STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA WARSZAWA, CZERWIEC 202

2 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Załżenia strategii rzwju... 4 Rezultaty analizy SWOT... 5 Działalnść naukwa... 5 Siły... 5 Szanse:... 5 Słabści:... 5 Zagrżenia:... 6 Działalnść dydaktyczna... 6 Siły:... 6 Szanse:... 6 Słabści:... 7 Zagrżenia... 7 Funkcjnwanie Uczelni (w tym plityka kadrwa)... 7 Siły:... 8 Szanse:... 8 Słabści:... 8 Zagrżenia:... 8 Funkcjnwanie uczelni w relacjach zewnętrznych... 8 Siły:... 8 Szanse:... 9 Słabści:... 9 Strna 2 Kluczwe bszary bjęte strategią rzwju Uczelni i interakcje między nimi... 9 Zadania strategiczne... 9 Działalnść naukwa Analiza SWOT i kluczwe cele strategiczne... 0 Działalnść dydaktyczna prirytety... 3 Funkcjnwanie wewnętrzne... 6 Relacje z tczeniem... 8

3 kademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej w Warszawie jest A publiczną uczelnią kntynuującą tradycje utwrzneg w 922 rku Państwweg Instytutu Pedaggiki Specjalnej, przekształcneg następnie w Wyższą Szkłę Pedaggiki Specjalnej i Akademię Pedaggiki Specjalnej. W swjej działalnści Akademia nawiązuje d najlepszych tradycji swich pprzedników. Patrnem Akademii jest Maria Grzegrzewska, psychlg i pedagg, twórczyni pedaggiki specjalnej w Plsce. A kademia w swich działaniach kieruje się zasadami wlnści nauczania, wlnści badań naukwych raz wlnści twórczści naukwej i artystycznej. D pdstawwych zadań Akademii należy: kształcenie studentów w celu zdbywania i uzupełniania wiedzy raz umiejętnści niezbędnych w pracy zawdwej; wychwywanie studentów w pczuciu dpwiedzialnści za państw plskie, za umacnianie zasad demkracji i pszanwanie praw człwieka; prwadzenie badań naukwych i prac rzwjwych raz świadczenie usług badawczych; kształcenie i prmwanie kadr naukwych; upwszechnianie i pmnażanie siągnięć nauki, kultury nardwej i techniki, w tym pprzez grmadzenie i udstępnianie zbirów biblitecznych i infrmacyjnych; prwadzenie studiów pdyplmwych, kursów i szkleń w celu kształcenia umiejętnści niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie; stwrzenie warunków d rzwju kultury fizycznej studentów; działanie na rzecz spłecznści lkalnych i reginalnych; stwarzanie sbm niepełnsprawnym warunków d pełneg udziału w prcesie kształcenia i w badaniach naukwych. Strna 3 MISJA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ M isją Akademii Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej, zgdnie z przesłaniem patrnki Uczelni nie ma kaleki - jest człwiek, jest przygtwanie specjalistów pracujących na rzecz sób z różnrdnymi rdzajami niepełnsprawnści w duchu pszanwania ich ludzkich i bywatelskich praw, zrzumienia i akceptacji dmiennści. W pdbnym duchu tlerancji i sprzeciwu wbec wszelkich frm dyskryminacji kształceni są wszyscy studenci Uczelni, przygtwujący się d zawdów kreślanych mianem zawdów zaufania spłeczneg. Jak śrdek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbgacania sweg ptencjału badawczeg i dydaktyczneg, rzwijając nurt badań pdstawwych i stswanych raz dsknaląc warsztat dydaktyczny. Uczelnia pełni służebną rlę wbec śrdwiska lkalneg, pszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, ferwanych zarówn przez nauczycieli akademickich, jak i studentów wlntariuszy. WIZJA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ kademia Pedaggiki Specjalnej t uczelnia znaczącej pzycji w zakresie nauk A spłecznych i humanistycznych. W Akademii dąży się d kształcenia specjalistów i prwadzenia badań naukwych na światwym pzimie raz zwiększenia skutecznści przenszenia wyników badań naukwych d praktyki.

4 ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU S trategia rzwju Uczelni przygtwana zstała dla hryzntu czasweg , tj. ma bejmwać swim zasięgiem dwie najbliższe kadencje władz rektrskich ( i ) raz przewidywać i uprzedzać najważniejsze zmiany i trendy charakterze demgraficznym i spłecznym, jakich mżna spdziewać się w tym kresie i na jakie należy dpwiedzieć. Realizacja Strategii pwierzna zstaje Rektrwi i Senatwi raz pdległym rganm, w szczególnści: prrektrm, radm wydziałów, dziekanm, prdziekanm, dyrektrm instytutów raz kierwnikm katedr i zakładów. Strategia pracwana zstała dla czterech kluczwych bszarów, najisttniejszych z punktu widzenia funkcjnwania Akademii, tj.: () działalnści naukwej, (2) dydaktyki, (3) funkcjnwania Uczelni i występujących w niej relacji wewnętrznych raz (4) funkcjnwania Uczelni w relacjach zewnętrznych. W przypadku każdeg z wymieninych bszarów, przygtwanie strategii pprzedzne zstał diagnzą stanu becneg (analiza SWOT). Wśród kluczwych trendów, zarówn charakterze zagrżeń, jak i szans zidentyfikwan: Zmiany demgraficzne współczesnych spłeczeństw, w tym spłeczeństwa plskieg w szczególnści niż demgraficzny raz starzenie się spłeczeństwa. Klimat wkół kierunków spłecznych i humanistycznych. Strna 4 Niż demgraficzny jest faktem, który nie pwinien zaskakiwać, jeg nadejściu wiadm bwiem był d dawna. Wejście na rynek usług edukacyjnych sób urdznych w kresie niżu lat dziewięćdziesiątych sprawia, że liczba ptencjalnych studentów mże się zmniejszyć nawet /3 w stsunku rku 200. Prces ten nie ulegnie słabieniu przynajmniej d rku 2025, a klejne dziesięć lat ( ) rysuje się pd tym względem równie pesymistycznie. Mżna c prawda zakładać, że ten element dtknie przede wszystkim szklnictw niepubliczne już w rku bieżącym głśne są prblemy wielu uczelni niepublicznych, pdczas gdy Akademia utrzymuje stabilną liczbę studentów w stsunku d lat ubiegłych jednak na skutki teg zjawiska należy być przygtwanym. Jeśli przypmnieć, że budżet Uczelni niemal w całści jest pchdną liczby studentów (stanwi g bwiem przede wszystkim dtacja na dydaktykę i płaty z czesneg), każde isttne zmniejszenie się liczby studentów studiów stacjnarnych lub niestacjnarnych jest pważnym zagrżeniem dla stabilneg funkcjnwania Uczelni w przyszłści. Czynnikiem dużym znaczeniu dla funkcjnwania Uczelni jest gólneurpejskie zjawisk starzenia się spłeczeństw. Fakt, że z dekady na dekadę gwałtwnie rśnie dsetek sób starszych nakłada kniecznść kształcenia również w tym kierunku. Pedaggika specjalna, praca scjalna, ale również specjalnści twrzne specjalnie w celu kształcenia kadr przygtwanych d pracy z sbami starszymi (np.: gerntlgia) nabierają tu szczególneg znaczenia. Obecnść specjalistów z zakresu psychlgii i scjlgii sprawia, że Akademia dyspnuje unikalnymi mżliwściami prwadzenia badań i kształcenia również w tym zakresie. Klimat wkół kierunków spłecznych i humanistycznych jest wymiarem znacznie bardziej niedkreślnym niż czynniki mówine wyżej, jednak również szczególnym znaczeniu, szczególnie w interakcyjnym ddziaływaniu z niżem demgraficznym. Od kilku lat bserwwane jest intensywne wspieranie przez władze nauk ścisłych, przy jednczesnym częstym deprecjnwaniu wartści i senswnści studiwania na kierunkach spłeczn-

5 humanistycznych. Dane OECD pkazują, że ile Plska ma mniej więcej dpwiadającą Unii Eurpejskiej strukturę studiujących na kierunkach humanistycznych i związanych ze sztuką, t zdecydwanie przewyższa UE ze względu na udział studiujących na kierunkach spłecznych (wraz z handlem i prawem) i szczególnie na kierunkach związanych z kształceniem. Niska ksztchłnnść tych kierunków sprawiła, że masw pjawiły się ne nie tylk w uczelniach publicznych, ale również niepublicznych, a crcznie dyplmy ukńczenia studiów I i II stpnia na tych kierunkach trzymują dziesiątki tysięcy ludzi, których szanse na zatrudnienie w zawdzie maleją. Pstrzegana łatwść kierunków spłeczn-humanistycznych, ich ppularnść w ubiegłych latach (a więc wynikające stąd wyskie nasycenie abslwentami na rynku) sprawiają, że knkurencyjnść tych kierunków w czach sób wybierających się na studia będzie się bniżać. REZULTATY ANALIZY SWOT Specyficzna dla Akademii analiza SWOT zrealizwana w czterech bszarach zaintereswań strategii przynisła szereg ustaleń, spśród których najisttniejsze zaprezentwane zstały pniżej. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Obecna działalnść Akademii w bszarze nauki skupia się na czterech kluczwych dyscyplinach nauki, którymi są: pedaggika, psychlgia, scjlgia i nauki sztuce. Pgłębina analiza funkcjnwania każdej z tych dyscyplin nauki w brębie Uczelni pwinna być elementem prac zespłów wydziałwych, w tym miejscu skupiamy się na generalnych bserwacjach identyfikujących siły, słabści, szanse i zagrżenia na pzimie całej Uczelni. SIŁY Mcnymi strnami działalnści naukwej Uczelni w becnej pstaci są przede wszystkim:. Pełne uprawnienia akademickie, a więc mżliwść dktryzwania, habilitwania, występwania tytuł naukwy przez Wydział Nauk Pedaggicznych. 2. Studia dktranckie realizwane na Wydziale Nauk Pedaggicznych. 3. Obecnść dwóch czaspism naukwych punktwanych przez MNiSW. 4. Efektywnie funkcjnujące wydawnictw. Strna 5 SZANSE:. Obecnść wybitnych przedstawicieli wszystkich dyscyplin w ramach których realizwane jest kształcenie w Uczelni raz dynamiczne grn młdszych badaczy. 2. Pjawienie się nweg peridyku naukweg na Wydziale Stswanych Nauk Spłecznych. 3. Duże i skuteczne zaangażwanie studentów w działania wewnątrzuczelniane i prmujące Uczelnię na zewnątrz zarówn w przypadku działalnści naukwej (kła naukwe), jak też pzanaukwej. 4. Nawiązanie współpracy z uczelniami zagranicznymi. SŁABO Ś CI:

6 . Niesatysfakcjnująca liczba i jakść publikacji naukwych pracwników Uczelni, w szczególnści w biegu międzynardwym. 2. Niewielkie umiędzynardwienie badań. 3. Niska skutecznść pzyskiwania śrdków na badania ze źródeł zewnętrznych. 4. Brak zidentyfikwanych strategicznych bszarów naukwych działania Uczelni, znaczne rzdrbnienie realizwanych tematów badawczych. 5. Brak zespłów naukwych, w szczególnści interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym charakterze. 6. Niedstateczne włączenie dktrantów w prace badawcze. ZAGRO ŻENI A:. Niepewny ls becnej punktacji bu punktwanych czaspism naukwych. Wymienine wyżej elementy nie wyczerpują wszystkich bszarów kniecznych d uwzględnienia w przyszłych działaniach. Są t jednak kwestie kluczwe, których wykrzystanie (w przypadku sił i szans) raz zapbieżenie im (w przypadku słabści i zagrżeń) pwinn w analizwanym kresie przełżyć się na pprawę efektów działalnści naukwej Akademii. Listę pdstawwych prirytetów z teg bszaru zawart w dalszej części dkumentu. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W chwili becnej Uczelnia kształci na sześciu kierunkach studiów (pedaggika, pedaggika specjalna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, scjlgia, psychlgia, praca scjalna) zarówn na I jak i II stpniu studiów, jak też na studiach jednlitych (psychlgia), w ramach studiów stacjnarnych i niestacjnarnych. Znaczną część aktywnści dydaktycznej Uczelni stanwią studia pdyplmwe raz studia realizwane dzięki śrdkm uzyskiwanym z funduszy EFS. W tym bszarze zidentyfikwane zstały następujące siły, szanse, słabści i zagrżenia. SIŁY:. Wyraźny związek między zaintereswaniami naukwymi i publikacjami pracwników a realizwanymi specjalnściami studiów. Strna 6 2. Bgata ferta specjalnści. 3. Wychdzenie d śrdwiska z bgatą fertą studiów pdyplmwych i kursów. 4. Wyski pzim retencji studentów między studiami I i II stpnia. SZANSE:. Obecnść słuchaczy studiów dktranckich jak prwadzących zajęcia skutkwać mże zarówn zmniejszeniem liczby umów cywiln-prawnych (zajęć realizwanych przez sby z zewnątrz), jak również dciążeniem asystentów i adiunktów raz pjawieniem się interesujących prpzycji zajęć ddatkwych. Musi się t jednak dknywać przy jednczesnej trsce jakść realizwanych zajęć.

7 2. Śrdki EFS pzwalają na kształcenie nie tylk studentów, ale również młdych pracwników naukw-dydaktycznych. Ważne, aby mżliwści te wykrzystać. 3. Na mcy nwej Ustawy PSW istnieje mżliwść uruchamiania nwych, w tym interdyscyplinarnych kierunków studiów. SŁABO Ś CI:. Brak analizy ksztchłnnści kierunków studiów i pszczególnych specjalnści. 2. Brak systemu edukacji na dległść. 3. Brak aktywnej reakcji na trend uczenia się przez całe życie zdecydwana większść studentów t ludzie w wieku 9-25 lat. 4. Częsta pwtarzalnść treści pmiędzy przedmitami brak krelacji na pzimie instytutów, katedr i zakładów. 5. Brak systemu mnitrwania jakści realizacji zajęć pprzez analizę sylabusów, hspitacje zajęć, analizę rzkładów cen uzyskiwanych przez studentów, związek między zaintereswaniami (dknaniami) naukwymi prwadząceg a treściami przedmitu. 6. Brak szkół ćwiczeń i innych placówek trwale pwiązanych z Uczelnią, umżliwiających bardziej efektywne kształcenie studentów. 7. Niewielkie zaintereswanie studiami w zakresie pracy scjalnej raz edukacji artystycznej. 8. Brak studiów międzykierunkwych raz międzywydziałwych. Mał elastyczne mżliwści studiwania, w szczególnści kształtwania przez studentów swjeg planu i prgramu studiów. ZAGRO ŻENI A. Niewystarczające przygtwanie młdych pracwników i dktrantów d prwadzenia zajęć. 2. Utrzymywanie specjalnści, których ptencjał i atrakcyjnść dla studentów wyczerpały się. 3. Craz słabsze merytryczne przygtwanie studentów. Strna 7 4. Utrudnienia w realizacji praktyk studenckich. Pdbnie jak w przypadku działalnści naukwej, także w tym przypadku zaprezentwan jedynie wybrane elementy zdefiniwane jak siły, słabści, szanse i zagrżenia w bszarze dydaktyki. W znacznej mierze elementy te wynikają ze zmian strukturalnych (np.: umaswienie studiów przekłada się na bniżenie się kmpetencji przeciętneg studenta), w innych przypadkach częst mamy d czynienia z kniecznścią dstswywania się d trendów wymuszanych przez zmiany rzwjwe (np.: e-learning). Szanse związane są przede wszystkim ze zmianami prawnymi zaprpnwanymi w nwej ustawie szklnictwie wyższym, gdzie uruchamianie kierunków staje się w większej niż d tej pry mierze kmpetencją Uczelni. FUNKCJONOWANIE UCZELNI (W TYM POLITYKA KADROWA)

8 W edług stanu na kniec grudnia 20 (sprawzdanie Rektra APS) w Uczelni zatrudninych w trybie etatwym był 546 sób, w tym 322 nauczycieli akademickich (59%) i 224 pracwników niebędących nauczycielami akademickimi (4%). W bszarze funkcjnwania Uczelni raz plityki kadrwej wyróżnine zstały następujące siły, szanse, słabści i zagrżenia. SIŁY:. Znaczna liczba samdzielnych pracwników naukwych (77 sób, c daje 24% wszystkich nauczycieli akademickich). 2. Znaczna liczba adiunktów (0 sób 34% nauczycieli akademickich). 3. Rsnąca kumulatywnie liczba słuchaczy studiów III stpnia. SZANSE:. Mżliwść wyprmwania w najbliższym czasie kilku prfesrów tytularnych. 2. Mżliwść wyprmwania w najbliższym czasie kilku dktrów habilitwanych. SŁABO Ś CI:. Wieletatwść nauczycieli akademickich. 2. Znaczny udział zatrudninych w Uczelni na klejnym etacie. 3. Znaczny udział samdzielnych pracwników w wieku emerytalnym. 4. Znaczny i rsnący udział starszych wykładwców wśród całści nauczycieli akademickich (4%). 5. Znaczące rzbieżnści w realizacji pensum akademickieg ( niedpenswanie i przepenswanie na pzimie różnych instytutów, ale również katedr i zakładów). 6. Brak rzwiązań systemwych w zakresie pwiązania plityki kadrwej (premie, ceny negatywne) z działalnścią naukwą i dydaktyczną pracwników. 7. Brak przygtwania pracwników d prwadzenia zajęć w językach bcych. Strna 8 ZAGRO ŻENI A:. Zmniejszanie się liczby studentów Analiza wewnętrzneg funkcjnwania Uczelni uwzględniać musi ciągłą interakcję raz różne ptrzeby studentów, nauczycieli akademickich i pracwników niebędących nauczycielami akademickimi. Ciągła współpraca tych grup czyni czywistym starania takie zmiany i krki, które umżliwiałyby jak najefektywniejsze funkcjnwanie Uczelni. FUNKCJONOWANIE UCZELN I W RELACJACH ZEWNĘT RZNYCH U czelnia aktywnie włącza się w funkcjnwanie na rzecz śrdwiska lkalneg, rzumianeg zarówn jak bszar Ochty, jak też całej Warszawy i kraju. W tym bszarze zidentyfikwan następujące siły, szanse i słabści. Nie dstrzeżn isttnych zagrżeń. SIŁY:

9 . Znaczna aktywnść Samrządu Studentów w działalnści zauważalnej pza Uczelnią. 2. Intensywna współpraca ze szkłami i przedszklami w ramach prjektów EFS. SZANSE:. Marka Uczelni jak nśnik pzytywnych skjarzeń wśród ptencjalnych pracdawców i studentów. SŁABO Ś CI:. Brak prfesjnalnie prwadznych działań marketingwych i Public Relatins (zarządzanie kryzyswe, budwanie świadmści marki); 2. Brak rzecznika prasweg; 3. Brak wypracwanej i zatwierdznej strategii kmunikacyjnej Uczelni; 4. Niesatysfakcjnujący charakter strny internetwej Uczelni; 5. Brak systemwych rzwiązań w zakresie nawiązywania współpracy i pdpisywania przumień z placówkami partnerskimi. Akademia z rku na rk craz lepiej wrasta w rzeczywistść warszawskiej Ochty, craz sprawniej funkcjnuje Samrząd Studencki. Jedncześnie jednak wyzwania związane ze zmniejszającą się liczbą ptencjalnych studentów wymuszają bardziej aktywne działania marketingwe i charakterze Public Relatins. KLUCZOWE OBSZARY OBJĘTE STRATEGIĄ ROZWOJU UCZELNI I INTERAKCJE MIĘDZY NIMI ZADANIA STRATEGICZNE Zadania pdzielne zstały na trzy grupy prirytetwe (P) (przeznaczne d realizacji w pierwszej klejnści), niezbędne (N) (które należy zrealizwać w klejnym krku) i zadania pżądane (Pż). Strna 9 Cele strategiczne i prirytety zdefiniwan w czterech bszarach funkcjnwania (nauka, dydaktyka, funkcjnwanie wewnętrzne, relacje z tczeniem). Każdrazw wskazan rgany dpwiedzialne za realizację klejnych punktów Strategii, nadzór nad jej wyknaniem pwierzając Senatwi i Rektrwi Uczelni. Kluczwe wyzwania w najważniejszych bszarach i zadania. Nauka cel: realizwanie wyskiej jakści badań naukwych, prwadznych na dużą skalę w zespłach badawczych, skutkujących wyskiej jakści publikacjami naukwymi na świecie i w Plsce. Umiędzynardwienie badań, pprzez współpracę i wspólne prjekty z widącymi śrdkami zagranicznymi. Uzyskanie wyskiej kategryzacji i regularne zdbywanie śrdków na realizację badań ze źródeł krajwych i zagranicznych.

10 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ANALIZA SWOT I KLUCZOWE CELE STRATEGICZNE Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Prrektrwi d Spraw Nauki raz Dziekanm i Dyrektrm Instytutów. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Pełne uprawnienia akademickie, a więc mżliwść dktryzwania, habilitwania, występwania tytuł naukwy przez Wydział Nauk Pedaggicznych; Wzrst intensywnści występwania tytuł naukwy. Dążenie d pprawy jakści dktratów i habilitacji. Utrzymanie uprawnień przez Wydział Nauk Pedaggicznych. 202 P 2 Studia dktranckie realizwane na Wydziale Nauk Pedaggicznych; Zwiększenie liczby studentów III stpnia, przy jednczesnym zwiększeniu wymagań. Zmiana zasad rekrutacji i wybru prmtra. Kniecznść psiadania publikwanych / przyjętych d druku prac recenzwanych. Włączanie dktrantów w prace badawcze Wprwadzenie nwych zasad przyjęć na studia dktranckie w rku akademickim203/ P Strna Obecnść dwóch peridyków naukwych punktwanych przez MNiSW; Sprawnie funkcjnujące wydawnictw Odpwiedź na wymgi MNiSW dtyczące punktacji czaspism. Pjawienie się w fercie pdstawwych pdręczników akademickich z dyscyplin naukwych i kierunków studiów prwadznych na Uczelni. Publikwanie najbardziej biecujących rzpraw w języku angielskim ze wsparciem dystrybucyjnym i marketingwym za granicą. Utrzymanie punktacji pisma Człwiek- Niepełnsprawnść- Spłeczeństw, zwiększenie punktacji Szkły Specjalnej. W dłuższej perspektywie aktywne działania na rzecz wprwadzenia pisma Człwiek- Niepełnsprawnść- Spłeczeństw na listę ERIH. Pierwsze pdręczniki a zakresu pdstawwych dyscyplin. Pierwsze prace angljęzyczne. Pierwsze publikwane prace dktrskie 205 P 205 N Knkurs na najlepsze rzprawy dktrskie

11 zgłaszane d druku. SZANSE Na każdym wydziale i w brębie każdej dyscypliny naukwej becnść wybitnych jej przedstawicieli uznanych autrytetów naukwych raz dynamiczne grn młdych badaczy, przede wszystkim dktrantów i dktrów; Twrzenie zespłów naukwych wkół wybitnych przedstawicieli nauki. Aktywna plityka pzyskiwania autrytetów naukwych. Wsparcie strategicznych z punktu widzenia Uczelni interdyscyplinarnych zamysłów badawczych na przykład realizwanych w bszarze badań nad niepełnsprawnścią (disability studies), badań nad zdlnściami, badań nad starzeniem się. C najmniej dwa nwe zespły w każdym instytucie 203 N 2 Pjawienie się nweg peridyku naukweg na Wydziale Stswanych Nauk Spłecznych pisma Psychlgia Wychwawcza. Zadbanie t, aby Psychlgia Wychwawcza d pczątku spełniała wszystkie nwe wymgi MNiSW związane z punktacją czaspism. Zadbanie umiędzynardwienie pisma pprzez wydawanie numerów angljęzycznych. Włączenie Psychlgii Wychwawczej na listę pism punktwanych (203) i listę ERIH (205) 205 Pż Strna 3 Mżliwść uzyskania uprawnień dktrskich w zakresie psychlgii Niesatysfakcjnująca becna parametryzacja bu wydziałów Uczelni Rzwijanie aktywnści naukwej i dydaktycznej na kierunku SŁABOŚCI Wdrżenie wszystkich pdanych elementów, w celu pprawy pzycji bu wydziałów Uprawnienia dktrskie p zakńczeniu pełneg cyklu kształcenia i wzmcnieniu zatrudnienia w Uczelni jak pdstawwym miejscu pracy znaczących badaczy Kategria A bu wydziałów d kńca Pż P 2 Niesatysfakcjnująca liczba i jakść publikacji naukwych pracwników Pwiązanie wewnętrznej ewaluacji pracwników silniej niż d tej pry z efektami naukmetrycznymi Zwiększenie świadmści na temat plityki punktacyjnej i miejsc wartych publikwania (ISI, Wprwadzenie nwych zasad ceny i wynagradzania pracwników Cykl szkleń na temat plityki punktacyjnej 204 P

12 JCR, ERIH, MNiSW) 3 Nikłe umiędzynardwienie badań; Wsparcie współpracy międzynardwej. Rzwijanie dtychczaswej współpracy i nawiązywanie nwej. Identyfikacja kluczwych ptencjalnych partnerów w UE i pza nią i nawiązanie kntaktów, skutkujących wspólnymi prjektami badawczymi i publikacjami. Pdpisanie c najmniej 0 nwych umów współpracy międzynardwej d 204 rku. Przygtwanie prjektów badawczych N 4 Niska skutecznść w pzyskiwaniu śrdków na badania ze źródeł zewnętrznych; Obwiązek występwania granty w każdej katedrze i zakładzie Uczelni. Opracwanie bardziej kmpleksweg niż d tej pry systemu wsparcia dla przygtwujących granty szklenia merytryczne i finanswe. Zwiększenie mżliwści administracji w tym zakresie. Złżenie wnisków d NCN P 5 Brak zidentyfikwanych strategicznych bszarów naukwych działania Uczelni, znaczne rzdrbnienie realizwanych tematów badawczych; Określenie w każdym instytucie 2-3 kluczwych bszarów badawczych, szczególnie prmwanych i wspieranych. Aplikwanie śrdki z funduszów 8 Prgramu Ramweg UE i innych źródeł. Określenie bszarów strategicznych pwiązanych z aktywnścią Uczelni i trendami. 203 N 6 Brak zespłów naukwych; Twrzenie zespłów naukwych niegranicznych d pdziałów administracyjnych (katedr, zakładów). Twrzenie zespłów międzyinstytutwych i międzywydziałwych. Pwstanie c najmniej 5 nwych zespłów badawczych realizujących prjekty badawcze 204 Pż Strna 2 7 Brak włączenia dktrantów w prace badawcze; Obniżanie się przygtwania słuchaczy studiów dktranckich; Na etapie selekcji na studia dktranckie decyzja d jakieg zespłu dłączy dktrant (niekniecznie prmtra) Wprwadzenie mechanizmów prjakściwych ZAGROŻENIA Włączenie dktrantów w prace badawcze Rzmwa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspzycje kandydatów, szczególnie w bszarze znajmści języka i gólnych predyspzycji d pracy naukwej. 204 Pż 203 N 2 Niepewny ls becnej punktacji bu punktwanych czaspism naukwych. Odpwiedź na wymgi ministerstwa zawarte w najnwszej wersji wymgów kierwanych pd adresem czaspism Pszerzenie rad redakcyjnych badaczy zagranicznych, 202 Pż

13 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRIORYTETY Celem Uczelni w bszarze dydaktyki jest prwadzenie zajęć w ścisłym pwiązaniu z prwadznymi badaniami naukwymi, pprzez, m.in.: Systematyczną ewaluację prcesu dydaktyczneg; Dsknalenie kmpetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich; Rzwój studiów I, II i III stpnia raz studiów jednlitych magisterskich i specjalnści; Rzwój nauczania w trybie Life-Lng-Learning ; Rzwój e-learningu. Uatrakcyjnienie ferty studiów Badania rynku i czekiwań abslwentów szkół średnich Wdrżenie plityki realizwania innwacyjnych, a jedncześnie pwiązanych z czekiwaniami rynku i dświadczeniami badawczymi specjalnści Identyfikację specjalnści strategicznych w brębie każdeg kierunku studiów i ich intensywną prmcję Przegląd specjalnści pd kątem: Strna 3 Prgramów nauczania, Prfilu kadry pwiązania badań i publikacji naukwych z nauczanymi przedmitami, Praktyk, Wiedzy kierujących specjalnścią na temat funkcjnwania abslwentów na rynku pracy, Ksztchłnnści kierunku i specjalnści, Trendów związanych z rekrutacją na specjalnść, Uruchmienie najbardziej atrakcyjnych specjalnści również w trybie zacznym, Intensywny rzwój studiów pdyplmwych i szkleń, Zwiększanie jakści i kmpetencji dydaktycznych pprzez: Szklenia dla asystentów i adiunktów z zakresu kmpetencji dydaktycznych; Regularne hspitacje zajęć z regularną infrmacją zwrtną; Przegląd wyników kształcenia studentów szczególnie (ale nie wyłącznie) na przedmitach specjalizacyjnych; Upwszechnienie e-learningu; Upwszechnienie LLL kierwanie się w strnę nwych śrdwisk, ptencjalnych studentów / słuchaczy.

14 Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Prrektrwi d Spraw Dydaktyki raz Dziekanm i Dyrektrm Instytutów. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Wyraźny związek między zaintereswaniami naukwymi i publikacjami pracwników a realizwanymi specjalnściami studiów; Przegląd dpaswania siągnięć / zaintereswań naukwych prwadząceg i treści przedmitu Utrzymanie ciągłści pmiędzy pracą naukwą a dydaktyczną pracwników Cały kres Pż 2 Bgata ferta specjalnści; Przegląd specjalnści pd kątem ich atrakcyjnści dla studentów i dpaswania d ptrzeb rynku pracy Większa liczba atrakcyjnych rynkw i pżądanych przez studentów specjalnści 204 P 3 Bgata ferta zajęć fakultatywnych; Zachęcanie pracwników d ferwania nwych prpzycji fakultetów Utrzymanie atrakcyjnej ferty fakultetów i mdułów 203 P SZANSE Na mcy nwej Ustawy PSW mżliwść uruchamiania nwych, w tym interdyscyplinarnych kierunków studiów. Analiza rynku raz mżliwści i zasbów kadrwych pd kątem senswnści uruchmienia nwych kierunków studiów i specjalnści Uruchmienie interdyscyplinarnych kierunków studiów (np.: psychpedaggika zdlnści, disability studiem, gerntlgia). 206 Pż SŁABOŚCI Brak analizy ksztchłnnści kierunków studiów i pszczególnych specjalnści; Szczegółwy raprt pisujący ksztchłnnść kierunków i specjalnści Decyzje związane z kntynuacją bądź likwidacją niektórych kierunków i specjalnści 206 P 2 Brak systemu edukacji na dległść; Prace nad wdrżeniem systemu Wdrżenie systemu 205 N Strna Brak aktywnej reakcji na trend uczenia się przez całe życie zdecydwana większść studentów t ludzie w wieku 9-25 lat; Niskie zaangażwanie studentów w prces ceny zajęć małe liczebnści ceniających, niska jakść cen (bardz wyskie lub bardz niskie); 5 Częste dwływanie i skracanie zajęć Analiza celwści uruchmienia studiów (np.: w trybie nauczania na dległść) kierwanych d tej grupy Wypracwanie nwych zasad ceny zajęć Mnitring i kntrla prblemu. Knsekwencje służbwe Nwa ferta kursów, szkleń i studiów pdyplmwych kierwanych d tej grupy wiekwej Wdrżenie nweg systemu ceny zajęć 205 Pż 203 P Likwidacja prblemu 203 P 6 Częsta pwtarzalnść treści pmiędzy przedmitami brak krelacji na pzimie instytutów, katedr i zakładów; Przegląd i uspójnienie treści wszystkich przedmitów na pzimie mdułów, specjalnści i kierunków. Zapewnienie spójnści, lgiki i ciągłści treści prgramwych. 204 Pż

15 7 Brak systemu mnitrwania jakści realizacji zajęć pprzez gruntwną i krytyczną analizę sylabusów, hspitacje zajęć, analizę rzkładów cen uzyskiwanych przez studentów, związek między zaintereswaniami (dknaniami) naukwymi prwadząceg a treściami przedmitu; Opracwanie szczegółwych zasad mnitrwania przebiegu prcesu dydaktyczneg pprzez analizę związku między zaintereswaniami (dknaniami) prwadząceg a treściami przedmitwymi, analizę rzkładów cen, sylabusów raz cen studenckich. Wdrżenie kmpleksweg systemu mnitrwania jakści 203 P 8 Brak szkół ćwiczeń Nawiązanie długfalwej współpracy z zaintereswanymi szkłami warszawskimi i klicznymi. Uruchmienie szkół ćwiczeń 206 P ZAGROŻENIA Utrzymywanie specjalnści, których ptencjał i atrakcyjnść dla studentów wyczerpały się; Przegląd funkcjnwania specjalnści analiza ppularnści (frekwencji z rku na rk) Likwidacja nieefektywnych specjalnści 206 Pż 2 Craz trudniejsza realizacja niepłatnych praktyk studenckich Nawiązanie współpracy ze szkłami zaintereswanymi długfalwą współpracą. Szkły i placówki ćwiczeń 205 P Strna 5

16 FUNKCJONOWANIE WEWNĘT RZNE Funkcjnwanie wewnętrzne Uczelni związane jest zarówn z plityką kadrwą realizwaną w dniesieniu d nauczycieli akademickich zasadami wynagradzania lub awanswania jak również złżną naturą interakcji pmiędzy trzema kluczwymi grupami, których ptrzeby i interesy są realizwane w tku cdziennej pracy, tj. studentów, nauczycieli akademickich raz pracwników niebędących nauczycielami akademickimi. W ramach teg wymiaru knieczna jest również analiza warunków zabezpieczenia realizacji prcesu dydaktyczneg, krki w kierunku unwcześnienia Uczelni i jej infrmatyzacji (wprwadzenie elektrniczneg biegu dkumentów, e-dziekanat, nwa strna internetwa) raz zadbanie lepszą współpracę na linii administracja Uczelni nauczyciele akademiccy studenci. Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Senatwi, Rektrm i Prrektrm. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Znaczna liczba samdzielnych pracwników naukwych (24% wszystkich nauczycieli akademickich); Zwiększna aktywnść prmtrska i aplikacyjna granty samdzielnych pracwników Większa liczba grantów ze śrdków zewnętrznych większa liczba publikacji i dktratów 205 P 2 Znaczna liczba adiunktów (34% nauczycieli akademickich); Zwiększna aktywnść publikacyjna i badawcza adiunktów, przekładająca się na ich usamdzielnienie się Większa liczba grantów ze śrdków zewnętrznych większa liczba publikacji i dktratów 205 P 3 Rsnąca kumulatywnie liczba słuchaczy studiów III stpnia. Aktywnść badawcza i dydaktyczna dktrantów Włączenie dktrantów w prace zespłów badawczych realizujących granty 205 Pż Strna 6 Szanse wyprmwania kilku prfesrów tytularnych; 2 Szanse wyprmwania w najbliższym czasie kilku dktrów habilitwanych. SZANSE Pdjęcie krków w tym kierunku Pdjęcie krków w tym kierunku Zwiększenie liczby prfesrów tytularnych zatrudninych w Uczelni jak jedynym miejscu pracy Zwiększenie liczby samdzielnych pracwników zatrudninych w Uczelni jak jedynym miejscu pracy 203 Pż 203 Pż SŁABOŚCI Wieletatwść nauczycieli akademickich; Wprwadzenie zasad wyrażania zgdy rektra na Zmniejszenie wieletatwści 203 P

17 ddatkwe zatrudnienie 2 Znaczny udział zatrudninych w Uczelni na klejnym etacie; Restrykcyjna plityka w tym zakresie Ograniczenie a dcelw wyeliminwanie zatrudnienia w Uczelni jak ddatkwym miejscu pracy 203 P 3 Znaczny udział samdzielnych pracwników w wieku emerytalnym; Krki w kierunku bniżenia średnieg wieku usamdzielniania się Zmiana prprcji wiekwych w grupie samdzielnych pracwników nauki 205 P 4 5 Znaczny i rsnący udział starszych wykładwców w całści nauczycieli akademickich (46 sób - 4%); Niska mbilnść pracwników; Brak przedłużania umów na stanwisku starszeg wykładwcy Zwiększenie mbilnści pprzez system pst-dc Zmniejszenie liczby starszych wykładwców Wprwadzenie systemu pre-dc i pst-dc w brębie współpracy z uczelniami Warszawy i klic 203 P 204 Pż 6 Niedpenswanie i rsnące ryzyk teg prblemu w przyszłści; Wprwadzenie zasad realizacji pensum pza dydaktyką: pensum badawcze Wprwadzenie ścieżki badawczej realizacji pensum dla kierwników grantów 203 N 7 Niedstateczne pwiązanie plityki kadrwej (premie, ceny negatywne) z działalnścią dydaktyczną i naukwą pracwników; Opracwanie zasad premii Wyraźne związki między siągnięciami naukwymi i dydaktycznymi a wyróżnieniami / cenami negatywnymi 203 P 8 Brak przygtwania pracwników d prwadzenia zajęć w językach bcych; Opracwanie cyklu szkleń na różnych pzimach Zwiększenie liczby zajęć prwadznych w językach bcych 205 Pż 9 Mał atrakcyjne wynagrdzenia na kluczwych stanwiskach administracyjnych; Zwiększenie elastycznści wynagradzania Opracwanie i wdrżenie zasad uatrakcyjniających zatrudnienie na kluczwych stanwiskach administracyjnych 205 P Strna 7 0 Brak elektrnicznej bsługi studentów (e-dziekanat). Niski pzim kmunikacji marketingwej na temat realizwanych kierunków i specjalnści studiów. Opracwanie systemu elektrnicznej bsługi studentów ZAGROŻENIA Zwiększenie aktywnści marketingwej Wprwadzenie systemu elektrnicznej bsługi studentów Zwiększenie świadmści istnienia w Uczelni unikalnych kierunków i specjalnści 204 N 205 Pż

18 RELACJE Z OTOCZENIEM Relacje Uczelni z tczeniem realizwane są zarówn pprzez knsekwentne i spójne kmunikaty władz Uczelni, jak również działalnść samrządu studentów i innych rganów. Najważniejsze elementy uwzględnine w analizie zawarte zstały pniżej. Realizacja zadań zdefiniwanych pniżej pwierzna zstaje Senatwi, Rektrwi i Prrektrm. Zjawisk Pstulwane działania Oczekiwane efekty SIŁY Czas siągnięcia efektu Kategria efektu Znaczna aktywnść Samrządu Studentów w działalnści widcznej na zewnątrz; Wspmaganie działań samrządu, zapewnienie warunków d dalszeg, efektywneg działania Zwiększenie atrakcyjnści Uczelni w czach studentów innych uczelni i kandydatów 204 P 2 Intensywna współpraca ze szkłami i przedszklami w ramach prjektów EFS. Zwiększenie liczby placówek zaangażwanych we współpracę z Uczelnią. Wypracwanie zasad nawiązywania, realizwania i egzekwwania zasad współpracy. Umżliwianie realizacji praktyk a być mże również zatrudnienia części abslwentów 204 N SZANSE Marka Uczelni Świadma i knsekwentna działalnść budująca znajmść i wizerunek Uczelni, za pśrednictwem działań marketingwych i PR, aktywnści samrządu studentów, działań nauczycieli akademickich. Dalsze utrwalanie znajmści; budwanie wizerunku dpwiedzialnej Uczelni, zwiększanie atrakcyjnści dla studentów. 205 N SŁABOŚCI Strna 8 Brak prfesjnalnie prwadznych działań marketingwych i Public Relatins (zarządzanie kryzyswe, budwanie świadmści marki); Zaangażwanie firmy prwadzącej kmplekswą bsługę marketingwą i PR Uczelni. Wzrst znajmści Uczelni wśród ptencjalnych kandydatów. Budwanie wizerunku medialneg Uczelni jak nwczesnej szkły wyższej kształcącej w zakresie nauk humanistycznych i spłecznych. 204 P 2 Brak rzecznika prasweg; Pwłanie rzecznika prasweg Intensyfikacja kntaktów z mediami branżwymi, wzrst świadmści działań dydaktycznych i naukwych Uczelni. 203 Pż 3 Brak wypracwanej, zatwierdznej i realizwanej strategii kmunikacyjnej Opracwanie i wdrżenie strategii kmunikacyjnej Unwcześnienie wizerunku Uczelni 205 N

19 Uczelni; Uczelni 4 Niesatysfakcjnujący charakter strny internetwej Uczelni; Opracwanie nwej strny Uczelni. Zwiększenie czytelnści i aktualnści infrmacji zawartych na strnach Uczelni 202 P 5 Brak systemwych rzwiązań w zakresie nawiązywania współpracy i pdpisywania przumień z placówkami partnerskimi. Opracwanie zasad nawiązywania współpracy i jej mnitringu. Zwiększenie liczby współpracujących placówek, wydłużenie kresu współpracy i zapewnienie jej ciągłści. 204 N Strna 9

20 Załącznik PROBLEMY OTWARTE ISTOTNE W DŁUGOOKRESOWEJ PERSPEKTYWIE OBJĘTEJ STRATEGIĄ (DO 2020). R O Z D Z I E L E N I E F I N A N S O W E W Y D Z I A Ł Ó W Realizacja teg działania w kresie bjętym strategią (d 2020) jest kniecznścią. Dziekani pwinni krewać plitykę kadrwą, specjalnściwą na danym wydziale (wydział jest pdstawwą jednstką). Jest t mżliwe wyłącznie w sytuacji, gdy będą dpwiedzialni finansw za pdejmwane decyzje. 2. Rzdzielenie WNP na dwa: WYDZIAŁU PEDAGOGIKI i WYDZIAŁU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Pdejmując tę decyzję należy zadbać t, by zachwać uprawnienia akademickie (minimum kadrwe), ale jedncześnie należy mieć na uwadze, że funkcjnwanie wydziału z taką dużą liczbą studentów i pracwników nie sprzyja dbałści jakść kształcenia i rzwój kadry. Obecnie na kierunku pedaggika specjalna kształci się najwięcej studentów (łącznie: pnad 3300) zarówn na studiach stacjnarnych dtwanych przez Ministerstw (pnad 500), jak i na studiach niestacjnarnych, płacanych przez studentów (pnad 700). Strategia przygtwywana jest na 8 lat. Wydaje się, że t jest t czas wystarczający, by zadanie t mżna był z pwdzeniem wyknać. Zaakceptwanie takieg rzwiązania w Strategii pzwliłby pdjąć zadania, które etapw będą zbliżały d rzdzielenia wydziałów. Efektem byłby utwrzenie unikatweg w skali kraju i Eurpy Wydziału Pedaggiki Specjalnej, na którym realizwane byłyby wszystkie klasyczne specjalnści. Strna S T U D I A P O D Y P L O M O W E / K U R S Y - z m i a n y r z w i ą z a ń r g a n i z a c y j n y c h Przewidywane zmniejszenie liczny studentów zarówn stacjnarnych, jak i niestacjnarnych spwduje zmniejszenie dchdu z tytułu usług edukacyjnych. Studia pdyplmwe i kursy/szklenia mgą częściw rekmpenswać straty. Jeśli przyjmiemy tę tezę, t uwzględnić należy kniecznść zmian rganizacyjnych (przewidywany znaczny wzrst liczby słuchaczy studiów pdyplmwych i uczestników kursu). Mże kazać się, że liczba studentów/słuchaczy będzie tak duża, że centralne prwadzanie takich frm nie będzie efektywne (pdbnie jak prwadzenie dużych wydziałów) Wydaje się, że dbrym rzwiązaniem byłby usytuwanie studiów pdyplmwych i kursów/szkleń przy instytutach, z jednczesnym załżeniem, że część wypracwaneg

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis.

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis. Warszawa, 28 października 2009 Prf. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektrniki i Technik Infrmacyjnych PW Ntatka służbwa dtycząca Terenu Centralneg Bis. 1. Kilka infrmacji prządkwych Z inicjatywy trzech dziekanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo