DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ."

Transkrypt

1

2

3 2

4 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 7 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ... 9 DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wspólne komórek organizacyjnych Rozdział 2 Pion prawno-doradczy Pierwsze Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej Drugie Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Audytu Wewnętrznego Rozdział 3 Pion wsparcia Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania Wydział Obsługi Kadr Pierwszy Oddział Obsługi Kadr Drugi Oddział Obsługi Kadr Trzeci Referat Obsługi Kadr Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Komunikacji Rozdział 4 Pion finansowo-księgowy Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej Samodzielny Oddział Płac Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej Rozdział 5 Pion logistyki Pierwszy Samodzielny Oddział Logistyki Drugi Samodzielny Oddział Logistyki Trzeci Samodzielny Oddział Logistyki Wydział Informatyki Pierwszy Referat Informatyki Drugi Referat Informatyki Trzeci Referat Informatyki Czwarty Referat Informatyki Piąty Referat Informatyki Szósty Referat Informatyki Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Ochrony Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Rozdział 6 Pion kontroli Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej, Współpracy Międzynarodowej, Spraw Karnych Skarbowych

5 1. Referat Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Referat Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających Referat Współpracy Międzynarodowej Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej Rozdział 7 Pion poboru i egzekucji Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich Pierwszy Oddział Spraw Wierzycielskich Drugi Oddział Spraw Wierzycielskich Oddział Egzekucji Administracyjnej Rozdział 8 Pion orzecznictwa Wydział Podatków Dochodowych Pierwszy Oddział Podatków Dochodowych Drugi Oddział Podatków Dochodowych Trzeci Oddział Podatków Dochodowych Czwarty Oddział Podatków Dochodowych Samodzielny Oddział Podatków Majątkowych Wydział Podatku od Towarów i Usług Pierwszy Oddział Podatku od Towarów i Usług Drugi Oddział Podatku od Towarów i Usług Trzeci Oddział Podatku od Towarów i Usług Czwarty Oddział Podatku od Towarów i Usług Rozdział 9 Samodzielny Oddział ds. Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (centrum kompetencyjne) DZIAŁ V ZASADY ORGANIZACJI PRACY IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Dyrektor Rozdział 3 Wicedyrektorzy Rozdział 4 Główny Księgowy Rozdział 5 Kierownicy Rozdział 6 Pracownicy DZIAŁ VI ZAKRES NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ KIEROWNICTWO IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ VII ZAKRES STAŁYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW IZBY SKARBOWEJ DO WYDAWANIA DECYZJI, PODPISYWANIA PISM I WYRAŻANIA OPINII W OKREŚLONYCH SPRAWACH

6 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) organizację Izby Skarbowej we Wrocławiu; 2) strukturę organizacyjną Izby Skarbowej; 3) zakres zadań komórek organizacyjnych; 4) zasady organizacji pracy Izby Skarbowej; 5) zakres nadzoru sprawowanego przez Dyrektora i wicedyrektora (wicedyrektorów) oraz Głównego Księgowego; 6) zakres stałych uprawnień - wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników obsługujących Dyrektora Izby Skarbowej zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach. 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu; 2) Izbie Skarbowej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową we Wrocławiu; 3) jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową wraz z podległymi urzędami skarbowymi, działającą w zakresie spraw organizacyjno-finansowych; 4) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu; 5) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Izby Skarbowej we Wrocławiu; 6) naczelnikach urzędów skarbowych należy przez to rozumieć organy podatkowe I instancji i egzekucyjne, dla których organem odwoławczym jest Dyrektor; 7) urzędach skarbowych należy przez to rozumieć urzędy skarbowe podlegające Izbie Skarbowej; 8) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć: wydziały, samodzielne oddziały, oddziały, samodzielne referaty, referaty, wieloosobowe oraz jednoosobowe stanowiska pracy wchodzące w skład Izby Skarbowej; 9) kierownikach komórek organizacyjnych należy przez to rozumieć: naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych oddziałów i oddziałów, kierowników 5

7 samodzielnych referatów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy; 10) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Izby Skarbowej obsługującego Dyrektora; 11) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin organizacyjny; 12) Statucie Izby Skarbowej należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 15). DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Jednostka organizacyjna W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową., Izba Skarbowa, wraz z podległymi urzędami skarbowymi, tworzy jednostkę organizacyjną. 2. W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące urzędy skarbowe: 1) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu; 2) Urząd Skarbowy w Bolesławcu; 3) Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej; 4) Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie; 5) Urząd Skarbowy w Głogowie; 6) Urząd Skarbowy w Górze. 7) Urząd Skarbowy w Jaworze; 8) Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze; 9) Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze; 10) Urząd Skarbowy w Kłodzku; 11) Urząd Skarbowy w Legnicy; 12) Urząd Skarbowy w Lubaniu; 6

8 13) Urząd Skarbowy w Lubinie; 14) Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim; 15) Urząd Skarbowy w Miliczu; 16) Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie; 17) Urząd Skarbowy w Oleśnicy; 18) Urząd Skarbowy w Oławie; 19) Urząd Skarbowy w Polkowicach, 20) Urząd Skarbowy w Strzelinie; 21) Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej; 22) Urząd Skarbowy w Świdnicy; 23) Urząd Skarbowy w Trzebnicy; 24) Urząd Skarbowy w Wałbrzychu; 25) Urząd Skarbowy w Wołowie; 26) Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna; 27) Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki; 28) Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole; 29) Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto; 30) Urząd Skarbowy Wrocław- Śródmieście; 31) Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu; 32) Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich; 33) Urząd Skarbowy w Zgorzelcu; 34) Urząd Skarbowy w Złotoryi Jednostka organizacyjna prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca jednostka budżetowa. 2. Kierownikiem jednostki organizacyjnej jest Dyrektor. Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Skarbowej jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Finansów. 2. Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu obejmuje 7

9 województwo dolnośląskie 3. Siedzibą Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu jest Wrocław. 6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Skarbowej. Rozdział 3 Izba Skarbowa 7. Izba Skarbowa obsługuje Dyrektora w zakresie zadań organu podatkowego i organu nadzoru nad organami egzekucyjnymi, a także innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie zadań kierownika jednostki organizacyjnej Do podstawowych zadań Izby Skarbowej należy obsługa Dyrektora w zakresie: 1) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych woj. dolnośląskiego oraz do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 2) rozstrzygania w pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów; 3) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w pkt. 2; 4) orzecznictwo w pierwszej i drugiej instancji w zakresie egzekucji administracyjnej, gdy organem egzekucyjnym jest dyrektor oddziału ZUS i dyrektor izby celnej; 5) zarządzania ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych; 6) ustalania i udzielania oraz analizowania prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów; 7) zadań kierownika jednostki organizacyjnej; 8) wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 2. Izba Skarbowa jest organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w sprawach należących do właściwości podległych urzędów skarbowych. 9. Izba Skarbowa działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.); 8

10 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1441); 4) zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15); 5) przepisów odrębnych; 6) regulaminu organizacyjnego. DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ W Izbie Skarbowej funkcjonują następujące stanowiska nadzorujące piony organizacyjne: 1) Dyrektor Izby Skarbowej pion prawno-doradczy (DIS) i wsparcia (WDW); 2) Główny Księgowy pion finansowo-księgowy (GKI); 3) Wicedyrektor ds. Logistyki pion logistyki (WDL); 4) Wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji - pion kontroli (WDK), poboru i egzekucji (WDE); 5) Wicedyrektor ds. Orzecznictwa - pion orzecznictwa (WDO). 2. Strukturę Izby Skarbowej tworzą następujące komórki organizacyjne, funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych: 1) pion prawno-doradczy (DIS): a) Pierwsze Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP-1); b) Drugie Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP-2); c) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Audytu Wewnętrznego (AW); 2) pion wsparcia (WDW): a) Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania (WZ); b) Wydział Obsługi Kadr (KA): - Pierwszy Oddział Obsługi Kadr (KA1); - Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA2); - Trzeci Referat Obsługi Kadr (KA3); c) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Komunikacji (KO); 9

11 3) pion finansowo-księgowy (GKI): a) Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej (RB); b) Samodzielny Oddział Płac (RW); c) Samodzielny Oddział Planowania (RK); 4) pion logistyki (WDL): a) Pierwszy Samodzielny Oddział Logistyki (LO1); b) Drugi Samodzielny Oddział Logistyki (LO2); c) Trzeci Samodzielny Oddział Logistyki (LO3); d) Wydział Informatyki (IF): - Pierwszy Referat Informatyki (IF1); - Drugi Referat Informatyki (IF2); - Trzeci Referat Informatyki (IF3); - Czwarty Referat Informatyki (IF4); - Piąty Referat Informatyki (IF5); - Szósty Referat Informatyki (IF6); e) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Ochrony (IN); f) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa I Higieny Pracy (BH); 5) pion kontroli (WDK): a) Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających, Współpracy Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych (ZRKPWMKS): - Referat Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym (ZR); - Referat Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających (KP); - Referat Współpracy Międzynarodowej (WM); - Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS); b) Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW); 6) pion poboru i egzekucji (WDE): Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich: a) Pierwszy Oddział Spraw Wierzycielskich (SW1); b) Drugi Oddział Spraw Wierzycielskich (SW2); c) Oddział Egzekucji Administracyjnej (EA); 7) pion orzecznictwa (WDO): a) Wydział Podatków Dochodowych (PD): - Pierwszy Oddział Podatku Dochodowego (PD1); 10

12 - Drugi Oddział Podatku Dochodowego (PD2); - Trzeci Oddział Podatku Dochodowego (PD3); - Czwarty Oddział Podatku Dochodowego (PD4); b) Samodzielny Oddział Podatków Majątkowych (PM); c) Wydział Podatku od Towarów i Usług (PT): - Pierwszy Oddział Podatku od Towarów (PT1); - Drugi Oddział Podatku od Towarów (PT2); - Trzeci Oddział Podatku od Towarów (PT3); - Czwarty Oddział Podatku od Towarów (PT4); 8) Samodzielny Oddział ds. Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (centrum kompetencyjne) (CK). 11 Schemat organizacyjny Izby Skarbowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu Przy Izbie Skarbowej działa Komisja Dyscyplinarna rozpoznająca w I instancji sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Izbie Skarbowej i podległych urzędach skarbowych. 2. Wyznaczonym pracownikom w Izbie Skarbowej powierza się funkcje: 1) Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych OIN; 2) Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI; 3) Rzecznika Dyscyplinarnego RD; 4) Rzecznika Prasowego PR. 3. Pracownicy, którym powierzono pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, realizują swoje zadania pod bezpośrednim nadzorem dyrektora. DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wspólne komórek organizacyjnych Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby Skarbowej należy, zgodnie z ich właściwością merytoryczną, w szczególności: 11

13 1) podejmowanie działań dla zapewnienia adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki i podległych urzędów skarbowych; 2) wdrażanie i koordynowanie stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych w urzędach skarbowych; 3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa; 4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych; 5) ochrona informacji prawnie chronionych; 6) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 8) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zadania wymienione w ust. 1 stanowią integralną część zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Skarbowej. Rozdział 2 Pion prawno-doradczy Pierwsze Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora Izby Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, Izby Skarbowej i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 3) informowanie Dyrektora Izby Skarbowej i naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora Izby Skarbowej i Izby Skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym; 5) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2. Drugie Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej 12

14 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora Izby Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, Izby Skarbowej i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 3) informowanie Dyrektora Izby Skarbowej i naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora Izby Skarbowej i Izby Skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym; 5) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 15. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Audytu Wewnętrznego 1) przeprowadzanie zadań zapewniających w celu dostarczenia dyrektorowi niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej; 2) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Izby Skarbowej, których charakter i zakres uzgodniony jest z dyrektorem; 3) przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań jednostki organizacyjnej do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu; 4) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego; 5) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego; 6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni; 7) sporządzanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego; 8) współpraca z dyrektorem oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie gromadzenia materiałów i informacji istotnych dla planowania oraz realizacji zadań audytowych; 9) współpraca z audytorami zewnętrznymi, kontrolą wewnętrzną, NIK i innymi instytucjami kontrolnymi. 13

15 Rozdział 3 Pion wsparcia 16. Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania 1) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie skarbowej i urzędach skarbowych w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, w tym: a) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w izbie skarbowej, w tym gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej oraz współpraca z Ministerstwem Finansów w tym zakresie, b) współpraca z Dyrektorem Izby Skarbowej, naczelnikami urzędów skarbowych oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie monitorowania i bieżącej oceny funkcjonującego w izbie skarbowej systemu kontroli zarządczej, w tym koordynacja procesu samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w izbie i przygotowanie stosownych opracowań w tym zakresie, c) nadzorowanie, koordynacja i podejmowanie działań usprawniających działanie systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w izbie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) bieżąca weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez dyrektora w zakresie zgodności ze standardami kontroli zarządczej; 2) prowadzenie spraw dotyczących planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania poprzez cele na poziomie regionalnym i lokalnym; 3) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w izbie skarbowej; 4) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych, w tym projektu regulaminu organizacyjnego Izby lub jego zmiany, a także prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i kontrolą zgodności z prawem regulaminów organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych; 5) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; 14

16 6) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania Izby Skarbowej, z wyłączeniem sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, w tym sprawozdawczość organu podatkowego, z wyjątkiem sprawozdań budżetowych i finansowych; 7) przygotowywanie, ewidencjonowanie i przechowywanie upoważnień Dyrektora dla pracowników Izby Skarbowej do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i załatwiania spraw; 8) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej; 9) współpraca z: a) Urzędem Kontroli Skarbowej i Izbą Celną; b) organami samorządu terytorialnego; c) organami administracji zespolonej i niezespolonej. 17. Wydział Obsługi Kadr 1. Pierwszy Oddział Obsługi Kadr 1) prowadzenie spraw osobowych; 2) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników; 3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin; 4) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników; 5) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy; 6) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń; 7) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania; 8) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi; 9) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art.131 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.); 10) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 15

17 11) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów administracji publicznej na podstawie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 z późn. zm.); 12) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników organu administracji publicznej na podstawie art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Drugi Oddział Obsługi Kadr 1) prowadzenie spraw osobowych 2) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników; 3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin; 4) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników; 5) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy; 6) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń; 7) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania; 8) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi; 9) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art.131 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.); 10) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 11) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów administracji publicznej na podstawie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 z późn. zm.); 12) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników organu administracji publicznej na podstawie art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 3. Trzeci Referat Obsługi Kadr Do zadań komórki należy, w szczególności: 1) prowadzenie spraw socjalnych; 2) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. 16

18 18. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Komunikacji 1) kreowanie wizerunku Izby Skarbowej i urzędów skarbowych, w szczególności przez upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych; 2) wsparcie Rzecznika prasowego w wykonywaniu jego obowiązków; 3) udostępnianie informacji publicznej; 4) koordynowanie zadań w zakresie systemu obsługi i wsparcia podatnika; 5) współpraca z biurami Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w zakresie informacji podatkowej; 6) prowadzenie strony internetowej biuletynu informacji publicznej (BIP) dolnośląskiej administracji podatkowej; 7) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników; 8) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej; 9) nadzorowanie wdrażania w urzędach skarbowych procedur i standardów obsługi podatnika; 10) monitorowanie i nadzorowanie jakości obsługi podatnika w urzędach skarbowych; 11) nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych przez urzędy skarbowe badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędzie oraz oczekiwań podatnika. Rozdział 4 Pion finansowo-księgowy 19. Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej 1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej; 2) realizacja planu finansowego; 3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki budżetowej; 4) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych; 5) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej; 6) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika; 7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych; 17

19 8) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 10) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami Izby Skarbowej, jako płatnika; 11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 20. Samodzielny Oddział Płac 1) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami; 2) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika; 3) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń. 21. Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej 1) planowanie budżetowe w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 2) monitorowanie i analiza budżetowa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 3) koordynowanie kontroli finansowej w izbie skarbowej; 4) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej; 5) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego; 6) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych; 7) koordynowanie przebiegu procesów i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędzie skarbowym. Rozdział 5 Pion logistyki Pierwszy Samodzielny Oddział Logistyki 1) prowadzenie spraw organizacyjnych Izby Skarbowej; 2) obsługa administracyjna Izby Skarbowej; 3) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych oraz dystrybucja materiałów i urządzeń, 4) administrowanie ruchomymi składnikami majątkowymi; 5) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Izby Skarbowej; 18

20 6) prowadzenie spraw związanych z niszczeniem dokumentów, utylizacją zużytych materiałów oraz likwidacją składników majątkowych; 7) prowadzenie gospodarki transportowej; 8) prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych. 2. Drugi Samodzielny Oddział Logistyki 2) administrowanie lokalami i nieruchomościami Izby Skarbowej; 3) prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych; 4) prowadzenie systemu informatycznego Zasobów Resortu Finansów Machina ; 5) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym współpraca z innymi jednostkami podległymi Ministrowi Finansów przy realizacji wspólnych zamówień publicznych; 6) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Izby i urzędów skarbowych oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych; 7) prowadzenie rejestru umów Izby Skarbowej. 3. Trzeci Samodzielny Oddział Logistyki 1) obsługa kancelaryjna Izby Skarbowej; 2) obsługa sekretarska Izby Skarbowej; 3) prowadzenie archiwum zakładowego Izby Skarbowej; 4) prowadzenie magazynu druków. Wydział Informatyki 1. Pierwszy Referat Informatyki 1) obsługa zgłoszeń użytkowników systemów eksploatowanych w izbie i urzędach skarbowych; 2) wsparcie użytkowników w zakresie obsługi aplikacji podatkowych; 3) realizacja szkoleń informatycznych; 4) realizacja procesów zarządzania incydentem; 5) zgłaszanie propozycji zmian w eksploatowanych aplikacjach podatkowych; 6) udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie. 2. Drugi Referat Informatyki 19

21 1) w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów podatkowych i obsługi: a) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wdrożeniowych w izbie i urzędach skarbowych w zakresie centralnych i regionalnych rozwiązań informatycznych, b) obsługa na poziomie regionalnym wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień użytkownikom, c) prowadzenie rejestru uprawnień oraz okresowa weryfikacja nadanych uprawnień, d) obsługa zamówień na informacje z systemów informatycznych, tworzenie skryptów, e) analiza potrzeb i rozwój usług informatycznych wspierających procesy pomocnicze, f) określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie; 2) w zakresie bezpieczeństwa IT i analizy ryzyka: a) zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w izbie i urzędach skarbowych; b) projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie zabezpieczeń danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, c) udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) nadzór nad realizacją kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemach informatycznych Izby i urzędów, e) zarządzanie ryzykiem technologicznym (w zakresie zadań komórki IF), f) realizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; 3) przechowywanie haseł oraz szyfrowanych kopii bezpieczeństwa z urzędów skarbowych. 3. Trzeci Referat Informatyki 1) zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki; 2) administrowanie systemem informatycznym jednostki; 3) przygotowanie stanowisk informatycznych, nadzór i przegląd stacji roboczych; 4) instruktaż, szkolenie stanowiskowe oraz wsparcie użytkownika infrastruktury informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji; 5) obsługa zgłoszeń i usuwanie awarii lokalnego systemu informatycznego; 6) obsługa na poziomie lokalnym wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień użytkownikom; 7) realizacja polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa; 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo