Wydział Nauk o Środowisku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Środowisku"

Transkrypt

1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia P1A efekty kształcenia w obszarze studiów w zakresie nauk przyrodniczych R1A efekty kształcenia w obszarze studiów w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych T1A efekty kształcenia w obszarze studiów w zakresie nauk technicznych InzA efekty kształcenia dla kwalifikacji drugiego stopnia związanej z tytułem zawodowym inżyniera 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki Wydział Nauk o Środowisku nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol dla kierunku (K) kierunkowe efekty kształcenia Odniesienie efektów kształcenia dla obszarów nauk przyrodniczych (P), nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (R), nauk technicznych oraz kompetencji inżynierskich (inza) K_W01 WIEDZA charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie PRZEDMIOTY P1A_W03; R1A_W01 Biochemia Biologia Chemia Fizyka Geologia i geomorfologia Hydrologia i hydraulika Matematyka i statystyka Meteorologia i klimatologia Mikrobiologia Drobnoustroje środowisk naturalnych Ekologia mikroorganizmów Ekologia zbiorników Gatunki obce we faunie Gatunki obce we florze 1

2 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 zna zasady wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym zna metody matematyczne i pokrewne stosowane w naukach o środowisku zna metody statystyczne służące do opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku zna metody badania podstawowych wielkości fizycznych zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze, hydrosferze i litosferze Genetyka bakterii Genomika bakterii Mikrobiologia sanitarna słonawo wodnych Zarządzanie formami ochrony przyrody P1A_W04; R1A_W03 Analiza instrumentalna Fizyka Inżynieria procesowa Meteorologia i klimatologia P1A_W02; T1A_W01 Grafika inżynierska Matematyka i statystyka Metodologia badań naukowych Systemy Informacji Przestrzennej SIP Technologie informacyjne CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) P1A_W02; P1A_W06 Matematyka i statystyka P1A_W05; R1A_W05; T1A_W07; InzA_W02; InzA_W05 Fizyka Hydrologia i hydraulika Meteorologia i klimatologia Technologie informacyjne P1A_W03; R1A_W01 Bezpieczeństwo i higiena pracy Biochemia Chemia i produkcyjne Ścieki bytowo-gospodarcze R1A_W03; R1A_W04 Gleboznawstwo i ochrona gleb i zrównoważony rozwój Limnologia fizyczna 2

3 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 charakteryzuje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych opisuje struktury, mechanizmy i funkcje procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji opisuje podstawowe procesy fizjologiczne organizmów żywych ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach Meteorologia i klimatologia Zagrożenia cywilizacyjne Analiza sensoryczna wody pitnej Makrofitowe metody oceny wód Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 Techniki poboru próbek mikrobiologicznych P1A_W08 Biochemia Genetyka P1A_W01; R1A_W04 Biologia Ekologia Genetyka P1A_W01; R1A_W04 Biochemia Biologia Mikrobiologia P1A_W08; R1A_W06 Flora ekosystemów wodnych i lądowych Ochrona przyrody Ekologia Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego Drobnoustroje środowisk naturalnych Ekologia mikroorganizmów Ekologia zbiorników Epidemiologia środowiska Gatunki obce we faunie Gatunki obce we florze Genetyka bakterii Genomika bakterii Mikrobiologia sanitarna Pozwolenia wodnoprawne Rybackie i rekreacyjne użytkowanie wód 3

4 K_W12 K_W13 K_W14 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ochrony środowiska ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych Rybactwo a środowisko słonawo wodnych Wędkarstwo Wstęp do toksykologii środowiska Zarządzanie formami ochrony przyrody P1A_W04; R1A_W03 T1A_W02; T1A_W03 Gospodarowanie wodą Melioracje Metody biotechnologiczne Ochrona atmosfery Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Ochrona przyrody Praca inżynierska w komunalnymi przemysłowymi płytkowodnych stratyfikowanych Analiza sensoryczna wody pitnej Makrofitowe metody oceny wód Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 Techniki poboru próbek mikrobiologicznych PRAKTYKA WOD-KAN PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA P1A_W05; R1A_W01; T1A_W03 Języki obce T1A_W06; InzA_W01 Inżynieria procesowa Wodociągi i kanalizacja Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 4

5 K_W15 K_W16 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka Oczyszczalnie ścieków Sieci kanalizacyjne Sieci wodociągowe Stacje uzdatniania wody Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych Fitoremediacja Niekonwencjonalne źródła energii Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód Recykling Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych kanalizacji wodociągów T1A_W09; InzA_W04 Podstawy ekonomii w ochronie środowiska Prawo i zarządzanie w Systemy Informacji Przestrzennej SIP Metodyka badań monitoringowych w systemie PAŚ przyrodniczego PRAKTYKA ADMINISTRACYJNA P1A_W07; R1A_W06 Gleboznawstwo i ochrona gleb i zrównoważony rozwój Zagrożenia cywilizacyjne Zanieczyszczenia i remediacja gruntów Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego Epidemiologia środowiska Pozwolenia wodnoprawne Rybackie i rekreacyjne 5

6 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 zna naturalne i antropogeniczne źródła i cykle pierwiastków biogenicznych w środowisku zna zasady oceny gospodarczego i ekologicznego znaczenia ekosystemów zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz zarządzania środowiskiem rozróżnia technologie produkcji oraz ich oddziaływanie na człowieka i środowisko zna podstawowe technologie stosowane w ochronie i odnowie środowiska użytkowanie wód Rybactwo a środowisko Wędkarstwo Wstęp do toksykologii środowiska R1A_W03 Ekologia Mikrobiologia P1A_W08; R1A_W02 Podstawy ekonomii w ochronie środowiska Waloryzacja ekosystemów R1A_W02; T1A_W08; InzA_W03 Ochrona własności intelektualnej Podstawy ekonomii w ochronie środowiska Prawo i zarządzanie w Przedsiębiorczość R1A_W05; T1A_W04; T1A_W05 Ergonomia i produkcyjne Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Ścieki bytowo-gospodarcze P1A_W07; R1A_W05; T1A_W07; InzA_W02; InzA_W05 Metody biotechnologiczne w Technologia wody i ścieków Zanieczyszczenia i remediacja gruntów Biotechnologie dla zrównoważonego rozwoju komunalnymi przemysłowymi Podstawy projektowania w biotechnologii Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania 6

7 reaktorów biologicznych Fitoremediacja Niekonwencjonalne źródła energii Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód Recykling Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych kanalizacji wodociągów K_W22 zna technologie przyjazne środowisku R1A_W05 Technologie bioenergetyczne K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy UMIEJĘTNOŚCI posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania w praktyce informacji z różnych źródeł (w tym baz danych) i w różnych formach P1A_W11; R1A_W09; T1A_W11 Przedsiębiorczość P1A_W10; R1A_W08; T1A_W10 Etykieta Metodologia badań naukowych Ochrona własności intelektualnej Seminaria dyplomowe Systemy Informacji Przestrzennej SIP CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) P1A_W09 Bezpieczeństwo i higiena pracy Ergonomia P1A_U02; P1A_U07; R1A_U01; T1A_U01 Analiza instrumentalna Biochemia 7

8 Biologia Chemia Ekologia Fizyka Flora ekosystemów wodnych i lądowych Geologia i geomorfologia Gleboznawstwo i ochrona gleb Gospodarowanie wodą Grafika inżynierska Hydrologia i hydraulika Limnologia fizyczna Matematyka i statystyka Melioracje Meteorologia i klimatologia Metodologia badań naukowych Mikrobiologia Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Ochrona atmosfery Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Ochrona przyrody Ochrona własności intelektualnej Podstawy ekonomii w Prawo i zarządzanie w Przędsiębiorczość Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne Technologia wody i ścieków Waloryzacja ekosystemów Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój komunalnymi przemysłowymi Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego płytkowodnych 8

9 K_U02 przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne stratyfikowanych Drobnoustroje środowisk naturalnych Ekologia mikroorganizmów Ekologia zbiorników Epidemiologia środowiska Gatunki obce we faunie Gatunki obce we florze Genetyka bakterii Genomika bakterii Mikrobiologia sanitarna Pozwolenia wodnoprawne Rybackie i rekreacyjne użytkowanie wód Rybactwo a środowisko słonawowodnych Wędkarstwo Wstęp do toksykologii środowiska Zarządzanie formami ochrony przyrody PRAKTYKA ADMINISTRACYJNA P1A_U06 Bezpieczeństwo i higiena Biochemia Biologia Chemia Fauna ekosystemów wodnych i lądowych Fizyka Flora ekosystemów wodnych i lądowych Genetyka Metody biotechnologiczne w Mikrobiologia Zanieczyszczenia i remediacja gruntów Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego Analiza sensoryczna wody pitnej Drobnoustroje środowisk 9

10 K_U03 stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie ochrony środowiska naturalnych Ekologia mikroorganizmów Ekologia zbiorników Gatunki obce we faunie Gatunki obce we florze Genetyka bakterii Genomika bakterii Makrofitowe metody oceny wód Mikrobiologia sanitarna Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 słonawowodnych Techniki poboru próbek mikrobiologicznych Zarządzanie formami ochrony przyrody P1A_U01 Analiza instrumentalna Ergonomia Grafika inżynierska Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego Analiza sensoryczna wody pitnej Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych Fitoremediacja Makrofitowe metody oceny wód Niekonwencjonalne źródła energii Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód 10

11 K_U04 K_U05 stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji Recykling Techniki poboru próbek mikrobiologicznych Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych kanalizacji wodociągów P1A_U03; P1A-U05; T1A_U07; T1A_U08, InzA_U01 Technologie informacyjne Grafika inżynierska Metodologia badań naukowych Seminaria dyplomowe CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) R1A-U05 Ekologia Geologia i geomorfologia Gleboznawstwo i ochrona gleb Gospodarowanie wodą Limnologia fizyczna Meteorologia i klimatologia Ochrona atmosfery Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Zanieczyszczenia i remediacja gruntów Analiza sensoryczna wody pitnej Epidemiologia środowiska Makrofitowe metody oceny wód Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 Pozwolenia wodno prawne 11

12 K_U06 potrafi posługiwać się terminologią naukową w zakresie ochrony środowiska Rybackie i rekreacyjne użytkowanie wód Rybactwo a środowisko Techniki poboru próbek mikrobiologicznych Wędkarstwo Wstęp do toksykologii środowiska P1A_U08; R1A_U10; T1A_U01 Biotechnologie dla zrównoważonego rozwoju Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego płytkowodnych stratyfikowanych Podstawy projektowania w biotechnologii Ekologia Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Ochrona atmosfery Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Ochrona przyrody Podstawy ekonomii w Prawo i zarządzanie w Technologie bioenergetyczne Waloryzacja ekosystemów PRAKTYKA ADMINISTRACYJNA K_U07 ma umiejętność samokształcenia się P1A_U11; T1A_U05 Analiza instrumentalna Bezpieczeństwo i higiena pracy Biochemia Biologia Chemia Ekologia Etykieta Fauna ekosystemów wodnych i lądowych 12

13 Fizyka Flora ekosystemów wodnych i lądowych Genetyka Geologia i geomorfologia Gleboznawstwo i ochrona gleb Gospodarowanie wodą Grafika inżynierska Hydrologia i hydraulika Inżynieria procesowa Języki obce Limnologia fizyczna Matematyka i statystyka Melioracje Meteorologia i klimatologia Meteorologia i klimatologia Mikrobiologia Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Ochrona atmosfery Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Ochrona przyrody Podstawy ekonomii w Prawo i zarządzanie w Przędsiębiorczość Systemy informacji przestrzennej SIP Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne Technologia wody i ścieków Technologie bioenergetyczne Technologie informacyjne Waloryzacja ekosystemów Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój komunalnymi przemysłowymi Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego płytkowodnych 13

14 K_U08 K_U09 K_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi stratyfikowanych CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) P1A_U02; P1A_U12; R1A_U10; T1A_U06 Języki obce T1A_U09, InzA_U02 Analiza instrumentalna Analiza instrumentalna Hydrologia i hydraulika Inżynieria procesowa Metody biotechnologiczne w Systemy Informacji przestrzennej SIP Technologia wody i ścieków Urządzenia do uzdat. wody i oczyszcz. ścieków Wodociągi i kanalizacja Oczyszczalnie ścieków Sieci kanalizacyjne Sieci wodociągowe Stacje uzdatniania wody T1A_U13, InzA_U05 Hydrologia i hydraulika Metody biotechnologiczne w Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Technologia wody i ścieków Zanieczyszczenia i remediacja gruntów Biotechnologie dla zrównoważonego rozwoju komunalnymi przemysłowymi 14

15 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski płytkowodnych stratyfikowanych Podstawy prostowania w biotechnologii Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych Fitoremediacja Niekonwencjonalne źródła energii Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód Recykling Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych kanalizacji wodociągów T1A_U15, InzA_U07 Metodologia badań naukowych Praca inżynierska Seminaria dyplomowe P1A_U10; R1A_U09; T1A_U04 Seminaria dyplomowe P1A_U09; R1A_U08; T1A_U03 Ochrona własności intelektualnej Praca inżynierska Seminaria dyplomowe P1A_U04; R1A_U04 Praca inżynierska K_U15 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznym dla studiowanego kierunku studiów T1A_U14, InzA_U06 Praca inżynierska K_U16 potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją T1A_U16, InzA_U08 15

16 K_U17 K_U18 zaprojektować obiekt, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) R1A_U07 Przędsiębiorczość PRAKTYKA WOD-KAN PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA T1A_U10, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04 Praca inżynierska K_U19 K_K01 posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego P1A_U08; R1A_U02; T1A_U02 Etykieta Seminaria dyplomowe Systemy informacji przestrzennej SIP Technologie informacyjne CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) PRAKTYKA WOD-KAN PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA PRAKTYKA ADMINISTRACYJNA R1A_K05 Ekologia Fauna ekosystemów wodnych i lądowych Flora ekosystemów wodnych i lądowych Gleboznawstwo i ochrona gleb Mikrobiologia Ochrona atmosfery Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Prawo i zarządzanie w Technologie bioenergetyczne Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 16

17 K_K02 ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko płytkowodnych stratyfikowanych Analiza sensoryczna wody pitnej Epidemiologia środowiska Makrofitowe metody oceny wód Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 Pozwolenia wodno prawne Rybackie i rekreacyjne użytkowanie wód Rybactwo a środowisko Techniki poboru próbek mikrobiologicznych Wędkarstwo Wstęp do toksykologii środowiska T1A_K02, InzA_K01 Fizyka Geologia i geomorfologia Gospodarowanie wodą Hydrologia i hydraulika Melioracje Meteorologia i klimatologia Ochrona przyrody Systemy Informacji Przestrzennej SIP Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne Technologia wody i ścieków Urządzenia do uzdat. wody i oczyszcz. ścieków Wodociągi i kanalizacja Biotechnologie dla zrównoważonego rozwoju komunalnymi przemysłowym Oczyszczalnie ścieków Podstawy projektowania biotechnologii Sieci kanalizacyjne Sieci wodociągowe 17

18 K_K03 K_K04 K_K05 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności antropogenicznej Stacje uzdatniania wody Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych Fitoremediacja Niekonwencjonalne źródła energii Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód Recykling Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych kanalizacji wodociągów P1A_K02; R1A_K02; T1A_K03 Fizyka Metodologia badań naukowych Metody biotechnologiczne w Systemy Informacji Przestrzennej SIP Technologie informacyjne Zanieczyszczenia i remediacja guntów PRAKTYKA WOD-KAN PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA PRAKTYKA ADMINISTRACYJNA P1A_K03; R1A_K03; T1A_K04 Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Waloryzacja ekosystemów Metodyka badań monitoringowych w systemie PMŚ przyrodniczego R1A_K06 Mikrobiologia Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 18

19 K_K06 K_K07 posiada świadomość znaczenia stosowanych technik ochrony i odnowy środowiska dla ludzi i ekosystemów potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Zanieczyszczenia i remediacja gruntów P1A_K04; R1A_K04; T1A_K05; T1A_K07 Ochrona atmosfery Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Systemy Informacji przestrzennej SIP Technologia wody i ścieków Technologie bioenergetyczne Technologie informacyjne Biotechnologie dla zrównoważonego rozwoju płytkowodnych stratyfikowanych Podstawy projektowania w biotechnologii Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych Fitoremediacja Niekonwencjonalne źródła energii Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód Recykling Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych kanalizacji wodociągów P1A_K08; R1A_K08; T1A_K06, InzA_K02 Podstawy ekonomii w Przedsiębiorczość K_K08 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P1A_K01; R1A_K01 T1A_K01 Ekologia Etykieta Inżynieria procesowa Język obcy 19

20 Analiza sensoryczna wody pitnej Drobnoustroje środowisk naturalnych Ekologia mikroorganizmów Ekologia osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych Ekologia zbiorników Epidemiologia środowiska CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) Fitoremediacja Gatunki obce we faunie Gatunki obce we florze Genetyka bakterii Genomika bakterii Makrofitowe metody oceny wód Mikrobiologia sanitarna Niekonwencjonalne źródła energii Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie składu ichtiofauny Ochrona siedlisk i gatunków Natura 2000 Ochrona środowiska w przemyśle Odnowa wód Pozwolenia wodno prawne Recykling Rybackie i rekreacyjne użytkowanie wód Rybactwo a środowisko słonawo wodnych Techniki poboru próbek mikrobiologicznych Technologie unieszkodliwiania odpadów stałych Wędkarstwo Wstęp do toksykologii środowiska 20

21 K_K09 K_K10 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia kanalizacji wodociągów Zarządzanie formami ochrony przyrody P1A_K05; P1A_K07; R1A_K07; Etykieta Grafika inżynierska Matematyka i statystyka Ochrona własności intelektualnej Praca inżynierska Seminaria dyplomowe Technologie informacyjne Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Wodociągi i kanalizacja Oczyszczalnie ścieków Sieci kanalizacyjne Sieci wodociągowe Stacje uzdatniania wody CAD zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL- CAD) poziom I (ECDL-I) P1A_K06 Analiza instrumentalna Bezpieczeństwo i higiena pracy Biochemia Biologia Chemia Ergonomia Fizyka Flora ekosystemów wodnych i lądowych Genetyka i produkcyjne Limnologia fizyczna Meteorologia i klimatologia Mikrobiologia Ścieki bytowo-gospodarcze 21

22 Kolorem czerwonym zaznaczono przedmioty ograniczonego wyboru Kolorem zielonym zaznaczono przedmioty swobodnego wyboru 22

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 85/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2013 r. Uchwała nr 85/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu kierunku studiów medycyna roślin oraz

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII nazwa kierunku studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERNK STDIÓ OCHRONA ŚRODOISKA miejscowienie kierunku Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim przypisano do obszaru. K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku LEŚNICTWO

Efekty kształcenia dla kierunku LEŚNICTWO Efekty kształcenia dla kierunku LEŚNICTWO Zamierzone efekty kształcenia w formie tabelarycznych odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (kierunek studiów- obszar kształcenia). Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Efekty dla programu Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 26/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. Kierunek: Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 2 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom :

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA INŻYNIERSKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA INŻYNIERSKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA INŻYNIERSKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA Specjalność: - Stopień kształcenia: I (inżynierski)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów projektowanie mebli oraz określenia dla

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT Załącznik 2 do Zarządzenia Rektora Nr 53/2015 z dnia 14 lipca 2015 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT KIERUNEK: Bioinżynieria zwierząt POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 377/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Poziom

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Nazwa kierunku: BIOINFORMATYKA 2. OBSZARY KSZTAŁCENIA: P nauki przyrodnicze; X nauki ścisłe; T nauki techniczne; Inż. efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich UMIEJSCOWIENIE

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego nr 23/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej Kierunek: Specjalnosc: Poziom: Geodezja i kartografia Wszystkie specjalnosci Studia pierwszego stopnia GiK1A_W01 GiK1A_W02 GiK1A_W03 GiK1A_W05 Wiedza ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia Kierunek: Rolnictwo Specjalność: Agroekonomia / Agroturystyka / Agrobiologia Stopień

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Załącznik 65 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] Nazwa Wydziału: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Nazwa kierunku studiów: gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym kierunku studiów ochrona przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia Załącznik 5 do uchwały nr 34/d/05/2012 Wydział Inżynierii Środowiska PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Ochrona środowiska studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT Załącznik 2 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego z dnia 29 kwietnia 2015. UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT KIERUNEK: Bioinżynieria zwierząt

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent: Kierunkowe obszary i efekty kształcenia na nowotworzonym międzyuczelnianym kierunku INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.)

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.) KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, 29-05-2015 r.) I. PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na

Bardziej szczegółowo