DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ."

Transkrypt

1

2

3 2

4 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 7 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ... 9 DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wspólne komórek organizacyjnych Rozdział 2 Pion prawno-doradczy Pierwsze Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej Drugie Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Audytu Wewnętrznego Rozdział 3 Pion wsparcia Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania Wydział Obsługi Kadr Pierwszy Oddział Obsługi Kadr Drugi Oddział Obsługi Kadr Trzeci Referat Obsługi Kadr Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Komunikacji Rozdział 4 Pion finansowo-księgowy Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej Samodzielny Oddział Płac Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej Rozdział 5 Pion logistyki Pierwszy Samodzielny Oddział Logistyki Drugi Samodzielny Oddział Logistyki Trzeci Samodzielny Oddział Logistyki Wydział Informatyki Pierwszy Referat Informatyki Drugi Referat Informatyki Trzeci Referat Informatyki Czwarty Referat Informatyki Piąty Referat Informatyki Szósty Referat Informatyki Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Ochrony Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Rozdział 6 Pion kontroli Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Spraw Kontroli Podatkowej, Współpracy Międzynarodowej, Spraw Karnych Skarbowych

5 1. Referat Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym Referat Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających Referat Współpracy Międzynarodowej Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej Rozdział 7 Pion poboru i egzekucji Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich Pierwszy Oddział Spraw Wierzycielskich Drugi Oddział Spraw Wierzycielskich Oddział Egzekucji Administracyjnej Rozdział 8 Pion orzecznictwa Wydział Podatków Dochodowych Pierwszy Oddział Podatków Dochodowych Drugi Oddział Podatków Dochodowych Trzeci Oddział Podatków Dochodowych Czwarty Oddział Podatków Dochodowych Samodzielny Oddział Podatków Majątkowych Wydział Podatku od Towarów i Usług Pierwszy Oddział Podatku od Towarów i Usług Drugi Oddział Podatku od Towarów i Usług Trzeci Oddział Podatku od Towarów i Usług Czwarty Oddział Podatku od Towarów i Usług Rozdział 9 Samodzielny Oddział ds. Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (centrum kompetencyjne) DZIAŁ V ZASADY ORGANIZACJI PRACY IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Dyrektor Rozdział 3 Wicedyrektorzy Rozdział 4 Główny Księgowy Rozdział 5 Kierownicy Rozdział 6 Pracownicy DZIAŁ VI ZAKRES NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ KIEROWNICTWO IZBY SKARBOWEJ DZIAŁ VII ZAKRES STAŁYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW IZBY SKARBOWEJ DO WYDAWANIA DECYZJI, PODPISYWANIA PISM I WYRAŻANIA OPINII W OKREŚLONYCH SPRAWACH

6 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) organizację Izby Skarbowej we Wrocławiu; 2) strukturę organizacyjną Izby Skarbowej; 3) zakres zadań komórek organizacyjnych; 4) zasady organizacji pracy Izby Skarbowej; 5) zakres nadzoru sprawowanego przez Dyrektora i wicedyrektora (wicedyrektorów) oraz Głównego Księgowego; 6) zakres stałych uprawnień - wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników obsługujących Dyrektora Izby Skarbowej zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach. 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu; 2) Izbie Skarbowej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową we Wrocławiu; 3) jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć Izbę Skarbową wraz z podległymi urzędami skarbowymi, działającą w zakresie spraw organizacyjno-finansowych; 4) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu; 5) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Izby Skarbowej we Wrocławiu; 6) naczelnikach urzędów skarbowych należy przez to rozumieć organy podatkowe I instancji i egzekucyjne, dla których organem odwoławczym jest Dyrektor; 7) urzędach skarbowych należy przez to rozumieć urzędy skarbowe podlegające Izbie Skarbowej; 8) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć: wydziały, samodzielne oddziały, oddziały, samodzielne referaty, referaty, wieloosobowe oraz jednoosobowe stanowiska pracy wchodzące w skład Izby Skarbowej; 9) kierownikach komórek organizacyjnych należy przez to rozumieć: naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych oddziałów i oddziałów, kierowników 5

7 samodzielnych referatów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy; 10) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Izby Skarbowej obsługującego Dyrektora; 11) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin organizacyjny; 12) Statucie Izby Skarbowej należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 15). DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Jednostka organizacyjna W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową., Izba Skarbowa, wraz z podległymi urzędami skarbowymi, tworzy jednostkę organizacyjną. 2. W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące urzędy skarbowe: 1) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu; 2) Urząd Skarbowy w Bolesławcu; 3) Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej; 4) Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie; 5) Urząd Skarbowy w Głogowie; 6) Urząd Skarbowy w Górze. 7) Urząd Skarbowy w Jaworze; 8) Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze; 9) Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze; 10) Urząd Skarbowy w Kłodzku; 11) Urząd Skarbowy w Legnicy; 12) Urząd Skarbowy w Lubaniu; 6

8 13) Urząd Skarbowy w Lubinie; 14) Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim; 15) Urząd Skarbowy w Miliczu; 16) Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie; 17) Urząd Skarbowy w Oleśnicy; 18) Urząd Skarbowy w Oławie; 19) Urząd Skarbowy w Polkowicach, 20) Urząd Skarbowy w Strzelinie; 21) Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej; 22) Urząd Skarbowy w Świdnicy; 23) Urząd Skarbowy w Trzebnicy; 24) Urząd Skarbowy w Wałbrzychu; 25) Urząd Skarbowy w Wołowie; 26) Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna; 27) Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki; 28) Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole; 29) Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto; 30) Urząd Skarbowy Wrocław- Śródmieście; 31) Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu; 32) Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich; 33) Urząd Skarbowy w Zgorzelcu; 34) Urząd Skarbowy w Złotoryi Jednostka organizacyjna prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca jednostka budżetowa. 2. Kierownikiem jednostki organizacyjnej jest Dyrektor. Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Skarbowej jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Finansów. 2. Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu obejmuje 7

9 województwo dolnośląskie 3. Siedzibą Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu jest Wrocław. 6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Skarbowej. Rozdział 3 Izba Skarbowa 7. Izba Skarbowa obsługuje Dyrektora w zakresie zadań organu podatkowego i organu nadzoru nad organami egzekucyjnymi, a także innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie zadań kierownika jednostki organizacyjnej Do podstawowych zadań Izby Skarbowej należy obsługa Dyrektora w zakresie: 1) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych woj. dolnośląskiego oraz do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 2) rozstrzygania w pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów; 3) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w pkt. 2; 4) orzecznictwo w pierwszej i drugiej instancji w zakresie egzekucji administracyjnej, gdy organem egzekucyjnym jest dyrektor oddziału ZUS i dyrektor izby celnej; 5) zarządzania ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych; 6) ustalania i udzielania oraz analizowania prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów; 7) zadań kierownika jednostki organizacyjnej; 8) wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 2. Izba Skarbowa jest organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w sprawach należących do właściwości podległych urzędów skarbowych. 9. Izba Skarbowa działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.); 8

10 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1441); 4) zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15); 5) przepisów odrębnych; 6) regulaminu organizacyjnego. DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ W Izbie Skarbowej funkcjonują następujące stanowiska nadzorujące piony organizacyjne: 1) Dyrektor Izby Skarbowej pion prawno-doradczy (DIS) i wsparcia (WDW); 2) Główny Księgowy pion finansowo-księgowy (GKI); 3) Wicedyrektor ds. Logistyki pion logistyki (WDL); 4) Wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji - pion kontroli (WDK), poboru i egzekucji (WDE); 5) Wicedyrektor ds. Orzecznictwa - pion orzecznictwa (WDO). 2. Strukturę Izby Skarbowej tworzą następujące komórki organizacyjne, funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych: 1) pion prawno-doradczy (DIS): a) Pierwsze Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP-1); b) Drugie Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej (OP-2); c) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Audytu Wewnętrznego (AW); 2) pion wsparcia (WDW): a) Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania (WZ); b) Wydział Obsługi Kadr (KA): - Pierwszy Oddział Obsługi Kadr (KA1); - Drugi Oddział Obsługi Kadr (KA2); - Trzeci Referat Obsługi Kadr (KA3); c) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Komunikacji (KO); 9

11 3) pion finansowo-księgowy (GKI): a) Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej (RB); b) Samodzielny Oddział Płac (RW); c) Samodzielny Oddział Planowania (RK); 4) pion logistyki (WDL): a) Pierwszy Samodzielny Oddział Logistyki (LO1); b) Drugi Samodzielny Oddział Logistyki (LO2); c) Trzeci Samodzielny Oddział Logistyki (LO3); d) Wydział Informatyki (IF): - Pierwszy Referat Informatyki (IF1); - Drugi Referat Informatyki (IF2); - Trzeci Referat Informatyki (IF3); - Czwarty Referat Informatyki (IF4); - Piąty Referat Informatyki (IF5); - Szósty Referat Informatyki (IF6); e) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Ochrony (IN); f) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Bezpieczeństwa I Higieny Pracy (BH); 5) pion kontroli (WDK): a) Wydział Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających, Współpracy Międzynarodowej i Spraw Karnych Skarbowych (ZRKPWMKS): - Referat Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym (ZR); - Referat Spraw Kontroli Podatkowej i Czynności Sprawdzających (KP); - Referat Współpracy Międzynarodowej (WM); - Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS); b) Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW); 6) pion poboru i egzekucji (WDE): Wydział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Wierzycielskich: a) Pierwszy Oddział Spraw Wierzycielskich (SW1); b) Drugi Oddział Spraw Wierzycielskich (SW2); c) Oddział Egzekucji Administracyjnej (EA); 7) pion orzecznictwa (WDO): a) Wydział Podatków Dochodowych (PD): - Pierwszy Oddział Podatku Dochodowego (PD1); 10

12 - Drugi Oddział Podatku Dochodowego (PD2); - Trzeci Oddział Podatku Dochodowego (PD3); - Czwarty Oddział Podatku Dochodowego (PD4); b) Samodzielny Oddział Podatków Majątkowych (PM); c) Wydział Podatku od Towarów i Usług (PT): - Pierwszy Oddział Podatku od Towarów (PT1); - Drugi Oddział Podatku od Towarów (PT2); - Trzeci Oddział Podatku od Towarów (PT3); - Czwarty Oddział Podatku od Towarów (PT4); 8) Samodzielny Oddział ds. Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (centrum kompetencyjne) (CK). 11 Schemat organizacyjny Izby Skarbowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu Przy Izbie Skarbowej działa Komisja Dyscyplinarna rozpoznająca w I instancji sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Izbie Skarbowej i podległych urzędach skarbowych. 2. Wyznaczonym pracownikom w Izbie Skarbowej powierza się funkcje: 1) Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych OIN; 2) Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI; 3) Rzecznika Dyscyplinarnego RD; 4) Rzecznika Prasowego PR. 3. Pracownicy, którym powierzono pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, realizują swoje zadania pod bezpośrednim nadzorem dyrektora. DZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH IZBY SKARBOWEJ Rozdział 1 Zadania wspólne komórek organizacyjnych Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Izby Skarbowej należy, zgodnie z ich właściwością merytoryczną, w szczególności: 11

13 1) podejmowanie działań dla zapewnienia adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki i podległych urzędów skarbowych; 2) wdrażanie i koordynowanie stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych w urzędach skarbowych; 3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa; 4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych; 5) ochrona informacji prawnie chronionych; 6) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 8) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zadania wymienione w ust. 1 stanowią integralną część zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Skarbowej. Rozdział 2 Pion prawno-doradczy Pierwsze Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora Izby Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, Izby Skarbowej i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 3) informowanie Dyrektora Izby Skarbowej i naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora Izby Skarbowej i Izby Skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym; 5) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 2. Drugie Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej 12

14 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora Izby Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, Izby Skarbowej i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 3) informowanie Dyrektora Izby Skarbowej i naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 4) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora Izby Skarbowej i Izby Skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym; 5) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 15. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Audytu Wewnętrznego 1) przeprowadzanie zadań zapewniających w celu dostarczenia dyrektorowi niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej; 2) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Izby Skarbowej, których charakter i zakres uzgodniony jest z dyrektorem; 3) przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań jednostki organizacyjnej do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu; 4) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego; 5) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego; 6) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni; 7) sporządzanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego; 8) współpraca z dyrektorem oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie gromadzenia materiałów i informacji istotnych dla planowania oraz realizacji zadań audytowych; 9) współpraca z audytorami zewnętrznymi, kontrolą wewnętrzną, NIK i innymi instytucjami kontrolnymi. 13

15 Rozdział 3 Pion wsparcia 16. Samodzielny Oddział Wsparcia Zarządzania 1) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie skarbowej i urzędach skarbowych w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, w tym: a) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w izbie skarbowej, w tym gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej oraz współpraca z Ministerstwem Finansów w tym zakresie, b) współpraca z Dyrektorem Izby Skarbowej, naczelnikami urzędów skarbowych oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie monitorowania i bieżącej oceny funkcjonującego w izbie skarbowej systemu kontroli zarządczej, w tym koordynacja procesu samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w izbie i przygotowanie stosownych opracowań w tym zakresie, c) nadzorowanie, koordynacja i podejmowanie działań usprawniających działanie systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w izbie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) bieżąca weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez dyrektora w zakresie zgodności ze standardami kontroli zarządczej; 2) prowadzenie spraw dotyczących planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania poprzez cele na poziomie regionalnym i lokalnym; 3) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w izbie skarbowej; 4) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej Izby Skarbowej i podległych urzędów skarbowych, w tym projektu regulaminu organizacyjnego Izby lub jego zmiany, a także prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i kontrolą zgodności z prawem regulaminów organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych; 5) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; 14

16 6) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania Izby Skarbowej, z wyłączeniem sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, w tym sprawozdawczość organu podatkowego, z wyjątkiem sprawozdań budżetowych i finansowych; 7) przygotowywanie, ewidencjonowanie i przechowywanie upoważnień Dyrektora dla pracowników Izby Skarbowej do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i załatwiania spraw; 8) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej; 9) współpraca z: a) Urzędem Kontroli Skarbowej i Izbą Celną; b) organami samorządu terytorialnego; c) organami administracji zespolonej i niezespolonej. 17. Wydział Obsługi Kadr 1. Pierwszy Oddział Obsługi Kadr 1) prowadzenie spraw osobowych; 2) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników; 3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin; 4) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników; 5) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy; 6) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń; 7) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania; 8) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi; 9) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art.131 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.); 10) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 15

17 11) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów administracji publicznej na podstawie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 z późn. zm.); 12) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników organu administracji publicznej na podstawie art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Drugi Oddział Obsługi Kadr 1) prowadzenie spraw osobowych 2) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników; 3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin; 4) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników; 5) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy; 6) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń; 7) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania; 8) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi; 9) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art.131 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.); 10) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby Skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 11) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów administracji publicznej na podstawie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 z późn. zm.); 12) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników organu administracji publicznej na podstawie art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 3. Trzeci Referat Obsługi Kadr Do zadań komórki należy, w szczególności: 1) prowadzenie spraw socjalnych; 2) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. 16

18 18. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Komunikacji 1) kreowanie wizerunku Izby Skarbowej i urzędów skarbowych, w szczególności przez upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych; 2) wsparcie Rzecznika prasowego w wykonywaniu jego obowiązków; 3) udostępnianie informacji publicznej; 4) koordynowanie zadań w zakresie systemu obsługi i wsparcia podatnika; 5) współpraca z biurami Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w zakresie informacji podatkowej; 6) prowadzenie strony internetowej biuletynu informacji publicznej (BIP) dolnośląskiej administracji podatkowej; 7) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników; 8) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej; 9) nadzorowanie wdrażania w urzędach skarbowych procedur i standardów obsługi podatnika; 10) monitorowanie i nadzorowanie jakości obsługi podatnika w urzędach skarbowych; 11) nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych przez urzędy skarbowe badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędzie oraz oczekiwań podatnika. Rozdział 4 Pion finansowo-księgowy 19. Samodzielny Oddział Rachunkowości Budżetowej 1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej; 2) realizacja planu finansowego; 3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki budżetowej; 4) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych; 5) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej; 6) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika; 7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych; 17

19 8) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 10) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami Izby Skarbowej, jako płatnika; 11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 20. Samodzielny Oddział Płac 1) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami; 2) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika; 3) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń. 21. Samodzielny Oddział Planowania i Kontroli Finansowej 1) planowanie budżetowe w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 2) monitorowanie i analiza budżetowa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym; 3) koordynowanie kontroli finansowej w izbie skarbowej; 4) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej; 5) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego; 6) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych; 7) koordynowanie przebiegu procesów i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędzie skarbowym. Rozdział 5 Pion logistyki Pierwszy Samodzielny Oddział Logistyki 1) prowadzenie spraw organizacyjnych Izby Skarbowej; 2) obsługa administracyjna Izby Skarbowej; 3) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych oraz dystrybucja materiałów i urządzeń, 4) administrowanie ruchomymi składnikami majątkowymi; 5) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Izby Skarbowej; 18

20 6) prowadzenie spraw związanych z niszczeniem dokumentów, utylizacją zużytych materiałów oraz likwidacją składników majątkowych; 7) prowadzenie gospodarki transportowej; 8) prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych. 2. Drugi Samodzielny Oddział Logistyki 2) administrowanie lokalami i nieruchomościami Izby Skarbowej; 3) prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych; 4) prowadzenie systemu informatycznego Zasobów Resortu Finansów Machina ; 5) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym współpraca z innymi jednostkami podległymi Ministrowi Finansów przy realizacji wspólnych zamówień publicznych; 6) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Izby i urzędów skarbowych oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych; 7) prowadzenie rejestru umów Izby Skarbowej. 3. Trzeci Samodzielny Oddział Logistyki 1) obsługa kancelaryjna Izby Skarbowej; 2) obsługa sekretarska Izby Skarbowej; 3) prowadzenie archiwum zakładowego Izby Skarbowej; 4) prowadzenie magazynu druków. Wydział Informatyki 1. Pierwszy Referat Informatyki 1) obsługa zgłoszeń użytkowników systemów eksploatowanych w izbie i urzędach skarbowych; 2) wsparcie użytkowników w zakresie obsługi aplikacji podatkowych; 3) realizacja szkoleń informatycznych; 4) realizacja procesów zarządzania incydentem; 5) zgłaszanie propozycji zmian w eksploatowanych aplikacjach podatkowych; 6) udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie. 2. Drugi Referat Informatyki 19

21 1) w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów podatkowych i obsługi: a) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wdrożeniowych w izbie i urzędach skarbowych w zakresie centralnych i regionalnych rozwiązań informatycznych, b) obsługa na poziomie regionalnym wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień użytkownikom, c) prowadzenie rejestru uprawnień oraz okresowa weryfikacja nadanych uprawnień, d) obsługa zamówień na informacje z systemów informatycznych, tworzenie skryptów, e) analiza potrzeb i rozwój usług informatycznych wspierających procesy pomocnicze, f) określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie; 2) w zakresie bezpieczeństwa IT i analizy ryzyka: a) zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w izbie i urzędach skarbowych; b) projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie zabezpieczeń danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, c) udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, d) nadzór nad realizacją kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemach informatycznych Izby i urzędów, e) zarządzanie ryzykiem technologicznym (w zakresie zadań komórki IF), f) realizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; 3) przechowywanie haseł oraz szyfrowanych kopii bezpieczeństwa z urzędów skarbowych. 3. Trzeci Referat Informatyki 1) zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki; 2) administrowanie systemem informatycznym jednostki; 3) przygotowanie stanowisk informatycznych, nadzór i przegląd stacji roboczych; 4) instruktaż, szkolenie stanowiskowe oraz wsparcie użytkownika infrastruktury informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji; 5) obsługa zgłoszeń i usuwanie awarii lokalnego systemu informatycznego; 6) obsługa na poziomie lokalnym wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień użytkownikom; 7) realizacja polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa; 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015 r.... ZATWIERDZAM REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W GDAŃSKU Kwiecień, 2015 r. Strona 2 z 39 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE

IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Podpis na oryginale PODSEKRETARZ STANU Jacek Kapica... ZATWIERDZAM REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 41/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU 1 kwiecień 2015 r. 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI Załącznik do zarządzenia Nr 22/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. Z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Tomasz Strąk /podpis na oryginale/...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE styczeń, 2016 r. 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 26/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ^/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ^/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 020-2-^/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Izbic Skarbowej w Kielcach Regulaminu organizacyjnego Na podstawie 5 ust.l Statutu Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor

Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 8 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 5 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 30/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11 Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Skarbowej w Gdańsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Skarbowej w Gdańsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2012 Z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Maciej Młodzikowski 25 czerwca 2012 r.... data i podpis REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW FABRYCZNA kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W POLKOWICACH kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie z dnia 31 marca 2014 r REGULAMIN ORGANIZACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Z aiw ierd sara roowei, ^ 0*3 2 ^ 1 Załącznik ni' 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę organizacyjną Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto; 2)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-PSIE POLE kwiecień 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 2 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2 Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OŁAWIE kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KŁODZKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU Załącznik do Zarządzenia Nr 134/2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO kwiecień, 2015 r. 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNICY kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WAŁBRZYCHU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W LUBINIE kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W ZGORZELCU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE. marzec, 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE. marzec, 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 17/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE marzec, 2015 r. Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W LĘBORKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4 Rozdział 3 Urząd

Bardziej szczegółowo