System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o..."

Transkrypt

1 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków System informatyczny jakiego jeszcze nie byo...

2 2 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków E-usuga MGA v3 - Sprawny system ksigowo-kadrowy on-line Ewidencja zdarze gospodarczych bya prowadzona ju w krajach staroytnych takich jak Egipt czy Grecja. Najistotniejszy by jednak okres redniowiecza, który sta si zalkiem wspóczesnej rachunkowoci. Pod koniec XI w. rozpocz si rozwój handlu w basenie Morza ródziemnego, krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Woscy kupcy z Wenecji, Genui, Florencji prowadzili dziaalno na terenie Europy. W zwizku z coraz wiksz iloci transakcji, koniecznoci stao si zapisywanie nazw duników, kwot, rodzajów transakcji oraz ich regulowanie. W XX w. wraz z postpem gospodarczym i naukowo-technicznym nastpowao dalsze doskonalenie rachunkowoci, jej usprawnianie i standaryzacja. W ostatnich kilkunastu latach w zwizku z powstaniem najpierw Wspólnoty, a nastpnie Unii Europejskiej, rachunkowo krajów wysoko rozwinitych zostaa w pewnym stopniu zharmonizowana na podstawie midzynarodowych standardów rachunkowoci. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraa prowadzenia rachunkowoci, w taki sposób, w jaki robili to ksigowi sprzed lat. bardzo dobrej organizacji pracy. Obowizki, wynikajce z przepisów prawa w zakresie rozlicze finansowych, wymuszaj wywizywanie si z terminów, a take dostarczanie rzetelnych informacji dla celów sprawozdawczych. Waciciele i prezesi oczekuj od swoich ksigowych kontroli nalenoci i zobowiza, a take rónorodnych analiz Þ nansowych. W drodze rozwoju nowych technologii zaczto zastpowa tradycyjne, papierowe formy prowadzenia rachunkowoci przez programy informatyczne. System Planowania Zasobów Przedsibiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), reprezentuj grup zintegrowanych systemów informatycznych, tj. moduowo zorganizowanych systemów informatycznych przedsibiorstwa. Zbieraj w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarzdcze (zwizane z ksigowoci Þ nansow i zarzdcz, Þ nansami, kadrami i pacami, sprzeda). Wykonywanie wielu operacji ksigowych jest procesem zoonym i wymagajcym solidnych, sprawdzonych rozwiza. Odpowiedzialno, jaka ciy na ksigowych wymaga Zoono operacji gospodarczych wymaga powizania rónych obszarów dziaalnoci przedsibiorstw i instytucji np. sprzeday, gospodarki magazynowej czy ewidencji rodków trwaych. Zmieniajce si przepisy prawne wymuszaj take zmiany w informatycznym systemie ksigowym.

3 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 3 Program, który sprosta takim wymaganiom, musi by zintegrowany i elastyczny. W celu zachowania tych cech oraz dla efektywnego, wydajnego i szybkiego dziaania stworzylimy now e-usug MGA v3 w postaci systemu ksigowo-kadrowego. Jest ona dostpna przez przegldark internetow w modelu SaaS, dziki czemu mona korzysta z systemu z kadego miejsca i o kadym czasie. Program powsta w oparciu o dowiadczenie, które zdobywalimy przez 18 lat. Nasza spóka zajmuje si tworzeniem oprogramowania dedykowanego do zarzdzania przedsibiorstwem. Ponadto wiadczymy usugi w zakresie outsourcingu ksigowo -kadrowego przy zastosowaniu autorskiego systemu informatycznego. Znamy bolczki ksigowych. MGA v3 jest odpowiedzi na potrzeby biur rachunkowych. Niektóre z moliwoci e-usugi MGA v3: natychmiastowy dostp do danych, wysyka faktur elektronicznych w formie PDF wprost z systemu, rozliczanie kosztów w czasie, sporzdzanie sprawozda Þ nansowych i statystycznych, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepywów pieninych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36 i PIT 36-l, w wersji miesicznej i kwartalnej, automatyczne rozliczanie sprzeday usug cigych, automatyczne rozliczanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w systemie, bieca kontrola statusu ksigowego dokumentów aktualnego miesica ksigi gównej, moliwo wielopoziomowego definiowania planu kont, eliminowanie pomyek, weryþ kacja numeru NIP, numerów faktur, kontrola dat wystawiania faktury, dat sprzeday, dat wpywów faktur, szerokie moliwoci generowania wydruków, raportów i analiz, moliwo automatycznego wygenerowania faktury wewntrznej, moliwo wgldu w histori rodka trwaego - kiedy zosta zakupiony, zlikwidowany, jak by amortyzowany, moliwo podczepienia faktury zakupu do kartoteki danego rodka trwaego, rozbudowany mechanizm wyszukiwania danych wedug zadanych warunków, szerokie moliwoci w zakresie deþ niowania sowników z moliwoci korzystania z wzorcowego sownika. Korzyci: moliwo wspópracy dziau ksigowoci z innymi dziaami przedsibiorstwa lub w przypadku biura rachunkowego z jego klientami, ograniczenie dokumentacji papierowej poprzez przesyanie dokumentów w formie elektronicznej, brak koniecznoci wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, wykonywanie wielu operacji wprost z systemu np. wysyka e-faktur i wiadomoci i. Jak to dziaa? Program dostpny jest przez Internet. Uytkownicy e-usugi nie musz inwestowa w nowy sprzt, a take instalowa programu na swoich komputerach. Tylko uprawnieni uytkownicy maj dostp do danych, a poczenia z systemem s szyfrowane, co gwarantuje bezpieczestwo danych. Wspópraca z naszymi partnerami Oracle i IBM umoliwia dostaw stabilnych i wydajnych baz danych. Korzystanie z e-usugi MGA v3 jest szans na efektywn i szybk prac dziaów ksigowoci i biur rachunkowych. Ryzyko popeniania bdów jest ograniczone do minimum. eksport zestawie do arkuszy kalkulacyjnych, kontrola nalenoci i zobowiza wraz z windykacj,

4 4 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Nowa e-usuga gwarantuje: pen kontrol nad biznesem z kadego miejsca i o kadym czasie, brak ogranicze w dopasowaniu zintegrowanego systemu informatycznego do charakteru i potrzeb przedsibiorstwa, jako technologii Oracle oraz stabilno IBM. W nowoczesnej gospodarce jako informacji determinuje jako biznesu. Kompleksowa i pena informacja pozwala na szybk reakcj, redukcj ryzyka, podejmowanie trafnych decyzji, zbudowanie silnej strategii, zwikszenie efektywnoci i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Kontrola zachodzcych procesów staje si waniejsza ni kiedykolwiek. Jednoczenie narastajca zoono procesów biznesowych wymaga elastycznych narzdzi nowej generacji. Programy, które jeszcze kilka lat temu w peni wystarczay do zarzdzania przedsibiorstwem, dzisiaj s nieaktualne. Przejmij kontrol nad wiatem swojego biznesu. System, który oferujemy, bdzie rozwija si wraz z Twoim przedsibiorstwem. Nie trzeba inwestowa w zakup i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Klient ma moliwo korzystania z naszych serwerów charakteryzujcych si wysok stabilnoci dziki rozwizaniom IBM. W ramach jednego systemu mona kontrolowa wszystkie obszary w Þ rmie. Zastosowana technologia Oracle zapewnia praktycznie nieograniczone moliwoci w zakresie liczby uytkowników i iloci gromadzonych danych. Wykorzystanie MGA v3 stworzy spójn przestrze w przedsibiorstwie, któr zarzdzajcy swobodnie bdzie kontrolowa. Na jakie cechy warto zwróci uwag? Stabilno systemu pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji. Prostota i intuicyjno obsugi obniy nakady zasobów na wdroenie do minimum. atwy i szybki dostp do danych umoliwi trafne podejmowanie decyzji i kontrol zachodzcych procesów w kadym czasie i miejscu. Elastyczno e-usugi sprawia, e moduy systemu s dopasowane do specyþ ki prowadzonej dziaalnoci. System moe by rozbudowywany wraz z rozwojem dziaalnoci. Zintegrowanie procesów w ramach jednego systemu pozwala na oszczdno czasu i redukcj kosztów, brak powielania tych samych danych. Wyniki ankiety przeprowadzonej na konferencjach wród przedsibiorstw komunalnych i pracowników administracji. Wybierajc MGA v3 klient moe wysya faktury drog elektroniczn (wprost z systemu). Wykorzystanie technologii Oracle pozwala na rozlege moliwoci analityczne i generowanie rónorodnych raportów (Business Intelligence).

5 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 5 Innowacyjno e-usugi MGA v3 polega na dostpie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service). Na rynku nie ma jeszcze oprogramowania dostpnego w tym modelu, stworzonego w technologii trójwarstwowej i jednoczenie opartego o wydajne bazy danych Oracle. Niezalenie gdzie jeste, niezalenie od pory dnia masz dostp do danych. Przestrze, w jakiej funkcjonuje e-usuga, to nowy wymiar moliwoci zarzdzania. Efektywno Twojego biznesu wzronie dziki zmniejszeniu nakadów na zakup nowego sprztu i instalacj oprogramowania, a take dziki poprawie jakoci pracy Twojej kadry. Modu umoliwia wysanie a wprost z systemu do klienta z prob o akceptacj otrzymywania faktury w formie elektronicznej. SPRZEDA Modu suy gównie do fakturowania sprzeday usug. Jego prostota umoliwia przede wszystkim seryjne, szybkie fakturowanie. Istnieje moliwo generowania dowodów kasowych KP, drukowanych bezporednio z faktur. Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur lub potwierdzenie zrealizowania usugi. Proponujemy idealn równowag pomidzy potrzeb, cen, a moliwociami. MGA v3 to Zintegrowany System Informatyczny, który posiada budow modularn. Dziaa w technologii trójwarstwowej, z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych Oracle 11g oraz Oracle Developer 11g (Forms & Reports). Oferowane przez nas moduy to: CRM - MODU KLIENCI Modu umoliwiajcy kontrol relacji z kontrahentami oraz wspomagajcy windykacj. Posiada rozbudowan kartotek adresów oraz kontaktów z klientami. Umoliwia zapisywanie korespondencji (pliki w dowolnym formacie) na kartotece kontrahenta. Z poziomu CRM mamy wgld w dane zawarte w innych moduach np. faktury, zapaty. Z tego miejsca moemy generowa wezwania do zapaty lub potwierdzenia salda. Arkadiusz Czarnecki, Dyrektor Sprzeday Specjalizowanej Netia S.A.: - Od 7 lat Netia dostarcza rozwizania telekomunikacyjne o podwyszonych parametrach jako- ciowych dla potrzeb realizowanych przez MGA projektów teleinformatycznych. Dowiadczony zespó MGA umiejtnie czy usugi: informatyczne, sieciowe oraz telekomunikacyjne, w zintegrowane rozwizania ICT, które wspieraj procesy biznesowe wielu przedsibiorstw i instytucji. MGA to sprawdzony partner w biznesie. Zbudowane zaufanie jest podstaw do zwikszenia zakresu wspópracy pomidzy naszymi Þ rmami. Ju w najbliszym czasie planujemy rozszerzy portfolio rozwiza oferowanych przez Neti o aplikacje biznesowe przygotowane przez MGA. MODU ROZRACHUNKI Narzdzie stworzone do biecej kontroli stanu nalenoci i zobowiza. Modu umoliwia, oprócz podstawowych operacji zwizanych z fakturami, m.in. zapisywanie plików z fakturami w dowolnym formacie (np. PDF otrzymany od dostawcy lub skan podpisanej faktury). Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur. System zapamita informacj o tym, kiedy klient pobra dan faktur oraz zapisze nieedytowalny plik z faktur wysan do klienta.

6 6 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Modu posiada równie e-archiwum, gdzie przechowywane s wszystkie faktury, które w razie potrzeby moemy zapisa u siebie na dysku. Modu posiada rozbudowan windykacj, m. in. generuje wydruk pozwalajcy oceni skuteczno windykacji. MODU RODKI TRWAE Elastyczny modu do ewidencji caego majtku trwa- ego przedsibiorstwa. Na bieco kontroluje stan przegldów i bada okresowych itp. Nalicza odpisy amortyzacyjne metod liniow wedug stawek podatkowych i bilansowych. Dodatkowo umoliwia przeprowadzenie symulacji planowania inwestycyjnego. W kartotece rodków trwaych istnieje moliwo dodawania zdj, co moe uatwi klasyþ kacj rodka trwaego. MODU FINANSE Modu sucy do kontroli przepywu rodków Þ nansowych. Obsuguje kasy, banki, zaliczki z pracownikami. Poprzez elastyczny interfejs umoliwia wczytywanie wycigów bankowych w sposób automatyczny. Umoliwia równie pen automatyzacj procesu czenia faktur sprzeday z dokonanymi wpatami gotówkowymi i przelewowymi. MODU MAGAZYN Modu umoliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z obsug wielu magazynów. Mara w programie liczona jest wg faktycznej ceny zakupu, a nie redniej waonej. Z poziomu tego moduu moliwa jest elektroniczna wysyka ( ), dokumentów WZ do klientów w celu potwierdzenia dostawy towaru lub usugi. Szeroki wachlarz analiz umoliwia m.in.: przedstawienie analiz z podziaem na mar zrealizowan (zapacone faktury) oraz mar cakowit. Poprzez rozbudowany i elastyczny podzia dokumentów, generuje zestawienie dokumentów wg grup tematycznych np.: podzia terytorialny, podzia na

7 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 7 handlowców, wydrukowanie rankingów klientów lub usug, przedstawienie zapasów towarów z podziaem na handlowców. MODU KSIGA GÓWNA Do Ksigi Gównej spywaj wszystkie dokumenty z innych moduów, gdzie s ksigowane. Nastpnie generowane jest sprawozdanie Þ nansowe, F-01, CIT/PIT i inne. Wygenerowane i zaakceptowane sprawozdania mog by archiwizowane w bazie danych. Modu posiada moliwo deþ niowania wasnego planu kont lub te korzystania z wzorcowego. Modu umoliwia deþ niowanie kont wyliczanych. MODU KADRY I PACE Prowadzenie ewidencji kadrowej. Naliczanie wynagrodze, zasików z ubezpieczenia spoecznego. Mariusz Rutkowski, meneder sprzeday w Þ rmie Oracle: - z MGA wspópracujemy od 1999 roku. I mog powiedzie, e chyba przez te 12 lat jestemy dla siebie niezawodnymi partnerami w biznesie. MGA tworzy oprogramowanie w naszych najnowszych technologiach. Systemy wykonywane przez torusk spók cechuj si du niezawodnoci i skalowalnoci. Wedug mnie przygotowywany od kilkunastu miesicy system MGA v3 jest pierwszym w Polsce oprogramowaniem w modelu SaaS napisanym cakowicie w technologii Oracle. Chciabym zapewni, e nasza dalsza wspópraca powinna wyglda podobnie, a moe jeszcze lepiej. Dostpno do systemu- Model SaaS Software as a Service oprogramowanie jako usuga Model wiadczenia usug, istniejcy od 1990 roku. Sta si jedn z gównych tendencji rozwoju oprogramowania. Prowadzenie rozlicze z Urzdami Skarbowymi i ZUS. Program jest zintegrowany z systemem Patnik. Integraln czci moduu jest portal Kadry i Pace, dziki któremu pracownicy mog elektronicznie wypeni delegacj, wniosek urlopowy czy wydrukowa tzw. pasek.

8 8 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Analitycy przewiduj, e w 2011 roku na modelu SaaS bdzie oparte 25% oprogramowania biznesowego. E-usuga MGA v3 dostpna jest przez przegldark internetow po uregulowaniu miesicznego abonamentu za moduy i za uytkownika. Korzystanie z usugi nie wymaga nabycia dodatkowych licencji. Nie trzeba kupowa take nowych komputerów czy serwera, poniewa istnieje moliwo korzystania z naszej infrastruktury teleinformatycznej. MGA Sp. z o.o. Kim jestemy? Swoj dziaalno rozpoczlimy w 1993 roku w Toruniu, gdzie do dzi mieci si nasza siedziba. Pocztkowo przedsibiorstwo dziaao w formie dziaalnoci gospodarczej osoby Þ zycznej. Obecnie gównym przedmiotem naszej dziaalnoci jest projektowanie, tworzenie i wdraanie systemów do obsugi kadego rodzaju przedsibiorstw. Projektujemy aplikacje webowe i oprogramowanie dedykowane. Ponadto nasza oferta obejmuje midzy innymi: administracj serwerami, kolokacj serwerów, administracj bazami i hurtowniami danych Oracle, sieciami WAN, wykonywanie oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem. Agnieszka Biko, Alliance Manager ISV & Developer Relations, IBM: - Firma MGA jest od niedawna Partnerem Handlowym IBM, niemniej jednak ju moemy si cieszy owocami naszej wspópracy. F i r m a M G A z b u d o w a a wasne data center w oparciu o najwyszej klasy serwery IBM System x oraz pamici masowe IBM System Storage, aby móc oferowa swoim klientom usugi aplikacyjne w chmurze. Liczymy na to, e nasze wspólne rozwizanie zainteresuje wielu nowych klientów, którzy rozgldaj si za najlepszym dla siebie rozwizaniem typu cloud i jestem przekonana, e przyczyni si do ich sukcesu na rynku. obsugi ksigowo-pacowej dowolnych podmiotów gospodarczych, poczynajc od przedsibiorców prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz (prowadzcych uproszczone formy rozlicze podatkowych) - po spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, spóki akcyjne i inne podmioty, Romuald Dbrowski, AIS.pl: - Na pocztku 2001 roku zlecilimy Þ rmie MGA Sp. z o.o. kilka spraw zwizanych z ksigowoci i kadrami. Ujy nas bardzo dobra opinia o tej firmie i wysoki poziom informatyzacji. Bya to bardzo trafna decyzja, do dzi nasza wspópraca ukada si wzorowo. Zlecone przez nas czynnoci s wykonywane szybko i z najwysz starannoci i elastycznoci co do naszych wymaga. Do czsto zasigamy rady u specjalistów w MGA i zawsze szybko otrzymujemy kompetentne odpowiedzi. Oprogramowanie MGA v. 3, midzy innymi, umoliwia dostp na bieco do danych o Þ rmie. Taka wiedza pozwoli nam by bardziej konkurencyjnymi na globalnym rynku usug IT. obsugi kadrowo-pacowej przedsibiorstw i instytucji (o dowolnej strukturze organizacyjnej i statusie prawnym) z uwzgldnieniem specyþ ki wewntrznych przepisów pacowych, reprezentacji naszych klientów we wszystkich kontaktach z urzdami skarbowymi i organami ZUS. W swojej pracy stawiamy na jako. Od padziernika 2010 roku tworzymy oprogramowanie zgodnie z norm ISO. CertyÞ kat ISO 9001: 2009 No.628/10/2010/J/C. Z biegiem lat powikszao si spektrum zadowolonych ze wspópracy odbiorców i klientów. Dostrzeglimy te ich nowe potrzeby. W odpowiedzi, w 1999 roku podjlimy decyzj o utworzeniu dziau outsourcingu ksigowo-kadrowego. Proponujemy usugi w zakresie:

9 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 9 MGA v3- zintegrowany system do zarzdzania on-line Droga do MGA v3 - innowacyjno, dowiadczenie i praca MGA Sp. z o.o od pocztku swego istnienia zwizana jest z Toruniem. Gównym aspektem prowadzonej dziaalnoci jest tworzenie oprogramowania dla Þ rm, gównie do zastosowa w ksigowoci. Oprogramowanie to oparte jest o technologi Oracle. Oryginalno tworzonego obecnie rozwizania polega na moliwoci korzystania z jednego bd wielu moduów, które z punktu widzenia klienta s najbardziej interesujce, jednoczenie dajc moliwo skorzystania z usug biura rachunkowego, korzystajcego z tego samego oprogramowania. Zastosowanie takiego modelu wspópracy umoliwia szybki przepyw informacji pomidzy Þ rm, a ksigowoci. Wynikiem tego jest m. in. natychmiastowa informacja o wynikach Þ nansowych Þ rmy czy te dostp do skomplikowanych analiz. Oprogramowanie MGA v3 (wicej na: dzia- a w tzw. modelu SaaS (ang. Software as a service - oprogramowanie jako usuga). Zalet takiego schematu jest ograniczenie kosztów Þ rmy poprzez zredukowanie wydatków zwizanych z zakupem penego oprogramowania czy te utrzymywaniem infrastruktury sprztowej np. serwerów (klient paci wycznie za dostp do wybranych cz- ci systemu dziaajcego w MGA). MGA Sp. z o.o. - Dziki niemu mona ograniczy ksigowo papierow. Nie bdzie segregatorów, ton papieru, itd. Do komputera mona przenie wszystkie dokumenty, zdjcia, Þ lmy. Ten system umoliwia elektroniczny obieg dokumentów praktycznie ze wszystkich dziedzin wystpujcych w kadej Þ rmie poczwszy od ksigowoci, poprzez kadry i pace, po obszary zwizane z produkcj i magazynowaniem. Jednym sowem zapewnia kompleksow elektroniczn obsug Þ rmy bez koniecznoci uywania dokumentów papierowych. Przesyanie dokumentów, pism i informacji pomidzy poszczególnymi komórkami odbywa si drog elektroniczn. Oczywicie, kady szczebel zarzdzania systemem obwarowany zostaje odpowiednimi poziomami dostpu. Nie kady musi i moe wiedzie o wszystkich sprawach przedsibiorstwa. Dokoczenie na str. 10 Jak zaznacza szef Þ rmy oraz jego pracownicy, tego typu oprogramowanie jest nowatorskie w skali caego kraju. O innowacyjnoci systemu MGA v3 wiadczy nie tylko to, e jest tworzony w technologii Oracle, ale umoliwia klientom zlecenie zewntrznej Þ rmie prowadzenia ksig oraz kadr i pac, opierajc si na tej samej bazie danych. - Dziki temu nie tylko mona przyjmowa i wystawia faktury, prowadzi elektroniczn ksig przychodów i rozchodów, ale te wykorzysta elektroniczny obrót dokumentami - podkrela Marcin Orylski, prezes Zarzd MGA Sp. z o.o. przed siedzib Þ rmy (od lewej): Danuta Gerc - wiceprezes, Marcin Orylski - prezes oraz Sawomir Pastewski, wiceprezes

10 10 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Dokoczenie ze str. 9 Jest to system oparty na technologii Oracle, umoliwiajcej wykorzystanie architektury trójwarstwowej - baza danych, serwer aplikacji i wreszcie przegldarka - dodaje prezes MGA. - Poza tym ma odpowiedni poziom zabezpiecze, szyfrowan transmisj danych, dublowane serwery. Praca w tym systemie odbywa si w czasie rzeczywistym. System MGA v3 oferuje znacznie wicej w zakresie operacji automatycznych ni dotychczas stosowane programy. Nie trzeba kupowa caego oprogramowania. Mona naby tylko t jego cz, która jest Þ rmie potrzebna. - Ksigowi moe i wol na razie mie dokumentacj na papierze, bo tego wymagaj i oczekuj odpowiednie urzdy - kontynuuje Danuta Gerc, wiceprezes MGA. - Ale by moe ju niedugo, gdy postp wymusi na urzdach stosowanie obiegu elektronicznego, wtedy bdziemy uywali mniej papieru. Wszystkie operacje bd si odbyway znacznie szybciej. No, moe niektóre sprawy, jak te zwizane z zatrudnieniem, bd musiay pozosta dalej na papierze. Micha Jarosz dyr. Biura Informatyki KUKE S.A.: - Wspópraca z MGA Sp. z o.o. od samego pocztku ukadaa si bardzo dobrze - otrzymalimy wsparcie zarówno w fazie tworzenia specyfikacji, jak i przy wdraaniu projektu. Wci moemy liczy na wsparcie techniczne oraz pomoc przy dalszej rozbudowie oprogramowania. Jestemy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu wspópracy z MGA Sp. z o.o. Wszystkie elementy systemu zostay stworzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami i dostarczone w ustalonym terminie. Szczególnie pragn podkreli, e wspópraca bya bezproblemowa oraz profesjonalna na kadym etapie realizacji projektu. Stworzony system speni wszystkie nasze oczekiwania i z penym przekonaniem chcielibymy poleci MGA Sp. z o.o. jako godnego zaufania dostawc rozwiza informatycznych. System MGA v3 budowany jest przez programistów tworzcych zespoy do opracowania poszczególnych moduów. Zespoy prowadzone s przez kierowników ksztatujcych system MGA v3. Jednym z nich jest Sawomir Pastewski - wiceprezes zarzdu MGA. Zajmuje si on przygotowaniem moduu zwizanego z usugami staymi i logistyk, seryjnym fakturowaniem, usugami, abonamentami telefonicznymi, bilingami, licznikami i rachunkami za usugi. Jednym sowem odpowiada za opracowanie oprogramowania dla rachunków wystawianych regularnie co miesic. Wczeniej przygotowywa poprzednie wersje wikszoci moduów. Obecnie twórczym ich rozwijaniem zajmuj si kolejni kierownicy projektów, m.in. Sawomir Ehlert. - Nie wszystko jestemy w stanie przewidzie - dodaje S. Ehlert. - bo to najlepiej wiedz szefowie i pracownicy Þ rmy wdraajcej system. My staramy si te sugestie przetworzy na jzyk informatyki. Wszystko jednak musi tak funkcjonowa, aby system jako cao by zrozumiay dla laika, który z informatyk nie mia do czynienia. Mariusz Felisiak, to kierownik kolejnego zespou, zajmuje si opracowaniem informatycznym rodków trwaych, ksig gówn i Þ nansami. S to na pewno bardzo trudne do ujcia w informatyczne ramy dziay zwizane z funkcjonowaniem przedsibiorstw. - Najduej trwao opracowanie ksigi gównej. Prace nad ni zajy nam 18 miesicy intensywnej pracy - zauwaa M. Felisiak. - Materia zagadnienia jest bardzo skomplikowana i dlatego nie naleao si zbytnio spieszy, aby nie popenia bdów. System na bieco jest testowany przez pracowników MGA wewntrz ich Þ rmy. Po usuniciu usterek zaczynaj przetwarza prawdziwe dane i to jest pierwszy etap wdraania systemu. Kolejnym krokiem w tym procesie jest testowanie oprogramowania przez osoby z zewntrz, posiadajce wiedz z zakresu zagadnie ksigowych i Þ nansowych. Najnowszy projekt MGA jest zupenie nowej jakoci. Programici przygotowujcy jego trzeci wersj wykorzystuj do- wiadczenia, jakie zdobyli przy tworzeniu poprzednich edycji. Najwiksz zmian jest to, e uytkownik nie musi pracowa na wielu bazach danych. Poza tym mona pracowa w przegldarce internetowej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, za pomoc szyfrowanej transmisji. Narzdzia i technologie uyte przy tworzeniu tego systemu s o wiele bogatsze. System informatyczny MGA v3 pozwala na wykonywanie wikszej liczby operacji i w znacznie krótszym czasie. - Si tego oprogramowania jest to, e ca funkcjonalno moe posiada kto, kto ma np. dwa budynki i kto inny, kto dysponuje liczb posesji i trzyma wszystko na jednym serwerze u nas lub u siebie - podkrela prezes Orylski. - Ten program moe rosn wraz z uytkownikiem. Nie trzeba adnych konwersji, rozbudowywania, itd. To bardzo nowoczesne i praktyczne narzdzie przydajce si do prowadzenia kadego przedsibiorstwa. Innowacyjno MGA v3, mimo e nie by on jeszcze w peni skoczony, docenia np. Fundacja Innowacji i Rozwoju przyznajc MGA Sp. z o.o. tytu Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 oraz Gazeta Bankowa udzielajc rekomendacji MGA v3 Program Wspierajcy Klientów Instytucji Finansowych w konkursie technologicznym Gazety Bankowej - Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych w kategorii produkt. MGA Sp. z o.o. zostaa wyróniona take w dwóch rankingach: Efektywna Firma 2010 i Gepard Biznesu Sawomir Górzyski

11 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 11 Sp. z o. o. ul. Piaskowa 6, Toru tel.: , fax: Rekomendacje: Jestemy partnerami:

12 Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu PaĔstwa w ramach RPO WK-P na lata

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZDZANIE ORGANIZACJ...

Bardziej szczegółowo