Podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika 1. WSTĘP Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy sposobu obsługi i konfiguracji kontrolera ITSupervisor z wersją firmware lub wyższą. W dokumencie zawarte są informacje na temat pierwszego uruchomienia, jak również opisane są wszystkie opcje związane z funkcjonalnością oprogramowania kontrolera. Jednakże nie wszystkie opisywane funkcje są dostępne w każdej wersji urządzenia. Dostępność poszczególnych funkcji dla danej wersji określa Karta katalogowa. 2. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY KONFIGURACJA ADRESU IP LOGOWANIE DO KONTROLERA USTAWIENIA OGÓLNE CZUJNIKI WEJŚCIA DWUSTANOWE POWIADAMIANIE E MAIL POWIADAMIANIE SMS STEROWANIE ZEWNĘTRZNYMI URZĄDZENIAMI WYJŚCIA ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO REJESTRATOR KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZĘDNYM SNMP UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM SERWISOM WWW JSON...27 Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 1/29

2 3. DEFINICJE I SKRÓTY 1 Wire broadcast interfejs wraz z protokołem przeznaczony do przesyłania informacji pomiędzy układem nadrzędnym a układami podrzędnymi. Transmisja odbywa się w obu kierunkach z wykorzystaniem jednego przewodu sygnałowego (oprócz masy). rozsiewczy (rozgłoszeniowy) tryb transmisji danych polegający na wysyłaniu przez jeden port (kanał informacyjny) pakietów, które powinny być odebrane przez wszystkie pozostałe porty przyłączone do danej sieci (domeny broadcastowej). CSV ang. Comma Separated Values wartości rozdzielone przecinkiem format przechowywania danych w plikach tekstowych. DNS e mail GMT GSM HTTP JavaScript JSON ang. Domain Name System, system nazw domenowych system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa zapewniająca zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych stąd zwyczajowa nazwa tej usługi. ang. Greenwich Mean Time astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich. Jest czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozostałych stref. ang. Global System for Mobile Communications, najpopularniejszy standard telefonii komórkowej. Sieci oparte na tym systemie telekomunikacji oferują usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej i multimedialnej. ang. Hypertext Transfer Protocol, protokół przesyłania dokumentów sieci WWW. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępniania dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. ang. JavaScript Object Notation lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. karta SIM ang. Subscriber Identify Module, moduł identyfikacji abonenta plastikowa karta elektroniczna wielkości 25 15mm z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem. Karta SIM identyfikuje abonenta i pełni funkcję klucza dostępowego do sieci komórkowej. Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 2/29

3 MIB MicroLAN NMS NO, NC PIN prepaid RS485 SCADA SMS SMTP SNMP SNTP ang. Management Information Base rodzaj bazy danych wykorzystywanej do zarządzania sprzętem w sieci komunikacyjnej. Składa się z obiektów zapisanych w (wirtualnej) bazie danych, które wykorzystywane są do zarządzania podmiotami. Jest zbiorem opisanych formalnie obiektów, z których każdy reprezentuje konkretny rodzaj informacji. ang. Micro Local Area Network mała sieć lokalna o znacznie ograniczonych możliwościach, odnosi się do interfejsu 1 Wire. ang. Network Management System system zintegrowanego zarządzania oraz monitorowania sieci, centrów danych i aplikacji. ang. Normal Open, Normal Close odnosi się do styków dwustanowych, które mogą być normalnie otwarte lub normalnie zamknięte. ang. Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służący do autoryzacji i identyfikacji, umożliwiający dostęp do terminalu GSM. określenie jest najczęściej używane jako nazwa jednej z ofert sieci telefonii komórkowej, polegającej na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfowych. Opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez operatora. rodzaj szeregowego interfejsu komunikacyjnego, wykorzystujący sygnał różnicowy, który zapobiega wpływowi zakłóceń zewnętrznych na transmisję danych, maksymalny zasięg standardu to około 1200m. ang. Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego, produkcyjnego lub monitorującego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. ang. Short Message Service, usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. ang. Simple Mail Transfer Protocol protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. ang. Simple Network Management Protocol rodzina protokołów sieciowych wykorzystywanych do zarządzania urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, komputery czy inne specjalistyczne urządzenia z interfejsem sieciowym. ang. Simple Network Time Protocol protokół służący do synchronizacji zegarów komputerów lub innych urządzeń sieciowych poprzez Internet. W Internecie istnieją darmowe serwery czasu, z którymi można synchronizować swoje urządzenia (np. serwer czasu Głównego Urzędu Miar tempus1.gum.gov.pl lub tempus2.gum.gov.pl). Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 3/29

4 Trap USSD UTP WWW rodzaj komunikatu protokołu SNMP, który wysyłany jest asynchronicznie przez urządzenie zarządzane do stacji zarządzającej, informujący o nienormalnym działaniu lub zmianie stanów. ang. Unstructured Supplementary Service Data mechanizm używany w sieciach GSM, umożliwiający bezpośrednią komunikację pomiędzy terminalem ruchomym (telefonem) a siecią komórkową, wykorzystywany na przykład do aktywowania usług, zasilenia konta za pomocą telekodu lub sprawdzenia dostępnego limitu na koncie użytkownika rozliczającego się w systemie prepaid. ang. twisted-pair cable rodzaj nieekranowenego kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. ang. World Wide Web, hipertekstowy system informacyjny, którego podstawowym zadaniem jest publikowanie informacji. 4. KONFIGURACJA ADRESU IP Podłączenie kontrolera do sieci Ethernet należy wykonać przewodem UTP kat. 5. Kontroler automatycznie wykrywa typ przewodu sieciowego (prosty lub skrzyżowany). Poprawne połączenie sieciowe (100BASE T) sygnalizowane jest świeceniem obu diod na gnieździe RJ45. Rys Widok uruchomionego programu konfiguracyjnego Xplorer Przed pierwszym logowaniem do kontrolera należy ustawić właściwe parametry sieciowe (adres IP, maska podsieci, brama). W tym celu należy użyć programu konfiguracyjnego Xplorer, którego aktualną wersję należy pobrać z witryny Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 4/29

5 Uruchomienie programu Xplorer spowoduje wyszukanie i wyświetlenie wszystkich kontrolerów dostępnych w sieci lokalnej. Widok uruchomionego programu Xplorer z wyszukanymi kontrolerami przedstawiono na rysunku 4.1. Xplorer wyświetla następujące informacje na temat wyszukanego kontrolera: Device Type typ kontrolera (tutaj ITSupervisor, ale mogą być również inne z kompatybilnym protokołem); Device Name nazwa kontrolera, dowolnie definiowana w celu łatwego rozróżniania poszczególnych egzemplarzy; FW Version wersja oprogramowania (firmware) kontrolera; MAC adres MAC kontrolera w postaci dziesiętnej; IP aktualny adres IP kontrolera. Aby ustawić nowe parametry sieciowe, należy wybrać kontroler z listy (klikając na jego wierszu) oraz z prawej strony nacisnąć uaktywniony przycisk CHANGE IP, który spowoduje wyświetlenie okna do edycji parametrów jak na rysunku 4.2. Wyświetlone okno zawiera dodatkowo aktualną maskę podsieci oraz bramę kontrolera. Rys Okno edycji parametrów sieciowych kontrolera Nowe parametry sieciowe zostaną wysłane do kontrolera po naciśnięciu przycisku CHANGE. Poprawne odebranie nowej konfiguracji potwierdzone jest komunikatem jak na rysunku 4.3. Rys Komunikat informujący o zmianie parametrów sieciowych Zapis nowych parametrów sieciowych powoduje restart kontrolera, dlatego może on nie być natychmiast widoczny w Xplorer po zapisie nowych ustawień. Ponowne wyszukiwanie kontrolerów umożliwia przycisk REFRESH. Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 5/29

6 UWAGA! W przypadku gdy program konfiguracyjny Xplorer nie wykrywa żadnych kontrolerów pomimo, że znajdują się w lokalnej sieci Ethernet, należy się upewnić, że program Xplorer nie jest blokowany przez systemy firewall oraz możliwe jest przesyłanie w sieci Ethernet pakietów typu broadcast. 5. LOGOWANIE DO KONTROLERA Obsługa i zarządzenie kontrolerem możliwe jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript. Aplikacja kontrolera testowana jest na większości najpopularniejszych przeglądarkach. Jednakże, aby uniknąć ryzyka braku działania lub niewłaściwego wyświetlania aplikacji, zaleca się używać najnowszej wersji dostępnych przeglądarek internetowych. Wpisanie adresu IP kontrolera do paska adresu przeglądarki lub naciśnięcie przycisku BROWSE programu konfiguracyjnego Xplorer powinno wyświetlić stronę kontrolera jak na rysunku 5.1. Rys Strona WWW kontrolera użytkownik niezalogowany Lewa część interfejsu WWW zawiera menu kontrolera, którego zawartość zmienia się dynamicznie, zależnie od tego czy aktywna jest autoryzacja użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik jest niezalogowany, możliwa jest jedynie obserwacja stanu bieżącego kontrolera (zakładka Widok stanu). Oprócz tego z poziomu menu Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 6/29

7 możliwe jest wyświetlenie informacji o kontrolerze (zakładka Informacje) lub przejście do okna logowania (zakładka Zaloguj). W takim trybie nie ma żadnych możliwości zmian konfiguracji lub sterowania kontrolerem. Rys Strona WWW kontrolera po poprawnym zalogowaniu użytkownika (dostępne pełne menu) Rysunek 5.3 przedstawia żądanie logowania do panelu konfiguracyjnego kontrolera. Wpisanie poprawnego hasła spowoduje wyświetlenie pełnego menu, z poziomu którego możliwa jest pełna konfiguracja i sterowanie kontrolerem. Widok panelu konfiguracyjnego po zalogowaniu przedstawia rysunek 5.2. Po zakończeniu konfiguracji możliwe jest ręczne wylogowanie użytkownika za pomocą zakładki Wyloguj (potwierdzenie wylogowania przedstawia rysunek 5.4). Wylogowanie nastąpi również automatycznie po czasie bezczynności wynoszącym 5 minut. W przypadku, gdy autoryzacja użytkownika jest wyłączona (puste hasło), wyświetlane jest zawsze pełne menu kontrolera (brak zakładek Zaloguj i Wyloguj). Sposób konfiguracji hasła opisany jest w dalszych podrozdziałach niniejszej dokumentacji. Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 7/29

8 Rys Żądanie logowania do panelu konfiguracyjnego kontrolera Rys Potwierdzenie wylogowania użytkownika Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 8/29

9 UWAGA! W przypadku, gdy hasło dostępu zostanie utracone, możliwe jest jego wyłączenie tylko za pomocą przycisku systemowego znajdującego się fizycznie na płytce drukowanej kontrolera. 6. USTAWIENIA OGÓLNE Ustawienia ogólne zawierają podstawowe parametry kontrolera takie jak parametry sieciowe, nazwa kontrolera oraz hasło dostępu do kontrolera. Widok zakładki Ogólne przedstawia rysunek 6.1. Rys Parametry ogólne kontrolera Wyróżnić można następujące parametry konfiguracyjne: Nazwa kontrolera tekstowa nazwa jednoznacznie identyfikująca dany egzemplarz kontrolera, nazwa ta jest wyświetlana w polu Device Name programu Xplorer, oraz na belce tytułowej (zakładce) przeglądarki internetowej, maksymalna długość nazwy to 16 znaków; Hasło hasło dostępu do panelu konfiguracyjnego kontrolera, maksymalna długość hasła to 16 znaków, w celu zapisu nowego hasła należy powtórzyć hasło w polu Powtórz hasło. Ma to na celu wyeliminowanie pomyłki, ponieważ wpisywane hasło nie jest widoczne. Aby wyłączyć zabezpieczenie należy pole Hasło pozostawić puste; IP, Maska, Brama parametry sieciowe kontrolera. Zmiana parametrów z tego poziomu spowoduje jedynie zapis nowych parametrów do pamięci nieulotnej. Rzeczywiste zmiany zostaną zastosowane dopiero po restarcie kontrolera. UWAGA! Zmiana parametrów sieciowych np. adresu IP na błędny i restart kontrolera może spowodować utracenie komunikacji z kontrolerem. W takim przypadku jeśli kontroler znajduje się w sieci lokalnej, prawidłowy adres IP można ustawić ponownie za pomocą programu Xplorer. Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 9/29

10 7. CZUJNIKI Kontroler ITSupervisor posiada dwie niezależne magistrale komunikacyjne, do których mogą być podłączone czujniki temperatury i wilgotności względnej. Pierwsza magistrala MicroLAN (1 Wire) posiada funkcję automatycznego wyszukiwania podłączonych do niej czujników. Wyszukiwanie przeprowadzane jest automatycznie po każdorazowym odświeżeniu zakładki Czujniki. Efektem wyszukiwania jest lista unikalnych identyfikatorów (ciąg 16 znaków) znajdująca się pod główną tabelą konfiguracyjną czujników. Zawartość zakładki Czujniki wraz z listą przykładowo wyszukanych czujników przedstawia rysunek 7.1. Rys Zawartość zakładki Czujniki Aby wyszukany czujnik na magistrali MicroLAN stał się aktywny, należy jego identyfikator skopiować do wolnego pola głównej tabeli konfiguracyjnej. Druga magistrala komunikacyjna (RS485) nie posiada funkcji automatycznego wyszukiwania czujników, dlatego należy identyfikatory czujników wpisać ręcznie. Identyfikatory czujników magistrali RS485 mają składnię zależną od typu czujnika. Mogą być podłączone następujące typy czujników: HTemp485 BOX firmy HW group (identyfikatory w postaci liter A Z z wyłączeniem litery T, duża litera oznacza pomiar temperatury, mała litera oznacza pomiar wilgotności względnej np. identyfikator A oznacza pomiar Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 10/29

11 temperatury czujnika o adresie A, identyfikator c oznacza pomiar wilgotności względnej czujnika o adresie C); KTW 2 firmy EP&M (identyfikatory w postaci X.X.X#Y.Z, gdzie X trzybajtowy adres czujnika, Y typ pomiaru (T temperatura, H wilgotność), Z umiejscowienie elementu sensorycznego (I wewnętrzny, E zewnętrzny), np #T.I oznacza czujnik o adresie , pomiar temperatury za pomocą sensora wewnętrznego; #H.E oznacza czujnik o adresie , pomiar wilgotności za pomocą sensora zewnętrznego). Należy pamiętać, że identyczne adresy należy ustawić również w samych czujnikach. Sposób konfiguracji adresów poszczególnych czujników RS485 opisują ich instrukcje. Główna tabela konfiguracyjna zawiera następujące parametry konfiguracyjne: Nr (aktywność) określa czy dany czujnik jest aktywny (aktywna komunikacja z czujnikiem); Nazwa czujnika tekstowa nazwa jednoznacznie identyfikująca dany pomiar, nazwa ta jest używana w prezentacji danych na stronie WWW, a także w przesyłanych powiadomieniach e mail lub SMS, maksymalna długość nazwy to 16 znaków; Identyfikator czujnika opisany wcześniej identyfikator jednoznacznie określający rodzaj czujnika, jego adres a także magistralę komunikacyjną; Progi ostrzegania i alarmowania, histereza wartości pomiarów, przy których następuje akcja kontrolera (powiadamianie lub sterowanie); Mapa powiadomień określa który typ powiadomienia będzie przesyłany do odbiorców przy zmianie stanu danego czujnika. Zależności progów ostrzegania, alarmowania i wartości histerezy ilustruje rysunek 7.2. wysoki alarm histereza wysokie ostrzeżenie histereza alarm wysokiego progu ostrzeżenie wysokiego progu w normie histereza niskie ostrzeżenie histereza niski alarm wartość ostrzeżenie niskiego progu alarm niskiego progu stan czujnika Rys Zależności progów alarmowych i histerezy Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 11/29

12 Do każdego czujnika (pomiaru) można niezależnie ustawić sposób powiadamiania odbiorców. Kontroler może wysyłać następujące typy powiadomień: Trap komunikat protokołu SNMP informujący o zmianie stanu czujnika (pomiaru), wysyłany jest najczęściej do innego nadrzędnego systemu typu SCADA; Mail standardowa wiadomość e mail wysyłana za pomocą serwera SMTP, temat wiadomości zawiera przyczynę wysłania wiadomości, w treści zawarte są wszystkie pomiary czujników, a także stany wejść dwustanowych; SMS standardowa wiadomość SMS, która wysyłana może być za pomocą wbudowanego terminala GSM lub jeśli kontroler nie zawiera terminala, wiadomość może zostać wysłana za pomocą innego kontrolera ITSupervisor, który wyposażony jest w terminal GSM. Powiadomienia zależnie od wersji kontrolera mogą być wysyłane nawet do czterech różnych odbiorców jednocześnie. Szczegółowe parametry konfiguracyjne powiadomień, oraz przykłady treści komunikatów opisane są w dalszych podrozdziałach niniejszej dokumentacji. 8. WEJŚCIA DWUSTANOWE Wejścia dwustanowe są rozszerzeniem funkcjonalności kontrolera w zakresie monitoringu. Umożliwiają obsługę takich czujników jak: detetory wycieku wody, czujki przeciwpożarowe, czujki ruchu, układy kontroli zasilania i inne których wyjścia są sygnałem dwustanowym. Tabelę parametrów konfiguracyjnych wejść dwustanowych przedstawia rysunek 8.1. Rys Konfiguracja wejść dwustanowych Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 12/29

13 Tabela konfiguracyjna zawiera następujące parametry: Nr (aktywność) określa czy dane wejście dwustanowe jest aktywne (analizowane są zmiany stanów); Nazwa wejścia tekstowa nazwa jednoznacznie identyfikująca dane wejście, nazwa ta jest używana w prezentacji danych na stronie WWW, a także w przesyłanych powiadomieniach e mail lub SMS, maksymalna długość nazwy to 16 znaków; Konfiguracja NO/NC określa fizyczną konfigurację wejścia, czy w stanie normalnym (brak alarmu) wyjście czujnika jest w stanie otwartym czy zamkniętym; Opóźnienie alarmu, zaniku czasy dyskryminacji, osobno do wyzwolenia alarmu i zaniku alarmu. Dzięki tym czasom możliwe jest eliminowanie krótkotrwałych zmian stanu wejścia, które faktycznie nie są następstwem alarmu lub możliwe jest tworzenie alarmowania z określonym opóźnieniem, możliwe wartości opóźnień to sekund (wartość 0 oznacza brak opóźnienia); Mapa powiadomień określa który typ powiadomienia będzie przesyłany do odbiorców przy zmianie stanu danego wejścia. Działanie czasów opóźnienia alarmu i opóźnienia zaniku przedstawia rysunek 8.2. stan fizyczny opóźnienie alarmu opóźnienie zaniku opóźnienie alarmu opóźnienie zaniku opóźnienie alarmu stan wejścia Rys Działanie czasów opóźnienia alarmu i opóźnienia zaniku Do każdego wejścia można niezależnie ustawić sposób powiadamiania odbiorców. Kontroler może wysyłać następujące typy powiadomień: Trap komunikat protokołu SNMP informujący o zmianie stanu wejścia, wysyłany jest najczęściej do innego nadrzędnego systemu typu SCADA; Mail standardowa wiadomość e mail wysyłana za pomocą serwera SMTP, temat wiadomości zawiera przyczynę wysłania wiadomości, w treści zawarte są wszystkie pomiary czujników, a także stany wejść dwustanowych; SMS standardowa wiadomość SMS, która wysyłana może być za pomocą wbudowanego terminala GSM lub jeśli kontroler nie zawiera terminala, wiadomość może zostać wysłana za pomocą innego kontrolera ITSupervisor, który wyposażony jest w terminal GSM. Powiadomienia zależnie od wersji kontrolera mogą być wysyłane nawet do czterech różnych odbiorców jednocześnie. Szczegółowe parametry konfiguracyjne powiadomień oraz przykłady treści komunikatów opisane są w dalszych podrozdziałach niniejszej dokumentacji. Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 13/29

14 9. POWIADAMIANIE E MAIL Powiadamianie e mail umożliwia wysyłanie standardowych wiadomości do maksymalnie czterech odbiorców. Wiadomość e mail może być wysłana po zmianie stanu dowolnego czujnika lub wejścia dwustanowego zależnie od mapy powiadomień opisanych w podrozdziale Czujniki i Wejścia dwustanowe. Wiadomości mogą być również wysyłane cyklicznie o odpowiednich porach czasowych w formie raportu, zawierającego pomiary oraz stan kontrolera. Wiadomości e mail wysyłane są za pomocą serwera SMTP. Aby wysyłanie wiadomości e mail było możliwe konieczna jest prawidłowa konfiguracja parametrów serwera w oknie konfiguracyjnym jak na rysunku 9.1. Rys Parametry konfiguracyjne powiadomień e mail Okno konfiguracyjne serwera SMTP zawiera następujące parametry: IP serwera SMTP adres w postaci cyfrowej (kontroler nie obsługuje nazw DNS), jeśli adres jest spoza lokalnej sieci, należy pamiętać również o poprawnym ustawieniu adresu bramy w zakładce Ogólne / Ethernet; Port port serwera SMTP, standardowo jest to 25, ale może być inny w zależności od konfiguracji serwera; Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 14/29

15 Autentykacja opcja określa czy do wysłania wiadomości serwer wymaga uwierzytelnienia, zalecane jest korzystanie z tej opcji jeśli tylko serwer SMTP obsługuje uwierzytelnianie; Nazwa konta nazwa za pomocą której następuje uwierzytelnianie nadawcy wiadomości, zależnie od serwera SMTP może być wymagana sama nazwa lub pełny adres e mail, parametr niewykorzystywany jeśli wyłączona jest opcja autentykacji, maksymalna długość to 64 znaki; Hasło konta hasło za pomocą którego następuje uwierzytelnianie nadawcy z podaną wcześniej nazwą konta, parametr niewykorzystywany jeśli wyłączona jest opcja autentykacji, maksymalna długość to 32 znaki; Format wiadomości określa format wyświetlania wiadomości e mail u odbiorcy, możliwe formaty to HTML i tekstowy. Okresowy status określa cykliczne wysyłanie raportu z pomiarami i stanem kontrolera, możliwy jest wybór okresu raportowania oraz godziny w jakich ma się odbywać, np. ustawienie 12 godz. / 08:00 określa wysyłanie raportu co 12 godzin, godziną odniesienia jest 8:00 (czyli raport będzie wysyłany o godzinie 8:00 oraz 20:00). Rys Przykładowy widok wiadomości e mail w formacie HTML Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 15/29

16 Dodatkowymi parametrami podlegającymi konfiguracji są ustawienia SMTP: Nazwa nadawcy dowolna nazwa tekstowa, która w połączeniu z nazwą kontrolera (konfigurowalną w zakładce Ogólne) tworzy nazwę, która wyświetlana jest w programie pocztowym jako nadawca wiadomości e mail (np. na rysunkach 9.2 i 9.3 jako nadawca wiadomości widnieje połączenie nazwy nadawcy z zakładki E mail / Ustawienia SMTP i nazwy kontrolera z zakładki Ogólne), maksymalna długość to 32 znaki; Adres nadawcy adres e mail, który wyświetlany jest w programie pocztowym jako nadawca wiadomości, zazwyczaj serwery SMTP sprawdzają poprawność tego adresu i musi on być zgodny z rzeczywistym adresem konta, z którego wysyłana jest wiadomość, maksymalna długość to 64 znaki; Adres odbiorcy adresy e mail odbiorców wiadomości, ich ilość zależy od wersji kontrolera, maksymalna długość każdego adresu to 64 znaki. Przykładową wiadomość e mail w formacie HTML przedstawia rysunek 9.2, natomiast przykładową wiadomość w formacie tekstowym przedstawia rysunek 9.3. Rys Przykładowy widok wiadomości e mail w formacie tekstowym Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 16/29

17 Każda wysyłana przez kontroler wiadomość e mail posiada odpowiedni temat, zależnie od przyczyny powiadomienia. Temat rozpoczyna się zawsze od nazwy kontrolera, dalej występuje dokładna przyczyna wysłania danej wiadomości (kilka przykładowych tematów powiadomień przedstawiają rysunki 9.2 i 9.3). Każda wiadomość e mail na końcu treści zawiera również bezpośredni odnośnik do wyświetlenia strony WWW kontrolera, którego wywołanie spowoduje otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej z panelem administracyjnym kontrolera. Łatwe sprawdzenie poprawności konfiguracji powiadomień e mail umożliwia funkcja wysłania e maila testowego (przycisk Wyślij e mail testowy). Wywołanie funkcji powinno spowodować dodanie wiadomości do kolejki. W tabeli Status serwera SMTP można obserwować rozmiar kolejki oraz ostatnią odpowiedź serwera. Przykładowa ostatnia odpowiedź serwera informująca o poprawnym wysłaniu wiadomości przedstawia rysunek 9.1. W przypadku niepowodzenia wysłania wiadomości, ostatnia odpowiedź serwera będzie zawierać prawdopodobną przyczynę np. błąd autentykacji, brak połączenia z serwerem lub niewłaściwe adresy nadawcy lub odbiorców. W przypadku błędu kontroler podejmuje ponowną próbę wysłania wiadomości po czasie 10 sekund po wystąpieniu ostatniego błędu. 10. POWIADAMIANIE SMS Powiadomienia SMS podobnie jak powiadomienia e mail umożliwiają informowanie odbiorców o zaistniałych zdarzeniach (przekroczenia progów alarmowych lub zmiany stanu wejść dwustanowych). Kontroler ITSupervisor może wysyłać wiadomości SMS za pomocą wbudowanego terminala GSM (zwany bramą SMS), lub jeśli kontroler nie jest wyposażony w terminal GSM, możliwe jest wysyłanie wiadomości SMS za pomocą innego kontrolera, który taki terminal posiada. Warunkiem takiego działania jest to, aby kontrolery mogły ze sobą nawiązać połączenie przez sieć Ethernet. Powiadamianie SMS wymusza konfigurację następujących parametrów (rysunek 10.1): PIN kod PIN karty SIM, jeśli karta SIM posiada wyłączone żądanie kodu PIN parametr ten nie ma znaczenia, może pozostać pusty. Należy pamiętać, że po każdym włączeniu zasilania kontrolera, następuje próba wprowadzenia kodu PIN, jeśli trzykrotnie zostanie wprowadzony błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana (odblokowanie jest możliwe za pomocą kodu PUK na zewnętrznym urządzeniu np. telefonie); Aktywność serwera parametr określa, czy możliwe jest przyjmowanie żądań wysłania wiadomości SMS z innych kontrolerów, które nie posiadają terminala GSM; IP zdalnej bramy adres IP kontrolera, który chcemy wykorzystać jako bramę do wysyłania wiadomości SMS (musi on być wyposażony w terminal GSM oraz posiadać włączoną opcję Aktywność serwera). Wysyłanie wiadomości za pomocą zdalnej bramy jest możliwe również przez kontroler, który posiada własny terminal GSM ale ma on inny status niż Gotowy (np. brak karty SIM, lub brak możliwości zalogowania do sieci GSM). Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 17/29

18 Oprócz ustawień bramy SMS konfiguracji podlegają jeszcze Ustawienia SMS: Odbiorca numer telefonu odbiorcy wiadomości, ilość odbiorców zależy od wersji kontrolera, zaleca się wprowadzenie numerów telefonów w postaci międzynarodowej; Restrykcja numerów telefonów parametr określa czy kontroler ma odpowiadać i reagować tylko na polecenia wysłane z numerów telefonów, które są odbiorcami wiadomości; Tekst do wysłania możliwe jest wysłanie wpisanego tekstu jako wiadomość SMS do wszystkich zdefiniowanych odbiorców za pomocą przycisku Wyślij SMS, lub wywołanie wpisanego kodu USSD np. sprawdzenie stanu konta prepaid (odpowiedź na żądanie kodu pojawia się w tabeli Status SMS w polu Odpowiedź kodu USSD). Ostatnio żądany kod USSD jest automatycznie zapamiętywany w polu Tekst to wysłania. Przykładową odpowiedź kodu USSD przedstawia rysunek Rys Parametry konfiguracyjne powiadamiania SMS Tabela Status SMS zawiera ponadto następujące informacje: Status modemu określa stan wbudowanego terminala GSM, status Gotowy oznacza poprawnie zainicjowaną kartę SIM i gotowość do wysyłania wiadomości; Kolejka SMS w bramie określa ilość wiadomości SMS do wysłania, które już znajdują się w kolejce samego terminala GSM; Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 18/29

19 SMS do wysłania określa ilość SMS do wysłania, które znajdują się w kolejce kontrolera ITSupervisor (kontrolery, które wyposażone są w terminal GSM posiadają obie kolejki, natomiast kontrolery, które wysyłają wiadomości za pomocą innego kontrolera posiadają tylko tę jedną kolejkę); Odpowiedź kodu USSD odpowiedź na żądanie kodu, który został wpisany w pole Tekst do wysłania. Rys Przykładowe wiadomości SMS (1. Odpowiedź na pytanie o aktualne alarmy; 2. Odpowiedź na zdalne żądanie kodu USSD; 3. Informacja samoczynna o przekroczeniu progu ostrzeżenia; 4. Informacja samoczynna o zmianie stanu wejścia dwustanowego) Kontroler ITSupervisor oprócz powiadomień SMS wysyłanych samoczynnie (zgodnie z mapą powiadomień w zakładce Czujniki i Wejścia dwustanowe) potrafi również odbierać i odpowiadać na zapytania wysyłane przez użytkowników. Kontroler rozpoznaje następujące komendy (treść wiadomości): A w odpowiedzi kontroler wysyła wszystkie aktywne alarmy (z czujników i wejść dwustanowych). Kontroler wysyła tyle wiadomości ile jest aktywnych alarmów lub informację o braku alarmów (rysunek ); Sx lub Cx gdzie x określa numer czujnika w odpowiedzi kontroler przesyła aktualny pomiar i stan czujnika o podanym numerze np. S8 kontroler przesyła informacje dotyczące czujnika nr 8; Ix lub Wx gdzie x określa numer wejścia dwustanowego w odpowiedzi kontroler przesyła aktualny stan wejścia dwustanowego o podanym numerze np. W12 kontroler przesyła informacje dotyczące wejścia nr 12; *XXX lub #XXX gdzie XXX określa dowolny kod USSD w odpowiedzi kontroler przesyła odpowiedź żądania kodu USSD dotyczący karty SIM Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 19/29

20 znajdującej się w terminalu GSM kontrolera. Przykładową odpowiedź na zapytanie o stan konta przedstawia rysunek Zdalna obsługa operacji USSD, umożliwia pełną kontrolę nad usługami operatora sieci komórkowej związanymi z odległą kartą SIM np. zamawianie dodatkowych usług, sprawdzenie stanu usług, sprawdzenie stanu konta lub doładowanie stanu konta dla kart prepaid. Przebieg działań związanych z zarządzaniem odległej karty SIM przedstawiono na rysunku Wywołanie operacji USSD polega na wysłaniu do kontrolera wiadomości SMS w treści wpisując odpowiedni kod operacji. Po odebraniu wiadomości, ITSupervisor wywołuje operację USSD z przesłanym kodem i po otrzymaniu odpowiedzi od sieci komórkowej, przesyła ją w formie wiadomości SMS do nadawcy, który zainicjował operację. Kontroler obsługuje wszystkie kody operacji USSD, które zaczynają się znakiem gwiazdki * lub znakiem hash #. Przykładowa struktura wywołań USSD: *<service_code># *<service_code>*parametry# ##<service_code># Rys Przebieg działań związanych z obsługą odległej karty SIM za pomocą USSD Przykładowy kod USSD sprawdzenia stanu konta oraz terminu ważności konta dla operatora Heyah to *108#. W celu ochrony kontrolera przed integracją osób trzecich, kontroler może odpowiadać tylko na komendy wysłane z numerów telefonów, które są zdefiniowanymi odbiorcami wiadomości (należy wtedy uaktywnić opcję Restrykcja numerów telefonów). Electronic Power And Market Sp. z o.o. ul. Junacka Szczecinek tel fax Strona 20/29

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik.

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik. INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją podstawową v 1.01 GSMTRONIK ver.1.02 DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA www.gsmtronik.pl 1

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza CECHY URZĄDZENIA: Napięcie zasilania: 230 VAC; Średni pobór prądu (gdy wyświetlany jest tekst) 0,25A; Maksymalny pobór prądu 0,45 A; Matryca LED o wymiarach 32 x 128 punktów, zbudowana z czerwonych diod

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA. GSMTRONIK v.

INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA. GSMTRONIK v. INSTRUKCJA INSTALACJI GLAN INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją v.1.02 oraz IRDA GSMTRONIK v.glan Konfiguracja urządzenia LAN OBSŁUGA URZĄDZENIA LAN Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej SQ-ETHL-08 Manageable Rack PDU, Installation and User Guide Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej Pуководство пользователя и настройки, управляет PDU Anleitung zur Schnellinstallation

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo