System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o..."

Transkrypt

1 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków System informatyczny jakiego jeszcze nie byo...

2 2 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków E-usuga MGA v3 - Sprawny system ksigowo-kadrowy on-line Ewidencja zdarze gospodarczych bya prowadzona ju w krajach staroytnych takich jak Egipt czy Grecja. Najistotniejszy by jednak okres redniowiecza, który sta si zalkiem wspóczesnej rachunkowoci. Pod koniec XI w. rozpocz si rozwój handlu w basenie Morza ródziemnego, krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Woscy kupcy z Wenecji, Genui, Florencji prowadzili dziaalno na terenie Europy. W zwizku z coraz wiksz iloci transakcji, koniecznoci stao si zapisywanie nazw duników, kwot, rodzajów transakcji oraz ich regulowanie. W XX w. wraz z postpem gospodarczym i naukowo-technicznym nastpowao dalsze doskonalenie rachunkowoci, jej usprawnianie i standaryzacja. W ostatnich kilkunastu latach w zwizku z powstaniem najpierw Wspólnoty, a nastpnie Unii Europejskiej, rachunkowo krajów wysoko rozwinitych zostaa w pewnym stopniu zharmonizowana na podstawie midzynarodowych standardów rachunkowoci. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraa prowadzenia rachunkowoci, w taki sposób, w jaki robili to ksigowi sprzed lat. bardzo dobrej organizacji pracy. Obowizki, wynikajce z przepisów prawa w zakresie rozlicze finansowych, wymuszaj wywizywanie si z terminów, a take dostarczanie rzetelnych informacji dla celów sprawozdawczych. Waciciele i prezesi oczekuj od swoich ksigowych kontroli nalenoci i zobowiza, a take rónorodnych analiz Þ nansowych. W drodze rozwoju nowych technologii zaczto zastpowa tradycyjne, papierowe formy prowadzenia rachunkowoci przez programy informatyczne. System Planowania Zasobów Przedsibiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), reprezentuj grup zintegrowanych systemów informatycznych, tj. moduowo zorganizowanych systemów informatycznych przedsibiorstwa. Zbieraj w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarzdcze (zwizane z ksigowoci Þ nansow i zarzdcz, Þ nansami, kadrami i pacami, sprzeda). Wykonywanie wielu operacji ksigowych jest procesem zoonym i wymagajcym solidnych, sprawdzonych rozwiza. Odpowiedzialno, jaka ciy na ksigowych wymaga Zoono operacji gospodarczych wymaga powizania rónych obszarów dziaalnoci przedsibiorstw i instytucji np. sprzeday, gospodarki magazynowej czy ewidencji rodków trwaych. Zmieniajce si przepisy prawne wymuszaj take zmiany w informatycznym systemie ksigowym.

3 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 3 Program, który sprosta takim wymaganiom, musi by zintegrowany i elastyczny. W celu zachowania tych cech oraz dla efektywnego, wydajnego i szybkiego dziaania stworzylimy now e-usug MGA v3 w postaci systemu ksigowo-kadrowego. Jest ona dostpna przez przegldark internetow w modelu SaaS, dziki czemu mona korzysta z systemu z kadego miejsca i o kadym czasie. Program powsta w oparciu o dowiadczenie, które zdobywalimy przez 18 lat. Nasza spóka zajmuje si tworzeniem oprogramowania dedykowanego do zarzdzania przedsibiorstwem. Ponadto wiadczymy usugi w zakresie outsourcingu ksigowo -kadrowego przy zastosowaniu autorskiego systemu informatycznego. Znamy bolczki ksigowych. MGA v3 jest odpowiedzi na potrzeby biur rachunkowych. Niektóre z moliwoci e-usugi MGA v3: natychmiastowy dostp do danych, wysyka faktur elektronicznych w formie PDF wprost z systemu, rozliczanie kosztów w czasie, sporzdzanie sprawozda Þ nansowych i statystycznych, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepywów pieninych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36 i PIT 36-l, w wersji miesicznej i kwartalnej, automatyczne rozliczanie sprzeday usug cigych, automatyczne rozliczanie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w systemie, bieca kontrola statusu ksigowego dokumentów aktualnego miesica ksigi gównej, moliwo wielopoziomowego definiowania planu kont, eliminowanie pomyek, weryþ kacja numeru NIP, numerów faktur, kontrola dat wystawiania faktury, dat sprzeday, dat wpywów faktur, szerokie moliwoci generowania wydruków, raportów i analiz, moliwo automatycznego wygenerowania faktury wewntrznej, moliwo wgldu w histori rodka trwaego - kiedy zosta zakupiony, zlikwidowany, jak by amortyzowany, moliwo podczepienia faktury zakupu do kartoteki danego rodka trwaego, rozbudowany mechanizm wyszukiwania danych wedug zadanych warunków, szerokie moliwoci w zakresie deþ niowania sowników z moliwoci korzystania z wzorcowego sownika. Korzyci: moliwo wspópracy dziau ksigowoci z innymi dziaami przedsibiorstwa lub w przypadku biura rachunkowego z jego klientami, ograniczenie dokumentacji papierowej poprzez przesyanie dokumentów w formie elektronicznej, brak koniecznoci wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, wykonywanie wielu operacji wprost z systemu np. wysyka e-faktur i wiadomoci i. Jak to dziaa? Program dostpny jest przez Internet. Uytkownicy e-usugi nie musz inwestowa w nowy sprzt, a take instalowa programu na swoich komputerach. Tylko uprawnieni uytkownicy maj dostp do danych, a poczenia z systemem s szyfrowane, co gwarantuje bezpieczestwo danych. Wspópraca z naszymi partnerami Oracle i IBM umoliwia dostaw stabilnych i wydajnych baz danych. Korzystanie z e-usugi MGA v3 jest szans na efektywn i szybk prac dziaów ksigowoci i biur rachunkowych. Ryzyko popeniania bdów jest ograniczone do minimum. eksport zestawie do arkuszy kalkulacyjnych, kontrola nalenoci i zobowiza wraz z windykacj,

4 4 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Nowa e-usuga gwarantuje: pen kontrol nad biznesem z kadego miejsca i o kadym czasie, brak ogranicze w dopasowaniu zintegrowanego systemu informatycznego do charakteru i potrzeb przedsibiorstwa, jako technologii Oracle oraz stabilno IBM. W nowoczesnej gospodarce jako informacji determinuje jako biznesu. Kompleksowa i pena informacja pozwala na szybk reakcj, redukcj ryzyka, podejmowanie trafnych decyzji, zbudowanie silnej strategii, zwikszenie efektywnoci i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Kontrola zachodzcych procesów staje si waniejsza ni kiedykolwiek. Jednoczenie narastajca zoono procesów biznesowych wymaga elastycznych narzdzi nowej generacji. Programy, które jeszcze kilka lat temu w peni wystarczay do zarzdzania przedsibiorstwem, dzisiaj s nieaktualne. Przejmij kontrol nad wiatem swojego biznesu. System, który oferujemy, bdzie rozwija si wraz z Twoim przedsibiorstwem. Nie trzeba inwestowa w zakup i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Klient ma moliwo korzystania z naszych serwerów charakteryzujcych si wysok stabilnoci dziki rozwizaniom IBM. W ramach jednego systemu mona kontrolowa wszystkie obszary w Þ rmie. Zastosowana technologia Oracle zapewnia praktycznie nieograniczone moliwoci w zakresie liczby uytkowników i iloci gromadzonych danych. Wykorzystanie MGA v3 stworzy spójn przestrze w przedsibiorstwie, któr zarzdzajcy swobodnie bdzie kontrolowa. Na jakie cechy warto zwróci uwag? Stabilno systemu pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji. Prostota i intuicyjno obsugi obniy nakady zasobów na wdroenie do minimum. atwy i szybki dostp do danych umoliwi trafne podejmowanie decyzji i kontrol zachodzcych procesów w kadym czasie i miejscu. Elastyczno e-usugi sprawia, e moduy systemu s dopasowane do specyþ ki prowadzonej dziaalnoci. System moe by rozbudowywany wraz z rozwojem dziaalnoci. Zintegrowanie procesów w ramach jednego systemu pozwala na oszczdno czasu i redukcj kosztów, brak powielania tych samych danych. Wyniki ankiety przeprowadzonej na konferencjach wród przedsibiorstw komunalnych i pracowników administracji. Wybierajc MGA v3 klient moe wysya faktury drog elektroniczn (wprost z systemu). Wykorzystanie technologii Oracle pozwala na rozlege moliwoci analityczne i generowanie rónorodnych raportów (Business Intelligence).

5 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 5 Innowacyjno e-usugi MGA v3 polega na dostpie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service). Na rynku nie ma jeszcze oprogramowania dostpnego w tym modelu, stworzonego w technologii trójwarstwowej i jednoczenie opartego o wydajne bazy danych Oracle. Niezalenie gdzie jeste, niezalenie od pory dnia masz dostp do danych. Przestrze, w jakiej funkcjonuje e-usuga, to nowy wymiar moliwoci zarzdzania. Efektywno Twojego biznesu wzronie dziki zmniejszeniu nakadów na zakup nowego sprztu i instalacj oprogramowania, a take dziki poprawie jakoci pracy Twojej kadry. Modu umoliwia wysanie a wprost z systemu do klienta z prob o akceptacj otrzymywania faktury w formie elektronicznej. SPRZEDA Modu suy gównie do fakturowania sprzeday usug. Jego prostota umoliwia przede wszystkim seryjne, szybkie fakturowanie. Istnieje moliwo generowania dowodów kasowych KP, drukowanych bezporednio z faktur. Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur lub potwierdzenie zrealizowania usugi. Proponujemy idealn równowag pomidzy potrzeb, cen, a moliwociami. MGA v3 to Zintegrowany System Informatyczny, który posiada budow modularn. Dziaa w technologii trójwarstwowej, z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych Oracle 11g oraz Oracle Developer 11g (Forms & Reports). Oferowane przez nas moduy to: CRM - MODU KLIENCI Modu umoliwiajcy kontrol relacji z kontrahentami oraz wspomagajcy windykacj. Posiada rozbudowan kartotek adresów oraz kontaktów z klientami. Umoliwia zapisywanie korespondencji (pliki w dowolnym formacie) na kartotece kontrahenta. Z poziomu CRM mamy wgld w dane zawarte w innych moduach np. faktury, zapaty. Z tego miejsca moemy generowa wezwania do zapaty lub potwierdzenia salda. Arkadiusz Czarnecki, Dyrektor Sprzeday Specjalizowanej Netia S.A.: - Od 7 lat Netia dostarcza rozwizania telekomunikacyjne o podwyszonych parametrach jako- ciowych dla potrzeb realizowanych przez MGA projektów teleinformatycznych. Dowiadczony zespó MGA umiejtnie czy usugi: informatyczne, sieciowe oraz telekomunikacyjne, w zintegrowane rozwizania ICT, które wspieraj procesy biznesowe wielu przedsibiorstw i instytucji. MGA to sprawdzony partner w biznesie. Zbudowane zaufanie jest podstaw do zwikszenia zakresu wspópracy pomidzy naszymi Þ rmami. Ju w najbliszym czasie planujemy rozszerzy portfolio rozwiza oferowanych przez Neti o aplikacje biznesowe przygotowane przez MGA. MODU ROZRACHUNKI Narzdzie stworzone do biecej kontroli stanu nalenoci i zobowiza. Modu umoliwia, oprócz podstawowych operacji zwizanych z fakturami, m.in. zapisywanie plików z fakturami w dowolnym formacie (np. PDF otrzymany od dostawcy lub skan podpisanej faktury). Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur. System zapamita informacj o tym, kiedy klient pobra dan faktur oraz zapisze nieedytowalny plik z faktur wysan do klienta.

6 6 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Modu posiada równie e-archiwum, gdzie przechowywane s wszystkie faktury, które w razie potrzeby moemy zapisa u siebie na dysku. Modu posiada rozbudowan windykacj, m. in. generuje wydruk pozwalajcy oceni skuteczno windykacji. MODU RODKI TRWAE Elastyczny modu do ewidencji caego majtku trwa- ego przedsibiorstwa. Na bieco kontroluje stan przegldów i bada okresowych itp. Nalicza odpisy amortyzacyjne metod liniow wedug stawek podatkowych i bilansowych. Dodatkowo umoliwia przeprowadzenie symulacji planowania inwestycyjnego. W kartotece rodków trwaych istnieje moliwo dodawania zdj, co moe uatwi klasyþ kacj rodka trwaego. MODU FINANSE Modu sucy do kontroli przepywu rodków Þ nansowych. Obsuguje kasy, banki, zaliczki z pracownikami. Poprzez elastyczny interfejs umoliwia wczytywanie wycigów bankowych w sposób automatyczny. Umoliwia równie pen automatyzacj procesu czenia faktur sprzeday z dokonanymi wpatami gotówkowymi i przelewowymi. MODU MAGAZYN Modu umoliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z obsug wielu magazynów. Mara w programie liczona jest wg faktycznej ceny zakupu, a nie redniej waonej. Z poziomu tego moduu moliwa jest elektroniczna wysyka ( ), dokumentów WZ do klientów w celu potwierdzenia dostawy towaru lub usugi. Szeroki wachlarz analiz umoliwia m.in.: przedstawienie analiz z podziaem na mar zrealizowan (zapacone faktury) oraz mar cakowit. Poprzez rozbudowany i elastyczny podzia dokumentów, generuje zestawienie dokumentów wg grup tematycznych np.: podzia terytorialny, podzia na

7 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 7 handlowców, wydrukowanie rankingów klientów lub usug, przedstawienie zapasów towarów z podziaem na handlowców. MODU KSIGA GÓWNA Do Ksigi Gównej spywaj wszystkie dokumenty z innych moduów, gdzie s ksigowane. Nastpnie generowane jest sprawozdanie Þ nansowe, F-01, CIT/PIT i inne. Wygenerowane i zaakceptowane sprawozdania mog by archiwizowane w bazie danych. Modu posiada moliwo deþ niowania wasnego planu kont lub te korzystania z wzorcowego. Modu umoliwia deþ niowanie kont wyliczanych. MODU KADRY I PACE Prowadzenie ewidencji kadrowej. Naliczanie wynagrodze, zasików z ubezpieczenia spoecznego. Mariusz Rutkowski, meneder sprzeday w Þ rmie Oracle: - z MGA wspópracujemy od 1999 roku. I mog powiedzie, e chyba przez te 12 lat jestemy dla siebie niezawodnymi partnerami w biznesie. MGA tworzy oprogramowanie w naszych najnowszych technologiach. Systemy wykonywane przez torusk spók cechuj si du niezawodnoci i skalowalnoci. Wedug mnie przygotowywany od kilkunastu miesicy system MGA v3 jest pierwszym w Polsce oprogramowaniem w modelu SaaS napisanym cakowicie w technologii Oracle. Chciabym zapewni, e nasza dalsza wspópraca powinna wyglda podobnie, a moe jeszcze lepiej. Dostpno do systemu- Model SaaS Software as a Service oprogramowanie jako usuga Model wiadczenia usug, istniejcy od 1990 roku. Sta si jedn z gównych tendencji rozwoju oprogramowania. Prowadzenie rozlicze z Urzdami Skarbowymi i ZUS. Program jest zintegrowany z systemem Patnik. Integraln czci moduu jest portal Kadry i Pace, dziki któremu pracownicy mog elektronicznie wypeni delegacj, wniosek urlopowy czy wydrukowa tzw. pasek.

8 8 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Analitycy przewiduj, e w 2011 roku na modelu SaaS bdzie oparte 25% oprogramowania biznesowego. E-usuga MGA v3 dostpna jest przez przegldark internetow po uregulowaniu miesicznego abonamentu za moduy i za uytkownika. Korzystanie z usugi nie wymaga nabycia dodatkowych licencji. Nie trzeba kupowa take nowych komputerów czy serwera, poniewa istnieje moliwo korzystania z naszej infrastruktury teleinformatycznej. MGA Sp. z o.o. Kim jestemy? Swoj dziaalno rozpoczlimy w 1993 roku w Toruniu, gdzie do dzi mieci si nasza siedziba. Pocztkowo przedsibiorstwo dziaao w formie dziaalnoci gospodarczej osoby Þ zycznej. Obecnie gównym przedmiotem naszej dziaalnoci jest projektowanie, tworzenie i wdraanie systemów do obsugi kadego rodzaju przedsibiorstw. Projektujemy aplikacje webowe i oprogramowanie dedykowane. Ponadto nasza oferta obejmuje midzy innymi: administracj serwerami, kolokacj serwerów, administracj bazami i hurtowniami danych Oracle, sieciami WAN, wykonywanie oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem. Agnieszka Biko, Alliance Manager ISV & Developer Relations, IBM: - Firma MGA jest od niedawna Partnerem Handlowym IBM, niemniej jednak ju moemy si cieszy owocami naszej wspópracy. F i r m a M G A z b u d o w a a wasne data center w oparciu o najwyszej klasy serwery IBM System x oraz pamici masowe IBM System Storage, aby móc oferowa swoim klientom usugi aplikacyjne w chmurze. Liczymy na to, e nasze wspólne rozwizanie zainteresuje wielu nowych klientów, którzy rozgldaj si za najlepszym dla siebie rozwizaniem typu cloud i jestem przekonana, e przyczyni si do ich sukcesu na rynku. obsugi ksigowo-pacowej dowolnych podmiotów gospodarczych, poczynajc od przedsibiorców prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz (prowadzcych uproszczone formy rozlicze podatkowych) - po spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, spóki akcyjne i inne podmioty, Romuald Dbrowski, AIS.pl: - Na pocztku 2001 roku zlecilimy Þ rmie MGA Sp. z o.o. kilka spraw zwizanych z ksigowoci i kadrami. Ujy nas bardzo dobra opinia o tej firmie i wysoki poziom informatyzacji. Bya to bardzo trafna decyzja, do dzi nasza wspópraca ukada si wzorowo. Zlecone przez nas czynnoci s wykonywane szybko i z najwysz starannoci i elastycznoci co do naszych wymaga. Do czsto zasigamy rady u specjalistów w MGA i zawsze szybko otrzymujemy kompetentne odpowiedzi. Oprogramowanie MGA v. 3, midzy innymi, umoliwia dostp na bieco do danych o Þ rmie. Taka wiedza pozwoli nam by bardziej konkurencyjnymi na globalnym rynku usug IT. obsugi kadrowo-pacowej przedsibiorstw i instytucji (o dowolnej strukturze organizacyjnej i statusie prawnym) z uwzgldnieniem specyþ ki wewntrznych przepisów pacowych, reprezentacji naszych klientów we wszystkich kontaktach z urzdami skarbowymi i organami ZUS. W swojej pracy stawiamy na jako. Od padziernika 2010 roku tworzymy oprogramowanie zgodnie z norm ISO. CertyÞ kat ISO 9001: 2009 No.628/10/2010/J/C. Z biegiem lat powikszao si spektrum zadowolonych ze wspópracy odbiorców i klientów. Dostrzeglimy te ich nowe potrzeby. W odpowiedzi, w 1999 roku podjlimy decyzj o utworzeniu dziau outsourcingu ksigowo-kadrowego. Proponujemy usugi w zakresie:

9 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 9 MGA v3- zintegrowany system do zarzdzania on-line Droga do MGA v3 - innowacyjno, dowiadczenie i praca MGA Sp. z o.o od pocztku swego istnienia zwizana jest z Toruniem. Gównym aspektem prowadzonej dziaalnoci jest tworzenie oprogramowania dla Þ rm, gównie do zastosowa w ksigowoci. Oprogramowanie to oparte jest o technologi Oracle. Oryginalno tworzonego obecnie rozwizania polega na moliwoci korzystania z jednego bd wielu moduów, które z punktu widzenia klienta s najbardziej interesujce, jednoczenie dajc moliwo skorzystania z usug biura rachunkowego, korzystajcego z tego samego oprogramowania. Zastosowanie takiego modelu wspópracy umoliwia szybki przepyw informacji pomidzy Þ rm, a ksigowoci. Wynikiem tego jest m. in. natychmiastowa informacja o wynikach Þ nansowych Þ rmy czy te dostp do skomplikowanych analiz. Oprogramowanie MGA v3 (wicej na: dzia- a w tzw. modelu SaaS (ang. Software as a service - oprogramowanie jako usuga). Zalet takiego schematu jest ograniczenie kosztów Þ rmy poprzez zredukowanie wydatków zwizanych z zakupem penego oprogramowania czy te utrzymywaniem infrastruktury sprztowej np. serwerów (klient paci wycznie za dostp do wybranych cz- ci systemu dziaajcego w MGA). MGA Sp. z o.o. - Dziki niemu mona ograniczy ksigowo papierow. Nie bdzie segregatorów, ton papieru, itd. Do komputera mona przenie wszystkie dokumenty, zdjcia, Þ lmy. Ten system umoliwia elektroniczny obieg dokumentów praktycznie ze wszystkich dziedzin wystpujcych w kadej Þ rmie poczwszy od ksigowoci, poprzez kadry i pace, po obszary zwizane z produkcj i magazynowaniem. Jednym sowem zapewnia kompleksow elektroniczn obsug Þ rmy bez koniecznoci uywania dokumentów papierowych. Przesyanie dokumentów, pism i informacji pomidzy poszczególnymi komórkami odbywa si drog elektroniczn. Oczywicie, kady szczebel zarzdzania systemem obwarowany zostaje odpowiednimi poziomami dostpu. Nie kady musi i moe wiedzie o wszystkich sprawach przedsibiorstwa. Dokoczenie na str. 10 Jak zaznacza szef Þ rmy oraz jego pracownicy, tego typu oprogramowanie jest nowatorskie w skali caego kraju. O innowacyjnoci systemu MGA v3 wiadczy nie tylko to, e jest tworzony w technologii Oracle, ale umoliwia klientom zlecenie zewntrznej Þ rmie prowadzenia ksig oraz kadr i pac, opierajc si na tej samej bazie danych. - Dziki temu nie tylko mona przyjmowa i wystawia faktury, prowadzi elektroniczn ksig przychodów i rozchodów, ale te wykorzysta elektroniczny obrót dokumentami - podkrela Marcin Orylski, prezes Zarzd MGA Sp. z o.o. przed siedzib Þ rmy (od lewej): Danuta Gerc - wiceprezes, Marcin Orylski - prezes oraz Sawomir Pastewski, wiceprezes

10 10 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Dokoczenie ze str. 9 Jest to system oparty na technologii Oracle, umoliwiajcej wykorzystanie architektury trójwarstwowej - baza danych, serwer aplikacji i wreszcie przegldarka - dodaje prezes MGA. - Poza tym ma odpowiedni poziom zabezpiecze, szyfrowan transmisj danych, dublowane serwery. Praca w tym systemie odbywa si w czasie rzeczywistym. System MGA v3 oferuje znacznie wicej w zakresie operacji automatycznych ni dotychczas stosowane programy. Nie trzeba kupowa caego oprogramowania. Mona naby tylko t jego cz, która jest Þ rmie potrzebna. - Ksigowi moe i wol na razie mie dokumentacj na papierze, bo tego wymagaj i oczekuj odpowiednie urzdy - kontynuuje Danuta Gerc, wiceprezes MGA. - Ale by moe ju niedugo, gdy postp wymusi na urzdach stosowanie obiegu elektronicznego, wtedy bdziemy uywali mniej papieru. Wszystkie operacje bd si odbyway znacznie szybciej. No, moe niektóre sprawy, jak te zwizane z zatrudnieniem, bd musiay pozosta dalej na papierze. Micha Jarosz dyr. Biura Informatyki KUKE S.A.: - Wspópraca z MGA Sp. z o.o. od samego pocztku ukadaa si bardzo dobrze - otrzymalimy wsparcie zarówno w fazie tworzenia specyfikacji, jak i przy wdraaniu projektu. Wci moemy liczy na wsparcie techniczne oraz pomoc przy dalszej rozbudowie oprogramowania. Jestemy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu wspópracy z MGA Sp. z o.o. Wszystkie elementy systemu zostay stworzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami i dostarczone w ustalonym terminie. Szczególnie pragn podkreli, e wspópraca bya bezproblemowa oraz profesjonalna na kadym etapie realizacji projektu. Stworzony system speni wszystkie nasze oczekiwania i z penym przekonaniem chcielibymy poleci MGA Sp. z o.o. jako godnego zaufania dostawc rozwiza informatycznych. System MGA v3 budowany jest przez programistów tworzcych zespoy do opracowania poszczególnych moduów. Zespoy prowadzone s przez kierowników ksztatujcych system MGA v3. Jednym z nich jest Sawomir Pastewski - wiceprezes zarzdu MGA. Zajmuje si on przygotowaniem moduu zwizanego z usugami staymi i logistyk, seryjnym fakturowaniem, usugami, abonamentami telefonicznymi, bilingami, licznikami i rachunkami za usugi. Jednym sowem odpowiada za opracowanie oprogramowania dla rachunków wystawianych regularnie co miesic. Wczeniej przygotowywa poprzednie wersje wikszoci moduów. Obecnie twórczym ich rozwijaniem zajmuj si kolejni kierownicy projektów, m.in. Sawomir Ehlert. - Nie wszystko jestemy w stanie przewidzie - dodaje S. Ehlert. - bo to najlepiej wiedz szefowie i pracownicy Þ rmy wdraajcej system. My staramy si te sugestie przetworzy na jzyk informatyki. Wszystko jednak musi tak funkcjonowa, aby system jako cao by zrozumiay dla laika, który z informatyk nie mia do czynienia. Mariusz Felisiak, to kierownik kolejnego zespou, zajmuje si opracowaniem informatycznym rodków trwaych, ksig gówn i Þ nansami. S to na pewno bardzo trudne do ujcia w informatyczne ramy dziay zwizane z funkcjonowaniem przedsibiorstw. - Najduej trwao opracowanie ksigi gównej. Prace nad ni zajy nam 18 miesicy intensywnej pracy - zauwaa M. Felisiak. - Materia zagadnienia jest bardzo skomplikowana i dlatego nie naleao si zbytnio spieszy, aby nie popenia bdów. System na bieco jest testowany przez pracowników MGA wewntrz ich Þ rmy. Po usuniciu usterek zaczynaj przetwarza prawdziwe dane i to jest pierwszy etap wdraania systemu. Kolejnym krokiem w tym procesie jest testowanie oprogramowania przez osoby z zewntrz, posiadajce wiedz z zakresu zagadnie ksigowych i Þ nansowych. Najnowszy projekt MGA jest zupenie nowej jakoci. Programici przygotowujcy jego trzeci wersj wykorzystuj do- wiadczenia, jakie zdobyli przy tworzeniu poprzednich edycji. Najwiksz zmian jest to, e uytkownik nie musi pracowa na wielu bazach danych. Poza tym mona pracowa w przegldarce internetowej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, za pomoc szyfrowanej transmisji. Narzdzia i technologie uyte przy tworzeniu tego systemu s o wiele bogatsze. System informatyczny MGA v3 pozwala na wykonywanie wikszej liczby operacji i w znacznie krótszym czasie. - Si tego oprogramowania jest to, e ca funkcjonalno moe posiada kto, kto ma np. dwa budynki i kto inny, kto dysponuje liczb posesji i trzyma wszystko na jednym serwerze u nas lub u siebie - podkrela prezes Orylski. - Ten program moe rosn wraz z uytkownikiem. Nie trzeba adnych konwersji, rozbudowywania, itd. To bardzo nowoczesne i praktyczne narzdzie przydajce si do prowadzenia kadego przedsibiorstwa. Innowacyjno MGA v3, mimo e nie by on jeszcze w peni skoczony, docenia np. Fundacja Innowacji i Rozwoju przyznajc MGA Sp. z o.o. tytu Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 oraz Gazeta Bankowa udzielajc rekomendacji MGA v3 Program Wspierajcy Klientów Instytucji Finansowych w konkursie technologicznym Gazety Bankowej - Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych w kategorii produkt. MGA Sp. z o.o. zostaa wyróniona take w dwóch rankingach: Efektywna Firma 2010 i Gepard Biznesu Sawomir Górzyski

11 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 11 Sp. z o. o. ul. Piaskowa 6, Toru tel.: , fax: Rekomendacje: Jestemy partnerami:

12 Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu PaĔstwa w ramach RPO WK-P na lata

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Trzy podstawowe usługi oferowane w zakresie cloud computing: - (ang.infrastructure as a Service) - (ang. Platform as a Service)

Trzy podstawowe usługi oferowane w zakresie cloud computing: - (ang.infrastructure as a Service) - (ang. Platform as a Service) Sławomir Pastewski Trzy podstawowe usługi oferowane w zakresie cloud computing: - (ang.infrastructure as a Service) - (ang. Platform as a Service) (ang. Software as a Service) Zalety modelu SaaS wg Gartnera:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl Twój komfort Twój zysk Nasza strategia zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza rednet Management Sp. z o.o., 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 nr. 129b tel.: +48 22 318 72

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Historia wdro!e produktów BMC w PGNiG SA Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!"

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno! 4 zasady naszej pracy! 1 Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!" 2 Proaktywne & Probiznesowe podej!cia w znalezieniu rozwi$zania 3 Terminowo!" & Punktualno!" & Szybko!ci obs#ugi 4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Dyrektor ZPKZ

Zatwierdzam. Dyrektor ZPKZ Zespó Placówek Ksztacenia Zawodowego w Nowym Sczu, ul. Zamenhoffa 1 Tel 018 443 82 13 Fax 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[03]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię Zapewnij swojej firmie pakiet biznesowy optymalnie dopasowany do aktualnych potrzeb. Sprawdź, co zyskasz oraz ile zaoszczędzisz. Pakiet - Pełna kontrola księgowości Cena pakietu: 2 213 zł Oszczędzasz:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

PomysL... i co dalej?

PomysL... i co dalej? Potrzebuj! aplikacj!, która usprawni prac! w naszej firmie... Aplikacja musi dzia"a# stabilnie, niezawodnie, by# "atwa w rozbudowie. PomysL... / i co dalej? Projekt aplikacji Zarz$dzanie projektami informatycznymi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo