Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor"

Transkrypt

1

2

3

4 2

5 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 8 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ... 9 DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wszystkich komórek organizacyjnych Rozdział 2 Pion Prawno-Doradczy (DIS) Pierwszy Wydział Obsługi Prawnej (OP-1) Drugi Samodzielny Oddział Obsługi Prawnej (OP-2) Samodzielny Referat Audytu Wewnętrznego (AW) Rozdział 3 Pion Wsparcia (WDW) Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania (WZ) Wydział Obsługi Kadr (KA) Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji (KO) Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW) Rozdział 4 Pion Finansowo-Księgowy (GKI) Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej (RB) Wydział Płac (RW) Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej (RK) Rozdział 5 Pion Logistyki (WDL) Wydział Logistyki (LO) Wydział Informatyki (IF) Samodzielny Referat Ochrony (IN) Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH) Rozdział 6 Pion Kontroli Poboru i Egzekucji (WDKE) Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających oraz Współpracy Międzynarodowej (ZRKPWM) Wydział Spraw Wierzycielskich (SW) Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Karnych Skarbowych (EAKS) 29 3

6 Rozdział 7 Pion Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO-PDM) Pierwszy Wydział Podatków Dochodowych (PD-1) Drugi Wydział Podatków Dochodowych (PD-2) Trzeci Samodzielny Referat Podatków Majątkowych (PM) Rozdział 8 Pion Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (WDO-PT) Pierwszy Wydział Podatku od Towarów i Usług (PT-1) Drugi Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-2) Trzeci Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-3) Rozdział 9 Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP). 36 DZIAŁ V ZASADY ORGANIZACJI PRACY IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ VI ZAKRES NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ KIEROWNICTWO IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ VII ZAKRES STAŁYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW IZBY SKARBOWEJ DO WYDAWANIA DECYZJI, PODPISYWANIA PISM I WYRAŻANIA OPINII W OKREŚLONYCH SPRAWACH 45 Rozdział 1 Zakres uprawnień Dyrektora Rozdział 2 Stałe uprawnienia Wicedyrektorów Rozdział 3 Stałe uprawnienia Głównego Księgowego Rozdział 4 Stałe uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych

7 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) organizację Izby Skarbowej w Katowicach; 2) strukturę organizacyjną izby skarbowej; 3) zakres zadań komórek organizacyjnych; 4) zasady organizacji pracy izby skarbowej; 5) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektorów oraz głównego księgowego; 6) zakres stałych uprawnień wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników obsługujących dyrektora izby skarbowej zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach. 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach; 2) Izbie Skarbowej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową w Katowicach; 3) jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową wraz z podległymi urzędami skarbowymi, działającą w zakresie spraw organizacyjno-finansowych; 4) Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Izby Skarbowej w Katowicach; 5) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Izby Skarbowej w Katowicach; 6) naczelnikach urzędów skarbowych należy przez to rozumieć organy podatkowe I instancji i egzekucyjne, dla których organem odwoławczym jest Dyrektor; 7) urzędach skarbowych/urzędach należy przez to rozumieć urzędy skarbowe podlegające Izbie Skarbowej (dalej też zastosowano skrót US); 8) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć: wydziały, samodzielne oddziały, oddziały, samodzielne referaty, referaty, wieloosobowe oraz jednoosobowe stanowiska pracy wchodzące w skład Izby Skarbowej; 9) kierownikach komórek organizacyjnych należy przez to rozumieć: naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych oddziałów i oddziałów, kierowników samodzielnych referatów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy 5

8 oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy; 10) Ordynacji podatkowej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) 11) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Izby Skarbowej; 12) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin organizacyjny; 13) Statucie izby skarbowej należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15). DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Jednostka organizacyjna W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi, tworzy jednostkę organizacyjną. 2. W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące urzędy skarbowe: 1) Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu; 2) Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; 3) Urząd Skarbowy w Będzinie; 4) Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; 5) Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej; 6) Urząd Skarbowy w Bytomiu; 7) Urząd Skarbowy w Chorzowie; 8) Urząd Skarbowy w Cieszynie; 9) Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach; 10) Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie; 11) Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie; 12) Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej; 6

9 13) Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach; 14) Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach; 15) Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju; 16) Urząd Skarbowy w Jaworznie; 17) Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; 18) Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach; 19) Urząd Skarbowy w Kłobucku; 20) Urząd Skarbowy w Lublińcu; 21) Urząd Skarbowy w Mikołowie; 22) Urząd Skarbowy w Mysłowicach; 23) Urząd Skarbowy w Myszkowie; 24) Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich; 25) Urząd Skarbowy w Pszczynie; 26) Urząd Skarbowy w Raciborzu; 27) Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej; 28) Urząd Skarbowy w Rybniku; 29) Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich; 30) Urząd Skarbowy w Sosnowcu; 31) Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach; 32) Urząd Skarbowy w Tychach wraz z Punktem Obsługi Podatników w Bieruniu; 33) Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim; 34) Urząd Skarbowy w Zabrzu; 35) Urząd Skarbowy w Zawierciu; 36) Urząd Skarbowy w Żorach; 37) Urząd Skarbowy w Żywcu Jednostka organizacyjna prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. 2. Kierownikiem jednostki organizacyjnej jest Dyrektor. 7

10 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Skarbowej jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Finansów. 2. Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach obejmuje województwo śląskie. 3. Siedzibą Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest miasto Katowice. 6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Skarbowej. Rozdział 3 Izba Skarbowa 7. Izba Skarbowa obsługuje Dyrektora w zakresie zadań organu podatkowego i organu nadzoru nad organami egzekucyjnymi, a także innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie zadań kierownika jednostki organizacyjnej Do podstawowych zadań Izby Skarbowej należy obsługa Dyrektora w zakresie: 1) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych woj. śląskiego oraz do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 2) rozstrzygania w pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów; 3) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w pkt. 2; 4) orzecznictwa w pierwszej i drugiej instancji w zakresie egzekucji administracyjnej, gdy organem egzekucyjnym jest dyrektor oddziału ZUS lub dyrektor izby celnej; 5) zarządzania ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych; 6) ustalania i udzielania oraz analizowania prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów; 7) zadań kierownika jednostki organizacyjnej; 8) wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 2. Izba Skarbowa jest organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania 8

11 przygotowawczego, w sprawach należących do właściwości podległych urzędów skarbowych. 9. Izba Skarbowa działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1441); 4) zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów; 5) przepisów odrębnych; 6) Regulaminu organizacyjnego. DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ W Izbie Skarbowej funkcjonują następujące stanowiska nadzorujące piony organizacyjne: 1) Dyrektor Izby Skarbowej pion prawno-doradczy (DIS); 2) Wicedyrektor ds. Wsparcia pion wsparcia (WDW); 3) Główny Księgowy pion finansowo-księgowy (GKI); 4) Wicedyrektor ds. Logistyki pion logistyki (WDL); 5) Wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji - pion kontroli, poboru i egzekucji (WDKE); 6) Wicedyrektor ds. Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych - pion orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO- PDM); 7) Wicedyrektor ds. Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług - pion orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (WDO-PT); 8) Wicedyrektor kierujący Biurem KIP w Bielsku-Białej (WDI-1); 9) Wicedyrektor kierujący Biurem KIP w Będzinie (WDI-2). 2. Strukturę Izby Skarbowej tworzą następujące komórki organizacyjne, funkcjonujące 9

12 w ramach pionów organizacyjnych: 1) Pion Prawno-Doradczy (DIS): a) Pierwszy Wydział Obsługi Prawnej (OP-1), b) Drugi Samodzielny Oddział Obsługi Prawnej (OP-2), c) Samodzielny Referat Audytu Wewnętrznego (AW); 2) Pion Wsparcia (WDW): a) Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania (WZ), b) Wydział Obsługi Kadr (KA), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Obsługi Kadr (KA1), Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA2), Trzeci Referat Obsługi Kadr (KA3), c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji (KO), d) Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW); 3) Pion Finansowo-Księgowy (GKI): a) Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej (RB), b) Wydział Płac (RW), w skład którego wchodzą: Pierwszy Referat Płac (RW1), Drugi Referat Płac (RW2), Trzeci Referat Płac (RW3), c) Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej (RK); 4) Pion Logistyki (WDL): a) Wydział Logistyki (LO), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Logistyki (LO1), Drugi Oddział Logistyki (LO2), Trzeci Oddział Logistyki (LO3), b) Wydział Informatyki (IF), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Informatyki (IF1), Drugi Oddział Informatyki (IF2), Trzeci Oddział Informatyki (IF3), Czwarty Oddział Informatyki (IF4), Piąty Oddział Informatyki (IF5), Szósty Oddział Informatyki (IF6), Siódmy Oddział Informatyki (IF7), 10

13 Ósmy Oddział Informatyki (IF8), c) Samodzielny Referat Ochrony (IN), d) Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH); 5) Pion Kontroli, Poboru i Egzekucji (WDKE): a) Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających oraz Współpracy Międzynarodowej (ZRKPWM), w skład którego wchodzą: Pierwszy Referat Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym (ZR), Drugi Oddział Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających (KP), Trzeci Referat Współpracy Międzynarodowej (WM), b) Wydział Spraw Wierzycielskich (SW), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Spraw Wierzycielskich (SW1), Drugi Oddział Spraw Wierzycielskich (SW2), Trzeci Referat Spraw Wierzycielskich (SW3), c) Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Karnych Skarbowych (EAKS), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Egzekucji Administracyjnej (EA1), Drugi Oddział Egzekucji Administracyjnej (EA2), Trzeci Referat Spraw Karnych Skarbowych (KS); 6) Pion Orzecznictwa Podatków Dochodowych i Majątkowych (WDO-PDM): a) Pierwszy Wydział Podatków Dochodowych (PD-1), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Podatków Dochodowych (PD-1-1), Drugi Oddział Podatków Dochodowych (PD-1-2), Trzeci Oddział Podatków Dochodowych (PD-1-3), b) Drugi Wydział Podatków Dochodowych (PD-2), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Podatków Dochodowych (PD-2-1), Drugi Oddział Podatków Dochodowych (PD-2-2), Trzeci Oddział Podatków Dochodowych (PD-2-3), c) Trzeci Samodzielny Referat Podatków Majątkowych (PM); 7) Pion Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług (WDO-PT): a) Pierwszy Wydział Podatku od Towarów i Usług (PT-1), w skład którego wchodzą: Pierwszy Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-1-1), Drugi Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-1-2), 11

14 Trzeci Podatku od Towarów i Usług (PT-1-3); b) Drugi Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-2), c) Trzeci Samodzielny Oddział Podatku od Towarów i Usług (PT-3); 8) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w Bielsku - Białej; 9) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w Będzinie; Schemat organizacyjny Izby Skarbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura KIP w Bielsku-Białej określa Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biura KIP w Będzinie określa Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Będzinie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Przy Izbie Skarbowej działa Komisja Dyscyplinarna rozpoznająca w I instancji sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej świadczących pracę w Izbie Skarbowej i podległych urzędach skarbowych. 2. Wyznaczonym pracownikom w Izbie Skarbowej powierza się funkcje: 1) Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych OIN; 2) Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI; 3) Rzecznika Dyscyplinarnego RD; 4) Rzecznika Prasowego PR. 3. Pracownicy, którym powierzono pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, realizują swoje zadania pod bezpośrednim nadzorem Dyrektora. 12

15 DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wspólne komórek organizacyjnych Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby Skarbowej należy, zgodnie z ich właściwością merytoryczną, w szczególności: 1) zapewnienie adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki organizacyjnej i podległych urzędów skarbowych; 2) wdrażanie i koordynowanie w zakresie właściwości komórki organizacyjnej stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych w urzędach skarbowych; 3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami; 4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych; 5) ochrona informacji prawnie chronionych; 6) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 8) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2. Zadania wymienione w ust. 1 stanowią integralną część zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Skarbowej. Rozdział 2 Pion Prawno-Doradczy Zadania w zakresie obsługi prawnej realizuje Pierwszy Wydział Obsługi Prawnej (OP-1) oraz Drugi Samodzielny Oddział Obsługi Prawnej (OP-2). 2. Do zadań Pierwszego Wydziału Obsługi Prawnej (OP-1) należy, w szczególności: 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i umów; 3) informowanie naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 13

16 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora i Izby Skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym, upadłościowym, w sprawach: a) o wyjawienie majątku, b) karnych skarbowych, c) o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, d) ze skargi pauliańskiej (wyzbywania się majątku w celu pokrzywdzenia wierzyciela), e) ustanowienie kuratora, f) stwierdzenie praw do spadku po zmarłych dłużnikach urzędu skarbowego. 3. Do zadań Drugiego Samodzielnego Oddziału Obsługi Prawnej (OP-2) należy w szczególności: 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora, Izby Skarbowej oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 3) informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora i Izby Skarbowej w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym; 5) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 6) współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie przekazywania spraw toczących się przed sądami powszechnymi o odszkodowania cywilnoprawne; 7) opracowywania odpowiedzi na wezwania przedsądowe i próby ugodowe wzywające do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu czynności urzędowych; 8) udział w mediacjach pozasądowych w sprawach cywilnych. 15. Do zadań Samodzielnego Referatu Audytu Wewnętrznego (AW) należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.), a w tym w szczególności: 1) przeprowadzanie zadań zapewniających w celu dostarczenia Dyrektorowi niezależnej 14

17 i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej; 2) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Izby Skarbowej, których charakter i zakres uzgodniony jest z Dyrektorem; 3) przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań jednostki organizacyjnej do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu; 4) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego; 5) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego; 6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni; 7) sporządzanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego; 8) współpraca z Dyrektorem oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie gromadzenia materiałów i informacji istotnych dla planowania oraz realizacji zadań audytowych; 9) współpraca z audytorami zewnętrznymi, kontrolą wewnętrzną, NIK i innymi instytucjami kontrolnymi. Rozdział 3 Pion Wsparcia 16. Do zadań Samodzielnego Oddziału Wsparcia Zarządzania (WZ) należy, w szczególności: 1) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w Izbie Skarbowej i urzędach skarbowych, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, w tym: a) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Izbie Skarbowej, w tym gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej oraz współpraca z Ministerstwem Finansów w tym zakresie, b) współpraca z Dyrektorem, naczelnikami urzędów skarbowych oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie monitorowania i bieżącej oceny funkcjonującego w Izbie Skarbowej systemu kontroli zarządczej, w tym koordynacja procesu samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej i przygotowanie stosownych opracowań w tym zakresie, c) nadzorowanie, koordynacja i podejmowanie działań usprawniających działanie systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Izbie Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi procedurami, 15

18 d) bieżąca weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora w zakresie zgodności ze standardami kontroli zarządczej; 2) prowadzenie spraw dotyczących planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania przez cele na poziomie regionalnym i lokalnym; 3) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w Izbie Skarbowej; 4) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych, w tym projektu Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej lub jego zmiany, a także prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i kontrolą zgodności z prawem regulaminów organizacyjnych podległych urzędów skarbowych; 5) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; 6) sporządzanie zbiorczej informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania Izby Skarbowej, w tym sprawozdawczość organu podatkowego, z wyjątkiem sprawozdań budżetowych i finansowych; 7) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej; 8) wykonywanie innych zadań wynikających z właściwości komórki Zadania w zakresie obsługi kadr realizuje Wydział Obsługi Kadr (KA), w skład którego wchodzą Pierwszy i Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA1 i KA2) oraz Trzeci Referat Obsługi Kadr (KA3). 2. Pierwszy i Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA1 i KA2) realizuje zadania wymienione poniżej w odniesieniu do Izby Skarbowej i urzędów skarbowych wskazanych dla KA1 w ust. 3 oraz dla KA2 w ust. 4: 1) prowadzenie spraw osobowych; 2) prowadzenie spraw socjalnych; 3) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników, 4) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin; 5) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników, 6) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy; 16

19 7) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi; 8) nadzór nad realizacją w urzędach skarbowych powierzonych zadań z zakresu obsługi kadr; 9) obsługa i nadzór nad zawieraniem umów cywilnoprawnych z pracownikami. 3. Pierwszy Oddział Obsługi Kadr (KA1) realizuje obsługę kadr w urzędach skarbowych w: Pierwszym Śląskim US w Sosnowcu, Drugim Śląskim US w Bielsku-Białej, Będzinie, Pierwszym US w Bielsku-Białej, Drugim US w Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Kłobucku, Lublińcu, Mikołowie, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Tychach, Siemianowicach Śląskich, Żorach. 4. Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA2) realizuje obsługę kadr w urzędach skarbowych w: Czechowicach-Dziedzicach, Pierwszym US w Częstochowie, Drugim US w Częstochowie, Pierwszym US w Gliwicach, Drugim US w Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Pierwszym US w Katowicach, Drugim US w Katowicach, Mysłowicach, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żywcu. 5. Do zadań Trzeciego Referatu Obsługi Kadr (KA3) należy w szczególności: 1) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; 2) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń; 3) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania; 4) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art.131 Ordynacji podatkowej; 5) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 6) ewidencjonowanie i przechowywanie upoważnień Dyrektora dla pracowników Izby Skarbowej do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i załatwiania spraw. 18. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Komunikacji (KO) należy, w szczególności: 1) kreowanie wizerunku Izby Skarbowej i urzędów skarbowych, w szczególności przez upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych; 2) wykonywanie zadań rzecznika prasowego; 3) udostępnianie informacji publicznej; 17

20 4) współpraca z biurami Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) w zakresie informacji podatkowej; 5) prowadzenie stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP) Izby Skarbowej i nadzorowanie stron internetowych BIP urzędów skarbowych; 6) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników; 7) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej; 8) nadzorowanie wdrażania w urzędach skarbowych procedur i standardów obsługi podatnika i innych podmiotów; 9) monitorowanie jakości obsługi podatnika i innych podmiotów w urzędach skarbowych; 10) nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych przez urzędy skarbowe badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędzie skarbowym oraz oczekiwań podatnika. 19. Do zadań Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej (KW) należy, w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli w urzędach skarbowych; 2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych; 3) załatwianie oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków; 4) rozpatrywanie skarg na pracowników Izby Skarbowej; 5) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego. Rozdział 4 Pion Finansowo-Księgowy 20. Do zadań Samodzielnego Oddziału Rachunkowości Budżetowej (RB) należy, w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej; 2) realizacja planu finansowego; 3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki budżetowej; 4) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych; 5) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej; 6) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika; 7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych; 18

21 8) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 10) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami Izby Skarbowej jako płatnika; 11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie dokumentów kasowych oraz arkuszy spisu z natury; 12) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej; 13) sporządzanie sprawozdań GUS i innych na potrzeby Ministerstwa Finansów z zakresu działania komórki. 21. Do zadań Wydziału Płac (RW) należą sprawy realizowane przez: 1) Pierwszy Referat Płac (RW1), do którego zadań należy: a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami dla Izby Skarbowej, Biur Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej i Będzinie oraz urzędów skarbowych w: Chorzowie, Pierwszym US w Gliwicach, Drugim US w Gliwicach, Jaworznie, Pierwszym US w Katowicach, Drugim US w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Pierwszym Śląskim US w Sosnowcu, b) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, c) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń z zakresu działania referatu, d) sporządzenie zaświadczeń, informacji i innych sprawozdań z zakresu działania referatu; 2) Drugi Referat Płac (RW2), do którego zadań należy: a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami dla urzędów skarbowych w: Pierwszym US w Bielsku-Białej, Drugim US w Bielsku-Białej, Drugim Śląskim US w Bielsku-Białej, Cieszynie, Czechowicach - Dziedzicach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Tychach, Żorach, Żywcu. b) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń z zakresu działania referatu. c) sporządzenie zaświadczeń, informacji i innych sprawozdań z zakresu działania referatu. 3) Trzeci Referat Płac (RW3), do którego zadań należy: a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami dla urzędów skarbowych w: Będzinie, Bytomiu, Pierwszym US w Częstochowie, Drugim US w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Zawierciu, 19

22 b) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń z zakresu działania referatu. c) sporządzenie zaświadczeń, informacji i innych sprawozdań z zakresu działania referatu. 22. Do zadań Samodzielnego Oddziału Planowania i Kontroli Finansowej (RK) należy w szczególności: 1) planowanie budżetowe w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 2) monitorowanie i analiza budżetowa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 3) koordynowanie kontroli finansowej w Izbie Skarbowej; 4) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego; 5) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych z cz.77; 6) koordynowanie przebiegu procesów i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędzie skarbowym; 7) sporządzanie wniosków do Ministerstwa Finansów na dodatkowe środki budżetowe; 8) obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor; Rozdział 5 Pion Logistyki 23. Do zadań Wydziału Logistyki należą sprawy realizowane przez: 1) Pierwszy Oddział Logistyki (LO1), do którego zadań należy, w szczególności: a) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych w szczególności w zakresie: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, formularzy,i druków, druków mandatów i kwitariuszy przychodowe K-103, centrali i sieci telefonicznej, gospodarki biletami na przejazdy lokalne środkami komunikacji miejskiej, w tym dystrybucja na US, b) obsługa deklaracji podatku od nieruchomości; c) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Skarbowej i urzędów skarbowych oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie działalności Wydziału; d) kontrola merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych, gdy Wydział Logistyki występuje jako wnioskodawca; e) pełnienie roli wnioskodawcy dla zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo