na dużą skalę w zespłach badawczych, skutkujących wyskiej jakści publikacjami naukwymi na świecie i w Plsce. Umiędzynardwienie badań, pprzez współpracę i wspólne prjekty z widącymi śrdkami zagranicznymi. Uzyskanie wyskiej kategryzacji i regularne zdbywanie śrdków na realizację badań ze źródeł krajwych i zagranicznych.

10 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ANALIZA SWOT I KLUCZOWE CELE STRATEGICZNE Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Prrektrwi d Spraw Nauki raz Dziekanm i Dyrektrm Instytutów. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Pełne uprawnienia akademickie, a więc mżliwść dktryzwania, habilitwania, występwania tytuł naukwy przez Wydział Nauk Pedaggicznych; Wzrst intensywnści występwania tytuł naukwy. Dążenie d pprawy jakści dktratów i habilitacji. Utrzymanie uprawnień przez Wydział Nauk Pedaggicznych. 202 P 2 Studia dktranckie realizwane na Wydziale Nauk Pedaggicznych; Zwiększenie liczby studentów III stpnia, przy jednczesnym zwiększeniu wymagań. Zmiana zasad rekrutacji i wybru prmtra. Kniecznść psiadania publikwanych / przyjętych d druku prac recenzwanych. Włączanie dktrantów w prace badawcze Wprwadzenie nwych zasad przyjęć na studia dktranckie w rku akademickim203/ P Strna Obecnść dwóch peridyków naukwych punktwanych przez MNiSW; Sprawnie funkcjnujące wydawnictw Odpwiedź na wymgi MNiSW dtyczące punktacji czaspism. Pjawienie się w fercie pdstawwych pdręczników akademickich z dyscyplin naukwych i kierunków studiów prwadznych na Uczelni. Publikwanie najbardziej biecujących rzpraw w języku angielskim ze wsparciem dystrybucyjnym i marketingwym za granicą. Utrzymanie punktacji pisma Człwiek- Niepełnsprawnść- Spłeczeństw, zwiększenie punktacji Szkły Specjalnej. W dłuższej perspektywie aktywne działania na rzecz wprwadzenia pisma Człwiek- Niepełnsprawnść- Spłeczeństw na listę ERIH. Pierwsze pdręczniki a zakresu pdstawwych dyscyplin. Pierwsze prace angljęzyczne. Pierwsze publikwane prace dktrskie 205 P 205 N Knkurs na najlepsze rzprawy dktrskie

11 zgłaszane d druku. SZANSE Na każdym wydziale i w brębie każdej dyscypliny naukwej becnść wybitnych jej przedstawicieli uznanych autrytetów naukwych raz dynamiczne grn młdych badaczy, przede wszystkim dktrantów i dktrów; Twrzenie zespłów naukwych wkół wybitnych przedstawicieli nauki. Aktywna plityka pzyskiwania autrytetów naukwych. Wsparcie strategicznych z punktu widzenia Uczelni interdyscyplinarnych zamysłów badawczych na przykład realizwanych w bszarze badań nad niepełnsprawnścią (disability studies), badań nad zdlnściami, badań nad starzeniem się. C najmniej dwa nwe zespły w każdym instytucie 203 N 2 Pjawienie się nweg peridyku naukweg na Wydziale Stswanych Nauk Spłecznych pisma Psychlgia Wychwawcza. Zadbanie t, aby Psychlgia Wychwawcza d pczątku spełniała wszystkie nwe wymgi MNiSW związane z punktacją czaspism. Zadbanie umiędzynardwienie pisma pprzez wydawanie numerów angljęzycznych. Włączenie Psychlgii Wychwawczej na listę pism punktwanych (203) i listę ERIH (205) 205 Pż Strna 3 Mżliwść uzyskania uprawnień dktrskich w zakresie psychlgii Niesatysfakcjnująca becna parametryzacja bu wydziałów Uczelni Rzwijanie aktywnści naukwej i dydaktycznej na kierunku SŁABOŚCI Wdrżenie wszystkich pdanych elementów, w celu pprawy pzycji bu wydziałów Uprawnienia dktrskie p zakńczeniu pełneg cyklu kształcenia i wzmcnieniu zatrudnienia w Uczelni jak pdstawwym miejscu pracy znaczących badaczy Kategria A bu wydziałów d kńca Pż P 2 Niesatysfakcjnująca liczba i jakść publikacji naukwych pracwników Pwiązanie wewnętrznej ewaluacji pracwników silniej niż d tej pry z efektami naukmetrycznymi Zwiększenie świadmści na temat plityki punktacyjnej i miejsc wartych publikwania (ISI, Wprwadzenie nwych zasad ceny i wynagradzania pracwników Cykl szkleń na temat plityki punktacyjnej 204 P

12 JCR, ERIH, MNiSW) 3 Nikłe umiędzynardwienie badań; Wsparcie współpracy międzynardwej. Rzwijanie dtychczaswej współpracy i nawiązywanie nwej. Identyfikacja kluczwych ptencjalnych partnerów w UE i pza nią i nawiązanie kntaktów, skutkujących wspólnymi prjektami badawczymi i publikacjami. Pdpisanie c najmniej 0 nwych umów współpracy międzynardwej d 204 rku. Przygtwanie prjektów badawczych N 4 Niska skutecznść w pzyskiwaniu śrdków na badania ze źródeł zewnętrznych; Obwiązek występwania granty w każdej katedrze i zakładzie Uczelni. Opracwanie bardziej kmpleksweg niż d tej pry systemu wsparcia dla przygtwujących granty szklenia merytryczne i finanswe. Zwiększenie mżliwści administracji w tym zakresie. Złżenie wnisków d NCN P 5 Brak zidentyfikwanych strategicznych bszarów naukwych działania Uczelni, znaczne rzdrbnienie realizwanych tematów badawczych; Określenie w każdym instytucie 2-3 kluczwych bszarów badawczych, szczególnie prmwanych i wspieranych. Aplikwanie śrdki z funduszów 8 Prgramu Ramweg UE i innych źródeł. Określenie bszarów strategicznych pwiązanych z aktywnścią Uczelni i trendami. 203 N 6 Brak zespłów naukwych; Twrzenie zespłów naukwych niegranicznych d pdziałów administracyjnych (katedr, zakładów). Twrzenie zespłów międzyinstytutwych i międzywydziałwych. Pwstanie c najmniej 5 nwych zespłów badawczych realizujących prjekty badawcze 204 Pż Strna 2 7 Brak włączenia dktrantów w prace badawcze; Obniżanie się przygtwania słuchaczy studiów dktranckich; Na etapie selekcji na studia dktranckie decyzja d jakieg zespłu dłączy dktrant (niekniecznie prmtra) Wprwadzenie mechanizmów prjakściwych ZAGROŻENIA Włączenie dktrantów w prace badawcze Rzmwa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspzycje kandydatów, szczególnie w bszarze znajmści języka i gólnych predyspzycji d pracy naukwej. 204 Pż 203 N 2 Niepewny ls becnej punktacji bu punktwanych czaspism naukwych. Odpwiedź na wymgi ministerstwa zawarte w najnwszej wersji wymgów kierwanych pd adresem czaspism Pszerzenie rad redakcyjnych badaczy zagranicznych, 202 Pż

13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRIORYTETY Celem Uczelni w bszarze dydaktyki jest prwadzenie zajęć w ścisłym pwiązaniu z prwadznymi badaniami naukwymi, pprzez, m.in.: Systematyczną ewaluację prcesu dydaktyczneg; Dsknalenie kmpetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich; Rzwój studiów I, II i III stpnia raz studiów jednlitych magisterskich i specjalnści; Rzwój nauczania w trybie Life-Lng-Learning ; Rzwój e-learningu. Uatrakcyjnienie ferty studiów Badania rynku i czekiwań abslwentów szkół średnich Wdrżenie plityki realizwania innwacyjnych, a jedncześnie pwiązanych z czekiwaniami rynku i dświadczeniami badawczymi specjalnści Identyfikację specjalnści strategicznych w brębie każdeg kierunku studiów i ich intensywną prmcję Przegląd specjalnści pd kątem: Strna 3 Prgramów nauczania, Prfilu kadry pwiązania badań i publikacji naukwych z nauczanymi przedmitami, Praktyk, Wiedzy kierujących specjalnścią na temat funkcjnwania abslwentów na rynku pracy, Ksztchłnnści kierunku i specjalnści, Trendów związanych z rekrutacją na specjalnść, Uruchmienie najbardziej atrakcyjnych specjalnści również w trybie zacznym, Intensywny rzwój studiów pdyplmwych i szkleń, Zwiększanie jakści i kmpetencji dydaktycznych pprzez: Szklenia dla asystentów i adiunktów z zakresu kmpetencji dydaktycznych; Regularne hspitacje zajęć z regularną infrmacją zwrtną; Przegląd wyników kształcenia studentów szczególnie (ale nie wyłącznie) na przedmitach specjalizacyjnych; Upwszechnienie e-learningu; Upwszechnienie LLL kierwanie się w strnę nwych śrdwisk, ptencjalnych studentów / słuchaczy.

14 Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Prrektrwi d Spraw Dydaktyki raz Dziekanm i Dyrektrm Instytutów. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Wyraźny związek między zaintereswaniami naukwymi i publikacjami pracwników a realizwanymi specjalnściami studiów; Przegląd dpaswania siągnięć / zaintereswań naukwych prwadząceg i treści przedmitu Utrzymanie ciągłści pmiędzy pracą naukwą a dydaktyczną pracwników Cały kres Pż 2 Bgata ferta specjalnści; Przegląd specjalnści pd kątem ich atrakcyjnści dla studentów i dpaswania d ptrzeb rynku pracy Większa liczba atrakcyjnych rynkw i pżądanych przez studentów specjalnści 204 P 3 Bgata ferta zajęć fakultatywnych; Zachęcanie pracwników d ferwania nwych prpzycji fakultetów Utrzymanie atrakcyjnej ferty fakultetów i mdułów 203 P SZANSE Na mcy nwej Ustawy PSW mżliwść uruchamiania nwych, w tym interdyscyplinarnych kierunków studiów. Analiza rynku raz mżliwści i zasbów kadrwych pd kątem senswnści uruchmienia nwych kierunków studiów i specjalnści Uruchmienie interdyscyplinarnych kierunków studiów (np.: psychpedaggika zdlnści, disability studiem, gerntlgia). 206 Pż SŁABOŚCI Brak analizy ksztchłnnści kierunków studiów i pszczególnych specjalnści; Szczegółwy raprt pisujący ksztchłnnść kierunków i specjalnści Decyzje związane z kntynuacją bądź likwidacją niektórych kierunków i specjalnści 206 P 2 Brak systemu edukacji na dległść; Prace nad wdrżeniem systemu Wdrżenie systemu 205 N Strna Brak aktywnej reakcji na trend uczenia się przez całe życie zdecydwana większść studentów t ludzie w wieku 9-25 lat; Niskie zaangażwanie studentów w prces ceny zajęć małe liczebnści ceniających, niska jakść cen (bardz wyskie lub bardz niskie); 5 Częste dwływanie i skracanie zajęć Analiza celwści uruchmienia studiów (np.: w trybie nauczania na dległść) kierwanych d tej grupy Wypracwanie nwych zasad ceny zajęć Mnitring i kntrla prblemu. Knsekwencje służbwe Nwa ferta kursów, szkleń i studiów pdyplmwych kierwanych d tej grupy wiekwej Wdrżenie nweg systemu ceny zajęć 205 Pż 203 P Likwidacja prblemu 203 P 6 Częsta pwtarzalnść treści pmiędzy przedmitami brak krelacji na pzimie instytutów, katedr i zakładów; Przegląd i uspójnienie treści wszystkich przedmitów na pzimie mdułów, specjalnści i kierunków. Zapewnienie spójnści, lgiki i ciągłści treści prgramwych. 204 Pż

15 7 Brak systemu mnitrwania jakści realizacji zajęć pprzez gruntwną i krytyczną analizę sylabusów, hspitacje zajęć, analizę rzkładów cen uzyskiwanych przez studentów, związek między zaintereswaniami (dknaniami) naukwymi prwadząceg a treściami przedmitu; Opracwanie szczegółwych zasad mnitrwania przebiegu prcesu dydaktyczneg pprzez analizę związku między zaintereswaniami (dknaniami) prwadząceg a treściami przedmitwymi, analizę rzkładów cen, sylabusów raz cen studenckich. Wdrżenie kmpleksweg systemu mnitrwania jakści 203 P 8 Brak szkół ćwiczeń Nawiązanie długfalwej współpracy z zaintereswanymi szkłami warszawskimi i klicznymi. Uruchmienie szkół ćwiczeń 206 P ZAGROŻENIA Utrzymywanie specjalnści, których ptencjał i atrakcyjnść dla studentów wyczerpały się; Przegląd funkcjnwania specjalnści analiza ppularnści (frekwencji z rku na rk) Likwidacja nieefektywnych specjalnści 206 Pż 2 Craz trudniejsza realizacja niepłatnych praktyk studenckich Nawiązanie współpracy ze szkłami zaintereswanymi długfalwą współpracą. Szkły i placówki ćwiczeń 205 P Strna 5

16 FUNKCJONOWANIE WEWNĘT RZNE Funkcjnwanie wewnętrzne Uczelni związane jest zarówn z plityką kadrwą realizwaną w dniesieniu d nauczycieli akademickich zasadami wynagradzania lub awanswania jak również złżną naturą interakcji pmiędzy trzema kluczwymi grupami, których ptrzeby i interesy są realizwane w tku cdziennej pracy, tj. studentów, nauczycieli akademickich raz pracwników niebędących nauczycielami akademickimi. W ramach teg wymiaru knieczna jest również analiza warunków zabezpieczenia realizacji prcesu dydaktyczneg, krki w kierunku unwcześnienia Uczelni i jej infrmatyzacji (wprwadzenie elektrniczneg biegu dkumentów, e-dziekanat, nwa strna internetwa) raz zadbanie lepszą współpracę na linii administracja Uczelni nauczyciele akademiccy studenci. Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Senatwi, Rektrm i Prrektrm. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Znaczna liczba samdzielnych pracwników naukwych (24% wszystkich nauczycieli akademickich); Zwiększna aktywnść prmtrska i aplikacyjna granty samdzielnych pracwników Większa liczba grantów ze śrdków zewnętrznych większa liczba publikacji i dktratów 205 P 2 Znaczna liczba adiunktów (34% nauczycieli akademickich); Zwiększna aktywnść publikacyjna i badawcza adiunktów, przekładająca się na ich usamdzielnienie się Większa liczba grantów ze śrdków zewnętrznych większa liczba publikacji i dktratów 205 P 3 Rsnąca kumulatywnie liczba słuchaczy studiów III stpnia. Aktywnść badawcza i dydaktyczna dktrantów Włączenie dktrantów w prace zespłów badawczych realizujących granty 205 Pż Strna 6 Szanse wyprmwania kilku prfesrów tytularnych; 2 Szanse wyprmwania w najbliższym czasie kilku dktrów habilitwanych. SZANSE Pdjęcie krków w tym kierunku Pdjęcie krków w tym kierunku Zwiększenie liczby prfesrów tytularnych zatrudninych w Uczelni jak jedynym miejscu pracy Zwiększenie liczby samdzielnych pracwników zatrudninych w Uczelni jak jedynym miejscu pracy 203 Pż 203 Pż SŁABOŚCI Wieletatwść nauczycieli akademickich; Wprwadzenie zasad wyrażania zgdy rektra na Zmniejszenie wieletatwści 203 P

17 ddatkwe zatrudnienie 2 Znaczny udział zatrudninych w Uczelni na klejnym etacie; Restrykcyjna plityka w tym zakresie Ograniczenie a dcelw wyeliminwanie zatrudnienia w Uczelni jak ddatkwym miejscu pracy 203 P 3 Znaczny udział samdzielnych pracwników w wieku emerytalnym; Krki w kierunku bniżenia średnieg wieku usamdzielniania się Zmiana prprcji wiekwych w grupie samdzielnych pracwników nauki 205 P 4 5 Znaczny i rsnący udział starszych wykładwców w całści nauczycieli akademickich (46 sób - 4%); Niska mbilnść pracwników; Brak przedłużania umów na stanwisku starszeg wykładwcy Zwiększenie mbilnści pprzez system pst-dc Zmniejszenie liczby starszych wykładwców Wprwadzenie systemu pre-dc i pst-dc w brębie współpracy z uczelniami Warszawy i klic 203 P 204 Pż 6 Niedpenswanie i rsnące ryzyk teg prblemu w przyszłści; Wprwadzenie zasad realizacji pensum pza dydaktyką: pensum badawcze Wprwadzenie ścieżki badawczej realizacji pensum dla kierwników grantów 203 N 7 Niedstateczne pwiązanie plityki kadrwej (premie, ceny negatywne) z działalnścią dydaktyczną i naukwą pracwników; Opracwanie zasad premii Wyraźne związki między siągnięciami naukwymi i dydaktycznymi a wyróżnieniami / cenami negatywnymi 203 P 8 Brak przygtwania pracwników d prwadzenia zajęć w językach bcych; Opracwanie cyklu szkleń na różnych pzimach Zwiększenie liczby zajęć prwadznych w językach bcych 205 Pż 9 Mał atrakcyjne wynagrdzenia na kluczwych stanwiskach administracyjnych; Zwiększenie elastycznści wynagradzania Opracwanie i wdrżenie zasad uatrakcyjniających zatrudnienie na kluczwych stanwiskach administracyjnych 205 P Strna 7 0 Brak elektrnicznej bsługi studentów (e-dziekanat). Niski pzim kmunikacji marketingwej na temat realizwanych kierunków i specjalnści studiów. Opracwanie systemu elektrnicznej bsługi studentów ZAGROŻENIA Zwiększenie aktywnści marketingwej Wprwadzenie systemu elektrnicznej bsługi studentów Zwiększenie świadmści istnienia w Uczelni unikalnych kierunków i specjalnści 204 N 205 Pż

18 RELACJE Z OTOCZENIEM Relacje Uczelni z tczeniem realizwane są zarówn pprzez knsekwentne i spójne kmunikaty władz Uczelni, jak również działalnść samrządu studentów i innych rganów. Najważniejsze elementy uwzględnine w analizie zawarte zstały pniżej. Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Senatwi, Rektrwi i Prrektrm. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Znaczna aktywnść Samrządu Studentów w działalnści widcznej na zewnątrz; Wspmaganie działań samrządu, zapewnienie warunków d dalszeg, efektywneg działania Zwiększenie atrakcyjnści Uczelni w czach studentów innych uczelni i kandydatów 204 P 2 Intensywna współpraca ze szkłami i przedszklami w ramach prjektów EFS. Zwiększenie liczby placówek zaangażwanych we współpracę z Uczelnią. Wypracwanie zasad nawiązywania, realizwania i egzekwwania zasad współpracy. Umżliwianie realizacji praktyk a być mże również zatrudnienia części abslwentów 204 N SZANSE Marka Uczelni Świadma i knsekwentna działalnść budująca znajmść i wizerunek Uczelni, za pśrednictwem działań marketingwych i PR, aktywnści samrządu studentów, działań nauczycieli akademickich. Dalsze utrwalanie znajmści; budwanie wizerunku dpwiedzialnej Uczelni, zwiększanie atrakcyjnści dla studentów. 205 N SŁABOŚCI Strna 8 Brak prfesjnalnie prwadznych działań marketingwych i Public Relatins (zarządzanie kryzyswe, budwanie świadmści marki); Zaangażwanie firmy prwadzącej kmplekswą bsługę marketingwą i PR Uczelni. Wzrst znajmści Uczelni wśród ptencjalnych kandydatów. Budwanie wizerunku medialneg Uczelni jak nwczesnej szkły wyższej kształcącej w zakresie nauk humanistycznych i spłecznych. 204 P 2 Brak rzecznika prasweg; Pwłanie rzecznika prasweg Intensyfikacja kntaktów z mediami branżwymi, wzrst świadmści działań dydaktycznych i naukwych Uczelni. 203 Pż 3 Brak wypracwanej, zatwierdznej i realizwanej strategii kmunikacyjnej Opracwanie i wdrżenie strategii kmunikacyjnej Unwcześnienie wizerunku Uczelni 205 N

19 Uczelni; Uczelni 4 Niesatysfakcjnujący charakter strny internetwej Uczelni; Opracwanie nwej strny Uczelni. Zwiększenie czytelnści i aktualnści infrmacji zawartych na strnach Uczelni 202 P 5 Brak systemwych rzwiązań w zakresie nawiązywania współpracy i pdpisywania przumień z placówkami partnerskimi. Opracwanie zasad nawiązywania współpracy i jej mnitringu. Zwiększenie liczby współpracujących placówek, wydłużenie kresu współpracy i zapewnienie jej ciągłści. 204 N Strna 9

20 Załącznik PROBLEMY OTWARTE ISTOTNE W DŁUGOOKRESOWEJ PERSPEKTYWIE OBJĘTEJ STRATEGIĄ (DO 2020). R O Z D Z I E L E N I E F I N A N S O W E W Y D Z I A Ł Ó W Realizacja teg działania w kresie bjętym strategią (d 2020) jest kniecznścią. Dziekani pwinni krewać plitykę kadrwą, specjalnściwą na danym wydziale (wydział jest pdstawwą jednstką). Jest t mżliwe wyłącznie w sytuacji, gdy będą dpwiedzialni finansw za pdejmwane decyzje. 2. Rzdzielenie WNP na dwa: WYDZIAŁU PEDAGOGIKI i WYDZIAŁU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Pdejmując tę decyzję należy zadbać t, by zachwać uprawnienia akademickie (minimum kadrwe), ale jedncześnie należy mieć na uwadze, że funkcjnwanie wydziału z taką dużą liczbą studentów i pracwników nie sprzyja dbałści jakść kształcenia i rzwój kadry. Obecnie na kierunku pedaggika specjalna kształci się najwięcej studentów (łącznie: pnad 3300) zarówn na studiach stacjnarnych dtwanych przez Ministerstw (pnad 500), jak i na studiach niestacjnarnych, płacanych przez studentów (pnad 700). Strategia przygtwywana jest na 8 lat. Wydaje się, że t jest t czas wystarczający, by zadanie t mżna był z pwdzeniem wyknać. Zaakceptwanie takieg rzwiązania w Strategii pzwliłby pdjąć zadania, które etapw będą zbliżały d rzdzielenia wydziałów. Efektem byłby utwrzenie unikatweg w skali kraju i Eurpy Wydziału Pedaggiki Specjalnej, na którym realizwane byłyby wszystkie klasyczne specjalnści. Strna S T U D I A P O D Y P L O M O W E / K U R S Y - z m i a n y r z w i ą z a ń r g a n i z a c y j n y c h Przewidywane zmniejszenie liczny studentów zarówn stacjnarnych, jak i niestacjnarnych spwduje zmniejszenie dchdu z tytułu usług edukacyjnych. Studia pdyplmwe i kursy/szklenia mgą częściw rekmpenswać straty. Jeśli przyjmiemy tę tezę, t uwzględnić należy kniecznść zmian rganizacyjnych (przewidywany znaczny wzrst liczby słuchaczy studiów pdyplmwych i uczestników kursu). Mże kazać się, że liczba studentów/słuchaczy będzie tak duża, że centralne prwadzanie takich frm nie będzie efektywne (pdbnie jak prwadzenie dużych wydziałów) Wydaje się, że dbrym rzwiązaniem byłby usytuwanie studiów pdyplmwych i kursów/szkleń przy instytutach, z jednczesnym załżeniem, że część wypracwaneg

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo