Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Leonia Jadzewicz mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu 412[01] technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Wymagania wstępne 3. Cele kształcenia 4. Przykładowe scenariusze zajęć 5. Ćwiczenia 5.1. Organizacja rachunkowości ubezpieczycieli Ćwiczenia Sprawdzian postępów Pośrednictwo ubezpieczeniowe Ćwiczenia Sprawdzian postępów Majątek i kapitały zakładu ubezpieczeń Ćwiczenia Sprawdzian postępów Lokaty zakładu ubezpieczeń Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja składek ubezpieczeniowych i rozrachunków Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przychody i koszty Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynik finansowy Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawozdawczość Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć uczniów Literatura

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technika rachunkowości, a w szczególności w przyswojeniu wiedzy o podstawach rachunkowości zakładów ubezpieczeniowych i poznaniu specyfiki rachunkowości ubezpieczycieli, zakładając znajomość pojęć i zasad rachunkowości dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne, w których wyszczególniono jakie umiejętności powinien posiadać uczeń przed przystąpieniem do realizacji jednostki modułowej, - cele kształcenia, wskazują jakie umiejętności uczeń opanuje po przeprowadzeniu procesu kształcenia, - przykładowe scenariusze zajęć, - pytania sprawdzające, które umożliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń potwierdzających nabycie umiejętności, - ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania zawierające: polecenie, sposób wykonania oraz opis niezbędnych materiałów do wykonania ćwiczenia, niektóre z ćwiczeń mogą wymagać pomocy nauczyciela, - sprawdzian postępów, który pomoże ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, - sprawdzian osiągnięć, znajdujący się po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwalający ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia danej jednostki modułowej, - wykaz literatury. Zamiarem autorki było napisanie poradnika, który może służyć jako materiał dydaktyczny do nauczania jednostki modułowej prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia kierowanego, tekstu przewodniego. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Schemat układu jednostek modułowych Moduł 412[01].Z3 Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości 412[01].Z3.01 Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.02 Prowadzenie Rachunkowości bankowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.04 Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, korzystać z ustawy o rachunkowości, znać zasady rachunkowości, znać zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzać podstawowe dokumenty księgowe, znać budowę i funkcjonowanie kont księgowych, poprawiać błędy księgowe, posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości, finansów, sprawozdawczości, wykorzystać poznane zasady ewidencji, wyceny, metod amortyzacji omówione w module Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa, które są jednakowe także dla specyfiki zakładów ubezpieczeniowych, znać pojęcie inwentaryzacji, metod przeprowadzania, sposobu rozliczeń. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: - określić podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej, - określić istotę, zadania i funkcje ubezpieczeń gospodarczych, - scharakteryzować specyfikę rachunkowości ubezpieczeniowej, - posłużyć się planem kont zakładu ubezpieczeń, - zadekretować dokumenty księgowe, - dokonać ewidencji składek ubezpieczeniowych, - zaewidencjonować rozrachunki, - zaewidencjonować koszty akwizycji, odszkodowania, świadczenia oraz inne koszty gospodarcze i przychody techniczne, - zaksięgować operacje dotyczące reasekuracji, - ewidencjonować rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, lokaty, kapitały, fundusze, - obliczyć margines opłacalności, - ustalić wynik finansowy zakładu ubezpieczeń, - określić strukturę sprawozdania finansowego zakładów ubezpieczeniowych, - scharakteryzować elementy sprawozdania finansowego, - sporządzić sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeniowego. 5

7 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć nr 1 Temat: Ewidencja rozrachunków z pośrednikami Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: - określić tytuły rozrachunków prowadzonych z pośrednikami, - scharakteryzować konta służące do rozrachunków z pośrednikami, - ewidencjonować typowe operacje dotyczące rozrachunków z pośrednikami, - interpretować salda końcowe kont służących do rozrachunków z pośrednikami. Metody nauczania uczenia się: - pogadanka, - objaśnienie, - praca z materiałami źródłowymi, - ćwiczenia. Formy organizacyjne pracy uczniów: - praca indywidualna, - praca w zespołach. Środki dydaktyczne: - wykaz kont dla zakładów ubezpieczeniowych, - literatura poradnika dla ucznia, - zeszyty przedmiotowe, - kalkulatory - arkusze papieru, - pisaki. Czas trwania: 45 minut Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie 2. Wskazanie celów zajęć 3. Plan zajęć: A. Tytuły rozrachunków z pośrednikami: - nauczyciel w formie pogadanki i pytań skierowanych do uczniów odwołuje się do nabytych już wiadomości, uczniowie określają pojęcie rozrachunków, - uczniowie podzieleni na grupy, korzystając z materiałów w poradniku i literatury dodatkowej poleconej przez nauczyciela określają tytuły należności i zobowiązań wobec pośredników, prezentują i weryfikują wiedzę. B. Charakterystyka kont służących do ewidencji rozrachunków: 6

8 - uczniowie korzystając z treści materiału nauczania w poradniku dla ucznia (wykaz kont), podzieleni na grupy odszukują konta niezbędne do ewidencji rozrachunków z pośrednikami, charakteryzują wyszukane konta, prezentują i weryfikują wiedzę, - uczniowie korzystając z treści materiału nauczania w poradniku dla ucznia analizują schematy ewidencji typowych operacji dotyczących pośrednictwa w ubezpieczeniach. C. Ćwiczenia w ewidencji rozrachunków: - nauczyciel poleca do rozwiązania ćwiczenie 1 części 4.2 poradnika dla ucznia, uczniowie analizują treść, - na prośbę uczniów nauczyciel wyjaśnia wątpliwości związane z treścią zadania, - uczniowie rozwiązują indywidualnie ćwiczenie 1 części 4.2 poradnika dla ucznia, interpretują obliczone salda końcowe. 4. Podsumowanie zajęć: - uczniowie wskazują z jakich tytułów prowadzone są rozrachunki z pośrednikami, - uczniowie wskazują sposób ewidencji rozrachunków z pośrednikami, - uczniowie wskazują na umiejętność interpretacji salda konta Rozrachunki z pośrednikami. 7

9 Scenariusz zajęć nr 2 Temat: Sporządzanie bilansu zakładu ubezpieczeń Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: - określić pojęcie bilansu, - scharakteryzować bilans, - określić strukturę bilansu zakładu ubezpieczeń, - sporządzić bilans zakładu ubezpieczeń. Metody nauczania uczenia się: - pogadanka, - objaśnienie, - dyskusja, - praca z materiałami źródłowymi, - ćwiczenia. Formy organizacyjne pracy uczniów: - praca indywidualna, - praca w zespołach. Środki dydaktyczne: - literatura poradnika dla ucznia, - ustawa o rachunkowości wraz z załącznikiem nr 3 do ustawy, - druki bilansu zakładu ubezpieczeń, - zeszyty przedmiotowe, - kalkulatory - arkusze papieru, - pisaki. Czas trwania: 90 minut Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie 2. Wskazanie celów zajęć 3. Plan zajęć: A. Pojęcie bilansu: - nauczyciel w formie pogadanki i pytań skierowanych do uczniów odwołuje się do nabytych już wiadomości, uczniowie określają definicję bilansu, - nauczyciel rozdaje uczniom treść ustawy o rachunkowości, uczniowie podzieleni na grupy wyszukują odpowiednie przepisy dotyczące bilansu i określają zasady sporządzania bilansu, prezentują i weryfikują wiedzę, - uczniowie w formie dyskusji na podstawie zaprezentowanej wiedzy i nabytych wcześniej wiadomości wskazują na podobieństwa, różnice lub brak różnic w zasadach sporządzania bilansu zakładu ubezpieczeń i innych jednostek, 8

10 - nauczyciel wskazuje uczniom podzielonym na grupy, na treść załącznika nr 3 do ustawy o rachunkowości, uczniowie charakteryzują strukturę bilansu zakładu ubezpieczeń, prezentują i weryfikują wiedzę. B. Sporządzanie bilansu: - uczniowie otrzymują druki bilansu i zapoznają się z nimi, - uczniowie podzieleni na grupy rozwiązują ćwiczenie nr 2 punktu 4.9 poradnika dla ucznia Sprawozdawczość, prezentują wyniki, weryfikują ewentualne błędy, 4. Podsumowanie zajęć: - uczniowie wskazują na uwarunkowania prawne sporządzania bilansu, - uczniowie wskazują na odmienną strukturę bilansu zakładów ubezpieczeniowych, - uczniowie wskazują na jednolitość zasad sporządzania bilansu w zakładach ubezpieczeniowych i innych jednostkach. 9

11 5. ĆWICZENIA 5.1. Organizacja rachunkowości ubezpieczycieli Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek ubezpieczeniowych. Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać źródła informacji dla ucznia. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z art. 4-8 ustawy o rachunkowości, 3) zapoznać się z rozdziałem drugim ustawy o rachunkowości, 4) zapoznać się z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, 5) uzupełnić arkusz ćwiczeniowy tekst z lukami, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności. Zalecane metody nauczania uczenia się: - praca z materiałami źródłowymi, - ćwiczenia w grupach lub indywidualne. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.1 niniejszego poradnika, - literatura do JM 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie, - ustawa o rachunkowości, - rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, - arkusze ćwiczeniowe zawarte w ćwiczeniu 1. Arkusz ćwiczeniowy: 1. Zasada memoriału w rachunkowości polega na: Podaj datę otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych w zakładach ubezpieczeniowych Zasada ciągłości bilansowej polega na: Akty prawne regulujące rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych to:

12 5. Konta ksiąg pomocniczych służą do: Podstawowym dokumentem potwierdzającym sprzedaż w jednostkach ubezpieczeniowych jest Poprawa błędu w dokumencie obcym jest możliwa poprzez Konta księgi głównej służą do Ubezpieczenia obowiązkowe obejmują: Ubezpieczenia dobrowolne dotyczą: Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) wymienić akty prawne regulujące działalność zakładów ubezpieczeniowych 2) scharakteryzować zasady nadrzędne rachunkowości 3) wymienić elementy ksiąg rachunkowych zakładów ubezpieczeniowych 4) określić strukturę planu kont zakładu ubezpieczeniowego 5) sklasyfikować rodzaje ubezpieczeń 6) określić specyfikę rachunkowości ubezpieczeń 5.2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych z pośrednikami ubezpieczeniowymi. W zakładzie ubezpieczeń A salda wybranych kont wynoszą: 201 Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi Wn 3 000,00 Ma 1 400, Kasa 5 000, Rachunek bieżący ,00 Operacje gospodarcze w bieżącym okresie sprawozdawczym: 1. Przypisano składkę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia OC i NW 960,00 budynku 2. Agent wpłaca do kasy pobraną od klienta składkę z tytułu polisy OC i NW budynku wysokości I raty 576,00 3. Naliczono prowizję dla agenta ubezpieczeniowego 90,00 4. Pośrednik wpłacił do kasy pobrany regres 1 400,00 5. Rozliczenie pośrednika z pobranych środków na wypłatę odszkodowania 3 000,00 6. Na podstawie zbiorczego zestawienia polis dokonano przypisu składek ,00 7. Wpłata przez pośrednika pobranych składek 9 000,00 8. Naliczono prowizję dla pośrednika 1 000,00 9. Naliczono prowizję dla pośrednika za windykacje regresu 140, WB przelew prowizji pośrednikom 1 230,00 11

13 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) otworzyć konta księgowe, 3) dokonać ewidencji operacji 4) ustalić saldo Rozrachunków z pośrednikami ubezpieczeniowymi, 5) określić znaczenie salda. 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - objaśnienie, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.2 niniejszego poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 2 Ewidencja pośrednictwa ubezpieczeniowego. W bieżącym miesiącu Agent ubezpieczeniowy zawarł umowy ubezpieczenia AC dwóch samochodów. Składka za jedną polisę zainkasowana została w całości 750,00. Płatność składki drugiej polisy rozłożona została na dwie raty: I rata 720,00, II rata 480,00. Agent zainkasował I ratę. Agent zainkasował także przeterminowaną składkę wraz z odsetkami za ubezpieczenie komunikacyjne OC: składka 700,00, odsetki 50,00. Składka i odsetki zostały wcześniej zarachowane przez zakład ubezpieczeń. Agent zainkasował również regres za odszkodowanie wcześniej wypłacone przez zakład ubezpieczeń w wysokości 3 000,00. Za pośrednictwo naliczono agentowi 500,00 prowizji, którą wypłacono przelewem. Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) otworzyć konta księgowe, 3) ułożyć treść operacji, 4) otworzyć konta, których salda początkowe wynikają z treści, 5) dokonać ewidencji operacji według ułożonej treści. 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 12

14 Zalecane metody nauczania-uczenia się: - objaśnienie, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.2 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) zdefiniować pośrednictwo ubezpieczeniowe 2) wymienić rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego 3) scharakteryzować rodzaje pośrednictwa 4) ewidencjonować typowe operacje dotyczące pośrednictwa 5.3. Majątek i kapitały zakładu ubezpieczeń Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustal wartość majątku i kapitałów zakładu ubezpieczeń: Składniki majątku i kapitałów zakładu ubezpieczeniowego przedstawiały się (w tys. zł.): Zobowiązania podporządkowane 250 Zysk z lat ubiegłych 50 Budynki Samochody osobowe 230 Kapitał zapasowy 70 Lokata terminowa 36 miesięczna 100 Gotówka 20 Programy komputerowe 30 Zysk netto 50 Środki na rachunku bankowym 120 Weksle obce 10 Obligacje Skarbu Państwa 2 letnie 500 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 600 Zobowiązania wobec ubezpieczających 120 Należności od ubezpieczających 60 Należne wpłaty na kapitał 100 Kapitał podstawowy? Należności od pośredników 140 Lokata terminowa 3 miesięczna 100 Akcje spółek 250 Zobowiązania wobec budżetu 20 13

15 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) uporządkować składniki majątku w podziale na aktywa trwałe i obrotowe, 4) ustalić wartość aktywów trwałych, aktywów obrotowych, aktywów razem, 5) uporządkować składniki kapitałów w podziale na kapitały własne i obce, 6) ustalić wartość kapitałów własnych, kapitałów obcych, kapitałów ogółem, 7) ustalić wartość brakującego kapitału podstawowego, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - metoda projektów, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.3 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 2 Ustal wartość majątku i kapitałów zakładu ubezpieczeń: Zakład ubezpieczeń posiada majątek i kapitały (w tys. zł.): Zysk netto 140 Lokaty w jednostkach zależnych 600 Pozostałe składniki aktywów 10 Przychody przyszłych okresów 900 Należności z tytułu reasekuracji 160 Inne należności 90 Kapitał z aktualizacji wyceny 20 Rezerwa składek Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 80 Inne zobowiązania 120 Pozostałe rezerwy 170 Akcje i udziały 480 Rzeczowe składniki aktywów 110 Oprogramowanie wraz z licencją 15 Fundusze specjalne 51 Prawo do użytkowania gruntu 10 Środki pieniężne 140 Należności depozytowe 10 Zobowiązania z tytułu reasekuracji 90 Obligacje 3 letnie

16 Należności z tytułu bezpieczne bezpośrednich 900 Prawo do lokalu 10 Nieruchomości 250 Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 400 Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania Zobowiązania depozytowe 300 Rezerwy na wyrównanie szkodowości 330 Inne lokaty finansowe Kapitał akcyjny? Inne wartości niematerialne i prawne 1 Kapitał zapasowy 620 Lokaty terminowe w banku 400 Należności od budżetu 3 Rozliczenia międzyokresowe czynne 90 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) uporządkować składniki majątku według struktury, 4) ustalić wartość aktywów, 5) uporządkować składniki kapitałów według struktury, 6) ustalić wartość kapitałów, 7) ustalić wartość brakującego kapitału podstawowego. 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - metoda projektów, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.3 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki 15

17 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) sklasyfikować składniki aktywów według struktury 2) obliczyć wartość aktywów 3) sklasyfikować składniki pasywów według struktury 4) obliczyć wartość pasywów 5) określić sposób tworzenia kapitału podstawowego 6) określić fundusz organizacyjny 5.4. Lokaty zakładu ubezpieczeń Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj ewidencji lokat w zakładzie ubezpieczeniowym. Salda wybranych kont zakładu ubezpieczeniowego wynoszą: 131 Rachunek bankowy , Kasa , Dłużne papiery wartościowe , Pożyczki hipoteczne , Akcje i udziały w innych jednostkach ,00 Operacje gospodarcze: 1. Nabyto z odroczonym terminem płatności udziały w sp. z o.o ,00 2. WB otrzymano odsetki od udzielonych pożyczek 8 000,00 3. Zakupiono płacąc przelewem 3 letnie obligacje Skarbu Państwa ,00 4. Zakupiono za gotówkę bony skarbowe 5 000,00 5. Sprzedano część obligacji a) w cenie sprzedaży ,00 b) w cenie nabycia ,00 6. WB otrzymano dywidendę z tytułu posiadanych akcji ,00 7. Zakupiono grunt celem lokaty ,00 8. WB udzielono pożyczki hipotecznej ,00 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konta księgowe, 16

18 4) dokonać ewidencji operacji, 5) ustalić wartość lokat finansowych i rzeczowych. 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - metoda projektów, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.3 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki Ćwiczenie 2 Zakład ubezpieczeniowy posiada stany początkowe wybranych kont: 030 Nieruchomości , Akcje i udziały w innych jednostkach , Lokaty terminowe , Rachunek bieżący ,00 Operacje gospodarcze: 1. WB otrzymano czynsze od najemców lokali ,00 2. WB założono lokatę terminową ,00 3. Sprzedano część akcji a) wartość w cenie sprzedaży ,00 b) wartość w cenie nabycia ,00 4. Trwała utrata wartości nieruchomości ,00 5. WB otrzymano odsetki od lokaty terminowej ,00 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konta księgowe, 4) dokonać ewidencji operacji, 5) ustalić wartość lokat finansowych i rzeczowych. 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - metoda projektów, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: 17

19 - literatura punktu 4.4 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki Ćwiczenie 3 Dokonaj wyceny lokat na koniec kolejnych lat obrotowych. Zakład ubezpieczeniowy posiada lokaty długoterminowe o wartości ,00. Na dzień bilansowy wycenia je według wartości godziwej. Wartość godziwa w kolejnych latach wynosiła: na xxx ,00 na xxx ,00 na xxx ,00 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) dokonać ewidencji skutków zmian na kolejne momenty bilansowe, jeżeli lokaty stanowią pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 4) dokonać ewidencji skutków zmian na kolejne momenty bilansowe, jeżeli lokaty nie stanowią pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - metoda projektów, - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.4 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki Ćwiczenie 4 Zakład ubezpieczeń posiada akcje długoterminowe, które wycenia według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości. Na początek roku wartość lokaty w cenie nabycia wynosi ,00. Z powodu trwałej utraty wartości dokonano odpisu 1 000,00. Po dwóch miesiącach sprzedano lokatę za cenę ,00. Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. 18

20 Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć odpowiednie konto, 4) ułożyć treść operacji, 5) dokonać ewidencji ułożonych operacji, 6) ustalić wynik na sprzedaży akcji. 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - ćwiczenia praktyczne grupowe. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.4 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) określić czynniki wpływające na swobodę dokonywania lokat 2) wymienić aktywa zaliczane do lokat 3) określić sposoby wyceny lokat na dzień bilansowy 4) dokonać wyceny lokat 5) ewidencjonować typowe operacje dotyczące lokat 5.5. Ewidencja składek ubezpieczeniowych i rozrachunków Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ewidencja składek ubezpieczeniowych. W dniu 10 kwietnia Jan Iksiński podpisał umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeniowym. Polisa została zawarta na rok, składka ubezpieczeniowa należna za cały okres umowy wynosi 1 400,00. Składka została rozłożona na dwie raty: I rata 840,00, II rata 560,00. Pierwsza rata została zapłacona przez ubezpieczającego gotówką w kasie zakładu. Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. 19

21 Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) ułożyć treść operacji, 4) dokonać ewidencji ułożonych operacji, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - ćwiczenia praktyczne indywidualne. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.5 poradnika, - kalkulator, - zeszyt przedmiotowy. Ćwiczenie 2 Ewidencja składek ubezpieczeniowych. Salda początkowe wybranych kont w zakładzie ubezpieczeniowym: 100 Kasa 5 000, Rachunek bieżący ,00 Operacje gospodarcze: 1. Na podstawie kopii polisy ubezpieczeniowej przypisano należną 800,00 składkę z tytułu ubezpieczenia budynku 2. WB ubezpieczający wpłacił przelewem 60% należnej składki Na podstawie zbiorczego zestawienia polis ubezpieczeniowych przypisano należne składki w kwocie 3 000,00 4. KP wpłata gotówką części składek 2 000,00 5. KW wypłata odszkodowania 1 500,00 6. Naliczenie regresu w związku z wypłatą odszkodowania 1 500,00 7. WB przelew tytułem należnego regresu 1 500,00 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konta ksiegowe, 4) ułożyć treść operacji, 5) dokonać ewidencji ułożonych operacji, 6) ustalić wartość należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 20

22 Zalecane metody nauczania-uczenia się: - ćwiczenia praktyczne indywidualne. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.5 poradnika, - kalkulator, - zeszyt przedmiotowy. Ćwiczenie 3 Ewidencja składek ubezpieczeniowych. W okresie sprawozdawczym miały miejsce operacje gospodarcze dotyczące tego samego ubezpieczającego: 1. Na podstawie kopii polisy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego przypisano składkę 1 200,00 płatną w dwóch ratach. 2. Wpłata I raty przez ubezpieczającego pośrednikowi 720,00 3. Wpłata pobranej składki przez pośrednika do kasy zakładu ubezpieczającego 720,00 4. Przyznano ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody 1 000,00 5. Zaliczono na poczet wpłaty II ratę należną od ubezpieczającego w ramach przyznanego odszkodowania 480,00 6. KW wypłacono odszkodowanie z potrąceniem II raty ubezpieczenia komunikacyjnego... Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konta księgowe, 4) ułożyć treść operacji, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - ćwiczenia praktyczne indywidualne. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.5 poradnika, - kalkulator, - zeszyt przedmiotowy. 21

23 Ćwiczenie 4 Ewidencja rozliczeń z reasekuratorami. Stan środków na rachunku bieżącym zakładu ubezpieczeniowego wynosi ,00. W okresie sprawozdawczym miały miejsce operacje gospodarcze: 1. Na podstawie otrzymanych wykazów polis przypisano składki ubezpieczeniowe w wysokości ,00 2. WB wpłata przez ubezpieczających składek w wysokości ,00 3. Zgodnie z umową reasekuracji odstąpiono 25% ryzyka reasekuratorowi: a) składki reasekuracyjne ,00 b) prowizja reasekuracyjna 15% składki reasekuracyjnej... c) zatrzymany depozyt składkowy 60% składki reasekuracyjnej WB przelano reasekuratorowi kwotę zgodną z rozliczeniem w operacji WB wypłacono odszkodowania z tytułu zawartych umów ,00 6. Przypis należności regresowych 4 000,00 7. WB wpływ należności regresowych 2 000,00 8. Ustalono udział reasekuratora w wypłaconych odszkodowaniach: a) odszkodowania 3 000,00 b) regresy 1 000,00 c) zwolniony depozyt składkowy 4 000,00 d) odsetki od depozytu 300,00 9. WB uregulowano zobowiązanie wobec reasekuratora na podstawie rozliczenia w operacji 8... Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konto księgowe, 4) dokonać rozliczenia i ewidencji operacji, 5) ustalić saldo rozliczeń z reasekuratorem. 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - ćwiczenia praktyczne indywidualne. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.5 poradnika, - kalkulator, - zeszyt przedmiotowy. 22

24 Ćwiczenie 5 Ewidencja operacji z tytułu komisarki awaryjnej. Zakład ubezpieczeniowy pełni funkcję komisarza awaryjnego. Stan środków na rachunku bieżącym wynosi ,00. W okresie sprawozdawczym miały miejsce operacje gospodarcze w związku z pełnieniem funkcji komisarza awaryjnego: 1. Opłacono fakturę za naprawę uszkodzonego samochodu 5 000,00 2. WB wpływ regresu uzyskanego przez komisarza awaryjnego 2 000,00 3. WB przekazanie regresu innemu ubezpieczycielowi 2 000,00 4. Naliczono wynagrodzenie dla likwidatora szkody: a) wynagrodzenie brutto 1 000,00 b) składka na ubezpieczenie społeczne... c) składka na ubezpieczenie zdrowotne... d) zaliczka na podatek dochodowy... e) wynagrodzenie netto Narzuty obciążające wynagrodzenie brutto likwidatora Naliczono prowizję za wykonanie usługi komisarki awaryjnej 500,00 Wskazówki do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób wykonania, wskazać możliwości pozyskania materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia: Uczeń powinien: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konto księgowe, 4) dokonać obliczeń do operacji 4 b, c, d, e, 5, stosując aktualne stopy procentowe dla składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz dla podatku dochodowego od osób fizycznych, 5) dokonać rozliczenia i ewidencji operacji, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Zalecane metody nauczania-uczenia się: - ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach. Środki dydaktyczne: - literatura punktu 4.5 poradnika, - kalkulator, - zeszyt przedmiotowy, - arkusze papieru, - pisaki. 23

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo