Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor"

Transkrypt

1

2

3

4 2

5 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 8 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ... 9 DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wszystkich komórek organizacyjnych Rozdział 2 Pion Prawno-Doradczy (DIS) Pierwszy Wydział Obsługi Prawnej (OP-1) Drugi Samodzielny Oddział Obsługi Prawnej (OP-2) Samodzielny Referat Audytu Wewnętrznego (AW) Rozdział 3 Pion Wsparcia (WDW) Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania (WZ) Wydział Obsługi Kadr (KA) Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji (KO) Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW) Rozdział 4 Pion Finansowo-Księgowy (GKI) Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej (RB) Wydział Płac (RW) Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej (RK) Rozdział 5 Pion Logistyki (WDL) Wydział Logistyki (LO) Wydział Informatyki (IF) Samodzielny Referat Ochrony (IN) Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH) Rozdział 6 Pion Kontroli Poboru i Egzekucji (WDKE) Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających oraz Współpracy Międzynarodowej (ZRKPWM) Wydział Spraw Wierzycielskich (SW) Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Karnych Skarbowych (EAKS) 29 3

6 Rozdział 7 Pion Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO-PDM) Pierwszy Wydział Podatków Dochodowych (PD-1) Drugi Wydział Podatków Dochodowych (PD-2) Trzeci Samodzielny Referat Podatków Majątkowych (PM) Rozdział 8 Pion Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (WDO-PT) Pierwszy Wydział Podatku od Towarów i Usług (PT-1) Drugi Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-2) Trzeci Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-3) Rozdział 9 Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP). 36 DZIAŁ V ZASADY ORGANIZACJI PRACY IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ VI ZAKRES NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ KIEROWNICTWO IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ VII ZAKRES STAŁYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW IZBY SKARBOWEJ DO WYDAWANIA DECYZJI, PODPISYWANIA PISM I WYRAŻANIA OPINII W OKREŚLONYCH SPRAWACH 45 Rozdział 1 Zakres uprawnień Dyrektora Rozdział 2 Stałe uprawnienia Wicedyrektorów Rozdział 3 Stałe uprawnienia Głównego Księgowego Rozdział 4 Stałe uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych

7 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) organizację Izby Skarbowej w Katowicach; 2) strukturę organizacyjną izby skarbowej; 3) zakres zadań komórek organizacyjnych; 4) zasady organizacji pracy izby skarbowej; 5) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektorów oraz głównego księgowego; 6) zakres stałych uprawnień wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników obsługujących dyrektora izby skarbowej zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach. 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach; 2) Izbie Skarbowej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową w Katowicach; 3) jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową wraz z podległymi urzędami skarbowymi, działającą w zakresie spraw organizacyjno-finansowych; 4) Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Izby Skarbowej w Katowicach; 5) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Izby Skarbowej w Katowicach; 6) naczelnikach urzędów skarbowych należy przez to rozumieć organy podatkowe I instancji i egzekucyjne, dla których organem odwoławczym jest Dyrektor; 7) urzędach skarbowych/urzędach należy przez to rozumieć urzędy skarbowe podlegające Izbie Skarbowej (dalej też zastosowano skrót US); 8) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć: wydziały, samodzielne oddziały, oddziały, samodzielne referaty, referaty, wieloosobowe oraz jednoosobowe stanowiska pracy wchodzące w skład Izby Skarbowej; 9) kierownikach komórek organizacyjnych należy przez to rozumieć: naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych oddziałów i oddziałów, kierowników samodzielnych referatów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy 5

8 oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy; 10) Ordynacji podatkowej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) 11) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Izby Skarbowej; 12) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin organizacyjny; 13) Statucie izby skarbowej należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15). DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Jednostka organizacyjna W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi, tworzy jednostkę organizacyjną. 2. W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące urzędy skarbowe: 1) Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; 2) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; 3) Urząd Skarbowy w Będzinie; 4) Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; 5) Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; 6) Urząd Skarbowy w Bytomiu; 7) Urząd Skarbowy w Chorzowie; 8) Urząd Skarbowy w Cieszynie; 9) Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach; 10) Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; 11) Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; 12) Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej; 6

9 13) Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; 14) Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; 15) Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju; 16) Urząd Skarbowy w Jaworznie; 17) Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; 18) Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; 19) Urząd Skarbowy w Kłobucku; 20) Urząd Skarbowy w Lublińcu; 21) Urząd Skarbowy w Mikołowie; 22) Urząd Skarbowy w Mysłowicach; 23) Urząd Skarbowy w Myszkowie; 24) Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich; 25) Urząd Skarbowy w Pszczynie; 26) Urząd Skarbowy w Raciborzu; 27) Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej; 28) Urząd Skarbowy w Rybniku; 29) Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich; 30) Urząd Skarbowy w Sosnowcu; 31) Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach; 32) Urząd Skarbowy w Tychach wraz z Punktem Obsługi Podatników w Bieruniu; 33) Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim; 34) Urząd Skarbowy w Zabrzu; 35) Urząd Skarbowy w Zawierciu; 36) Urząd Skarbowy w Żorach; 37) Urząd Skarbowy w Żywcu Jednostka organizacyjna prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. 2. Kierownikiem jednostki organizacyjnej jest Dyrektor. 7

10 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Skarbowej jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Finansów. 2. Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach obejmuje województwo śląskie. 3. Siedzibą Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest miasto Katowice. 6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Skarbowej. Rozdział 3 Izba Skarbowa 7. Izba Skarbowa obsługuje Dyrektora w zakresie zadań organu podatkowego i organu nadzoru nad organami egzekucyjnymi, a także innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie zadań kierownika jednostki organizacyjnej Do podstawowych zadań Izby Skarbowej należy obsługa Dyrektora w zakresie: 1) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych woj. śląskiego oraz do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 2) rozstrzygania w pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów; 3) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w pkt. 2; 4) orzecznictwa w pierwszej i drugiej instancji w zakresie egzekucji administracyjnej, gdy organem egzekucyjnym jest dyrektor oddziału ZUS lub dyrektor izby celnej; 5) zarządzania ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych; 6) ustalania i udzielania oraz analizowania prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów; 7) zadań kierownika jednostki organizacyjnej; 8) wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 2. Izba Skarbowa jest organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania 8

11 przygotowawczego, w sprawach należących do właściwości podległych urzędów skarbowych. 9. Izba Skarbowa działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1441); 4) zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów; 5) przepisów odrębnych; 6) Regulaminu organizacyjnego. DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ W Izbie Skarbowej funkcjonują następujące stanowiska nadzorujące piony organizacyjne: 1) Dyrektor Izby Skarbowej pion prawno-doradczy (DIS); 2) Wicedyrektor ds. Wsparcia pion wsparcia (WDW); 3) Główny Księgowy pion finansowo-księgowy (GKI); 4) Wicedyrektor ds. Logistyki pion logistyki (WDL); 5) Wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji - pion kontroli, poboru i egzekucji (WDKE); 6) Wicedyrektor ds. Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych - pion orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO- PDM); 7) Wicedyrektor ds. Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług - pion orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (WDO-PT); 8) Wicedyrektor kierujący Biurem KIP w Bielsku-Białej (WDI-1); 9) Wicedyrektor kierujący Biurem KIP w Będzinie (WDI-2). 2. Strukturę Izby Skarbowej tworzą następujące komórki organizacyjne, funkcjonujące 9

12 w ramach pionów organizacyjnych: 1) Pion Prawno-Doradczy (DIS): a) Pierwszy Wydział Obsługi Prawnej (OP-1), b) Drugi Samodzielny Oddział Obsługi Prawnej (OP-2), c) Samodzielny Referat Audytu Wewnętrznego (AW); 2) Pion Wsparcia (WDW): a) Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania (WZ), b) Wydział Obsługi Kadr (KA), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Obsługi Kadr (KA1), Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA2), Trzeci Referat Obsługi Kadr (KA3), c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji (KO), d) Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW); 3) Pion Finansowo-Księgowy (GKI): a) Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej (RB), b) Wydział Płac (RW), w skład którego wchodzą: Pierwszy Referat Płac (RW1), Drugi Referat Płac (RW2), Trzeci Referat Płac (RW3), c) Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej (RK); 4) Pion Logistyki (WDL): a) Wydział Logistyki (LO), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Logistyki (LO1), Drugi Oddział Logistyki (LO2), Trzeci Oddział Logistyki (LO3), b) Wydział Informatyki (IF), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Informatyki (IF1), Drugi Oddział Informatyki (IF2), Trzeci Oddział Informatyki (IF3), Czwarty Oddział Informatyki (IF4), Piąty Oddział Informatyki (IF5), Szósty Oddział Informatyki (IF6), Siódmy Oddział Informatyki (IF7), 10

13 Ósmy Oddział Informatyki (IF8), c) Samodzielny Referat Ochrony (IN), d) Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH); 5) Pion Kontroli, Poboru i Egzekucji (WDKE): a) Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających oraz Współpracy Międzynarodowej (ZRKPWM), w skład którego wchodzą: Pierwszy Referat Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym (ZR), Drugi Oddział Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających (KP), Trzeci Referat Współpracy Międzynarodowej (WM), b) Wydział Spraw Wierzycielskich (SW), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Spraw Wierzycielskich (SW1), Drugi Oddział Spraw Wierzycielskich (SW2), Trzeci Referat Spraw Wierzycielskich (SW3), c) Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Karnych Skarbowych (EAKS), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Egzekucji Administracyjnej (EA1), Drugi Oddział Egzekucji Administracyjnej (EA2), Trzeci Referat Spraw Karnych Skarbowych (KS); 6) Pion Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO-PDM): a) Pierwszy Wydział Podatków Dochodowych (PD-1), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Podatków Dochodowych (PD-1-1), Drugi Oddział Podatków Dochodowych (PD-1-2), Trzeci Oddział Podatków Dochodowych (PD-1-3), b) Drugi Wydział Podatków Dochodowych (PD-2), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Podatków Dochodowych (PD-2-1), Drugi Oddział Podatków Dochodowych (PD-2-2), Trzeci Oddział Podatków Dochodowych (PD-2-3), c) Trzeci Samodzielny Referat Podatków Majątkowych (PM); 7) Pion Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (WDO-PT): a) Pierwszy Wydział Podatku od Towarów i Usług (PT-1), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-1-1), Drugi Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-1-2), 11

14 Trzeci Podatku od Towarów i Usług (PT-1-3); b) Drugi Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-2), c) Trzeci Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-3); 8) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w Bielsku - Białej; 9) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w Będzinie; Schemat organizacyjny Izby Skarbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura KIP w Bielsku-Białej określa Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura KIP w Będzinie określa Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Będzinie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Przy Izbie Skarbowej działa Komisja Dyscyplinarna rozpoznająca w I instancji sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej świadczących pracę w Izbie Skarbowej i podległych urzędach skarbowych. 2. Wyznaczonym pracownikom w Izbie Skarbowej powierza się funkcje: 1) Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych OIN; 2) Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI; 3) Rzecznika Dyscyplinarnego RD; 4) Rzecznika Prasowego PR. 3. Pracownicy, którym powierzono pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, realizują swoje zadania pod bezpośrednim nadzorem Dyrektora. 12

15 DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wspólne komórek organizacyjnych Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby Skarbowej należy, zgodnie z ich właściwością merytoryczną, w szczególności: 1) zapewnienie adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki organizacyjnej i podległych urzędów skarbowych; 2) wdrażanie i koordynowanie w zakresie właściwości komórki organizacyjnej stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych w urzędach skarbowych; 3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami; 4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych; 5) ochrona informacji prawnie chronionych; 6) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 8) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Zadania wymienione w ust. 1 stanowią integralną część zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Skarbowej. Rozdział 2 Pion Prawno-Doradczy Zadania w zakresie obsługi prawnej realizuje Pierwszy Wydział Obsługi Prawnej (OP-1) oraz Drugi Samodzielny Oddział Obsługi Prawnej (OP-2). 2. Do zadań Pierwszego Wydziału Obsługi Prawnej (OP-1) należy, w szczególności: 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i umów; 3) informowanie naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 13

16 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora i Izby Skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym, upadłościowym, w sprawach: a) o wyjawienie majątku, b) karnych skarbowych, c) o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, d) ze skargi pauliańskiej (wyzbywania się majątku w celu pokrzywdzenia wierzyciela), e) ustanowienie kuratora, f) stwierdzenie praw do spadku po zmarłych dłużnikach urzędu skarbowego. 3. Do zadań Drugiego Samodzielnego Oddziału Obsługi Prawnej (OP-2) należy w szczególności: 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora, Izby Skarbowej oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 3) informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora i Izby Skarbowej w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym; 5) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 6) współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie przekazywania spraw toczących się przed sądami powszechnymi o odszkodowania cywilnoprawne; 7) opracowywania odpowiedzi na wezwania przedsądowe i próby ugodowe wzywające do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu czynności urzędowych; 8) udział w mediacjach pozasądowych w sprawach cywilnych. 15. Do zadań Samodzielnego Referatu Audytu Wewnętrznego (AW) należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.), a w tym w szczególności: 1) przeprowadzanie zadań zapewniających w celu dostarczenia Dyrektorowi niezależnej 14

17 i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej; 2) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Izby Skarbowej, których charakter i zakres uzgodniony jest z Dyrektorem; 3) przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań jednostki organizacyjnej do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu; 4) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego; 5) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego; 6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni; 7) sporządzanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego; 8) współpraca z Dyrektorem oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie gromadzenia materiałów i informacji istotnych dla planowania oraz realizacji zadań audytowych; 9) współpraca z audytorami zewnętrznymi, kontrolą wewnętrzną, NIK i innymi instytucjami kontrolnymi. Rozdział 3 Pion Wsparcia 16. Do zadań Samodzielnego Oddziału Wsparcia Zarządzania (WZ) należy, w szczególności: 1) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, w tym: a) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Izbie Skarbowej, w tym gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej oraz współpraca z Ministerstwem Finansów w tym zakresie, b) współpraca z Dyrektorem, naczelnikami urzędów skarbowych oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie monitorowania i bieżącej oceny funkcjonującego w Izbie Skarbowej systemu kontroli zarządczej, w tym koordynacja procesu samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej i przygotowanie stosownych opracowań w tym zakresie, c) nadzorowanie, koordynacja i podejmowanie działań usprawniających działanie systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Izbie Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi procedurami, 15

18 d) bieżąca weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora w zakresie zgodności ze standardami kontroli zarządczej; 2) prowadzenie spraw dotyczących planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania przez cele na poziomie regionalnym i lokalnym; 3) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w Izbie Skarbowej; 4) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych, w tym projektu Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej lub jego zmiany, a także prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i kontrolą zgodności z prawem regulaminów organizacyjnych podległych urzędów skarbowych; 5) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; 6) sporządzanie zbiorczej informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania Izby Skarbowej, w tym sprawozdawczość organu podatkowego, z wyjątkiem sprawozdań budżetowych i finansowych; 7) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej; 8) wykonywanie innych zadań wynikających z właściwości komórki Zadania w zakresie obsługi kadr realizuje Wydział Obsługi Kadr (KA), w skład którego wchodzą Pierwszy i Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA1 i KA2) oraz Trzeci Referat Obsługi Kadr (KA3). 2. Pierwszy i Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA1 i KA2) realizuje zadania wymienione poniżej w odniesieniu do Izby Skarbowej i urzędów skarbowych wskazanych dla KA1 w ust. 3 oraz dla KA2 w ust. 4: 1) prowadzenie spraw osobowych; 2) prowadzenie spraw socjalnych; 3) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników, 4) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin; 5) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników, 6) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy; 16

19 7) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi; 8) nadzór nad realizacją w urzędach skarbowych powierzonych zadań z zakresu obsługi kadr; 9) obsługa i nadzór nad zawieraniem umów cywilnoprawnych z pracownikami. 3. Pierwszy Oddział Obsługi Kadr (KA1) realizuje obsługę kadr w urzędach skarbowych w: Pierwszym Śląskim US w Sosnowcu, Drugim Śląskim US w Bielsku-Białej, Będzinie, Pierwszym US w Bielsku-Białej, Drugim US w Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Kłobucku, Lublińcu, Mikołowie, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Tychach, Siemianowicach Śląskich, Żorach. 4. Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA2) realizuje obsługę kadr w urzędach skarbowych w: Czechowicach-Dziedzicach, Pierwszym US w Częstochowie, Drugim US w Częstochowie, Pierwszym US w Gliwicach, Drugim US w Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Pierwszym US w Katowicach, Drugim US w Katowicach, Mysłowicach, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żywcu. 5. Do zadań Trzeciego Referatu Obsługi Kadr (KA3) należy w szczególności: 1) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; 2) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń; 3) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania; 4) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art.131 Ordynacji podatkowej; 5) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 6) ewidencjonowanie i przechowywanie upoważnień Dyrektora dla pracowników Izby Skarbowej do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i załatwiania spraw. 18. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Komunikacji (KO) należy, w szczególności: 1) kreowanie wizerunku Izby Skarbowej i urzędów skarbowych, w szczególności przez upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych; 2) wykonywanie zadań rzecznika prasowego; 3) udostępnianie informacji publicznej; 17

20 4) współpraca z biurami Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w zakresie informacji podatkowej; 5) prowadzenie stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP) Izby Skarbowej i nadzorowanie stron internetowych BIP urzędów skarbowych; 6) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników; 7) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej; 8) nadzorowanie wdrażania w urzędach skarbowych procedur i standardów obsługi podatnika i innych podmiotów; 9) monitorowanie jakości obsługi podatnika i innych podmiotów w urzędach skarbowych; 10) nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych przez urzędy skarbowe badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędzie skarbowym oraz oczekiwań podatnika. 19. Do zadań Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej (KW) należy, w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli w urzędach skarbowych; 2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych; 3) załatwianie oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków; 4) rozpatrywanie skarg na pracowników Izby Skarbowej; 5) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego. Rozdział 4 Pion Finansowo-Księgowy 20. Do zadań Samodzielnego Oddziału Rachunkowości Budżetowej (RB) należy, w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej; 2) realizacja planu finansowego; 3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki budżetowej; 4) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych; 5) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej; 6) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika; 7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych; 18

21 8) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 10) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami Izby Skarbowej jako płatnika; 11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie dokumentów kasowych oraz arkuszy spisu z natury; 12) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej; 13) sporządzanie sprawozdań GUS i innych na potrzeby Ministerstwa Finansów z zakresu działania komórki. 21. Do zadań Wydziału Płac (RW) należą sprawy realizowane przez: 1) Pierwszy Referat Płac (RW1), do którego zadań należy: a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami dla Izby Skarbowej, Biur Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej i Będzinie oraz urzędów skarbowych w: Chorzowie, Pierwszym US w Gliwicach, Drugim US w Gliwicach, Jaworznie, Pierwszym US w Katowicach, Drugim US w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Pierwszym Śląskim US w Sosnowcu, b) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, c) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń z zakresu działania referatu, d) sporządzenie zaświadczeń, informacji i innych sprawozdań z zakresu działania referatu; 2) Drugi Referat Płac (RW2), do którego zadań należy: a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami dla urzędów skarbowych w: Pierwszym US w Bielsku-Białej, Drugim US w Bielsku-Białej, Drugim Śląskim US w Bielsku-Białej, Cieszynie, Czechowicach - Dziedzicach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Tychach, Żorach, Żywcu. b) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń z zakresu działania referatu. c) sporządzenie zaświadczeń, informacji i innych sprawozdań z zakresu działania referatu. 3) Trzeci Referat Płac (RW3), do którego zadań należy: a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami dla urzędów skarbowych w: Będzinie, Bytomiu, Pierwszym US w Częstochowie, Drugim US w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Zawierciu, 19

22 b) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń z zakresu działania referatu. c) sporządzenie zaświadczeń, informacji i innych sprawozdań z zakresu działania referatu. 22. Do zadań Samodzielnego Oddziału Planowania i Kontroli Finansowej (RK) należy w szczególności: 1) planowanie budżetowe w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 2) monitorowanie i analiza budżetowa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 3) koordynowanie kontroli finansowej w Izbie Skarbowej; 4) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego; 5) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych z cz.77; 6) koordynowanie przebiegu procesów i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędzie skarbowym; 7) sporządzanie wniosków do Ministerstwa Finansów na dodatkowe środki budżetowe; 8) obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor; Rozdział 5 Pion Logistyki 23. Do zadań Wydziału Logistyki należą sprawy realizowane przez: 1) Pierwszy Oddział Logistyki (LO1), do którego zadań należy, w szczególności: a) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych w szczególności w zakresie: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, formularzy,i druków, druków mandatów i kwitariuszy przychodowe K-103, centrali i sieci telefonicznej, gospodarki biletami na przejazdy lokalne środkami komunikacji miejskiej, w tym dystrybucja na US, b) obsługa deklaracji podatku od nieruchomości; c) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Skarbowej i urzędów skarbowych oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie działalności Wydziału; d) kontrola merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych, gdy Wydział Logistyki występuje jako wnioskodawca; e) pełnienie roli wnioskodawcy dla zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: 20

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ.

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ. 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 7 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015 r.... ZATWIERDZAM REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W GDAŃSKU Kwiecień, 2015 r. Strona 2 z 39 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE

IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Podpis na oryginale PODSEKRETARZ STANU Jacek Kapica... ZATWIERDZAM REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI Załącznik do zarządzenia Nr 22/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. Z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Tomasz Strąk /podpis na oryginale/...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 41/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU 1 kwiecień 2015 r. 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE styczeń, 2016 r. 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 26/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 30/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ^/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ^/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 020-2-^/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Izbic Skarbowej w Kielcach Regulaminu organizacyjnego Na podstawie 5 ust.l Statutu Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 5 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11 Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Skarbowej w Gdańsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Skarbowej w Gdańsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2012 Z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Maciej Młodzikowski 25 czerwca 2012 r.... data i podpis REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę organizacyjną Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto; 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie z dnia 31 marca 2014 r REGULAMIN ORGANIZACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE Kraków, ul.wiślna 7 ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE Kraków, ul.wiślna 7  ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE 31-007 Kraków, ul.wiślna 7 www.iskrakow.krak.pl; is@mp.mofnet.gov.pl Z 16 2009 OP/011-42/09 ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 2 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2 Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW FABRYCZNA kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W POLKOWICACH kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/2310,biuro-dyrektora-generalne go.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Izby Skarbowej w Krakowie

Regulamin Organizacyjny Izby Skarbowej w Krakowie Strona 1 z 52 Spis treści: L.P. 1. Dział I Postanowienia ogólne... 3 2. Dział II Struktura organizacyjna Izby Skarbowej, w tym ośrodków zamiejscowych... 6 3. Dział III Szczegółowy zakres zadań komórek

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE 31 007 Kraków, ul.wiślna 7 Załącznik do Obwieszczenia Nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 11 lutego 2010r. Regulamin Organizacyjny (tekst jednolity) Kraków, 2010r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada 2012. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Z aiw ierd sara roowei, ^ 0*3 2 ^ 1 Załącznik ni' 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WAŁBRZYCHU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W LĘBORKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4 Rozdział 3 Urząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo