Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. WYKONAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. WYKONAWCY"

Transkrypt

1 GOZ /12 Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci PIP WAN I. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawców: Pytanie 1: W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnych w celu określenia możliwości technicznych w lokalizacjach dostarczenia łącz internetowych niezbędnych do zestawienia sieci WAN PIP, bardzo prosimy o możliwie jak najszybsze udostępnienie informacji o osobach kontaktowych w każdej z lokalizacji z podaniem do tych osób numerów telefonów kontaktowych. Proszę o podanie listy osób do kontaktu w celu przeprowadzenia wizji technicznych w terenie, koniecznych do dokładnego określenia kosztów nakładów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Spis osób uprawnionych do kontaktu w poszczególnych jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy zawarty jest w załączniku numer 1 do pisma. Pytanie 2: Czy Zamawiający w każdej z lokalizacji sieci WAN PIP będącej przedmiotem postępowania posiada telefoniczne linie analogowe? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi Wykonawcy zgodę na wykorzystanie tych linii do zestawienia na nich dostępów internetowych? Jeśli tak, to prosimy o podanie numerów linii, które będzie można do tego celu wykorzystać (muszą to być inne numery, niż te, na których obecnie jest zestawiona usługa internetowa w ramach realizowanej przez obecnego Wykonawcę sieci WAM PIP). Odpowiedź: Informacja o liniach zawarta jest w załączniku numer 2 do pisma. Pytanie 3: Czy w lokalizacjach, w których Zamawiający nie posiada linii, lub też jeśli są to linie analogowe wykorzystywane do zestawienia usług internetowych w obecnie funkcjonującej sieci WAN PIP, Zamawiający wyrazi zgodę, upoważni Wykonawcę do zamówienia w tych lokalizacjach nowych linii (Wykonawca zamówi te linie na siebie i poniesie koszt zamówienia oraz ich utrzymania, niezbędne jest do tego celu wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zamówienie ich do lokalizacji, do których Zamawiający ma tytuł prawny: umowa najmu, dzierżawy itp). Odpowiedź: Zamawiający, na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę w zakresie posiadanych kompetencji- na zamontowanie linii oraz upoważnić Wykonawcę do podjęcia czynności mających na celu zamówienie linii. Wskazać jednak należy, że w przypadku gdy jednostka organizacyjna PIP ma siedzibę w budynku, który nie znajduje się w trwałym zarządzie jednostki a np. jest wynajmowany lub dzierżawiony to kwestia ewentualnej zgody należy i zależy od uprawnionego np. właściciela lub zarządcy. Zamawiający oświadcza, że wszystkie niezbędne zgody i upoważnienia Wykonawca musi pozyskać samodzielnie (Zamawiający nie przewiduje swojego pośrednictwa i uczestnictwa w ewentualnych ustaleniach i negocjacjach oraz Zamawiający nie ma prawnej ani faktycznej możliwości wpływu na decyzje osoby uprawnionej). Ewentualne koszty związane z zamówieniami linii, ich montażem, utrzymaniem przez czas trwania umowy i demontażem po zakończeniu świadczenia usługi zobowiązany jest ponieść Wykonawca. Pytanie 4: W paragrafie 1 ust. 1 Umowy Zamawiający definiuje przedmiot umowy wskazując m.in., iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy a szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju łącz oraz ich lokalizacji zawiera załącznik nr 2 do umowy. W paragrafie 1 ust. 2 Zamawiający powołuje się również na Załącznik nr 3 do Umowy, który określi zasady przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego. W dostępnej na etapie postępowania dokumentacji SIWZ oraz wzorze umowy nie ma jednak przedstawionych wzorów załączników nr 1, 2, 3 do umowy. Bardzo prosimy o udostępnienie tych załączników lub jednoznaczne określenie, które zapisy SIWZ w sposób dosłowny odzwierciedlają treść tych załączników. Chcemy się upewnić, że w treści wspomnianych dokumentów nie będzie zapisów nie ujawnionych na etapie postępowania tzn. w SIWZ i jego załącznikach. Odpowiedź: Zamawiający do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączył wzór umowy. Tym samym, zmiany do tego dokumentu mogą być wprowadzone tylko na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym zamawiający nie może wprowadzać dowolnych zmian do wzoru umowy. Zamawiający na końcu wzoru umowy wskazał,,załączniki do niniejszej umowy będą tożsame ze stosownymi załącznikami do siwz: przy czym ewentualne odwołania do siwz lub załączników do siwz zostaną stosownie zastąpione nowym przywołaniem lub

2 odpowiednią treścią. Tym samym treść załączników do umowy jest znana wszystkim zainteresowanym gdyż są te same załączniki, które załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, np. załącznik numer 4 do siwz dotyczący zasad organizacji szkoleń. Pytanie 5: Czy Zamawiający jest właścicielem obiektów, w których znajdują się lokalizacje objęte siecią PIP WAN? Jeśli nie, czy Zamawiający zapewni Wykonawcy (na podstawie własnych ustaleń z administratorami tych obiektów) możliwość wykonania wizji lokalnych a w dalszej kolejności uzyskanie zgód na wykonanie instalacji antenowych? Odpowiedź: Nie, nie wszystkie zajmowane przez zamawiającego siedziby są objęte w. Zamawiający nie ma wpływu na decyzje właścicieli/administratorów budynków, tym samym nie może zagwarantować, że udzielą oni zgody na wykonanie instalacji dachowych. Uzyskanie wymaganych zgód w tym zakresie leży po stronie wykonawcy. W załączniku numer 3 do niniejszego pisma wskazano informacje o budynkach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy (czy siedziby są najmowane, dzierżawione, czy objęte są w ). Pytanie 6: Zamawiający w SIWZ zastrzega, że możliwe jest przenoszenie w trakcie wykonywania umowy lokalizacji PIP WAN. Czy Zamawiający może podać ilość przenosin takich lokalizacji w obecnie wykonywanej umowie na sieć PIP WAN? Jest to informacja poglądowa, która ułatwi Wykonawcom kompetentną ocenę ryzyk i kosztów tych ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie obowiązującej umowy zostało przeniesionych 6 siedzib i dołączono jedną lokalizację. Na mocy obecnie obowiązującej umowy wykonawca (Spółka Bezpieczne.it) zobowiązana była/jest nadal świadczyć usługi przez okres 36 miesięcy (dzień wejścia w życie tej umowy r.). Pytanie 7: Zamawiający w wymaganiu dotyczącym terminu uruchomienia sieci WAN określa datę 15 marca 2013 r. Jest to konkretna data kalendarzowa, która wskazuje, co prawda na wystarczającą ilość czasu niezbędną do realizacji zamówienia (ok. 2 miesiące), ale przy założeniu, że rozstrzygnięcie postępowania nie ulegnie wydłużeniu, czyli umowa zostanie zawarta najpóźniej w drugim tygodniu stycznia 2013 r. Zamawiający ani Wykonawcy nie mogą mieć jednak pewności, co do przebiegu postępowania oraz ostatecznego czasu jego rozstrzygnięcia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu, że wymagany termin realizacji ulegnie stosownemu przesunięciu w stosunku do daty zawarcia umowy w taki sposób, aby Wykonawcy mieli pewność, że czas na uruchomienie sieci nie będzie krótszy niż 60 dni od daty zawarcia umowy? Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższy termin pozwala na płynne przejęcie funkcjonującej w chwili obecnej sieci PIPWAN. Zamawiający nie może dopuścić do tego, by Urząd pozbawiony był obsługi w tym zakresie. Pytanie 8: pkt 2.3.2,,Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób tylko w przypadku śmierci ww. osób lub ciężkiej choroby osoby zastępujące musza spełniać wymogi określone w siwz oraz złożyć oświadczeni, o którym mowa w niniejszym pkt. O powyższym wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie PIP GIP przed przystąpieniem ww. osoby do wykonania czynności i przekazać w tym terminie ww. oświadczenie. Pytanie: zgodnie z kodeksem pracy pracownik i pracodawca mają możliwość rozwiązania stosunku pracy. w ciągu 3 lat podczas, których byłaby świadczona usługa dedykowany do obsługi zamawiającego pracownik może zrezygnować z pracy i przejść do innego podmiotu. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w pkt 2.3 siwz również w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Odpowiedź: Patrz 4 ust. 2 wzoru umowy (,,inne wyjątkowe zdarzenie ). Tym samym nie ma potrzeby wprowadzania zmiany w tym zakresie do dokumentacji przetargowej. Pytanie 9: pkt 2.5 Wykonawca zobowiązany będzie ubezpieczyć na własny koszt sprzęt i oprzyrządowanie, dostarczone do zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy na następujących zasadach ubezpieczenie od kradzieży, uszkodzenia (tzw. {FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), EC (huragan, grad, woda wodociągowa, przeciekania wody przez dach i ściany w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, powódź, wyciek z instalacji tryskaczowej, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, dym, uderzenie fali dźwiękowej, celowe uszkodzenie}, wandalizm). Zawarcie umowy ubezpieczenia dostarczonego sprzętu od wykonawcy wymaga przekazania informacji na temat zabezpieczeń stosowanych w przypadku dostarczonego sprzętu i oprzyrządowania a w szczególności: - czy pomieszczenia, w których instalowany jest sprzęt i oprzyrządowanie jest wydzielonym pomieszczeniem z ograniczonym dostępem, w jakie formy zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem są wyposażone - czy instalacja elektryczna posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniom w sieci; - czy budynek posiada instalację odgromową, itp. Prosimy o przedstawienie stosownej dokumentacji dotyczącej budynków, pomieszczeń i dostępów do tychże we wszystkich wskazanych lokalizacji zamawiającego w załączniku numer 9 do siwz, która będzie stanowić załącznik do umowy ubezpieczeniowej. Odpowiedź: Załącznik numer 4 do niniejszego pisma przedstawia informację na temat stosowanych zabezpieczeń. Zamawiający nie widzi potrzeby przekazywania dokumentów dotyczących budynków i pomieszczeń przez siebie zajmowanych wykonawcy. 2

3 Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na ubezpieczenie mienia Państwowej Inspekcji Pracy (w tym tego znajdującego się w pomieszczeniach, w których będzie posadowiony sprzęt dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy. Nigdy żaden ubezpieczyciel nie żądał przedstawienia takich dokumentów na etapie przygotowywania oferty ani na etapie wystawiania polis. W związku z powyższym twierdzenie, o przedstawieniu takich dokumentów ubezpieczycielowi nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Pytanie 10: W zakresie załącznika numer 3 do siwz,,obligatoryjne wymogi dotyczące budowy sieci PIPWAN i jej monitorowania w pkt e zamawiający wymaga min. 30 stałych adresów publicznych IP na każdym z łączu systematycznym oraz min. 5 adresów stałych publicznych IP na łączu asymetrycznym dla GIP oraz pkt d zamawiający wymaga min. 4 stałe publiczne adresy IP na łączach symetrycznych oraz min. 1 stały adres IP publiczny na łączach asymetrycznych dla OIP I OSPIP. Pytanie: czy adresacja publiczna IP dotyczy jednego operatora czy każdy operator dla swojego zestawionego łącza (spełnienie warunku pkt d i 2.8.2c) ma przydzielić osobną pule adresów publicznych IP? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Jego wybór pozostawiony jest wykonawcy. Pytanie 11: W zakresie załącznika numer 3 do siwz,,obligatoryjne wymogi dotyczące budowy sieci PIPWAN i jej monitorowania w pkt zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania dodatkowych urządzeń zaproponowanego producenta technologii UTM pełniących funkcje akceleracji i optymalizacji łącz WAN i Internet. Pytanie: Zamawiający wskazuje w tym pkt na wykorzystanie łączy WAN i Internet. Tymczasem załącznik numer 9 do siwz nie rozróżnia, które łącza są łączami Internet? Prosimy o doprecyzowanie, które łącza należy zestawić dla sieci WAN, a które dla Internetu? Odpowiedź: W normalnym trybie pracy ruch do internetu odbywa się: a) W GIP łączem asymetrycznym 8/1,5 b) w Okręgowych Inspektoratach PIP oraz Oddziałach PIP łączami asymetrycznymi ruch dla sieci WAN odbywa się: a) w GIP łączem symetrycznym 30/30 do OIP oraz 25/25 do OOIP (łącza są dla siebie w redundantne) b) w Okręgowych Inspektoratach PIP łączem symetrycznym, w Oddziałach łączem asymetrycznym, W przypadku awarii któregokolwiek łącza system musi przełączyć usługę WAN lub Internet na drugie, sprawne łącze zachowując właściwości akceleracji i optymalizacji. Wyjątek stanowią Oddziały, w których jedno łącze stanowi jednocześnie łącze WAN i dostępu do internetu tutaj akceleracja i optymalizacja WAN i Internet odbywa się cały czas na jednym łączu. Pytanie 12: Proszę o wskazanie w zakresie załącznika numer 9 do siwz,,wykaz łączy symetrycznych i asymetrycznych i ich parametrów minimalnych : 1) czy zawiera on parametry dla łączy internetowych? 2) czy dla usługi PIPWAN należy zestawić też łącza dzierżawione dla wydzielonej sieci VPN (poza Internetem)? 3) właściwej wartości w kolumnie,,łącza asymetryczne (Mb/S) dla wartości 8/1,5 zamawiający wpisuje w komórce 8/1,5 oraz wartość 1 np. Okręgowy Inspektorat pracy w Białymstoku powinno mieć zestawione łącze asymetryczne o [przepływności 8/1,5Mb/s czy o przepływności 1/1Mbps? Odpowiedź: 1) Tak patrz kolumna łącza asymetryczne ( trzy ostatnie pozycje ) 2/1( dla lokalizacji Sekcja Badań Środowiska Pracy Gdynia, Biuro Porad Prawnych OIP Bydgoszcz w Grudziądzu), 4/1 dla OOIP ( dla lokalizacji OOIP Koszalin 4/2 ; OOIP Jelenia Góra 4/2 i 8/1,5 dla GIP,OIP, OOIP Ostrów Wielkopolski, Ośrodek Szkolenia PIP, Hotel OSPIP - tabeli zawartej w załączniku numer 9 do siwz. 2) Nie 3

4 3) Zapis w kolumnie 1 oznacza jedno łącze przepustowości zapisanej w nagłówku kolumny. W przypadku gdy przepustowości się różnią niż w nagłówku tabeli, umieszczana jest przepustowość wymagana przez zamawiającego. Dla Okręgowego Inspektoratu w Białymstoku winna być umieszczona liczba 1 zamiast 8/1,5. Dla pełnego zrozumienia napiszmy w załączniku nr 9 do siwz w tabeli dla łączy asymetrycznych dla GIP i każdego OIP oraz Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział Ostrów Wielkopolski, Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i Hotelu OSPIP łącza asymetryczne muszą mieć wartość 8/1,5 Mb/s. II. Zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający stosownie do postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia: 1. pkt siwz, który otrzymuje brzmienie: 9) po zakończeniu budowy sieci i zakończeniu jej testowania (i podpisaniu bez żadnych uwag protokołów, o których mowa w pkt , siwz) zostanie podpisany w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy protokół odbioru końcowego sieci; załącznikami do tego protokołu będą protokoły, o których mowa w pkt , siwz. Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązane są do podpisania protokołów w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, które wymaga podpisania protokołu (np. przeprowadzenia szkolenia, dostawy sprzętu/oprogramowania/dokumentacji/zakończenia testów działania sieci), chyba że w dokumentacji przetargowej odrębnie uregulowano tę kwestię (wyznaczono inny termin dla podpisania danego protokołu) ust. 7 załącznika nr 11 do umowy wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: 7. Protokół odbioru końcowego sieci Po zakończeniu budowy sieci i zakończeniu jej testowania (i podpisaniu bez żadnych uwag protokołów, o których mowa w ust. 1, 3-6) zostanie podpisany u Zamawiającego protokół odbioru końcowego sieci; załącznikami do tego protokołu będą protokoły, o których mowa w ust. 1, ust. 2 załącznika nr 11 do umowy wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie płacone będzie przez okres 36 miesięcy miesięcznie z dołu za każdy miesiąc świadczenia usługi w kwocie netto:... zł (słownie złotych:...) plus należny podatek VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia została ustalona stosownie do załącznika nr 4 do umowy ust. 9 i 10, otrzymują brzmienie: 9. W przypadku nie przeprowadzenia szkolenia w terminie i miejscu wskazanym przez Wykonawcę (jak w załączniku nr 3 do umowy pkt. I.3) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 7.000,00 zł za każde nie przeprowadzone szkolenie w terminie, o którym mowa w załączniku nr 3 do umowy pkt. I.3 (kara dotyczy odrębnie każdego ze szkoleń o którym mowa w załączniku nr 3 pkt. I.2). W przypadku przeprowadzenia szkolenia przez osobę inną niż wskazana przez Wykonawcę stosownie do postanowień niniejszej umowy lub w przypadku gdy wykładowca nie zrealizuje w całości harmonogramu szkolenia, a w następstwie tego podpisany zostanie protokołu odbioru któregokolwiek ze szkoleń z uwagami Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 7.000,00 zł (kara dotyczy odrębnie każdego ze szkoleń o którym mowa w załączniku nr 3 pkt. I.2 oddzielnie) lub żądania przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowego szkolenia na koszt Wykonawcy. 10. W przypadku braku zapewnienia noclegu i/lub wyżywienia dla uczestników szkolenia Zamawiający uprawniony będzie do zapewnienia noclegu i/lub wyżywienia dla wszystkich uczestników szkolenia na koszt Wykonawcy oraz do żądania zapłaty kary umownej w wysokości zł. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszt dojazdu uczestników szkolenia wg. cen biletów przedstawionych przez Zamawiającego. W przypadku innych uchybień dotyczących obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń a związanych z niewypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a nieuregulowanych w innych ustępach niniejszego paragrafu, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara w wysokości 3000,00 zł za każde uchybienie. 5. pkt III.2 załącznika numer 4 do siwz liczba,,3 ulega zmianie na,,4 6. pkt 1 kolumna 3 załącznika numer 10 siwz liczba,,3 ulega zmianie na,,4. III. Zamawiający stosownie do postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dodaje do załącznika nr 1 do siwz (stanowiącego również załącznik nr 1 do umowy) pkt. 3 w brzmieniu: 4

5 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie sieć PIP WAN w oparciu o linie analogowe zobowiązany jest dokonać bezpłatnie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamówieniami, zamontowaniem i utrzymaniem linii na czas trwania umowy oraz likwidacją linii po zakończeniu świadczenia usługi w ramach umowy. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę w zakresie posiadanych kompetencji- na zamontowanie linii oraz upoważnić Wykonawcę do podjęcia czynności mających na celu zamówienie linii. Wskazać jednak należy, że w przypadku gdy jednostka organizacyjna PIP ma siedzibę w budynku, który nie znajduje się w trwałym zarządzie jednostki a np. jest wynajmowany lub dzierżawiony to kwestia ewentualnej zgody należy i zależy od osoby uprawnionej np. właściciela lub zarządcy. Zamawiający oświadcza, że wszystkie niezbędne zgody i upoważnienia Wykonawca musi pozyskać samodzielnie (Zamawiający nie przewiduje swojego pośrednictwa i uczestnictwa w ewentualnych ustaleniach i negocjacjach oraz Zamawiający nie ma ani formalnej ani prawnej możliwości wpływu na decyzje osób uprawnionych). Ewentualne koszty związane z zamówieniami linii, ich montażem i utrzymaniem przez czas trwania umowy oraz demontażem po zakończeniu świadczenia usługi zobowiązany jest ponieść Wykonawca. 5

6 załącznik numer 1 Wykaz osób do kontaktu w jednostkach PIP Lp. OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY TELEFON OSOBY mail BIAŁYSTOK ul. Fabryczna BYDGOSZCZ Pl. Piastowski 4a GDAŃSK Okopowa 7, KATOWICE ul. Graniczna KIELCE Al.1000-lecia Państwa Polskiego Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Jakub Kwaśniewski Przemysław Tranda Mariusz Bielski Piotr Dobrodziej Krzysztof Jastrzębski Marian Juozulinas Arkadiusz Wicher Marcin Holski Marek Jarząbek Marek Kocznur mariusz. marcin KRAKÓW ul. Pl. Szczepański LUBLIN ul. Piłsudskiego ŁÓDZ Al. Kościuszki OLSZTYN ul. Kopernika OPOLE ul.oleska 121 B pawilon C POZNAŃ ul. Św. Marcin 46/ RZESZÓW ul. Gen. St. Maczka SZCZECIN ul. Pszczelna WARSZAWA ul. Lindleya Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Eugeniusz Sułkowski Grzegorz Siodlarz Sławomir Kaznowski Tomasz Kościańczuk Paweł Szymczak Marcin Rżanek Andrzej Cegła(Piotr.Try) Ryszard Wardęga(Sier) Jan Darnowski(Skier) Barbara Krajnik(Kutno) Jerzy Prusiński Andrzej Lindemann Magdalena Markowska (Ełk) Beata Szymańska(Elbląg) Jarosław Misiak Paweł Kucharczyk Marek Karlik Bartłomiej Popko Piotr Kopeć Piotr Matuła Borys Guss Wojciech Wolicki Grzegorz Łazowski Przemysław Safonow

7 WROCŁAW ul. Zielonego Dębu ZIELONA GÓRA ul. Dekoracyjna 8 Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Wrocław ul.m.kopernika 5 Główny Inspektorat Pracy Warszawa ul. Krucza 38/ Fax: Fax: Fax: Fax: Rafał Syska Marek Łeszkiw Jarosław Kruszyński(Wał) Jan Buczyński(Leg) Mirosław Kocuba(J.Góra) Ewa Sowińska(Kłodzko) Olaf Dzięgielewski Dariusz Kot Sławomir Kikuła(wizja loka Z.Góra)) Jerzy Tokarczyk ( Gorzów Wielk.) Sebastian Pikos Piotr Zieliński Piotr Kołomański

8 załącznik numer 2 Informacja o liniach Lp. OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY Linie analogowe BIAŁYSTOK 1 ul. Fabryczna BYDGOSZCZ 2 Pl. Piastowski 4a GDAŃSK 3 Okopowa 7, KATOWICE 4 ul. Graniczna KIELCE 5 Al.1000-lecia Państwa Polskiego KRAKÓW 6 ul. Pl. Szczepański LUBLIN 7 ul. Piłsudskiego ŁÓDZ 8 Al. Kościuszki OLSZTYN 9 ul. Kopernika OPOLE 10 ul.oleska 121 B pawilon C POZNAŃ 11 ul. Św. Marcin 46/ RZESZÓW 12 ul. Gen. St. Maczka SZCZECIN 13 ul. Pszczelna WARSZAWA 14 ul. Lindleya WROCŁAW 15 ul. Zielonego Dębu ZIELONA GÓRA 16 ul. Dekoracyjna 8 Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji 17 Pracy Wrocław ul.m.kopernika 5 Nie posiada linii Nie posiada linii Nie posiada linii Nie posiada linii Nie posiada linii Nie posiada linii czy Zamawiający wyrazi Wykonawcy zgodę na wykorzystanie linii do zestawienia na nich dostępów internetowych? 8

9 18 Główny Inspektorat Pracy Warszawa ul. Krucza 38/42 Nie posiada linii 9

10 załącznik numer 3 Informacja o budynkach (forma władztwa) Informacja o formie władztwa na nieruchomościami PIP oraz ich zabezpieczeniach Lp Nazwa jednostki organizacyjnej PIP Własność/naje m/dzierżawa/tr wały zarząd Rodzaj zabezpieczeń Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8 Budynek wyposażony w instalację alarmową system monitorowany całodobowo przez firmę EKOTRADE. Przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku naruszenia systemu wraz z powiadomieniem pracownika 1 Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mościckiego Gorzów Wielkopolski Budynek wyposażony w instalację alarmową. Informacja o uruchomieniu alarmu przesyłana jest do firmy IMPULS, która całodobowo monitoruje system alarmowy Jednocześnie firma monitorująca powiadamia o naruszeniu systemu oraz po otrzymaniu sygnału z instalacji alarmowej o włamaniu wysyła na miejsce grupę interwencyjną Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Ul. Zielonego Dębu 22 użyczenie Dozór przez firmę COMPLEX SP. J Brzeg, Pl. Zamkowy 5. 2 osoby w godzinach od 6.00 do Obsługa elektronicznych systemów nadzoru funkcjonujących u Zamawiającego. Ciągły kontakt z własną Grupą Interwencyjną, realizującą zadania ochronne jako wsparcie w sytuacjach zagrożenia. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Ul. Pola 8a Jelenia Góra Monitoring we wszystkie dni tygodnia całodobowo oraz gotowość grupy patrolowo interwencyjnej przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony Joker Poznań 2 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy Legnica Lotnicza 15 Dozór w dni robocze w godzinach , a dni wolne od pracy całodobowo. Oddział korzysta z usług DPG DOZORBUD Grupa Polska Sp,. zo.o. Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5e, która monitoruje lokalny system alarmowy. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu Wałbrzych ul. Gen. Andersa 136 Dozór w dni robocze w godzinach , a dni wolne od pracy całodobowo. Oddział korzysta z Zakładu Handlowo Usługowego Cerber S. J. Stane, Banasik z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Chrobrego 41/23, która monitoruje lokalny system alarmowy. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Kłodzku Kłodzko Pl. B. Chrobrego 20b Siedziba mieści się na 2 piętrze, drzwi wejściowe antywłamaniowe, parter zamykany na metalową kratę. System włamania i napadu przez Agencję Ochrony Osób i Mienia K2 sp.zoo Nowa Ruda ( poniedziałek,środa, piątek w godzinach od 19ºº do 7ºº, wtorek, czwartek od 16ºº do 7ºº, sobota, niedziela, święta całodobowo. 3 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, ul. Lindleya 16, Warszawa dozór 24 godziny na dobę przez portiera, system alarmowy (syrena) 10

11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Siedlcach, Siedlce, ul. Brzeska 97 dozór przez Agencję Mienia i Usług Detektywistycznych CERBER w Siedlcach, powiadamianie systemem radiowym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Płocku, Płock, ul.1-go Maja 7a dozór 24 godziny na dobę przez portiera; system alarmowy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Ostrołęka, ul. Kopernika 6 system alarmowy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Ciechanowie, Ciechanów, ul.17 Stycznia 13 dozór 24 godziny na dobę przez portiera; system alarmowy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu, Radom, ul. Prażmowskiego 15 dozór 24 godziny na dobę przez portiera. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie ul. Pszczelna Szczecin Obiekt nie dozorowany, wyposażony w instalację alarmową: centrala PC 4020, nadajnik AT 2210 P, czujki oraz radiolinia alarm wysyłany jest do firmy ochroniarskiej Gustaw Securitas Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Tkackiej Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział Terenowy w Koszalinie ul. Piłsudskiego Koszalin Obiekt nie dozorowany, wyposażony w instalację alarmową: centrala CA64 SATEL, nadajnik NRK-2K3 NOKTON, czujki oraz radiolinia alarm wysyłany jest do Firmy Ochrony Mienia DISCRETIO Sp. J. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Monte Cassino 6 Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Rzeszów ul. Gen. Maczka 4 trwał zarząd Dozór przez pracownika ochrony 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Instancja alarmowa SATEL CA 64: system sygnalizacji włamania zintegrowany z systemem kontroli dostępu, akustyczny sygnał lokalny. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu Pl. Głowackiego Tarnobrzeg trwał zarząd Dozór przez pracownika ochrony w godzinach w dni robocze. Instancja alarmowa SATEL CA 64: system sygnalizacji włamania zintegrowany z systemem kontroli dostępu, sygnał przesyłany do Firmy SKAREM Sp. z o.o., Stalowa Wola, ul.1 Sierpnia 34 5 Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Krośnie ul. Kletówki Krosno Dozór przez portiera (pracownika administracji budynku) w dni robocze w godzinach oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Instancja alarmowa SATEL CA 64: system sygnalizacji włamania zintegrowany z systemem kontroli dostępu i ppoż, akustyczny sygnał lokalny. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Przemyślu ul. Łukasińskiego Przemyśl Brak dozoru budynku. 11

12 , Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 Dozór przez firmę ochroniarską 24 godziny na dobę, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Odział Konin ul. Obrońców Westerplatte Konin Monitoring 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską JOKER Sp. z o.o., Agencję Detektywistyczną i Ochrony, Poznań Al. Wielkopolska 36, instalacja antywłamaniowa monitorowana przez firmę ochroniarską za pomocą dialera telefonicznego zainstalowanego w oddziale. 6, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział Piła ul. Sikorskiego Piła Monitoring 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską wynajętą przez właściciela budynku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Odział Konin ul. Obrońców Westerplatte Konin Monitoring 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską JOKER Sp. zo.o., Agencję Detektywistyczną i Ochrony, Poznań Al. Wielkopolska 36, instalacja antywłamaniowa monitorowana przez firmę ochroniarską za pomocą dialera telefonicznego zainstalowanego w oddziale., Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział Ostrów Wielkopolski ul. Grabarska Ostrów Wielkopolski Dozór przez pracownika OIP mieszkającego w tym samym budynku, monitoring 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską JOKER Sp. z o.o., Agencję Detektywistyczną i Ochrony, Poznań Al. Wielkopolska 36, instalacja antywłamaniowa monitorowana przez firmę ochroniarską za pomocą dialera telefonicznego zainstalowanego w oddziale. 7 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Opole ul. Oleska 121 budynek C System alarmowy i monitoringu z czujnikami: ruchu i temperatury, dymu i ognia. Centralny system odcinania dopływu powietrza w ramach ochrony przeciwpożarowej. Budynek monitorowany za pomocą kamer oraz dozorowany 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską MAX Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie ul. Kopernika Olsztyn Budynek jest wyposażony w antywłamaniową instalacje alarmową, monitorowanie systemu sygnalizacji włamania odbywa się drogą radiową, w dni powszednie w godzinach od do dozorowany przez pracowników agencji ochrony 8 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Oddział w Elbląg ul. Grunwaldzka 2, Budynek B 14 "F" Elbląg Budynek wyposażony jest w antywłamaniową instalację alarmową, monitorowanie systemu sygnalizacji odbywa się drogą telefoniczną. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Oddział Ełk ul. Mickiewicza 15, Ełk Najem / Budynek wyposażony jest w antywłamaniową instalację alarmową, monitorowanie systemu sygnalizacji odbywa się drogą telefoniczną. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Łódź, al. Kościuszki 123 Całodobowy dozór w budynku przez firmę ochroniarską, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską 9 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Oddział Sieradz Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64 System alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską 12

13 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Oddział Skierniewice Skierniewice, ul. Reymonta 23 Dozór przez portiera w godzinach nocnych, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Oddział Piotrków Tryb Piotrków Tryb. Ul. 3-go Maja 4 Dozór w budynku w godz przez firmę ochroniarską oraz lokalny system alarmowy, monitorowany przez firmę ochroniarską Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Biuro Terenowe w Kutnie Kutno, ul. Grunwaldzka 5 System alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Lublin Al. Piłsudskiego 13 Dozór przez portiera 24 godziny na dobę. System alarmowy INTEGRA firmy SATEL, alarm włamaniowy oraz pożarowy. Ochronie podlegają pomieszczenia o podwyższonej ważności (księgowość, sekretariat, dział informatyczny, archiwum). Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Chełmie Chełm ul. 11 Listopada 2 Dozór przez portiera 24 godziny na dobę. System alarmowy CS 375 firmy ARITEGH, alarm włamaniowy oraz pożarowy. Ochronie podlegają pomieszczenia o podwyższonej ważności ( sekretariat ) 10 Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Zamościu Zamość ul. Wyszyńskiego 4 Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Biała Podlaska ul. Narutowicza 35 a System alarmowy CS 375 firmy ARITEGH, alarm włamaniowy oraz pożarowy. Ochronie podlegają pomieszczenia o podwyższonej ważności (sekretariat, serwerownia, pokój porad prawnych). Budynek chroniony elektronicznym systemem antywłamaniowym SATEL należącym do wynajmującego. Ochronie podlega klatka schodowa i inne pomieszczenia wewnątrz budynku. Budynek monitoruje 5 kamer zewnętrznych-całodobowych z zapisem danych. Dozór w godzinach System alarmowy CS 375 firmy ARITEGH, alarm włamaniowy oraz pożarowy. Ochronie podlegają pomieszczenia o podwyższonej ważności ( sekretariat). 11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Pl. Szczepański Kraków zarząd trwały W budynku OIP zajmuje 5 i 6 piętro (zarząd trwały) oraz 12 wynajmowanych pomieszczeń na 3 piętrze oraz jedno pomieszczenie na 1 piętrze. Piętra są zamykane od strony klatki schodowej odrębnymi drzwiami. Przy drzwiach wejściowych na 5 i 6 piętro zainstalowany jest system kontroli dostępu, uniemożliwiający wejście do pomieszczeń biurowych osobom z zewnątrz. W pomieszczeniach zainstalowane są czujki dymu. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia, w której portier obserwuje przez monitoring wszystkich ludzi wchodzących oraz wychodzących z budynku. Portiernia jest czynna 24h na dobę. Jednocześnie OIP ma umowę z firmą JUSTUS C.M.A. (mającą siedzibę w tym samym budynku na parterze), na usługę monitorowania lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w biurach OIP oraz uruchomienia grupy interwencyjnej. System alarmowy SSN, nadajnik radiowy GORKE ELECTRONICS radiolinia Ra

14 Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie Tarnów ul. Mostowa 7 Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Nowym Sączu Nowy Sącz Długosza 73 Umowa z Przedsiębiorstwem Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KARABELA- MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w Tarnowie, Al. Piaksowa 10 na ochronę obiektu realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych z reakcją służb interwencyjnych. Monitorowanie sygnałów przez czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę. Firma również utrzymuje w pełnej sprawności lokalny system alarmowy i dokonuje bieżących czynności konserwacyjnych (umowa do dnia ). System Alarmowy ROKONET, ORBIT PRO RP -296jest system kontroli dostępu, uniemożliwiający wejście do pomieszczeń biurowych osobom z zewnątrz. W pomieszczeniach zainstalowane są czujki dymu. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia, w której portier obserwuje przez monitoring wszystkich ludzi wchodzących oraz wychodzących z budynku. Portiernia jest czynna 24h na dobę. Jednocześnie OIP ma umowę z firmą JUSTUS C.M.A. (mającą siedzibę w tym samym budynku na parterze), na usługę monitorowania lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w biurach OIP oraz uruchomienia grupy interwencyjnej. System alarmowy SSN, nadajnik radiowy GORKE ELECTRONICS radiolinia Ra-100 Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KARABELA- MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. w Tarnowie, Al. Piaksowa 10 na ochronę obiektu realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych z reakcją służb interwencyjnych. Monitorowanie sygnałów przez czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę. Firma również utrzymuje w pełnej sprawności lokalny system alarmowy i dokonuje bieżących czynności konserwacyjnych (umowa do dnia ). System Alarmowy ROKONET, ORBIT PRO RP -296jest system kontroli dostępu, uniemożliwiający wejście do pomieszczeń biurowych osobom z zewnątrz. W pomieszczeniach zainstalowane są czujki dymu. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się portiernia, w której portier obserwuje przez monitoring wszystkich ludzi wchodzących oraz wychodzących z budynku. Portiernia jest czynna 24h na dobę. Jednocześnie OIP ma umowę z firmą JUSTUS C.M.A. (mającą siedzibę w tym samym budynku na parterze), na usługę monitorowania lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w biurach OIP oraz uruchomienia grupy interwencyjnej. System alarmowy SSN, nadajnik radiowy GORKE ELECTRONICS radiolinia Ra Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 Dozór 24 godziny na dobę przez firmę SOLID SECURITY z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 17. Instalacja alarmowa alarm wysyłany do stacji monitorowania grupy interwencyjnej SOLID SECURITY. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Katowice ul. Graniczna 29 Budynek dozorowany 24 godziny na dobę przez pracowników ochrony wynajmującego. W pomieszczeniach OIP zamontowany jest system alarmowy firmy SATEL z czujkami ruchowymi oraz ppoż. (dodatkowo w serwerowni oraz w archiwum czujki przeciw zalaniu) sygnał wysyłany jest do portierni głównej budynku BIPROMETu S.A. 13 Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Warszawska 5 Budynek dozorowany przez portiera 24 godziny na dobę, zatrudnionego przez właściciela budynku, pomieszczenia OIP znajdują się na 4-tym piętrze budynku, zamontowany system p.poż (2 czujki), wejście do prawej części korytarza piętra, na którym znajdują się pomieszczenia Oddziału (część pomieszczeń), zabezpieczone kratą zamykaną na klucz. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie Częstochowa ul. Kisielewskiego 18/28B Budynek nie jest dozorowany fizycznie. W budynku zamontowany jest antywłamaniowy system alarmowy (czujki, zamek szyfrowy do drzwi, domofon), system ten jest monitorowany przez grupę interwencyjną zapewnioną przez Wynajmującego. Konserwację systemu zapewnia również Wynajmujący. 14

15 Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku Rybnik ul. 3 go maja 27 Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Gliwicach Gliwice Mitręgi 2 Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Zawierciu Zawiercie ul. Okólna 10 Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 7 użyczenie Budynek dozorowany przez portiera w ciągu dnia od godz Automatycznie włączany alarm po godz. 19 W pomieszczeniach PIP zamontowany jest system alarmowy z czujkami ruchu oraz ppoż. (w serwerowni oraz w składnicy akt znajdują się również czujki przeciw zalaniu). System ten jest monitorowany przez firmę SOLID SECURITY Sp. z o.o. (tam wysyłany jest sygnał), natomiast konserwowany przez firmę ERA Sp. z o.o. Przed wejściem do pomieszczeń zajmowanych przez PIP (I piętro) zainstalowany jest videodomofon. Budynek nie jest dozorowany. W budynku zamontowany jest antywłamaniowy system alarmowy (czujki ruchowe, ppoż., przeciw zalaniu w archiwum). System ten jest monitorowany przez firmę JUVENTUS Sp. z o.o. (tam wysyłany jest sygnał), natomiast konserwowany przez firmę ERA Sp. z o.o. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na I i II piętrze ograniczony jest poprzez zainstalowany na parterze zamek szyfrowy. Budynek nie jest dozorowany fizycznie; jest monitorowany 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską, zatrudnioną przez właściciela budynku. W godzinach nocnych włączany system alarmowy. Po zakończeniu pracy przez pracowników Oddziału, wynajmowane przez OIP piętro budynku jest zamykane (drzwi na klatkę schodową z zamontowanymi kratami na szybach oraz zamkiem szyfrowym, a przy drzwiach windy zamontowana jest zasuwka zamykająca drzwi w godzinach popołudniowych i nocnych). Ochrona budynku 24 h. Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa w pomieszczeniu serwerowni wysyłana do informatyków. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Gdyni Gdynia Ul. Władysława IV Ochrona budynku 24h 2. Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa wysyłana do ochrony budynku 3. System kontroli dostępu Sekcja Badań Środowiska Pracy Gdynia Ul. Śląska Portier 24h 2. System kontroli dostępu 14 Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Malborku Malbork Ul. Chodkiewicza 5 1. Portier w dyżurce na zewnątrz budynku 24h 2. System kontroli dostępu Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku Słupsk Ul. 11 Listopada 2 1. Ochrona budynku 24h 2. Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa wysyłana do ochrony budynku 3. System kontroli dostępu Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański Ul. Kościuszki Portier od godz do godz Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa wysyłana do portiera 3. System kontroli dostępu 15

16 15 16 Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Wejherowie Wejherowo Ul. Obrońców Helu 1 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a Bydgoszcz Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział w Toruniu ul. B. Chrobrego Toruń Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku ul. Piekarska 16a Włocławek Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Biuro udzielania porad prawnych ul. Piłsudskiego Grudziądz Główny Inspektorat Pracy ul. Krucza 38/ Warszawa Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Białystok ul. Fabryczna 2 ( użytkowanie wieczyste) Użyczenie/ 1. Portier w dyżurce od godz do godz Dźwiękowa sygnalizacja alarmowa wysyłana do portiera 3. System kontroli dostępu Budynek dozorowany 24 godz. na dobę przez agencję ochrony. Siedziba wyposażona jest w instalację elektroniczną sygnalizującą włamanie i napad. Działanie instalacji oparte jest na systemie czujek zamontowanych w różnych miejscach budynku. Całość instalacji sterowana jest centralą alarmową INTEGRA 128 firmy Satel, posiadającą klasę "S" Techomu. Sygnał alarmowy wysyłany jest do: portierni znajdującej się na parterze budynku, na telefon komórkowy Okręgowego Inspektora Pracy oraz Głównego Księgowego. Brak dozoru. W nocy włączony jest system alarmowy monitorowany przez właściciela budynku. Siedziba Oddziału mieści się w budynku wolnostojącym na terenie stanowiącym własność wynajmującego. Instalacja antywłamaniowa wykonana jest we wszystkich budynkach z głównym sterowaniem umieszczonym w budynku administracyjnobiurowym zajmowanym przez właściciela. System alarmowy w budynku siedziby Oddziału załączany jest kodem na klawiaturze strefowej znajdującej się w przedsionku wejścia głównego. Sygnał alarmowy wysyłany jest do agencji ochrony i kierowany do patrolu interwencyjnego. Budynek dozorowany 24 godz. na dobę przez agencję ochrony. Pomieszczenia zajmowane przez Oddział OIP wyposażone są w instalację elektroniczną sygnalizującą włamanie i napad. Działanie instalacji oparte jest na systemie czujek zamontowanych w różnych miejscach na I piętrze budynku ( siedziba Oddziału). Całość instalacji sterowana jest centralą alarmową INTEGRA 64 firmy Satel, posiadającą klasę "S" Techomu. Sygnał alarmowy wysyłany jest do: portierni znajdującej się na parterze budynku, na telefon komórkowy Kierownika Oddziału we Włocławku. W godzinach 7-16 w budynku znajduje się portier zatrudniony w agencji ochrony. Po godzinie 16 włączony jest system alarmowy kodem na klawiaturze strefowej znajdującej się w przedsionku wejścia głównego. Sygnał alarmowy wysyłany jest do agencji ochrony i kierowany do patrolu interwencyjnego. Wejście od ul. Kruczej 38/42 na IV, V, VII piętra oraz wejście od ul. Żurawiej 6/12 na I, IV, V, VII piętra. Dodatkowo GIP zajmuje też powierzchnię na parterze. Biura te usytuowane są w budynku Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 oraz Zespołów Inwestycyjno-Wdrożeniowych przy ul Żurawia 6/12, w których funkcjonuje całodobowa ochrona z kontrolowanymi wejściami, gdzie tylko w godzinach pracy można uzyskać stosowne przepustki wejściowe w recepcjach. Korytarze biura dozorowane są za pomocą stałej instalacji TV przemysłowej. W biurze zainstalowany jest lokalny system alarmowy w następujących pomieszczeniach: kasa, serwerownia i tajna kancelaria. W biurze zatrudnionych jest 195 osób (stan na r.). Dozór przez agencję ochrony całodobowo. Sygnalizacja ppoż. w serwerowni i pomieszczeniach o podwyższonej ważności (archiwum, porady prawne, informatycy, kadry, kasa, księgowość). 17 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży Łomża ul. Polowa 55A Monitoring w godzinach , w dniach wolnych od pracy całodobowo przez agencję ochrony. Monitoring ppoż. pomieszczenia serwerowni całodobowo 16

17 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach Suwałki ul. Świerkowa 60 Monitoring całego budynku prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach w godz , w dni wolne od pracy całodobowo. Wejście i siedziba Oddziału znajduje się na II piętrze budynku drzwi i zamek antywłamaniowe. Monitoring ppoż. pomieszczenia serwerowni całodobowo OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu ul. M. Kopernika 5, Wrocław Budynek szkoleniowy - miejsce pracy pracowników OS PIP i OIP Wrocław oraz miejsce szkoleń. Budynek posiada systemy: alarmu pożarowego, oddymiania i odprowadzenia ciepła, sygnalizacji włamania i napadu. Budynek dozorowany przez firmę COMPLEX SP.J., Brzeg, Pl. Zamkowy 5 przez 2. osoby w godzinach 6,00-21,00, ciągły kontakt z grupą interwencyjną, realizującą zadania wsparcia w sytuacjach zagrożenia. OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSWOWEJ INSPEKCJI PRACY im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu ul. M. Kopernika 9, Wrocław Budynek hotelowy miejsce socjalne ( noclegi i wyżywienie) dla uczestników szkoleń i pracy pracowników OS PIP. Budynek posiada systemy: alarmu pożarowego, który jest monitorowany przez jednostkę gaśniczo-ratowniczą oraz oddymiania i odprowadzenia ciepła. Budynek dozorowany przez firmę j.w., przez 1. osobę w godzinach 21,00-7,00, ciągły kontakt z grupą interwencyjną, realizującą zadania wsparcia w sytuacjach zagrożenia. 17

18 Załącznik nr 4 Lp. Nazwa jednostki/ oddziału jednostki Czy pomieszczanie, w którym będzie zainstalowany sprzęt jest wydzielone Opis zastosowanych zabezpieczeń Czy sieć elektryczna posiada zabezpieczenia przeciw przeciążeniom sieci 1. OIP Białystok System wykrywania pożaru, alarm,całodobowa ochrona 2. OOIP Łomża System wykrywania pożaru, alarm z monitoringiem 3. OOIP Suwałki System wykrywania pożaru, alarm z monitoringiem 4. OIP Szczecin Instalacja alarmoiwa (indywidualny kod dostępu), czujnik ruchu, dymu, ognia, zalania 5. OOIP Koszalin Instalacja alarmowa (indywidualny kod dostępu), czujnik ruchu, dymu, ognia, zalania 6. OSPIP Wrocław Alarm, instalacja p poż osobna instalacja, UPS Czy budynek posiada instalację odgromową Hotel OSPIP 7. OIP Rzeszów Czujki dymu, temperatury, drzwi na kod dostępu 8. OOIP Krosno Czujki dymu i ruchu, drzwi zamknięte na klucz 9. OOIP Tarnobrzeg Czyjki dymu, ruchu, kraty w oknach drzwi zamknięte na klucz 10. OOIP Przemyśl Tak Czujki dymu, kraty w oknach, drzwi zamknięte na klucz 11. OIP Katowice w pomieszczeniu czujka alar-mowa, czujka ppoż., czujka przeciw zalaniu, indywidualne kody dostępu, w budynku ochrona fizyczna 24h, instalacja alarmowa, ppoż., indywidualne kody dostępu, niektóre pomiesz-czenia wyposażone w czujki przeciw zalaniu, 12. OOIP Bielsko-Białóa w pomieszczeniu czujka ppoż., w budynku ochrona fizyczna 24h, krata zabezpieczająca wejście do części pomieszczeń wynajmowanych przez OIP 13. OOIP Częstochowa w pomieszczeniu czujka alarmowa i ppoż., w budynku instalacja alarmowa 14. OOIP Rybnik w pomieszczeniu czujka alar-mowa, ppoż. i przeciw zalaniu; w budynku instalacja alarmowa, ochrona fizyczna w godzinach rannych i popołudniowych 15. OOIP Gliwice w pomieszczeniu czujka alar-mowa, w budynku instalacja alarmowa budynek znajduje się w sąsiedz-twie wyż-szych bu- 18

19 16. OOIP Zawiercie w pomieszczeniu czujka ppoż., w budynku na parterze czujki alarmowe, budynek kodowany w godzinach wieczornych i nocnych 17. OIP Opole Monitoring: temperatury, ognia, dymu, obecności osób 18. OIP Olsztyn Antywłamaniowa instalacja alarmowa, drzwi antywłamaniowe 19. OOIP Ełk Antywłamaniowa instalacja alarmowa, drzwi antywłamaniowe 20. OOIP Antywłamaniowa instalacja alarmowa, drzwi antywłamaniowe 21. OIP Bydgoszcz Alarm, ochrona całodobowa (UPS) 22. OOIP Toruń Al.arm (UPS 23. OOIP Włocławek ( sprzęt umieszczony w zamykanej szafie) 24. Biuro Grudziądz ( sprzęt umieszczony w zamukanej szafie dowli wyposażonych w instalację odgromową Alarm (UPS) Alarm (UPS) 25. OIP Z Góra Alarm,czujka dymu, firma ochroniarska 26. OOIP Gorzów Wiel. Alarm,czujka dymu, firma ochroniarska 27. OIP Lublin Antywłamaniowy 28. OOIP Zamość Antywłamaniowy 29. OOIP Chełm Antywłamaniowy 30. OOIPBiała Podlaska Antywłamaniowy 31. OIP Kielce Alarm,drzwi z odpowiednim zamkiem,czujka przeciwpożarowa,temperatury 32. OIP Wrocław Drzw zamykane na klucz,system antywłamaniowy,monitoring firmy ochroniarskiej całodobowy,czyjka dymu,system przecipożarowy 33. OOIP Wałbrzych System alarmowy, czujka ruchu,dymu, monitoring całodobowy 34. OOIP Legnica Zamknięte pomieszczenie,kraty w oknach, alarm przeciwwłamaniowy,ochrona budynku 35. OOIP J.Góra System alarmowy, czujka ruchu,dymu, monitoring całodobowy 36. OOIP Kłodzko Sysem syg. włamania, czujka p.poz, ruch, dymu, 37. OIP Łódz Instalacja alarmowa, czujka dymu 38. OOIP Piotr..Tryb. Instalacja alarmowa, czujka dymu 39. OOIP Sieradz Instalacja alarmowa, czujka dymu 40. OOIP Skierniewice Instalacja alarmowa, czujka dymu 41. OOIP Kutno (szafa serwerowa) Instalacja alarmowa, czujka dymu 42. OIP Gdańsk Alarm- dostęp na dwóch informatyków 43. OOIP Słupsk Kontrola dostępu karta magnetyczna 19

20 44. OOIP Gdynia Klucze 45. OOIP Wejherowo Klucze 46. OOIP Starogard Gd. Alarm 47. OOIP Malbork Do biura system kontroli dostępu, okratowane okna,klucze 48. Sek.Baad. Środowiska Pracy System kontroli dostępu do biura, klucze 49. OIP Warszawa Alarm,ochrona całodobowa,zamek z szyrem 50. OOIP Radom Alarm, ochrona,zamek z szyfrem 51. OOIP Ciechanów Alarm TAk 52. OOIP Płock Alarm,system kontroli dostepu 53. OOIP Siedlce Alarm 54. OOIP Ostrołęka Alarm 55. OIP Poznań Dozór przez firmę ochroniarską 24 godziny na dobę 56. OOIP Konin Monitoring 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską, instalacja antywłamaniowa monitorowana przez firmę ochroniarską za pomocą dialera telefonicznego zainstalowanego w oddziale 57. OOIP Piła Monitoring 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską 58. OOIP Leszno Dozór 24 godziny na dobę przez portiera oraz firmę ochroniarską, pomieszczenie serwerowni objęte monitoringiem sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, 59. OOIP Ostrów Wielkopolski Dozór przez pracownika OIP mieszkającego w tym samym budynku, monitoring 24 godziny na dobę przez firmę, instalacja antywłamaniowa monitorowana przez firmę ochroniarską 60. OIP Kraków Dwa zamki gerda,elektroniczny zamek na kartę, całodobowy monitoring korytarza 61. OOIP N. Sącz Nie System alarmowy,monitoring Tak tak 62. OOIP Tarnów Nie System alarmowy, monitoring 63. GIP Ochrona całodobowa budynku, drzwi na karte kodową, czujka dymu, ruchu tak 20

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 luty 2014 r. GOZ-353-2214-15/13 Wykonawcy wg rozdzielnika

Warszawa, dnia 12 luty 2014 r. GOZ-353-2214-15/13 Wykonawcy wg rozdzielnika GOZ-353-2214-15/13 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 12 luty 2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ / Załącznik nr 6 do wzoru umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ / Załącznik nr 6 do wzoru umowy Załącznik nr 9 do SIWZ / Załącznik nr 6 do wzoru umowy ZBIORCZE ZESTAWIE SUM UBEZPIECZENIA / SUM GWARANCYJNYCH / LIMITÓW Przedmiot Ubezpieczenia System ubezpieczenia UBEZPIECZE MIENIA W SYSYEMIE ALL RISKS

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) a z siedzibą w,., wpisaną do.. prowadzonego przez, pod numerem zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

Umowa (wzór) a z siedzibą w,., wpisaną do.. prowadzonego przez, pod numerem zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: Umowa (wzór) zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym em Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: a z siedzibą w,.,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2016/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2016/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424856-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2016/S 233-424856 Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08 Authorities responsible for certifying that the diplomas, certificates and other qualifications held by nurses responsible for general care fall within one of the categories referred to in Directive 77/452/EEC

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 1 Numer sprawy: GOZ-353-221-1/09 Ubezpieczenie mienia oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 r.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 r. GOZ-353-221-6/09 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę oraz użytkowanie sieci rozległej PIPWAN przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości

zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości WZÓR UMOWA zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm

Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm Ceramika EGO by Antonio Citterio Seria dostępna z powłoką Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm K12140 279,00 (40,00) 7,0 K Umywalka okrągła Ø 45 cm stawiana na blat bez otworu, z przelewem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 Ent (dla każdej sztuki

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 Ent (dla każdej sztuki UMOWA zawarta w dniu.. 20 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 (00-926 Warszawa), zwaną dalej Zamawiającym" reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr wyrobu lub usługi wg katalogu wyrobów x x x x x x x x

Nr wyrobu lub usługi wg katalogu wyrobów x x x x x x x x Strona 1/6 Zarząd Główny SIMP 1. Warszawa 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 Oddziały SIMP 2. Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10 Ciechanów 3. 06-400 Ciechanów, ul. 11-go Pułku Ułanów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz ul. Krawczyka 21 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r.

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r. Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/1642,informacje-o-udostepnianiu-danych-z-centralnej-ewidencji-pojazdow-orazz-central.html Wygenerowano: Niedziela, 3 stycznia 2016, 21:22 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2016 Maretiały CEK. Nr w wykazie jednostek. Moduł* Lp. Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej

2016 Maretiały CEK. Nr w wykazie jednostek. Moduł* Lp. Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej Lp. 2016 Maretiały CEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 1 24 AKONTO Ewa Sobińska, 04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/13 1 2 52 ABES AUDIT Sp. z o.o., 01-234 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2016r. do dnia 31.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2016r. do dnia 31.01.2017r. SO-0178-225- 4 /16 Białystok, 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o sporządzenie i przedstawienie oferty cenowej w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

I. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Bydgoszczy

I. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Bydgoszczy Wykaz miejsc dostaw, osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz do składania reklamacji dostawy wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem przedmiotu umowy I. Wydział Techniczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy Załącznik nr 2 do umowy Wykaz miejsc dostawy wraz z godzinami przyjęć oraz dane jednostek organizacyjnych, na które należy wystawiać faktury. 1. Wydział Techniczny w Krakowie Wydział Techniczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Radia-częstotliwości Zablokowany temat 1 z 6 2011-10-12 11:04 FORUM OGŁOSZENIA GALERIA SŁOWNIK MOTORYZACYJNY OLEJE ROZMIARY KÓŁ GIEŁDY FAQ :: Zarejestruj się :: Zaloguj się Forum Motoryzacyjne, Forum Samochodowe, Auto Forum Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej szczegółowo

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 1. Oddział Szczecin ul. Wincentego Pola 2b 71-342 Szczecin tel. kier.: +48 (prefix) 91 centrala: 480-64-00, 487-44-01, 487-42-94 sekretariat: 487-50-97 fax: 487-51-49

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów:

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: AB 028 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pl. Szczepański 5; 31-011 Kraków Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/03/2015-CZP Płock, dnia 06 lutego 2015 Informacja dla Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/205/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS

Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS Istotą przedmiotu zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, całodobowej i nieprzerwanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku

Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/163/2012 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 1. MEDICAL PROFESSIONS. A) Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Authorities competent to issue certificates C) List of

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu

Bardziej szczegółowo

Oddziały Federacji Konsumentów

Oddziały Federacji Konsumentów Oddziały Federacji Konsumentów Oddział Federacji Konsumentów w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra tel. (75) 752-41-19 e-mail: jeleniagora@federacja-konsumentow.org.pl Oddział Federacji

Bardziej szczegółowo

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Numer sprawy: III.G.211/11/08 Umowa o usługę fizycznej, monitorowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze NR...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo